Извештај о ревизији одазивног извештаја града Шапца

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Извештај о ревизији одазивног извештаја града Шапца"

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ГРАДА ШАПЦА Број: / Датум, 22. децембар године

2

3 Садржај РЕЗИМЕ УВОД ЦИЉ И МЕТОД ПРОВЕРЕ ПРОВЕРА ВЕРОДОСТОЈНОСТИ НАВОДА У ОДАЗИВНОМ ИЗВЕШТАЈУ Резиме налаза у ревизији консолидованих финансијских извештаја Неправилна организациона класификација Неевидентирана авансна плаћања Неусаглашена нефинансијска имовина у сталним средствима у активи са изворима у пасиви Неусаглашено стање новчаних средстава у активи са изворима у пасиви Мање исказана имовина код ЈП за управљање грађевинским земљиштем Мање исказана потраживања по основу јавних прихода Мање исказана потраживања по основу јавних прихода које администрира ЈП за управљање грађевинским земљиштем Мање исказана потраживања од купаца Неевидентирано умањење обавеза након извршеног плаћања Неправилна економска класификација Неправилности приликом консолидације Неусаглашени консолидовани финансијски извештаји са Олуком о завршном рачуну Више исказана потраживања Суфицит није наменски опредељен Није извршена корекција буџетског дефицита У консолидованом Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода није исказан фискални резултат Мање исказани издаци у Извештају о капиталним издацима и примањима У Извештају о новчаним токовима неправилно исказан салдо готовине на почетку године Салдо готовине на почетку године у обрасцу Извештај о новчаним токовима неусаглашен са исказаним новчаним средствима у Билансу стања Неправилности приликом корекције новчаних одлива у Извештају о новчаним токовима Неевидентиране непокретности у пословним књигама Резиме налаза у ревизији правилности пословања Плате, додаци и накнаде запослених више обрачунате и исплаћене Преузете обавезе изнад одобрене апропријације

4 2.2.3 Преузете обавезе које су настале супротно важећим законским и другим прописима Преузете обавезе и извршени расходи и издаци без валидне (веродостојне) документације о насталој пословној промени Преузете обавеза изнад одобрене апропријације из осталих извора финансирања Неправилности код припреме и доношење буџета Преузете обавезе и извршени расходи без закљученог уговора или другог писаног акта, без донетих појединачних аката, без донетих правилника и програма Преузете су обавезе и извршени расходи супротно законским и другим прописима који уређују дотације Преузете обавезе и извршени расходи без одговарајућег поступка јавне набавке и без поштовања законских процедура у поступцима јавних набавки Неправилности код прихода Неправилности код интерних контрола Неправилности код пописа МИШЉЕЊЕ

5 РЕЗИМЕ Државна ревизорска институција је извршила проверу веродостојности одазивног извештаја који је субјект ревизије град Шабац био дужан да достави на основу захтева из Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града Шапца за годину, број: / од године. Циљ ревизије је био добити довољне и одговарајуће доказе за изрицање мишљења о веродостојности одазивног извештаја. Државна ревизорска институција је изрекла мишљење да су мере исправљања у свим тачкама одазивног извештаја веродостојне, осим у тачкама , , , и

6 6

7 1. УВОД Извршили смо проверу веродостојности Извештаја о отклањању откривених неправилности (у даљем тексту: Одазивни извештај) број: /16-13 од 3. марта године, који се односи на Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града Шапца за годину у складу са Законом о Државној ревизорској институцији 1 и Пословником Државне ревизорске институције ЦИЉ И МЕТОД ПРОВЕРЕ Државна ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) је донела Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града Шапца за годину (у даљем тексту: Извештај о ревизији), у којем је од субјекта ревизије, да у року од 90 дана поднесе Извештај о отклањању откривених неправилности (у даљем тексту: одазивни извештај). Субјект ревизије је у остављеном року доставио одазивни извештај. У одазивном извештају су исказане мере исправљања за све утврђене неправилности, међутим Институција је при оцени веродостојности утврдила, да Град Шабац мере исправљања није у целости ни адекватно документовао, тако да је за неке наводе изражена сумња да нису истинити. Правни основ за ову проверу је садржан у члану 40. став 4. Закона о Државној ревизорској институцији којим је Институција овлашћена да проверава веродостојност одазивног извештаја поредећи га са резултатима ревизије. Детаљније поступак провере веродостојности одазивног извештаја уређен је чланом 36. Пословника Државне ревизорске институције. Циљ ове провере је прибављање одговарајућих и довољних доказа за изрицање мишљења о веродостојности одазивног извештаја. Оценом истинитости навода о мерама исправљања субјекта ревизије добили смо довољне и задовољавајуће доказе о пословању субјекта ревизије, на основу којих можемо у послеревизионом поступку да изрекнемо мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће. Овом провером обухваћене су мере исправљања субјекта ревизије од 12. децембра године до 3. марта године, односно од дана уручења Извештаја о ревизији до последњег дана рока за подношење одазивног извештаја, као и предузете мере и активности у и години за отклањање неправилности наведених у Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града Шапца за годину. За проверу веродостојности извештаја смо размотрили добијену документацију субјекта ревизије о спровођењу мера исправљања које су биле наведене у Захтеву Институције за достављање одазивног извештаја. У овом извештају: представљамо резиме налаза садржаних у извештају о ревизији за које је било потребно предузети мере исправљања, 1 Службени гласник РС, бр. 10/05, 54/07 и 36/10 2 Службени гласник РС, број 9/09 7

8 резимирамо мере исправљања за отклањање утврђених неправилности за које је град Шабац у свом одазивном извештају навео да их је предузео, дајемо закључак о истинитости навода из одазивног извештаја, дајемо мишљење о веродостојности одазивног извештаја. 8

9 2. ПРОВЕРА ВЕРОДОСТОЈНОСТИ НАВОДА У ОДАЗИВНОМ ИЗВЕШТАЈУ 2.1 Резиме налаза у ревизији консолидованих финансијских извештаја Неправилна организациона класификација Опис неправилности Део расхода и издатака није правилно планиран и извршен према одговарајућој организационој класификацији у укупном износу од хиљада динара, и то: (1) хиљада динара за плате и социјалне доприносе на терет послодавца, за начелника Градске управе, заштитника права грађана и главног урбанисту је планирано и евидентирано на апропријацији градоначелника и Градског већа, уместо на апропријацији Градске управе; (2) хиљада динара за специјализоване услуге за израду урбанистичких планова и за накнаде за изузету земљу је планирано и евидентирано на апропријацији градоначелника и Градског већа, уместо на апропријацији Градске управе и Скупштине; (3) хиљаде динара за отплату главнице и камате домаћим кредиторима је планирано и евидентирано на апропријацији градоначелника и Градског већа, уместо на апропријацији Градске управе; (4) хиљада динара за субвенције ЈКП Топлана за утрошени гас је планирано и евидентирано на апропријацији градоначелника и Градског већа, уместо на апропријацији Градске управе; (5) хиљада динара за субвенције по основу подстицаја у запошљавању је планирано и евидентирано на апропријацији градоначелника и Градског већа, уместо на апропријацији Градске управе која се односи на буџетски фонд за запошљавање; (6) хиљаде динара за накнаду за рођење првог, другог и трећег детета и за опрему за бебе је планирано и евидентирано на апропријацији Предшколске установе, уместо код Градске управе; (7) хиљада динара за дотације политичким странкама је планирано и евидентирано на апропријацији Градске управе уместо на апропријацији Скупштине града; (8) хиљада динара за електро-инсталатерске радове на Анексу Библиотеке Шабачке је планирано и евидентирано на апропријацији установа културе у оквиру Градске управе, а средства пренета ЈСП Стан Шабац по основу уговора који је ЈСП Стан закључио са извођачем Electrical Design Vojvodičan д.о.о. Панчево; (9) хиљада динара за издатке за радове на затвореном базену је планирано и евидентирано на апропријацији градоначелника и Градског већа, уместо на апропријацији Градске управе Исказане мере исправљања У циљу отклањања наведених неправилности град Шабац је предузео следеће мере исправљања и то: (1) расходи за плате, додатке, накнаде и социјалне доприносе на терет послодавца, за начелника Градске управе, заштитника права грађана и главног урбанисту су планирани у оквиру раздела 3 - Градска управа (доказ: Одлука о програмском буџету града Шапца за годину 3, платни спискови за исплату обрачунатих плата, додатака и накнада за изабрана, постављена и запослена лица у органима града Шапца за месец јуни године); (2) расходи за специјализоване услуге за израду урбанистичких планова и за накнаде за изузету земљу су планирани у оквиру раздела 3 Градска управа (доказ: Одлука о програмском буџету града Шапца за годину; Аналитичке картице Градске управе Остале специјализоване услуге - Урбанистички планови ЈП 3 Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева, бр. 30/16, 12/17 и 23/17 9

10 План Шабац); (3) расходи за отплату главнице и камате домаћим кредиторима планирани су у оквиру раздела 3 - Градска управа (доказ: Одлука о програмском буџету града Шапца за годину 4, Аналитичке картице Градске управе Отплате главнице осталим домаћим јавним финансијским институцијама; Отплате главнице домаћим пословним банкама); (4) У години нису планиране субвенције за ЈКП Топлану Шабац, а субвенције за остале кориснике су планиране у оквиру раздела 3 - Градска управа (доказ: Одлука о програмском буџету града Шапца за годину); (5) субвенције по основу подстицаја у запошљавању су планиране у оквиру раздела 3 - Градска управа, глава 3.2 Фонд за запошљавање (доказ: Одлука о програмском буџету града Шапца за годину); (6) накнада за рођење првог, другог и трећег детета и за опрему за бебе је планирана у оквиру раздела 3 - Градска управе (доказ: Одлука о програмском буџету града Шапца за годину); (7) дотације политичким странкама су планиране у оквиру раздела 1 Скупштина града Шапца (доказ: Одлука о програмском буџету града Шапца за годину); (8) Неправилност која се односи на погрешно евидентирана улагања у Народну библиотеку Шабац отклоњена у току ревизије (доказ: Резиме предузетих мера у Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града Шапца за годину - тачка 10; Налог за књижење број ОN-2 од године и број ПС 1 од године); (9) Издаци за зграде и грађевинске објекте планирани у оквиру раздела 3 Градска управа (доказ: Одлука о програмском буџету града Шапца за годину) Провера веродостојности мере исправљања неправилност неправилна организациона класификација, веродостојне Неевидентирана авансна плаћања Опис неправилности ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац је извршило авансна плаћања у износу од хиљада динара за радове на Тргу шабачких жртава која није евидентирало на авансима Исказане мере исправљања ЈП за управљање грађевинским земљиштем je у току ревизије отклонило неправилност која се односи на књиговодствено евидентирање аванса (доказ: Резиме предузетих мера у Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града Шапца за годину тачка 1. у делу који се односи на ЈП за управљање грађевинским земљиштем; Аналитичке картице групе конта Нефинансијска имовина у припреми и аванси за годину; Налог за књижење број од године, број од године и број 5147 од године; Аналитичке картице Дати аванси и Добављачи - ИПЦ Београд). ЈП за управљање грађевинским земљиштем је променило статус тако да, у складу са чланом 2. Закона о буџетском систему, више нема статус индиректног корисника средстава буџета закључно са године (доказ: Одлука о промени оснивачког 4 Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева, бр. 30/16, 12/17 и 23/17 10

11 акта ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац, број / од године.) Провера веродостојности мере исправљања неправилност неевидентирана авансна плаћања, веродостојне Неусаглашена нефинансијска имовина у сталним средствима у активи са изворима у пасиви Опис неправилности Нефинансијска имовина у сталним средствима у активи (конто ) у износу од хиљада динара није усаглашена са изворима у пасиви (конто ) који су исказани у износу од хиљада динара за износ разлике у износу од хиљада динара; део извора у пасиви у износу од хиљада динара је погрешно исказан на конту Остали извори сопствених прихода, чије укључивање у укупне изворе нефинансијске имовине умањује разлику на износ од хиљада динара; вредност нефинансијска имовине у залихама у активи (конто ) исказана више за хиљаде од извора у пасиви (конто ) Исказане мере исправљања У консолидованом Обрасцу 1 - Биланс стања у периоду године до године, исказано стање нефинансијске имовине у сталним средствима у активи износи хиљада динара (конто ), а у пасиви хиљада динара (конто ), што је неусаглашеност за износ разлике од хиљада динара. У пасиви је на конту Остали извори сопствених прихода је исказано стање у износу од хиљада динара. Градска управа је, у години, у циљу усаглашавања стања нефинансијске имовине у сталним средствима у активи и пасиви, спровела одговарајућа књижења након којих је стање нефинансијске имовине у сталним средствима, на дан године, исказано у активи (конто ) и у пасиви (конто ) усаглашено и износи хиљада динара. Као допуну одазивног извештаја, Градска управа је доставила закључни лист за период године према коме је такође усаглашено стање нефинансијске имовине у сталним средствима у активи са изворима у пасиви. (доказ: Налог за књижење број 2-1 од године, спецификација конта Нефинансијска имовина у сталним средствима на дан године; Спецификација конта Нефинансијска имовина у сталним средствима на дан године; Изјашњење начелнице одељења за финансије од године; Закључни лист за период године). Градска управа води пословне књиге за 61 месну заједницу и одговарајућим књижењима је извршила усаглашавање тако да је неусаглашеност у износу од хиљада динара на дан године смањена на износ од 10 хиљада динара са стањем на дан године (доказ: Налог за књижење број 1-а од године; Табеларни упоредни преглед стања нефинансијске имовине у сталним средствима у активи и пасиви појединачно за сваку месну заједницу). Културни центар Шабац је спровео одговарајућа књижења након отварања почетног стања у години и извршило усаглашавање нефинансијске имовине у сталним средствима у активи и пасиви (доказ: Изјашњење шефа рачуноводства Културног центра Шапца; Налог за књижење број 2557 од године; Аналитичка картица на дан 11

12 године за конта Опрема за културу; Установе културе; Зграде и грађевински објекти и Опрема). У консолидованом Обрасцу 1 - Биланс стања у периоду године до године, исказано је стање нефинансијске имовине у залихама у активи (конто ) у износу од хиљаде динара које није усаглашено са изворима у пасиви (конто ) који су исказани у износу од хиљада динара за износ разлике у износу од хиљада динара, која се односи на Предшколску установу Наше дете Шабац. Предшколска установа Наше дете Шабац је након отварања почетног стања спровела одговарајућа књижења и извршила усаглашавање нефинансијске имовине у сталним средствима као и нефинансијске имовине у залихама у активи са изворима у пасиви (доказ: Изјашњење одговорног лица број 2797/03 од године;закључни лист за период године; Налози за књижење број 21399, 21394, 21380, 21379, и од године) Провера веродостојности мере исправљања неправилност неусаглашена нефинансијска имовина у сталним средствима у активи и пасиви, веродостојне Неусаглашено стање новчаних средстава у активи са изворима у пасиви Опис неправилности Стање новчаних средстава у активи није усаглашено са изворима новчаних средстава у пасиви биланса стања за хиљаду динара за колико је стање новчаних средстава у активи мање од извора у пасиви Исказане мере исправљања У консолидованом Обрасцу 1 - Биланс стања у периоду године до године, стање новчаних средстава у активи није усаглашено са изворима у пасиви за хиљаде динара. Градска управа града Шапца, Одељење за финансије је спровело одговарајућа књижења чиме су извршили усаглашавање стања новчаних средстава у активи са изворима у пасиви. Књижење је спроведено налогом за књижење број као исправка почетног стања. Усаглашавање стања новчаних средстава у активи са изворима у пасиви је спроведено и код индиректних корисника буџетских средстава. Градска управа је саставила и доставила Упоредни преглед новчаних средстава у активи и пасиви на дан године и то за Градску управу и индиректне кориснике буџетских средстава. За индиректне кориснике буџетских средстава су достављени закључни листови, односно стање синтетичких конта на дан године. (доказ: Консолидовани Образац 1 Биланс стања на дан године; Одлука Градског већа број / од године, Налог за књижење број ; Закључни лист на дан године, Аналитичке картице у оквиру конта , , ;Упоредни преглед новчаних средстава у активи и пасиви на дан године;стање на синтетичким контима Предшколске установе Наше дете Шабац; Закључни лист збирно за 61 месну заједницу и закључни лист Центра за стручно усавршавање) Провера веродостојности мере исправљања 12

13 На основу извршене провере оцењујемо да мере исправљања које се односе на неправилност неусаглашена новчана средства у активи са изворима у пасиви, веродостојне Мање исказана имовина код ЈП за управљање грађевинским земљиштем Опис неправилности ЈП за управљање грађевинским земљиштем у години није увећало вредност нефинансијске имовине у сталним средствима (категорија ) за вредност извршених издатака у износу од хиљада динара (класа 50000) Исказане мере исправљања ЈП за управљање грађевинским земљиштем је отклонило неправилност у току ревизије и приликом извршења издатака у години је спроводио одговарајућа књижења на контима нефинансијске имовине у сталним средствима (доказ: Резиме предузетих мера у Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града Шапца за годину у делу који се односи на ЈП за управљање грађевинским земљиштем тачка 1; Налог за књижење број 5106 од године, број 5136 од године и број 5140 од године). ЈП за управљање грађевинским земљиштем је променило статус тако да, у складу са чланом 2. Закона о буџетском систему, више нема статус индиректног корисника средстава буџета закључно са године (доказ: Одлука о промени оснивачког акта ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац, број: / од године) Провера веродостојности мере исправљања неправилност мање исказана имовина код ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац, веродостојне Мање исказана потраживања по основу јавних прихода Опис неправилности Градска управа није исказала потраживања по основу ненаплаћених јавних прихода која, према пореским билансима града, износе од хиљада динара и то по основу пореза на имовину у износу од хиљада динара, по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине у износу од хиљада динара и по основу комуналне таксе за истицање фирме у износу од хиљада динара Исказане мере исправљања Градска управа је отклонила неправилност у току ревизије (доказ: Резиме предузетих мера у Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града Шапца за годину тачка 12; Спецификација конта 291 за период године; Аналитичка картица Обрачунати ненаплаћени приходи; Збирни табеларни преглед потраживања по основу јавних прихода на дан године ) Провера веродостојности мере исправљања неправилност мање исказана потраживања по основу јавних прихода, веродостојне. 13

14 2.1.7 Мање исказана потраживања по основу јавних прихода које администрира ЈП за управљање грађевинским земљиштем Опис неправилности ЈП за управљање грађевинским земљиштем није исказало потраживања по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта у износу од хиљада динара и потраживања по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта у износу од хиљада динара Исказане мере исправљања ЈП за управљање грађевинским земљиштем је променило статус тако да, у складу са чланом 2. Закона о буџетском систему, више нема статус индиректног корисника средстава буџета закључно са године (доказ: Одлука о промени оснивачког акта ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац, број / од године). Градска управа је, дана године, у главној књизи евидентирала потраживања по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта у износу од ,86 динара и по основу накнаду за коришћење грађевинског земљишта у износу од ,18 динара (доказ: Изјашњење начелника одељења ЛПА од године; Изјашњење начелнице одељења за финансије од године; Налог за књижење број 3-1 од године; Аналитичка картица конта Потраживања за ненаплаћене приходе за период године) Провера веродостојности мере исправљања неправилност - мање исказана потраживања по основу јавних прихода код ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац, веродостојне Мање исказана потраживања од купаца Опис неправилности Градска управа није исказала потраживања у износу од хиљада динара и то: по основу закупа станова 524 хиљаде динара, по основу издавања у подзакуп стубова електродистрибутивних водова хиљада динара и по основу потраживања од купаца за откупљени отпадни материјал хиљада динара Исказане мере исправљања Градска управа је доставила доказе да је у главној књизи евидентирала потраживања по основу закупа станова као и остала потраживања од купаца (доказ: Спецификација групе конта Краткорочна потраживања за период године; Спецификација групе конта Обрачунати ненаплаћени приходи; Аналитичке картице Потраживања по основу закупа за три физичка лица закупца; Изјашњење начелнице одељења за финансије; Аналитичке картице Краткорочна потраживања СББ и Обрачунати неплаћени приходи СББ) Провера веродостојности мере исправљања неправилност мање исказана потраживања од купаца, веродостојне Неевидентирано умањење обавеза након извршеног плаћања Опис неправилности 14

15 Градска управа је исказала обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене више за хиљада динара које се односе на накнаду за изузету земљу која је плаћена, а обавезе нису умањене Исказане мере исправљања Градска управа је отклонила неправилност у току ревизије (доказ: Резиме предузетих мера у Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града Шапца за годину тачка 14; Налог за књижење број од године; аналитичке картице Обавезе за расходе за три физичла лица и Обрачунати неплаћени расходи по судским решењима за период године) Провера веродостојности мере исправљања неправилност неевидентирано умањење обавеза након извршеног плаћања, веродостојне Неправилна економска класификација Опис неправилности Град Шабац није евидентирао расходе и издатке применом прописаних конта у оквиру класе , класе и класе за извршена плаћања са рачуна извршења буџета у износу од најмање хиљаде динара. Град Шабац је исказао приходе и примања у финансијским извештајима у вишем износу од хиљаде динара и у мањем износу од хиљада динара од износа утврђеног налазом ревизије. Град Шабац је исказао расходе и издатке у финансијским извештајима у вишем износу од хиљаде динара и у мањем износу од хиљада динара од износа утврђеног налазом ревизије Исказане мере исправљања Градска управа је доставила доказе да су, у години, сва плаћања са рачуна буџета евидентирана у целости на прописаним контима у оквиру класа Текући расходи, Издаци за нефинансијску имовину и Издаци за отплату гавнице и набавку финансијске имовине (доказ: Аналитичка картица групе конта Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година; Аналитичке картице групе конта Приходи од продаје добара и услуга, Остали приходи у корист нивоа градова; Меморандумске ставке за рефундацију расхода; Социјална давања запосленима; Посланички додатак; Специјализоване услуге; Текуће поправке и одржавање; Субвенције јавним нефинанасијским институцијама; Донације и трансфери осталим нивоима власти; Накнада за социјалну заштиту из буџета; Консолидовани Образац 2 Биланс прихода и расхода и Образац 5 Извештај о извршењу буџета у периоду године до године). Предшколска установа Наше дете Шабац је доставила доказе да спроводи књижења у складу са прописаним контним оквиром (доказ: аналитичке књиговодствене картице конта ; ; ; и налози за књижење број и од године; Образац 2 - Биланс прихода и расхода и Образац 5-Извештај о извршењу буџета Предшколске установе Наше дете Шабац у периоду године до године) 15

16 ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац је доставило доказе о правилном књиговодственом евидентирању опрему за уређивање насеља и простора, за одржавање улица и саобраћајница и за одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (доказ: аналитичка картица Остале некретнине и опрема за период године) Провера веродостојности мере исправљања неправилност неправилна економска класификација, веродостојне Неправилности приликом консолидације Опис неправилности Одлука о завршном рачуну буџета за годину као и консолидовани финансијски извештаји састављени су на начин да је износ расхода и издатака према извршењу буџета увећан за износ расхода и издатака које су индиректни корисници извршили из прихода које су остварили из додатних извора Исказане мере исправљања Градска управа је доставила доказе да је, приликом састављања консолидованих финансијских извештаја за годину, обрасце финансијских извештаја као и одлуку о завршном рачуну буџета за годину саставила на прописани начин и да је преузела податке из завршних рачуна индиректних корисника буџетских средстава (доказ: Одлука о завршном рачуну буџета града за годину; Консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџета града Шапца за годину; Изјашњење начелнице одељења за финансије од године; Финансијски извештаји завршних рачуна индиректних корисника буџетских средстава; Табеларни прегледи позиција биланса стања и биланса прихода и расхода по корисницима за годину) Провера веродостојности мере исправљања неправилност неправилан поступак консолидације, веродостојне Неусаглашени консолидовани финансијски извештаји са Одлуком о завршном рачуну Опис неправилности У Одлуци о завршном рачуну буџета града Шапца за годину, у члану 3, исказан је вишак прихода и примања суфицит у износу од хиљаде динара; у истој Одлуци, у члану 4, наведено је да је консолидовани фискални резултат буџета Града фискални дефицит у износу од хиљада динара, а у консолидованом Билансу прихода и расхода Образац 2 за годину исказан је мањак прихода и примања - буџетски дефицит у износу од хиљада динара Исказане мере исправљања У Одлуци о завршном рачуну града Шапца за годину је исказан буџетски суфицит у износу од хиљада динара као разлика између текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину. Наведени износ буџетског суфицита је исказан и у консолидованом Обрасцу 2 Биланс прихода и расхода. У Одлуци о завршном рачуну буџета града Шапца за годину, у члану 4. у табеларном прегледу, је утврђен укупан фискални резултат вишак прихода и примања 16

17 суфицит у износу од хиљада динара, док је у консолидованом Обрасцу 2 Биланс прихода и расхода исказан вишак прихода и примања суфицит у износу од хиљаду динара (у истом износу колико је исказан буџетски суфицит) што је разлика у износу од хиљада динара. Градска управа града Шапца је доставила изјашњење у коме наводи да је приликом попуњавања консолидованих образаца дошло до превида, а да након уочавања грешке није било могуће исправити обрасце (доказ: Одлука о завршном рачуну буџета града Шапца за годину; Консолидовани Образац 2 Биланс прихода и расхода у периоду године до године; Изјашњење начелнице Одељења за финансије од године) Провера веродостојности мере исправљања неправилност - неусаглашени консолидовани финансијски извештаји са одлуком о буџету, веродостојне, осим у делу исказаног вишка прихода и примања - суфицита, који је у Одлуци о завршном рачуну буџета града Шапца за годину исказан у износу од хиљада динара, а у консолидованом Обрасцу 2 Биланс прихода и расхода за годину у износу од хиљаду динара. Разлика у износу од хиљада динара представља износ више исказаног вишка прихода и примања - суфицита у консолидованом обрасцу 2 Биланс прихода и расхода у односу на износ исказан у Одлуци о завршном рачуну град Шапца за годину Више исказана потраживања Опис неправилности Предшколска установа Наше дете Шабац је исказала потраживања од буџета града у износу од хиљаде динара по основу испостављених, нереализованих захтева за трансфер средстава, што су међусобне трансакције између локалног буџета и индиректног корисника које се искључују приликом консолидације Исказане мере исправаљања У консолидованом Обрасцу 1 - Биланс стања у периоду године до године, није исказано стање на конту Обавезе између буџета и буџетских корисника нити је исказано у Обрасцу 1 - Биланс стања у периоду године до године код Предшколске установе Наше дете Шабац (доказ: Образац 1 - Биланс стања Предшколске установе Наше дете Шабац у периоду године до године; Консолидовани Образац 1 - Биланс стања у периоду године до године) Провера веродостојности мере исправљања неправилност више исказана потраживања, веродостојне Суфицит није наменски опредељен Опис неправилности У консолидованом Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода за годину, у колони 4. Претходна година, на ОП 2357 на конту исказан је Вишак прихода и примања - Суфицит у износу од хиљаде динара који није, ради преноса у наредну годину, опредељен на део који се односи на део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину и на део нераспоређеног вишка прихода и примања за пренос у наредну годину. 17

18 Исказане мере исправљања У консолидованом Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода у периоду године до године, је утврђен суфицит који није опредељен за пренос у наредну годину, док се у Одлуци о завршном рачуну буџета града Шапца за годину, у члану 5, наводи да ће вишак прихода бити распоређен Одлуком о ребалансу програмског буџета града Шапца за годину. Одговорно лице Одељења за финансије је доставило изјашњење у коме су наведене апропријације у Одлуци о ребалансу програмског буџета града Шапца за годину у оквиру којих су планирани расходи и издаци из вишка прихода и примања (извор 13) по завршном рачуну за годину у укупном износу од хиљада динара. Градска управа града Шапца је доставила изјашњење у коме наводи да је приликом попуњавања консолидованих образаца дошло до превида, а да након уочавања грешке није било могуће исправити обрасце. (доказ: Консолидовани Образац 2 Биланс прихода и расхода од године; Одлука о завршном рачуну града Шапца за годину; Одлука о ребалансу програмског буџета града Шапца за годину; изјашњење начелнице одељења за финансије, број /17-03 од године и од године; Изјашњење начелнице Одељења за финансије од године) Провера веродостојности мере исправљања На основу извршене провере оцењујемо да мере исправљања које се односе на неправилност - суфицит није наменски опредељен, нису веродостојне јер је у консолидованом Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода у периоду године до године, изостављено исказивање суфицита за пренос у наредну годину према намени Није извршена корекција буџетског дефицита Опис неправилности Исказани дефицит за 2015.годину у износу од хиљада динара није коригован за део средстава која су у години утрошен преко износа текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине Исказане мере исправљања У консолидованом Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода у периоду године до године није извршена корекција резултата по основу утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима нити корекција по основу трошења нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година и пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године. У Одлуци о завршном рачуну буџета града Шапца за годину је исказан вишак прихода суфицит који представља буџетски суфицит коригован по основу утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима Градска управа града Шапца је доставила изјашњење у коме наводи да је приликом попуњавања консолидованих образаца дошло до превида, а да након уочавања грешке није било могуће исправити обрасце (доказ: Консолидовани Образац 2 Биланс прихода и расхода од године; Одлука о завршном рачуну града Шапца за годину, Одлука о другом ребалансу програмског буџета града Шапца за годину,одлука о буџету града Шапца за годину, изјашњење начелнице за финансије од године; изјашњење начелнице Одељења за финансије од године). 18

19 Провера веродостојности мере исправљања На основу извршене провере оцењујемо да мере исправљања које се односе на неправилност није извршена корекција буџетског дефицита, нису веродостојне јер у консолидованом Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода у периоду године до године није исказана корекција буџетског суфицита У консолидованом Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода није исказан фискални резултат Опис неправилности У консолидованом Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода за годину није исказан укупни фискални суфицит (дефицит) Исказане мере исправљања У консолидованом Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода за период до године је исказан вишак прихода и примања суфицит у износу од хиљаду динара (у истом износу колико је исказан буџетски суфицит), док је у члану 4. и 5. Одлуке о завршном рачуну буџета града Шапца за годину, вишак прихода и примања суфицит, исказан у износу од хиљада динара, што представља разлику у износу од хиљаду динара, која је укључена у тачку овог извештаја. Градска управа града Шапца је доставила изјашњење у коме наводи да је приликом попуњавања консолидованих образаца дошло до превида, а да након уочавања грешке није било могуће исправити обрасце (доказ: Консолидовани Образац 2 Биланс прихода и расхода од године; Одлука о завршном рачуну града Шапца за годину, Изјашњење начелнице Одељења за финансије од године) Провера веродостојности мере исправљања На основу извршене провере оцењујемо да мере исправљања које се односе на неправилност у билансу прихода и расхода није исказан фискални резултат, нису веродостојне јер је у консолидованом Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода за период до године исказан вишак прихода и примања суфицит али у износу који је већи за хиљаду динара у односу на вишак прихода и примања - суфицит исказан у Одлуци о завршном рачуну буџета града Шапца за годину Мање исказани издаци у Извештају о капиталним издацима и примањима Опис неправилности У консолидованом Обрасцу 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима, издаци су исказани мање за хиљада динара колико је исказано у завршном рачуну индиректног буџетског корисника ЈП за управљање грађевинским земљиштем, док је наведени износ у консолидованим финансијским извештајима исказан на расходима за остале дотације и трансфере (конто ); Код Градске управе издаци су исказани мање за хиљада динара по основу набавке сервера и набавке лиценцираног софтвера за антивирусну заштиту, који су евидентирани на конту Компјутерске услуге; издаци су исказани мање за хиљада динара по основу набавке софтвера и софтверске лиценце ради коришћења ГИС апликације, а што је у пословним књигама евидентирано, а у финансијским извештајима исказано на конту Остале опште услуге; издаци су исказани мање за хиљаде динара за набавку култивисане имовине, а што је у пословним књигама евидентирао и у финансијским извештајима исказано на конту Остале специјализоване услуге. 19

20 Исказане мере исправљања На основу одазивног извештаја ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац и приложених доказа у години је донет и извршаван финансијски план који је усаглашен са апропријацијама у Одлуци о буџету града Шапца за годину. ЈП за управљање грађевинским земљиштем је променило статус тако да, у складу са чланом 2. Закона о буџетском систему, више нема статус индиректног корисника средстава буџета закључно са године (доказ: наведени у тачки овог извештаја са ширим објашњењем). Градска управа је доставила доказе да издатке планира, извршава и евидентира применом одговарајуће економске класификације (доказ: Спецификација конта Компјутерске услуге за период године; Аналитичке картице Услуге за израду софтвера, Услуге одржавања рачунара; Спецификација конта Остале опште услуге; Спецификација конта Остале специјализоване услуге) Провера веродостојности мере исправљања неправилност мање исказани издаци у консолидованом Обрасцу 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима за годину, веродостојне У Извештају о новчаним токовима неправилно исказан салдо готовине на почетку године Опис неправилности Салдо готовине на крају претходне године и салдо готовине на почетку године исказан је у износу од хиљада динара, што је више за хиљада динара у односу на стање на Консолидованом рачуну трезора града Шапца на дан године, према Прегледу података о промету и стању на рачуну трезора града Шапца код Управе за трезор Исказане мере исправљања У консолидованом Обрасцу 4 Извештај о новчаним токовима на дан године је исказан салдо готовине на почетку године и салдо готовине на крају године који одговара стању на Консолидованом рачуну трезора града Шапца (доказ: Консолидовани Образац 4 Извештај о новчаним токовима; Преглед података о промету и стању на рачуну трезора 099 на дан године и године) Провера веродостојности мере исправљања неправилност неправилно исказан салдо готовине на почетку године, веродостојне Салдо готовине на почетку године у обрасцу Извештај о новчаним токовима неусаглашен са исказаним новчаним средствима у Билансу стања Опис неправилности Салдо готовине на почетку године исказан је износ од хиљада динара, а у консолидованом Билансу стања на групи конта Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, у колони 4 Износ за претходну годину унет је износ од хиљада динара Исказане мере исправљања 20

21 У консолидованом Обрасцу 1 - Биланс стања града Шапца за годину исказана су новчана средства из претходне и текуће године у износима који одговарају стању на Консолидованом рачуну трезора на дан године и године (доказ: Консолидовани Образац 1 Биланс стања за период године до године; Преглед података о промету и стању на рачуну трезора 099 на дан године и године) Провера веродостојности мере исправљања неправилност салдо готовине на почетку године неусаглашен у обрасцима завршног рачуна, веродостојне Неправилности приликом корекције новчаних одлива у Извештају о новчаним токовима Опис неправилности Корекције новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе , и (ОП 4442) исказана је у износу од хиљаде динара, који обухвата извршена плаћања која нису евидентирана на контима расхода и издатака, као и износ од најмање хиљаде динара који је неоснован Исказане мере исправљања У консолидованом Обрасцу 4 Извештај о новчаним токовима у периоду године до године, исказана је корекција новчаних одлива у износу од хиљада динара који се односе на месне заједнице у износу од хиљада динара и на Градску управу у износу од хиљада динара (доказ: Консолидовани Образац 4 Извештај о новчаним токовима у периоду од године до године; Изјашњење начелнице одељења за финансије од године) Провера веродостојности мере исправљања неправилност неправилан корекција новчаних одлива у Извештају о новчаним токовима, веродостојне Неевидентиране непокретности у пословним књигама Опис неправилности У пословним књигама није евидентирано: (1) грађевинско земљиште површине 2.869ха 68а 86м 2 ; (2) шумско земљиште површине 55ха 82а 22м 2 ; (3) улице и тргови 87ха 80а 80м 2 ; (4) Јавне површине уз стамбене блокове површине 38ха 57а 81м 2 ; (5) гробља 20ха 85а 65м 2 ; (6) спортски објекти (стадиони, хиподром, стазе) 146ха 60а 51м 2 ; (7) спортски објекти 45ха 42а 91м 2 изузев базена који се у помоћној књизи води без података о површини; (8) зграде и грађевински објекти 70ха 25а 38м 2 изузев станова површине 21а 52 м Исказане мере исправљања Одељење за финансије је, на основу документације коју је добило од Градског јавног правобранилаштва, у пословним књигама евидентирало пољопривредно земљиште површине 100ха 31а 54м 2, градско грађевинско земљиште површине 46ха 55а 21м 2, шумско земљиште 5ха 55а 42м 2 површине. Градски правобранилац је доставио изјашњење о току уписа права јавне својине у коме је наведено да је поднето 248 захтева за упис права јавне својине, од чега је упис завршен по 168 захтева (доказ:извештај основних 21

22 средстава по контима на дан године; Спецификација конта Земљиште за период до године; Аналитичка карица конта Грађевинско земљиште за годину; Пољопривредно земљиште за годину; Изјашњење Градског правобраниоца број 33/17 од године) Провера веродостојности мере исправљања неправилност неевидентиране неокретности у пословним књигама, веродостојне. 2.2 Резиме налаза у ревизији правилности пословања Плате, додаци и накнаде запослених више обрачунате и исплаћене Опис неправилности Град Шабац је преузео обавезе и извршио расходе за плате, додатке и накнаде запослених и за социјалне доприносе на терет послодавца, а да правни основ није у складу са важећим законским прописима у укупном износу од хиљада динара и то код: (1) директних корисника у износу од хиљада динара и (2) Предшколске установе Наше дете Шабац у износу од хиљада динара Исказане мере исправљања Директни корисници града Шапца су отклонили неправилност у току ревизије тако да се од године врши обрачун додатака на плату по основу минулог рада, применом прописане стопе од 0,4%.уместо 0,5% (доказ: Резиме предузетих мера у Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града Шапца за годину тачка 15; Обрачун плате за други део марта године; Обрачун плате за јуни године рекапитулација, обавештење о поднетој ППП ПД, извод из ППП ПД, платни списак, извод Управе за трезор рачун извршења буџета). Предшколска установа Наше дете Шабац је у току ревизије отклонила неправилности у вези више обрачунате и исплаћене плате по основу стимулације (доказ: Резиме предузетих мера у Извештају о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Наше дете Шабац тачка 1. у делу који се односи на Предшколску установу Наше дете Шабац; Одлука о укидању стимулације, број 491/02 од године; Обрачун плате за јуни године рекапитулација, обавештење о поднетој ППП ПД, извод из ППП ПД, платни спискови, збирни и појединачни листинзи обрачунатих зарада запослених; Извод Управе за трезор број 101 од године и број 111од године - подрачун Предшколске установе Наше дете Шабац) Провера веродостојности мере исправљања неправилност више обрачунате и исплаћене плате, додатке и накнаде запослених, веродостојне Преузете обавезе изнад одобрене апропријације Опис неправилности Град Шабац је преузео обавезе које су веће од одобрене апропријације у износу од хиљада динара код следећих корисника: (1) Скупштина града у износу од хиљада динара; (2) Градоначелник и Градско веће у износу од хиљада динара (3) Градска 22

23 управа у износу од хиљада динара; (4) ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац у износу од хиљада динара; (5) Предшколска установа Наше дете Шабац у износу од хиљада динара и (6) Дирекција за путеве Шабац у износу од хиљада динара Исказане мере исправљања (1)Скупштина града је доставила доказе да није преузела обавезе нити извршила расходе и издатке изнад одобрене апропријације (доказ: Одлука о другом ребалансу програмског буџета града Шапца за годину; Одлука о завршном рачуну града Шапца за годину; Консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџета; табеларни преглед о планираним и извршеним апропријацијама и износу преузетих, неизмирених обавеза по рачунима и уговорима на дан године; Изјашњење начелнице одељења за финансије од године;табеларни преглед о планираним и извршеним апропријацијама и износу преузетих, неизмирених обавеза по рачунима и уговорима за Скупштину града). (2)Градоначелник и Градско веће је доставило доказе да није преузело обавезе нити извршило расходе и издатке изнад одобрене апропријације (доказ: Одлука о другом ребалансу програмског буџета града Шапца за годину; Одлука о завршном рачуну града Шапца за годину; Консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџета; табеларни преглед о планираним и извршеним апропријацијама и износу преузетих, неизмирених обавеза по рачунима и уговорима на дан године; Изјашњење начелнице одељења за финансије од године; Табеларни преглед о планираним и извршеним апропријацијама и износу преузетих, неизмирених обавеза по рачунима и уговорима за Градоначелника). (3) Градска управа је доставила доказе да није преузела обавезе нити извршила расходе и издатке изнад одобрених апропријација. Одлуком о другом ребалансу програмског буџета од године утврђене су апропријације по корисницима на основу којих је Градска управа саставила табеларни прегледи са планираним и извршеним апропријацијама и преузетим обавезама на дан године. (доказ: Одлука о другом ребалансу програмског буџета града Шапца за годину, број / од године; Извештај о извршењу буџета за период године; План и извршење расхода за период године; План извршења буџета и одређивање обима расхода квоте за период године; Табеларни преглед о планираним и извршеним апропријацијама и износу преузетих, неизмирених обавеза по рачунима и уговорима за Градску управу). (4) ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац је доставило доказе да је у години отклонило неправилност која се односи на неусаглашеност финансијског плана са апропријацијама у Одлуци о буџету Града Шапца за годину. Преузели су обавезе и извршили расходе и издатке који не премашују одобрене апропријације на дан године, односно до дана до када су пословали као индиректни корисник буџетских средстава (изузев апропријације на групи конта Материјал у износу од 138 хиљада динара и на групи конта Порези, обавезне таксе и казне у износу од 137 хиљада динара за које није извршено преусмеравање). Скупштина града Шапца је донела Одлуку о ребалансу програмског буџета града Шапца за годину, на седници од године. Надзорни одбор овог јавног предузећа је, дана године, усвојио Ребаланс програма пословања за годину који садржи финансијски план који је усаглашен са апропријацијама у Одлуци о ребалансу 23

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 400-649/2014-04 од 27.11.2014. године Број: 400-3016/2015-04

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-2/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја С А

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ Број: / Београд, 22. децемба

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ Број: / Београд, 22. децемба РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ Број: 400-3984/2016-04 Београд, 22. децембар 2016. године САДРЖАЈ: РЕЗИМЕ... 3 1. УВОД... 5 1.1.

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: 400-1848/2018-04 Београд, 22. март 2019. године САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. НЕПРАВИЛНОСТИ

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бачка Паланка

Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бачка Паланка РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА OПШТИНЕ ОСЕЧИНА Број: 400-2003/2018-04 Београд, 28. мај 2019. године 2 Садржај 1. УВОД.8 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МИЛКА ДИМАНИЋ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2013.

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-248-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бела Паланка

Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бела Паланка РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА Број: 400-2926/2017-04 Београд, 29. новембар 2017. године Садржај РЕЗИМЕ 5 1. УВОД. 6 1.1.

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 НАЦРТ О Д Л У К A О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А Б Е О Г Р А Д А З А 2 0 1 4. Г О Д И Н У Обрађивач: Секретаријат за финансије За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 43 7. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на седници одржаној

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-281/18 21.02.2018. године ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прописи који су

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Бољевац, 18. Јун 2012.године Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од

Бољевац, 18. Јун 2012.године  Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од Бољевац, 18. Јун 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора...2 2 Одлука о потврђивању мандата одборника скупштине општине

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ БОР који се односи на ревизорски извештај број:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ БОР који се односи на ревизорски извештај број: РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ БОР који се односи на ревизорски извештај број: 400 1330/2014 04 од 10.12. 2014. године Број: 400-4900/2015-04

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/2015 281 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др.

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: 400-130/2017-05/13 Београд, 08. август 2018. године 1. УВОД... 3 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 10.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 10. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-247/2019-04/13 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији консолидованих

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине Чајетина, Број 8/2019 Чајетина, 20.јуна 2019. године

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРA ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ВРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-251-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Број: / Београд, 16.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Број: / Београд, 16. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Број: 400-3983/2016-04 Београд, 16. децембар 2016. године САДРЖАЈ: РЕЗИМЕ... 3 1) УВОД...

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. ју

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. ју ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-1/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Иизвештај о ревизији делова финансијских

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 21. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 20/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 21. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 20/ На основу 21.12.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 411 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 21. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ БРОЈ 20/2016 1. 2. На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Града Пожаревца за годину

Града Пожаревца за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-252/2019-04/17 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији консолидованих

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више