ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25."

Транскрипт

1 ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула године, на основу члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 47. ст. 2. и 3. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15 др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 др. закон и 47/18), члана 101. ст. 1. и 2. и члана 31. тачка 2. Статута Града Београда ( Службени лист Града Београда, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 одлука УС), члана 12. тачка 2. Закона о главном граду ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 др. закон и 37/19), донела је ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ Члан 1. У Одлуци о буџету Града Београда за годину ( Службени лист Града Београда, бр. 118/18 и 9/19), члан 1. мења се и гласи: Буџет града Београда за годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од:

2 Број 61 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул Средства на консолидованом рачуну трезора града Београда утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:

3 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 3 Средства на консолидованом рачуну трезора града Београда утврђују се према економској класификацији и по изворима финансирања, у следећим износима:

4 Број 61 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

5 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 5 Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске имовине по појединачној намени, утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:

6 Број 61 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул Примања од задуживања и примања од продаје финансијске имовине, неутрошена средства из претходних година и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске имовине, по функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима:

7 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 7 Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске имовине, по програмској класификацији, утврђују се у следећим износима:

8 Број 61 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул Члан 2. Члан 2. мења се и гласи: Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од динара, издатака за набавку финансијске имовине у износу од динара и за отплату главнице по основу дуга домаћим и страним кредиторима у износу од динара, из члана 1. ове Одлуке у укупном износу од динара, планирано је да се обезбеде из суфицита из 2018.године у износу од динара, из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од динара и примања од задуживања у износу од динара. Члан 3. Члан 3. мења се и гласи: Град Београд планира да у години повуче средства кредита од домаћих банака у износу од динара за реализацију следећих пројеката: Град Београд планира да у години повуче средства кредита од иностраних банака у износу од динара за следећe пројекте:

9 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 9 Члан 4. Члан 4. мења се и гласи: Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, и годину исказују се у следећем прегледу:

10 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

11 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 11

12 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

13 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 13

14 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

15 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 15

16 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

17 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 17

18 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

19 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 19

20 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

21 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 21

22 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

23 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 23

24 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул Члан 5. Члан 5. мења се и гласи: У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од динара. Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,526% укупних прихода буџета и примања буџета од продаје нефинансијске имовине. У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од динара. Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,002% укупних прихода буџета и примања буџета од продаје нефинансијске имовине. О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује Градоначелник града Београда на предлог Секретаријата за финансије. Члан 6. Члан 6. мења се и гласи: Укупна средства буџета утврђена су у износу од динара, а обухватају средства на подрачунима који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора града Београда. Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора: текући приходи буџета у износу од динара извор финансирања 01; сопствени приходи индиректних корисника буџета установа, из надлежности Града у износу од динара извор финансирања 04; донације од међународних организација у износу од динара извор финансирања 06; трансфери од других нивоа власти у износу од динара извор финансирања 07; добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од динара извор финансирања 08; примања од продаје нефинансијске имовине у износу од динара извор финансирања 09; примања од домаћих задуживања у износу од динара извор финансирања 10; примања од иностраних задуживања у износу од динара извор финансирања 11; примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од динара извор финансирања 12; нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од динара извор финансирања 13; неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од динара извор финансирања 14 и неутрошена средства донација из ранијих година у износу од динара извор финансирања 15. Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:

25 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 25

26 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

27 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 27

28 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

29 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 29

30 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

31 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 31

32 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

33 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 33

34 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

35 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 35

36 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

37 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 37

38 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

39 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 39

40 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

41 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 41

42 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

43 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 43

44 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

45 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 45

46 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

47 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 47

48 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

49 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 49

50 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

51 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 51

52 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

53 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 53

54 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

55 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 55

56 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

57 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 57

58 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

59 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 59

60 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

61 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 61

62 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

63 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 63

64 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

65 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 65

66 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

67 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 67

68 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

69 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 69

70 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

71 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 71

72 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

73 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 73

74 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

75 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 75

76 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

77 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 77

78 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

79 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 61 79

80 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул Члан 7. У члану 14. у ставу 1. износ замењује се износом Члан 8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Града Београда. Скупштина Града Београда Број 4-416/19-С, 25. јула године Председник Никола Никодијевић, ср. Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 29. године, на основу члана 31. став 1. тачка 7. и члана 97. ст. 1. и 2. Статута Града Београда (,,Службени лист Града Београда, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 одлука УС), донела је ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОБИМА СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И ОДРЕЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОП- ШТИНАМА У ГОДИНИ Члан 1. У Одлуци о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду односно градским општинама у години (,,Службени лист Града Београда, бр.118/18 и 9/19), члан 2. став 1. мења се и гласи: Годишњи обим средстава буџета Града и буџета градских општина из члана 1. ове одлуке износи хиљадa динара, од чега: средства буџета Града износе хиљадa динара, средства буџета градских општина износе хиљадa динара, а чине их: укупан обим средстава за потрошњу хиљаде динара, остварена додатна повећања обима средстава хиљадe динара. Члан 2. Члан 3. мења се и гласи: Средства буџета Града из члана 2. алинеја 1. ове одлуке односе се на: текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине примања од продаје финансијске имовине и од задуживања Члан хиљадa динара хиљадa динарa У члану 6. у оквиру дела: I Граду у целини припадају:, после тачке 29. додаје се тачка која гласи: 29а приход од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности. Члан 4. Члан 7. мења се и гласи Приход од пореза на доходак грађана на зараде, који се оствари на подручју градске општине, дели се између те градске општине и Града у односу: Вождовац и Град 10,87 : 89,13 Врачар и Град 11,15 : 88,85 Земун и Град 12,41 : 87,59 Звездара и Град 7,05 : 92,95 Нови Београд и Град 4,04 : 95,96 Палилула и Град 10,42 : 89,58 Раковица и Град 15,40 : 84,60 Савски венац и Град 10,82 : 89,18 Стари град и Град 12,05 : 87,95 Чукарица и Град 10,75 : 89,25 Барајево и Град 100,00 : 0,00 Гроцка и Град 46,46 : 53,54 Лазаревац и Град 2,83 : 97,17 Младеновац и Град 75,86 : 24,14 Обреновац и Град 19,83 : 80,17 Сопот и Град 100,00 : 0,00 Сурчин и Град 9,63 : 90,37 Члан 5. Члан 8. мења се и гласи: Приход од пореза на имовину који се оствари на подручју градске општине, дели се између те градске општине и Града у односу: Вождовац и Град 19,75 : 80,25 Врачар и Град 9,95 : 90,05 Земун и Град 17,15 : 82,85 Звездара и Град 15,20 : 84,80 Нови Београд и Град 6,35 : 93,65 Палилула и Град 10,85 : 89,15 Раковица и Град 38,15 : 61,85 Савски венац и Град 7,84 : 92,16 Стари град и Град 4,53 : 95,47 Чукарица и Град 19,22 : 80,78 Барајево и Град 100,00 : 0,00 Гроцка и Град 78,16 : 21,84 Лазаревац и Град 100,00 : 0,00 Младеновац и Град 86,28 : 13,72 Обреновац и Град 46,05 : 53,95 Сопот и Град 100,00 : 0,00 Сурчин и Град 7,26 : 92,74 Члан 6. Члан 9. мења се и гласи: Приход од пореза на наслеђе и поклон, који се оствари на подручју градске општине, дели се између те градске општине и Града у односу: Вождовац и Град 0,00 : 100,00 Врачар и Град 0,00 : 100,00 Земун и Град 0,00 : 100,00 Звездара и Град 0,00 : 100,00 Нови Београд и Град 0,00 : 100,00 Палилула и Град 40,00 : 60,00 Раковица и Град 0,00 : 100,00 Савски венац и Град 0,00 : 100,00 Стари град и Град 0,00 : 100,00 Чукарица и Град 0,00 : 100,00 Барајево и Град 100,00 : 0,00 Гроцка и Град 50,00 : 50,00 Лазаревац и Град 50,00 : 50,00 Младеновац и Град 50,00 : 50,00

81 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Обреновац и Град 50,00 : 50,00 Сопот и Град 100,00 : 0,00 Сурчин и Град 0,00 : 100,00 Члан 7. Члан 10. мења се и гласи: Приход од локалних комуналних такси, који се оствари на подручју подручју градске општине, дели се између те градске општине и Града у односу: Вождовац и Град 14,0 : 86,0 Врачар и Град 4,1 : 95,9 Земун и Град 9,3 : 90,7 Звездара и Град 7,3 : 92,7 Нови Београд и Град 1,9 : 98,1 Палилула и Град 10,1 : 89,9 Раковица и Град 10,5 : 89,5 Савски венац и Град 11,7 : 88,3 Стари град и Град 5,2 : 94,8 Чукарица и Град 4,5 : 95,5 Барајево и Град 100,0 : 0,0 Гроцка и Град 90,6 : 9,4 Лазаревац и Град 100,0 : 0,0 Младеновац и Град 85,3 : 14,7 Обреновац и Град 83,1 : 16,9 Сопот и Град 100,0 : 0,0 Сурчин и Град 33,9 : 66,1 Члан 8. Члан 11. мења се и гласи: Приход од пореза на пренос апсолутних права, који се оствари на подручју градске општине, дели се између те градске општине и Града у односу: Вождовац и Град 6,6 : 93,4 Врачар и Град 2,1 : 97,9 Земун и Град 4,8 : 95,2 Звездара и Град 5,6 : 94,4 Нови Београд и Град 2,1 : 97,9 Палилула и Град 5,2 : 94,8 Раковица и Град 13,1 : 86,9 Савски венац и Град 3,0 : 97,0 Стари град и Град 10,1 : 89,9 Чукарица и Град 3,0 : 97,0 Барајево и Град 100,0 : 0,0 Гроцка и Град 100,0 : 0,0 Лазаревац и Град 100,0 : 0,0 Младеновац и Град 100,0 : 0,0 Обреновац и Град 22,4 : 77,6 Сопот и Град 100,0 : 0,0 Сурчин и Град 0,0 : 100,0 Члан 9. Члан 12. мења се и гласи: Приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности који се оствари на подручју градске општине, дели се између те градске општине и Града у односу: Вождовац и Град 2,6 : 97,4 Врачар и Град 2,7 : 97,3 Земун и Град 2,9 : 97,1 Звездара и Град 1,0 : 99,0 Нови Београд и Град 1,0 : 99,0 Палилула и Град 4,3 : 95,7 Раковица и Град 3,4 : 96,6 Савски венац и Град 2,8 : 97,2 Стари град и Град 4,0 : 96,0 Чукарица и Град 1,8 : 98,2 Барајево и Град 100,0 : 0,0 Гроцка и Град 100,0 : 0,0 Лазаревац и Град 100,0 : 0,0 Младеновац и Град 88,3 : 11,7 Обреновац и Град 84,6 : 15,4 Сопот и Град 100,0 : 0,0 Сурчин и Град 30,1 : 69,9 Члан 10. Члан 13. мења се и гласи: Приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта који се оствари на подручју градске општине, дели се између те градске општине и Града у односу: Вождовац и Град 0,00 : 100,00 Врачар и Град 0,00 : 100,00 Земун и Град 0,00 : 100,00 Звездара и Град 0,00 : 100,00 Нови Београд и Град 0,00 : 100,00 Палилула и Град 0,00 : 100,00 Раковица и Град 0,00 : 100,00 Савски венац и Град 0,00 : 100,00 Стари град и Град 0,00 : 100,00 Чукарица и Град 0,00 : 100,00 Барајево и Град 100,00 : 0,00 Гроцка и Град 100,00 : 0,00 Лазаревац и Град 100,00 : 0,00 Младеновац и Град 100,00 : 0,00 Обреновац и Град 0,00 : 100,00 Сопот и Град 100,00 : 0,00 Сурчин и Град 100,00 : 0,00 Члан 15. брише се. Члан 11. Члан 12. Члан 17. мења се и гласи: Приход од накнаде на супстанце које оштећују озонски омотач и накнаде од емисије SO 2, NO 2, прашкастих материја и одложен отпад који се оствари на подручју градске општине, дели се између те градске општине и Града у односу: Вождовац и Град 0 : 100,00 Врачар и Град 0 : 100,00 Земун и Град 0 : 100,00 Звездара и Град 0 : 100,00 Нови Београд и Град 0 : 100,00 Палилула и Град 0 : 100,00 Раковица и Град 0 : 100,00 Савски венац и Град 0 : 100,00 Стари град и Град 0 : 100,00 Чукарица и Град 0 : 100,00 Барајево и Град 0 : 100,00 Гроцка и Град 0 : 100,00 Лазаревац и Град 100,00 : 0 Младеновац и Град 0 : 100,00 Обреновац и Град 23,50 : 76,50 Сопот и Град 0 : 100,00 Сурчин и Град 0 : 100,00 Члан 13. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Града Београда. Скупштина Града Београда Број 4-415/19-С, 25. јулa године Председник Никола Никодијевић, ср.

82 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула године, на основу члана 31. тачка 15. Статута града Београда (,,Службени лист Града Београда, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 одлука УС), и члана 12. тачка 13) Закона о главном граду ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 др. закон и 37/19), донела је ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА Члан 1. У Одлуци о задужењу града Београда за финансирање капиталних инвестиционих расхода број 4-107/19-С ( Службени лист Града Београда број 9/19), члан 1. мења се и гласи: Град Београд задужиће се на финансијском тржишту за финансирање капиталних пројеката у укупном износу од динара и то за реализацију следећих капиталних инвестиционих пројеката: Ред. бр. Област кредитирања износ динара 1 Објекти комуналне и саобраћајне инфраструктуре са инвестиционом документацијом (путеви, водовод, канализација и др.) и објекти јавне намене (објекти за потребе васпитања и образовања) Побољшање енергетске ефикасности објеката јавне намене и инвестициони расходи у објекте комуналне инфраструктуре у области енергетике Објекти јавне намене (образовање, здравство, култура) и објекти за социјално становање СВЕГА Члан 2. Одлуку о измени Одлуке о задужењу града Београда за финансирање капиталних инвестиционих расхода објавити у Службеном листу Града Београда. Члан 3. Одлука о измени Одлуке о задужењу града Београда ступа на снагу следећег дана од дана објављивања. Скупштина Града Београда Број 4-417/19-С, 25. јула године Председник Никола Никодијевић, ср.

83 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број САДРЖАЈ Страна Одлука о изменама Одлуке о буџету града Београда за годину 1 Одлука о изменама и допуни Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у години 80 Одлука о измени Одлуке о задужењу града Београда за финансирање капиталних инвестиционих радова 82

84 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље БИБЛИОТЕКА, , лок. 259 Претплата: телефон , факс: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Издавач Град Београд Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. Факс Текући рачун Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: , лок Штампа ЈП Службени гласник, Штампарија Гласник, Београд, Лазаревачки друм 15

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Sluzbeni-list-BGD-017.indd

Sluzbeni-list-BGD-017.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 17 12. март 2019. године Цена 265 динара На основу члана 13, члана 22. став 2. и члана 40. Одлуке о Градској управи Града Београда ( Службени

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл 30.11.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/2016 361 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ БРОЈ 18/2016 1. На основу члана 32. тачка 12 Закона о локалној самоуправи ( Службени

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 НАЦРТ О Д Л У К A О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А Б Е О Г Р А Д А З А 2 0 1 4. Г О Д И Н У Обрађивач: Секретаријат за финансије За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

Sluzbeni-list-BGD-057.indd

Sluzbeni-list-BGD-057.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 57 1. јул 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЧУКАРИЦА Скупштина ГО Чукарица на 24. седници одржаној 27. јуна 2019. године,

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49 Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10), člana 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXVI - Број 10 13. децембар година МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 I АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систе

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систе ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систему 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

VÜÇt ZÉÜt cü }xáàéç vtvxà Ç}x IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIMICIMA I IZVRŠENIM IZDACIMA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2019.GODINE Ceti

VÜÇt ZÉÜt cü }xáàéç vtvxà Ç}x IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIMICIMA I IZVRŠENIM IZDACIMA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2019.GODINE Ceti VÜÇt ZÉÜt cü }xáàéç vtvxà Ç}x IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIMICIMA I IZVRŠENIM IZDACIMA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2019.GODINE Cetinje, jul 2019.godine OBRAZLOŽENJE Izvještaj o ukupno

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 21. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 20/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 21. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 20/ На основу 21.12.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 411 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 21. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ БРОЈ 20/2016 1. 2. На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/2015 281 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година MMXVIII Број ТЕМЕРИН 302018. Примерак 100,00 динара На основу члана 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник Републике Србије'', број 111/09,

Више

Beograd Građanski budžet Vodič za građane kroz budžet grada Beograda za godinu

Beograd Građanski budžet Vodič za građane kroz budžet grada Beograda za godinu Beograd Građanski budžet Vodič za građane kroz budžet grada Beograda za 2012. godinu Građanski budžet Vodič za građane kroz budžet grada Beograda Građanski budžet lako razumljivim jezikom objašnjava na

Више

Sl-29.indd

Sl-29.indd SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXIX - Broj NOVI SAD, 5. jun 00. primerak 60,00 dinara ГРАД НОВИ САД Скупштина 0 На основу члана 4. став. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/0)

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ APRIL GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara AKT

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ APRIL GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara AKT SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 13 24. APRIL 2008. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara AKTA SKUP[TINE OP[TINE 299. На основу члана 32. тачка

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 НАЦРТ О Д Л У К A О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ Обрађивач: Секретаријат за финансије За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим прописима

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 plaćeni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 Fiskalna godina: 2014 01 Služba skupštine 351 800,00 159 986,52 45,4766% 411 Bruto zarade i doprinosi

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

ОПШТИНА КОВИН

ОПШТИНА КОВИН ОПШТИНА ВРБАС ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2019. годину 1 2 САДРЖАЈ 1. Увод 2. Ко се финансира из буџета? 3. Како настаје буџет општине? Појам буџета Ко учествује у буџетском процесу? На основу

Више

ОПШТИНА ТИТЕЛ

ОПШТИНА ТИТЕЛ ОПШТИНА ТИТЕЛ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2019. годину 1 2 САДРЖАЈ 1. Ко се финансира из буџета? 2. Како настаје буџет општине? Појам буџета Ко учествује у буџетском процесу? На основу чега

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVII Број 11. ТЕМЕРИН 23. СЕПТЕМБАР 2014. Примерак 100,00 динара 163. На основу члана 118. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 32/13...75/14) и члана

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Правилник о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна Члан 1. У Пра

Правилник о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна Члан 1. У Пра Правилник о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна Члан 1. У Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. 24.07.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи: (4) За прекршај

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè br docx)

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè br docx) СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLII Годишња претплата Број 3 Бач, 25. јануар 2017. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 7. ОДЛУКА О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. 31.12.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 116 53 1983 На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година L Број 22. ТЕМЕРИН 28.11.2017. Примерак 100,00 динара 224. На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',

Више

Sl-list-BGD.indd

Sl-list-BGD.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LV Број 58 29. децембар 2011. године Цена 220 динара Градско веће града Београда на седници одржаној 29. децембра 2011. године, на основу члана 3. став

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Sluzbeni-list-BGD-046.indd

Sluzbeni-list-BGD-046.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 46 17. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. јуна 2019.

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Microsoft Word odluka o zavrsnom

Microsoft Word odluka o zavrsnom Na osnovu člana 68 i 69 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti( Službeni list CG,broj 20/14, 56/14,70/17,04/18 i 55/18),člana 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni list CG, broj 03/19

Више

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст,

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, GODNA L Apatin, 08. mart 2017. godine BROJ 3 84. На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, 4/14 и 12/16) и члана 32 став 1. Одлуке о месним заједницама

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

02 - Sluzbeni list BR 11

02 - Sluzbeni list BR 11 GODINA XLVIII BROJ 11 ^A^AK 18. jun 2014. godине Cena ovog broja je 600 dinara Godi{wa pretplata je 10.000 dinara 150. На основу члана 120. Статута града 8/2013 и 22/2013) и члана 9. Правилника о помоћи

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више