ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ"

Транскрипт

1 И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР године Нишка Бања, јануар године

2 I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања за годину ( Службени лист града Ниша, број 99/2015) донета је на основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007) и члана 30. Статута градске општине Нишка Бања ( Службени лист града Ниша, број 124/2008), на седници Скупштине градске општине Нишка Бања дана године, а Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2016.годину донета је године ( Службени лист града Ниша, број 118/2016). Управа градске општине Нишка Бања, на основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему у обавези да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Веће градске општине, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу Извештаја о извршењу Одлуке о буџету, Веће градске општине усваја и доставља Извештај Скупштини градске општине Нишка Бања. Директни корисници буџета Градске општине Нишка Бања у години су: - Скупштина, Председник, Веће и Управа градске општине Нишка Бања. Индиректни корисник буџетских средстава у години је: - ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање. Структуру консолидованог рачуна трезора Градске општине Нишка Бања чине подрачуни јавних прихода: - подрачун БУЏЕТА Градске општине Нишка Бања и - подрачун ЈП ДИРЕКЦИЈЕ за управљање и развој Нишке Бање. Укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Нишка Бања утврђени су у члану 7. Одлуке о буџету Градске општине за годину ( Службени лист града Ниша, бр. 99/2015) у износу од 155,959, динара, од чега су 142,209, динара, приходи и примања буџета општине, 13,750, донације од међународних организација. Решењем о промени апропријација број 264/ од године увећани су Трансфери од других нивоа власти за износ од ,00 динара у складу са одобреним средствима од стране Националне службе за запошљавање, за спровођење јавних радова у 2016.години, тако да је увећан обим буџета и износи ,00 динара. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2016.годину, укупни приходи и примања и расходи и издаци утврђени у члану 7.Одлуке, смањени су и утврђени у износу од 148,065, динара, од чега су приходи и примања буџета општине 143,367, динара, приходи од донација износе 1,200, динара, трансфери од других нивоа власти 2,323, динара и пренета средства из претходне године износе 1,174, динара. II ДЕО ОПШТИ ДЕО I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА Економ. класиф. Опис План средстава из буџета Остварење % остварења (4/3) Структура остварења Порез на доходак, добит и капиталне добитке Порез на зараде 37,000, ,436, Порез на приходе од 50, , имовине Порез на друге приходе 2,000, ,757, УКУПНО ,050, ,196,

3 Порез на имовину Порез на имовину од 13,500, ,048, физичких лица Порез на имовину од 10,000, ,866, правних лица 4.65 УКУПНО ,500, ,915, Порез на добра и услуге Комунална такса за коришћење рекламних 300, , паноа Комунална такса за 100, држање средстава за игру 0.00 УКУПНО , , Донације од међународних организација Текуће донације од 1,200, међународних организација у корист нивоа општина УКУПНО 732 1,200, Трансфери од других нивоа власти Текући трансфери од 31,323, ,313, других нивоа власти у корист нивоа општина Текући трансфери од 43,000, ,416, градова у корист нивоа општина УКУПНО ,323, ,730, Приходи од имовине Приходи буџета општине 300, од камата на средства консолидованог рачуна трезора општина Накнада за коришћење , / 0.77 минералних сировина Комунална такса за 7,200, ,103, коришћење простора на јавним површинама Накнада за коришћење 300, , природног лековитог фактора УКУПНО 741 7,800, ,413, Продаја добара и услуга Општинске 50, , административне таксе УКУПНО , , Новчане казне и одузета имовинска корист 3

4 Приходи од новчаних 100, , казни за прекршаје у корист нивоа општина УКУПНО , , Мешовити и неодређени приходи Мешовити и неодређени 167, приходи у корист нивоа општина УКУПНО , Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године Меморандумске ставке за 100, рефундацију расхода из предходне године УКУПНО , Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од продаје покретне имовине Примања од продаје 200, покретних ствари у корист нивоа општина УКУПНО , Примања од задуживања Примања од домаћих задуживања Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина УКУПНО УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА Пренета неутрошена средства из претх. године УКУПНА ПРИМАЊА БУЏЕТА 146,891, ,347, ,174, ,065, ,347,

5 II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА Екон. клас. О п и с План буџета 2016 Издаци из буџета Издаци из осталих извора Укупни издаци % извршења Структура извршења 41 Расходи за запослене 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 43,229, ,627, ,627, ,738, ,627, ,627, Накнаде у натури 170, , , Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 930, , , ,410, ,287, ,287, , , , Укупно ,827, ,769, ,769, Коришћење услуга и роба 421 Стални трошкови 4,900, ,494, ,494, Трошкови путовања 1,000, , , Услуге по уговору 38,354, ,682, ,287, ,969, Специјализоване услуге 2,800, , , Текуће поправке и 8,800, ,592, ,592, одржавање 426 Материјал 3,586, ,644, , ,669, Укупно ,440, ,427, ,313, ,741, Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 441 Отплата домаћих камата 600, , , , Укупно , , , Донације, дотације и трансфери 4631 Текући трансфери 1,000, , , осталим нивоима власти 465 Остале дотације и 8,055, ,622, ,622, трансфери Укупно 460 9,055, ,079, ,079, Социјално осигурање и социјална заштита 5

6 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,300, , , Укупно 470 1,300, , , Остали расходи 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе и казне 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 485 Накнада штете нанете од стране држ. органа 7,150, ,696, ,696, , , , ,050, , , , , , Укупно ,142, ,532, ,532, Средства резерве Стална резерва 650, Текућа резерва 3,250, Укупно 499 3,900, Основна средства 511 Зграде и грађевински 500, , , објекти 512 Машине и опрема 700, , , Остале некретнине и опрема Укупно 510 1,200, , , Отплата главнице 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 8,600, ,802, ,802, Укупно 610 8,600, ,802, ,802, УКУПНИ ИЗДАЦИ 148,065, ,729, ,313, ,042,

7 III ) Рачун финансирања Рачун финансирања обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова. Ред. бр. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР године Назив План Остварење I-XII 2016 Разлика % (4x100:3) I Примања од задуживања (категорија 91) II Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221,9219, 9227, 9228) III Неутрошена средства из претходних година 1,174, IV Укупно (I+III) 1,174, V VI Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61) Издаци за набавку финансијске имовинe која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) 8,600, ,802, VII Укупно (V+VI) 8,600, ,802, VIII Нето финансирањe (IV-VII) -7,425, ,802, IV) Утврђивање укупног буџетског суфицита односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита Ред. бр. УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ) за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР године Назив План 2016 Остварење I-XII Разлика % (4x100:3) I Текући приходи (класа 7) 146,691, ,347, II Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 200, III Укупно (I+II) 146,891, ,347, IV Текући расходи (класа 4) 138,265, ,953, V Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) 1,200, , VI Укупно (IV+V) 139,465, ,239, VII VIII Буџетски суфицит (III-VI) Разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине 7,425, ,107, ,19 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)

8 IX X (категорија 62) Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) Укупан фискални суфицит (VII + (VIII - IX)) Буџетски суфицит/дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које се извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине ,425, ,107, Буџетски суфицит у периоду јануар децембар 2016.године, користио се за покриће издатака за отплату дуга по дугорочним кредитима. V) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења Највећа одступања између одобрених средстава и извршења је присутно код: 1. Функције Туризам 2. Функције Вишенаменских развојних пројеката 3. Функције 451 Друмски саобраћај Због већих одступања у овим функцијама у 2016.години, дошло је због мањег прилива буџетских средстава од планираног и неодобрених средстава из донација. VI) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова Извештај о примљеним донацијама 1. П-2 ПРОЈЕКАТ KEY Key Environmental Yield Пројекат се реализује из донација Европске уније, по уговору о пословној сарадњи број 82/ од године до године са Republic of Kazakhstan. Циљ пројекта је спровођење стратешке процене утицаја на животну средину. Укупна вредност пројекта је ,00 евра, а у 2014.години је уплаћено 9.908,00 евра године. До године утрошена су средства из донација у износу од 4.963,00 евра за услуге по уговору број 85/ У 2015.години уплаћена су средства из донација у износу од 9.068,00 евра, а реализована у износу од 8.508,00 евра, и то: - По уговору број 85/ , за услуге пројектног асистента Марину Арсовску из Републике Македоније у износу од 4.254,00 евра и - По уговору број 689/ , за услуге пројектног асистента Александру Мандић из Бијељине, у износу од 4.254,00 евра. Неутрошена средства из донација на крају 2015.године износе 5.505,00 евра. У 2016.години настављена је реализација пројекта и пренета су средства по уговору број 689/ , за услуге пројектног асистента Александру Мандић из Бијељине у износу од 4.254,00 евра. Неутрошена средства из донација на дан године износе 1.251,00 евра. 8

9 2. П 3 Уређење продајних места у централној зони Нишке Бање Сврха пројекта је подршка развоју малих и средњих предузећа и смањење незапослености, а циљ пројекта је повећање опремљености продајних капацитета по међународним стандардима. Пројекат није реализован у 2016.години. 3. П 4 Развој бања у региону реконструкција парка у централној зони Нишке Бање Сврха пројекта је побољшање услова за развој здравственог и рекреативног туризма, а циљ пројекта је извођење радова на реконструкцији централног трга и фонтане. Пројекат није реализован у 2016.години. 4. П-5 Пројекат Туристичка сигнализација није реализован у 2016.години. Циљ пројекта је био промоција туристичке понуде бање на циљаним тржиштима и заштита здравља гостију који користе јавни превоз, као и побољшање услова живота. 5. П-6 Пројекат 4 BETTER није реализован у 2016.години. Сврха пројекта је неговање и савремена примена традиционалних рукотворина, знања, вештина, обичаја и њихово интегрисање у свакодневни живот и искуство. Циљ пројекта је био јачање међународне сарадње у циљу промоције локалног културног наслеђа. 6. П-7 Пројекат Стазе здравља и сусрета -Туристичка промоција у региону је одобрен у 2016.години и склопљен је Уговор о субвенцији број РД од године, а на основу одобреног предлога пројекта CB Водећи партнер на пројекту је Градска општина Земен, а партнер на пројекту је Градска општина Нишка Бања. Укупно одобрен буџет за Градску општину Нишка Бања је 227, евра, од чега Градска општина Нишка Бања има учешће 15%. Циљ пројекта су инфраструктурне активности односно реконструкција пешачких стаза здравља, амфитеатра и сцене. Пројекат ће трајати две године, а реализоваће се по пројектним активностима. 7. П-8 Пројекат Јавни радови Оаза здравља и Мало пажње пуно срце На основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова ГО Нишка Бања је закључила Уговоре о спровођењу јавних радова број /2016 и /2016 од године са НСЗ-филијала Ниш, у циљу радног ангажовања незапослених особа са инвалидитетом и незапослених лица са евиденције НСЗ. Одобрена средства за спровођење јавних радова у укупном износу од ,00 динара, намењена су за исплату накнада за обављен посао незапосленима укључених у јавне радове, накнаду трошкова доласка и одласка са рада и накнаду трошкова за спровођење јавног рада. Број незапослених ангажованих лица на овим пројектима је 18. Јавни радови ће трајати четири месеца. Током спровођења јавних радова Оаза здравља и Мало пажње пуно срце од стране НСЗ пренето је 2,313, динара и то: - 2,179, динара за исплате зарада лица ангажованих на спровођењу јавног рада; - 108,000,00 динара за исплату трошкова за долазак и одлазак са рада и ,00 динара за трошкове спровођења јавног рада. 8. П 9 Заједничко управљање ризицима у региону Нишка Бања и Костенец је одобрен у 2016.години и склопљен је Уговор о субвенцији број РД од године, а на основу одобреног предлога пројекта CB Водећи партнер на пројекту је Градска општина Нишка Бања, а партнер на пројекту је општина Костенец. Укупно одобрен буџет за Градску општину Нишка Бања је евра, од чега Градска општина Нишка Бања има учешће 15%. Циљ пројекта је заједничко управљање ризицима у прекограничној области општине Нишка Бања и Костенец и набавка опреме за брзо и ефикасно реаговање у случају ванредних ситуација. Пројекат ће трајати 18 месеци, а реализоваће се по пројектим активностима. 9

10 Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту и отплатама дуга 1. Извештај о задужењу код UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте број / од године ( Службени лист града Ниша, број 33/2011) за финансирање пројеката: * Реконструкција шеталишта и канала топле воде у централној зони Нишке Бање, * Уређење тениских терена спортско рекреативног центра Вртоп и * Санацију сеоских водовода и хлоринаторских станица у 11 насељених места. Износ кредита: евра Повучена средства до године 26,999, Стање дуга на дан године 11,304, Издвојена средства за отплату дуга у периоду год. 6,532, Стање дуга на дан године (39, евра) 4,918, Издвојена средства из буџета за отплату камате у периоду год. 380, Извештај о задужењу код BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NIŠ У Складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте број 06-5/ од године ( Службени лист града ниша, број 19/2012) за финансирање пројеката: * Реконструкција и уређење спортских терена на територији Градске општине Нишка Бања, * Санација сеоских водовода, одводних канала и хлоринаторских станица у насељеним местима Градске општине Нишка Бања и * Санација и реконструкција атарских, сеоских и некатегорисаних путева на територији Градске општине Нишка Бања. Износ кредита: ,87 евра Повучена средства до године 5,786, Стање дуга на дан године 3,276, Издвојена средства за отплату дуга у периоду год. 1,271, Стање дуга на дан године (16, евра) 2,050, Издвојена средства из буџета за отплату камате у периоду год. 134,

11 VII) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве У складу са чланом 4. Одлуке о буџету градске општине Нишка Бања за 2016.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од ,00 динара и користе се за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. У периоду јануар септембар 2016.године, средства текуће буџетске резерве су искоришћена у износу од 150, динара. УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од године Ред. бр. Позиција Екон. класиф. ОПИС Решење број 451/ од године за узорковање и испитивање хигијенске исправности воде за пиће из сеоских водовода по налогу санитарног инспектора Решење број 495/ од године за исплату накнаде за неискоришћени годишњи одмор разрешеног члана Већа градске општине Износ 100, , УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 150, Планска позиција ТБР 3,000, Неискоришћена ТБР 2,850, Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2016.годину од године, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу 3,250, динара. У периоду октобар децембар 2016.године, средства текуће буџетске резерве нису коришћена. УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од године Ред. бр. Позиција Екон. класиф. ОПИС Износ УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 0.00 Планска позиција ТБР 3,250, Неискоришћена ТБР 3,250, Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутим чланом Одлуке о буџету за 2016.годину, планирана су у износу од ,00 динара, за сврхе предвиђене чланом 70.Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду јануар септембар 2016.године. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2016.годину, средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 650, динара и нису коришћена у периоду октобар децембар 2016.године. 11

12 VIII) Извештај о промени буџетских апропријација У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, у периоду јануар септембар 2016.године, извршена је промена буџетских апропријација у складу са одобреним средствима за спровођење Јавних радова у години. Ред. бр. Позиција Екон. класиф. ОПИС Претходни план динара Нови план динара Решење о промени апропријације број 264/ од год Промена апропријације на основу уговора са НСЗфилијала Ниш, за спровођење јавног рада по пројекту Оаза здравља и Мало пажње пуно срце, у оквиру раздела 4, глава 01-Управа ГО Нишка Бања, функција 474 Вишенаменски развојни пројекти ,287, , У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему и чланом 16. Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Нишка Бања за 2016.годину, у периоду октобар децембар 2016.године, извршене су промене буџетских апропријација: Ред. бр. Позиција Екон. класиф. ОПИС Претходни план динара Нови план динара Решење о промени апропријација број 931/ од године Промена апропријација у разделу 1-глава 01, функција 111-Извршни и законодавни органи Скупштина градске општине Нишка Бања 19,200, ,141, ,198, ,143, Решење о промени апропријација број 931/ од године Промена апропријација у разделу 2-глава 01, функција 111-Извршни и законодавни органи Председник градске општине Нишка Бања 1,337, ,600, ,181, ,324, ,611, ,183, / Решење о промени апропријација број 931/ од године Промена апропријација у разделу 3-глава 01, функција 111-Извршни и законодавни органи Веће градске општине Нишка Бања 7,200, , ,150, ,

13 IX УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА I XII 2016 године И ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА И ГОДИНУ - у динарима - Екон. Редни Извршење Разлика Опис План за клас. број I XII % План за План за (5x100:4) 7 8 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 1,200, , ,000, СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК, ВЕЋЕ И УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА 800, , ,000, Пројектно планирање 300, , Рачунарска опрема 500, , , Намештај , Остала опрема ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ НИШКЕ БАЊЕ 400, Изградња зграда и објеката Пројектно планирање 200, Рачунарска опрема и намештај 200, , III ПОСЕБАН ДЕО ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА ПО КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА 13

14 Раздео Глава Програмска Класиф. Функција Позиција Економска Класиф. Опис План буџета за Идаци из буџета за период Идаци из додатних прихода за период Укупни издаци за период СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате. додаци и накнаде запослених (зараде) 3,143, ,142, ,142, Социјални доприноси на терет послодавца 563, , , Социјална давања запосленима 40, Накнаде трошкова за запослене 50, , , Трошкови путовања 100, Услуге по уговору 19,198, ,951, ,951, Остале донације, дотације и трансфери 775, , , Дотације невладиним организацијама /1 485 Накнада штете нанете од стране држ.орг. 139, , , % извршења буџета структура Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 24,008, ,251, ,251, Функција 111: 24,008, ,251, ,251, , Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 24,008, ,251, ,251, Свега за програмску активност : 24,008, ,251, ,251, , Извори финансирања за Програм 15: 14

15 01 Приходи из буџета 24,008, ,251, ,251, Свега за Програм 15: 24,008, ,251, ,251, , Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета 24,008, ,251, ,251, Свега за Главу 1: 24,008, ,251, ,251, , Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета 24,008, ,251, ,251, Свега за Раздео 1: 24,008, ,251, ,251, , ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате. додаци и накнаде запослених (зараде) 6,611, ,610, ,610, Социјални доприноси на терет послодавца 1,183, ,183, ,183, Социјална давања запосленима 100, Накнаде трошкова за запослене 100, , , Трошкови путовања 300, , , Услуге по уговору 1,324, , , Остале донације. дотације и трансфери 1,510, , , /1 485 Накнада штете нанете од стране држ.орг. 223, , , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 11,352, ,524, ,524, Функција 111: 11,352, ,524, ,524, Извори финансирања за програмску активност : 15

16 01 Приходи из буџета 11,352, ,524, ,524, Свега за програмску активност : 11,352, ,524, ,524, Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 11,352, ,524, ,524, Свега за Програм 15: 11,352, ,524, ,524, Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета 11,352, ,524, ,524, Свега за Главу 1: 11,352, ,524, ,524, Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета 11,352, ,524, ,524, Свега за Раздео 2: 11,352, ,524, ,524, ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,000, ,978, ,978, Социјални доприноси на терет послодавца 1,074, ,070, ,070, Социјална давања запосленима 140, Накнаде трошкова за запослене 110, , , Трошкови путовања 150, , , Услуге по уговору 6,845, ,548, ,548, Текући трансфери осталим нивоима власти 1,000, , , Остале донације. дотације и трансфери 1,820, , , Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,300, , , Дотације невладиним организацијама 7,150, ,696, ,696, Накнада штете нанете од стране држ.орг. 260, , ,

17 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 25,849, ,356, ,356, Функција 111: 25,849, ,356, ,356, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 25,849, ,356, ,356, Свега за програмску активност : 25,849, ,356, ,356, Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 25,849, ,356, ,356, Свега за Програм 15: 25,849, ,356, ,356, Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета 25,849, ,356, ,356, Свега за Главу 1: 25,849, ,356, ,356, Извори финансирања за Раздео 3: 01 Приходи из буџета 25,849, ,356, ,356, Свега за Раздео 3: 25,849, ,356, ,356, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште јавне услуге Плате. додаци и накнаде запослених (зараде) 17,075, ,019, ,019, Социјални доприноси на терет послодавца 3,056, ,044, ,044, Накнаде у натури 100, , , Социјална давања запосленима 500, , ,

18 Накнаде трошкова за запослене 750, , , Награде запосленима и остали посебни , расходи Стални трошкови 4,100, ,003, ,003, Трошкови путовања 300, , , Услуге по уговору 5,200, ,129, ,129, Специјализоване услуге 500, , , Текуће поправке и одржавање 1,400, , , Материјал 2,400, ,873, ,873, Остале донације. дотације и трансфери 2,500, ,433, ,433, Порези. обавезне таксе. казне и пенали 200, , , Новчане казне и пенали по решењу судова 2,000, , , Стална резерва 650, Текућа резерва 3,250, Зграде и грађевински објекти 300, , , Машине и опрема 500, Извори финансирања за функцију 112: 01 Приходи из буџета 3,900, Функција 112: 3,900, Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 41,081, ,307, ,307, Функција 130: 41,081, ,307, ,307, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 44,981, ,307, ,307, Свега за Програмску активност : 44,981, ,307, ,307, Управљање јавним дугом 170 Управљање јавним дугом 18

19 Отплата домаћих камата 600, , , Отплата главнице домаћим кредиторима 8,600, ,802, ,802, Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета 9,200, ,317, ,317, Функција 170: 9,200, ,317, ,317, , Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 9,200, ,317, ,317, Свега за Програмску активност : 9,200, ,317, ,317, П1 Манифестације од значаја за општину 473 Туризам Услуге по уговору 500, , , Специјализоване услуге 800, , , Материјал 50, , , Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 1,350, , , Функција 473: 1,350, , , Извори финансирања за Пројекат 0602-П1: 01 Приходи из буџета 1,350, , , Свега за Пројекат 0602-П1: 1,350, , , П2 Пројекат KEY 474 Вишенаменски развојни пројекти 19

20 Услуге по уговору 1,200, Извори финансирања за функцију 474: 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација 1,200, Функција 474: 1,200, Извори финансирања за Пројекат 0602-П2: 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација 1,200, Свега за Пројекат 0602-П2: 1,200, П3 Уређење продајних места у централној зони Нишке бање 474 Вишенаменски развојни пројекти Остале некретнине и опрема Извори финансирања за функцију 474: 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација Функција 474: Извори финансирања за Пројекат 0602-П3: 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација Свега за Пројекат 0602-П3: П4 Развој бања у региону - Реконструкција парка у централној зони Нишке Бање 474 Вишенаменски развојни пројекти 51/1 422 Трошкови путовања 30, Услуге по уговору

21 52/1 424 Специјализоване услуге 40, Извори финансирања за функцију 474: 01 Приходи из буџета 70, Функција 474: 70, Извори финансирања за Пројекат 0602-П4: 01 Приходи из буџета 70, Свега за Пројекат 0602-П4: 70, П5 Туристичка сигнализација 474 Вишенаменски развојни пројекти Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Машине и опрема Извори финансирања за функцију 474: 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација Функција 474: Извори финансирања за Пројекат 0602-П5: 01 Приходи из буџета Донације међународних организација Свега за Пројекат 0602-П5:

22 0602- П6 4 - BETTER 474 Вишенаменски развојни пројекти Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјлизоване услуге Извори финансирања за функцију 474: 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација Функција 474: Извори финансирања за Пројекат 0602-П6: 01 Приходи из буџета Донације међународних организација Свега за Пројекат 0602-П6:

23 0602- П7 Стазе здравља и сусрета - Туристичка промоција у региону 474 Вишенаменски развојни пројекти 60/1 422 Трошкови путовања 30, Услуге по уговору Специјализоване услуге 300, Материјал Извори финансирања за функцију 474: 01 Приходи из буџета 330, Донације од међународних организација Функција 474: 330, Извори финансирања за Пројекат 0602-П7: 01 Приходи из буџета 330, Донације међународних организација Свега за Пројекат 0602-П7: 330,

24 0602- П8 Јавни радови Оаза здравља и Мало пажње пуно срце 474 Вишенаменски развојни пројекти Услуге по уговору 2,287, ,287, ,287, Материјал 36, , , Извори финансирања за функцију 474: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти 2,323, ,313, ,313, Функција 474: 2,323, ,313, ,313, Извори финансирања за Пројекат 0602-П8: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти 2,323, ,313, ,313, Свега за Пројекат 0602-П8: 2,323, ,313, ,313, П9 Заједничко управљање ризицима у региону - Нишка Бања и Костенец 474 Вишенаменски развојни пројекти 63/3 422 Трошкови путовања 30, /4 424 Специјализоване услуге 360, Извори финансирања за функцију 474: 01 Приходи из буџета 390, Функција 474: 390, Извори финансирања за Пројекат 0602-П9: 01 Приходи из буџета 390, Свега за Пројекат 0602-П9: 390,

25 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 56,321, ,157, ,157, Донације од међународних организација 1,200, Трансфери од других нивоа власти 2,323, ,313, ,313, Свега за Програм 15: 59,845, ,157, ,313, ,470, Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета 56,321, ,157, ,157, Донације од међународних организација 1,200, Трансфери од других нивоа власти 2,323, ,313, ,313, Свега за Главу 1: 59,845, ,157, ,313, ,470,

26 4 02 ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ НИШКЕ БАЊЕ ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Уређивање грађевинског земљишта 620 Развој заједнице Плате. додаци и накнаде запослених (зараде) 10,400, ,875, ,875, Социјални доприноси на терет послодавца 1,861, ,767, ,767, Накнаде у натури 70, Социјална давања запосленима 150, Накнаде трошкова за запослене 400, , , Награде запосленима и остали посебни , , расходи 23, Стални трошкови 800, , , Трошкови путовања 60, Услуге по уговору 1,800, ,127, ,127, Специјализоване услуге 400, , , Текуће поправке и одржавање 600, , , Материјал 500, , , Остале донације. дотације и трансфери 1,450, ,222, ,222, Порези. обавезне таксе. казне и пенали 120, , , Новчане казне и пенали по решењу судова 50, , , Зграде и грађевински објекти 200, Машине и опрема 200, , , Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 19,211, ,964,964, ,964,964, Функција 620: 19,211, ,964, ,964,

27 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 19,211, ,964,964, ,964,964, Свега за програмску активност : 19,211, ,964, ,964, Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета 19,211, ,964,964, ,964,964, Свега за Програм 1: 19,211, ,964, ,964, ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Водоснабдевање 630 Водоснабдевање Специјализоване услуге 400, , , Текуће поправке и одржавање 2,600, ,023, ,023, Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 3,000, ,249, ,249, Функција 630: 3,000, ,249, ,249, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 3,000, ,249, ,249, Свега за програмску активност : 3,000, ,249, ,249,

28 Јавна расвета 640 Улична расвета Текуће поправке и одржавање 300, Материјал 200, , , Извори финансирања за функцију 640: 01 Приходи из буџета 500, , , Функција 640: 500, , , Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 500, , , Свега за програмску активност : 500, , , Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 3,500, ,337, ,337, Свега за Програм 2: 3,500, ,337, ,337, ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА Одржавање путева 451 Друмски саобраћај Текуће поправке и одржавање 3,900, ,811, ,811, Материјал 400, , , Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 4,300, ,136, ,136, Функција 451: 4,300, ,136, ,136,

29 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 4,300, ,136, ,136, Свега за програмску активност : 4,300, ,136, ,136, Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета 4,300, ,136, ,136, Свега за Програм 7: 4,300, ,136, ,136, Извори финансирања за Главу 2: 01 Приходи из буџета 27,011, ,438, ,438, Свега за Главу 2: 27,011, ,438, ,438, Извори финансирања за раздео 4: 01 Приходи из буџета 83,333, ,596, ,596, Донације од међународних организација 1,200, Трансфери од других нивоа власти 2,323, ,313, ,313, Свега за раздео 4: 86,856, ,596, ,313, ,909, Извори финансирања за Разделе и 4: 01 Приходи из буџета 144,542, ,729, ,729, Донације од међународних организација 1,200, Трансфери од других нивоа власти 2,323, ,313, ,313, Свега за Разделе и 4: 148,065, ,729, ,313, ,042,

30 БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА Издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: Функција ОПИС ПЛАН за год. ИЗВРШЕЊЕ % извршења 111 Извршни и законодавни органи 61,209, ,132, Финансијски и фискални послови 3,900, Опште услуге 41,081, ,307, Трансакције јавног дуга 9,200, ,317, Друмски саобраћај 4,300, ,136, Туризам 1,350, , Вишенаменски развојни пројекти 4,313, ,313, Развој заједнице 19,211, ,964, Водоснабдевање 3,000, ,249, Јавна расвета 500, , Укупно 148,065, ,042, ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА Број: У Нишкој Бањи: ПРЕДСЕДНИК Дејан Јовановић 30

31 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Укупан износ прихода и примања и расхода и издатака буџета Градске општине Нишка Бања планиран је Одлуком о буџету Градске општине Нишка Бања за годину ( Службени лист града Ниша бр. 99/2015) у бруто износу од 155, динара, од чега су 142,009,600,00 динара приходи и примања буџета општине, приходи од донација од међународних организација 13,750, динара, а 200, динара, су примања од продаје нефинансијске имовине. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2016.годину, укупни приходи и примања и расходи и издаци утврђени у члану 7.Одлуке, смањени су и износе 148,065, динара, од чега су приходи и примања буџета општине 143,367, динара, приходи од донација износе 1,200, динара, трансфери од других нивоа власти 2,323, динара и пренета средства из претходне године износе 1,174, динара. Укупно остварени приходи и примања периоду од јануара до децембра године износе 126,347, динара, односно 85.33%, бруто планираних прихода и примања, док су бруто извршени расходи и издаци у истом периоду 111,042, динара, односно 75%. Остварени приходи и примања буџета општине, у периоду од године, износе 126,347, динара, то су приходи и примања који по градској Одлуци припадају градским општинама. Приходи донација од међународних организација нису остварени у овом периоду. У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду, највеће учешће имају приходи од текућих трансфера од других нивоа власти у корист нивоа општина и износе 55,98% остварених прихода. Текући трансфери од града остварени су у износу од 39,416, динара, трансфери од града за посебне намене остварени су у износу од 29,000, динара и трансфери од Републике за пројекте ЈР остварени су у износу од 2,313, динара. Следе уступљени приходи од града и то од пореза на зараде, који износи 24.09% остварених прихода и пореза на имовину који су на трећем месту по учешћу у структури укупно остварених прихода и износе 11.81%. Ако се посматра остварење појединих прихода у односу на њихов план, процентуално највеће остварење имају приходи од накнада за коришћење природно лековитог фактора са остварењем од 114%, затим комунална такса за коришћење простора на јавним површинама, са остварењем од 98.66% и трансфери од других нивоа власти односно града, са остварењем од 95.16%. Приходи који су по градској одлуци уступљени градским општинама остварени су у следећим процентима у односу на план: порез на имовину 63.47%, порез на зараде 82.26% и порез на друге приходе 87.88%. Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануара до децембра године, износе 111,042, динара, односно 75%, укупно планираних расхода и издатака. У структури расхода и издатака из буџета општине 46.62% чине расходи за запослене; 35.79% су расходи за коришћење услуга и роба; 0.26% су расходи за основна средства; 4.98% су дотације и трансфери осталим нивоима власти; 0.46% су расходи за отплату камата и пратећих трошкова задуживања и 7.03% за отплату главнице домаћим кредиторима. У структури расхода из буџета општине, расходи директних корисника буџета: Скупштине градске општине износе 17.34%, расходи Председника градске општине износе 8.58%, расходи Већа градске општине износе 16.53% и расходи Управе градске општине износе 39.15%, а расходи индиректног буџетског корисника, ЈП Дирекције за управљање и развој Нишке Бање износе 18.40% од укупно извршених расхода и издатака буџета. 31

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету ` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету општине Оџаци за 2017.годину 577. 121. Одлука о ангажовању

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више