СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 22. ДЕЦЕМБАР ГОДИНА XLIV 155 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(«службени гласник РС»,б

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 22. ДЕЦЕМБАР ГОДИНА XLIV 155 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(«службени гласник РС»,б"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 22. ДЕЦЕМБАР ГОДИНА XLIV 155 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(«службени гласник РС»,број 129/2007), члана 25. и 29. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», број 9/2002, 87/2002, 61/2005-др.закони,66/2005,101/2005-др.закон, 62/2006- др.закон, 63/2006-исп.др.закона, 85/2006 и 86/2006-исп.) и члана 16., 30. и 93. Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/ /2004 и 11/2008), на предлог Општинског већа општине Врбас, Скупштина општине Врбас, на својој седници одржаној 20. децембра године, донела је О Д Л У К У О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Члан 1. Одлуке о буџету општине Врбас за годину («Службени лист општине Врбас «, број 8/2007 и 15/2008 ) мења се и гласи : «Укупна примања трезора општине Врбас за годину планирају се у износу од динара. Износ из претходног става састоји се из укупних примања буџета за 2008.годину (у даљем тексту : буџет) у износу од динара и примања директних и индиректних корисника из других извора у износу од динара. Укупна примања буџета у износу од динара састоје се из: 1) текућих прихода у износу од динара, 2) примања од продаје домаће финансијске имовина у износу од динара, 3) примања од задуживања код пословних банака у земљи у износу од динара и 4) вишак прихода из године у износу од динара. Примања и издаци буџета општине утврђени су у следећим износима: Ред.бр A. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА Економ. класиф. Износ I. УКУПНА ПРИМАЊА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 826,076, Порески приходи ,650, Порез на доходак, добит и капиталне добитке ,000,000

2 Број: 18. Страна 398. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године 1.2 Порез на имовину ,520, Порез на добра и услуге ( ПДВ и акцизе ) ,130, Порез на међународну трговину и трансакције ( царине ) Остали порески приходи ,000, Непорески приходи ,340,000 - приходи од игара на срећу наплаћене камате ,600, Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 771 3,286, Примања од продаје нефинансијске имовине 8 5. Донације Трансфери ,800,000 II. УКУПНИ ИЗДАЦИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 726,629, Расходи за запослене ,453, Коришћење роба и услуга ,241, Отплата камата 44 24,322, Субвенције 45 64,850, Права из социјалног осигурања 47 14,650, Остали расходи ,780,790 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ,330,800 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 174,931,000 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( IV - V ) ,000,000 III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ ( БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ ) ( I - II ) (7+8)-(4+5) -75,483,585 ПРИМАРНИ СУФИЦИТ ( ДЕФИЦИТ ) ( УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ ) ( )-(4-44+5) -52,761,085 УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ ( III + IV ) -71,483,585 Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( IV - V ) 92 4,000, ,000,000 В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 85,000, Примања од домаћих задуживања ,000, Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака ,000, Примања од иностраног задуживања Примања од иностраног задуживања 912

3 Број: 18. Страна 399. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 44,740, Отплата главнице домаћим кредиторима ,740, Отплата главнице јавним финансијским институцијама и пословним банкама Отплата главнице осталим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима 612 IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ ( III + VI + VII -VIII ) -31,223,585 x. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( VI + VII - VIII - IX ) 75,483,585 Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупних износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од динара.» Члан 2. Члан 3. Одлуке о буџету општине за годину мења се и гласи: «Приходи и примања буџета по изворима и издаци буџета по основним наменама и по економској класификацији утврђени су у следећим износима, и то: Ек.клас. Извори прихода и примања Износ % учешћа 321 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 31,223, % 711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 316,000, % Порез на зараде 219,000, % Порез на приход од самосталних делатности 17,000, % Порез на приходе од,имовине(дивид.,непок.,пољоп.,шумар.) 15,000, % Порез на друге приходе 33,000, % Самодопринос 32,000, % 713 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ 70,520, % Порез на имовину 35,000, % Порез на наслеђе и поклон 3,500, % Порез на капиталне трансакције(пренос апсолутних права) 32,000, % Порез на акције на име и уделе 20, % 714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 62,130, % Средства за противпожарну заштиту(6% од наплаћ.премије осиг.) 130, % Комунална такса за држање моторних,друмских и прикљ.возила 10,500, % Накнада за промену намене пољопр.земљ. 400, % Годишња накнада за друмска мотор.возила,тракторе и прикљ.воз. 10,000, % Накн. за загађивање животне средине(1% од предрач.вредн.инв.) 4,000, %

4 Број: 18. Страна 400. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године Накн. За емис. SO2,NO2,прашкастих материја и производни отпад 1,100, % Боравишна такса 1,000, % Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 35,000, % 716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 39,000, % Комунална такса на фирму 39,000, % 733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 193,800, % Текући трансф. од других нивоа власти(из АП превоз студ. И уч.) 6,700, % Текући трансф. од других нивоа власти(из буџета РС) 183,000, % Капитални трансфери од других нивоа власти 3,000, % Остали текући приходи(наменски трансфери од АП) 1,100, % 741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 97,140, % Камате 1,600, % Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 10, % Накнада за коришћење минералних сировина 30, % Средства остварена од давања у закуп пољопривр. земљишта 37,500, % Накнада за коришћење грађевинског земљишта 58,000, % 742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 38,400, % Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини 5,500, % Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 15,000, % Општинске административне таксе 900, % Накнада за уређивање грађевинског земљишта 17,000, % 743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 800, % Приходи од новчаних казни за прекршаје 800, % 744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФ. ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 3,000, % Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 3,000, % 745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 2,000, % Остали приходи у корист нивоа општина 2,000, % 771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 3,286, % Меморандумске ставке за рефундацију расхода 3,286, % 811 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 0 0.0% Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина 0.0% 812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 0.0% Примања од продаје покретних ствари 0.0% 911 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 85,000, % Примања од задуживања код пословних банака у земљи 85,000, % 921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНС.ИМОВИНЕ 4,000, % Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 4,000, % УКУПНО ПРИХОДИ 946,300, %

5 Број: 18. Страна 401. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Екон. клас. Намена ИЗНОС % учешћа 41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 411 Плате, додаци и накнаде запослених 219,142, % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 39,226, % 413 Накнаде у натури 508, % 414 Социјална давања запосленима 8,217, % 415 Накнаде за запослене 1,880, % 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 978, % 417 Судијски и посланички додатак 7,500, % УКУПНО ,453, % 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 0.0% 421 Стални трошкови 53,915, % 422 Трошкови путовања 41,385, % 423 Услуге по уговору 30,880, % 424 Специјализоване услуге 56,045, % 425 Текуће поправке и одржавање 27,691, % 426 Материјал 32,324, % УКУПНО ,241, % 44 ОТПЛАТА КАМАТА 0.0% 441 Отплата домаћих камата 24,110, % 444 Пратећи трошкови задуживања 212, % УКУПНО 44 24,322, % 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 64,850, % 46 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 0.0% 463 Трансфери осталим нивоима власти 65,330, % 47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 0.0% 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 14,650, % 48 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 0.0% 481 Дотације невладиним организацијама 31,950, % 482 Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од 0.1% 1,320,000 једног нивоа власти другом 0.0% 483 Новчане казнеи пенали по решењу судова 80, % 484 Накнаде штете за повреде или штету нанету 0.2% 2,170,000 услед елементарних непогода 0.0% 485 Накнаде штете за повреде или штету нанету 0.1% 633,000 од стране државних органа 0.0% УКУПНО 48 36,153, % 49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 0.0% 499 Средства резерве 1,627, % 51 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0.0% 511 Зграде и грађевински објекти 169,700, % 512 Машине и опрема 4,931, % 513 Остала основна средства 0 0.0% 541 Земљиште 300, %

6 Број: 18. Страна 402. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године УКУПНО ,931, % 61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 0.0% 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 44,615, % 614 Отплата главнице на финнсијске лизинге 125, % УКУПНО ИЗДАЦИ БУЏЕТА 946,300, % «. I I ПОСЕБНИ ДЕО Члан 3. Члан 4. Одлуке о буџету општине мења се и гласи: «Средства буџета у износу од динара и средства прихода из додатних активности директних и индиректних корисника буџета у износу од динара,распоређују се по корисницима и наменама, и то:

7 Број: 18. Страна 403. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године Предлог Средства из Укупна Раздео Глава Функција Позиција Економ. класиф. допунског додатних Опис буџета извора средства СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 110 Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови и спољни послови Плате,додаци и накнаде запослених 16,700,000 16,700, Социјални доприноси на терет послодавца 2,989,300 2,989, Социјална давања запосленима Накнаде за запослене 100, , Судијски и посланички додатак(одборнички) 7,500,000 7,500, Трошкови путовања 600, , Услуге по уговору 3,800,000 3,800, Дотације невладиним организацијама-политичким организацијама 1,160,000 1,160,000 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 32,849,300 32,849,300 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,849,300 32,849, ИЗБОРНА КОМИСИЈА 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Стални трошкови Услуге по уговору 1,420,000 1,420, Материјал 70,000 70,000 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 1,490,000 1,490,000 Извори финансирања за главy Приходи из буџета 1,490,000 1,490,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 1,490,000 1,490,000 УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,490,000 1,490,000 Извори финансирања за раздео 1: 01 Приходи из буџета 34,339,300 34,339,300 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 34,339,300 34,339,300

8 Број: 18. Страна 404. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године 2 ОПШТИНСКА УПРАВА 410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада Плате,додаци и накнаде запослених 67,900,000 67,900, Социјални доприноси на терет послодавца 12,154,100 12,154, Накнаде у натури 408, , Социјална давања запосленима 5,650,000 5,650, Накнаде за запослене 950, , Награде,бонуси и остали посебни расходи 96,000 96, Стални трошкови 14,800,000 14,800, Трошкови путовања 2,450,000 2,450, Услуге по уговору 10,650,000 10,650,000 Извори финансирања за функцију 410 : 01 Приходи из буџета 115,058, ,058, Опште услуге УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,058, ,058, Специјализоване услуге 780, , Текуће поправке и одржавање 2,300,000 2,300, Материјал 9,100,000 9,100, Отплата камата домаћим пословним банкама 22,200,000 22,200, Таксе које проистичу из задуживања 212, , Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 950, , Зграде и грађевински објекти Машине и опрема 1,900,000 1,900, Отплата главнице домаћим кредиторима 40,150,000 40,150,000 Извори финансирања за функцију 130 : 01 Приходи из буџета 77,592,500 77,592,500 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,592,500 77,592, Пољопривреда(распоред средстава од закупа пољопривредног земљишта) Земљиште-Комасација-пројекти Услуге по уговору-садња ветрозаштитних појасева и сузбијање амброзије Капитално одржавање саобраћајних објеката-некатегорисани путеви 37,000,000 37,000, Материјал Извори финансирања за функцију 421 : 01 Приходи из буџета 37,000,000 37,000,000

9 Број: 18. Страна 405. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,000,000 37,000, Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Дотације невладиним организацијама 3,000,000 3,000,000 ОО Црвеног крста и удружења грађана Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 3,000,000 3,000, Рекреација,културе и вере некласификоване на другом месту Дотације невладиним организацијама 1,900,000 1,900,000 - манифестације и КУД-ови Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета 1,900,000 1,900,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860 1,900,000 1,900, Верске и остале услуге заједнице Верске заједнице 2,840,000 2,840,000 Извори финансирања за функцију 840 : 01 Приходи из буџета 2,840,000 2,840,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 2,840,000 2,840, Услуге рекреације и спорта Донације невладиним организацијама 20,000,000 20,000,000 Извори финансирања за функцију 810 : 01 Приходи из буџета 20,000,000 20,000,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,000,000 20,000, Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 38/1 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент.непогода 20,000 20,000 38/2 485 Остале накнаде штете 633, , Средства резерве 1,627,790 1,627,790 - стална буџетска резерва 10,000 10,000 - текућа буџетска резерва 1,617,790 1,617,790 Извори финансирања за функцију 160 : 01 Приходи из буџета 2,280,790 2,280,790 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 2,280,790 2,280, Социјална помоћ угроженом становништву некласифик.на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7,650,000 7,650,000

10 Број: 18. Страна 406. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године 40/1 Погребни трошкови материјално угрожених лица 350, ,000 40/2 Пројекат за подстицање наталитета - пакети за бебе 2,000,000 2,000,000 40/3 Помоћ деци палих бораца 0 40/4 Социјално становање у заштићеним условима 600, ,000 40/5 Привремени смештај у прихватилиште у прихватну станицу 15,000 15,000 40/6 Активности које имају за циљ спречавање и сузбијање насиља у породицу /7 Једнократне помоћи по Одлуци извршног органа 3,200,000 3,200,000 40/8 Школски прибор за децу без родитељског старања 485, ,000 40/9 Социјална помоћ породици са новорођеним бебама-тројкама 1,000,000 1,000, Услуге по уговору-спровођење програма имплементације стратегије за смањење сиромаштва,стратегија развоја социјалне заштите и националног плана акције за децу 1,540,000 1,540,000 41/1 Саветовалиште за брак и породицу 580, ,000 41/2 Организовање мобилног тима у социјалној заштити 41/3 Оснивање клуба хранитеља 41/4 Збрињавање лица жртава насиља-"становање уз подршку" 41/5 Одбор за превенцију болести зависности 150, ,000 41/6 Комисија за популациону политику-спровођење програма демографског развоја 660, ,000 41/7 Комисија за родну равноправност 150, ,000 Извори финансирања за функцију 070 : 01 Приходи из буџета 9,190,000 9,190,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 9,190,000 9,190, Образовање некласификовано на другом месту Исхрана и смештај ученика основних школа 2,400,000 2,400, Исхрана и смештај ученика средњих школа 2,800,000 2,800, Студентске и ученичке стипендије, студентске и ученичке награде 1,800,000 1,800, Превоз студената 18,500,000 18,500, Превоз ученика 19,500,000 19,500,000 Извори финансирања за функцију 980 :

11 Број: 18. Страна 407. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године 01 Приходи из буџета 45,000,000 45,000,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,000,000 45,000, Услуге емитовања и издаваштва Субвенције - ЈП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ Врбас 25,000,000 25,000,000 Извори финансирања за функцију 830: 01 Приходи из буџета 25,000,000 25,000,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,000,000 25,000, Управљање отпадом Субвенције- ЈКП "СТАНДАРД" Врбас 1,000,000 1,000,000 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 1,000,000 1,000,000 Друмски транспорт Субвенције- ЈП "Врбас" Врбас 15,500,000 15,500,000 Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 15,500,000 15,500,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,500,000 15,500, ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ" ВРБАС 620 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада Плате и додаци запослених 26,500,000 1,544,000 28,044, Социјални доприноси на терет послодавца 4,743, ,220 5,019, Накнаде у натури 100, , Социјална давања запосленима 1,170,000 1,560,000 2,730, Накнаде за запослене 450,000 20, , Награде,бонуси и остали посебни расходи 600, , , Стални трошкови 2,150, ,000 2,250, Трошкови путовања 250, , , Услуге по уговору 6,921,000 1,350,000 8,271, Текуће поправке и одржавање 450, , , Материјал 2,000,000 2,190,000 4,190, Отплате домаћих камата 200, ,000 61/1 441 Отплате домаћих камата 135, ,000 61/2 441 Камате на куповине путем лизинга 65,000 65, Дотације невладиним организацијама 250, , , Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 350,000 50, , Новчане казне по решењу судова 80,000 80,000

12 Број: 18. Страна 408. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент.непогода 2,150,000 2,150, Машине и опрема 1,130, ,000 1,480, Остала основна средства 68 Отплата главнице 1,210,000 1,210,000 68/1 611 Отплата камата домаћим кредиторима 1,085,000 1,085,000 68/2 614 Отплата камата на куповине путем лизинга 125, , Изградња и одржавање комуналне инфраструктуре 41,530,000 41,530,000 69/ Зграде и грађевински објекти-партерно уређење,урбани мобилијар,реконстр.тротоара 14,000,000 14,000,000 69/ Капиталне субвенције 18,700,000 18,700,000 69/ урбанистички планови и пројекти 8,000, ,000 8,700,000 69/ Остале спец.услуге-прибављање подлога,услова,извода,сагласности,дозвола 830, ,000 1,030,000 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 92,234,500 92,234, Опште јавне услуге Земљиште(експропријација) 300, ,000 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 300, , Заштита животне средине Специјализоване услуге-(хигијена јавних површина,одржавање зеленила и формирање новог,уклањање,дивљих депонија и одржавање градске депоније, уклањање паса луталица,комараца,дератизација,пролећно уређење и одржавање гробља,сузбијање амброзије) 33,565, ,420 34,487,920 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 33,565,500 33,565, Друмски транспорт Специјализоване услуге 8,950,000 8,950, Текуће поправке и одржавање(поправка и одрж.путева,банкина,тротоара,семафора,хоризон.и вертик.сигнал.и атмосф.канализ.) 13,000,000 13,000, Саобраћајнице 14,200,000 14,200,000 74/1 511 Зграде и грађевински објекти-изградња саобраћајница и атмосф.канализације 12,300,000 12,300,000 74/2 424 Специјализоване услуге-пројектовање саобраћајница 1,900, ,000 2,000,000

13 Број: 18. Страна 409. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 36,150,000 36,150, Улична расвета 20,650,000 20,650, Стални трошкови 17,100,000 17,100, Текуће поправке и одржавање 3,350,000 3,350, Субвенције(изградња и капитално одржавање јавне расвете) 200, ,000 Извори финансирања за функцију 640: 01 Приходи из буџета 20,650,000 20,650, Водоснабдевање 9,100,000 9,100, Текуће поправке и одржавање 300, , Изградња водоводне мрезе 8,800,000 8,800,000 79/1 511 Зграде и грађевински објекти(изградња мреже) 6,800,000 2,250,000 9,050,000 79/2 424 Специјализоване услуге-генерални пројекат водоснабдевања 2,000,000 2,000,000 Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 9,100,000 9,100, Управљање отпадним водама Изградња фекалне канализације 82,550,000 82,550, Зграде и грађевински објекти 82,550,000 82,550,000 Извори финансирања за функцију 520: 01 Приходи из буџета 82,550,000 82,550,000 Извори финансирања за главу Приходи из буџета 274,550, ,550,000 УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,550,000 12,662, ,212, Фонд за солидарну стамбену изградњу 060 Становање Зграде и грађевински објекти (за социјално угрожена лица) Стални трошкови 10,000 10, Услуге по уговору 0 620, , Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0 200, ,000 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Укупно за главу , , Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Плате и додаци запослених 15,900,000 15,900,000

14 Број: 18. Страна 410. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године Социјални доприноси на терет послодавца 2,846,100 2,846, Социјална давања запосленима 300,000 20, , Накнаде за запослене Награде,бонуси и остали посебни расходи 166, , Стални трошкови 2,300,000 89,000 2,389, Трошкови путовања Услуге по уговору 913, ,000 1,060, Специјализоване услуге 20,000 38,000 58, Текуће поправке и одржавање 2,300,000 1,640,000 3,940, Материјал 900,000 44, , Отплата кредита-камате 20,000 20, Субвенције јавним нефинансијским организацијама Донације и трансфери осталим нивоима власти 180, , , Дотације невладиним организацијама 2,800, ,000 3,156, Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 20,000 20, Новчане казне по решењу судова Изградња и капитално одржавање објеката 6,850,000 6,850, Машине и опрема 250,000 22, , Отплата кредита домаћим кредиторима-главница 410, ,000 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 36,176,100 36,176,100 Извори финансирања за главу Приходи из буџета 36,176,100 36,176,100 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,176,100 36,176,100 УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,176,100 2,906,000 39,082, ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Донације и трансфери осталим нивоима власти Плате и додаци запослених 4,720,300 4,720, Социјални доприноси на терет послодавца 844, , Накнада за запослене 105, , Социјална давања запосленима Стални трошкови 500, , Трошкови путовања 40,000 40, Услуге по уговору 765, , Текуће поправке и одржавање 100, , Материјал 390, , Накнада за социјалну заштиту 2,520,000 2,520, Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 25,000 25,000

15 Број: 18. Страна 411. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године Машине и опрема 20,000 20, Зграде и грађевински објекти 0 0 Извори финансирања за функцију 090 : 01 Приходи из буџета 10,030,800 10,030,800 Извори финансирања за главу Приходи из буџета 10,030,800 10,030, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,030, ,030, КУЛТУРА 820 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,030, ,030, Плате и додаци запослених 10,915,940 10,915, Социјални доприноси на терет послодавца 1,953,955 1,953, Социјална давања запосленима 717, ,000 1,437, Награде,бонуси и остали посебни расходи 92,300 92, Стални трошкови 1,600, ,000 1,803, Трошкови путовања 215, , Услуге по уговору 3,170,960 1,396,000 4,566, Специјализоване услуге 191, , Текуће поправке и одржавање 1,120,000 51,000 1,171, Материјал 1,085, ,000 1,453, Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0 115, , Зграде и грађевински објекти 5,000,000 5,000, Машине и опрема 367,000 58, ,000 Укупно за Културни центар 26,022,160 3,317,000 29,339,160 НБ " Данило Киш " Плате и додаци запослених 8,753,150 8,753, Социјални доприноси на терет послодавца 1,566,815 1,566, Накнаде у натури Социјална давања запосленима 240, , , Накнаде за запослене 380, , Награде,бонуси и остали посебни расходи 23,085 23, Стални трошкови 1,265,000 26,000 1,291, Трошкови путовања 85,000 41, , Услуге по уговору 1,300, ,000 1,976, Текуће поправке и одржавање 107, , Материјал 129, , Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом Зграде и грађевински објекти 0

16 Број: 18. Страна 412. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године Машине и опрема 500, ,000 Укупно за НБ " Данило Киш " 14,350, ,000 15,202,250 Извори финансирања за функцију 820 : 01 Приходи из буџета 40,372,410 40,372,410 Извори финансирања за главу ФИЗИЧКА КУЛТУРА УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,372,410 4,169,000 44,541,410 УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,372,410 4,169,000 44,541, Услуге рекреације и спорта Центар за физичку културу-врбас Плате и додаци запослених 18,773,500 18,773, Социјални доприноси на терет послодавца 3,360,500 3,360, Стални трошкови 8,700,000 8,700, Трошкови путовања Услуге по уговору 705, , Текуће поправке и одржавање 1,500,000 1,500, Материјал 8,000,000 8,000, Отплата камата 1,690,000 1,690, Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Отплата главнице 2,970,000 2,970,000 Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета 45,699,000 45,699,000 Извори финансирања за главу 2.6.: УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,699, ,699,000 УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,699, ,699, ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 911 Предшколско образовање Плате и додаци запослених 53,700,000 19,345,577 73,045, Социјални доприноси на терет послодавца 9,612,300 3,592,947 13,205, Накнаде у натури Социјална давања запосленима 140, , , Накнаде за запослене 1,684,000 1,684, Стални трошкови 6,000, ,000 6,568, Трошкови путовања Услуге по уговору 460, , , Специјализоване услуге 431, , Текуће поправке и одржавање 3,264,200 96,000 3,360, Материјал 11,040,000 1,624,000 12,664,000

17 Број: 18. Страна 413. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године Зграде и грађевински објекти 5,200,000 5,200, Машине и опрема 784, ,000 Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета 90,200,500 90,200,500 Извори финансирања за главу 2.7.: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,200,500 28,262, ,463,024 УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,200,500 28,262, ,463, Донације и трансфери осталим нивоима власти 40,000,000 40,000,000 Извори финансирања за функцију 912 : 01 Приходи из буџета 40,000,000 40,000,000 Извори финансирања за главу 2.8. : 01 Приходи из буџета 40,000,000 40,000,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,000,000 40,000,000 УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,000,000 40,000, СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Донације и трансфери осталим нивоима власти 15,000,000 15,000,000 Извори финансирања за функцију 920 : 01 Приходи из буџета 15,000,000 15,000,000 Извори финансирања за главу 2.9. : 01 Приходи из буџета 15,000,000 15,000,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,000,000 15,000,000 УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,000,000 15,000, ЗДРАВСТВО НЕКЛAСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ Субвенције јавним нефинансијским организацијама 4,000,000 4,000,000 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 4,000,000 4,000,000 Извори финансирања за главу 2.10.: 01 Приходи из буџета 4,000,000 4,000,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760 4,000,000 4,000,000 УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,000,000 4,000, УСЛУГЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ-Ватрогасни фонд општине Субвенције 450, ,000 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 450, ,000 Извори финансирања за главу 2.11.: 01 Приходи из буџета 450, ,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ , ,000

18 Број: 18. Страна 414. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године УКУПНО ЗА ГЛАВУ , , ОДБРАНА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ Субвенције 0 0 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 0 0 Извори финансирања за главу 2.12.: 01 Приходи из буџета 0 0 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ГЛАВУ СТАРОСТ-Геронтолошки центар Донације и трансфери осталим нивоима власти 0 0 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 0 0 Извори финансирања за главу 2.13.: 01 Приходи из буџета 0 0 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ГЛАВУ ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ -ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА Донације и трансфери осталим нивоима власти 120, ,000 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 120, ,000 Извори финансирања за главу Приходи из буџета 120, ,000 Укупно за функцију , ,000 Укупно за главу , , СУДОВИ Донације и трансфери осталим нивоима власти 0 0 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 0 0 Извори финансирања за главу Приходи из буџета 0 0 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ УКУПНО ЗА ГЛАВУ УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 911,960,700 48,830, ,790,864 УКУПНИ РАСХОДИ 946,300,000 48,830, ,130,164

19 Број: 18. Страна 415. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ Члан 4. Члан 5. Одлуке о буџету општине за годину мења се и гласи : «У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од динара.одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине Врбас.» Члан 5. Члан 6. Одлуке о буџету општине за годину мења се и гласи : «У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од динара.решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси председник општине Врбас за намене у складу са чланом 49. Закона о буџетском систему.» Члан 7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Врбас»,а примењиваће се од 01.јануара 2008.године. Број : /2008-I/01 Дана : 20. децембра 2008.године ВРБАС Председник Скупштине општине, Игор Бечић,с.р На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републикe Србије»,број 129/2007), члана 25. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», број 9/2002, 87/2002, 61/2005-др.закони,66/2005,101/2005-др.закон, 62/2006-др.закон, 63/2006-исп.др.закона, 85/2006 и 86/2006-исп.) и члана 16.,30. и 93. Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002 и 10/2004 и 11/2008), на предлог Општинског већа општине Врбас, Скупштина општине Врбас, на својој седници одржаној 20. и 21. децембра.2008.године, донела је : О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Укупна примања трезора општине Врбас за годину планирају се у износу од динара. Износ из претходног става састоји се из укупних примања буџета за 2009.годину (у даљем тексту: буџет) у износу од динара и примања директних и индиректних корисника из других извора у износу од динара. Укупна примања буџета у износу од динара састоје се из:

20 Број: 18. Страна 416. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године 1) текућих прихода у износу од динара, 2) примања од продаје домаће финансијске имовина у износу од динара, 3) вишак прихода из године у износу од динара. Примања и издаци буџета општине утврђени су у следећим износима: Ред. бр A. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА Економ. класиф. Износ I. УКУПНА ПРИМАЊА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 957,000, Порески приходи ,812, Порез на доходак, добит и капиталне добитке ,702, Порез на имовину ,995, Порез на добра и услуге ( ПДВ и акцизе ) ,115, Порез на међународну трговину и трансакције ( царине ) Остали порески приходи ,000, Непорески приходи ,306,000 - приходи од игара на срећу наплаћене камате ,600, Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 771 4,085, Примања од продаје нефинансијске имовине 8 5. Донације Трансфери ,795,850 II. УКУПНИ ИЗДАЦИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 774,648, Расходи за запослене ,641, Коришћење роба и услуга ,511, Отплата камата 44 25,587, Субвенције 45 52,650, Права из социјалног осигурања 47 16,440, Остали расходи ,656,851 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ,161,330 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 140,678,257 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( IV - V ) ,000,000 III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ ( БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ ) ( I - II ) (7+8)-(4+5) 41,672,800 ПРИМАРНИ СУФИЦИТ ( ДЕФИЦИТ ) ( УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ ) ( )-(4-44+5) 65,660,488 УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ ( III + IV ) 44,672,800 Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( IV - V ) 92 3,000, ,000,000

21 Број: 18. Страна 417. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА Примања од домаћих задуживања Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака Примања од иностраног задуживања Примања од иностраног задуживања 912 VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 54,672, Отплата главнице домаћим кредиторима ,672, Отплата главнице јавним финансијским институцијама и пословним банкама Отплата главнице осталим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима 612 IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ ( III + VI + VII -VIII ) -10,000,000 x. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( VI + VII - VIII - IX ) -41,672,800 Утврђени суфицит буџетских средстава, настао као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, у укупном износу од динара, у целости ће се користити за отплату главнице јавног дуга за све кориснике буџета. Члан 2. Вишак прихода из године планиран у износу од динара из тачке 3 претходног члана, распоређује се за извршење расхода планираних у разделу 2., глава 2.1.функција 170- Трансакције везане за јавни дуг, економска класификација 441. Члан 3. Приходи и примања буџета по изворима и издаци буџета по основним наменама и по економској класификацији утврђени су у следећим износима, и то: Ек.клас. Извори прихода и примања Износ % учешћа 321 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000, % 711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 360,702, % Порез на зараде 250,000, % Порез на приход од самосталних делатности 19,040, % Порез на приходе од,имовине(дивид.,непок.,пољоп.,шумар.) 18,000, % Порез на друге приходе 37,950, % Самодопринос 35,712, % 713 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ 76,995, % Порез на имовину 41,000, %

22 Број: 18. Страна 418. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године Порез на наслеђе и поклон 3,995, % Порез на капиталне трансакције(пренос апсолутних права) 32,000, % Порез на акције на име и уделе 0.0% 714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 94,115, % Средства за противпожарну заштиту(6% од наплаћ.премије осиг.) 150, % Комунална такса за држање моторних,друмских и прикљ.возила 12,000, % Накнада за промену намене пољопр.земљ. 450, % Годишња накнада за друмска мотор.возила,тракторе и прикљ.воз. 11,500, % Накн. за загађивање животне средине(1% од предрач.вредн.инв.) 4,600, % Накн. За емис. SO2,NO2,прашкастих материја и производни отпад 1,265, % Боравишна такса 1,150, % Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 63,000, % 716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 42,000, % Комунална такса на фирму 42,000, % 733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 223,795, % Текући трансф. од других нивоа власти(из АП превоз студ. И уч.) 7,705, % Текући трансф. од других нивоа власти(из буџета РС) 211,440, % Капитални трансфери од других нивоа власти 3,450, % Остали текући приходи(наменски трансфери од АП) 1,200, % 741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 94,646, % Камате 1,600, % Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 11, % Накнада за коришћење минералних сировина 34, % Средства остварена од давања у закуп пољопривр. земљишта 35,000, % Накнада за коришћење грађевинског земљишта 58,000, % 742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 55,360, % Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини 6,325, % Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 30,000, % Општинске административне таксе 1,035, % Накнада за уређивање грађевинског земљишта 18,000, % 743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 1,000, % Приходи од новчаних казни за прекршаје 1,000, % 744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФ. ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 2,000, % Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 2,000, % 745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 2,300, % Остали приходи у корист нивоа општина 2,300, % 771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 4,085, % Меморандумске ставке за рефундацију расхода 4,085, % 811 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 0 0.0% Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина 0.0% 812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 0.0%

23 Број: 18. Страна 419. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године Примања од продаје покретних ствари 0.0% 911 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 0 0.0% Примања од задуживања код пословних банака у земљи 0 0.0% 921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНС.ИМОВИНЕ 3,000, % Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 3,000, % УКУПНО ПРИХОДИ 970,000, % РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Екон. клас. Намена ИЗНОС % учешћа 41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 411 Плате, додаци и накнаде запослених 235,789, % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 42,206, % 413 Накнаде у натури 506, % 414 Социјална давања запосленима 7,674, % 415 Накнаде за запослене 2,430, % 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 2,035, % УКУПНО ,641, % 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 0.0% 421 Стални трошкови 66,320, % 422 Трошкови путовања 43,980, % 423 Услуге по уговору 40,100, % 424 Специјализоване услуге 64,569, % 425 Текуће поправке и одржавање 36,895, % 426 Материјал 27,646, % УКУПНО ,511, % 44 ОТПЛАТА КАМАТА 0.0% 441 Отплата домаћих камата 25,587, % 444 Пратећи трошкови задуживања 0 0.0% УКУПНО 44 25,587, % 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 52,650, % 46 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 0.0% 463 Трансфери осталим нивоима власти 69,161, % 47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 0.0% 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 16,440, % 48 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 0.0% 481 Дотације невладиним организацијама 31,705, % 482 Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од 0.1% 1,255,000 једног нивоа власти другом 0.0% 483 Новчане казнеи пенали по решењу судова 100, % 484 Накнаде штете за повреде или штету нанету 0.0% 300,000 услед елементарних непогода 0.0% 485 Накнаде штете за повреде или штету нанету 0.0% 100,000 од стране државних органа 0.0% УКУПНО 48 33,460, % 49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 0.0%

24 Број: 18. Страна 420. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године 499 Средства резерве 7,196, % 51 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0.0% 511 Зграде и грађевински објекти 137,448, % 512 Машине и опрема 3,230, % 513 Остала основна средства 0 0.0% 541 Земљиште 0.0% УКУПНО ,678, % 61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 0.0% 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 54,672, % 614 Отплата камате на камате за куповине путем лизинга УКУПНО ИЗДАЦИ БУЏЕТА 970,000, % I ПОСЕБНИ ДЕО Члан 4. Средства буџета у износу од динара и средства прихода из додатних активности директних и индиректних корисника буџета у износу од динара, распоређују се по корисницима и наменама, и то:

25 Број: 18. Страна 421. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године Раздео Глава Функција Позиција Економ. класиф. Опис Средства из Средства из Укупна додатних буџета извора средства СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 110 Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови и спољни послови Плате,додаци и накнаде запослених 18,800,000 18,800, Социјални доприноси на терет послодавца 3,365,200 3,365, Социјална давања запосленима Накнаде за запослене 150, , Трошкови путовања 600, ,000 6 Услуге по уговору 12,900,000 12,900,000 6/1 423 Накнаде за рад одборника 8,800,000 8,800,000 6/2 423 Услуге по уговору 4,100,000 4,100, Дотације невладиним организацијама-политичким организацијама 765, ,160 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 36,580,360 36,580, ИЗБОРНА КОМИСИЈА УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,580,360 36,580, Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Стални трошкови 20,000 20, Услуге по уговору 1,380,000 1,380, Материјал 150, ,000 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 1,550,000 1,550,000 Извори финансирања за главy Приходи из буџета 1,550,000 1,550,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 1,550,000 1,550,000 УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,550,000 1,550,000 Извори финансирања за раздео 1: 01 Приходи из буџета 38,130,360 38,130,360 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 38,130,360 38,130,360 2 ОПШТИНСКА УПРАВА

26 Број: 18. Страна 422. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године 410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада Плате,додаци и накнаде запослених 72,575,000 72,575, Социјални доприноси на терет послодавца 12,990,925 12,990, Накнаде у натури 400, , Социјална давања запосленима 5,350,000 5,350, Накнаде за запослене 950, , Награде,бонуси и остали посебни расходи 100, , Стални трошкови 16,000,000 16,000, Трошкови путовања 2,450,000 2,450, Услуге по уговору 10,200,000 10,200,000 Извори финансирања за функцију 410 : 01 Приходи из буџета 121,015, ,015, Опште услуге УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,015, ,015, Специјализоване услуге 900, , Текуће поправке и одржавање 5,000,000 5,000, Материјал 9,000,000 9,000, Таксе које проистичу из задуживања Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 1,000,000 1,000, Зграде и грађевински објекти 10,000 10, Машине и опрема 500, ,000 Извори финансирања за функцију 130 : 01 Приходи из буџета 16,410,000 16,410,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,410,000 16,410, Трансакције везане за јавни дуг Отплата камата домаћим пословним банкама 24,200,000 24,200, Отплата главнице домаћим кредиторима 48,200,000 48,200,000 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 72,400,000 72,400,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,400,000 72,400, Пољопривреда(распоред средстава од закупа пољопривредног земљишта) Земљиште-Комасација-пројекти Услуге по уговору-садња ветрозаштитних појасева и сузбијање амброзије

27 Број: 18. Страна 423. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године Специјализоване услуге -противградна одбрана 500, , Капитално одржавање саобраћајних објеката-некатегорисани путеви 36,500,000 36,500, Материјал Извори финансирања за функцију 421 : 01 Приходи из буџета 37,000,000 37,000,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,000,000 37,000, Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Дотације невладиним организацијама 3,000,000 3,000,000 ОО Црвеног крста и удружења грађана Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 3,000,000 3,000, Рекреација,културе и вере некласификоване на другом месту Дотације невладиним организацијама 1,900,000 1,900,000 - манифестације и КУД-ови Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета 1,900,000 1,900,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860 1,900,000 1,900, Верске и остале услуге заједнице Дотације невладиним организацијама 2,840,000 2,840,000 -Верске заједнице Извори финансирања за функцију 840 : 01 Приходи из буџета 2,840,000 2,840,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 2,840,000 2,840, Услуге рекреације и спорта Трошкови путовања 100, , Дотације невладиним организацијама 20,000,000 20,000,000 Извори финансирања за функцију 810 : 01 Приходи из буџета 20,100,000 20,100,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,100,000 20,100, Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент.непогода 100, ,000

28 Број: 18. Страна 424. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године Остале накнаде штете 100, , Средства резерве 7,196,691 7,196,691 - стална буџетска резерва 100, ,000 - текућа буџетска резерва 7,096,691 7,096,691 Извори финансирања за функцију 160 : 01 Приходи из буџета 7,396,691 7,396,691 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 7,396,691 7,396, Социјална помоћ угроженом становништву некласифик.на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7,820,000 7,820,000 42/1 Погребни трошкови материјално угрожених лица 370, ,000 42/2 Пројекат за подстицање наталитета - пакети за бебе 2,100,000 2,100,000 42/3 Помоћ породицама палих бораца 450, ,000 42/4 Социјално становање у заштићеним условима 650, ,000 42/5 Привремени смештај у прихватилиште у прихватну станицу 50,000 50,000 42/6 Једнократне помоћи по Одлуци извршног органа 3,500,000 3,500,000 42/7 Школски прибор за децу без родитељског старања 200, ,000 42/8 Социјална помоћ породици са новорођеним бебама-тројкама 500, , Услуге по уговору-спровођење програма имплементације стратегије за смањење сиромаштва,стратегија развоја социјалне заштите, националног плана акције за децу и програма демографског развоја 1,600,000 1,600,000 43/1 Саветовалиште за брак и породицу 580, ,000 43/2 Одбор за превенцију болести зависности 250, ,000 43/3 Комисија за популациону политику 620, ,000 43/4 Комисија за родну равноправност 150, ,000 Извори финансирања за функцију 070 : 01 Приходи из буџета 9,420,000 9,420,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 9,420,000 9,420, Образовање некласификовано на другом месту Исхрана и смештај ученика основних школа 3,500,000 3,500, Исхрана и смештај ученика средњих школа 3,000,000 3,000,000

29 Број: 18. Страна 425. Службени лист општине Врбас, 22. децембар године Студентске и ученичке стипендије, студентске и ученичке награде 2,120,000 2,120, Превоз студената 20,000,000 20,000, Превоз ученика 20,500,000 20,500,000 Извори финансирања за функцију 980 : 01 Приходи из буџета 49,120,000 49,120,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,120,000 49,120, Услуге емитовања и издаваштва Субвенције - ЈП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ Врбас 26,500,000 5,096,000 31,596,000 Извори финансирања за функцију 830: 01 Приходи из буџета 26,500,000 5,096,000 31,596, Управљање отпадом УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,500,000 5,096,000 31,596, Субвенције- ЈКП "СТАНДАРД" Врбас 1,000,000 1,000,000 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 1,000,000 1,000,000 Друмски транспорт Субвенције- ЈП "Врбас" Врбас 15,000,000 15,000,000 Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 15,000,000 15,000,000 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,000,000 15,000, ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ" ВРБАС 620 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада Плате и додаци запослених 29,992,173 29,992, Социјални доприноси на терет послодавца 5,368,599 5,368, Накнаде у натури 106, , Социјална давања запосленима 1,220, ,000 1,470, Накнаде за запослене 480,000 50, , Награде,бонуси и остали посебни расходи 1,140, ,000 1,340, Стални трошкови 2,250, ,000 2,450, Трошкови путовања 300, , , Услуге по уговору 7,450,000 1,420,000 8,870, Текуће поправке и одржавање 450, , , Материјал 2,300,000 1,570,000 3,870, Отплате домаћих камата 250, ,000 63/1 441 Отплате камата домаћим пословним банкама

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Microsoft Word _09_sl17.doc

Microsoft Word _09_sl17.doc www.vrbas.net СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 17. ВРБАС 22. СЕПТЕМБАР 2009. ГОДИНА XLV 141. На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/2007), члана.

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 12. ВРБАС 4. ЈУЛ ГОДИНА XLIV 95. На основу члана 32. став 1. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Ре

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 12. ВРБАС 4. ЈУЛ ГОДИНА XLIV 95. На основу члана 32. став 1. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Ре СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРОЈ 12. 4. ЈУЛ 2008. ГОДИНА XLIV 95. На основу члана 32. став 1. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/2007), члана 63. и 64.Закона о буџетском

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

Microsoft Word _sl25.doc

Microsoft Word _sl25.doc Број:25. Страна 487. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2009. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРОЈ 25. 30. ДЕЦЕМБАР 2009. ГОДИНА XLV 197. На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(«службени

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVI Број 14. ТЕМЕРИН 29. НОВЕМБАР 2013. Примерак 100,00 динара 227. На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 23.01.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.12.2018. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.12. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.11.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више