На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010,

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010,"

Транскрипт

1 На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење и 68/2015), Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету Националног савета за високо образовање Републике Србије ( Службени гласник РС, бр.101/15) и члана 37. став 1. Статута Факултета за цивилно ваздухопловство у Београду, Наставно-научно веће Факултета за цивилно ваздухопловство, на својој седници одржаној дана 26. септембра године, донео је ПРАВИЛНИК О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО У БЕОГРАДУ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником уређује се поступак заснивања радног односа и јединствени ближи минимални услови за стицање звања наставника на Факултету за цивилно ваздухопловство у Београду (у даљем тексту: Факултет). Члан 2. Наставно особље Факултета чине лица која остварују наставни, научни и истраживачки рад. Звања наставника на Факултету су: предавач, професор струковних студија, доцент, ванредни професор и редовни професор. Наставници у звању предавача или професора струковних студија могу да изводе наставу само на струковним студијама. Наставници у звању доцента, ванредног и редовног професора могу да изводе наставу на свим врстама студија. Наставу страних језика на Факултету изводе наставници страног језика у свим звањима. Члан 3. Факултет по претходној сагласности Универзитета расписује конкурс за заснивање радног односа и избора у звање наставника односно сарадника за уже области утврђене општим актом факултета. Одлуку о расписивању конкурса доноси ректор. 1

2 Наставник изабран у звање по одредбама Закона, који има заснован радни однос на једном од факултета на Универзитету Џон Незбит, може засновати радни однос на Факултету, без расписивања конкурса, закључивањем уговора о раду, у истом звању, за исту ужу научну област, на основу одлуке Већа. Члан 4. Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника објављује се на универзитетском и факултетском сајту или у средствима јавног информисања. Факултет без расписивања конкурса може да ангажује наставника из друге самосталне високошколске установе и ван територије Републике, у звању гостујућег професора. Наставно-научно веће Факултета образује Комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника и сарадника, на првој седници, по закључењу конкурса. Комисија се састоји од најмање три наставника из научне области за коју се врши избор. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се наставник бира. Члан 5. Комисија припрема извештај о пријављеним кандидатима у року од 30 дана од дана именовања. Извештај Комисије садржи: биографске податке, преглед и мишљење о научном и стручном раду кандидата, мишљење о испуњености услова кандидата за избор у звање и на радно место наставника, односно сарадника, као и предлог за избор у одређено звање. Наставно-научно веће Факултета разматра извештај Комисије и након усвајања доставља га надлежном одбору Сената Универзитета на разматрање. Члан 6. Надлежни одбор Сената разматра извештај Комисије за избор наставника и након усвајања истиче га 30 дана на увид јавности, објављивањем на сајту Универзитета Џон Незбит или у средствима јавног информисања. 2

3 Наставно-научно веће разматра извештај Комисије за избор сарадника a након усвајања, истиче га 30 дана на увид јавности, објављивањем на сајту Факултета или у средствима јавног информисања. Члан 7. По истеку рока из става 1 претходног члана, надлежни одбор доставља извештај Сенату на даљи поступак. По истеку рока из става 2 претходног члана, Факултет одлучује о избору сарадника. Сенат одлучује о избору у звање наставника, а факултет о избору сарадника ако је присутно најмање две трећине чланова који имају право да одлучују. Одлуку о избору у звање наставника доносе чланови Сената из реда наставника у истом или вишем звању. Приликом избора у звања наставника, цене се следећи елементи: оцена о резултатима научног, истраживачког односно уметничког рада, оцена о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе, оцена о резултатима педагошког рада, као и оцена резултата постигнутих у обезбеђивању научно-наставног подмлатка. Оцену о резултатима ангажовања у развоју наставе и других делатности и оцену о резултатима постигнутим у обезбеђивању научно-наставног подмлатка даје Факултет. При оцењивању резултата педагошког рада узима се у обзир мишљење студената. Одлука о избору у звање доноси се већином гласова укупног броја чланова који имају право да одлучују. Гласање је по правилу јавно. Са изабраним лицем уговор о раду закључује декан факултета. Члан 8. Избор у звање наставника на факултету заснива се на оствареним и мерљивим резултатима рада кандидата, који се, поред општих услова, исказују и на следећим елементима: 1. обавезни елементи: 1.1. наставни рад; и 1.2. научно-истраживачки, односно уметнички рад (У прилогу овог Правилника налази се прилог 1. Извод из Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, а који је саставни део овог правилника); 2. изборни елементи: 2.1. стручно-професионални допринос; 2.2. допринос академској и широј заједници; и 2.3.сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, односно институцијама културе или уметности у Обавезни елементи дефинисани су минималним условима, а факултет уређује садржаје изборних елемената. 3. Сваки изборни елемент мора да садржи неколико ближих одредница, као: 3

4 - стручно-професионални допринос - аутор/коаутор елабората или студије, руководилац или сарадник на пројекту, иноватор, аутор/коаутор патента или техничког унапређења, односно аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту и др.; - допринос академској и широј заједници - ангажовање у националним или међународним научним, односно стручним организацијама, институцијама од јавног значаја, културним институцијама и др.; - сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, односно институцијама културе или уметности у земљи и иностранству - мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др. 4. Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два од три изборна елемента, који морају да буду наведени и образложени у реферату комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање. Елементи за оцену наставника Члан 9. Оцена наставника, према критеријумима из члана 8. став 1. овог правилника, врши се вредновањем следећих елемената, и то: 1. Наставни рад 1.1. Елементи за оцену: Наставник је - изврстан познавалац области коју предаје; - активан научник/уметник чији научни/уметнички рад доприноси настави; - има ригорозне стандарде и активира студенте у настави и учењу; - одлично припрема студенте за више нивое студија и за посао; - излаже материју на јасан и разумљив начин; - доступан је студентима за објашњења и савете; - ажуран је у примени савремених наставних технологија; - активно и регуларно обнавља програм предмета и наставни материјал; - дискутује о питањима наставе са колегама; - размењује експертизу са колегама; - ради као ментор наставника у почетним звањима; - наставне циљеве и обавезе факултета ставља испред својих личних преференција; - припрема и предаје више различитих предмета; - прихвата нове наставне обавезе у интересу факултета Извори за оцењивање: - Програми предмета и библиографија које је кандидат припремио за наставу; - Припремљени детаљни планови наставе на предмету, по часовима; - Оригинална и иновативна припрема материјала за наставу и методи извођења наставе (за класичне студије и студије на даљину); - Остварена интеракција са студентима у оквиру класичних студија и студија на даљину; - Вођење студената на старијим годинама, дипломским и докторским студијама; - Менторство у завршним радовима; 4

5 - Припремање и вођење академских програма; - Вођење рада демонстратора, сарадника у настави и асистената; - Развој квалитетног материјала (задатака, демонстрационих огледа, групних радова) за употребу у настави; - Значајан допринос припреми наставних планова; - Добијене награде и признања за рад у настави; - Допринос педагогији учешћем у регионалним и националним научним, односно уметничким скуповима на ту тему. 2. Научноистраживачки рад, стручни и професионални рад 2.1. Елементи за оцену: - Публиковање радова у виду књига и чланака; - Семинари, научне конференције и јавна предавања, учешће у одборима конфренција; 2.2. Извори за оцењивање: - Стечени академски степен (докторат) и научно звање (на пример, научни сарадник); - Рад на научним пројектима; - Припремање и вођење научних пројеката; - Објављивање радова у професионалним часописима са рецензијом; - Објављивање књига, монографија, реферата, приказа; - Презентације на научним скуповима; - Обављање истраживања или презентација за наручиоце изван факултета Методи оцењивања: - Рецензије (реферати) од стране једнаких по рангу са универзитета, факултета и ван њега; - Оцена истраживачких резултата на пројектима у складу са циљевима пројеката; 3. Стручно-професионални допринос 3.1. Елементи доприноса: - Креативан развој у областима за које наставник добија јавна признања; - Саопштавање радова; - Уређивачки послови; - Консултантске и сличне активности Извори за оцењивање: - Рецензирање предлога истраживачких пројеката; - Учешће у раду организационих или научних одбора на домаћим и страним конкурсима и манифестацијама; - Добијање средстава за научне пројекте; - Руковођење пројектима; - Обављање консултантских послова; - Уређивање часописа и публикација; - Добијени позиви за евалуацију образовних програма Методи оцењивања - Семестрални и годишњи извештај о раду Центра за квалитет (самоевалуација) наставника; 5

6 - Евалуација од стране ректора универзитета или декана у оквиру збирне самоевалуације научне продукције универзитета или факултета. 4. Допринос академској и широј заједници 4.1. Елементи доприноса: - Подржавање ваннаставних академских активности студената; - Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове; - Учешће у раду тела факултета и универзитета; - Учешће у раду Сената универзитета; - Руковођење активностима на факултету и универзитету; - Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и универзитета; - Успешно извршавање специјалних задужења везаних за наставу, менторство, професионалне активности намењене као допринос локалној или широј заједници; - Пружање консултантских услуга заједници; - Учешће у значајним телима заједнице и професионалних организација; - Креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и доприносе унапређењу универзитета и факултета као заједнице учења Извори за оцењивање: - Рецензирање предлога научно-истраживачких пројеката; - Учешће у раду комисија, односно жирија на домаћим и страним такмичењима, конкурсима и манифестацијама; - Добијање средстава за научне пројекте; - Руковођење пројектима; - Уређивање часописа и публикација; 4.3. Методи оцењивања: - Семестрални и годишњи извештај (самоевалуација) наставника; - Евалуација од стране декана, у оквиру збирне самоевалуације рада факултета; - Рецензије (реферати) од стране једнаких по рангу са универзитета, факултета и изван њега; - Професионални и јавни коментари добијени са универзитета, факултета и ван њега. 5. Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству 5.1. Елементи доприноса: - Вођење професионалних (струковних) организација; - Рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката (по захтевима других високошколских установа или институција); - Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних стручних и научних конференција и скупова; - Учешће на локалним, регионалним, националним или интернационалним стручним и научним конференцијама и скуповима; - Организација и вођење локалних, регионалних, националних или интернационалних конференција и скупова; 6

7 - Учешће на локалним, регионалним, националним или интернационалним конференцијама и скуповима; - Репутација исказана позивима за оцену наступа на јавним професионалним скуповима; - Учешће у раду одбора, комисија и законодавних тела и слично, у складу са научном и професионалном експертизом факултета и универзитета; - Вођење или учествовање у ваннаставним активностима које доприносе угледу и статусу факултета и универзитета; 5.2. Извори за оцењивање - Рецензирање предлога научно-истраживачких пројеката; - Учешће у раду комисија и одбора на домаћим и страним научним скуповима, такмичењима, конкурсима и манифестацијама; - Добијање средстава за научне пројекте; - Руковођење пројектима; - Уређивање часописа и публикација Методи оцењивања: - Годишњи извештај (самоевалуација) наставника; - Евалуација од стране декана, у оквиру збирне самоевалуације рада факултета; - Рецензије (реферати) од стране једнаких по рангу са универзитета, факултета и изван њега; - Професионални и јавни коментари добијени са универзитета, факултета и изван њега. Члан 10. Наставник који се бира у звање редовног професора мора испуњавати и услове да буде ментор за вођење докторске дисертације, у складу са стандардом 9 за акредитацију студијских програма докторских студија на високошколским установама. Изузетно, у пољу природно-математичких наука услов из става 1. овог члана мора испунити и наставник који се бира у звање ванредног професора. Члан 11. Ако је дошло до промене уже научне области, осим код првог избора у звање доцента, докторска дисертација не мора да буде из уже научне области, већ из научне области за коју се кандидат бира. Под научном облашћу, у смислу минималних услова, подразумева се област из које се стиче докторат наука на акредитованом студијском програму, а у складу са Листом стручних, академских и научних звања. Члан 12. Научни радови се вреднују на основу важеће категоризације часописа за избор у научноистраживачко звање из Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача. Радови проистекли из докторске дисертације могу да се вреднују за избор у звање. 7

8 За поље друштвено-хуманистичких наука, са часописима из категорија М21-М23 изједначени су часописи са листе престижних светских часописа за поједине научне области, коју је утврдио Национални савет за високо образовање. Високошколска установа не може проширивати листу из става 3. овог члана. Листа престижних светских часописа објављује се на сајту Националног савета за високо образовање. Члан 13. Сматраће се да је кандидат који је објавио рад који доноси исти или већи број М бодова од оног који носи рад који се захтева као минимални услов за избор у одређено звање, а који се не наводи у овим минималним условима (нпр. М11-М14 или М41-М45), тај услов испунио. Члан 14. Наставник може бити биран у исто звање више пута. Кандидату који је претходно био поново биран у звање доцента, код избора у звање ванредног професора узимају се у обзир и услови које је у том поновном избору, односно поновним изборима, испунио. Кандидату који је претходно био поново биран у звање ванредног професора, код избора у звање редовног професора узимају се у обзир и услови које је у том поновном избору, односно поновним изборима, испунио. Члан 15. Факултет може да уведе додатне, строже услове за избор у звања наставника. II МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА Члан 16. Минимални услови за избор у звања наставника Факултета су: 1) УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА a) ЗА ПОЉЕ МЕДИЦИНСКИХ И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА Општи услов Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању. 8

9 1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске установе. 2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода (ако га је било). 3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се бира. 4. Стручно-професионални допринос. 5. Допринос академској и широј заједници. 6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у Услови за сваки следећи избор у звање доцента 1. Искуство у педагошком раду са студентима. 2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода. 3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира. 4. Стручно-професионални допринос. 5. Допринос академској и широј заједници. 6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у б) ЗА ПОЉЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА Општи услов Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању. Услови за први избор у звање доцента 1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске установе. 2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода (ако га је било). 3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се бира. 9

10 4. Стручно-професионални допринос. 5. Допринос академској и широј заједници. 6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у Услови за сваки следећи избор у звање доцента 1. Искуство у педагошком раду са студентима. 2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода. 3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира. 4. Стручно-професионални допринос. 5. Допринос академској и широј заједници. 6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у в) ЗА ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА Општи услов Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању. Услови за први избор у звање доцента 1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске установе. 2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода (ако га је било). 3. Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М20 може, један за један, заменити услов из категорије М Стручно-професионални допринос. 5. Допринос академској и широј заједници. 6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у Услови за сваки следећи избор у звање доцента 10

11 1. Искуство у педагошком раду са студентима. 2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода. 3. Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М20 може, један за један, заменити услов из категорије М Стручно-професионални допринос. 5. Допринос академској и широј заједници. 6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у 2) УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА a) ЗА ПОЉЕ МЕДИЦИНСКИХ И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА Општи услов Испуњени услови за избор у доцента. Услови за први избор у звање ванредног професора 1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране високошколске установе, позитивно оцењено приступно предавање из области за коју се бира, уколико нема педагошко искуство. 2. Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода. 3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 од избора у претходно звање из научне области за коју се бира. 4. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту. 5. Одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, монографија, практикум или збирка задатака (са ISBN бројем). 6. Стручно-професионални допринос. 7. Допринос академској и широј заједници. 8. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора 11

12 1. Искуство у педагошком раду са студентима. 2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода. 3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира. 4. Стручно-професионални допринос. 5. Допринос академској и широј заједници. 6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у б) ЗА ПОЉЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА Општи услов Испуњени услови за избор у доцента. Услови за први избор у звање ванредног професора 1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране високошколске установе, позитивно оцењено приступно предавање из области за коју се бира, уколико нема педагошко искуство. 2. Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода. 3. Објављена три рада из категорије М21, М22 или М23 од избора у претходно звање из научне области за коју се бира. 4. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту. 5. Одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, монографија, практикум или збирка задатака (са ISBN бројем). 6. Стручно-професионални допринос. 7. Допринос академској и широј заједници. 8. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора 1. Искуство у педагошком раду са студентима. 2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода. 12

13 3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира. 4. Стручно-професионални допринос. 5. Допринос академској и широј заједници. 6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у в) ЗА ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА Општи услов Испуњени услови за избор у доцента. Услови за први избор у звање ванредног професора 1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране високошколске установе, позитивно оцењено приступно предавање из области за коју се бира, уколико нема педагошко искуство. 2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода (ако га је било). 3. Објављена два рада из категорије М20 или пет радова из категорије М51 од избора у претходно звање из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М20 може, један за један, заменити услов из категорије М51. Ако је један рад објављен у часопису из категорије М21, М22 или М23, неће се тражити, као минимални, други услови из тачке Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту. 5. Одобрен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно универзитета или научна монографија (са ISBN бројем) из научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање. 6. Стручно-професионални допринос. 7. Допринос академској и широј заједници. 8. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора 1. Искуство у педагошком раду са студентима. 2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода. 13

14 3. Објављен један рад из категорије М20 или четири рада из категорије М51 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М20 може, један за један, заменити услов из категорије М Стручно-професионални допринос. 5. Допринос академској и широј заједници. 6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у 3) УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА a) ЗА ПОЉЕ МЕДИЦИНСКИХ И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА Општи услов Испуњени услови за избор у ванредног професора. Услови за избор у звање редовног професора 1. Искуство у педагошком раду са студентима. 2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода. 3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 од избора у претходно звање из научне области за коју се бира. 4. Цитираност од 10 хетеро цитата. 5. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или два саопштења на међународном или домаћем научном скупу. 6. Књига из релевантне области, одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављни у периоду од избора у наставничко звање. 7. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету. 8. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на специјалистичким, односно мастер академским студијама. 9. Стручно-професионални допринос. 10. Допринос академској и широј заједници. 11. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у б) ЗА ПОЉЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА 14

15 Општи услов Испуњени услови за избор у ванредног професора. Услови за избор у звање редовног професора 1. Искуство у педагошком раду са студентима. 2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода. 3. Објављена четири рада из категорије М21, М22 или М23 од избора у претходно звање из научне области за коју се бира. 4. Цитираност од 10 хетеро цитата. 5. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или два саопштења на међународном или домаћем научном скупу. 6. Књига из релевантне области, одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављни у периоду од избора у наставничко звање. 7. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету. 8. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на специјалистичким, односно мастер академским студијама. 9. Стручно-професионални допринос. 10. Допринос академској и широј заједници. 11. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у в) ЗА ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА Општи услов Испуњени услови за избор у ванредног професора. Услови за избор у звање редовног професора 1. Искуство у педагошком раду са студентима. 2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода. 3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 од избора у претходно звање из научне области за коју се бира. 15

16 4. Објављен један рад из категорије М24 од избора у претходно звање из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М21, М22 или М23 може, један за један, заменити услов из категорије М24, односно М Објављених пет радова из категорије М51 у периоду од избора у претходно звање из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М24 може, један за један, заменити услов из категорије М Цитираност од 10 хетеро цитата. 7. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или два саопштења на међународном или домаћем научном скупу. 8. Одобрен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно универзитета, или научна монографија (са ISBN бројем) из научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање. 9. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету. 10. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на специјалистичким, односно мастер академским студијама. 11. Стручно-професионални допринос. 12. Допринос академској и широј заједници. 13. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у Избори у звања на струковним студијама Члан 17. У звање предавача или професора струковних студија на факултету који изводи наставу из акредитованих студијских програма струковних студија, може бити изабрано лице које се потврдило у својој струци, односно области, за коју се бира. Сматра се да кандидат за предавача струковних студија у погледу обима (квантитета) успуњава наведени услов уколико приликом оцењивања објављених радова оствари кумулативно најмање 10 бодова, од којих најмање 5 бодова након завршетка постдипломских студија. У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које: 1. има стручне радове који доказују афирмисаност кандидата у области за коју се бира, 2. има одговарајућу библиографију која обухвата радове и остварења које струка признаје као одговарајући начин презентације из области за коју се бира, 3. има позитивну оцену педагошког рада за претходни изборни период. Сматра се да кандидат за професора струковних студија у погледу обима (квантитета) успуњава услов из тачке 2. става 3. овог члана уколико приликом оцењивања објављених радова оствари кумулативно најмање 20 бодова, од којих најмање 10 бодова након завршетка докторских студија. 16

17 III РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Члан 18. Реферат комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање, као и сажетак реферата, морају садржати све тражене елементе за избор у звање, који пак морају бити образложени. Члан 19. Чланови комисије за писање реферата из члана 18. овог правилника изјашњавају се о квалитету кандидата и испуњености услова за избор у звање у писаној форми и то потврђују својим потписом. Члан 20. Реферат комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање, као и сажетак реферата из члана 18 овог правилника стављају се на увид јавности и морају бити објављени на званичној интернет страници високошколске установе до окончања конкурса. IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 21. Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а почиње да се примењује на све конкурсе зa избор у звања наставника расписане почев од 1.октобра 2016.године. Рок из члана 16, искључиво у вези са чланом 7. Став 3 Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету, који се односи на утврђивање листе престижних светских часописа за поједине научне области у пољу друштвенохуманистичких наука који могу бити изједначени са чсописима из категорија М21 М23, који ће се примењивати од 01. јануара 2017.године. Члан 22. Факултет је је дужан да овај правилник достави Комисији за акредитацију и проверу квалитета, као и да о свакој каснијој измени овог правилника обавести Комисију. Београд, 26. септембар, 2016.године, Број: Председник Наставно-научног већа Проф.др Томислав Јовановић, редовни професор 17

18 Прилог 1. Извод из Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача ( Службени гласник 69/15) 18

19 19

20 20

21 21

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

Microsoft Word - pravilnik minimalni uslovi FLU jelena SREDJEN

Microsoft Word - pravilnik minimalni uslovi FLU jelena SREDJEN На основу предлога Конференције универзитета Србије од 15. јуна 2015.године Национални савет за за високо образовање Републике Србије, на седници одржаној 26. новембра 2015. године утврдио је МИНИМАЛНЕ

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17), члана 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и зас

На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17), члана 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и зас На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17), члана 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду

Више

Microsoft Word - REPREZ.REFERENCE saradnici

Microsoft Word - REPREZ.REFERENCE saradnici На основу члана 50. Статута Факултета ликовних уметности у Београду, Наставно уметничко веће Факултета на седници одржаној 02.03. 2016. године усвојило је МИНИМАЛНЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР САРАДНИКА У ПОЉУ УМЕТНОСТИ

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА Бања Лука, октобар 2017. године На основу члана 86. став (3) Закона о

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

Лице које је правоснажном пресудом осуђено за неко кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје Факултет или примања ми

Лице које је правоснажном пресудом осуђено за неко кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје Факултет или примања ми Лице које је правоснажном пресудом осуђено за неко кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје Факултет или примања мита у обављању послова Факултета не може стећи звање

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Термомеханика Број кандидата који се

Више

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011.

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. Na osnovu člana 35. Statuta Univerziteta u Travniku, Senat Univerziteta u Travniku na svojoj sjednici održanoj 10.06.2011.

Више

Microsoft Word - STATUT KULTURA.doc

Microsoft Word - STATUT KULTURA.doc САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 4 Делатност Факултета 4 Аутономија Факултета 5 Неповредивост академског простора 5 Чланови академске заједнице и академске слободе 6 Печат и штамбиљ 6 Право на високо образовање

Више

Microsoft Word - Sažetak_Komisije.docx

Microsoft Word - Sažetak_Komisije.docx Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Универзитета у Београду

Више

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Карнегијева 4, Београд РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА I Општи подаци о кандидату Име и презиме: Тања Ј. Николић Година рођења:

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Образац 4 Г

Образац 4 Г 1 Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТА

Више

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Мотори Број кандидата који се

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета бр.195/16), Наставно-научно веће Факултета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, a u skladu sa članom

Више

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март 2019.

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Механика флуида Број кандидата

Више

Tehnološko-metalurški fakultet,

Tehnološko-metalurški fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu Karnegijeva 4, Beograd REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU O STICANJU NAUČNOG ZVANJA I. Opšti podaci o kandidatu Ime i prezime: Marijana (Miloš) Ponjavić

Више

два сарадника

два сарадника УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Konačno rešenje /black varijanta

Konačno rešenje /black varijanta На основу чл. 64. ст. 2. тач. в) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и чл. 34. и 152. ст. 12. Статута Универзитета у Источном Сарајеву,

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

Prilog 5 REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA I Opšti podaci o kandidatu: Ime i prezime: Katarina M. Banjanac Datum rođenja:

Prilog 5 REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA I Opšti podaci o kandidatu: Ime i prezime: Katarina M. Banjanac Datum rođenja: Prilog 5 REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA I Opšti podaci o kandidatu: Ime i prezime: Katarina M. Banjanac Datum rođenja: 10.12.1984. JMBG: 1012984775042 Naziv institucije u kojoj

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Microsoft Word - Prav.Struc.us doc

Microsoft Word - Prav.Struc.us doc На основу члана 15, тачка 10. Статута Ветеринарске коморе Србије, Скупштина Ветеринарске коморе Србије на седници одржаној 12. aprila 2008. године донела je ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ВЕТЕРИНАРА

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Радиологија, нуклеарна

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских ака

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских ака Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, 4. 3. 2019. ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских академских студија филологије, Филозофски факултет у Нишу,

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document.docx

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document.docx ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se sistem

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Технолошка

Више

Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДА

Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДА Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Закон о докторату наука, од 20. јуна 1955. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОКТОРАТУ НАУКА На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења Федеративне Народне

Више

Универзитет у нишу природно-математички факултет

Универзитет у нишу природно-математички факултет На основу члана 50. алинеје 15. и члана 246. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, Савет Факултета је, на утврђени предлог Наставнонаучног већа Факултета број 729/2-01 од 12.7. 2017.

Више

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС, број 81/18)и Правилника о изменама и допунама Правилника о сталном

Више

Microsoft Word - DIlic-Sazetak_docent.doc

Microsoft Word - DIlic-Sazetak_docent.doc С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Хидрауличне машине

Више

Образац 2 1. Биографски подаци о кандидатима (Попуњава кандидат) Име презиме Горан Ковачевић Место и датум рођењa Зрењанин, Адреса Трг Н

Образац 2 1. Биографски подаци о кандидатима (Попуњава кандидат) Име презиме Горан Ковачевић Место и датум рођењa Зрењанин, Адреса Трг Н Образац 2 1. Биографски подаци о кандидатима (Попуњава кандидат) Име презиме Горан Ковачевић Место и датум рођењa Зрењанин, 15. 03. 1976. Адреса Трг Николе Пашића 1, Београд Телефон 064 2940 346 E-mail

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА (пречишћен текст) Објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 76/2005, Ступио на снагу: 10.9.2005. Измене и допуне: 100/2007 - аутентично

Више

Microsoft Word - Sazetak Mirko Pavisic 2015

Microsoft Word - Sazetak Mirko Pavisic 2015 С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Универзитета у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Механика Број

Више

Microsoft Word PRAVILNIK O IZDAVACKOJ DELATNOSTI doc

Microsoft Word PRAVILNIK O IZDAVACKOJ DELATNOSTI doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-339/10-2008 01.02.2008. године Наставно-научно веће Правног факултета у Нишу, на предлог Статутарне комисије и на основу стандарда бр. 5 ст.

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

На основу члана 57

На основу члана 57 На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 52/11, 55/13 - даље: Закон) и члана чл. 39. ст. 1. т. 1. Статута Основне школе Војвода

Више

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС, број 13/01) Школски одбор Гимназије и економске школе Јован Јовановић

Више

1

1 1 Члан 4. Факултет остварује делатност високог образовања реализацијом студија првог, другог и трећег степена. Студијски програми реализују се у оквиру образовно - научног поља друштвено хуманистичких

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200 На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 47/2015 аутентично

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

Више

Izvod iz izvještaja (dio koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanj

Izvod iz izvještaja (dio koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanj Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja iz naučne oblasti Komunikacijske tehnologije (2 izvršioca), na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u sastavu:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

Више

Microsoft Word - Metodika nastave istorije.doc

Microsoft Word - Metodika nastave istorije.doc УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Образац - 1 ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Microsoft Word - Statut-FME doc

Microsoft Word - Statut-FME doc На основу члана 53. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС 76/05, 97/2008, 44/2010, 93/12, 99/14) Савет Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета на седници одржаној дана 3. новембра

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА (пречишћен текст) Објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 88/2017 Ступио на снагу: 7.10.2017. Измене и допуне: 27/2018 др. закон и 73/2018

Више

На основу члана 48. став 7. Закона о библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник РС", број 52/11), Министар културе и информисања доноси П

На основу члана 48. став 7. Закона о библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС, број 52/11), Министар културе и информисања доноси П На основу члана 48. став 7. Закона о библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник РС", број 52/11), Министар културе и информисања доноси ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ ВИШИХ СТРУЧНИХ

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologi

Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologi Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologija i Botanika, predsjednica Dr. Edina Muratović,doktor

Више

Sazetak Momcilo Dunjic Redovni.rtf

Sazetak Momcilo Dunjic Redovni.rtf С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду-Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Отпорност конструкција

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Правилник о саставу и раду комисија за оцену и одбрану докторске дисертације, од 31. јануара 1949. године] На основу чл. 17 ст. 1 Закона о стицању научног степена доктора наука ( Службени лист ФНРЈ бр.

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука Ужа научна,

Више

1 of 60 10/2/2018, 9:25 AM Naziv: ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU Zakon o visokom obrazovanju Zakon je objavljen u Sl.

1 of 60 10/2/2018, 9:25 AM Naziv: ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU Zakon o visokom obrazovanju Zakon je objavljen u Sl. 1 of 60 10/2/2018, 9:25 AM Naziv: ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU Zakon o visokom obrazovanju Zakon je objavljen u Sl. glasniku RS, br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018 NAPOMENA: Prečišćeni tekst zaključno

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за годину чине: - Закон о високом образовањ

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за годину чине: - Закон о високом образовањ 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА 2009. ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за 2009. годину чине: - Закон о високом образовању («Сл. гласник РС», бр. 76/2005), - Уредба о нормативима

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ једног доцента или ванр

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ једног доцента или ванр Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ једног доцента или ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним

Више