СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон), члана 78. Закона о буџетском систему ( Сужбени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015др.Закон,103/2015,99/2016 и 113/2017)), члана 30. став 1. тачка 2) Статута општине Књажевац ( Сл. лист општине Књажевац, број 4/2009 и 10/2015), Скупштина општине Књажевац је, на седници одржаној дана године, донела О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета општине Књажевац у години износе у динарима: I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства II Укупно извршени текући расходи и издаци III Разлика укупних примања и укупних издатака (III) Члан 2. У Билансу стања на дан 31. децембра године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од динара и укупна пасива у износу од динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од динара и ванбилансна пасива у укупном износу од динара. (У хиљадама динара) Ред бр А К Т И В А Ред бр П А С И В А Конто О п и с Износ Конто О п и с Износ 1 01 Нефинансијска имовина у сталним средствима 2 02 Нефинансијска имовина у залихама Обавезе Капитал Финансијска имовина Вишак прихода суфицит УКУПНА АКТИВА (1+2+3) Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Дефицит из ранијих година УКУПНА ПАСИВА ( ) ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА Члан 3. У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 2) утврђени су: (У хиљадама динара) 1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Буџетски суфицит (дефицит) (ред.бр. 1 ред.бр.2) Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања буџетски суфцит а) увећање за укључивање дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; 1.924

2 15.ЈУН 2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 11 СТРАНА 2 дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансиј. имовине; 0 дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћених за покриће расхода и издатака 0 текуће године; износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финснираних из кредита; 0 износа приватизац. примања коришћених за покриће расхода и издатака текуће године 0 б) умањен за укључивање издатака 0 утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату 0 обавеза по кредитима; утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку 0 финансијске имовине Члан 4. Буџетски дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су: О П И С Економска класифи кација Буџетска средства (У хиљадама динара) Додатна средства Укупна средства (3+4) I УКУПНА СРЕДСТВА ( II + III ) II УКУПНА ПРИМАЊА ( ) Текући приходи од којих су 1.1 камате Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 3.1. Примања од продаје финансијске имовине III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА IV УКУПНИ ИЗДАЦИ ( ) Текући расходи од чега отплата 4.1. камата Издаци за нефинансијску имовину Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Набавка финансијске имовине V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ ( ) (4+5+6) VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ ДЕФИЦИТ (1+2) (4+5) (7+8) ( 4+5) VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (7+8) (4+5) + ( VI + ( )) (9262) прихода и примања из ранијих година у износу од динара. Након корекције утврђује се буџетски суфицит од динара. Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од динара. Укупни фискални разултат је буџетски суфицит коригован за износ од продаје финансијске имовине и утврђен је у износу од динара. Члан 5. Члан 6. У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 3), утврђени су укупни извори финансирања у износу од динара и укупни издаци у износу од динара. Буџетски суфицит у износу од динара коригује се за део нераспоређеног вишка ( У хиљадама динара) Ред бр Број конта О п и с И з н о с П Р И М А Њ А ( ) Примања од продаје основних средстава Примања од продаје залиха Примања од продаје природне имовине 2.515

3 СТРАНА 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ ЈУН 2018 Ред бр Број конта О п и с И з н о с Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине 455 И З Д А Ц И ( ) Основна средства Залихе Природна имовина Отплата главнице домаћим кредиторима Набавка финансијске имовине 0 Члан 7. У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 4), утврђени су укупни кориговани новчани приливи у износу од динара, укупни кориговани новчани одливи у износу од динара и салдо готовине на крају године у износу од динара. ( У хиљадама динара) Ред бр Број конта О п и с И з н о с НОВЧАНИ ПРИЛИВИ ( 1 до 9 ) Порези Донације и трансфери Други приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Примања од продаје основ.средстава Примања од продаје залиха Примања од продаје природне имовине Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине 455 НОВЧАНИ ОДЛИВИ ( 1 до 13 ) Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Амортизација и употреба средстава за рад Отплата камата и пратећи трошк. задуживања Субвенције Донације, дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Остали расходи Основна средства Залихе Природна имовина Отплата главнице Набавка финансијске имовине 0 а) Салдо готовине на почетку године б) Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну в) Кориговани одливи за плаћена средства у обрачуну Салдо готовине на крају године ( а + б в)

4 15.ЈУН 2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 11 СТРАНА 4 Конто Члан 8. У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 5), утврђена је укупна разлика између текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и текућих расхода и издатака као вишак прихода и примања у износу од динара. Разлика између примања од задуживања и продаје финансијске имовине и издатака за отплату Планиран о из О п и с буџета општине главнице и набавку финансијске имовине, представља вишак примања у износу од динара, и укупни резултат између новчаних прилива и новчаних одлива представља вишак новчаних прилива од динара. Укупно (у хиљадама динара) Из буџета Репу блике Из буџета општине ООСО Из донације Из осталих извора Порези Донације и трансфери Други приходи Меморандумске ставке за реф. расхода Приходи из буџета Примања од продаје нефинанс. имовине Примања од продаје залиха Примања од продаје природне имовине Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине Примања од задуживања Примања од продаје финанс. имовине Укупни приходи и примања Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Амортизација и употреба средст. за рад Отплата камате и пратећи трошкови задуживања Субвенције Донације, дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Остали расходи Средства резерви Основна средства Залихе Природна имовина Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину Отплата главнице Набавка финансијске имовине Укупни расходи и издаци Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину

5 Конто СТРАНА 5 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ ЈУН 2018 Планиран о из буџета општине О п и с Укупно Из буџета Репу блике Из буџета општине ООСО Из донације Вишак прихода и примања суфицит Из осталих извора Мањак прихода и прим. дефицит Примања од задуживања и продаје финансијске имовине Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Вишак примања Мањак примања Вишак новчаних прилива Мањак новчаних прилива

6 15.ЈУН 2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 11 СТРАНА 6 II ПОСЕБАН ДЕО Члан 9 Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у динарима: Класа/Категорија/Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА План Средства из буџета 3 Пренета средства из претходне године Структура % 2,9% Извршење IXII Структура % 3,2% План Средства из осталих извора Структура % 5,4% Извршење IXII Структура % 5,8% ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ,0% ,4% ,7% ,1% ПОРЕЗИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ ,2% 23,2% ,0% 24,9% Порез на зараде Порез на приходе од самосталних делатности ,2% 2,0% ,0% 1,9% Порез на приходе од непокретности Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе ,2% Порез на земљиште Порез на друге приходе ,8% ,0% ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ,5% ,2% Порез на имовину ,6% ,3%

7 СТРАНА 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ ЈУН Порез на наслеђе и поклон Порез на пренос апсолутних права Порез на акције на име и уделе ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ Комунална такса за коришћење рекламних паноа Порези, таксе и накнаде на моторна возила Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина Накнада за коришћење добара од општег интереса Боравишна такса Општинске и градске накнаде ДРУГИ ПОРЕЗИ Комунална такса на фирму ,2% 0,8% 3,4% 1,4% 0,8% 1,2% 1,0% 1,0% ,2% 0,8% 3,6% 1,2% 0,6% 1,8% 1,2% 1,2% ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 52,5% 56,3% 20,4% ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА Текуће донације од иностраних држава ,8% 21,0% 2,8% ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА Текуће донације од међународних организација Капиталне донације од међународних организација ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина ,9% 2,9% 49,5% 41,4% 8,1% ,1% ,2% ,8% 0,1% ,2% ,8% 56,2% ,1% ,4% 47,8% 3,3% ,1% ,4% Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од републике у корист нивоа ,5%

8 15.ЈУН 2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 11 СТРАНА 8 општина ДРУГИ ПРИХОДИ ,4% ,2% ,7% ,9% ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ ,7% ,2% ,1% Приходи од камата Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама ,2% 0,4% 0,2% ,1% ,1% 0,3% 0,1% Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима ,1% Накнада за коришћење грађевинског земљишта Допринос за уређивање грађевинског земљишта ,6% 0,4% ,5% 0,2% Накнада за воде ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА Приходи од продаје добара и услуга или закупа Приходи од давања у закуп објеката продаје добара ,6% 1,0% ,4% ,4% ,6% ,8% ,6% 1,0% Општинске административне таксе Накнада за уређивање грађевинског земљишта Такса за озакоњење објеката у корист општина ,5% 3,0% ,2% 0,2% Приходи општинских органа управе Родитељски динар за ваннаставне активности НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ ,7% ,6% ,0% 0,3% Приходи од новчаних казни за прекршаје ,7% ,3%

9 СТРАНА 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ ЈУН Остале новчане казне, пенали ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ Остали приходи у корист нивоа општина Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина ,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,1% ,2% 0,1% ,3% 47,3% ,9% 47,9% 0,1% МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 7,6% РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ,3% Меморандумске ставке за рефундацију расхода ,3% Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 1,9% 0,3% 8,0% НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,0% ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 1,6% СРЕДСТАВА Примања од продаје непокретности ,6% Примања од продаје земљишта ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА 8,0% 4,0% ДАЉУ ПРОДАЈУ Примања од продаје робе за даљу 8,0% 4,0% продају ,3% 0,3% ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА Примања од прдаје земљишта у корист 0,3% 0,3% нивоа општина ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 0,1% 0,1% ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

10 15.ЈУН 2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 11 СТРАНА Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова 912 Примања од иностраног задуживања ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. 0,1% 0,1% ИМОВИНЕ Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа 0,1% 0,1% општина ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. 97,1% 96,8% 94,6% 94,2% ИМОВИНЕ УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Члан 10 Издаци из буџета по основним наменама, извршени су у следећим износима Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА План Средства из буџета Структур а % Извршењ е IXII Структур а % План Средств а из осталих извора Структур а % Извршењ е IXII Структур а % 400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ,5% ,8% ,5% ,3% 410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,0% ,2% ,5% ,7% 411 Плате и додаци запослених ,8% ,7% ,7% ,2% 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,5% ,8% ,3% ,5%

11 СТРАНА 11 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ ЈУН Накнаде у натури (превоз) ,4% ,3% 414 Социјална давања запосленима ,4% ,4% ,0% ,4% 415 Накнаде за запослене ,2% ,2% ,8% ,1% 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи ,1% ,2% ,4% ,3% 420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ,2% ,8% ,8% ,8% 421 Стални трошкови ,0% ,1% ,0% ,0% 422 Трошкови путовања ,3% ,3% ,0% ,0% 423 Услуге по уговору ,5% ,9% ,5% ,5% 424 Специјализоване услуге ,6% ,9% ,9% ,7% 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) ,3% ,3% ,0% ,3% 426 Материјал ,5% ,3% ,4% ,2% 440 ОТПЛАТА КАМАТА 441 Отплата домаћих камата; 444 Пратећи трошкови задуживања 450 СУБВЕНЦИЈЕ Текуће субвенције јавним нефинансијским 4511 предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавним нефинансијским 4512 предузећима и организацијама ,8% 5,1% 2,0% ,5% 5,3% 2,4% 454 Субвенције приватним предузећима ,7% ,8% 460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,1% ,4% ,2% ,9% 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти Дотације организацијама обавезног социјалног 464 осигурања ,2% 0,4% ,3% 0,4%

12 15.ЈУН 2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 11 СТРАНА Остале донације, дотације и трансфери ,5% ,7% ,2% ,9% 470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ,1% ,6% ,0% ,1% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,1% ,6% ,0% ,1% 480 ОСТАЛИ РАСХОДИ ,1% ,2% ,0% ,8% 481 Дотације невладиним организацијама; ,9% ,3% ,1% 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; ,1% ,8% ,9% ,5% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова; Накнада штете за повреде или штету насталу услед 484 елементарних непогода или других природних узрока; Накнада штете за повреде или штету нанету од 485 стране државних органа; ,1% ,1% ,3% 490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА Стална резерва Текућа резерва ,4% 0,1% 0,3% 500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ,5% ,2% ,5% ,7% 510 ОСНОВНА СРЕДСТВА ,8% ,2% ,6% ,6% 511 Зграде и грађевински објекти; ,2% ,9% 512 Машине и опрема; ,4% ,2% ,6% ,6% 515 Нематеријална имовина ,2% ,1% 520 ЗАЛИХЕ ,6% ,1% 523 Залихе робе за даљу продају ,6% ,1% 540 ПРИРОДНА ИМОВИНА ,7% ,2% 541 Земљиште; ,7% ,2%

13 СТРАНА 13 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ ЈУН ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 620 Набавка финансијске имовине УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ Члан 11 Извршени расходи по програмској класификицији. Шифра Програм Програмска активност/ Пројекат Назив План Средства из буџета Структура % Извршење IXII2017. Структура % План Средства из осталих извора Структура % Извршење IXII Структура % Програм 1. Урбанизам и просторно планирање ,3% ,6% Управљање грађевинским земљиштем ,3% ,6% П1 Ауто камп Чука ,6% Програм 2. Комунална делатност ,9% ,6% 0 0 Управљање/одржавање јавним осветљењем ,0% ,4% Одржавање јавних зелених површина ,5% ,8% 0 0 Одржавање чистоће на површинама јавне намене ,6% ,9% Зоохигијена ,2% ,1% Производња и дистрибуција топлотне енергије ,7% ,9% Управљање и снабдевање водом за пиће ,9% ,0% Остале комуналне услуге

14 15.ЈУН 2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 11 СТРАНА П1 Радови на водоводној мрежи у зони саобраћајница на Старој планини ,0% ,6% Програм 3. Локални економски развој ,0% ,2% Унапређење привредног и инвестиционог амбијента ,7% ,8% Мере актине политике запошљавања ,4% ,4% Програм 4. Развој туризма ,0% ,1% ,2% ,4% Управљање развојем туризма ,7% ,7% ,2% ,4% Промоција туристичке понуде ,3% ,3% П1 Пројекат: BET ON EU Програм 5. Пољопривреда и рурални развој ,7% ,2% Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници ,2% Мере подршке руралном развоју ,5% ,2% Програм 6. Заштита животне средине ,2% ,1% Управљање заштитом животне средине ,3% ,5% Праћење квалитета елемената животне средине Заштита природе Управљање отпадним водама ,4% ,4% Управљање комуналним отпадом ,6% ,2% Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ,0% ,5% Одржавање саобраћајне инфраструктуре ,7% ,8% Јавни градски и приградски превоз путника ,1% ,6% П1 Израда претходне студије оправданости за изградњу пута МирковциЈабучко равниште ,2% ,1% Програм 8. Предшколско васпитање ,9% ,4% ,9% ,1% Функционисање предшколских установа ,9% ,4% ,9% ,1% 2002 Програм 9. Основно образовање и ,9% ,6% 0 0

15 СТРАНА 15 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ ЈУН 2018 васпитање Функционисање основних школа ,9% ,6% Програм 10. Средње образовање и васпитање ,7% ,0% Функционисање средњих школа ,7% ,0% Програм 11. Социјална и дечија заштита ,7% ,2% Социјалне помоћи ,4% ,6% Прихватилиштаи друге врсте смештаја ,1% Саветодавнотерапијске и социјалноедукативне услуге ,6% ,6% Подршка релизацији програма Црвеног крста ,7% ,8% Подршка деци и породица са децом ,2% ,4% П1 Пружање услуга социјалне заштите ,7% ,8% Програм 13. Развој културе и информисања ,2% ,0% ,7% Функционисање локалних установа културе ,7% ,1% ,4% ,6% Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва ,8% ,1% ,2% ,2% Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа ,2% ,2% Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања ,3% ,4% Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом П1 Пројекат: П2 Пројекат: П3 Пројекат: Програм 14. Развој спорта и омладине ,4% ,9% Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима ,2% ,4% Функционисање локалних спортских ,2% ,5% 0 0

16 15.ЈУН 2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 11 СТРАНА 16 установа Спровођење омладинске политике ,1% Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе ,8% ,4% ,9% ,8% Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,7% ,5% ,8% ,1% Функционисање месних заједница ,3% ,5% ,2% ,8% Општинско/градско правобранилаштво ,2% ,2% Текућа буџетска резерва ,3% Стална буџетска резерва ,1% Управљање у ванредним ситуацијама ,3% ,2% Програм 16. Политички систем локалне самоуправе ,8% ,0% Функционисање Скупштине ,0% ,1% Функционисање извршних органа ,9% ,0% Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије ,3% ,0% П1 Унапређење енергетске ефикасности на згради средње школекњажевачка гимназија ,3% ,0% 0 0 УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ Члан 12 Извршени расходи по функционалној класификацији. Функциje Функционална класификација План Средства из буџета Структура % Извршење IXII Структура % План Средства из осталих извора Структура % Извршење IXII Структура % 000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ,7% ,2% 010 Болест и инвалидност; ,1% ,1%

17 СТРАНА 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ ЈУН Породица и деца; ,1% ,4% 060 Становање; 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; ,1% 4,4% ,8% 100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 110 спољни послови; ,7% 1,0% ,5% 1,1% ,2% ,8% 111 Извршни и законодавни органи ,9% ,0% 112 Финансијски и фискални послови ,4% 130 Опште услуге; Опште јавне услуге некласификоване на 160 другом месту; ,2% 2,3% ,9% 2,5% ,2% ,8% 170 Трансакције јавног дуга; 300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ ,5% ,4% 330 Судови; Јавни ред и безбедност некласификован 360 на другом месту ,2% 0,3% ,2% 0,2% 400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ ,5% ,9% ,2% ,4% 412 Општи послови по питању рада ,4% ,4% 421 Пољопривреда ,7% ,2% 436 Остала енергија ,7% ,9% 451 Друмски саобраћај ,0% ,5% 473 Туризам Економски послови некласификовани на 490 другом месту ,0% 0,7% ,1% 0,8% ,2% ,4% 500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ,5% ,9% 510 Управљање отпадом; ,9% ,0%

18 15.ЈУН 2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 11 СТРАНА Управљање отпадним водама; Заштита животне средине некласификована на другом месту ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ ,4% 1,3% 14,5% ,4% 0,5% 13,6% 620 Развој заједнице; ,5% ,6% 630 Водоснабдевање; ,9% ,6% 640 Улична расвета; ,0% ,4% 700 ЗДРАВСТВО 740 Услуге јавног здравства; РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 800 ВЕРЕ ,6% ,9% ,0% ,7% 810 Услуге рекреације и спорта; ,4% ,9% 820 Услуге културе; ,7% ,4% ,0% ,7% 830 Услуге емитовања и штампања; ,3% ,4% 840 Верске и остале услуге заједнице; Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту ,2% 0,1% ,1% 0,1% 900 ОБРАЗОВАЊЕ ,1% ,6% ,6% ,1% 910 Предшколско и основно образовање; 911 Предшколско образовање ,9% ,4% ,9% ,1% 912 Основно образовање ,9% ,6% 920 Средње образовање; Образовање некласификовано на 980 другом месту ,7% 0,6% ,0% 0,6% ,8% ,1% УКУПНО

19 СТРАНА 19 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ ЈУН 2018 Члан 13 Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у периоду јануардецембар 2017.године према корисницима износе у динарима: Раздео Глава Програмска Класиф. Функција Позиција Економ. Класиф. Опис План Средства из буџета Извршење IXII2017. % Извршења План Средства из осталих извора Извршење IXII СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , Социјални доприноси на терет послодавца , Стални трошкови , Трошкови путовања , Услуге по уговору , Остале донације, дотације и трансфери , Дотације невладиним организацијама ,22 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета ,39 Функција 110: , Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,39 Свега за програмску активност : , % Извршења

20 15.ЈУН 2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 11 СТРАНА 20 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета ,39 Свега за Програм 16: , Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета ,39 Свега за Главу 1: , Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета ,39 Свега за Раздео 1: , ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК 2.01 ПРЕДСЕДНИК ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , Социјални доприноси на терет послодавца , Стални трошкови , Трошкови путовања , Услуге по уговору , Остале донације, дотације и трансфери , Порези, обавезне таксе, казне и пенали , Новчане казне и пенали по решењу судова ,00 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,37 Функција 111: , Извори финансирања за програмску активност :

21 СТРАНА 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ ЈУН Приходи из буџета ,37 Свега за програмску активност : , ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи 421 Стални трошкови , Трошкови путовања , Услуге по уговору ,72 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,63 Функција 111: , Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,63 Свега за програмску активност : , Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета ,60 Свега за Програм 16: , Извори финансирања за Главу 2: 01 Приходи из буџета ,60 Свега за Главу 2: , Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета ,60 Свега за Раздео 2: , ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

22 15.ЈУН 2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 11 СТРАНА Судови 411 ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Општинско/градско правобранилаштво Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , Социјални доприноси на терет послодавца , Стални трошкови , Трошкови путовања , Услуге по уговору , Материјал , Остале донације, дотације и трансфери , Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,75 Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета ,18 Функција 330: , Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,18 Свега за програмску активност : , Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета ,18 Свега за Програм 15: , Извори финансирања за Главу 3: 01 Приходи из буџета ,18 Свега за Главу 1: , Извори финансирања за Раздео 3: 01 Приходи из буџета ,18 Свега за Раздео 3: ,18 0 0

23 СТРАНА 23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ ЈУН ОПШТИНСКА УПРАВА 1101 ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Управљање грађевинским земљиштем Развој заједнице 423 Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Текуће поправке и одржавање , Зграде и грађевински објекти ,97 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,86 Функција 620: , Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,86 Свега за програмску активност : , П1 Пројекат: Ауто камп Чука 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620: 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 630: , Извори финансирања за пројекат 1101П1 07 Донације од осталих нивоа власти ,00 Свега за пројекат 1101П1: , Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета ,86 07 Донације од осталих нивоа власти ,00 Свега за Програм 1: ,16 0 0

24 15.ЈУН 2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 11 СТРАНА ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем 640 Улична расвета 421 Стални трошкови , Текуће поправке и одржавање ,40 Извори финансирања за функцију 640: 01 Приходи из буџета ,70 Функција 640: , Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,70 Свега за програмску активност : , Одржавање јавних зелених површина 510 Управљање отпадом 424 Специјализоване услуге ,22 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета ,22 Функција 510: , Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,22 Свега за програмску активност : , Одржавање чистоће на површинама јавне намене 510 Управљање отпадом 421 Стални трошкови ,95 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета ,95 Функција 510: ,95 0 0

25 СТРАНА 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ ЈУН 2018 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,95 Свега за програмску активност : , Зоохигијена 510 Управљање отпадом 423 Услуге по уговору ,04 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета ,04 Функција 510: , Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,04 Свега за програмску активност : , Остала енергија Производња и дистрибуција топлотне енергије 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 436: ,43 01 Приходи из буџета ,43 Функција 436: , Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,43 Свега за програмску активност : , Управљање и снабдевање водом за пиће 630 Водоснабдевање 425 Текуће поправке и одржавање , Зграде и грађевински објекти ,61

26 15.ЈУН 2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 11 СТРАНА 26 Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета ,32 Функција 630: , Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,32 Свега за програмску активност : , П1 630 Водоснабдевање Пројекат: Радови на водоводној мрежи у зони саобраћајница на Старој планини 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 630: 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 630: , Извори финансирања за пројекат 1102П1 07 Донације од осталих нивоа власти ,63 Свега за пројекат 1102П1: , Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета ,95 07 Донације од осталих нивоа власти ,63 Свега за Програм 2: , ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1501 Унапређење привредног и 0001 инвестиционог амбијента 490 Економски послови некласификовани на другом месту 454 Субвенције приватним предузећима ,87 Извори финансирања за функцију 490:

27 СТРАНА 27 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ ЈУН Приходи из буџета ,87 Функција 490: , Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,87 Свега за програмску активност : , Мере активне политике запошљавања 412 Општи послови по питању рада 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Извори финансирања за функцију 412: ,00 01 Приходи из буџета ,00 Функција 412: , Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,00 Свега за програмску активност : , Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета ,92 Свега за Програм 3: , ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502 П1 473 Туризам Пројекат: BET ON EU 423 Услуге по уговору ,00 15 Извори финансирања за функцију 473: Неутрошена средства донација из претходних година ,00 Функција 473: , Извори финансирања за пројекат 1502П1 Неутрошена средства донација из претходних година ,00

28 15.ЈУН 2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 11 СТРАНА 28 Свега за пројекат 1502П1: , ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Пољопривреда Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 423 Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 421: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,00 Свега за Програм 5: , ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 Управљање отпадним водама Управљање отпадним водама 425 Текуће поправке и одржавање ,70 Извори финансирања за функцију 520: 01 Приходи из буџета ,70

29 СТРАНА 29 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ ЈУН 2018 Функција 520: , Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета ,70 Свега за Програмску активност , : ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Друмски саобраћај Одржавање саобраћајне инфраструктуре 423 Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Текуће поправке и одржавање , Материјал , Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама , Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама , Зграде и грађевински објекти , Машине и опрема ,00 Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета ,77 07 Донације од осталих нивоа власти ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,29 Функција 451: , Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,77 07 Донације од осталих нивоа власти ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,29

30 15.ЈУН 2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 11 СТРАНА 30 Свега за програмску активност : , Јавни градски и приградски превоз путника 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору ,25 Извори финансирања за функцију 451: Приходи из буџета ,25 Функција 451: , Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,25 Свега за програмску активност : , П1 Пројекат: Израда претходне студије оправданости за изградњу пута МирковциЈабучко равниште 451 Друмски саобраћај 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0701П1 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0701П1: Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета ,58 07 Донације од осталих нивоа власти ,85 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих ,29

31 СТРАНА 31 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ ЈУН 2018 година Свега за Програм 7: , ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 0901 Социјалне помоћи Болест и инвалидност 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,12 Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета ,12 Функција 010: , Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 421 Стални трошкови , Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,85 Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета ,27 07 Донације од осталих нивоа власти ,20 15 Неутрошена средства донација из претходних година ,51 Функција 070: , Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета ,12 07 Донације од осталих нивоа власти Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програмску активност : , Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја 040 Породица и деца 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти

32 15.ЈУН 2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 11 СТРАНА 32 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета ,00 Функција 040: , Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,78 Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета ,78 Функција 070: , Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета ,32 Свега за Програмску активност , : П1 Саветодавно терапијске и социјалноедукативне услуге Пројекат: Пружање услуга социјалне заштите 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,90 Извори финансирања за функцију 070: 07 Донације од осталих нивоа власти ,90 Функција 070: , Извори финансирања за пројекат 0901П1 07 Донације од осталих нивоа власти ,90 Свега за пројекат 0901П1: , Активности Црвеног крста Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту

33 СТРАНА 33 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ ЈУН Накнаде за социјалну заштиту из буџета , Дотације невладиним организацијама ,42 Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета Функција 070: , Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета ,70 Свега за Програмску активност , : Породица и деца Подршка деци и породицама са децом 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,81 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета , Становање Функција 040: , Стални трошкови , Текуће поправке и одржавање , Материјал ,00 Извори финансирања за функцију 060: 01 Приходи из буџета ,83 Функција 060: , Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета ,88 Свега за Програмску активност , : Извори финансирања за Програм 11: 01 Приходи из буџета ,59 07 Донације од осталих нивоа власти ,77

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Бољевац, 19. децембар године Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го

Бољевац, 19. децембар године  Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го Бољевац, 19. децембар 216. године www.boljevac.org.rs Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за 217. годину... 2 2 Кадровски план општине Бољевац... 38 3 Одлука

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине Чајетина, Број 8/2019 Чајетина, 20.јуна 2019. године

Више

Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре

Среда,29.мај.2019.године. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потреби. Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. Цена

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 5429, 7321, 1121, 11211, 93212, 62213, 63213-испр., 18213, 142214, 68215-др. закон, 13215, 99216, 113217, 95218 и 31219),

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС''

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ 2019. БРОЈ: 13 36 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више