Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за"

Транскрипт

1 Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр / од године, а ступио је на снагу Члан У Правилнику о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину ("Службени гласник РС", број /), члан мења се и гласи: "Члан Рок кључивање уговора је дана од дана ступања на снагу овог правилника" Члан Овај правилник, по добијању сагласности Министарства, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије" / број -/ У Београду, фебруара године Управни одбор Републичког фонда здравствено осигурање Председник, др Рајко Косановић, ср На основу члана став и члана став тачка Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр /, / - исправка, /, / - одлука УС и /), Управни одбор Републичког фонда здравствено осигурање, на седници одржаној марта године, донео је

2 Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр / од године, а ступио је на снагу Члан У Правилнику о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину ("Службени гласник РС", бр /, / - исправка и /), у даљем тексту: Правилник, у члану став после речи: "Накнада " додаје се реч: "лекове, " Члан У Предрачуну средстава годину (Прилог ), називи апотека и износи средстава који се односе на апотеке, у оквиру свих филијала, осим филијала са подручја АП Косово и Метохија, бришу се Члан У Предрачуну средстава стоматолошку здравствену штиту годину (Прилог ), под редним бројем " Звездара", у колони број: "", мењује се бројем: "", у колони број: "", мењује се бројем: "", у колони број: "", мењује се бројем: "", у колони број: "", мењује се бројем: "", у колони број: "", мењује се бројем: "" У међузбиру "БЕОГРАД", у колони број: "", мењује се бројем: "", у колони број: "", мењује се бројем: "", у колони број: "", мењује се бројем: "", у

3 колони број: "", мењује се бројем: "", у колони број: "", мењује се бројем: "" У збиру "УКУПНО", у колони број: "", мењује се бројем: "", у колони број: "", мењује се бројем: "", у колони број: "", мењује се бројем: "", у колони број: "", мењује се бројем: "", у колони број: "", мењује се бројем: "" На крају табеле, у укупном збиру "УКУПНО", у колони број: "", мењује се бројем: "", у колони број: "", мењује се бројем: "", у колони број: "", мењује се бојем: "", у колони број: "", мењује се бројем: "", у колони број: "", мењује се бројем: "" Члан Прилог Правилника "Корективни фактор по основу старосне структуре", брише се Члан У Прегледу највиших износа накнаде медицинско-техничка помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања (Прилог ), у одељку " Протетичка средства (протезе)", у пододељцима "Протезе горње екстремитете" и "Протезе доње екстремитете", трећа колона под називом "Највиши износ накнаде целог помагала (без ПДВ)", брише се На крају пододељака "Протезе горње екстремитете" и "Протезе доње екстремитете" додаје се текст који гласи: "Највиши износ целог помагала - Протезе горње екстремитете и Протезе доње екстремитете, израчунава се као збир највиших износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало" Члан Овај правилник, по добијању сагласности Министарства, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије" / број -/ У Београду, марта године Управни одбор Републичког фонда здравствено осигурање Председник, др Рајко Косановић, ср

4 На основу члана став и члана став тачка ) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр /, / - исправка, /,/ - одлука УС и /), Управни одбор Републичког фонда здравствено осигурање, на седници одржаној августа године, донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр / од године, а ступио је на снагу Члан У Правилнику о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину ("Службени гласник РС", бр /, / - исправка, / и /), Предрачун средстава годину (Прилог ), Предрачун средстава здравственим установама специјализованим продужену рехабилитацију годину (Прилог ), Предрачун средстава институтима/водима јавно здравље годину (Прилог ) и Предрачун средстава стоматолошку здравствену штиту годину (Прилог ) мењују се новим Предрачуном средстава годину, новим Предрачуном средстава здравственим установама специјализованим продужену рехабилитацију годину, новим Предрачуном средстава институтима/водима јавно здравље годину и новим Предрачуном средстава стоматолошку здравствену штиту годину, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део Члан мења се и гласи: Члан

5 "Члан Републички фонд спроводи централизоване јавне набавке потребе здравствених установа у години, са којима има кључен уговор о пружању здравствене штите, у складу са коном Предмет централизованих јавних набавки из става овог члана су робе и услуге садржане актом Владе Републике Србије којим је утврђено планирање и врста роба и услуга које се спроводе централизоване јавне набавке" Члан У члану додаје се став који гласи: "Здравствена установа је у обавези да на својој интернет страници објављује финансијски план, информатор о раду, вршни рачун и финансијске извештаје, у складу са коном којим се уређује буџетски систем, као и основне податке о органицији, руководству, ибраним лекарима, податке о медицинској и дијагностичкој опреми, лихама лекова, медицинског и потрошног материјала" Члан У члану став мења се и гласи: "Заводу здравствену штиту радника, воду хитну медицинску помоћ и специјалној болници рехабилитацију и ортопедску протетику, који пружају стоматолошке услуге на примарном нивоу, који су у години имали утврђену оквирну накнаду стоматолошку здравствену штиту, оквирна средства годину утврђују се у висини процењене фактурисане реалиције стоматолошких услуга пружених осигураним лицима годину" После става додају се ст и који гласе: "Заводу хитну медицинску помоћ који има организовану стоматолошку делатност у непрекидном трајању од часа, ради пружања услуга ургентне стоматологије, утврђује се накнада плате по тиму, у складу са прописима којима се уређује обрачун и исплата плата послених у јавним службама Завод хитну медицинску помоћ је у обавези да обезбеди пружање двадесетчетворочасовне стоматолошке здравствене штите осигураним лицима ангажовањем три тима у континуитету, односно три доктора стоматологије и три стоматолошка техничара" Досадашњи став постаје став Члан

6 У члану после става додаје се став који гласи: "Апотека је у обавези да води материјално рачуноводство лекове и медицинска средства које издаје на терет средстава обавезног здравственог осигурања" Члан У члану став мења се и гласи: "Усклађивање накнаде из става овог члана врши се у току уговорног периода, по типу здравствене установе, на основу: ) фактурисане вредности годину, ) фактурисане вредности у току године, ) учешћа фактурисаног лабораторијског материјала у укупно фактурисаној вредности санитетског и медицинског потрошног материјала, ) фактурисане вредности по епизоди лечења" Члан У члану став мења се и гласи: "Усклађивање накнаде из става овог члана врши се у току уговорног периода на основу утрошака исканих у фактурама период октобар-децембар године са проценом на годишњем нивоу и анализе истих утрошака у току године, у складу са ценама и накнадама крви и компоненти крви које су утврђене општим актом Републичког фонда, а највише до износа средстава утврђених Финансијским планом " Члан У члану став мења се и гласи: "Критеријум утврђивање накнаде цитостатике са Листе лекова и накнада лекове са Ц листе, које Републички фонд спроводи поступак јавне набавке, је накнада утврђена Предрачуном средстава годину" После става додаје се став који гласи: "Критеријум утврђивање накнаде лекове који се користе лечење хемофилије утврђује се у висини вредности испостављених фактура годину и усклађује у току уговорног периода са ценама из Листе лекова и вредношћу испостављених фактура у току године" Члан У члану став мења се и гласи: "Здравственој установи која обавља делатност јавног са седиштем у Косовској Митровици, обављање послова из става

7 овог члана, накнада се утврђује у складу са критеријумима из чл и овог правилника, а накнада материјалне и остале трошкове и трошкове лабораторијског материјала на нивоу средстава утврђених ове намене годину и усклађиваће се у току године" Члан У члану став после тачке ) додаје се тачка ) која гласи: ") крви и компоненте крви - у висини вредности утрошака исканих у фактурама здравствене установе" Досадашње тач ), ), ) и ) постају тач ), ), ) и ) Члан У члану после става додаје се став који гласи: "Здравственој установи из члана став овог правилника, коначним обрачуном годину накнада се утврђује у складу са ставом тач ) и ) овог члана, а остали директни и индиректни трошкови према стварном трошку, односно обрачунском расходу умањеном учешће текућих прихода из осталих извора у укупним текућим приходима здравствене установе, а највише до уговорене накнаде ове намене" Досадашњи ст и постају ст и После става додаје се став који гласи: "Здравственој установи из члана став овог правилника, накнада по коначном обрачуну не виси од извршеног обима рада стоматолошке здравствене штите утврђеног планом рада здравствене установе" Члан, брише се Члан Члан У Прегледу највиших износа накнада медицинско-техничка помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања (Прилог ), у одељку " Протетичка средства (протезе)", у пододељку "Протезе горње екстремите", Шифра "", Назив помагала "Еластични вој", у колони "Највиши износ накнаде дела помагала један комад (без ПДВ-а)", додаје се износ "," Члан Овај правилник, по добијању сагласности Министарства, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије"

8 Ред бр / број -/ У Београду, августа године Управни одбор Републичког фонда здравствено осигурање Председник, др Рајко Косановић, ср Прилог ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗА ГОДИНУ Назив установе Плате и накна де плата са допри носим а на терет посло давца Прев оз по слен их на поса о и са посл а Оста ли инди ректн и трош кови Леков и у здрав ствен ој устан ови Крв и лаб илн и про дук ти од крв и Сани тетск и и меди цинс ки потро шни и уград ни матер ијал Нак нада дија лизн и мате рија л и леко ве дија лизу (оси м епое тина ) износи у динара Исх рана боле сник а Лек ови на рец епт и пом агал а пре ко апо тека Пар тиц и- пац ија УКУ ПНА НАК НАД А УМА ЊЕН А ЗА ПАР ТИЦ И- ПАЦ ИЈУ i Бачка Топола Мали Иђош Суботиц а Општа Суботиц

9 а Апотека Суботиц а I Суботиц а Житишт е Нови Бечеј Сечањ Нова Црња Зрењани н Општа Зрењани н Специја лна плућне болести Зрењани н Апотека Зрењани н II Зрењани н

10 Ада Кањижа Нови Кнежева ц Чока Сента Апотека Сента Општа Сента Oпшта Кикинда Кикинда Специја лна психијат ријске болести Нови Кнежева ц Апотека Кикинда III Кикинда

11 Алибуна р Бела Црква Ковачиц а Ковин Опово Планди ште Општа Вршац Вршац Панчево Општа Панчево Специја лна плућне болести Бела Црква Специја

12 лна психијат ријске болести Вршац Специја лна психијат ријске болести Ковин Апотека Панчево Апотека Вршац IV Панчево Апатин Кула Оџаци Сомбор Општа Сомбор Апотека Сомбор V Сомбор

13 Бач Бачка Паланка Бачки Петрова ц Беочин Бечеј Жабаљ Србобра н Темерин Тител Нови Сад Завод хитну медицин ску помоћ Нови Сад Врбас

14 Општа Врбас Специја лна реуматск е болести Нови Сад Институ т онколог ију Војводи не, Сремска Камениц а Институ т плућне болести Војводи не, Сремска Камениц а Институ т кардиова скуларне болести Војводи не, Сремска Камениц а Институ т здравств ену штиту деце и омладин

15 е Војводи не, Нови Сад Клиника стоматол огију Војводи не, Нови Сад Клиничк и центар Војводи не Нови Сад Завод здравств ену штиту радника Нови Сад Завод здравств ену штиту студенат а Нови Сад Апотека Нови Сад VI Апотека Врбас Војноме дицинск и центар Нови Сад (II- XII) Нови Сад

16 Инђија Пећинци Рума Ириг Стара Пазова Шид Сремска Митрови ца Општа Сремска Митрови ца Апотека Сремска Митрови ца VII Ср Митрови ца Богатић Љубовиј а

17 Лозница Крупањ Мали Зворник Општа Лозница Владими рци Коцељев а Шабац Општа Шабац Апотека Лозница Апотека Шабац VII I Шабац Уб Ваљево Осечина

18 Љиг Миониц а Здравств ени центар Ваљево Апотека Ваљево Лајковац IX Ваљево Здравств ени центар Смедере во Општа Смедере вo Општа "Стефан Високи" Смедере вска Паланка Апотека Смедере вска Паланка Апотека Смедере во Апотека Велика

19 Плана Велика Плана Смедере вска Паланка X Смедере во Велико Градишт е Жагубиц а Голубац Кучево Мало Црниће Пожарев ац Општа Пожарев ац Жабари

20 Здравств ени центар Петрова ц XI Апотека Пожарев ац Пожарев ац Крагујев ац Завод хитну медицин ску помоћ Крагујев ац Баточин а Кнић Лапово Рача Топола Здравств ени центар Аранђел овац Завод

21 здравств ену штиту радника Крагујев ац Клиничк и центар Крагујев ац Апотека Крагујев ац Апотека Аранђел овац XII Крагујев ац Деспото вац Свилајна ц Ћуприја Општа Ћуприја Рековац Јагодина Општа Јагодина Апотека

22 Јагодина Oпшта Параћин Параћин Апотека Параћин XII I Јагодина Здравств ени центар Бор Мајданп ек Општа Мајданп ек Здравств ени центар Неготин Здравств ени центар Кладово Апотека Бор XI V Бор Бољевац Здравств ени центар Књажева

23 ц Здравств ени центар Зајечар Апотека Зајечар XV Зајечар Здравств ени центар Ужице Апотека Ужице XV I Ужице Здравств ени центар Чачак Горњи Миланов ац Општа Горњи Миланов ац Апотека Чачак Апотека Горњи Миланов ац XV II Чачак Рашка

24 Здравств ени центар Краљево Врњачка Бања Специја лна интерне болести Врњачка Бања Апотека Краљево XV III Краљево Трстени к Здравств ени центар Крушева ц Алексан дровац Варвари н Ћићевац Апотека Крушева ц

25 XI X Брус Крушева ц Гаџин Хан Дољевац Сврљиг Сокобањ а Ниш Мероши на Ражањ Здравств ени центар Алексин ац Специја лна психијат ријске болести "Горња Топониц а", Ниш

26 Завод хитну медицин ску помоћ Ниш Завод здравств ену штиту радника Ниш Завод здравств ену штиту студенат а Ниш Завод плућне болести и туберкул озу Ниш Специја лна плућне болести "Озрен", Сокобањ а Клиничк и центар Ниш Клиника стоматол огију Ниш Апотека Ниш Војна

27 Ниш XX Ниш XX I Куршум лија Блаце Житорађ а Прокуп ље Општа Прокуп ље Апотека Прокуп ље Прокуп ље Бела Паланка Пирот Општа Пирот Бабушни ца

28 Димитро вград XX II XX III Апотека Пирот Пирот Бојник Лескова ц Власоти нце Медвеђа Општа Лескова ц Апотека Лескова ц Лебане Лескова ц Здравств ени центар Врање Босилегр ад

29 Бујанова ц Прешево Владичи н Хан Здравств ени центар Сурдули ца Специја лна плућне болести Сурдули ца Апотека Врање Апотека Бујанова ц XX IV Врање Звечан Здравств ени центар Косовск а Митрови ца Апотека Косовск а Митрови

30 ца XX V Кос Митрови ца Барајево Вождова ц Врачар Гроцка Звездара Земун Ларева ц Младено вац Нови Београд Обренов ац Палилул

31 а Раковиц а Савски Венац Сопот Стари Град Чукариц а Специја лна интерне болести Младено вац Специја лна церебрал ну парализу и развојну неуролог ију Институ т неонатол огију Специја

32 лна церебров аскуларн е болести "Свети Сава" Градски вод хитну медицин ску помоћ Градски вод кожновенерич не болести Градски вод геронтол огију Градски вод плућне болести и туберкул озу Специја лна ендемск у нефропа тију Ларева ц Завод здравств ену штиту

33 студенат а Завод здравств ену штиту радника Министа рства унутраш њих послова Специја лна рехабил итацију и ортопедс ку протетик у Специја лна болести виснос ти Завод психофи зиолошк е поремећ аје и говорну патологи ју Институ т ортопедс кохируршк е болести "Бањица

34 " Клиника психијат ријске болести "Др Ла Лареви ћ" Институ т кардиова скуларне болести "Дедиње " Институ т здравств ену штиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" Институ т менталн о здравље Институ т онколог ију и радиолог ију Србије Институ т реумато логију Клиника

35 рехабил итацију "Др Миросла в Зотовић" Клиника неуролог ију и психијат рију децу и омладин у Универз итетска дечја клиника Гинекол ошкоакушерс ка клиника Клиничк о- болничк и центар "Бежаниј ска Коса" Клиничк о- болничк и центар "Др Драгиша Мишови ћ - Дедиње" Клиничк о- болничк и центар "Земун"

36 Клиничк о- болничк и центар "Звездар а" Клиничк и центар Србије Институ т медицин у рада "Др Драгоми р Карајови ћ" Војноме дицинск а академиј а Апотека Београд XX VI Београд Здравств ени центар Гњилане Апотека Гњилане XX VII Гњилане Грачани ца, Пришти на Доња

37 Гуштери ца, Липљан Косово Поље Обилић Штрпце Клиничк о- болничк и центар Пришти на Здравств ени центар Призрен Апотека Призрен Драгаш Здравств ени центар Пећ Специја лна плућне болести Пећ Апотека Пећ Здравств ени

38 центар Ђаковиц а Исток Специја лна рехабил итацију Исток Пришти на Апотека Пришти на XX VII I Грачани ца Општа Нови Пар Нови Пар Тутин XX IX Нови Пар A СВЕГА Специја лна

39 рехабил итацију "Букови чка Бања" Аранђел овац Специја лна рехабил итацију "Гамзигр ад" Специја лна прогреси вне мишићн е и неуроми шићне болести Нови Пар Специја лна лечење и рехабил итацију "Меркур " Врњачка Бања Специја лна неспеци фичне плућне болести

40 "Сокоба ња" Институ т лечење и рехабил итацију "Нишка Бања", Ниш Специја лна болести штитаст е жлезде и болести метабол изма "Златибо р" - Чајетина Б СВЕГА РХ В УКУПН О ЗЗЗР "ЖЕЛЕЗ НИЦЕ СРБИЈЕ " Г СВЕГА ЗУ ВАН ПМЗУ ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА ПРОДУЖЕНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЗА ГОДИНУ Прилог

41 Ред бр НАЗИВ ЗУ БРОЈ БО ДАН А ЗА ГОД За стационарну рехабилитац ију За амбулантно -- поликлини чке услуге УКУПН А НАКНА ДА (у динара) ПАРТИЦ И- ПАЦИЈА УКУПНА НАКНАД А УМАЊЕ НА ЗА ПАРТИЦ И- ПАЦИЈУ =+ =- Специјална рехабилитац ију "Меленци" Специјална рехабилитац ију Бања Кањижа Специјална неуролошка и пострауматс ка стања - Стари Сланкамен Специјална рехабилитац ију "Врдник" Специјална рехабилитац ију "Бања Ковиљача" Специјална рехабилитац ију "Буковичка бања" Аранђеловац

42 Специјална рехабилитац ију "Гамзиград" - Зајечар Специјална болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор" - Чајетина Специјална рехабилитац ију - Ивањица Специјална прогресивне мишићне и неуромишић не болести - Нови Пар Специјална лечење и рехабилитац ију "Меркур" - Врњачка Бања Специјална рехабилитац ију "Агенс" - Матарушка Бања, Краљево Специјална рехабилитац ију

43 "Рибарска бања", Крушевац Специјална неспецифич не плућне болести "Сокобања" Институт лечење и рехабилитац ију "Нишка бања", Ниш Специјална рехабилитац ију "Гејзер" - Сијаринска бања, Медвеђа Специјална рехабилитац ију - Бујановац Специјална рехабилитац ију "Врањска бања" - Врање Институт рехабилитац ију - Београд Специјална рехабилитац ију - Апатин УКУПНО Прилог

44 Ре д бр ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ИНСТИТУТИМА / ЗАВОДИМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗА ГОДИНУ НАЗИВ ИНСТИ ТУТА - ЗАВОД А Микро - биолог ија ( прима рну здравс твену штит у) Микро - биолог ија ( секунд арну и терциј арну здравс твену штит у) Парт иципациј а Микр о- биоло гија умањ ена износ парти ципациј е Епиде миологија Социј ална медиц ина Трошко ви управљ ање медици нским отпадо м Завод јавно здравље Суботиц а Завод јавно здравље Зрењани н Завод јавно здравље Кикинд а Завод јавно здравље Панчево Завод јавно здравље Сомбор Институ т (у динара) УКУП НО =+ ++ Вредн ост вакци на - евиден тно*

45 јавно здравље Војводи не, Нови Сад Завод јавно здравље Ср Митров ица Завод јавно здравље Шабац Завод јавно здравље Ваљево Завод јавно здравље Пожаре вац ( Браниче вски и Подунав ски управни округ) Институ т јавно здравље Крагује вац Завод јавно здравље Ћуприја Завод јавно здравље

46 Зајечар, ( Зајечарс ки и Борски управни округ) Завод јавно здравље Ужице Завод јавно здравље Чачак Завод јавно здравље Краљев о Завод јавно здравље Крушев ац Институ т јавно здравље Ниш, ( Нишавс ки и Топличк и управни округ) Завод јавно здравље Пирот Завод јавно здравље Лескова

47 ц Завод јавно здравље Врање Градски вод јавно здравље Београд Институ т јавно здравље Србије Завод јавно здравље Косовск а Митров ица УКУП НО Напомена*: Вредност вакцина је искана евидентно по подручним институтима/водима јавно здравље потребе здравствених установа са њиховог подручја и вредност вакцина институте/воде јавно здравље без вакцина и серума антирабичну штиту Прилог ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЗА ГОДИНУ (у динара) ПРЕДРАЧУН СТОМАТОЛОГИЈА УО Ред бр НАЗИВ ЗУ ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ЗА ПЛАТЕ СА ДОПРИНОС ИМА НА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕ НИХ НА ПОСАО И СА ПОСЛА НАКНАД А ЗА ОСТАЛЕ ДИРЕКТН Е И ИНДИРЕК УКУП НО ПАРТИ ЦИ- ПАЦИЈ А УКУПН О УМАЊЕ НО ЗА ПАРТИ

48 ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ ЦА ТНЕ ТРОШКО ВЕ ЦИ- ПАЦИЈ У Бачка Топола Мали Иђош Суботица СУБОТИЦА Житиште Нови Бечеј Сечањ Српска Црња Зрењанин ЗРЕЊАНИН Ада Кањижа Нови Кнежевац Чока Сента Кикинда КИКИНДА

49 Алибунар Бела Црква Ковачица Ковин Опово Пландиште Вршац Панчево ПАНЧЕВО Апатин Кула Оџаци Сомбор СОМБОР Бач Бачка Паланка Бачки Петровац Беочин

50 Бечеј Жабаљ Србобран Темерин Тител Нови Сад (и општину Сремски Карловци) Врбас НОВИ САД Инђија Пећинци Ириг Рума Стара Пазова Шид Сремска Митровица СРЕМСКА МИТРОВИЦА Богатић Љубовија

51 Лозница Владимирци Коцељева Шабац Крупањ Мали Зворник ШАБАЦ Уб Ваљево Мионица Осечина Љиг Лајковац ВАЉЕВО Смедерево Велика Плана Смедеревска Паланка СМЕДЕРЕВО

52 Велико Градиште Жагубица Жабари Пожаревац Петровац Кучево Мало Црниће Голубац ПОЖАРЕВАЦ Завод стоматологиј у Крагујевац Баточина Кнић Лапово Рача Топола Аранђеловац КРАГУЈЕВАЦ Деспотовац

53 Свилајнац Рековац Ћуприја Јагодина Параћин ЈАГОДИНА Мајданпек Бор Неготин Кладово БОР Бољевац Књажевац Зајечар ЗАЈЕЧАР Ужице УЖИЦЕ Чачак Горњи Милановац ЧАЧАК

54 Рашка Врњачка Бања Краљево КРАЉЕВО Трстеник Александров ац Варварин Ћићевац Крушевац Брус КРУШЕВАЦ Гаџин Хан Дољевац Сврљиг Сокобања Ниш Мерошина Ражањ

55 Алексинац НИШ Куршумлија Блаце Житорађа Прокупље ПРОКУПЉЕ Бела Паланка Бабушница Димитровгра д Пирот ПИРОТ Бојник Медвеђа Власотинце (и општину Црна Трава) Лесковац Лебане ЛЕСКОВАЦ

56 Босилеград Бујановац Прешево Врање ( општине: Врање и Трговиште) Владичин Хан Сурдулица ВРАЊЕ Звечан Здравствени центар Косовска Митровица КОСОВСКА МИТРОВИЦА Барајево Вождовац Врачар Гроцка Звездара Земун Ларевац

57 Младеновац Нови Београд Обреновац Палилула Раковица Савски венац Сопот Стари град Чукарица БЕОГРАД Здравствени центар Гњилане ГЊИЛАНЕ Грачаница, Приштина Доња Гуштерица, Липљан Косово Поље Обилић Штрпце Здравствени

58 центар Призрен Драгаш Здравствени центар Пећ Исток Приштина ГРАЧАНИЦА Нови Пар Тутин НОВИ ПАЗАР УКУПНО Завод здравствену штиту студената Нови Сад Завод здравствену штиту радника Застава Крагујевац Завод хитну медицинску помоћ Ниш * Завод здравствену штиту радника Ниш Завод здравствену

59 штиту студената Ниш Градски вод геронтологиј у Београд Завод здравствену штиту студената (са стационаром ) Београд Завод здравствену штиту радника Министарств а унутрашњих послова Специјална рехабилитац ију и ортопедску протетику Београд Завод психофизиол ошке поремећаје и говорну патологију (са стационаром ) Београд Завод здравствену штиту радника Железнице Србије СВЕГА

60 УКУПНО * Заводу хитну медицинску помоћ Ниш су у оквиру укупно уговорених средстава укључена средства двадесетчетворочасовну стоматолошку штиту у износу од динара На основу члана став и члана став тачка ) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр /, / - исправка, /, / - УС и /), Управни одбор Републичког фонда здравствено осигурање, на седници одржаној септембра године, донео је Правилник о допунама Правилника о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр / од године, а ступо је на снагу Члан У Правилнику о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину ("Службени гласник РС", бр /, / - исправка, /, / и /), у члану после речи: "оплођењем" брише се пета и додају речи: "и пружену услугу хируршке интервенције промене пола из медицинских разлога" Члан У члану тачка ) после речи: "трансплатацију" додаје се реч: "срца," Члан

61 Овај правилник, по добијању сагласности Министарства, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије" / број -/ У Београду, септембра године Управни одбор Републичког фонда здравствено осигурање Председник, др Рајко Косановић, ср На основу члана став и члана став тачка Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр /, / - исправка, /, / - УС и /), Управни одбор Републичког фонда здравствено осигурање, на седници одржаној новембра године, донео је Правилник о допуни Правилника о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр / од године, а ступио је на снагу Члан У Правилнику о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину ("Службени гласник РС", бр /, / - исправка, /, /, / и /), у члану, после тачке ) додаје се нова тачка ) која гласи: ") систем механичке стимулације рада леве коморе" Члан Овај правилник, по добијању сагласности Министарства, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије" / број -/

62 У Београду, новембра године Управни одбор Републичког фонда здравствено осигурање Председник, др Рајко Косановић, ср На основу члана став и члана став тачка ) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр /, / - исправка, /, / - УС и /), Управни одбор Републичког фонда здравствено осигурање, на седници одржаној децембра године, донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр / од године, а ступио је на снагу Члан У Правилнику о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину ("Службени гласник РС", бр /, / - исправка, /, /, / и /), Предрачун средстава годину (Прилог ), Предрачун средстава здравственим установама специјализованим продужену рехабилитацију годину (Прилог ), Предрачун средстава институтима/водима јавно здравље годину (Прилог ), Предрачун средстава установама социјалне штите годину (Прилог ) и Предрачун средстава стоматолошку здравствену штиту годину (Прилог ) мењују се новим Предрачуном средстава годину, новим Предрачуном средстава здравственим установама специјализованим продужену рехабилитацију годину, новим Предрачуном средстава

63 институтима/водима јавно здравље годину, новим Предрачуном средстава установама социјалне штите годину и новим Предрачуном средстава стоматолошку здравствену штиту годину, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део Члан У члану став у трећем реду, после речи: "вредности" додају се речи: " и утрошка санитетског и медицинског потрошног материјала " Члан У члану после става додаје се нови став који гласи: "Усклађивање накнаде из става овог члана врши се у току уговорног периода на основу фактурисане вредности у години, највише до средстава утврђених Финансијским планом" Досадашњи ст, и постају ст, и Члан мења се и гласи: Члан "Члан Заводу штиту радника (у даљем тексту: ЗЗЗР) накнада пружање услуга примарне здравствене штите осигураним лицима утврђује се на исти начин као и другим здравственим установама примарног нивоа ЗЗЗР накнада плате и накнада превоз на рад и са рада утврђује се уговорени број радника За пружање дијагностичких услуга и услуга из области стоматолошке здравствене штите, уговор са ЗЗЗР се кључује применом цена појединачних здравствених услуга које утврђује Републички фонд На ЗЗЗР сходно се примењују одредбе чл - овог правилника" Члан У члану став тач ) и ) мењају се и гласе: ") плате и накнаде плата - у висини контролисаних обрачунатих средстава ову намену уговореним радницима у складу са чланом овог правилника (са припадајућим порезима и доприносима), до висине средстава утврђених уговором

64 За послене ангажоване на мени уговорених радника у смислу члана став овог правилника, признаје се накнада из члана став овог правилника; ) превоз послених на посао и са посла - у висини обрачунатих средстава превоз са обрачунатим порезима уговорени број радника, који користе превоз долак и одлак са рада, до висине средстава утврђених уговором;" Тачка ) мења се и гласи: ") накнаду материјалне и остале трошкове и то: - у висини обрачунских расхода здравствене установе годину (без отпремнина, јубиларних награда и других давања) умањених материјалне и остале трошкове који су утврђени стоматолошку здравствену штиту (Прилог ), највише до висине уговорених средстава, без отпремнина, јубиларних награда и других давања, - поред признате накнаде из алинеје прве ове тачке признају се и средства отпремнине, јубиларне награде и друга давања" Став брише се После става додаје се нови став који гласи: "Војномедицинском центру Нови Сад и Војној болници Ниш накнада се признаје на основу оцене извршења плана рада годину и анализе испостављених фактура годину" Члан У члану став тачка ) мења се и гласи: ") остали директни и индиректни трошкови (лекови у здравственој установи, санитетски и медицински потрошни материјал и материјални и остали трошкови), који не садрже средства отпремнине, јубиларне награде и друга давања" Став мења се и гласи: "Ако је укупна фактурисана вредност извршене стоматолошке услуге у години, мања од укупне уговорене накнаде из става овог члана, накнада остале директне и индиректне трошкове се сразмерно умањује проценат мање фактурисане вредности здравствених услуга" После става додају се нови ст и који гласе: "Ако је укупна фактурисана вредност извршене стоматолошке услуге у години, већа од укупне уговорене накнаде из става овог члана, накнада остале директне и индиректне трошкове се сразмерно увећава проценат више фактурисане вредности здравствених услуга Накнада остале директне и индиректне трошкове коригована на начин из ст и овог члана увећава се средства отпремнине, јубиларне награде и друга давања уговореним радницима"

65 Досадашњи ст,,, и постају ст,,, и У досадашњем ставу који је постао став речи: "ставом овог члана", мењују се речима: "ст - овог члана" Члан У члану став на крају става брише се тачка и додају речи: "највише до средстава утврђених Предрачуном средстава институтима/водима јавно здравље годину" После става додаје се нови став који гласи: "За услуге социјалне медицине и епидемиологије признаје се накнада до висине уговорене накнаде" Члан У члану став мења се и гласи: "Здравствена установа може изјавити приговор филијали наредног дана од дана достављања коначног обрачуна, ако коначни обрачун није спроведен у складу са одредбама овог правилника" После става додаје се нови став који гласи: "По приговору из става два овог члана одлучује филијала по хитном поступку и о коначном обрачуну обавештава здравствену установу" Досадашњи став постаје став Члан Овај правилник, по добијању сагласности Министарства, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије" / број -/ У Београду, децембра године Управни одбор Републичког фонда здравствено осигурање Председник, др Рајко Косановић, ср ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗА ГОДИНУ Прилог износи у динара РБ Назив установе Плате и накнад е плата са доприн Прево з посл ених на Остал и индир ектни трошк Лекови у здравст веној уста- Крв и лаби лни прод Саните тски и медиц ински потро Накн ада дијал изни матер Исхра на болес ника Леко ви на реце пт и пома Партици пација Укупна накнада умањена партици

66 осима на терет послод авца посао и са посла ови нови укти од крви шни и уградн и матери јал ијал и леков е дијал изу (осим епоет ина) гала прек о апот ека i I Бачка Топола Мали Иђош Суботица Општа Суботица Апотека Суботица Суботица Житиште Нови Бечеј Сечањ Нова Црња Зрењанин Општа Зрењанин Специјалн а плућне болести Зрењанин Апотека Зрењанин пацију

67 II Зрењанин Ада Кањижа Нови Кнежевац Чока Сента Апотека Сента Општа Сента Oпшта Кикинда Кикинда Специјалн а психијатри јске болести Нови Кнежевац Апотека Кикинда III Кикинда Алибунар Бела Црква Ковачица Ковин

68 Опово Пландишт е Општа Вршац Вршац Панчево Општа Панчево Специјалн а плућне болести Бела Црква Специјалн а психијатри јске болести Вршац Специјалн а психијатри јске болести Ковин Апотека Панчево Апотека Вршац IV Панчево Апатин Кула Оџаци

69 Сомбор Општа Сомбор Апотека Сомбор V Сомбор Бач Бачка Паланка Бачки Петровац Беочин Бечеј Жабаљ Србобран Темерин Тител Нови Сад Завод хитну медицинск у помоћ Нови Сад Врбас Општа Врбас

70 Специјалн а реуматске болести Нови Сад Институт онкологију Војводине, Сремска Каменица Институт плућне болести Војводине, Сремска Каменица Институт кардиоваск уларне болести Војводине, Сремска Каменица Институт здравствен у штиту деце и омладине Војводине, Нови Сад Клиника стоматолог ију Војводине, Нови Сад Клинички центар Војводине Нови Сад Завод здравствен у штиту радника Нови Сад Завод здравствен у штиту студената Нови Сад Апотека Нови Сад

71 Апотека Врбас Војномеди цински центар Нови Сад (II-XII) VI Нови Сад Инђија Пећинци Рума Ириг Стара Пазова Шид Сремска Митровица Општа Сремска Митровица Апотека Сремска Митровица VII Ср Митровиц а Богатић Љубовија Лозница

72 Крупањ Мали Зворник Општа Лозница Владимирц и Коцељева Шабац Општа Шабац Апотека Лозница Апотека Шабац VIII Шабац Уб Ваљево Осечина Љиг Мионица Здравствен и центар Ваљево Апотека Ваљево Лајковац IX Ваљево

73 Здравствен и центар Смедерево Општа Смедеревo Општа "Стефан Високи" Смедеревс ка Паланка Апотека Смедеревс ка Паланка Апотека Смедерево Апотека Велика Плана Велика Плана Смедеревс ка Паланка X Смедерево Велико Градиште Жагубица Голубац Кучево Мало Црниће Пожаревац Општа Пожаревац

74 Жабари Здравствен и центар Петровац Апотека Пожаревац XI Пожарева ц Крагујевац Завод хитну медицинск у помоћ Крагујевац Баточина Кнић Лапово Рача Топола Здравствен и центар Аранђелов ац Завод здравствен у штиту радника Крагујевац Клинички центар Крагујевац Апотека Крагујевац Апотека Аранђелов ац XII Крагујева ц

75 Деспотова ц Свилајнац Ћуприја Општа Ћуприја Рековац Јагодина Општа Јагодина Апотека Јагодина Oпшта Параћин Параћин Апотека Параћин XIII Јагодина Здравствен и центар Бор Мајданпек Општа Мајданпек Здравствен и центар Неготин Здравствен и центар Кладово Апотека Бор

76 XIV Бор Бољевац Здравствен и центар Књажевац Здравствен и центар Зајечар Апотека Зајечар XV Зајечар Здравствен и центар Ужице Апотека Ужице XVI Ужице Здравствен и центар Чачак Горњи Милановац Општа Горњи Милановац Апотека Чачак Апотека Горњи Милановац XVI I Чачак Рашка Здравствен и центар Краљево Врњачка Бања Специјалн а

77 интерне болести Врњачка Бања Апотека Краљево XVI II Краљево Трстеник Здравствен и центар Крушевац Александр овац Варварин Ћићевац Апотека Крушевац Брус XIX Крушевац Гаџин Хан Дољевац Сврљиг Сокобања Ниш Мерошина Ражањ

78 Здравствен и центар Алексинац Специјалн а психијатри јске болести "Горња Топоница", Ниш Завод хитну медицинск у помоћ Ниш Завод здравствен у штиту радника Ниш Завод здравствен у штиту студената Ниш Завод плућне болести и туберкулоз у Ниш Специјалн а плућне болести "Озрен", Сокобања Клинички центар Ниш Клиника стоматолог ију Ниш Апотека Ниш Војна Ниш XX Ниш Куршумли

79 ја Блаце Житорађа Прокупље Општа Прокупље Апотека Прокупље XXI Прокупље Бела Паланка Пирот Општа Пирот Бабушница Димитровг рад Апотека Пирот XXI I Пирот Бојник Лесковац Власотинц е Медвеђа

80 Општа Лесковац Апотека Лесковац Лебане XXI II Лесковац Здравствен и центар Врање Босилеград Бујановац Прешево Владичин Хан Здравствен и центар Сурдулица Специјалн а плућне болести Сурдулица Апотека Врање Апотека Бујановац XXI V Врање Звечан Здравствен и центар Косовска Митровица Апотека Косовска Митровица XX V Кос Митровиц

81 а Барајево Вождовац Врачар Гроцка Звездара Земун Ларевац Младенова ц Нови Београд Обреновац Палилула Раковица Савски Венац Сопот Стари Град Чукарица

82 Специјалн а интерне болести Младенова ц Специјалн а церебралн у парализу и развојну неурологиј у Институт неонатолог ију Специјалн а церебровас куларне болести "Свети Сава" Градски вод хитну медицинск у помоћ Градски вод кожновенеричне болести Градски вод геронтолог ију Градски вод плућне болести и туберкулоз у Специјалн а ендемску нефропатиј у Ларевац Завод здравствен у штиту

83 студената Завод здравствен у штиту радника Министарс тва унутрашњ их послова Специјалн а рехабилита цију и ортопедску протетику Специјалн а болести висности Завод психофизи олошке поремећаје и говорну патологију Институт ортопедско -хируршке болести "Бањица" Клиника психијатри јске болести "Др Ла Ларевић" Институт кардиоваск уларне болести "Дедиње" Институт здравствен у штиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" Институт ментално

84 здравље Институт онкологију и радиологиј у Србије Институт реуматолог ију Клиника рехабилита цију "Др Мирослав Зотовић" Клиника неурологиј у и психијатри ју децу и омладину Универзит етска дечја клиника Гинеколош коакушерска клиника Клиничкоболнички центар "Бежанијск а коса" Клиничкоболнички центар "Др Драгиша Мишовић - Дедиње" Клиничкоболнички центар "Земун" Клиничкоболнички центар "Звездара" Клинички центар Србије Институт

85 медицину рада "Др Драгомир Карајовић" Војномеди цинска академија Апотека Београд XX VI Београд Здравствен и центар Гњилане Апотека Гњилане XX VII Гњилане Грачаница, Приштина Доња Гуштерица, Липљан Косово Поље Обилић Штрпце Клиничкоболнички центар Приштина Здравствен и центар Призрен Апотека Призрен Драгаш Здравствен и центар Пећ

86 Специјалн а плућне болести Пећ Апотека Пећ Здравствен и центар Ђаковица Исток Специјалн а рехабилита цију Исток Приштина Апотека Приштина XX Грачаниц VIII а Општа Нови Пар Нови Пар Тутин XXI X A Нови Пар СВЕГА Специјалн а рехабилита цију "Буковичк а Бања" Аранђелов ац Специјалн а рехабилита

87 Б В цију "Гамзиград " Специјалн а прогресивн е мишићне и неуромиш ићне болести Нови Пар Специјалн а лечење и рехабилита цију "Меркур" Врњачка Бања Специјалн а неспецифи чне плућне болести "Сокобања " Институт лечење и рехабилита цију "Нишка Бања", Ниш Специјалн а болести штитасте жлезде и болести метаболиз ма "Златибор" - Чајетина СВЕГА РХ УКУПНО ЗЗЗР "ЖЕЛЕЗН ИЦЕ

88 Г СРБИЈЕ" СВЕГА ЗУ ВАН ПМЗУ Прилог ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА ПРОДУЖЕНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЗА ГОДИНУ Р Б Назив зу Број бо дана год За стационарн у рехабилита цију За амбулантн о- поликлин ичке услуге Укупн а накнад а (У ДИНАРА) Партиципа ција Укупна накнада умањена партиципа цију =+ =- Специјална рехабилитацију "Меленци" Специјална рехабилитацију Бања Кањижа Специјална неуролошка и посттрауматска стања - Стари Сланкамен Специјална рехабилитацију "Врдник" Специјална рехабилитацију "Бања Ковиљача" Специјална рехабилитацију

89 "Буковичка бања" Аранђеловац Специјална рехабилитацију "Гамзиград" - Зајечар Специјална болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор" - Чајетина Специјална рехабилитацију - Ивањица Специјална прогресивне мишићне и неуромишићне болести - Нови Пар Специјална лечење и рехабилитацију "Меркур" - Врњачка Бања Специјална рехабилитацију "Агенс" - Матарушка Бања, Краљево Специјална рехабилитацију "Рибарска бања", Крушевац Специјална

90 неспецифичне плућне болести "Сокобања" Институт лечење и рехабилитацију "Нишка бања", Ниш Специјална рехабилитацију" Гејзер" - Сијаринска Бања, Медвеђа Специјална рехабилитацију - Бујановац Специјална рехабилитацију "Врањска бања" - Врање Институт рехабилитацију - Београд Специјална рехабилитацију - Апатин УКУПНО Прилог ПРЕДЛОГ ПРЕДРАЧУНА СРЕДСТАВА ИНСТИТУТИМА / ЗАВОДИМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗА ГОДИНУ износи у динара Р Б НАЗИВ ИНСТИ ТУТА - ЗАВОД Микро биологија ( Микро биологија ( Парт иципациј а Микро биологија умање Епиде миологија Соц и- јалн а Трош - кови УКУП НО Вредно ст вакцин а- -

91 А примар ну здравст вену штит у) секундарну и терциј арну здравствену штит у) на износ партиц и- пације мед и- цина упра в- љање меди - цинс ким Завод јавно здравље Суботиц а Завод јавно здравље Зрењани н Завод јавно здравље Кикинда Завод јавно здравље Панчево Завод јавно здравље Сомбор Институ т јавно здравље Војводи не, Нови Сад Завод јавно здравље отпа дом =+ ++ евиден тно*

92 Ср Митрови ца Завод јавно здравље Шабац Завод јавно здравље Ваљево Завод јавно здравље Пожарев ац ( Браниче вски и Подунав ски управни округ) Институ т јавно здравље Крагујев ац Завод јавно здравље Ћуприја Завод јавно здравље Зајечар, ( Зајечарс ки и Борски управни округ)

93 Завод јавно здравље Ужице Завод јавно здравље Чачак Завод јавно здравље Краљево Завод јавно здравље Крушева ц Институ т јавно здравље Ниш, ( Нишавск и и Топличк и управни округ) Завод јавно здравље Пирот Завод јавно здравље Лескова ц Завод јавно здравље Врање Градски вод

94 јавно здравље Београд Институ т јавно здравље Србије Завод јавно здравље Косовск а Митрови ца УКУПН О Напомена *: Вредност вакцина је искана евидентно по подручним институтима/водима јавно здравље потребе здравствених установа са њиховог подручја и вредност вакцина институте/воде јавно здравље без вакцина и серума антирабичну штиту ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Прилог (у динара ) РБ СОЦИЈАЛНА УСТАНОВА УКУПНА НАКНАДА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА ДОМ ЗА ДЕЦУ "КОЛЕВКА" ОТХОН СТАРА МОРАВИЦА Филијала Суботица ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗ НОВИ БЕЧЕЈ Филијала Зрењанин ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА

95 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА ЦЕНТАР ЗА СОЦ РАД Н КНЕЖЕВАЦ ДОМ ЗА СТАРЕ МОЛ Филијала Кикинда ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ВРШАЦ ДОМ ЗА ЛИЦА ОМ У РАЗВОЈУ ЈАБУКА ДОМ СЛЕПИХ ЗБРИЊАВАЊЕ ПАНЧЕВО ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА " ОКТОБАР" СТАРИ ЛЕЦ Филијала Панчево ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ АПАТИН ДОМ ЗА СТАРЕ КУЛА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СОМБОР Филијала Сомбор ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БАЧКА ПАЛАНКА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕЧЕЈ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР НОВИ САД ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ВЕТЕРНИК ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА ЧУРУГ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ДОМ ОДЕЉ ВРБАС КУЦУРА Филијала Нови Сад ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СРЕМ Филијала Сремска Митровица ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ ДОМ ЗА СТАРЕ У КРУПЊУ Филијала Шабац ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ СМЕДЕРЕВО Филијала Смедерево СПЕЦИЈАЛНА УСТ ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ СПЕЦИЈАЛНИ ЗАВОД ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

96 СТАМНИЦА ДОМСКО ОДЕЉ ЗА ПЕНЗ И СТАРА ЛИЦА - КУЧЕВО Филијала Пожаревац ДОМ ЗА СТАРЕ КРАГУЈЕВАЦ ЗАВОД ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ ОДРАСЛИХ "МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ" Филијала Крагујевац ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЈАГОДИНА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПАРАЋИН Филијала Јагодина ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ Филијала Зајечар ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА Филијала Ужице ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР М БАЊА ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ ТУТИН Филијала Краљево ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ - БРУС Филијала Крушевац ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР НИШ ДОМ ЗА СТАРЕ ЈЕЛЕНАЦ ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КУЛИНА Филијала Ниш ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ПРОКУПЉЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БЛАЦЕ ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И ОМЕТЕНИХ У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ ТРБУЊЕ - БЛАЦЕ Филијала Прокупље ДОМ ЗА СТАРЕ ДИМИТРОВГРАД Филијала Пирот

97 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЛЕСКОВАЦ Филијала Лесковац ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СУРДУЛИЦА Филијала Врање ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ И ДЕЦЕ ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СРЕМЧИЦА ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ОБРЕНОВАЦ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МЛАДЕНОВАЦ ДОМ ЗА ОДРАСЛЕ И ИНВАЛИДНА ЛИЦА Филијала Београд УКУПНО Прилог ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЗА ГОДИНУ У ДИН ПРЕДРАЧУН СТОМАТОЛОГИЈА УО ДЕЦЕМБАР Р Б НАЗИВ ЗУ ПЛАТЕ И НАКНАД Е ЗА ПЛАТЕ СА ДОПРИ- НОСИМА НА ТЕРЕТ ПОСЛОД АВЦА ПРЕВ ОЗ ЗАПО СЛЕ- НИХ НА ПОСА О И СА ПОСЛ А НАКНАД А ЗА ОСТАЛЕ ДИРЕКТ НЕ И ИНДИРЕ КТНЕ ТРОШКО ВЕ НАКНАД А ЗА МАТЕРИ- ЈАЛНЕ И ОСТАЛЕ ТРОШКО ВЕ (БЕЗ ОТПРЕМН ИНА, ЈУБИЛАР НИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ДАВАЊА) У ОКВИРУ ОСТАЛИХ УКУ ПНО ПАРТИ ЦИ- ПАЦИЈ А УКУП НО УМАЊ ЕНО ЗА ПАРТИ ЦИ- ПАЦИЈ У

98 ДИРЕКТН ИХ И ИНДИРЕК ТНИХ ТРОШКО ВА А Бачка Топола Мали Иђош Суботица СУБОТИЦА Житиште Нови Бечеј Сечањ Српска Црња Зрењанин ЗРЕЊАНИН Ада

99 Кањижа Нови Кнежевац Чока Сента Кикинда КИКИНДА Алибунар Бела Црква Ковачица Ковин Опово Пландиште Вршац Панчево ПАНЧЕВО

100 Апатин Кула Оџаци Сомбор СОМБОР Бач Бачка Паланка Бачки Петровац Беочин Бечеј Жабаљ Србобран Темерин

101 Тител Нови Сад (и општину Сремски Карловци) Врбас НОВИ САД Инђија Пећинци Ириг Рума Стара Пазова Шид Сремска Митровица СРЕМСКА МИТРОВИЦА Богатић

102 Љубовија Лозница Владимирц и Коцељева Шабац Крупањ Мали Зворник ШАБАЦ Уб Ваљево Мионица Осечина Љиг Лајковац

103 ВАЉЕВО Смедерево Велика Плана Смедеревск а Паланка СМЕДЕРЕВО Велико Градиште Жагубица Жабари Пожаревац Петровац Кучево Мало Црниће Голубац ПОЖАРЕВАЦ

104 Завод стоматолог ију Крагујевац Баточина Кнић Лапово Рача Топола Аранђелова ц КРАГУЈЕВАЦ Деспотовац Свилајнац Рековац Ћуприја Јагодина

105 Параћин ЈАГОДИНА Мајданпек Бор Неготин Кладово БОР Бољевац Књажевац Зајечар ЗАЈЕЧАР Ужице УЖИЦЕ Чачак Горњи Милановац ЧАЧАК

106 Рашка Врњачка Бања Краљево КРАЉЕВО Трстеник Александро вац Варварин Ћићевац Крушевац Брус КРУШЕВАЦ Гаџин Хан Дољевац Сврљиг

107 Сокобања Ниш Мерошина Ражањ Алексинац НИШ Куршумлиј а Блаце Житорађа Прокупље ПРОКУПЉЕ Бела Паланка Бабушница Димитровг рад

108 Пирот ПИРОТ Бојник Медвеђа Власотинце (и општину Црна Трава) Лесковац Лебане ЛЕСКОВАЦ Босилеград Бујановац Прешево Врање ( општине: Врање и Трговиште)

109 Владичин Хан Сурдулица ВРАЊЕ Звечан Здравствен и центар Косовска Митровица КОСОВСКА МИТРОВИЦА Барајево Вождовац Врачар Гроцка Звездара Земун Ларевац Младенова ц

110 Нови Београд Обреновац Палилула Раковица Савски Венац Сопот Стари Град Чукарица БЕОГРАД Здравствен и центар Гњилане ГЊИЛАНЕ Грачаница, Приштина Доња Гуштерица, Липљан

111 Косово Поље Обилић Штрпце Здравствен и центар Призрен Драгаш Здравствен и центар Пећ Исток Приштина ГРАЧАНИЦА Нови Пар Тутин НОВИ ПАЗАР УКУПНО Завод здравствен у штиту студената Нови Сад

112 Завод здравствен у штиту радника Застава Крагујевац Завод хитну медицинск у помоћ Ниш * Завод здравствен у штиту радника Ниш Завод здравствен у штиту студената Ниш Градски вод геронтолог ију Београд Завод здравствен у штиту студената (са стационаро м) Београд Завод здравствен у штиту радника Министарс тва унутрашњи х послова Специјална рехабилита цију и ортопедску

113 протетику Београд Завод психофизи олошке поремећаје и говорну патологију (са стационаро м) Београд Завод здравствен у штиту радника Железнице Србије СВЕГА УКУПНО * Заводу хитну медицинску помоћ Ниш су у оквиру укупно уговорених средстава укључена средства двадесетчетворочасовну стоматолошку штиту у износу од динара На основу члана став и члана став тачка ) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр /, / - исправка, /, / - УС и /), Управни одбор Републичког фонда здравствено осигурање, на седници одржаној децембра године, донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину

114 Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр / од године, а ступио је на снагу Члан У Правилнику о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину ("Службени гласник РС", бр /, / - исправка, /, /, /, /, / и /),у даљем тексту: Правилник, у члану после става додаје се нови став који гласи: "Изузетно од става тачка ) овог члана, здравственој установи код које је у периоду новембар - децембар године повећан уговорени број радника, у складу са кадровским планом, накнада плате и накнаде плата признаје се изнад уговорене накнаде износ припадајућих средстава по том основу" Члан У Предрачуну средстава годину (Прилог ), који је одштампан у прилогу Правилника и чини његов саставни део, под редним бројем - Богатић, у колони број: "" мењује се бројем: "", а у колони број: "" мењује се бројем "" Под редним бројем - Љубовија, број: "" мењује се бројем "", а у колони број: "" мењује се бројем "" Под редним бројем - Лозница, у колони број: "" мењује се бројем: "", а у колони број: "" мењује се бројем: "" Под редним бројем - Општа Лозница, у колони број: "" мењује се бројем: "", а у колони број: "" мењује се бројем: "" Под редним бројем - Владимирци, број: "" мењује се бројем: "", а у колони број: "" мењује се бројем "" Под редним бројем - Коцељева, број: "" мењује се бројем: "", а у колони број: "" мењује се бројем: "" Под редним бројем - Шабац, број: "" мењује се бројем: "", а у колони број: "" мењује се бројем: ""

115 Под редним бројем - Општа Шабац, број: "" мењује се бројем: "", а у колони број: "" мењује се бројем: "" У међузбиру VIII - Шабац, у колони број: "" мењује се бројем: "", а у колони број: "" мењује се бројем: "" Под редним бројем, назив здравствене установе: "Здравствени центар Ваљево" мењује се називом: "Општа Ваљево" Под редним бројем - Здравствени центар Призрен, у колони додаје се број: "", у колони додаје се број: "", а у колони број: "" мењују се бројем: " " У међузбиру XXVIII - Грачаница, у колони број: "" мењује се бројем: "", у колони број: "", мењује се бројем: "", а у колони број: "" мењује се бројем: "" У збиру А - СВЕГА, у колони број: "" мењује се бројем "", у колони број: "" мењује се бројем: "", у колони број: "" мењује се бројем: "", а у колони број: "" мењује се бројем: "" Под редним бројем - Специјална лечење и рехабилитацију "Меркур" Врњачка Бања, у колони број: "" мењује се бројем: "", а у колони број: "" мењује се бројем: "" У збиру Б - СВЕГА РХ, у колони број: "" мењује се бројем: "", а у колони број: "" мењује се бројем: "" У укупном збиру В - УКУПНО, у колони број: "" мењује се бројем: "", у колони број: "" мењује се бројем: "", у колони број: "" мењује се бројем: "", а у колони број: "" мењује се бројем: "" Члан Овај правилник, по добијању сагласности Министарства, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије" / број -/ У Београду, децембра године Управни одбор Републичког фонда здравствено осигурање Председник, др Рајко Косановић, ср

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05

Више

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству ( Службени гласник РС, број 18/10), в.д. директора

Више

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 119/12) i člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS,

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

01konkurs2007

01konkurs2007 На основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији ( Службени гласник број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06 и 85/06), члана 76 Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник број 44/03), Плана

Више

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АДРЕСА/СЕДИШТЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 1 КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EPIDEMIJA MALIH BOGINJA U REPUBLICI SRBIJI 2017/18 GODINE Prof.dr. Vladimir Petrović Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za epidemiologiju Institut za javno zdravlje Vojvodine Uvod Nakon

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011,

Више

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA (Sl. glasnik RS, br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska područja: 1) Ribarsko područje "Južna Morava 1" Ribarsko

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. КОЛУБАРА ЛА 2003 ЛАЗАРЕВАЦ 04339 17461931 102740163 9827/2012 2. НАПРЕДАК

Више

Библиографске базе података и подаци о фонду

Библиографске базе података и подаци о фонду 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 m 11.431 1.039 0 524 907 5 8.956 48 10.705 289 81

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 24.780 468 106 156 802 12 23.236 59 15.970 1.232 211 1.162.765 15.173 0 1.406.288 4.959 32.517 1.348.259 m 13.208 466 0 156 781 12 11.793 47 13.119 366 122

Више

ИНФОРМАЦИЈА

ИНФОРМАЦИЈА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : 3622-523; 3622-524 E-mail: kzus@open.telekom.rs БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Б и л т е н И Н Ф О Р М А Ц И Ј А ПО КОНАЧНОМ ОБРАЧУНУ ПРИПАДАЈУЋЕ

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 28.939 159 49 114 833 7 27.777 56 8.022 999 152 1.138.250 12.471 0 1.366.605 4.976 29.473 1.312.163 m 14.423 157 0 114 821 7 13.324 45 7.019 331 76 831.004

Више

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE 12.1.2019 MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 12.1.2019 JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 26.1.2019 BOGATIĆ KD MAČVA

Више

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 31.090 0 61 0 402 3 30.624 56 43 500 181 1.109.523 15.844 0 1.325.401 4.987 26.930 1.278.574 m 13.009 0 0 0 375 3 12.631 45 39 319 111 816.666 12.781 0 998.769

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 60.592

Више

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020 ПОЧЕТНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2019/2020 ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 1.МЛС 1. БОРАЦ ЧАЧАК 06012 07238886 101290857 501/2011 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 24.584 268 274 152 610 37 23.243 57 14.966 985 208 1.187.126 14.575 0 1.445.162 4.918 31.911 1.383.337 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 64.704

Више

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС 2017/2018 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. СЛОБОДА УЖИЦЕ 06492 17584499 103582377 13758/2012 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР 06430 06985882 100768909 18725/12 3. МЛАДОСТ СП

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМАН 1. ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 2. ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)

Више

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 2 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 3 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс

Више

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј 1 2 3 4 5 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110

Више

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 00. ГОДИНА ИЗВЕШТАЈ ИЗРАДИЛА СЛАВИЦА БРКИЋ, СУДИЈАГРАДСКОГ СУДИЈЕ

Више

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S.

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. ARANĐELOVAC 1 Zanatlijska br. 1 Aranđelovac B.S. ARILJE Stevana Čolovića 21 Arilje B.S.

Више

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kragujevac ELEKTRO-ŠUMADIJA Miodraga Vlajića Šuke b.b. Kragujevac

Више

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu На основу овлашћења из члана 177, став 1. Закона о ауторском и сродним правима ( Сл. гласник РС бр. 104/09), закључује се између 1. Организације произвођача фонограма Србије, из Београда, улица Табановачка

Више

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 -

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 - ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - 1 - САДРЖАЈ: 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ... - 3-2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... - 5-3. ОПИС ФУНКЦИЈА ОРГАНА

Више

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com 3Х3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ КАЛЕНДАР 2019 БЕОГРАД, АПРИЛ 2019. АПРИЛ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 HILL DAY'S 9 БЕОГРАД 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 МАЈ 2019 6 7 8 9 3X3 ШКОЛСKO 1 2 3

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

(\212ifarnik srednjih skola.xls)

(\212ifarnik srednjih skola.xls) ШИФАРНИК СРЕДЊИХ ШКОЛА 000 Непозната школа 101011 Техничка школа Ада 322011 Средња школа "Свети Трифун" Александровац 217011 Алексиначка гимназија Алексинац 117011 Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић"

Више

На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ

На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Више

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Више

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА 26. децембар 2012. године РЕЗИМЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА Државне ревизорске институције о обављеним ревизијама током 2012. године УВОД Овај РЕЗИМЕ обухвата сажете ревизионе налазе 46

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: 4 0 4-1 -3 3 /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику Попис становништва, домапинстава и станова у ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА,

РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику Попис становништва, домапинстава и станова у ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА, РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику 44 86-84433-32-7 Попис становништва, домапинстава и станова у 2002. ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА, ПРЕМА СТАРОСТИ, школскои СПРЕМИ ИСТАНОВИ Подаци по

Више

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март 2017. год. - Соко бања) Планинарско друштво/клуб Место Број купљених маркица у 2016. год. Број

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контролисао Одобрио Име и презиме занимање Потпис Датум ОПШТИ

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правлнк о змен Правлнка о облку садржн прјаве за евдентрање обвезнка ПДВ, поступку евдентрања брсања з евденцје о облку садржн пореске прјаве ПДВ Члан 1. У Правлнку о облку садржн прјаве за евдентрање

Више

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ...

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ... САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ... 10 V ОДНОС НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11,80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг агенција Републике Србије Установа у области физичке културе Горњи Милановац

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска Београд број: ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска Београд број: ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/50-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 11000 број: 12.01.- 41 ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5?- G~ На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o obliku i sadržini prijave za evidentiranje

Више

UOKRL

UOKRL УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ КЛУБОВА РЕПУБЛИЧКИХ ЛИГА 11000 BEOGRAD, Теразије 35/2 тел. i факс: 011/262 22 46 WWW.UOKRL.ORG. E-mail: uokrl @ossrb.org БИЛТЕН 12 ТАКМИЧАРСКА ГОДИНА 2010/2011. SRE]NU NOVU 2011. GODINU

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/66-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/ -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и члана 72. ст. 2. и 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, број 44/10), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4. Статута

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 32. 2018/2019. 22. април 2019. НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 146 ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) ЈЕДИНСТВО (СП) Termin: 30.04. 18,00 Hala: Хала спортова I судија: II судија: Делегат 345 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ВОЈВОДИНА

Више

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн ~4~ { 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/63-2018 (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01 ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На основу а' ~0822 кона о јавним набавкама ( Службени гласник

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 31. 2018/2019. 15. април 2019. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 2018/2019 ТЕРМИН 2 0 1 9 ЛИГА 06., 09., 12. (15., 18.) IV 07., 10., 13. (16., 19.) IV 21., 24., 27. (30., IV, 02. V) 22., 25., 29.

Више

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ УЖИЦЕ-Г АС Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава Број: 290/2016-Д-02 Датум: 27.05.2016. АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића 4 31000 Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности снабдевање на Одлуку о цени природног

Више

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službe

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama (Službeni glasnik RS, br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (Službe Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07,

Више

ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група гра

ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група гра ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група грађана које су: 1) самостално или у коалицијама учествовале

Више

I

I КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : 3622-523; 3622-524 E-mail: kzus@mts.rs БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Билтен Информација о финансијском пословању здравствених установа Србије

Више

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište,

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, Srebrno Jezero 13-15. oktobar 2011. PROGRAM konferencije

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: /1/ Датум: године Београд Немањина ШКОЛС

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: /1/ Датум: године Београд Немањина ШКОЛС Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: 611-00-2152/1/2012-03 Датум: 03.06.2013. године Београд Немањина 22-26 ШКОЛСКА УПРАВА - начелник школске управе- ПРЕДМЕТ: Допуна

Више

SPISAK NASELJA SA BROJEM GEOPOZICIONIRANIH ZGRADA, DOMAĆINSTAVA I PRAVNIH LICA OPŠTINA NASELJE BROJ ZGRADA BROJ DOMAĆINSTAVA BROJ PRAVNIH LICA ADA ADA

SPISAK NASELJA SA BROJEM GEOPOZICIONIRANIH ZGRADA, DOMAĆINSTAVA I PRAVNIH LICA OPŠTINA NASELJE BROJ ZGRADA BROJ DOMAĆINSTAVA BROJ PRAVNIH LICA ADA ADA ADA ADA 4246 4454 700 ADA MOL 2880 2842 199 ADA OBORNJAČA 173 145 2 ADA STERIJINO 109 82 2 ADA UTRINE 447 373 17 ALIBUNAR LOKVE 786 729 50 ALIBUNAR NIKOLINCI 442 377 26 ALIBUNAR NOVI KOZJAK 285 292 12

Више

СПИСАК НАСЕЉА СА БРОЈЕМ ГЕОПОЗИЦИОНИРАНИХ ЗГРАДА, ДОМАЋИНСТАВА И ПРАВНИХ ЛИЦА ОПШТИНА НАСЕЉЕ БРОЈ ЗГРАДА БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА БРОЈ ПРАВНИХ ЛИЦА АДА АДА 4

СПИСАК НАСЕЉА СА БРОЈЕМ ГЕОПОЗИЦИОНИРАНИХ ЗГРАДА, ДОМАЋИНСТАВА И ПРАВНИХ ЛИЦА ОПШТИНА НАСЕЉЕ БРОЈ ЗГРАДА БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА БРОЈ ПРАВНИХ ЛИЦА АДА АДА 4 АДА АДА 4246 4454 700 АДА МОЛ 2880 2842 199 АДА ОБОРЊАЧА 173 145 2 АДА СТЕРИЈИНО 109 82 2 АДА УТРИНЕ 447 373 17 АЛИБУНАР ЛОКВЕ 786 729 50 АЛИБУНАР НИКОЛИНЦИ 442 377 26 АЛИБУНАР НОВИ КОЗЈАК 285 292 12 АПАТИН

Више

Microsoft Word - Odluka o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veca tužilaca - PRECIŠCEN TEKST

Microsoft Word - Odluka o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veca tužilaca - PRECIŠCEN TEKST ( Службени гласник Републике Србије бр. 38/11 и 39/11) Сагласно члану 6. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву ( Службени гласник Републике Србије, број 101/10 и члана 10. ст.

Више

Prvenstvo Srbije 2008 za poletarce i nade.doc

Prvenstvo Srbije 2008 za poletarce i nade.doc I Z V E Š T A J KLUBOVI UČESNICI 1. Jagodina grad - Jagodina 2. 014 - Valjevo 3. Radnički - Svilajnac 4. Borac - Čačak 5. Ipon - Požega 6. Elid - Niš 7. Sensei - Šabac 8. Sloga - Požega 9. Omladinac -

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину ( Службени гласник РС, број 107/09) и члана 42.

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: /~о (' -ћ Датум: На основу члана 1

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: /~о (' -ћ Датум: На основу члана 1 1 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/68-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/~о (' -ћ Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више