РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:"

Транскрипт

1 : 1017 Датум: године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог система АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У ГОДИНИ НА ТЕРИТИОРИЈИ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог ња и о партиципацији за годину («Службени гласник РС» бр. 12/2012) уређен је садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог ња из Закона о здравстве њу («Службени гласник РС» бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011 и 110/2012) за једине врсте здравстве и једине врсте болести, проценат плаћања из средстава обавезног здравственог ња до пуног износа цене здравствене услуге, као и проценат плаћања ног у години (члан 1. Правилника). Под садржајем здравствене заштите, у смислу овог Правилника, дразумевају се ступци и методе дијагностике, лечења и рехабилитације ради спречавања, сузбијања, раног откривања и лечења болести, вреда и других ремећаја здравља, а који су обухваћени обавезним здравственим њем (члан 2. Правилника). Под обимом здравствене заштите, у смислу овог Правилника, дразумева се број и дужина трајања ступака и метода дијагностике, лечења и рехабилитације, као и друге величине којима се може изразити обим једи садржаја здравствене заштите (систематско пружање здравстве у одрђе временском периоду и др.), а који чине садржај права из обавезног здравственог ња (члан 3. Правилника). Поред менутог Правилника, основ за планирање обима и садржаја права на здравствену заштиту за годину чине: Упутство за израду планова рада здравстве установа финансира средствима РФЗО-а за годину, израђеног од стране Института за јавно здравље Србије «Др Милан Јовановић Батут» и Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравстве и за утврђивање накнаде за њихов рад за годину. Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права на здравствену заштиту у години, обухваћена је здравствена заштита која се остварује на свим нивоима обављања здравствене делатности у државним здравственим установама, на територији Браничевског округа, односно коју својим радом крива Завод за јавно здравље Пожаревац. Остваривање здравствене заштите у приват сектору није обухваћено овом Анализом. Резултати Анализе мажу да се изврши корекција стојећих права на здравствену заштиту, прописивање адекватније и квалитетније здравствене заштите и стизање бољег здравственог стања становништва. 1

2 На основу оствареног обима (коришћења) на које имају право према Правилнику о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог ња и о партиципацији за годину («Службени гласник РС» бр. 12/2012), могу се проценити требе у здравственој заштити, као и приоритети за наредни период. Добро урађена Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права на здравствену заштиту у години, представља основу за израду Плана здравствене заштите, како за округе тако и за Републику Србију у целини. ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Примарну здравствену заштиту на територији Браничевског округа, који броји становника (према процени из године са расељеним лицима), обезбеђују: ДЗ Велико Градиште, ДЗ Голубац, ДЗ Жабари, ДЗ Жагубица, ДЗ Кучево, ДЗ Мало Црниће, ДЗ Петровац, ДЗ Пожаревац и Огранак Костолац ДЗ Пожаревац. Реализација планираног обима и садржаја права ника на здравствену заштиту за 2012.годину, у примарној здравственој заштити на територији Браничевског округа остварена је са укупно 1094 уговоре радника, а приказана је кроз активности и слове: Садржај и обим превентив мера делатностима примарне здравствене заштите (Табела 1); Обавезна имунизација, имунопрофилакса и хемиопрофилакса (Табела 1а); Прегледи и лечење у случају болести и вреде делатностима примарне здравствене заштите (Табела 2). 2

3 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА Здравствена заштита деце предшколског узраста сагледавана је на основу оствареног обима за свако предшколско дете везано за систематске и контролне е у години и приказана је у табели бр.1. Табела бр.1. Здравствена заштита деце предшколског узраста на територији Браничевског округа у години ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ГОЛУБАЦ ЖАБАРИ ЖАГУБИЦА КУЧЕВО МАЛО ЦРНИЋЕ ПЕТРОВАЦ ПОЖАРЕВАЦ КОСТОЛАЦ БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ Популациона група Новорођенче (први месец) Услуга Систематски (на крају првог месеца) н и обим но м 114 1, , , , , , , , , ,02 ни обим но м Одојче (од 2. месеца до краја 1. године) Систематски 114 3, , , , , , , , , ,52 Друга година живота Систематски 114 1, , , , , , , , , ,66 Трећа година живота Контролни 26 2, , , , , , , , , ,83 Четврта година живота Систематски 165 0, , , , , , , , , ,82 Пета година живота Контролни 25 1, , , , , , , , , ,57 Шеста/седма година живота (пред лазак у школу) Систематски 145 1, , , , , , , , , ,81 Систематски и новорођенчади: Систематски и новорођенчади планирани су за свако новорођенче на крају првог месеца живота, тако да је у години планирано на територији Браничевског округа укупно 1385 систематских а новорођенчади. Анализа оствареног обима менутих казује да је на нивоу округа остварено 1,02 а, највише у ДЗ Велико Градиште (1,14), а најмање у ДЗ Голубац (0,8). Систематски и одојчади: У години су планирани систематски и за свако одојче 4 пута: у 3.,6.,9. и 12. месецу живота са обухватом од 100%, тако да је за 1385 одојчади у Браничевском округу испланирано 5540 систематских а. ових (коришћење), износи на нивоу округа 3,52 а, највише у ДЗ Жагубица (4,03), а најмање у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (2,06). Систематски преледи малог и предшколског детета: У години планирани су два систематска а у 2. години, један у 4. години живота и један пред упис у школу (6 или 7 година) са обухватом деце од 3

4 100%, тако да је у Браничевском округу испланирано 2770 систематских а деце у 2. години, 1499 а у 4. години и 1742 а деце пред упис у школу. (коришћење), на нивоу Браничевског округа за систематске е у 2. години износи 1,66 а, највише у ДЗ Жагубица (2,04), а најмање у ДЗ Кучево (0,89). у 4. години за ниво округа износи 0,82 систематска а са највећим обимом у ДЗ Жагубица (1,02), а најмањи у ДЗ Пожаревац (0,63). У шестој/седмој години(пред лазак у школу) остваре за ниво округа износи 0,81 систематских а, са највећим обимом у ДЗ Велико Градиште(1,09). Контролни и у 3. и 5. години: Контролни и деце у 3. и 5. години живота планирани су са обухватом од 20%, тако да је у Браничевском округу испланирано 301 а у трећој и 294 а у петој години живота. (коришћење) на нивоу Браничевског округа за контролне е у трећој години живота износи 1,83 а, највише у ДЗ Мало Црниће (3,87), а најмање у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (0,66); док остварени обим у петој години за ниво округа износи 1,57 контролна а са највећим обимом у ДЗ Мало Црниће (3,83) а најмањи обим ново у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (0,7). ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТУДЕНАТА Здравствена заштита деце школског узраста и студената сагледавана је на основу оствареног обима јед детету школског узраста, везано за систематске и контролне е у години и приказана је у табели бр.2. Табела бр.2. Здравствена заштита деце школског узраста и студената на територији Браничевског округа у години ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ГОЛУБАЦ ЖАБАРИ ЖАГУБИЦА КУЧЕВО МАЛО ЦРНИЋЕ ПЕТРОВАЦ ПОЖАРЕВАЦ КОСТОЛАЦ БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ Популациона група I, III, V и VII разред основне школе Услуга Систематски н и обим но м 668 0, , , , , , , , , ,81 ни обим но м I и III разред средње школе Систематски 289 0,94 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 136 1, ,88 0 #DIV/0! 335 1, , , ,68 II, IV, VI, VIII разред основне школе II и IV разред средње школе код деце са откривеним ремећајем при систематским има Прва и трећа година студија Контролни Контролни Систематски 135 0, , , , , , , , , , ,98 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 21 1, ,14 0 #DIV/0! 60 1, , , ,15 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 4

5 Систематски и ученика и студената-укупно: У години планиран је један систематски ученика у I, III, V и VII разреду основне школе; у I и III разреду средње школе, са обухватом од 100%, тако да је у Браничевском округу испланиранo 7044 систематска а за ученике I, III, V и VII разреда основне школе и 3179 систематских а за ученике I и III разреда средње школe. (коришћење) на нивоу Браничевског округа за систематске е ученика у I, III, V и VII разреду основне школе, износи 0,81 а и то најмање у ДЗ Пожаревац (0,6) а највише у ДЗ Петровац (1,01); за ученике I и III разреда средње школе на нивоу округа остваре је нешто мањи и износи 0,68 систематских а, при чему најмањи обим остварен је у ДЗ Пожаревац (0,45) а највећи у ДЗ Жагубица (1,17). Контролни и ученика и студената-укупно: Контролни и ученика основне школе планирани су са обухватом од 20% у II, IV VI и VIII разреду, као и контролни и ученика средње школе планирани су са обухватом од 20% у II и IV разреду средње школе. Проценат од 20% је преручени обухват контролним има (од стране педијатара) ради праћења здравственог стања школске деце код којих су откривени ремећаји раста и развоја при систематским има. Анализа оствареног обима контрол а школске деце на нивоу округа казује нешто веће остварење од планираног за ученике основ школа (1,66), као и за средњошколце (2,15). Међутим, сматрајући остварење општинама Браничевског округа, примећујемо да је најмањи обим контрол а ученика основне школе остварен у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (0,31) а највећи обим у ДЗ Пожаревац (3,12); контрол а ученика у II и IV разреду средње школе у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац није било (0,0), док су у ДЗ Пожаревац остварени у већем обиму (3,2). ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА Здравствена заштита жена сагледавана је на основу оствареног обима једној жени у години у вези планирања родице, за време трудноће, сле рођаја, и у циљу превенције и раног откривања малиг болести и приказана је у табели бр.3. 5

6 Табела бр.3. Здравствена заштита жена на територији Браничевског округа у години ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ГОЛУБАЦ ЖАБАРИ ЖАГУБИЦА КУЧЕВО МАЛО ЦРНИЋЕ ПЕТРОВАЦ ПОЖАРЕВАЦ КОСТОЛАЦ БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ Популациона група Жене генеративног доба (од 15 до 49 година) Труднице Труднице први триместар Труднице -други и трећи триместар Породиља Жене од 15 и више година Жене од 25 до 69 година Жене од 45 до 69 година Услуга Преглед у вези са планирањем родице (захтева присуство оба партнера) Ултразвучни н и обим но м 227 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Први 114 0, , , , , , , , , ,72 Контролни 125 5, , , , , , , , , ,82 Први 103 1, , , , , , , , , ,50 Контролни Превентивни гинеколошки Циљани на рано откривање рака грлића материце Циљани ради раног откривање рака дојке 0 0,65 0 0,37 0 0,18 0 0,94 0 0,63 0 0,06 0 0,27 0 0,29 0 0,07 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 ни обим но м Прегледи ради планирања родице: Прегледи ради планирања родице се планирају као први и новни и за жене које припадају животној доби од година са обухватом од 5%, тако да је у години за Браничевски округ планирано укупно 5254 а ради планирања родице. ових (коришћење) на нивоу Браничевског округа износи 1,46 а, највећи обим је у ДЗ Пожаревац (2,86) а најмањи у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (0,31). Прегледи трудница: Први трудница се планира једанпут, са обухватом од 100%, и то тако да сви први и трудница буду обављени у првом триместру трудноће, тако да је за Браничевски округ у години, планирано 1385 првих а трудница. (коришћење) код првих а трудница у првом триместру трудноће на нивоу округа износи је 0,72 а, највише у ДЗ Кучево (0,98), а најмање у ДЗ Жабари (0,44). Поновни и трудница су планирани са 4 контролна а у другом и трећем триместру и обухватом од 100% и томе се додаје број а према индикацијама (још четири а за труднице са ризиком - 10% трудница од укупног броја труд жена, тако да труднице са ризич трудноћом добију најмање 9 а у току трудноће), што за Браничевски округ износи 6092 нов а трудница. 6

7 (коришћење) код нов а трудница на нивоу округа износи 5,82 а, при чему је највећи обим у ДЗ Пожаревац (8,53) а најмањи у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (1,31). Ултразвучне е у трудноћи планирамо 4 пута са обухватом од 100%, с тим што први УЗ треба урадити у 7. или 8. недељи трудноће, а остала 3 у другом и трећем триместру, тако да је за Браничевски округ планирано 5540 УЗ а трудница. (коришћење) код УЗ а трудница на нивоу округа износи 3,36 а, највише у ДЗ Пожаревац (4,48) а најмање у ДЗ Жабари (0,15). Прегледи жена сле рођаја: Прегледи родиља се планирају једанпут након 6 недеља и након 6 месеци са обухватом од 90%, тако је за Браничевски округ планирано у години укупно 2494 а жена сле рођаја (1247 првих и 1247 нов). (коришћење) код првих а родиља на нивоу округа је 0,5 а, највише у ДЗ Велико Градиште (1,2) а најмање у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (0,05); а код нов а родиља на нивоу округа реализација је 0,33 а, и то највише у ДЗ Жагубица (0,94) а најмање у ДЗ Мало Црниће (0,06). Превентивни гинеколошки и: Превентивни гинеколошки и женама животне доби са 15 и више година су планирани са обухватом од 20%, тако ја за Браничевски округ планирано у години превентив гинеколошких а. (коришћење) на нивоу округа код превентив а жена је 0,29 а, највише у ДЗ Жагубица (0,69), док превентив гинеколошких а у ДЗ Мало Црниће и Огранку Костолац ДЗ Пожаревац није било (0,00). Циљани и на рано откривање рака грлића материце: У години ови и су планирани женама животне доби од 25 до 69 година, са обухватом од 20%, и у Браничевском округу је планирано за годину циља а на рано откривање рака грлића материце. (коришћење) на нивоу округа код циља а на рано откривање рака грлића материце износи 0,5 а, највише у ДЗ Жагубица (0,98), а најмање у ДЗ Петровац (0,1). Циљани и на рано откривање рака дојке: Ови и су планирани женама које припадају животној доби од 45 до 69 година, са обухватом од 20%, тако да је у години за Браничевски округ планирано 5571 циљани на рано откривање рака дојке. (коришћење) на нивоу округа код циља а на рано откривање рака дојке је 0,69 а, највише у ДЗ Жагубица (1,19), а најмање у ДЗ Петровац (0,11). 7

8 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА Здравствена заштита одраслог становништва сагледавана је на основу оствареног обима систематских а јед одраслом кориснику у две старосне категорије: одрасли од 19 до 34 године и одрасли од 35 и више година, као и обима остваре циља а на рано откривање рака дебелог црева одраслих од 50 до 69 година у години, и приказана је у табели бр.4. Табела бр.4. Здравствена заштита одраслог становништва на територији Браничевског округа у години ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ГОЛУБАЦ ЖАБАРИ ЖАГУБИЦА КУЧЕВО МАЛО ЦРНИЋЕ ПЕТРОВАЦ ПОЖАРЕВАЦ КОСТОЛАЦ БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ Популациона група Одрасло становништво (од 19 до 34 година) Одрасло становништво (35 и више година) Услуга Систематски Систематски н и обим но м 800 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 ни обим но м Циљани Одрасло на рано становништво откривање (од 50 до 69 година) карциа дебелог црева 917 0, , , , , , , , , ,36 Систематски и одраслих од 19 до 34 година Систематски и пулацији одраслих од 19 до 34 године планирани су у години са обухватом од 20%, али у складу са бројем лекара који раде у служби медицине рада као изабрани лекари и у служби опште медицине, те је израчунавање броја систематских а вршено прорционално броју лекара који раде у менутим службама. За територију Браничевског округа планирано је у години 7597 систематских а одраслих од 19 до 34 године живота. (коришћење) на нивоу округа код систематских а одраслих од 19 до 34 године у години износи 0,3 а, највише у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (0,55), а најмање у ДЗ кучево (0,08). Систематки и одраслих од 35 и више година Систематски и пулацији одраслих од 35 и више година планирани су у години са обухватом од 30%, али у складу са бројем лекара који раде у служби медицине рада као изабрани лекари и у служби опште медицине, те је израчунавање броја систематских а вршено прорционално броју лекара који раде у менутим службама. За територију Браничевског округа планирано је у години систематски одраслих од 35 и више година. (коришћење) на нивоу округа код систематских а одраслих од 35 и више година је 0,27 а, највише у ДЗ Голубац (0,6), а најмање у ДЗ Кучево (0,03). 8

9 Циљани и ради раног откривања карциа дебелог црева Циљани и на рано откривање карциа дебелог црева за пулацију одраслих од 50 до 69 година, планирани су у години са обухватом од 20%, такође у службама медицине рада и опште медицине, у складу са бројем лекара који раде у менутим службама. За територију Браничевског округа планирано је у години 9305 циља а на рано откривање рака дебелог црева одраслих од 50 до 69 година. (коришћење) на нивоу округа код циља а на рано откривање рака дебелог црева одраслих износи 0,36 а, највише у ДЗ Петровац (0,93), а најмање у ДЗ Голубац и ДЗ Мало Црниће (0,01). ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА не услуге (сете) службе ливалентне патронаже сагледавана је на основу оствареног обима патронаж сета родиљи, новорођенчету, одојчету, одојчету д ризиком, малом детету у другој и четвртој години живота, одраслима са 65 и више година, трудницама и трудницама чија је трудноћа високоризична у години и приказана је у табели бр.5. Табела бр.5. Рад службе ливалентне патронаже на територији Браничевског округа у години ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ГОЛУБАЦ ЖАБАРИ ЖАГУБИЦА КУЧЕВО МАЛО ЦРНИЋЕ ПЕТРОВАЦ ПОЖАРЕВАЦ КОСТОЛАЦ БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ Популациона група Новорођенче (први месец) Одојче (од 2. месеца до краја 1. године) Одојче (од 2. месеца до краја 1. године) Услуга Патронажна сета родиљи Патронажна сета новорођенчету Прва патронажна сета Поновна патронажна сета н и обим но м 114 5, , , , , , , , , ,94 0 5,68 0 4,24 0 5,44 0 4,16 0 4,66 0 4,99 0 4,72 0 3, ,28 0 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 ни обим но м Друга година живота Патронажна сета 114 1, , , , , , , , , ,97 Четврта година живота Патронажна сета 165 0, , , , , , , , , ,98 Одрасло становништво (од 65 и више година) Патронажна сета , , , , , , , , , ,82 Труднице Патронажна сета 114 1, , , , , , , , , ,83 Труднице високоризична трудноћа Патронажна сета 11 1,09 5 1,00 8 0,63 7 1,00 9 3,11 7 1, , , , ,30 9

10 Посете родиљи и новорођенчету У години планирано је укупно пет узастоп сета, и то једна прва и четири новне сете бабињари и новорођенчету са обухватом од 100%, тако да је за Браничевски округ планирано 6925 сета родиљи и новорођенчету. (коришћење) на нивоу округа код патронаж сета родиљи и новорођенчету је 4,94 сете, већи обим у односу на план остварен је у Огранаку Костолац ДЗ Пожаревац (10,28), а најмање у ДЗ Пожаревац (3,67). Посете одојчету У години планиране су две сете свим одојчадима, и то једна прва и једна новна са обухватом од 100%, док су сете одојчету д ризиком планиране још две новне сете са обухватом од 10% од укупног броја одојчади (тако да сва одојчад добију две патронажне сете а одојчад д ризиком добију укупно 4 патронажне сете). За територију Браничевског округа планирано је 1385 првих и 1663 нов патронаж сета одојчету (од којих су 1385 новне за све и 277 нов сета за одојчад д ризиком). (коришћење) на нивоу округа код првих патронаж сета одојчету је 1,03 сета, највише у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (1,32), а најмање у ДЗ Мало Црниће (0,68); код нов патронаж сета одојчету остваре на нивоу округа је 0,84 сета, највише у ДЗ Голубац и ДЗ Жагубица (1,0) а најмање у ДЗ Жабари (0,46). Посете малом и предшколском детету у 2. и 4. години живота Малом детету у другој и четвртој години живота планиране су једна патронажна сета као прве, са обухватом од 100%, што за територију Браничевског округа износи 1385 сета у другој и 1499 сета у четвртој години живота. (коришћење) на нивоу округа код патронаж сета малом детету у другој години живота је 0,97 сета, највише у ДЗ Кучево (1,24), а најмање у ДЗ Мало Црниће (0,71); код патронаж сета малом детету у четвртој години живота остваре сета на нивоу округа је 0,98 сета, и то највише у ДЗ Кучево (1,85) а најмање у ДЗ Мало Црниће (0,58). Посете одраслим особама са 65 и више година живота У години планирана је једна патронажна сета, као прва, одраслим лицима са 65 и више година са обухватом од 30%, што за Браничевски округ износи сета. (коришћење) на нивоу округа код патронаж сета одраслим особама са 65 и више година је 0,82 сете; највише у ДЗ Жагубица (1,19), а најмање у ДЗ Жабари (0,59). Патронажне сете трудницама У години планиране су прве патронажне сете свим трудницама са обухватом од 100%, што за Браничевски округ износи 1385 сета, док су трудницама са ризич трудноћом планиране новна сете према индикацијама са обухватом од 10% од укупног броја трудница (тако да труднице са ризич трудноћом добију најмање 2 патронажне сете), што за територију Браничевског округа износи 138 патронаж сете трудницама са високоризич трудноћом. (коришћење) на нивоу округа код патронаж сета трудницама је 0,83 сете, највише у ДЗ Кучево (1,17), а најмање у 10

11 Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (0,64); код патронаж сета трудницама са високоризич трудноћом остваре патронаж сета на нивоу Браничевског округа је 1,3 сете, највише у ДЗ Кучево (3,11) и Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (3,21), а најмање у ДЗ Жабари (0,63). СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА не услуге службе стоматолошке здравствене заштите сагледаване су на основу оствареног обима стоматолошких а, уклањањa наслага, апликација флуорида и заливање фисура у години и приказане су у табели бр.6. Табела бр.6. Стоматолошка здравствена заштита на територији Браничевског округа у години ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ГОЛУБАЦ ЖАБАРИ ЖАГУБИЦА КУЧЕВО МАЛО ЦРНИЋЕ ПЕТРОВАЦ ПОЖАРЕВАЦ КОСТОЛАЦ БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ Популациона група Одојче, Деца у 2. години, Деца у 3. години, Деца у 4. години, Деца у 5. години, Деца у 6. години, Ученици ОШ и СШ, Труднице, Породиље Деца у 3. години, Деца у 4. години, Деца у 5. години, Деца у 6. години, ученици ОШ и СШ Деца у 3. години, Деца у 4. години, Деца у 5. години, Деца у 6. години, ученици I-VI ОШ Услуга Стоматолошки Уклањање наслага Апликација флуорида н и обим но м , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Деца у 6. години, Деца у I и II разреду Заливање фисура 369 1, , , , , , , , , ,70 ОШ ни обим но м Прегледи (превентивни, стоматолошки, систематски) У години планирани су превентивни и одојчади, стоматолошки и деце у 2. години, систематски и у 3. години, стоматолошки и у 4., и 5. години са обухватом од 60%, систематски и деце у 6. години, ученика од I-VIII разреда основне школе и I-IV разреда средње школе са обухватом од 100%, трудница са обухватом од 60% и додиља са обухватом од 65%, што за територију Браничевског округа износи а. (коришћење) на нивоу округа код а (превентивни, стоматолошки, систематски) износи 0,81, највише у ДЗ Мало Црниће (2,14), а најмање у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (0,32). Уклањање наслага У години планирано је уклањање наслага код деце у 3. години са обухватом од 30% од систематски а, 4. и 5. години са обухватом од 50% од броја стоматолошких а, у 6. години и ученика од I-VIII разреда основне школе и ученика од I-IV 11

12 разреда средње школе са обухватом од 80%, што за територију Браничевског округа износи (коришћење) на нивоу округа код уклањања наслага износи 0,38, највише у ДЗ Велико Градиште (0,62), а најмање у ДЗ Кучево (0,04). Апликација флуорида У години планирано је апликација флуорида код деце у 3. години са обухватом од 30% од систематски а, 4. и 5. години са обухватом од 50% од броја стоматолошких а, у 6. години и ученика од I-VI разреда основне школе са обухватом од 80%, што за територију Браничевског округа износи (коришћење) на нивоу округа код апликације флуорида износи 0,75, највише у ДЗ Пожаревац (1,03), а најмање у ДЗ Кучево (0,13). Заливање фисура У години планирано је заливање фисура код деце у 6. години, ученика од I и II разреда основне школе са обухватом од 80%, што за територију Браничевског округа износи (коришћење) на нивоу округа код заливања фисура износи 0,7; највише у ДЗ Велико Градиште (1,58), док у ДЗ Кучево менуте услуге нису приказане (0,00). ОБУХВАТ ОБАВЕЗНОМ ИМУНИЗАЦИЈОМ не услуге у области обавезне имунизације сагледаване су на основу оствареног обима вакцинације новорођенчади, одојчади, мале деце у другој и шестој години живота, ученика у 12. и 14./15. години живота у години и приказане су у табели бр.7. 12

13 Табела бр.7. Обухват обавез имунизацијом на територији Браничевског округа у години ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ГОЛУБАЦ ЖАБАРИ ЖАГУБИЦА КУЧЕВО МАЛО ЦРНИЋЕ ПЕТРОВАЦ ПОЖАРЕВАЦ КОСТОЛАЦ БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ Популациона група Новорођенче (први месец) Одојче (од 2. месеца до краја 1. године) Услуга Вакцинација против туберкулозе (БЦГ) Прва доза вакцине против хепатитиса Б (ХБ)+ имуноглобулин код новорођенчета ХБс антиген зитив мајки (НВИГ) Вакцинација против дифтерије, тетануса и великог кашља (ДТП) Вакцинација против дечије парализе (ОРВ) или (ИПВ - код имунокомпромит оване деце) Вакцинација против хепатитиса Б (ХБ) н и обим но м 114 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 ни обим но м Друга година живота Вакцинација против хемофилуса инфлуенце (Хиб) Прва ревакцинација против дифтерије тетануса и великог кашља (ДТП) Прва ревакцинација против дечије парализе (ОПВ) Вакцинација против малих богиња, заушака и црвенке (ММР) Ревакцинација против малих богиња, заушака и црвенке (ММР) 114 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Шеста/седма година живота (пред лазак у школу) Друга ревакцинација против дифтерије и тетануса (ДТ) Друга ревакцинација против дечије парализе (ОПВ) 145 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 12 година Вакцинација против хепатитиса Б само за децу која нису до тада вакцинисана (ХБ) 160 1, , , , , , , , , ,90 14/15 година (VIII разред основне школе) Трећа ревакцинација против тетануса и дифтерије (дт) Трећа ревакцинација против дечије парализе (ОПВ) 197 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 13

14 Новорођенче (први месец) Планирана је БСГ вакцинација новорођеној деци са обухватом од 100%, као и прва доза вакцине против хепатитиса Б (ХБ)+ имуноглобулин код новорођенчади ХБс антиген зитив мајки, што за територију Браничевског округа износи 1385 вакцинација против туберкулозе. (коришћење) на нивоу округа код обавезне имунизације новорођенчета БСГ вакци је 0,9; највише у ДЗ Велико Градиште (1,14), а најмање у ДЗ Голубац (0,78). прве дозе вакцине против хепатитиса Б (ХБ)+ имуноглобулин код новорођенчади ХБс антиген зитив мајки је 0,00. Одојче (од 2. месеца до краја 1. године) Планиране су 3 дозе ДТП и ОПВ вакцине, 3 дозе вакцине против хепатитис Б (ХБ) и 3 дозе вакцине против хемофилуса инфлуеце (Хиб) са обухватом од 100%, што за Браничевски округ износи 4155 доза вакцина. (коришћење) на нивоу округа код обавезне имунизације одојчета ДТП вакци је 2,8; код имунизације ОПВ остварени обим на нивоу округа износи 2,76; остваре на нивоу округа код вакцинације против хепатитиса Б износи 1,39; и остваре имунизације против хемофилуса инфлуенце (Хиб) за округ износи 1,99. Друга година Планиране су прва ревакцинација ДТП и ОПВ као и вакцинација ММР са обухватом од 100%, што за Браничевски округ износи 1385 доза вакцина. (коришћење) на нивоу округа код прве ревакцинације ДТП вакци у другој години износи 0,91, највише у ДЗ Голубац (1,07) а најмање у ДЗ Кучево (0,8); код прве ревакцинације ОПВ вакци остварени обим на нивоу округа износи 0,9 при чему је највише у ДЗ Голубац (1,07) а најмање у ДЗ Кучево и ДЗ Петровац (0,79). Вакцинација против малих богиња, заушака и црвенке (ММР) реализована је на нивоу округа у обиму од 0,9 и то највише у ДЗ Жагубица (1,06) а најмање у ДЗ Мало Црниће (0,7). Шеста/Седма година (пред лазак у школу) Планиране су ревакцинација против малих богиња, заушка и црвенке (ММР), друга ревакцинација против дифтерије и тетануса (ДТ), као и друга ревакцинација против дечије парализе (ОПВ) са обухватом 100%, што за Браничевски округ износи 1742 доза вакцина. (коришћење) код прве ревакцинације ММР вакци на нивоу округа износи 0,89 при чему је највише у ДЗ Велико Градиште (1,2) а најмање у ДЗ Голубац (0,59); оствре на нивоу округа друге ревакцинације ДТ и ОПВ вакци износи 0,9, највише у ДЗ Велико Градиште (1,2) а најмање у ДЗ Жабари (0,74). Дванаеста година живота Планирана је вакцинација против хепатитис Б (ХБ) у 3 дозе за децу која нису до тада вакцинисана, што за децу у дванаестој години живота на територији Браничевског округа износи 5310 доза вакцине. 14

15 (коришћење) на нивоу округа код вакцинације деце у 12. години, која нису била вакцинисана до тада, износи 2,9 и то највише у ДЗ Кучево (5,09) а најмање у ДЗ Велико Градиште (1,99). Четрнаеста/Петнаеста година живота (VIII разред основне школе) Планирана је трећа ревакцинација против дечије парализе (ОПВ) и трећа ревакцинација против тетануса и дифтерије (дт) са јед дозом и обухватом од 100%, што за територију Браничевског округа износи 2040 доза вакцина. (коришћење) на нивоу округа код треће ревакцинације против тетануса и дифтерије (дт), деце у 14./15. години износи 0,88 и то највише у ДЗ Жабари (1,18) а најмање у ДЗ Жагубица (0,74); код треће ревакцинације ОПВ вакци остваре на нивоу округа износи 0,81, и то највише у ДЗ Жабари (1,18) а најмање у ДЗ Голубац (0,29). ОБАВЕЗНА ИМУНИЗАЦИЈА, ИМУНОПРОФИЛАКСА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА Услуге из области имунизације ексзицији, имунизацији клиничким и епидемиолошким индикацијама и имунопрофилакса планиране су према реализацији из претходне године. Имунизација ексзицији Из области имунизације ексзицији за Браничевски округ у години, планирано је вакцина против тетануса и ИЈ хуманог тетанусног имуноглобулина а извршено је ТТ вакцина или 103,3% у односу на планиране вредности и ИЈ хуманог тетанусног имуноглобулина, што представља 65,6% од планира вредности. Имунизација клиничким и епидемиолошким индикацијама За имунизацију клиничким и епидемиолошким индикацијама на нивоу Браничевског округа у години планирано је 8510 вакцина против грипа а извршено је 5284 вакцинација, што представља нешто мањи обим реализације у односу на план (62,1%). 15

16 КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ У СЛУЧАЈУ БОЛЕСТИ И ПОВРЕДА, ПО ДЕЛАТНОСТИМА ДОМА ЗДРАВЉА У ГОДИНИ У оквиру куративне здравствене заштите, услуге специјалистичко консултатив служби се од године, приказују на секундар нивоу здравствене заштите, тако да су менуте услуге остале на примар нивоу само у јединим домовима здравља. У току даље анализе рада специјалистичко консултатив служби биће наведени домови здравља који у својој организационој структури имају менуту службу. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА На територији Браничевског округа у служби здравствене заштите деце предшколског узраста у години, реализовано је укупно а лекара са процентом реализације од 91,9% у односу на планирани број а, што представља остваре од 8,01 а на нивоу округа. Највећи обим реализова а лекара био је у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (10,2), а најмање у ДЗ Жагубица (4,5). Првих а остварено је 50728, што представља индекс реализације од 91,6% у односу на планиране вредности и удео првих а износи 59,5% у укуп броју остваре а. Дијагностичко терапијских на нивоу округа реализовано је укупно 26095, што представња индекс реализације од 91,6% у односу на план, а остваре менутих на нивоу округа износи 2,45, највише у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (5,6), а најмање у ДЗ Кучево (1,09). Здравствено васпит у служби здравствене заштите деце предшколског узраста, на нивоу округа, реализовано је укупно 1480, са процентом реализације од 81,6% у односу на планиране вредности, а остваре менутих на нивоу округа износи 0,14. РАЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ Развојно саветовалиште као организациону јединицу и рад у њему, на нивоу Браничевског округа приказује само ДЗ Пожаревац, где је реализовано укупно 38 а лекара, са процентом реализације од 46,9% у односу на план. Укупан број реализова здравстве сарадника (психолога, дефектолога и социјалног радника) износи 4158, што представља остваре од 0,4 услуге. Здравствено васпит остварено је укупно 199, са процентом реализације од 110,6% у односу на план. 16

17 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА На територији Браничецског округа у служби здравствене заштите деце школског узраста у години реализовано је укупно а лекара, са процентом реализације од 89,4% у односу на планирани број а. (коришћење) на нивоу округа код а лекара је 4,7 а, највише у ДЗ Жабари (7,2), а најмање у ДЗ Жагубица (3,5). Првих а остварено је 64186, што представља индекс реализације од 93,1% у односу на планиране вредности и удео првих а износи 66,7% у укуп броју остваре а. Дијагностичко терапијских на нивоу округа реализовано је укупно 18268, што представња индекс реализације од 95,2% у односу на план, а остваре менутих на нивоу округа износи 0,9, највише у ДЗ Голубац (2,2), а најмање у ДЗ Велико Градиште (0,5). Здравствено васпит у служби здравствене заштите деце школског узраста, на нивоу округа, реализовано је укупно 2937, са процентом реализације од 143,3% у односу на планиране вредности, а остваре менутих на нивоу округа износи 0,14. САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ Саветовалиште за младе као организациону јединицу и рад у њему, на нивоу Браничевског округа приказују ДЗ Петровац и ДЗ Пожаревац, где је реализовано укупно 1069 здравствено васпит (675 индивидуал и 394 груп), са укупним процентом реализације од 166% у односу на план. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА На територији Браничевског округа у служби здравствене заштите жена у години реализовано је укупно а лекара, са процентом реализације од 97,2% у односу на планирани број а. (коришћење) на нивоу округа код а лекара је 0,22 а, највише у ДЗ Голубац (0,35), а најмање у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (0,04). Први и су реализовани са 107,8% у односу на планиране вредности и њихов удео је 47,2% у укуп броју остваре а. Дијагностичко терапијских на нивоу округа реализовано је укупно 34955, што представња индекс реализације од 95,4% у односу на план, а остваре менутих на нивоу округа износи 0,5, највише у ДЗ Пожаревац (1,0), а најмање у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (0,07). Здравствено васпит у служби здравствене заштите жена, на нивоу округа, реализовано је укупно 2580, са процентом реализације од 122,4% у односу на планиране вредности. 17

18 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА На територији Браничевског округа у служби здравствене заштите одраслог становништва у години реализовано је укупно а лекара, са процентом реализације од 95,9% у односу на планирани број а. (коришћење) на нивоу округа код а лекара је 4,0 а, највише у ДЗ Голубац (5,6), а најмање у ДЗ Петровац (2,9). Првих а остварено је , што представља индекс реализације од 96,9% у односу на планиране вредности и удео првих а износи 36,4% у укуп броју остваре а. Дијагностичко терапијских на нивоу округа реализовано је укупно , што представња индекс реализације од 95,9% у односу на план, а остваре менутих на нивоу округа износи 2,5 услуге, највише у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (4,2), а најмање у ДЗ Петровац (1,3). Здравствено васпит у служби здравствене заштите одраслог становништва, на нивоу округа, реализовано је укупно 15939, са процентом реализације од 150,5% у односу на планиране вредности. ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ ОДРАСЛИХ Центар за превентивне здравствене услуге одраслих, као организациону јединицу и рад у њему, на нивоу Браничевског округа у години, приказао је само ДЗ Пожаревац и Огранак Костолац ДЗ Пожаревац. У оквиру менутог центра реализовано је укупно 1011 здрацвствено васпит, што представља 171,1% у односу на планиране вредности. СЛУЖБА ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ И НЕГУ У оквиру службе за кућно лечење и негу, у години, на територији Браничевског округа остварено је укупно 8012 а лекара, са процентом реализације од 90,2% у односу на план. Први и су реализовани са 122,1% у односу на планиране вредности и њихов удео је 11,9% у укуп броју остваре лекарских а. Дијагностичко терапијских на нивоу округа реализовано је укупно 54458, што представња индекс реализације од 104,2% у односу на план, а остваре менутих на нивоу округа износи 0,29. ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ На територији Браничевског округа, у години, у оквиру хитне медицинске моћи, укупан број пруже на месту вређивања и разбољевања износи 7091 или 100% у односу на план. Лекарских а на месту вређивања и 18

19 разболеваља остварено је 6954, што предеставља удео од 98,1% у укуп броју пруже на терену. Укупан број пруже у здравственој установи износи или 104% у односу на план. Лекарских а у здравственој установи, у оквиру хитне медицинске моћи, остварено је 49766, што представља удео од 41,1% у укуп броју пруже у здравственој установи. У оквиру санитетског превоза на нивоу Браничевског округа у години, пређено је километара са процентом реализације од 102,2% у односу на планиране вредности. ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА На нивоу Браничевског округа у години остварене су укупно патронажне сете оболелом, што представља проценат реализације од 99,3% од планира вредности. Највећи број сета оболелом у односу на план за годину остварен је у ДЗ Кучево (147%), а најмање у ДЗ Жабари (55,1%). У години на територији Браничевског округа реализовано је укупно 304 сета патронажне сестре особама са инвалидитетом, што представља проценат реализације од 93,8% од планира вредности. Здравствено васпит у служби ливалентне патронаже, на нивоу округа, реализовано је укупно 13284, са процентом реализације од 93,4% у односу на планиране вредности. СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ На територији Браничевског округа у години, лабораторијску дијагнстику користило је са укупно ника, процентом реализације од 110,2% у односу на план. У години на нивоу Браничевског округа остварено је хематолошких анализа са процентом реализације од 95,1% у односу на план. Биохемијских анализа извршено је на нивоу округа укупно са процентом реализације од 103,6% у односу на планиране вредности, док је а урина у години на нивоу округа извршено са процентом реализације од 140,1% у односу на план. Анализа столице у оквиру служби лабораторија домова здравља, на нивоу округа, реализовано је укупно 2228 са процентом реализације од 103,3% у односу на план. РЕНДГЕН И УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА У оквиру рендген дијагностике на нивоу Браничевског округа (услуге рендген дијагностике нису приказали ДЗ Мало Црниће и ДЗ Жабари), у години урађено је укупно а, са процентом реализације од 104,7% у односу на план. Укупан број ника који су користили услуге рендгена у години на територији 19

20 Браничевског округа био је 26372, са процентом реализације од 110,1% планира вредности. Укупан број рендген у стоматологији износи 797 или 126,5% у односу на план, а број ника који су користили услуге рендгена у стоматологији износи 760, односно 120,6% у односу на план. У оквиру ултразвучне дијагностике на нивоу Браничевског округа у години урађено је укупно а, са процентом реализације од 99,9% у односу на план. Укупан број ника који су користили услуге ултразвука у години на територији Браничевског округа био је 14814, са процентом реализације од 112,2% у односу на план. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Службу интерне медицине, као организациону јединицу и рад у њој, на нивоу Браничевског округа у години, приказали су ДЗ Велико Градиште, ДЗ Жабари, ДЗ Кучево и ДЗ Петровац. Укупан број специјалистичко-консултатив а код лекара остваре у служби интерне медицине у домовима здравља Браничевског округа у години, износи а, што представља 93% у односу на план. Највећи проценат реализације ових а, у односу на план, био је у ДЗ Кучево (97%) а најмањи у ДЗ Велико Градиште (88,1%). Првих интернистичких а на нивоу округа било је 10486, чија реализација износи 95,3% од планираног а њихов удео у укуп броју остваре а је 38,8%. Дијагностичко-терапијских у служби интерне медицине на нивоу округа било је 21099, што представља индекс реализације од 92,7% у односу на план. ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА Службу пнеумофтизиологије, као организациону јединицу и рад у њој, на нивоу Браничевског округа у години, приказали су ДЗ Велико Градиште и ДЗ Петровац. У години, на територији Браничевског округа, у оквиру службе пнеумофтизиологије, остварено је укупно 9936 а лекара, што представља 114,5% од планира вредности. Првих а на нивоу округа било је 3935 и реализовани су са 128,2% у односу на план а њихов удео у укуп броју остваре а износи 39,6%. Дијагностичко-терапијских у оквиру службе пнеумофтизиологије на нивоу округа било је 2119 што представља индекс реализације од 141,3% у односу на план. ОФТАЛМОЛОГИЈА Службу офталмологије, као организациону јединицу и рад у њој, на нивоу Браничевског округа у години, приказали су ДЗ Велико Градиште, ДЗ Жагубица, ДЗ Петровац и Огранак Костолац ДЗ Пожаревац. 20

21 У години, на територији Браничевског округа, у оквиру службе офталмологије, остварено је укупно а лекара, што представља 102,8% од планира вредности. Највећи проценат реализације ових а, у односу на план, био је у ДЗ Петровац (114,5%) а најмањи у Огранку Костолац ДЗ Пожаревац (64,9%). Првих а на нивоу округа било је 8229 и реализовани су са 95,8% у односу на план а њихов удео у укуп броју остваре а износи 63,8%. Превентив офталмолошких а у оквиру систематског, на нивоу округа, било је укупно 1767, што представља индекс реализације од 95,6% од планира вредности. Дијагностичко-терапијских у оквиру службе офталмологије на нивоу округа било је 12370, што представља индекс реализације од 112,2% у односу на план. ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА Службу физикалне медицине и рехабилитације, као организациону јединицу и рад у њој, на нивоу Браничевског округа у години, приказали су ДЗ Велико Градиште, ДЗ Кучево, ДЗ Петровац и Огранак Костолац ДЗ Пожаревац. У години, у менутим домовима здравља Браничевског округа, у оквиру службе физикалне медицине и рехабилитације остварено је укупно 9680 а лекара, што представља 95,2% у односу на план. Првих а у години било је 4459 и реализовани су са 100% у односу на план а њихов удео у укуп броју остваре а износи 46%. Превентив физијатријских а у оквиру систематског, у домовима здравља који су приказали рад менуте службе било је укупно 778, што представља индекс реализације од 59,2% од планира вредности. Терапијских у оквиру службе физикалне медицине и рехабилитације реализовано је , што представља индекс реализације од 97,7% у односу на план. Укупан број ника који су користили физиотерапијске услуге у години у менутим домовима здравља био је 3674, са процентом реализације од 95,3% у односу на план. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА Службу оториноларингологије, као организациону јединицу и рад у њој, на нивоу Браничевског округа у години, приказали су ДЗ Велико Градиште, ДЗ Петровац и Огранак Костолац ДЗ Пожаревац. У години, у менутим домовима здравља Браничевског округа, у оквиру службе оториноларингологије, остварено је укупно 9510 а лекара, што представља 102,1% у односу на план. Првих а било је 6489 и реализовани су са 96,9% у односу на план а њихов удео у укуп броју остваре а износи 68,2%. Превентив оториноларинголошких а у оквиру систематског, у домовима здравља који су приказали рад менуте службе, било је укупно 622, што представља индекс реализације од 115,2% планира вредности. 21

22 Дијагностичко-терапијских у оквиру службе оториноларингологије у менутим домовима здравља било је 10606, што представља индекс реализације од 110,1% у односу на план. ПСИХИЈАТРИЈА - НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА Службу психијатрије - неуропсихијатрије, као организациону јединицу и рад у њој, на нивоу Браничевског округа у години, приказали су ДЗ Кучево и ДЗ Петровац. У години, у менутим домовима здравља Браничевског округа у оквиру службе психијатрије неуропсихијатрије реализовано је укупно 8288 а лекара, што представља 109,1% у односу на план. Првих неуролошких а, остварено је укупно 3981, што представља индекс реализације од 112,4% од планираног, а њихов удео у укуп броју остваре а износи 48%. Дијагностичко-терапијских, у оквиру службе психијатрије - неуропсихијатрије, у менутим домовима здравља било је 1269, што представља индекс реализације од 229,5% у односу на план. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА Службу дерматовенерологије, као организациону јединицу и рад у њој, на нивоу Браничевског округа у години, приказали су ДЗ Кучево и ДЗ Петровац. Укупан број специјалистичко-консултатив а код лекара остваре у служби дерматовенерологије у домовима здравља који су приказали њен рад у години, износи 6241, што представља индекс реализације од 94,8% у односу на план. Првих а остварено је укупно 3058, што представља индекс реализације од 82% од планираног броја, а њихов удео у укуп броју остваре а је 49%. Дијагностичко-терапијских у служби дерматовенерологије, у менутим домовима здравља, било је 3275, што представља индекс реализације од 105,9% у односу на план. СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА У години, на територији Браничевског округа, у оквиру стоматолошке службе остварено је укупно а лекара, што представља индекс реализације од 99,8% у односу на план. Терапијских зуба, на нивоу округа, остварено је укупно 17343, што представља индекс реализације од 116% у односу на планирано. Ортодонтске терапије, на нивоу округа, остварено је укупно 6935, што представља индекс реализације од 91,8% од планираног. 22

23 Терапије пародонцијума, на нивоу округа, остварено је укупно 1435, што представља индекс реализације од 117,1% у односу на планиране вредности. Хируршких терапија, на нивоу округа, остварено је укупно 5336, што представља индекс реализације од 116,3% у односу на план. Анестезија, на нивоу округа, дато је укупно 8462, што представља индекс реализације од 134,5% у односу на планиране вредности. Ургент у оквиру стоматолошке службе, на нивоу округа, у години, било је 20049, што представља индекс реализације од 131,2% у односу на планиране вредности. Стоматолошке заштите особа са себним требама у години, на територији Браничевског округа, реализовано је укупно 97, што представља индекс реализације од 76,4% у односу на план. Протетске терапије, на нивоу округа, остварено је укупно 997, што представља индекс реализације од 130,5% у односу на планиране вредности. Анализу сачинила: др Цвија Стојановић специјалиста социјалне медицине Центар за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здравствене заштите,информатику и биостатистику у здравству Помоћник директора Прим. др Сузана Петровић Завод за јавно здравље Пожаревац Директор Прим. др Зорица Митић 23

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2016. ГОДИНИ 2017. Аутори извештаја: Др

Више

Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Институт за јавно здравље

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2014. ГОДИНИ 2015. Издавач Институт за

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

Преузето са На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 1

Преузето са На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 1 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3690 На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Министар здравља доноси ПРАВИЛНИК о имунизацији

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је

Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно 24-30.4. 2019. године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења

Више

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NA TERITORIJI BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA U GODINI Braničevski i Podunavski upravni okrug čini jedanaest

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NA TERITORIJI BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA U GODINI Braničevski i Podunavski upravni okrug čini jedanaest EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NA TERITORIJI BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA U 2011. GODINI Braničevski i Podunavski upravni okrug čini jedanaest opština; osam u Braničevskom okrugu: Veliko Gradište,

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Pirot, 20

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Pirot, 20 Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Pirot, 2019. година Табела 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 2188/1 Датум: 9.09.2015. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравст

ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравст ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА 2019. ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравстену заштиту радника Министарства унутрашњих послова

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

ДАТУМ

ДАТУМ 04.05.2017. Филозофски факултет 08:30-11:30 05.05.2017. Здравствена станица «Дуваниште» 08:00-11:00 «Отворена врата» Скрининг на дијабетес 06.05.2017. Одељење дерматовенерологије Поливалентно патронажна

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

Cekos In Ekspert На основу члана 39. став 3. Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16), Министар здравља д

Cekos In Ekspert На основу члана 39. став 3. Закона о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник РС, број 15/16), Министар здравља д Cekos In Ekspert На основу члана 39. став 3. Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16), Министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О ИМУНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ ЗАШТИТЕ ЛЕКОВИМА

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ''СМЕДЕРЕВО'' СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Смедерево,

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

GRAĐANSKA POVELJA

GRAĐANSKA POVELJA Doma zdravlja Zvezdara Stavovi izneti u ovoj povelji predstavljaju stavove Doma zdravlja Zvezdara i nužno ne odražavaju stav Ministarstva zdravlja i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj SADRŽAJ I Uvod...3

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број:1727 Датум: 2.09.2014. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење квалитета

Више

HPV INFEKCIJA

HPV INFEKCIJA HPV INFEKCIJA 1 Šta je genitalna HPV infekcija? Genitalna HPV infekcija je polno prenosiva bolest uzrokovana humanim papilomavirusom. Ime se odnosi na grupu virusa s više od 100 tipova, od kojih je više

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE I KONTROLU KVALITETA JZU DOM ZDRAVLJA, BIJELO POLJE ZA PERIOD g. Komisija za kontrolu i unapr

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE I KONTROLU KVALITETA JZU DOM ZDRAVLJA, BIJELO POLJE ZA PERIOD g. Komisija za kontrolu i unapr IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE I KONTROLU KVALITETA JZU DOM ZDRAVLJA, BIJELO POLJE ZA PERIOD 01.01.2018.-31.03.2018.g. Komisija za kontrolu i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, JZU Doma zdravlja

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА Б И Ј Е Љ И Н А И З В Ј Е Ш Т А Ј О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА ЗА ГОДИНУ СА ПЛАНОМ РАДА ЗА ГОДИНУ Бијељина, април 201

ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА Б И Ј Е Љ И Н А И З В Ј Е Ш Т А Ј О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА ЗА ГОДИНУ СА ПЛАНОМ РАДА ЗА ГОДИНУ Бијељина, април 201 ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА Б И Ј Е Љ И Н А И З В Ј Е Ш Т А Ј О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА ЗА 2015. ГОДИНУ СА ПЛАНОМ РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ Бијељина, април 2016. године 1 предвиђено је Програмом рада Скупштине

Више

Sprovođenje imunizacije na nivou primarne zdravstvene zaštite -problemi i dileme- Prim. dr Vesna Janjušević Dom zdravlja Stari grad v e s n a. j a n j

Sprovođenje imunizacije na nivou primarne zdravstvene zaštite -problemi i dileme- Prim. dr Vesna Janjušević Dom zdravlja Stari grad v e s n a. j a n j Sprovođenje imunizacije na nivou primarne zdravstvene zaštite -problemi i dileme- Prim. dr Vesna Janjušević Dom zdravlja Stari grad v e s n a. j a n j u s e v i c @ g m a i l. c om Vakcinacija je civilizacijsko

Више

ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, 22406 Ириг Тел/факс: 022/2462-030 Е-пошта: dzirig@open.telekom.rs ПИБ: 105201817 Матични број: 08879346 ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ ЗА 2019.ГОДИНУ Ириг, март

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Microsoft Word - Vantelesna.doc

Microsoft Word - Vantelesna.doc Вантелесна оплодња Услуге процеса вантелесне оплодње (у даљем тексту: ВТО) за потребе осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РЗЗО) пружају се у здравственим установама:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО

ФИЛИЈАЛА РЗЗО:  ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: _Крагујевац ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА I-XII 2017. ГОДИНЕ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 21 211 U IŽ u 216. godini prema podacima HZZO-a, u djelatnosti opće/obiteljske medicine bilo je ugovoreno 114 timova od potrebnih 117 prema Mreži javne zdravstvene

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE 2015.GOD. Šibenik, veljača 2015. god. -2-1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA Dom zdravlja Šibenik je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Microsoft Word - Prik2017_8_Rad u PZZ.doc

Microsoft Word - Prik2017_8_Rad u PZZ.doc RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 254 255 U IŽ u 217. godini prema podacima HZZO-a, u djelatnosti opće/obiteljske medicine bilo je ugovoreno 114 timova od potrebnih 117 prema Mreži javne zdravstvene

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ ДОМ ЗДРАВ

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ ДОМ ЗДРАВ Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА Београд, година Табела 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Београд,

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Београд, Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Београд, година Табела 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА Табела

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Београд,

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Београд, Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Београд, 2019. година Табела 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Program rada i razvoja za godinu

Program rada i razvoja za godinu ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2015. ГОДИНУ Нови Сад, март 2015. САДРЖАЈ 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2015. ГОДИНУ... 4 2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА... 7 3. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више