- UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak godine

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "- UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak godine"

Транскрипт

1 - UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak godine

2 Na temelju čl. 5. stav (1) tačka h) i 23. stav (1) tačka d) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH, broj 75/17), člana 16. stav (1) tačka k) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH, broj 3/18) i člana 11. stav (3) Odluke o minimalnim standardima kriterija, pravila i dodatnih zahtjeva za kapital društava za faktoring ( Službene novine Federacije BiH, broj 70/16), direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine donosi UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovim Uputstvom se propisuje sadržaj, način izrade i dostave poslovanja društva za faktoring u slučaju da Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) ocijeni da bi kapital društva mogao pasti ispod visine minimalnog iznosa kapitala propisanog Zakonom o faktoringu ( Službene novine Federacije BiH, broj 14/16, u daljnjem tekstu: Zakon) i Odlukom o minimalnim standardima kriterija, pravila i dodatnih zahtjeva za kapital društava za faktoring (u daljnjem tekstu: Odluka). U skladu s članom 11. Odluke, projekcija poslovanja se donosi za sljedeće tri godine, i to za prvu godinu po tromjesečjima, a za preostale dvije godine, godišnje, a koje kao minimum obuhvataju: a) projekciju bilance stanja, b) projekciju bilance uspjeha i c) projekciju izračuna kapitala društva za faktoring i skup pretpostavki na osnovu kojih su izrađene. Član 2. Pozicije u projekciji bilance stanja, bilance uspjeha i izračuna kapitala društva za faktoring iz člana 1. ovog Uputstva, popunjavaju se na temelju podloga koje predstavljaju osnov odnosno pretpostavke za projekciju pojedinih pozicija u projiciranim: bilanci stanja, bilanci uspjeha i izvještaju o izračunu kapitala društava za faktoring. Član 3. Sadržaj i oblik obrazaca bilanca stanja i bilanca uspjeha propisani su Uputstvom za popunjavanje financijskih i ostalih izvještaja koje su društva za faktoring obvezna sastavljati za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH, a sadržaj i oblik obrasca o izračunu kapitala društva za faktoring propisani su Uputstvom za izradu izvještaja o izračunu kapitala društava za faktoring. Član 4. Sastavni dio ovog Uputstva čine: a) Tabela 1 Projekcija bilance stanja, te tabele 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., , 1.5. i , koje čine skup pretpostavki za izradu bilance stanja; b) Tabela 2 Projekcija bilance uspjeha, te tabele 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4., koje čine skup pretpostavki za izradu bilance uspjeha; c) Tabela 3 Projekcija kapitala, te tabela 3.1. koja čini skup pretpostavki za izradu kapitala. Sve vrijednosti u tabelama iz stava (1) ovog člana se iskazuju u KM. 2

3 II. METODOLOGIJA ZA IZRADU PROJEKCIJE POSLOVANJA 1) Projekcija bilance stanja (Tabela broj 1) Član 5. U obrascu bilanca stanja društva za faktoring (Tabela 1) iskazuju se stanja imovine, obveza i kapitala društva za faktoring na zadnji dan projiciranog obračunskog razdoblja, prema pozicijama prikazanim u obrascu bilance stanja sa stanjem na zadnji dan svakog a prve projicirane godine, odnosno na zadnji dan druge i treće godine. Podaci o stanju pojedinih stavki I. Aktive bilance stanja (Tabela 1) preuzimaju se ili se preračunavaju iz podataka navedenih u Pretpostavkama 1. I. AKTIVA izračunska pozicija - na ovu poziciju se evidentira suma pozicija od broja 1. do 6. obrasca aktive bilance stanja (Tabela 1) i ona mora biti jednaka poziciji ''Ukupna pasiva. Ista obuhvaća sljedeće stavke: 1. Novac i novčani ekvivalenti - na ovoj poziciji se evidentira stanje gotovine u domaćoj i stranoj valuti. 2. Kratkoročni plasmani bankama - na ovoj poziciji se evidentiraju procijenjeni iznosi oročenih plasmana kod banaka, u domaćoj i stranoj valuti, s rokom dospijeća do godinu dana. 3. Kratkoročna potraživanja (a+b) - izračunske pozicije i obuhvata sljedeće pozicije: a) Potraživanja po poslovima faktoringa je izračunska pozicija, bez obzira na regresno pravo, kojom su obuhvaćene stavke: 1) Domaći faktoring (unose se podaci o stanju potraživanja iz domaćeg faktoringa dobiveni stavljanjem u omjer iznosa projiciranog volumena otkupljenih tražbina od kupaca u domaćem faktoringu iz Tabele Projekcija volumena (obima) otkupljenih tražbina i koeficijenta obrta ovih potraživanja 1 ); 2) Inozemni faktoring (unose se podaci o stanju potraživanja iz inozemnog faktoringa dobiveni stavljanjem u omjer iznosa projiciranog volumena otkupljenih tražbina od kupaca u inozemnom faktoringu iz Tabele Projekcija volumena (obima) otkupljenih tražbina i koeficijenta obrta ovih potraživanja); 3) Obrnuti (dobavljački) faktoring (unose se podaci o stanju potraživanja od kupaca za isplate nеdоspjеlоg budućеg krаtkоrоčnоg nоvčаnоg dugоvаnjа prema dobavljaču iz оsnоve ugоvоrа о prоdајi rоbе ili pružаnih uslugа u zеmlјi i inоzemstvu, dobiveni stavljanjem u omjer iznosa projiciranog volumena tražbina u obrnutom faktoringu iz Tabele Projekcija volumena (obima) otkupljenih tražbina i koeficijenta obrta ovih potraživanja); 4) Potraživanja po ostalim poslovima srоdnim faktoringu (unose se podaci o stanju potraživanja iz ostalih poslova srоdnih faktoringu dobiveni stavljanjem u omjer iznosa projiciranog volumena otkupljenih tražbina iz ostalih poslova srodnih faktoringu iz Tabele Projekcija volumena (obima) otkupljenih tražbina i koeficijenta obrta ovih potraživanja); 5) Potraživanja po faktoringu uz eskont (otkup) mjenice (unose se podaci o stanju potraživanja po faktoringu eskontiranih (otkupljenih) mjenica dobiveni stavljanjem u omjer iznosa projiciranog volumena eskontiranih (otkupljenih) mjenica iz Tabele Projekcija volumena (obima) otkupljenih tražbina i koeficijenta obrta ovih potraživanja). 1 Koeficijent obrta (KO) potraživanja računa se na godišnjoj razini tako što se broj dana u godini (360) podijeli s prosječnim danima dospijeća tražbine na naplatu. 3

4 Podaci iz Tabele 1.2. Projekcija broja i vrijednosti zaključenih ugovora služe za raspored dinamike izvršenja bilance stanja za prvu godinu, po ima, a za drugu i treću godinu na godišnjoj razini. b) Potraživanja za kamate, naknade i provizije po poslovima faktoringa za projicirano razdoblje (za kamate unosi se podatak dobiven množenjem volumena faktoring transakcija s procijenjenom visinom kamatne stope i podjelom s koeficijentom obrta, za naknade unosi se podatak dobiven množenjem volumena faktoring transakcija s procijenjenom visinom stope naknade i podjelom s koeficijentom obrta, i za administrativne naknade - unosi se podatak podatak dobiven množenjem prosječnog broja otkupljenih računa po ugovoru s visinom administrativne naknade po ugovoru). 4. i 5. Materijalna i nematerijalna imovina i Dugoročne investicije (unose se podaci o stanju materijalne i nematerijalne imovine i dugoročnih investicija za tekuću godinu iz knjigovodstvenih evidencija, a za projicirane periode, stanje prema iznosu iz Tabele Projekcija ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i dugoročne investicije u odnosu na planirano vrijeme ulaganja). 6. Ostala aktiva i AVR (unose se podaci o stavkama koje se ne mogu kategorizirati u prethodne stavke aktive ostala sredstva, isplaćeni predujmovi, unaprijed plaćeni troškovi i ostala aktivna vremenska razgraničenja). Podaci o stanju pojedinih stavki II. Pasive bilance stanja (Tabela 1) preuzimaju se ili se preračunavaju iz podataka navedenih u Pretpostavkama 1. II. PASIVA izračunska pozicija - na ovu poziciju se evidentira suma pozicija od broja 1. do 2. obrasca pasive bilanca stanja (Tabela 1) i ona mora biti jednaka poziciji ''Ukupna aktiva. Ista obuhvaća sljedeće stavke: 1. Obveze izračunska pozicija stavki: a) Obveze po uzetim kreditima (1+2) - izračunska pozicija kao suma pozicija: 1) Obveze po kratkoročnim kreditima (unose se podaci o potencijalnim kreditorima, potencijalnim iznosima zaduženja u KM, planiranom vremenu povlačenja sredstava, periodu korištenja, načinu otplate i planiranoj kamatnoj stopi, na zadnji dan projiciranog razdoblja podatak iz Tabele 1.4. Obaveza po kratkoročnim kreditima). Zaključno stanje tekućeg razdoblja se, u zavisnosti od vremena povlačenja sredstava, uvećava za primljena sredstva i umanjuje za planirane povrate, prema projiciranim obračunskim razdobljima; 2) Obveze po dugoročnim kreditima (unose se podaci o potencijalnim kreditorima, potencijalnim iznosima zaduženja u KM, planiranom vremenu povlačenja sredstava-tekuća dospijeća dugoročnih obveza, periodu korištenja, načinu otplate i planiranoj kamatnoj stopi, na zadnji dan projiciranog razdoblja podatak iz Tabela 1.5. Obaveza po dugoročnim kreditima). Zaključno stanje tekućeg razdoblja se, u zavisnosti od vremena povlačenja sredstava, uvećava za primljena sredstva i umanjuje za planirane povrate tj. projicirana tekuća dospijeća, prema projiciranim obračunskim razdobljima. b) Obveze po poslovima faktoringa (1+2) - izračunska pozicija kao suma pozicija: 1) Obveze za neisplaćene tražbine zadržane do naplate: (unose se podaci dobiveni kada se volumen otkupljenih tražbina množi s postotkom predujma, prema visini predujma utvrđenoj internim aktima društva - garantni (jamstveni) fond, kao obveza zadržanih do naplate od dužnika kao jamstvo za naplatu kamata na isplaćeni predujam i naknade faktoru za izvršene faktoring usluge - korespondira s isplaćenim predujmom); 2) Ostale obveze po poslovima faktoringa: (na ovoj poziciji se evidentiraju sve ostale projicirane obveze po poslovima faktoringa kao i obveze prema dobavljačima po poslovima faktoringa uz eskont (otkup) mjenice). 4

5 c) Ostale obveze i PVR - izačunska kategorija kao suma pozicija: projekcija ostalih kratkoročnih i dugoročnih obveza i pasivna vremenska razgraničenja (odgođena plaćanja troškova). 2. Kapital i rezerve (a+b+c) izračunska kategorija suma stanja prema pozicijama i projiciranom stanju navedenom u Projekciji kapitala Tabela 3 za: a) Temeljni kapital (unose se podataka o stanju kapitala uplaćenog u novcu i kapitalu uloženom u stvarima i pravima kod i nakon osnivanja društva u odnosu na tekuće razdoblje i projicirana obračunska razdoblja, iskazanih u KM); b) Fond rezervi do visine utvrđene Zakonom o gospodarskim društvima; c) Ostali kapital (unose se podaci o zadržanoj dobiti odnosno akumuliranom gubitku, prema podacima iz bilance uspjeha). Stanje svake navedene pozicije kapitala u bilanci stanja (Tabela 1) mora odgovarati stanju odgovarajuće pozicije kapitala iskazane u projekciji kapitala (Tabela 3) Projekcija pretpostavki za bilancu stanja (Pretpostavke 1 - Tabele broj 1.1. do 1.5.) Član 6. Prije izrade bilance stanja (Tabela 1), neophodno je izvršiti realnu procjenu pretpostavki za izvršenje bilance stanja, prikazanih u Pretpostavkama 1: - Tabela Projekcija volumena (obima) otkupljenih tražbina: Unose se podaci o pretpostavljenom volumenu otkupljenih tražbina za svaki prve godine u odnosu na tekuću godinu, odnosno za drugu i treću godinu, prosječnim brojem dana dospijeća na koje se ugovori zaključuju prema vrstama faktoringa i potraživanja po ostalim ili poslovima srodnim faktoringu, te prosječne kamatne stope i prosječne naknade na nominalni iznos otkupljenih novčanih tražbina. U napomenama se mogu navesti dodatna obrazloženja, ukoliko za to ima potrebe. - Tabela Projekcija broja i vrijednosti zaključenih ugovora: Unose se podaci o planiranom broju ugovora, za prvu godinu po ima, a za drugu i treću godinu godišnje. - Tabela Projekcija vrijednosti i dinamike ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i dugoročne investicije: Unose se podaci koji se odnose na opis planiranih ulaganja/investicija, procijenjenu vrijednost, planirano vrijeme ulaganja te obrazloženje opravdanosti odnosno potrebe za ulaganjem. Projekcija izvora financiranja koja obuhvata projekciju: - Tabela Obaveza po kratkoročnim kreditima: Unose se podaci, za svaki prve godine u odnosu na tekuću godinu odnosno za drugu i treću godinu, o visini obaveza po kratkoročnim kreditima sa stanjem na zadnji dan a/godine, a prema detaljima iz: - Tabela Podaci o kreditorima, u koji se: unose podaci o potencijalnim kreditorima kratkoročni krediti, potencijalnim iznosima zaduženja, planiranom vremenu povlačenja sredstava, planiranom periodu korištenja, planiranom načinu otplate te planiranoj kamatnoj stopi. - Tabela Obaveza po dugoročnim kreditima: Unose se podaci, za svaki prve godine u odnosu na tekuću godinu odnosno za drugu i treću godinu, o visini obaveza po dugoročnim kreditima sa stanjem na zadnji dan a/godine, a prema detaljima iz: - Tabela Podaci o kreditorima, u koji se: 5

6 unose podaci o potencijalnim kreditorima dugoročni krediti, potencijalnim iznosima zaduženja, planiranom vremenu povlačenja sredstava, planiranom periodu korištenja, planiranom načinu otplate te planiranoj kamatnoj stopi. 2) Projekcija bilance uspjeha (Tabela broj 2) Član 7. Sadržaj i struktura bilance uspjeha propisana je Uputstvom za popunjavanje financijskih i ostalih izvještaja koje su društva za faktoring obvezna sastavljati za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH. U obrascu bilanca uspjeha društva za faktoring (Tabela 2) iskazuju se svi prihodi i rashodi te financijski rezultat poslovanja društva za faktoring tijekom obračunskog razdoblja, a obuhvaća sljedeće stavke: 1. Prihodi od kamata ( ) izračunska pozicija, iskazuje se kao suma iznosa projiciranog prihoda od kamata prema različitim vrstama faktoring posla (na isplaćeni predujam, prihoda od kamata od obrnutog faktoringa, od eskonta mjenica i od ostalih poslova srоdnih faktoringu, te prihoda od kamata po osnovu diskonta) te prihoda od kamata na plasmane bankama te ostalih prihoda od kamata. Za tekuću godinu unose se podaci iz poslovnih knjiga društva, a za izračun projiciranih prihoda od kamata, podlogu za projicirano obračunsko razdoblje, čini podatak dobiven primjenom kamatnog računa prema volumenu faktoring transakcija, po svakom od navedenih faktoring poslova, kamatnoj stopi i danima dospijeća, iskazanim u Tabeli Projekcija volumena (obima) otkupljenih tražbina. 2. Rashodi od kamata (1+2) izračunska pozicija, iskazuje se kao suma iznosa projiciranih rashoda od kamata na pozajmljena sredstva i ostalih rashoda od kamata. Za tekuću godinu unose se podaci iz poslovnih knjiga društva, a projicirani rashodi od kamata na pozajmljena sredstva se računaju prema podacima unesenim u Tabele i 1.5. Projekcija izvora financiranja obveze po kratkoročnim i dugoročnim sredstvima, tako što se primjenom kamatnog računa, a na temelju iskazane potencijalnog iznosa zaduženja u KM za svako obračunsko razdoblje ovisno o vremenu povlačenja sredstava, uzimajući u obzir planirani period korištenja, način otplate i planiranu kamatnu stopu. 3. Prihodi i rashodi od naknada (1+2+3) izračunska pozicija, iskazuje se razlika zbroja prihoda od naknada od nominalnog iznosa otkupljenih tražbina i prihoda od administrativnih naknada po osnovu pružanja usluge faktoringa i rashoda od naknada i provizija. Za tekuću godinu unose se podaci iz poslovnih knjiga društva, a projicirani prihodi od naknada od nominalnog iznosa otkupljenih tražbina se računaju na temelju podataka o visini otkupljenih tražbina i projicirane stope naknade iskazanih u Tabeli Projekcija volumena (obima) otkupljenih tražbina, a u skladu s planiranom dinamikom realizacije. Za tekuću godinu unose se podaci iz poslovnih knjiga društva, a projicirani prihodi od administrativnih naknada računaju se na temelju podataka o projiciranom prosječnom broju otkupljenih računa po ugovoru iskazanih u Tabeli Projekcija volumena (obima) otkupljenih tražbina i visini administrativne naknade u apsolutnom iznosu, a u skladu s planiranom dinamikom realizacije. 4. Ostali poslovni i operativni prihodi (1+2+3) Za tekuću godinu unose se podaci iz poslovnih knjiga društva, a za projekciju unosi se aproksimacija projiciranih prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja, od tečajnih razlika i ostalih poslovnih prihoda. 5. Ostali poslovni i operativni rashodi (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)) izračunska kategorija, iskazuje se kao suma pozicija iskazanih u tabelama 2.1. do Projekcija troškova; Projekcija broja zaposlenih i troškova osoblja; Projekcija naknada tijelima društva i Projekcija općih i administrativnih troškova (unose se iznosi projiciranih vrijednosti troškova, za svaku pojedinu grupu troškova: opći i administrativni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, troškovi poslovnog prostora, rashodi od tečajnih razlika, troškovi rezerviranja za procijenjene gubitke i ostali poslovni i operativni 6

7 rashodi, u odnosu na projicirano obračunsko razdoblje). Za tekuću godinu unose se podaci iz poslovnih knjiga društva. 6. Dobit/Gubitak prije poreza na dobit izračunska kategorija, predstavlja razliku između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda (troškova) projiciranih za svako obračunsko razdoblje. 7. Porez na dobit - izračunska kategorija, dobiva se kao umnožak dobiti prije poreza na dobit i stope poreza na dobit propisane Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH. U slučaju iskazanog gubitka pod rednim brojem 6. obrasca bilanca uspjeha, ova pozicija se ne popunjava. 8. Dobit/Gubitak nakon poreza na dobit izračunska kategorija, predstavlja razliku između dobiti prije poreza na dobit iskazanu pod rednim brojem 6. obrasca bilanca uspjeha i projiciranog iznos poreza na dobit iskazanog pod rednim 7. obrasca bilanca uspjeha Projekcija pretpostavki za bilancu uspjeha (Pretpostavke 2 - Tabele broj 2.1. do 2.4.) Član 8. Prije izrade bilance uspjeha (Tabela 2), neophodno je izvršiti realnu procjenu pretpostavki za izvršenje bilance uspjeha, prikazanih u Pretpostavkama 2: - Tabela Projekcija troškova predstavlja sintetizirane podatke sadržane u tabelama Projekcija broja zaposlenih i troškova osoblja, Projekcije naknada tijelima društva i Projekcija općih i administrativnih troškova za svaki prve godine u odnosu na tekuću godinu, odnosno za drugu i treću godinu; - Tabela Projekcija broja zaposlenih i troškova osoblja: unose se podaci o projiciranom broju zaposlenih prema broju mjeseci rada i sukladno tome iznosu troškova za projicirani broj zaposlenih u odnosu na svako projicirano razdoblje; - Tabela Projekcija naknada tijelima društva: unose se podaci o projiciranim troškovima naknada koje društvo isplaćuje različitim tijelima društva u odnosu na svako projicirano razdoblje; - Tabela Projekcija općih i administrativnih troškova: unose se podaci o projiciranim vrijednostima troškova za svaku pojedinu grupu troškova: materijalni troškovi, troškovi usluga, ostali opći i administrativni troškovi, amortizacija, troškovi poslovnog prostora, rashodi od tečajnih razlika, troškovi rezerviranja za procijenjene gubitke i ostali poslovni i operativni rashodi, u odnosu na projicirano obračunsko razdoblje. 3) Projekcija kapitala (Tabela broj 3.) Član 9. Sadržaj i struktura izvještaja o izračunu kapitala društava za faktoring propisana je Uputstvom za izradu izvještaja o izračunu kapitala društava za faktoring i Uputstvom za popunjavanje financijskih i ostalih izvještaja koje su društva za faktoring obvezna sastavljati za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH, a obuhvaća sljedeće stavke: 1. Temeljni kapital (a+b) izračunska pozicija, iskazuje se kao suma iznosa projiciranih iznosa kapitala uplaćenog u novcu i kapitala uloženog u stvarima i pravima. a) Kapital uplaćen u novcu - unose se podaci iz Tabele Projekcija povećanja kapitala dodatnim uplatama u kapital u novcu ili unosom u stvarima ili pravima za koje je u osnovi povećanja označeno da se radi o uplati novcu u koloni Osnov povećanja označeno sa (1); b) Kapital uložen u stvarima i pravima - unose se podaci iz Tabele Projekcija povećanja kapitala dodatnim uplatama u kapital u novcu ili unosom u stvarima ili pravima za koje je u osnovi povećanja označeno da se radi o unosu u stvarima i pravima u koloni Osnov povećanja označeno sa (2). 7

8 2. Fond rezervi do iznosa utvrđenog Zakonom o gospodarskim društvima za tekuću godinu unosi se stanje iz poslovnih knjiga i predstavlja osnovicu za projiciranje u skladu s odredbama Zakona o gospodarskim društvima. 3. Ostali kapital izračunska pozicija, iskazuje se kao suma iznosa iskazanih na pozicijama od 1. do 7. Projekcije kapitala (Tabela 3), a obuhvaća sljedeće stavke: 1) Zadržana dobit iz prethodnih - unosi se stanje iz poslovnih knjiga društva za tekuću godinu i ova vrijednost predstavlja početno stanje za dodavanje projicirane neto dobiti prema bilanci uspjeha za svako obračunsko razdoblje; 2) Fond rezervi iznad iznosa utvrđenog zakonom koji nije odlukom organa uložen u temeljni kapital unosi se stanje iz poslovnih knjiga društva za tekuću godinu i preuzima za svako naredno obračunsko razdoblje; 3) Sve druge rezerve iz dobiti nakon oporezivanja - unosi se stanje iz poslovnih knjiga društva za tekuću godinu i preuzima za svako naredno obračunsko razdoblje; 4) Stečene vlastite dionice i udjeli društva (predstavlja odbitnu stavku kapitala) - unosi se stanje iz poslovnih knjiga društva za tekuću godinu i preuzima za svako naredno obračunsko razdoblje, izuzev u slučaju planiranih promjena na navedenoj poziciji; 5) Nepokriveni gubici iz prethodnih (predstavlja odbitnu stavku kapitala) - unosi se stanje iz poslovnih knjiga društva za tekuću godinu i ova vrijednost predstavlja početno stanje za dodavanje projiciranog nepokrivenog gubitka prema bilanci uspjeha za svako obračunsko razdoblje; 6) Dobit/Gubitak tekuće godine (u zavisnosti od poslovnog rezultata - dobit tekućeg razdoblja predstavlja stavku kojom se povećava kapital, a gubitak tekućeg razdoblja predstavlja odbitnu stavku kapitala) - unosi se podatak o poslovnom rezultatu iskazan u bilanci uspjeha za svako obračunsko razdoblje; 7) Negativne revalorizacijske rezerve - unosi se stanje iz poslovnih knjiga društva za tekuću godinu i preuzima za svako naredno obračunsko razdoblje. Kapital društva izračunska kategorija kao zbroj iskazan na pozicijama 1., 2. i 3. Projekcije kapitala (Tabela 3) Projekcija pretpostavki za kapital (Pretpostavke 3 Tabela broj 3.1.) Član 10. Prije izrade kapitala (Tabela 3), neophodno je izvršiti realnu procjenu pretpostavki za izvršenje kapitala društava za faktoring za projicirano razdoblje, prikazanih u Pretpostavkama 3: - Tabela Projekcija povećanja kapitala dodatnim uplatama u kapital u novcu ili unosom u stvarima ili pravima: Unosi se detaljan opis o projiciranoj uplati prema planiranom datumu uplate unutar odgovarajućeg a prve godine, odnosno za drugu i treću godinu, te se označava osnov povećanja u ovisnosti radi li se o uplati u novcu ili unošenju u kapital stvari i prava. Podaci za tekuću godinu unose se iz poslovnih knjiga društva i predstavljaju početno stanje, kojem se nakon toga dodaje svaka projicirana promjena u kapitalu. 8

9 III. ZAVRŠNE ODREDBE Član 11. U slučaju da ocijeni da bi visina kapitala društva mogla pasti ispod visine kapitala koja je manja od visine propisane Zakonom i Odlukom, ili je društvu za faktoring od strane Agencije kao nadzorna mjera naloženo da poveća kapital na razinu predviđenu Zakonom, društvo za faktoring je dužno, u sklopu mjera za dostizanje i održavanje potrebne visine kapitala iskazane kroz projekciju poslovanja, primjenjivati odredbe ovog Uputstva. Član 12. Projekcija poslovanja prema elementima iz ovog Uputstva dostavlja se Agenciji uvezana u printanoj formi, ovjerena i potpisana od strane ovlaštenih lica društva (predsjednik Nadzornog odbora društva i direktor društva), u rokovima koje će Agencija odrediti svojim aktom, prilikom izricanja mjera, sukladno odredbama Zakona. Tabele, kao sastavni dio poslovanja iz stava (1) ovog člana, dostavljaju se Agenciji u elektronskoj formi excel format. Član 13. Ovo Uputstvo stupa na snagu danom njenog donošenja i objavljuje se na službenoj web stranici Agencije. Broj: /19 Sarajevo, godine DIREKTOR Jasmin Mahmuzić, s.r. 9

10 Tabela 1 - Projekcija bilance stanja R. br. Id. broj Opis pozicije Tekuća Prva Druga Treća I AKTIVA Novac i novčani ekvivalenti I II III IV Kratkoročni plasmani bankama 3. Kratkoročna potraživanja a) Potraživanja po poslovima faktoringa Domaći faktoring Inozemni faktoring Obrnuti (dobavljački) faktoring Potraživanja po ostalim poslovima srоdnim faktoringu Potraživanja po faktoringu uz eskont (otkup) mjenice b) Potraživanja za kamate, naknade i provizije po poslovima faktoringa Materijalna i nematerijalna imovina Dugoročne investicije Ostala aktiva i AVR II PASIVA 1. Obveze 1. a) Obveze po uzetim kreditima Obveze po kratkoročnim kreditima Obveze po dugoročnim kreditima b) Obveze po poslovima faktoringa Obveze za neisplaćene tražbine zadržane do naplate (Faktoring garantni fond) 10

11 R. br. Id. broj Opis pozicije Tekuća Prva Druga Treća Ostale obveze po poslovima faktoringa c) Ostale obveze i PVR Ostale kratkoročne obveze Ostale dugoročne obveze Pasivna vremenska razgraničenja (odgođena plaćanja troškova) 2. Kapital i rezerve 180 a) Temeljni kapital 190 b) Fond rezervi do visine utvrđene Zakonom o gospodarskim društvima 200 c) Ostali kapital AKTIVNE IZVANBILANČNE EVIDENCIJE PASIVNE IZVANBILANČNE EVIDENCIJE I II III IV 11

12 Pretpostavke 1 Tabela Projekcija volumena (obima) otkupljenih tražbina (za svaku godinu odnosno unose se pretpostavke volumena otkupljenih tražbina i planiranog broja ugovora s napomenama) Opis Tekuća Domaći faktoring (ukupno) Inozemni faktoring (ukupno) Obrnuti (dobavljački) faktoring Potraživanja po ostalim poslovima srоdnim faktoringu Potraživanja po faktoringu uz eskont (otkup) mjenice Iznos u KM Prosječno dospijeće (dana) Prosječna kamatna stopa (u %) Prosječna naknada (u %) Broj ugovora Prosječan broj računa po ugovoru Napomena Tabela Projekcija broja i vrijednosti zaključenih ugovora Opis Prva : Iznos Broj ugovora (promjena u %) Napomene (u odnosu na tekuću godinu) Prvi : Drugi : Treći : Četvrti : Opis Iznos Broj ugovora (promjena u %) Napomene Druga : (% u odnosu na prvu godinu ) Treća : (% u odnosu na prvu godinu ) 12

13 Tabela Projekcija vrijednosti i dinamike ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i dugoročne investicije Opis ulaganja / investicije Procijenjena vrijednost Planirano vrijeme ulaganja Obrazloženje Tabela Obaveze po kratkoročnim kreditima: Stanje na zadnji dan Iznos (promjene u %) Tekuća Prva : Prvi : (u odnosu na tekuću godinu) Drugi : Treći : Četvrti : Druga : Treća : (u odnosu na prvu godinu ) (u odnosu na prvu godinu ) Tabela Podaci o kreditorima Potencijalni kreditor Potencijalni iznos zaduženja Planirano vrijeme povlačenja sredstava Planirani period korištenja Planirani način otplate Planirana kamatna stopa

14 Tabela Obaveze po dugoročnim kreditima: Stanje na zadnji dan Iznos (promjene u %) Tekuća Prva : (u odnosu na tekuću godinu) Prvi : Drugi : Treći : Četvrti : Druga : Treća : (u odnosu na prvu godinu ) (u odnosu na prvu godinu ) Tabela Podaci o kreditorima Potencijalni kreditor Potencijalni iznos zaduženja Planirano vrijeme povlačenja sredstava Planirani period korištenja Planirani način otplate Planirana kamatna stopa

15 Tabela 2 - Projekcija bilance uspjeha R. br. Id. broj Opis pozicije 1. Prihodi od kamata Prihodi od kamata - na isplaćeni predujam Prihodi od kamata od obrnutog (dobavljačkog) faktoringa Prihodi od kamata od eskonta (otkupa) mjenica Prihodi od kamata od ostalih poslova srоdnih faktoringu Prihodi od kamata po osnovu diskonta Prihodi od kamata na plasmane bankama Ostali prihodi od kamata 2. Rashodi od kamata Rashodi od kamata na pozajmljena sredstva Ostali rashodi od kamata 3. Prihodi i rashodi od naknada Prihodi od naknada od nominalnog iznosa otkupljenih tražbina Prihodi od administrativnih naknada po osnovu pružanja usluge faktoringa (-) Rashodi od naknada i provizija 4. Ostali poslovni i operativni prihodi Tekuća I II Prva III IV Druga Treća 15

16 R. br. Id. broj Opis pozicije Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja Prihodi od tečajnih razlika Ostali poslovni prihodi 5. Ostali poslovni i operativni rashodi a) Opći i administrativni troškovi Materijalni troškovi Troškovi usluga Ostali opći i administrativni troškovi b) Troškovi osoblja Plaće (bruto) Naknade zaposlenim (topli obrok, regres, itd.) Naknade nadzornom odboru 230 c) Amortizacija 240 d) Troškovi poslovnog prostora 250 e) Rashodi od tečajnih razlika 260 f) Troškovi rezerviranja za procijenjene gubitke 300 g) Ostali poslovni i operativni rashodi 6. Dobit/Gubitak prije poreza na dobit 7. Porez na dobit 8. Dobit/Gubitak nakon poreza na dobit Tekuća I II Prva III IV Druga Treća 16

17 Pretpostavke 2: Tabela Projekcija troškova Opis pozicije Tekuća I Prva II III IV Druga Treća UKUPNO (1+2+3) 1) Troškovi osoblja Plaće (bruto) Naknade zaposlenim (topli obrok, regres, itd.) 2) Naknade tijelima društva 3) Opći i administrativni troškovi Materijalni troškovi Troškovi usluga Ostali opći i administrativni troškovi Amortizacija Troškovi poslovnog prostora Rashodi od tečajnih razlika Troškovi rezerviranja za procijenjene gubitke Ostali poslovni i operativni rashodi 17

18 Tabela Projekcija broja zaposlenih i troškova osoblja Stanje na zadnji dan Broj zaposlenika Broj mjeseci rada Iznos (promjena u %) Tekuća Prva : (u odnosu na tekuću godinu) Prvi : Drugi : Treći : Četvrti : Druga : Treća : (u odnosu na prvu godinu ) (u odnosu na prvu godinu ) Tabela Projekcija naknada tijelima društva Stanje na zadnji dan Vrsta naknade Broj mjeseci Iznos (promjena u %) Tekuća Prva : (u odnosu na tekuću godinu) Prvi : Drugi : Treći : Četvrti : Druga : Treća : (u odnosu na prvu godinu ) (u odnosu na prvu godinu ) 18

19 Tabela Projekcija općih i administrativnih troškova Troškovi Period Materijal i usluge Zakupnine Ostali opći i administrativni troškovi Tečajne razlike Rezerviranja za procijenjene gubitke Ostali rashodi Amortizacija Stanje na zadnji dan Tekuća Prva : Prvi : Drugi : Treći : Četvrti : Druga : Treća : 19

20 Tabela 3 - Projekcija kapitala Opis pozicije Tekuća I Prva II III IV Druga Treća 1. Temeljni kapital 010 a) Kapital uplaćen u novcu 020 b) 2. Kapital uložen u stvarima i pravima Fond rezervi do iznosa utvrđenog Zakonom o gospodarskim društvima 3. Ostali kapital Zadržana dobit iz prethodnih (+) Fond rezervi iznad iznosa utvrđenog zakonom koji nije odlukom organa uložen u temeljni kapital (+) Sve druge rezerve iz dobiti nakon oporezivanja (+) Stečene vlastite dionice i udjeli društva (-) Nepokriveni gubici iz prethodnih (-) Dobit / Gubitak tekuće godine (-) Negativne revalorizacijske rezerve (-) Kapital društva (1+2+3) 20

21 Pretpostavke 3: Tabela 3.1. Projekcija povećanja kapitala dodatnim uplatama u kapital u novcu ili unosom u stvarima ili pravima Opis Tekuća I Iznos uplate u KM prema planiranom datumu uplate Prva II III IV Druga Treća Osnov povećanja: (1) u novcu ili (2) u stvarima i pravima 1. Stanje nakon uplate 2. Stanje nakon uplate 3. Stanje nakon uplate 4. Stanje nakon uplate 21

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 31.03.2017. AOP oznaka Prethodno razdoblje 31.12.2016. Tekuće razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B)

Више

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt BILANCA POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA ( 003+00+020+03+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA ( 004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije,

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA

Више

TFI-POD

TFI-POD BILANCA stanje na dan 3.2.20. Prethodno Tekuće A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do ). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA BILANCA stanje na dan 30.06.205. POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Izvještaj za period od I III 2015. Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 31.03.2015. godine 2.

Више

TFI-POD

TFI-POD Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Financijski izvještaj za period od I VI 2012. godine Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 30.06.2012.

Више

Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo

Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo AKTIVA. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA ( 0

Више

Obrazac: IFP-ID-2 Izvještaj o financijskom položaju IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU INVESTICIJSKOG DRUŠTVA na dan AKTIVA Broj pozicije Op

Obrazac: IFP-ID-2 Izvještaj o financijskom položaju IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU INVESTICIJSKOG DRUŠTVA na dan AKTIVA Broj pozicije Op Obrazac: IFP-ID-2 Izvještaj o financijskom položaju IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU INVESTICIJSKOG DRUŠTVA na dan 3.2.208 AKTIVA Broj pozicije Opis pozicije AOP 3.2. prethodne Na izvještajni datum tekućeg

Више

Na temelju članka 259.a stavka 5. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 151/05, 87/08 i 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Uprave održanoj 03. prosinca 2009.

Више

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U Bilanca financijske institucije Pozicija AOP 31.12.28. 31.3.29. A) UKUPNA AKTIVA (AOP 2 do 11) 1 1.485.739 1.415.843 Novac na računu i u blagajni (gotovina) 2 33.814 22.83 Depoziti kod Hrvatske narodne

Више

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1. - 3.2017. SADRŽAJ OPĆI PODACI... 3 IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA BELJA D.D. ZA RAZDOBLJE 1. 3. 2017. GODINE... 4 OPĆI PODACI Belje d.d.

Више

BILANCA stanje na dan Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITA

BILANCA stanje na dan Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITA BILANCA stanje na dan 3.03.200. Naziv pozicije Prethodno Tekuće AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA

Више

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018.

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018. HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI 2018. Zagreb, rujan 2018. SADRŽAJ: I. IZVJEŠĆE UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA MEĐUIZVJEŠTAJ

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

TFI-POD

TFI-POD Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 30.06.2017. Matični broj (MB): 03715957 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040004561 Osobni identifikacijski

Више

3 Kons 1 Q 2012 xls.xls

3 Kons 1 Q 2012 xls.xls Prilog. Razdoblje izvještavanja: 0.0.202 do 3.03.202 Matični broj (MB): 03333477 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040000833 Osobni identifikacijski broj

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični bro

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični bro Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2015 do 30.6.2015 Matični broj (MB): 01924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040211518 Osobni identifikacijski

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 31.12.2017. Matični broj (MB): 03674223 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 080004355 Osobni identifikacijski

Више

TFI-POD

TFI-POD Prilog. Razdoblje izvještavanja:..206 do 3.2.206 Matični broj (MB): 0924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040258 Osobni identifikacijski broj 2298253360

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični bro

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični bro Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2014 do 30.9.2014 Matični broj (MB): 01924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040211518 Osobni identifikacijski

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični br

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični br Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2014 do 31.12.2014 Matični broj (MB): 01924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040211518 Osobni identifikacijski

Више

OLYMPIA VODICE D.D. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

OLYMPIA VODICE D.D. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OLYMPIA VODICE D.D. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 01.01.2016. 30.09.2016. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. 30.09.2016. U prvih devet mjeseci 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2014 do 31.12.2014 Matični broj (MB): 03715957 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040004561 Osobni identifikacijski broj

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 31.12.2017. Matični broj (MB): 03674223 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 080004355 Osobni identifikacijski

Више

PLIVA d

PLIVA d LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907 GRUPA LUKA PLOČE d.d. Konsolidiran i nerevidiran izvještaj za prvo tromjesečje 2010. godine Ploče, travanj 2010. godine Sadržaj: Konsolidirana

Више

Referentna stranica ,91 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matičn

Referentna stranica ,91 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matičn Referentna stranica 280.457.339,9 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 204. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 0 0304593 0806344

Више

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati Referentna stranica 1.205.770.925,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2011. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 10 01581392

Више

Referentna stranica ,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 10 Mat

Referentna stranica ,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 10 Mat Referentna stranica 299.89.89,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 205. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 0 Matični broj (MB): 0304593 Matični broj suda (MBS): 0806344

Више

pdfTFI-POD

pdfTFI-POD OLYMPIA VODICE D.D. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 01.01.2013. 30.06.2013. MEðUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2013. 30.06.2013. U prvom polugodištu 2013.-e godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od

Више

POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA OIB FONDA IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02.

POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA OIB FONDA IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA 31.03.2012 OIB FONDA 60423573990 IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 03. Izvještaj o novčanim

Више

Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje A) POTRAŽIVANJA Z

Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje A) POTRAŽIVANJA Z Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 30.06.2016. AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

AEC_TFI-OIF_ xls

AEC_TFI-OIF_ xls POSLOVNA GODINA 2010 DATUM IZVJEŠTAJA 31.12.2010 KVARTAL IV OIB FONDA 60423573990 ID FONDA JPN141 IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 03. Izvještaj o novčanim

Више

GRUPA tekst pdf

GRUPA tekst pdf Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 30.06.2014. AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

AG-Nerevidirani_4Q2017

AG-Nerevidirani_4Q2017 Adris Grupa d.d. Tromjesečni nerevidirani financijski izvještaji na dan 31. prosinca 2017. godine Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122;

Више

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava Ploče OIB: LUKA PLOČE d.d. REVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD DO 3

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava Ploče OIB: LUKA PLOČE d.d. REVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD DO 3 LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907 LUKA PLOČE d.d. REVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2014. Ploče, travanj 2015. godine SADRŽAJ: a)

Више

Izvještaj uprave GRUPA.pdf

Izvještaj uprave GRUPA.pdf Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. 71 1 BILANCA stanje na dan 31.03.2016. AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)

Више

SH grupa TFI-POD_KONSOLIDIRANI_NEREVIDIRANI_Q3_2014_HRV.xls

SH grupa TFI-POD_KONSOLIDIRANI_NEREVIDIRANI_Q3_2014_HRV.xls Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2014 do 30.09.2014. Matični broj (MB): 3426980 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 060004796 Osobni identifikacijski broj

Више

FI za PDF revizija.xls

FI za PDF revizija.xls Auctor d.o.o. Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 1.1.21.-31.12.21. godine Obrazac: OP-ID-1 Opći podaci o investicijskom društvu NAZIV INVESTICIJKOG DRUŠTVA Auctor d.o.o. Identifikacijski broj

Више

TFI-POD Q xls

TFI-POD Q xls PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2010 do 31.3.2010 Matični broj (MB): 00688550 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 080026348 Osobni identifikacijski

Више

Konsolidirano i nerevidirano izvješće1Q-2010_TFI-POD.xls

Konsolidirano i nerevidirano izvješće1Q-2010_TFI-POD.xls PRILOG. Razdoblje izvještavanja:..200 do 3.3.200 Matični broj (MB): 0327553 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 08000093 Osobni identifikacijski broj 479242222

Више

GRUPA tekst pdf

GRUPA tekst pdf Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 30.09.2014. AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

Referentna stranica ,25 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati

Referentna stranica ,25 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati Referentna stranica 3.557.02.4,25 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 205. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 0 0638840 080432283

Више

TFI-POD xls

TFI-POD xls coning grupa coning turizam d.d. varaždin dioničko društvo za turizam, poslovno posredovanje i trgovinu, m.b. 0214361 a. šenoe 4-6, 42000 varaždin, croatia telefon +385 (42) 333-333 fax +385 (42) 333-222

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 31.12.2017. Matični broj (MB): 03715957 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040004561 Osobni identifikacijski

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2018. do 31.12.2018. Matični broj (MB): 03715957 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040004561 Osobni identifikacijski

Више

Brodogradilište d.d. HR RIJEKA, Liburnijska 3 HRVATSKA, p.p web: Tel.: +385 (0) 51

Brodogradilište d.d. HR RIJEKA, Liburnijska 3 HRVATSKA, p.p web:   Tel.: +385 (0) 51 Brodogradilište d.d. HR 51000 RIJEKA, Liburnijska 3 HRVATSKA, p.p. 197 e-mail: gmanageroffice.3maj @uljanik.hr, web: www.uljanik.hr Tel.: +385 (0) 51 611-111 +385 (0) 51 611-000 Fax.: +385 (0) 51 611-870

Више

Adris_Q4_naslovnica_međuizvještaj_

Adris_Q4_naslovnica_međuizvještaj_ Adris Grupa d.d. Tromjesečni financijski izvještaji na dan 31. prosinac 2012. godine Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122; fax: +385 (0)52

Више

TFI-POD_ xls

TFI-POD_ xls PRILOG. Razdoblje izvještavanja: 0/0/200 do 3/03/200 Matični broj (MB): 06790 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 080245039 Osobni identifikacijski broj 7499246

Више

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1. - 9.2017. SADRŽAJ OPĆI PODACI... 3 IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA BELJA D.D. ZA RAZDOBLJE 1. 9. 2017. GODINE... 4 I Z J A V A... 11 OPĆI

Више

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati Referentna stranica 5.986.427.485,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 204. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 0 00539 080048

Више

(Microsoft Word - Tromjese\350ni izvje\232taji_300911_nerevidirani_konsolidirani.doc)

(Microsoft Word - Tromjese\350ni  izvje\232taji_300911_nerevidirani_konsolidirani.doc) ULJANIK d.d. Pula Konsolidirani Tromjesečni izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2011. Pula, listopad 2011. SADRŽAJ Financijski izvještaji Konsolidirana bilanca Konsolidirani račun dobiti

Више

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj SBERBANK BH DD 4200072900000 (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO 200072900000 (Djelatnost) (identifikacioni broj za indirektne poreze) SARAJEVO, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA

Више

PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: do Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matični broj (MB):

PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: do Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matični broj (MB): PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: 01.01. do 30.06.2009. Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matični broj (MB): 03337367 Matični broj subjekta (MBS): 040001037 Osobni identifikacijski

Више

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo Zagreb, Miramarska cesta 24 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. Zagreb, listopad 2016. godine JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo

Више

Microsoft Word - Tromjesečni_Izvjestaj 1Q2012.doc

Microsoft Word - Tromjesečni_Izvjestaj 1Q2012.doc Godišnji izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. (revidirani izvještaji) Zagreb, 30. travanj 2018. Sadržaj a) Izvješće Uprave b) Revidirani godišnji financijski izvještaji I. Bilanca

Више

Izjava Uprave o finan. polozaju za 3.Q pdf

Izjava Uprave o finan. polozaju za 3.Q pdf HOTELI PODGORA d.d. PODGORA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE Za razdoblje VII-IX 2010. Podgora, 31.10.2010. PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2010 do 30.09.2010 Matični broj (MB): 03324842 Tromjesečni financijski

Више

Financijsko izvješće za I polugodište Solaris d.d (konsolidirano)

Financijsko izvješće za I polugodište Solaris d.d (konsolidirano) Obveznik: SOLARIS DD KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris) stanje na dan 30.06.2017. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I.

Више

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE Rovinj, 30. siječnja 2011.

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE Rovinj, 30. siječnja 2011. FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 200. Rovinj, 30. siječnja 20. SADRŽAJ:. Međuizvještaj poslovodstva 2. Financijska izvješća konsolidirana 3. Financijska izvješća nekonsolidirana

Више

Pozicija Opis, vrijednost ili iznos Naziv mirovinskog društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima MBS OI

Pozicija Opis, vrijednost ili iznos Naziv mirovinskog društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima MBS OI Pozicija Opis, vrijednost ili iznos Naziv mirovinskog društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima MBS 1583999 OIB 20455535575 Broj za izvješća 2150 Adresa (poštanski

Више

Financijsko izvješće za III tromjesečje Solaris d.d (konsolidirano)

Financijsko izvješće za III tromjesečje Solaris d.d (konsolidirano) Obveznik: SOLARIS DD KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris) stanje na dan 30.09.2017. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I.

Више

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo Zagreb, Miramarska cesta 24 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. Zagreb, travanj 2016. godine JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo

Више

Microsoft Word - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RIJEKA PROMETA d.d..doc

Microsoft Word - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RIJEKA PROMETA d.d..doc POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RIJEKA PROMETA D.D. ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2011. GODINE Rijeka, srpanj 2011. godine S A D R Ž A J STRANA: RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 1.1.-30.6. 2011. GODINE 3 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ

Више

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTIT

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTIT OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od 01.01. do 31.12.2018 godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bosna Bank

Више

Godišnje konsolidirano izvješće za 2016.godinu - Grupa Solaris-2.pdf

Godišnje konsolidirano izvješće za 2016.godinu - Grupa Solaris-2.pdf Solaris d.d., Šibenik GODIŠNJE KONSOLIDIRANO IZVJEŠE ZA 2016. GODINU Šibenik, travanj 2016.godine Obveznik: SOLARIS DD KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris) Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI

Више

HDEL-R-A TFI-POD 1Q xls

HDEL-R-A TFI-POD 1Q xls Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2014 do 31.3.2014 Matični broj (MB): 00688550 Tromjese čni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 080026348 Osobni identifikacijski

Више

Financijsko izvješće za 4. tromjesečje 2017

Financijsko izvješće za 4. tromjesečje  2017 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DRUŠTVA I GRUPE ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. za četvrto tromjesečje 2017. godine 28. veljače 2018. ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP SADRŽAJ MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

Више

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR BIOGRADSKA CESTA 64 A ZADAR OIB: IBAN : KBZ HR

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR BIOGRADSKA CESTA 64 A ZADAR OIB: IBAN : KBZ HR DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR BIOGRADSKA CESTA 64 A 23000 ZADAR OIB: 07602786563 IBAN : KBZ HR46 24810001128002288 TELEFONI: Centrala : 023 208 808, Uprava

Више

GRUPA PLAVA LAGUNA pdf

GRUPA PLAVA LAGUNA pdf Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 30.06.2011. AOP oznaka Prethodno razdoblje 2 3 4 Tekuće razdoblje A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 15 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 533 2. Одливи по основу дугорочних кредита 534 3. Одливи по основу краткорочних кредита 535

Више

TFI POD

TFI POD 2 Devetomjese ni izvještaj za 2012.godinu 3 5 BILANCA stanje na dan 30.09.2012. Naziv pozicije Prethodno Teku e A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)

Више

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični bro

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični bro PRILOG. Razdoblje izvještavanja:..200 do 3.3.200 Matični broj (MB): 03636356 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 04000090 Osobni identifikacijski broj 209894356

Више

OPĆI PODACI Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bihaćka piv

OPĆI PODACI Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bihaćka piv OPĆI PODACI Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bihaćka pivovara d.d. Bihać Puna adresa (poštanski broj, mjesto,

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

Obrazac_OEI-PD xls

Obrazac_OEI-PD xls OPĆI PODACI Tabela A Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Puna i skraćena firma emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Broj telefona i

Више

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: do Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj (MB): Matični bro

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: do Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj (MB): Matični bro PRILOG. Razdoblje izvještavanja:..2009 do 30.6.2009 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj (MB): 03282635 Matični broj subjekta 080040936 Osobni identifikacijski broj 450502647

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE nekonsolidirani- -među izvještaj poslovods

TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE nekonsolidirani- -među izvještaj poslovods TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 1. 1. - 31. 3. 2017. -nekonsolidirani- -među izvještaj poslovodstva- -izjava o odgovornosti- Osijek, travanj, 2017.

Више

Microsoft Word _4Q_konsolidirano.doc

Microsoft Word _4Q_konsolidirano.doc d.d. HR 52100 PULA, Flaciusova 1, HRVATSKA, p.p. 114 e-mail: uljanik@uljanik.hr, web: www.uljanik.hr Tel.: +385 (0) 52 213 044 +385 (0) 52 373 102 +385 (0) 52 373 339 Fax.: +385 (0) 52 373 646 ULJANIK

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: do Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matiĉni broj (MB):

PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: do Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matiĉni broj (MB): PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2010. do 30.6.2010. Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matiĉni broj (MB): 03337367 Matiĉni broj subjekta (MBS): 040001037 Osobni identifikacijski

Више

Međuizvješće poslovodstva grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvi kvartal 2011.

Međuizvješće poslovodstva grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvi kvartal 2011. Međuizvješće poslovodstva grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvi kvartal 20. Solin, travanj 20. Sadržaj a) Uvod u izvješće 2 b) Izvješće poslovodstva Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik

Више

Korporativne komunikacije

Korporativne komunikacije Dalekovod grupa Marijana Čavića 4 10 000 Zagreb Izvještaj poslovodstva za treći kvartal 2010. godine Objavljeno 29.10.2010. godine Nerevidirano, konsolidirano Zagreb, 29.listopada. 2010. godine SADRŢAJ:

Више

TFI-POD xls

TFI-POD xls coning grupa coning turizam d.d. varaždin dioničko društvo za turizam, poslovno posredovanje i trgovinu, m.b. 0214361 a. šenoe 4-6, 42000 varaždin, croatia telefon +385 (42) 333-333 fax +385 (42) 333-222

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

GRUPA PL PRIVI.pdf

GRUPA PL PRIVI.pdf Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 30.09.2011. AOP oznaka Prethodno razdoblje 2 3 4 Tekuće razdoblje A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični bro

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični bro Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2016. do 31.12.2016. Matični broj (MB): 03026264 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 070020360 Osobni identifikacijski

Више

Grupa KONČAR D&ST Mokrovićeva 8, ZAGREB KONSOLIDIRANI TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD GODINE I KONSOLIDIRANI POLUGODIŠNJI IZVJ

Grupa KONČAR D&ST Mokrovićeva 8, ZAGREB KONSOLIDIRANI TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD GODINE I KONSOLIDIRANI POLUGODIŠNJI IZVJ Grupa KONČAR D&ST Mokrovićeva 8, ZAGREB KONSOLIDIRANI TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.04.2018. 30.06.2018. GODINE I KONSOLIDIRANI POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.2018. 30.06.2018. U Zagrebu,

Више

TFI_I-VI-2008.xls

TFI_I-VI-2008.xls IZVJEŠĆE JAVNOG DIONIČKOG DRUŠTVA IZ GRUPE OSTALIH DIONIČKIH DRUŠTAVA Referentna stranica Kontrolni broj: 259.458.62,5 Telefon (pozivni broj i broj): 12411111 Telefax (pozivni broj i broj): 1617731 Adresa

Више

meduizvj GRUPA.pdf

meduizvj GRUPA.pdf Obveznik: PLAVA LAGUNA d.d. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 31.03.2012. AOP oznaka Prethodno razdoblje 2 3 4 Tekuće razdoblje A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matičn

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matičn Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 30.09.2017. Matični broj (MB): 01924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040211518 Osobni identifikacijski

Више

PLIVA d

PLIVA d LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907 GRUPA LUKA PLOČE d.d. Konsolidiran i nerevidiran izvještaj za treće tromjesečje 2010. godine Ploče, listopad 2010. godine Sadržaj:

Више

TOČKA 13. IZVJEŠĆE o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za godinu

TOČKA 13. IZVJEŠĆE o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za godinu TOČKA 13. IZVJEŠĆE o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za 2017. godinu R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA GRADONAČELNIK KLASA: 023-01/18-04/125 URBROJ:

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 070859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.07.2014. године - 30.09.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна Планирано за 01.01.-

Више

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični br

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični br PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2009 do 31.12.2009 Matični broj (MB): 03282635 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 080040936 Osobni identifikacijski

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 07190859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.10.2014. године - 31.12.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна година Планирано

Више