ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ"

Транскрипт

1 На пснпву члана 58. став 1. тачка 3. Статута Демпкратске странке, Надзпрни пдбпр Демпкратске странке на I редпвнпј седници пдржанпј 09. пктпбра гпдине, дпнеп је П П С Л П В Н И К П Р А Д У НАДЗПРНПГ ПДБПРА ДЕМПКРАТСКЕ СТРАНКЕ I УВПДНЕ ПДРЕДБЕ Члан 1. Ппслпвникпм п раду Надзпрнпг пдбпра Демпкратске странке (у даљем тексту: Ппслпвник) утврђују се питаоа у вези са сазиваоем, припремпм, радпм, пдлучиваоем и друга питаоа пд значаја за пствариваое надлежнпсти Надзпрнпг пдбпра Демпкратске странке. Члан 2. Надзпрни пдбпр ради на седницама. Седнице Надзпрнпг пдбпра пдржавају се пп пптреби, а пбавезнп пре ппднпшеоа извештаја п финансијскпм ппслпваоу странке Скупштини странке и Председништву странке. II КПНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА Члан 3. Кпнститутивну седницу Надзпрнпг пдбпра Демпкратске странке заказује председник/ца претхпднпг сазива Надзпрнпг пдбпра Демпкратске странке, предлаже дневни ред и впди седницу дп избпра председника/це Надзпрнпг пдбпра Демпкратске странке. У случају не заказиваоа кпнститутивне седнице пд стране председника/це претхпднпг сазива, кпнститутивну седницу сазива секретар/ка Странке или најстарији/а члан/ица Надзпрнпг пдбпра у кпјем случају, дп избпра председника/це седницпм председава најстарији/а члан/ица. Кпнститутивна седница заказује се најкасније у рпку пд 30 дана пп избпру. Страна 1 oд 5

2 Члан 4. На кпнститутивнпј седници се бирају председник/ца и заменик/ца председника/це Предлпг за председника/це и заменика/це председника/це мпже мпже ппднети сваки/а члан/ица Председавајући/а ставља на гласаое предлпге према редпследу предлагаоа. За председника/цу Надзпрнпг пдбпра је изабран/а кандидат/иоа кпји дпбије већину гласпва укупнпг брпја чланпва/ица Изабрани/а председник/ца прганизује избпр заменика/це председника/це пп истпм ппступку из става 2., 3. и 4. пвпг члана. III САЗИВАОЕ, РАД И ПДЛУЧИВАОЕ Члан 5. Седнице сазива и оима рукпвпди председник/ца Надзпрнпг пдбпра, а у пдсуству председника/це заменик/ца председника/це. Ппзив за седницу са предлпгпм дневнпг реда и пдгпварајућим материјалпм дпставља се, пп правилу, најмаое седам дана пре оенпг пдржаваоа. У хитним и непдлпжним случајевима седница се мпже заказати и у краћем рпку. Седницама Надзпрнпг пдбпра мпгу присуствпвати и друга лица на ппзив председника/це. Члан 6. На ппчетку седнице председавајући/а утврђује квпрум, а затим предлаже дневни ред. За пунпважнп пдлучиваое пптребнп је да седници присуствује већина чланпва/ица Пп свакпј тачки дневнпг реда председавајући/а најпре изнпси суштину питаоа, а затим птвара дискусију. Пп пкпнчанпј дискусији приступа се пдлучиваоу. Одлука се дпнпси јавним гласаоем акп је за оу гласала већина присутних чланпва/ица. Акти кпје дпнпси Надзпрни пдбпр су пдлуке, извештаји, предлпзи и преппруке. Члан 7. Седница надзпрнпг пдбпра се пдлаже у случају неппстпјаоа квпрума или збпг наступаоа непредвиђених пкплнпсти. Одлуку п пдлагаоу дпнпси председавајући/а. Председавајући/а пдређује време наставка прекинуте седнице. Страна 2 oд 5

3 Члан 8. Надзпрни пдбпр кпнтрплише прихпде странке, упптребу финансијских средстава Странке, управљаое импвинпм кпја је у власништву Странке, впђеое ппслпвних коига и предузима пстале радое у вези унутрашое кпнтрпле у складу са Статутпм Странке и Закпнпм. Члан 9. Овлашћенп лице Странке дпставља на увид ппслпвну дпкументацију, и даје пптребна пбјашоеоа на захтев чланпва/ица IV ИЗВЕШТАЈ Члан 10. О извршенпј кпнтрпли финансијскпг ппслпваоа Странке, Надзпрни пдбпр саставља извештај. Извештај садржи ппдатке п предмету кпнтрпле, начину кпнтрпле, и правилнпсти рада у управљаоу финансијскпм импвинпм Странке. Садржај извештаја је усвпјен акп се сагласи већина чланпва/ица Извештаји п кпнтрпли ппслпваоа странке, кап и извештај п раду Надзпрни пдбпр ппднпси на начин и у рпкпвима предвиђеним Статутпм и Закпнпм. V ЧУВАОЕ ДПКУМЕНАТА Члан 11. Чланпви/ице пдбпра дужни су у ппступку унутрашое кпнтрпле материјалнпг ппслпваоа да: 1. чувају дпкумента дпбијена на увид, 2. кпнтрплу врше искључивп у ппслпвним прпстпријама Странке, 3. пнемпгуће дпступнпст ппслпвне дпкументације непвлашћенпм лицу и 4. чувају ппслпвну тајну у складу и на начин пдређен Закпнпм. Страна 3 oд 5

4 VI ППСЕБНЕ ПДРЕДБЕ Члан 12. У хитним случајевима Надзпрни пдбпр мпже дпнети пдлуку на пснпву пбављених телефпнских кпнсултација. Председник/ца Надзпрнпг пдбпра фпрмулише предлпг пдлуке, а чланпви/ице Надзпрнпг пдбпра се изјашоавају ЗА, ПРОТИВ или УЗДРЖАН/А. На пвај начин пдлука је дпнета акп је већина чланпва/ица Надзпрнпг пдбпра гласала ЗА пдлуку. О телефпнскпј седници се впди записник. Сем телефпнпм, кпнсултације мпгу бити пбављене и другим средствима електрпнске кпмуникације. Члан 13. У случају престанка мандата председника/це и заменика/це председника/це Надзпрнпг пдбпра, избпр нпвпг председника/це и заменика/це председника/це врши се пп прпцедури дефинисанпј у члану 4. ставпви 2., 3., 4. и 5. пвпг Ппслпвника, а седницпм председава заменик/ца председника/це. VII ЗАПИСНИК Члан 14. На седници Надзпрнпг пдбпра впди се записник. У записник се унпсе време и местп пдржаваоа седнице, квпрум, битан тпк седнице, пдлуке, закључци, резултати гласаоа, имена гпстију, име председавајућег, време завршетка седнице и други ппдаци пд значаја за пдржану седницу. Записник впди технички секретар Надзпрнпг пдбпра, а пверава га председавајући/а. Записник се сачиоава пдмах накпн пдржаваоа седнице. Записник се дпставља чланпвима/ицама Надзпрнпг пдбпра уз ппзив за наредну седницу. Страна 4 oд 5

5 VIII ПТПРАВАК ПДЛУКЕ Члан 15. Отправак пдлуке се дпставља чланпвима/ицама Надзпрнпг пдбпра, секретаријату, пднпснп прганима и лицима кпји пп пдлукама треба да ппступе или се на оих пднпсе. Отправак се дпставља најкасније један дан пд дана дпнпшеоа пдлуке. IX ТЕХНИЧКА ППДРШКА Члан 16. Пријем ппште, дпстављаое, ппзиваое, прикупљаое извештаја п финансијскпм ппслпваоу пдбпра, впђеое записника и пстале административне радое врши технички секретар Техничкпг секретара пдређује секретар Странке пдлукпм, а на предлпг председника/це X ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ Члан 17. Ппслпвник Надзпрнпг пдбпра ступа на снагу данпм дпнпшеоа. У Бепграду, 09. пктпбар гпдине Дејан Пандурпв, с.р. председник Надзпрнпг пдбпра Демпкратске странке Страна 5 oд 5

У складу са одредбама чл. 11. и чл. 12. Закона о удружењима (Службени лист РР. 51/09) на Оснивачкој скупштини одржаној дана, године у Ужи

У складу са одредбама чл. 11. и чл. 12. Закона о удружењима (Службени лист РР. 51/09) на Оснивачкој скупштини одржаној дана, године у Ужи У складу са одредбама чл. 11. и чл. 12. Закона о удружењима (Службени лист РР. 51/09) на Оснивачкој скупштини одржаној дана, 28.12. 2012. године у Ужицу, усвојен је Статут Удружења Унија Студената Ужица

Више

На основу члана 136

На основу члана 136 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА САВЕТ ФАКУЛТЕТА Брпј: 01-5566/7-3 Дана: 20.05.2016. гпдине Крагујевац На пснпву члана 37. став 1. алинеја 13. Статута Факултета медицинских наука, Савет

Више

На пснпву члана 18. став 1. и члана 20. став 1. Закпна п Гарантнпм фпнду Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, брoj: 50/10), и члана 3

На пснпву члана 18. став 1. и члана 20. став 1. Закпна п Гарантнпм фпнду Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, брoj: 50/10), и члана 3 На пснпву члана 18. став 1. и члана 20. став 1. Закпна п Гарантнпм фпнду Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, брoj: 50/10), и члана 30. тачка 17. Статута Гарантнпг фпнда Републике Српске,

Више

На основу чл

На основу чл ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ГОЧ КРАЉЕВО БРОЈ: 512/1 ДАТУМ: 5.04.2018.гпд. КРАЉЕВО На пснпву чл. 108. Закпна п јавним набавкама ( Сл.гл.Републике Србије бр 124/12, 14/15 и 68/15), и Извештаја п стручнпј пцени у ппступку

Више

Година II Број

Година II Број Година Број 1 1.фебруар 2010. године 1 На пснпву члана 46. став 1. тачка 1. и става 6. истпг члана, члана 47. став 6. Закпна п лпкалним избприма ( Службени гласник РС, брпј 129/07) и члана 127. Статута

Више

П П Ш Т А У П Р А В А Какп да пстварим права за... ИЗДАВАОЕ ИЗВПДА ИЗ МАТИЧНИХ КОИГА РПЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ Чиоенице кпје су уписане у извпду су в

П П Ш Т А У П Р А В А Какп да пстварим права за... ИЗДАВАОЕ ИЗВПДА ИЗ МАТИЧНИХ КОИГА РПЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ Чиоенице кпје су уписане у извпду су в П П Ш Т А У П Р А В А Какп да пстварим права за... ИЗДАВАОЕ ИЗВПДА ИЗ МАТИЧНИХ КОИГА РПЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ Чиоенице кпје су уписане у извпду су верпдпстпјне и служе кап дпказнп средствп грађанину

Више

ć На пснпву члана 12. Статута Фпндације Инпваципни центар Баоа Лука (у даљем тексту: ИЦБЛ), Управни пдбпр Фпндације Инпваципни центар Баоа Лука, дпнпс

ć На пснпву члана 12. Статута Фпндације Инпваципни центар Баоа Лука (у даљем тексту: ИЦБЛ), Управни пдбпр Фпндације Инпваципни центар Баоа Лука, дпнпс На пснпву члана 12. Статута Фпндације Инпваципни центар Баоа Лука (у даљем тексту: ИЦБЛ), Управни пдбпр Фпндације Инпваципни центар Баоа Лука, дпнпси: Правилник о провођењу пројекта ИТ Преквалификација

Више

ГОДИНА XXII ЧЕТВРТАК БРОЈ 12 Wеb adresa На пснпву шлана 18. Статута града Приједпра прешищћен текст ("Службени г

ГОДИНА XXII ЧЕТВРТАК БРОЈ 12 Wеb adresa На пснпву шлана 18. Статута града Приједпра прешищћен текст (Службени г ГОДИНА XXII ЧЕТВРТАК 03.10.2013. БРОЈ 12 Wеb adresa www.prijedorgrad.org 127. а прешищћен текст ("Службени гласник града а", брпј: 2/13 и 6/13) и шлана 140. прешищћен текст ("Службени гласник града а",

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА НАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА Бања Лука, мај 2011.

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА НАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА Бања Лука, мај 2011. РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА НАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА Бања Лука, мај 2011.године Нацрт ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О

Више

Кпмисија за расппделу бучетских средстава за дптације црквама и верским заједницама ппщтине Нпва Варпщ, на пснпву шлана 32. став 6. Закпна п црквама и

Кпмисија за расппделу бучетских средстава за дптације црквама и верским заједницама ппщтине Нпва Варпщ, на пснпву шлана 32. став 6. Закпна п црквама и Кпмисија за расппделу бучетских средстава за дптације црквама и верским заједницама ппщтине Нпва Варпщ, на пснпву шлана 32. став 6. Закпна п црквама и верским заједницама ( Сл.гласник РС, бр. 36/2006.),

Више

Скупщтинa Градске ппщтине Савски венац на 25. седници, пдржанпј 28. пктпбра гпдине, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима ( Службени гласник Р

Скупщтинa Градске ппщтине Савски венац на 25. седници, пдржанпј 28. пктпбра гпдине, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима ( Службени гласник Р Скупщтинa Градске ппщтине Савски венац на 25. седници, пдржанпј 28. пктпбра 2015. гпдине, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима ( Службени гласник РС, брпј 51/09 и 99/11- др. закпни), Уредбе п средствима

Више

П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОПШТЕ И УМЕТНИЧКЕ МАТУРЕ

П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОПШТЕ И УМЕТНИЧКЕ МАТУРЕ П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОПШТЕ И УМЕТНИЧКЕ МАТУРЕ Циљ програма опште и уметничке матуре Циљ дпнпшеоа прпграма ппште и уметничке матуре је да припреми ученика, шкплу и пстале учеснике у пвпм прпцесу

Више

САВЕЗ ЗА СИНХРПНП ПЛИВАОЕ СРБИЈЕ Београд, Благоја Паровића 150 ПРАВИЛНИК П МЕДИЦИНСКПЈ ЗАШТИТИ Савеза за синхрпнп пливаое Србије Београд, март 2019

САВЕЗ ЗА СИНХРПНП ПЛИВАОЕ СРБИЈЕ Београд, Благоја Паровића 150 ПРАВИЛНИК П МЕДИЦИНСКПЈ ЗАШТИТИ Савеза за синхрпнп пливаое Србије Београд, март 2019 САВЕЗ ЗА СИНХРПНП ПЛИВАОЕ СРБИЈЕ Београд, Благоја Паровића 150 ПРАВИЛНИК П МЕДИЦИНСКПЈ ЗАШТИТИ Савеза за синхрпнп пливаое Србије Београд, март 2019 На пснпву члана 100. Закпна п сппрту ( Сл. гласник РС,

Више

Центар за културу ''Влада Дивљан''

Центар за културу ''Влада Дивљан'' Центар за културу Влада Дивљан Митрппплита Петра бр. 8, Бепград Брпј: ППЈН 3-6/19 Датум: 22.01.2019. гпдине www.ckvladadivljan.rs КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВПЂЕОА ППЗПРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ЉУБАВНЕ

Више

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ Радне групе за DMS и CMS Садржај 1 Увпд Дпкументи на кпјима се заснива ппслпваое РНИДС-а Општи акти РНИДС Aкт

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ Радне групе за DMS и CMS Садржај 1 Увпд Дпкументи на кпјима се заснива ппслпваое РНИДС-а Општи акти РНИДС Aкт ИЗВЕШТАЈ О РАДУ Радне групе за DMS и CMS Садржај 1 Увпд... 2 2 Дпкументи на кпјима се заснива ппслпваое РНИДС-а... 3 2.1 Општи акти РНИДС... 3 2.2 Aкти Управнпг пдбпра... 3 2.3 Пратећа дпкумента у ппступку

Више

Година II Број 8 2. фебруар Године Годишња претплата 108 Сравоиваоем текста Пдлуке п приступаоу изради Плана детаљне регулације дела блпка Царин

Година II Број 8 2. фебруар Године Годишња претплата 108 Сравоиваоем текста Пдлуке п приступаоу изради Плана детаљне регулације дела блпка Царин Година Број 8 2. фебруар 2009. Године Годишња претплата 108 Сравоиваоем текста Пдлуке п приступаоу изради Плана детаљне регулације дела блпка Царина у Спкпбаои, кпја је пбјављена у Службенпм листу ппщтине

Више

На пснпву члана 58, став 8 Закпна п кпмуналним дјелатнпстима (``Службени лист ЦГ``, брпј 55/16), члана 45, став 1 тачка 2 и 8 Закпна п лпкалнпј сампуп

На пснпву члана 58, став 8 Закпна п кпмуналним дјелатнпстима (``Службени лист ЦГ``, брпј 55/16), члана 45, став 1 тачка 2 и 8 Закпна п лпкалнпј сампуп На пснпву члана 58, став 8 Закпна п кпмуналним дјелатнпстима (``Службени лист ЦГ``, брпј 55/16), члана 45, став 1 тачка 2 и 8 Закпна п лпкалнпј сампуправи (``Службени лист РЦГ``, брпј 42/03, 28/04, 75/05,

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 3906-7/19 Дана: 20.02.2019. КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA Набавка услуга ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА ШТАМПЕ И КПВЕРТИРАОА ПБЕЗБЕЂИВАОЕ КПНТИНУИТЕТА ППСЛПВАОА, ЈН 10/19 МВ Фебруар, 2019. гпдине

Више

Универзитет у Новом Саду

Универзитет у Новом Саду Republika Srbija AP Vojvodina Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin, Đure Đakovića bb www.tfzr.uns.ac.rs Tel.023/550-515 faks: 023/550-520 PIB: 101161200 КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ ППШТИНСКА УПРАВА ПРИБПЈ ПРИБПЈ НАБАВКА И ИСППРУКА ДВА ПУТНИЧКА ВПЗИЛА ЗА ППТРЕБЕ ПРПЈЕКТА "МИ БРИНЕМП П СТАРИМА" ЗА ППШТИНЕ ПРИБПЈ И ПРИЈЕППЉЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 06- Рпк за

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 4054-7/18 Дана: 23.02.2018. КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA Набавка услуга ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ - CLIPPING - ЈН 05/18 МВ Фебруар, 2018. гпдине Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку мале вреднпсти

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 6815-7/18 Дана: 04.04.2018. КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA Набавка услуга ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ - МПБИЛНА ТЕЛЕФПНИЈА- ЈН 12/18 МВ Април, 2018. гпдине 1/ 30 На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним

Више

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА за ппступак јавне набавке дпбара мале вреднпсти брпј 4/2015 за пптребе наручипца Института за заштиту биља и живптну средину,

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА за ппступак јавне набавке дпбара мале вреднпсти брпј 4/2015 за пптребе наручипца Института за заштиту биља и живптну средину, КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА за ппступак јавне набавке дпбара мале вреднпсти брпј 4/2015 за пптребе наручипца Института за заштиту биља и живптну средину, Бепград ( брпј страна 1-36 ) Бепград, маj 2015. гпдине

Више

Универзитет у Новом Саду

Универзитет у Новом Саду Republika Srbija AP Vojvodina Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin, Đure Đakovića bb www.tfzr.uns.ac.rs Tel.023/550-515 faks: 023/550-520 PIB: 101161200 КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018 06-01 Број: 06-5537/4-2018 На основу члана 47. став 3. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18), Сенат Универзитета, по указаној потреби, на седници одржаној 12.12.2018.

Више

Скупщтинa Градске ппщтине Савски венац на 23. седници, пдржанпј 30. јуна гпдине, на пснпву шлана 17. Статута Градске ппщтине Савски венац ( Сл.л

Скупщтинa Градске ппщтине Савски венац на 23. седници, пдржанпј 30. јуна гпдине, на пснпву шлана 17. Статута Градске ппщтине Савски венац ( Сл.л Скупщтинa Градске ппщтине Савски венац на 23. седници, пдржанпј 30. јуна 2015. гпдине, на пснпву шлана 17. Статута Градске ппщтине Савски венац ( Сл.лист града Бепграда, брпј 45/08, 18/10, 35/10, 33/13

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 3286-5/15 Датум: 03.03.2015. КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA ЈКП ''ИНФПРМАТИКА'' НПВИ САД Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3 ЈАВНА НАБАВКА ДПБАРА ГПРИВП ЗА ВПЗИЛА ПТВПРЕНИ ППСТУПАК ЈН 10/15 ПП Mарт 2015. Гпдине

Више

Pravna osnova: Zakon o zaduženju, dugu i garancijama Republike Srpske, Zakon o izvršenju budžeta,

Pravna osnova: Zakon o zaduženju, dugu i garancijama Republike Srpske, Zakon o izvršenju budžeta, РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УРЕДБА О УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ ЕМИСИЈЕ И ЕЛЕМЕНТИМА ПРИМАРНОГ ТРЖИШТА ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА Бања Лука, фебруар 2011. године На пснпву шлана 21. Закпна п задуживаоу, дугу

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 3905-7/19 Датум: 22.02.2019. ЈКП ''ИНФПРМАТИКА'' НПВИ САД Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA За јавну набавку услуге УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАОА РАДНИКА У птвпренпм ппступку ЈН 11/19

Више

Универзитет у Новом Саду

Универзитет у Новом Саду Republika Srbija AP Vojvodina Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin, Đure Đakovića bb www.tfzr.uns.ac.rs Tel.023/550-515 faks: 023/550-520 PIB: 101161200 КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 9. НОВА ВАРОШ, 23. МАЈ ГОДИНЕ На пснпву шлана 59. Закпна п заппщљаваоу ( Служ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 9. НОВА ВАРОШ, 23. МАЈ ГОДИНЕ На пснпву шлана 59. Закпна п заппщљаваоу ( Служ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 9. НОВА ВАРОШ, 23. МАЈ 2017. ГОДИНЕ На пснпву шлана 59. Закпна п заппщљаваоу ( Службени гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), шлана 46.

Више

ГПДИНА XXIII ЧЕТВРТАК На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј сампуправи ( Службени гласник Републике Српске, брпј: 101/04, 42/05, 118/0

ГПДИНА XXIII ЧЕТВРТАК На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј сампуправи ( Службени гласник Републике Српске, брпј: 101/04, 42/05, 118/0 ГПДИНА XXIII ЧЕТВРТАК 20.03.2014. 38. На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј сампуправи ( Службени гласник Републике Српске, брпј: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и шлана 18. Статута града Приједпра ( Службени

Више

Tigar a

Tigar a НИС а.д. Нови Сад Народног фронта 12 СКУПШТИНА АКЦИОНАРА Број: 70/IV-14a 25.06.2012. године На пснпву члана 329 став 1 тачка 10 Закпна п привредним друштвима (Сл. гласник РС, бр. 36/2011 и 99/2011; у даљем

Више

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2015 КОНКУРСНА Специјална бплница»свети САВА«СРБ - 11000 Бепград, Немаоина бр.2 тел/фах: 011/2066-800; 011/6642-014 ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА - јавна

Више

Година II Број април године 158 На пснпву шлана шлана 46. став 1. ташка 1. и става 4. истпг шлана, шлана 49. став 1. и 5. Закпна п лпкалн

Година II Број април године 158 На пснпву шлана шлана 46. став 1. ташка 1. и става 4. истпг шлана, шлана 49. став 1. и 5. Закпна п лпкалн Година Број 11 14. април 2009. године 158 На пснпву шлана шлана 46. став 1. ташка 1. и става 4. истпг шлана, шлана 49. став 1. и 5. Закпна п лпкалним избприма ( Службени гласник РС, брпј 129/07) и шлана

Више

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ НАБАВКА УСЛУГА УСЛУГЕ ШТАМПЕ ЗА ППТРЕБЕ ПРПЈЕКТА MP 1206 БРПЈ ЈНМВ 23/15 УКУПНП СТРАНА:

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ НАБАВКА УСЛУГА УСЛУГЕ ШТАМПЕ ЗА ППТРЕБЕ ПРПЈЕКТА MP 1206 БРПЈ ЈНМВ 23/15 УКУПНП СТРАНА: КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ НАБАВКА УСЛУГА УСЛУГЕ ШТАМПЕ ЗА ППТРЕБЕ ПРПЈЕКТА MP 1206 БРПЈ ЈНМВ 23/15 УКУПНП СТРАНА: 29 ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ I Нпви Сад, фебруар 2015. гпдине

Више

Дел

Дел ОШ Иван Милутиновић Београдски пут 50. 24000 Суботица, тел-факс: 558-063, E-mail:osivanmilutinovic@open.telekom.rs Брпј јавне набавке: 4/2015 КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вреднпсти Услуга

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 21898-7/18 Дана: 11.10.2018. КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA ЈКП ''ИНФПРМАТИКА'' НПВИ САД Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ПДРЖАВАОЕ МРЕЖНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈН 33/18 МВ Пктпбар

Више

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ППШТИНА БПЈНИК КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ Бр. 404-30/19 Услуга стручнпг надзпра над извпђеоем радпва на дпградои ПУ Ђука Динић у Бпјнику Датум пбјављиваоа: Рпк за дпстављаое

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј: VIII-02 404-149/2018 Барајевп КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА Градске ппщтине

Више

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА Број набавке:1.1.22.-2016 - I. НАСЛПВНА СТРАНА - На пснпву шлана 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва ( Сл. гласник

Више

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА за ппступак јавне набавке дпбара мале вреднпсти брпј 1/2015 за пптребе наручипца Института за заштиту биља и живптну средину,

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА за ппступак јавне набавке дпбара мале вреднпсти брпј 1/2015 за пптребе наручипца Института за заштиту биља и живптну средину, КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА за ппступак јавне набавке дпбара мале вреднпсти брпј 1/2015 за пптребе наручипца Института за заштиту биља и живптну средину, Бепград ( брпј страна 1-36 ) Бепград, март 2015. гпдине

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГА АНГАЖПВАОА ВПЗИЛА СА ВПЗАЧЕМ, Р

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГА АНГАЖПВАОА ВПЗИЛА СА ВПЗАЧЕМ, Р Брпј: 020-30-24/4 Дана: 01.03.2019. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГА АНГАЖПВАОА ВПЗИЛА СА ВПЗАЧЕМ, РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 24/19 Нпви Сад, фебруар 2019.

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 678-8/15 Датум: 16.07.2015. ЈКП ''ИНФПРМАТИКА'' НПВИ САД Булевар цара Лазара 3, Нови Сад КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA за признаваое квалификације ппднпсипцима пријава у првпј фази рестриктивнпг ппступка

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

На пснпву члана 26.Статута Здравственпг центра Ужице, Управни пдбпр Здравственпг центра Ужице, на састанку пдржанпм гпдине, дпнеп је О Д Л

На пснпву члана 26.Статута Здравственпг центра Ужице, Управни пдбпр Здравственпг центра Ужице, на састанку пдржанпм гпдине, дпнеп је О Д Л На пснпву члана 26.Статута Здравственпг центра Ужице, Управни пдбпр Здравственпг центра Ужице, на састанку пдржанпм 05.11.2013.гпдине, дпнеп је О Д Л У К У УСВАЈА се Извештај п пцени извршеоа Плана рада

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine UOKPL

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine UOKPL На основу одредаба члана 30. Статута Удружења одбојкашких клубова првих лига, Скупштина УОКПЛ на седници, одржаној 08. септембра 2012. године, донела је П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ

Више

Кпмисија за расппређиваое бучетских средстава за дптације удружеоима грађана Опщтинске управе Нпва Варпщ, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима ("Сл

Кпмисија за расппређиваое бучетских средстава за дптације удружеоима грађана Опщтинске управе Нпва Варпщ, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима (Сл Кпмисија за расппређиваое бучетских средстава за дптације удружеоима грађана Опщтинске управе Нпва Варпщ, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима ("Службени гласник РС" брпј 51/2009, 99/2011-др.закпни

Више

ПБРАЗАЦ ПРИХПДА ЗА КПМУНАЛНУ ТАКСУ ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП КПМУНАЛНЕ ППСЛПВЕ Редни брпј НАЗИВ И ВРСТА ПРИХПДА 1. Кпмунална такса на истакнуту фирму 72231

ПБРАЗАЦ ПРИХПДА ЗА КПМУНАЛНУ ТАКСУ ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП КПМУНАЛНЕ ППСЛПВЕ Редни брпј НАЗИВ И ВРСТА ПРИХПДА 1. Кпмунална такса на истакнуту фирму 72231 ПБРАЗАЦ ПРИХПДА ЗА КПМУНАЛНУ ТАКСУ ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП КПМУНАЛНЕ ППСЛПВЕ Редни брпј НАЗИВ И ВРСТА ПРИХПДА 1. Кпмунална такса на истакнуту фирму 722312 ПРППИСИ ЗА УТВРЂИВАОЕ ПБАВЕЗЕ ПЛАЋАОА КПМУНАЛНЕ ТАКСЕ

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 23669-7/17 Дана: 24.11.2017. КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA За набавку дпбара ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ПРПЩИРЕОЕ ППСТПЈЕЋЕГ СТПРИЧ СИСТЕМА ЈН 56/17 МВ Нпвембар, 2017. гпдине Кпнкурсна дпкументација

Више

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: 011.7281.281 rnids.rs рнидс.срб kancelarija@rnids.rs На основу члана 54. став 8. тачка 9) Статута Фондације

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Брпј: 020-30-31/4 Дана: 09.07.2018. гпдине К П Н К У Р С Н А Д П К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА СПЕКТРПФПТПМЕТАР - ПТВПРЕНИ ППСТУПАК - РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППСФ 31/18 jул 2018. гпдине Конкурсна

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА На основу чл став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 88

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА На основу чл став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 88 ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА На основу чл. 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 88/17), Школски одбор Основне школе Свети Сава у Бору

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј: VIII-02 404-148/2018 Барајевп КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА Градске ппщтине

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГП БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј: VIII /2019 Б а р а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГП БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј: VIII /2019 Б а р а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГП БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј: VIII-02 404-85/2019 Б а р а ј е в п Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку радпва

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

Брпј: /3 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА МЕШАЛИЦА VORTEX РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ

Брпј: /3 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА МЕШАЛИЦА VORTEX РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ Брпј: 020-1434/3 Дана: 07.10.2016. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА МЕШАЛИЦА VORTEX РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 23/16 Нпви Сад, пктпбар 2016. гпдине 1/31 На пснпву

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 24080-7/18 Дана: 24.10.2018. ЈКП ''ИНФПРМАТИКА'' НПВИ САД Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3 КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA Набавка услуга ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ПБНПВА VMware ПСНПВНЕ ППДРШКЕ И ПРЕТПЛАТНИЧКПГ

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ ПРЕВПЗА РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ ПРЕВПЗА РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ Брпј: 020-30-8/4 Дана: 04.02.2019. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ ПРЕВПЗА РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 8/19 Нпви Сад, фебруар 2019. гпдине 1/49 На пснпву

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА ТПНЕРИ ЗА КYOCERA ШТАМПАЧЕ И ФПТПКППИР

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА ТПНЕРИ ЗА КYOCERA ШТАМПАЧЕ И ФПТПКППИР Брпј: 020-30-23/4 Дана: 22.02.2019. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА ТПНЕРИ ЗА КYOCERA ШТАМПАЧЕ И ФПТПКППИРЕ РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 23/19 Нпви Сад, фебруар 2019.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Брпј: 020-30-46/7 Дана: 24.09.2018. гпдине К П Н К У Р С Н А Д П К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБРА УЛТРАСПНИЧНИ ХПМПГЕНИЗЕР - ПТВПРЕНИ ППСТУПАК - РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППУХ 46/18 ПРEЧИШЋEН TEКСT

Више

На основу члана 53

На основу члана 53 РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА Н а ц р т З А К П Н П ПРИВАТИЗАЦИЈИ ДРЖАВНИХ СТАНПВА Баоа Лука, мај 2011. гпдине Н а ц р т З А К П Н П ПРИВАТИЗАЦИЈИ ДРЖАВНИХ СТАНПВА I - ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ Члан 1. (1)Овим закпнпм

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГП БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј: VIII /2018 Б а р а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГП БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј: VIII /2018 Б а р а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГП БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј: VIII-02 404-202/208 Б а р а ј е в п Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку дпбара

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ РEПAРAЦИJE НАМЕШТАЈА ЗА ПРПСТПР

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ РEПAРAЦИJE НАМЕШТАЈА ЗА ПРПСТПР Брпј: 020-30-51/4 Дана: 30.07.2019. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ РEПAРAЦИJE НАМЕШТАЈА ЗА ПРПСТПРИЈЕ ФАКУЛТЕТА РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 51/19 Нпви Сад,

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања("службени гласник РС" бр. 72/2009, 52/2011 и 5

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања(службени гласник РС бр. 72/2009, 52/2011 и 5 ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања("службени гласник РС" бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 97. Закона осредњем образовању и васпитању

Више

Билтен бр. 1 АРХИСТРАТИГ ПАДОБРАНСКИ КУП Падпбранскп такмичеое у скпку на циљ Лисичији Јарак Бепград мај гпдине (резервни термин 17. -

Билтен бр. 1 АРХИСТРАТИГ ПАДОБРАНСКИ КУП Падпбранскп такмичеое у скпку на циљ Лисичији Јарак Бепград мај гпдине (резервни термин 17. - Билтен бр. 1 АРХИСТРАТИГ ПАДОБРАНСКИ КУП Падпбранскп такмичеое у скпку на циљ Лисичији Јарак Бепград 10. - 12. мај 2019. гпдине (резервни термин 17. - 19. мај 2019 гпдине) Организатпр: Падпбрански клуб

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА - НАМЕШТАЈ ЗА ППРЕМАОЕ ПРПСТПРИЈА ФАКУ

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА - НАМЕШТАЈ ЗА ППРЕМАОЕ ПРПСТПРИЈА ФАКУ Брпј: 020-30-67/4 Дана: 26.11.2018. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА - НАМЕШТАЈ ЗА ППРЕМАОЕ ПРПСТПРИЈА ФАКУЛТЕТА, РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 67/18 Нпви Сад, нпвембар

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ'', БЕОГРАД, ВОЈВОЂАНСКА 61 П О С Л О В Н И К О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ Београд, 2018.г. 1 Садржај I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ...3 II. РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ

Више

На пснпву шлана 126. став 4. ташка 19. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ("Сл. гласник РС", бр. 88/ даље: Закпн) у вези са шланпм

На пснпву шлана 126. став 4. ташка 19. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа (Сл. гласник РС, бр. 88/ даље: Закпн) у вези са шланпм На пснпву шлана 126. став 4. ташка 19. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 - даље: Закпн) у вези са шланпм 24. став 2. Закпна п раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005,

Више

На пснпву шлана 24. став 3. ташка а) Закпна п Фпнду и финансираоу защтите живптне средине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 1

На пснпву шлана 24. став 3. ташка а) Закпна п Фпнду и финансираоу защтите живптне средине Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, бр. 1 На пснпву шлана 24. став 3. ташка а) Закпна п Фпнду и финансираоу защтите живптне средине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 117/11, 63/14 и 90/16), шлана 27. Статута Фпнда за защтиту

Више

На основу члана 31

На основу члана 31 На основу члана 31. Став 1. тачка 10. Статута Стрељачког савеза Србије, уавојеног 31. 05. 2016. године и Измена и допуна Пословника о раду Скупштине Стрељачког савеза Србије од 31. 05. 2016. године, Скупштина

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА ЩТАМПAОЕ УЧБЕНИШКПГ МАТЕРИЈАЛА ПРАКТИК

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА ЩТАМПAОЕ УЧБЕНИШКПГ МАТЕРИЈАЛА ПРАКТИК Брпј: 020-30-11/4 Дана: 24.01.2019. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА ЩТАМПAОЕ УЧБЕНИШКПГ МАТЕРИЈАЛА ПРАКТИКУМ ИЗ ПРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ ТЕПРИЈСКЕ ПСНПВЕ И РАДНА СВЕСКА,

Више

Страна 229 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРПЈ 17 Датум: гпдине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА ГПДИНА 2013 БРПЈ 17 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 229 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРПЈ 17 Датум: гпдине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА ГПДИНА 2013 БРПЈ 17 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 229 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРПЈ 17 Датум: 18.11.2013.гпдине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППЩТИНЕ КУРЩУМЛИЈА ГПДИНА 2013 БРПЈ 17 КУРШУМЛИЈА Лист излази према пптреби На пснпву шлана 43. Закпна п бучетскпм

Више

ГПДИНА XXIII ЧЕТВРТАК На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј сампуправи ( Службени гласник Републике Српске бр. 101/04, 42/05, 118/05 и

ГПДИНА XXIII ЧЕТВРТАК На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј сампуправи ( Службени гласник Републике Српске бр. 101/04, 42/05, 118/05 и ГПДИНА XXIII ЧЕТВРТАК 10.04.2014. 52. На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј сампуправи ( Службени гласник Републике Српске бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и шлана 18. Статута Града а прешищћен текст

Више

Извештај директора о раду канцеларије у фискалној 2010

Извештај директора о раду канцеларије у фискалној 2010 Извештај директпра п раду канцеларије у фискалнпј 2010.гпдини Београд, 28.4.2011. Ненад Маринковић Рад канцеларије у фискалнпј 2010.гпдини У 2010. гпдину канцеларија РНИДС-а је ущла са следећим ресурсима

Више

П Р А В И Л Н И К Такмичеоа за НАЦИОНАЛНУ ГЕОГРАФСКУ ОЛИМПИЈАДУ Члан 1. Наципнална гепграфска плимпијада је такмичеое ученика средоих шкпла из п

П Р А В И Л Н И К Такмичеоа за НАЦИОНАЛНУ ГЕОГРАФСКУ ОЛИМПИЈАДУ Члан 1. Наципнална гепграфска плимпијада је такмичеое ученика средоих шкпла из п П Р А В И Л Н И К Такмичеоа за НАЦИОНАЛНУ ГЕОГРАФСКУ ОЛИМПИЈАДУ 2018. Члан 1. Наципнална гепграфска плимпијада је такмичеое ученика средоих шкпла из пбласти Гепграфије. На пвпм такмичеоу мпгу да учествују

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ПП МЕРИ РЕДНИ

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ПП МЕРИ РЕДНИ Брпј: 020-30-38/4 Дана: 20.06.2019. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ПП МЕРИ РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 38/19 Нпви Сад, јун, 2019. гпдине

Више

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09) и члана 39. став 1. тачка 1) Статута, школски одбор Основне школе 1.300 каплара

Више

Брпј: /11 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА ТПНЕРИ РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 7/18 ПР

Брпј: /11 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА ТПНЕРИ РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 7/18 ПР Брпј: 020-30-7/11 Дана: 05.01.2018. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА ТПНЕРИ РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 7/18 ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ I Нпви Сад, јануар 2018. гпдине 1/54

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Брпј: 020-30-54/4 Дана: 30.10.2018. гпдине К П Н К У Р С Н А Д П К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБРА УНИВЕРЗАЛНИ МИКСЕР СА ДУПЛИКАТПРСКПМ ППСУДПМ- ПТВПРЕНИ ППСТУПАК - РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППУМ 54/18

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Брпј: 020-1673/3 Дана: 21.08.2015. гпдине К П Н К У Р С Н А Д П К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА НАМЕШТАЈ СТПЛИЦЕ -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- (ШИФРА: ОПНА-17/15) август, 2015. гпдине Конкурсна документација

Више

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1 PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /17 Podgorica, 2017. godine POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim poslovnikom bliže se uređuju pravila i načina rada

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Брпј: 020-30-49/4 Дана: 24.07.2019. гпдине К П Н К У Р С Н А Д П К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБРА ЛАБПРАТПРИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ППТРЕБЕ ПРПЈЕКТА ''POLYBIOSKIN'' - ПТВПРЕНИ ППСТУПАК - РЕДНИ БРПЈ

Више