Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П"

Транскрипт

1 Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Претходна година План за Текућа година План Индекс реализација план ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 60 до 65, осим 62 и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) , ,000 56,860 53, I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту Приходи од продаје робе на иностраном тржишту II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ) Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем 610 тржишту Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на 611 иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем 612 тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном 613 тржишту Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ ,569, ,500 56,770 53, , ,500 56,770 53, , IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ до 55, 62 и 63 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( ) , ,596 66,073 64, I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 630 НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 631 НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА ,123 5,000 22,161 24,920 5,605 4, ,696 55,000 9,497 11, , ,566 33,281 32, ,949 24,850 5,493 3, ,872 31,000 7,750 7, XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ,528 18,260 4,447 5, В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) ,005 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) ,596 9,213 10, Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) ,889 10,500 1, , осим 662, 663 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ и 664 ПРИХОДИ ( ) Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата Остали финансијски приходи II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) ,487 10,000 1, III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 663 и 664 КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) , , осим 562, 563 I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА и 564 И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( )

2 Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата и Остали финансијски расходи II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) , III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 563 и 564 КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) ,973 9,600 1, Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА , и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА , и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ,100 7, и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ ,473 15,600 9, Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) ,156 1,344 Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) ,944 9, М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057 Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) ,156 2,504 О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 1059 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА ,044 део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА , Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК ( ) Т. НЕТО ГУБИТАК ( ) 1065 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069 V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071 Датум: Oвлашћено лице:

3 Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: Образац 1А Група рачуна, рачун АКТИВА П О З И Ц И Ј А БИЛАНС СТАЊА на дан АОП Стање на дан _. Претходна година Планирано стање на дан Текућа година План у 000 динара Индекс реализација дд.мм.гг / план дд.мм.гг 0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001 Б.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) , , , , I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( ) ,098 20,667 20,667 21, и део Улагања у развој , 012 и део Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права и део Гудвил и део Остала нематеријална имовина ,245 18,246 18,246 18, и део Нематеријална имовина у припреми 008 2,365 2,365 2,365 2, и део Аванси за нематеријалну имовину II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА ( ) , , , , , 021 и део Земљиште и део Грађевински објекти , , , , и део Постројења и опрема ,176 56,250 42,300 39, и део Инвестиционе некретнине и део Остале некретнине, постројења и опрема и део Некретнине, постројења и опрема у припреми ,792 25,000 24,000 29, и део Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми и део Аванси за некретнине, постројења и опрему III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) , 031 и део Шуме и вишегодишњи засади и део Основно стадо и део Биолошка средства у припреми и део Аванси за биолошка средства осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ) 040 и део Учешћа у капиталу зависних правних лица и део Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима и део Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају део 043, део 044 и део 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима део 043, део 044 и део 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима део 045 и део Дугорочни пласмани у земљи 030 део 045 и део Дугорочни пласмани у иностранству и део Хартије од вредности које се држе до доспећа и део Остали дугорочни финансијски пласмани V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) 050 и део Потраживања од матичног и зависних правних лица и део Потраживања од осталих повезаних лица и део Потраживања по основу продаје на робни кредит и део Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу и део Потраживања по основу јемства и део Спорна и сумњива потраживања и део Остала дугорочна потраживања В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 6,625 6,

4 Г. ОБРТНА ИМОВИНА ( ) , , , , Класа 1 I. ЗАЛИХЕ ( ) ,377 14,000 14,553 12, Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар ,195 14,000 14,593 10, Недовршена производња и недовршене услуге Готови производи Роба Стална средства намењена продаји Плаћени аванси за залихе и услуге 050 2,182 2,130 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ( ) 200 и део Купци у земљи матична и зависна правна лица и део Купци у Иностранству матична и зависна правна лица и део Купци у земљи остала повезана правна лица и део Купци у иностранству остала повезана правна лица , , , , и део Купци у земљи , , , , и део Купци у иностранству и део Остала потраживања по основу продаје III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА ,212 15,000 20,500 26, V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 23 осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) 230 и део Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица и део Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица , и део Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065 1, и део Краткорочни кредити и зајмови у иностранству , 235, 238 и део Остали краткорочни финансијски пласмани VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 21,001 11,794 14,227 17, VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) , , , , Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 ПАСИВА А. КАПИТАЛ ( ) 0 = ( ) , , , , I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ( ) , , , , Акцијски капитал Удели друштава с ограниченом одговорношћу Улози Државни капитал , , , , Друштвени капитал Задружни удели Емисиона премија Остали основни капитал II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ IV. РЕЗЕРВЕ V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ осим осим 330 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) ,

5 34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( ) , Нераспоређени добитак ранијих година Нераспоређени добитак текуће године IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ X. ГУБИТАК ( ) , , , , Губитак ранијих година , , , , Губитак текуће године ,944 9, Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( ) ,362 6, X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( ) ,362 6, Резервисања за трошкове у гарантном року Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава Резервисања за трошкове реструктурирања Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених , Резервисања за трошкове судских спорова и Остала дугорочна резервисања II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Обавезе које се могу конвертовати у капитал Обавезе према матичним и зависним правним лицима Обавезе према осталим повезаним правним лицима Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана Дугорочни кредити и зајмови у земљи Дугорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу финансијског лизинга Остале дугорочне обавезе В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) ,686 86,090 84,090 79, I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица Краткорочни кредити и зајмови у земљи Краткорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји 424, 425, 426 и Остале краткорочне финансијске обавезе II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) ,497 12,000 13,500 8, Добављачи матична и зависна правна лица у земљи Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству Добављачи остала повезана правна лица у земљи Добављачи остала повезана правна лица у иностранству Добављачи у земљи ,110 12,000 13,500 8, Добављачи у иностранству Остале обавезе из пословања , 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ,000 5,000 5, V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ , VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ ,588 1,500 1,500 1, осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ,656 66,590 63,590 62, Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( ) 0 = ( ) Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( ) , , , , Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

6 Датум: Oвлашћено лице:

7 Предузеће:_ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични б Образац 1Б ПОЗИЦИЈА 1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од до године АОП _. Претходна година План за Текућа година План у 000 динарa Индекс реализација план дд.мм 2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) Продаја и примљени аванси Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) Исплате добављачима и дати аванси Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи Плаћене камате Порез на добитак Одливи по основу осталих јавних прихода III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) , ,000 71,500 57, ,000 65,000 53, ,174 8,000 2, ,449 25,000 4,500 3, ,306 64,273 59, , ,030 25,042 22,283 92, ,726 33,281 32, , ,477 2,950 1, ,233 22,000 4,800 4,881 23,560 1, Продаја акција и удела (нето приливи) Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето приливи) Примљене камате из активности инвестирања Примљене дивиденде II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) Куповина акција и удела (нето одливи) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето одливи) III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) ,023 29,900 5,000 1,767 12,023 29,900 5,000 1,767 12,023 29,900 5,000 1, Увећање основног капитала Дугорочни кредити (нето приливи) Краткорочни кредити (нето приливи) Остале дугорочне обавезе Остале краткорочне обавезе II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) Откуп сопствених акција и удела Дугорочни кредити (одливи) Краткорочни кредити (одливи) Остале обавезе (одливи) Финансијски лизинг Исплаћене дивиденде III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ( ) , ,000 71,500 57, , ,206 69,273 61,228 2, ,651 4,960 12,000 12,000 20,994 21,001 11,794 14,227 17, , Датум: Овлашћено лице:

8 ПредуЈП ВОДОВОД РУМА Матич Образац 2 Р. бр. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса 1. на терет запосленог) Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима 2. на терет запосленог) Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на 3. терет послодавца) План Индекс реализација план ,512 67,318 17,030 16, ,029 96,007 24,307 22, , ,647 29,140 26, Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* Накнаде по уговору о делу - на неодређено време - на одређено време 6 Број прималаца накнаде по уговору о делу 21 7 Накнаде по ауторским уговорима Трошкови запослених 8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ _. Претходна година План за _. Текућа година Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 10 пословима 11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора Број прималаца наканде по основу осталих уговора 13 Накнаде члановима скупштине 14 Број чланова скупштине 15 Накнаде члановима управног одбора 16 Број чланова управног одбора 17 Наканде члановима надзорног одбора 18 Број чланова надзорног одбора 19 Превоз запослених на посао и са посла 20 Дневнице на службеном путу 1,329 1, ,063 7,300 1,825 1, Накнаде трошкова на службеном путу 22 Отпремнина за одлазак у пензију 23 Број прималаца 24 Јубиларне награде 25 Број прималаца Смештај и исхрана на терену 27 Помоћ радницима и породици радника 924 1, Стипендије 29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 1,400 3,520 1,750 1, * број запослених последњег дана извештајног периода ** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу Датум: Овлашћено лице:

9 ПредузећЈП Водовод Рума Матични Образац 3 ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ Р. бр. Основ одлива / пријема кадрова Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) Стање на дан године* Одлив кадрова 2. рационализација 4 3. отказ уговора о раду Пријем 7. навести основ Стање на дан године** *последњи дан претходног тромесечја ** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља Датум: Овлашћено лице:

10 ПредузећЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Образац 4 Матични КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА Р. Бр. ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ децембар претходне године 1. ВОДА ФИЗИЧКА ЛИЦА ВОДА ПРИВРЕДА КАНАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКА ЛИЦА КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДА НАКНАДА ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ ФИЗИЧКА ЛИЦА НАКНАДА ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ ПРАВНА ЛИЦА Цена по јединици мере за текућу годину I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Индекс дец. текуће године дец. претходне године Датум: Oвлашћено лице:

11 Предузеће: Образац 5 Матични број: СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА Претходна година 201_ Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) (2-3) 5 Субвенције Остали приходи из буџета* УКУПНО 11,272 11,272 11,272 11,272 Субвенције 1,390 План за период текућа година до до до до Остали приходи из буџета* 6,457 УКУПНО 7,847 Период од до _. Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Индекс реализацијa / план (2-3) 5 Субвенције Остали приходи из буџета* УКУПНО Период од до _. Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Индекс реализацијa / план (2-3) 5 Субвенције Остали приходи из буџета* УКУПНО Период од до _. Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Индекс реализацијa / план (2-3) 5 Субвенције Остали приходи из буџета УКУПНО Период од до _. Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Индекс реализацијa / план (2-3) 5 Субвенције Остали приходи из буџета* УКУПНО * Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл). Датум: Овлашћено лице:

12 Предуз ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Образац 6 Матични број: СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Р. бр. План Индекс реализација план Спонзорство Донације 3. Хуманитарне активности 4. Спортске активности 5. Репрезентација Реклама и пропаганда Остало Позиција План за Претходна година Претходна година План за Текућа година Редни број Прималац Намена Износ Прималац Намена Износ Прималац Намена Износ 1 ФРУШКОГОРЈЕ ГИМНАЗИЈА ЏУДО КЛУБ ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТ ФАМИ БУМИС Спонзорство Донације Хуманитарне активности Датум: Овлашћено лице:

13 Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Образац 7 Матични број: Пословна година Укупна остварена нето добит Година уплате у буџет Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године НЕТО ДОБИТ Правни основ (број одлуке Владе) Датум уплате Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година Правни основ уплате из претходних година³ Укупно уплаћено у буџет = _² 201_ 201_ 201_ 201_ 201_ 201_ ¹претходна година ²текућа година ³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода) Датум:

14 Образац 8 Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: Плански курс: КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ Кредитор Домаћи кредитор Страни кредитор Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте Назив кредита / Пројекта Валута Уговорени Гаранција државе износ кредита Да/Не Стање кредитне задужености на ДД. ММ. године у оригиналној валути Стање кредитне задужености на ДД. ММ. године Година повлачења кредита Рок отплате Период почека без периода (Grace period) почека Датум прве отплате Каматна стопа Број отплата током једне године Главница први квартал План плаћања по кредиту за текућу годину Главница други квартал Главница трећи квартал Главница четврти квартал Камата први квартал Камата други квартал Камата трећи квартал Камата четврти квартал *За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути. **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и у обрасцу 10 Датум: Oвлашћено лице ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА НИЈЕ КРЕДИТНО ЗАДУЖЕНО

15 Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: Образац 9 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА СТАЊЕ НА ДАН АОП Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) Назив банке Износ у оригиналној валути Износ _5. (претходна година) ТЕКУЋИ РАЧУНИ ВОЈВ., ИНТЕСА, АИК,ТРЕЗОР,ПО Укупно ТЕКУЋИ РАЧУНИ ВОЈВ., ИНТЕСА, АИК,ТРЕЗОР,ПО БЛАГАЈНЕ Укупно _. Укупно _. Укупно _. Укупно Датум: Овлашћено лице:

16 Образац 10 Редни број Назив инвестиционог улагања Извор средстава¹ Година почетка финансирања Година завршетка финансирања Укупна вредност у 000 дин Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 1 БУНАР ФИШЕР САЛАШ 1,4 2,015 2,016 11,500 2 БУШЕЊЕ БУНАР Б-10 1,4 2,015 2,016 4, ОПРЕМАЊЕ БУНАРА Б10 1,4 2,015 2,016 3, БУШЕЊЕ БУНАРА Б-11 1,4 2,015 2,016 4, ОПРЕМАЊЕ БУНАРА Б11 1,4 2,015 2,016 3, БУНАР ДОБРИНЦИ 1,4 2,015 2,017 12,180 7 БУНАР ХРТКОВЦИ 1,4 2,015 2,017 12, БУНАР ДОЊИ ПЕТРОВЦИ 1,4 2,016 2,017 12,000 9 РЕЗЕРВОАР БОРКОВАЦ 1,4 2,016 2,017 12, РЕЗЕРВОАР ВРДНИК 1,4 2,016 2,016 10, ОТКУП ЗЕМЉИШТА Укупно: 4 2,016 2,017 12,000 97,310 2,025 ¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дин Редни Текућа година - укупно гггг гггг гггг гггг Назив инвестиционог улагања број План План План План План 1 БУНАР ФИШЕР САЛАШ 11,500 2 БУШЕЊЕ БУНАР Б-10 4,215 3 ОПРЕМАЊЕ БУНАРА Б10 3,000 4 БУШЕЊЕ БУНАРА Б-11 4,215 5 ОПРЕМАЊЕ БУНАРА Б11 3,000 6 БУНАР ДОБРИНЦИ 12,180 7 БУНАР ХРТКОВЦИ 12,200 8 БУНАР ДОЊИ ПЕТРОВЦИ 12,000 9 РЕЗЕРВОАР БОРКОВАЦ 12, РЕЗЕРВОАР ВРДНИК 10, ОТКУП ЗЕМЉИШТА Укупно: 12,000 97,310 ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

17 Предузеће: ЈП ВОДОВОД РУМА Образац 11 Матични број: БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА у 000 динара Група рачуна, рачун ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ Озн. за Исправка Нето Бруто АОП вредности (кол. 4-5) , осим 236 и Краткорочни финансијски пласмани ( ) 9108 део 232, део 234, део 238 и део Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 део 230 и део 239 део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 део 04 и део Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) Остали краткорочни финансијски пласмани Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања ( ) део 048 и део Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9114 део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део , део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси ( ) 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део предузећима 206 и део 209 део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део правним лицима и предузетницима 206 и део 209 део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 на дан Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе , , ,377 61, ,385 3, ,571 35, ,056 19,056 део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део Остала потраживања по основу продаје и остали аванси ,152 13, , 056, део 059, 21, Друга потраживања ( ) ,497 18,497 део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део Потраживања од физичких лица ,497 18,497 део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 4.2. Потраживања од јавних предузећа 228 и део део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део Потраживања од републичких органа и организација 9128 део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део Потраживања од јединица локалне самоуправе 9129 део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 4.6. Остала потраживања 224, део 225, део 226, део 228 и део Потраживања од домаћих правних лица и предузетника 9127 Датум: Овлашћено лице: НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: / од 13. новембра године

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG Пери извештавања: 0.0.4 до 3.2.4 Гишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA RAVNAJA AD Матични број (МБ): 07627 Поштански број и

Више

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр Прилог 3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Процена 2014 1 2 3 4 5 A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 070859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.07.2014. године - 30.09.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна Планирано за 01.01.-

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 07190859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.10.2014. године - 31.12.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна година Планирано

Више

MergedFile

MergedFile Предузеће: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Матични број: 17001841 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 31.03.2019. у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Реализација 01.01-31.12.2018.

Више

- л о г о -

- л  о  г  о - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

Obrazac

Obrazac ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 15 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 533 2. Одливи по основу дугорочних кредита 534 3. Одливи по основу краткорочних кредита 535

Више

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, брoj 9/13) и члана 25. став 1. тачка 4. Статута

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

MergedFile

MergedFile ЈКСП МОРАВА, ЛАПОВО ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2017. до 30.09.2017. год. Лапово, 30.09.2017. Образац 12 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ

Више

на дан Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање

на дан Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање на дан 31.12.2014 Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање.20. 01.01.20. 2 3 4 5 АКТИВА А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ Б. СТАЛНА ИМОВИНА

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун ПО

Предузеће:ЈП Војводинашуме Петроварадин Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун ПО Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин Матични број:08762198 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2018 у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година

Више

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године тачка у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Про

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године тачка у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Про БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године тачка 3.2.2. у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Процена остварења 2016 1 2 3 4 5 A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА РАЈКО ПОЛЕДИЦА 09039508100 33-09039508 10033 Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033 DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033, c=rs Date: 2019.05.13 12:12:20 +02'00' Obrazac

Више

Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: БИЛАНС УСПЕХА у периоду у динарима Група рачун

Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: БИЛАНС УСПЕХА у периоду у динарима Група рачун Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: 8139679 БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2014. Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП 01.01-31.12.2013. Претходна година План

Више

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица Попуњава друго правно лице Матични број 06022413 Шифра делатности 9319 ПИБ 100284421 Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица), Благоја Паровића 150 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Више

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ Нови Сад, јун године 1

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ Нови Сад, јун године 1 О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ Нови Сад, јун 2018. године 1 На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obraz

Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obraz Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obrazac je zaštićen i nisu dozvoljene izmjene. Osnovne podatke

Више

Obrazac ostalih dioničkih društava

Obrazac ostalih dioničkih društava OPĆI PODACI Obrazac OEIPD od 01.01. do 30.06.2016. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 01634 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Registar

Више

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРА

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРА НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРАД, 27.МАРТА 28-32 ДЕЛАТНОСТ: 7490 МАТИЧНИ БРОЈ: 07094094

Више

JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA GODINU Beograd, maj godine

JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA GODINU Beograd, maj godine JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2018. GODINU Beograd, maj 2019. godine KLS Revizija d.o.o. Kosovska 17/II 11000 Beograd Srbija

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ na dan godine Popunjava lice Matični : 97 Popunjava: Dubravka Ivanovic Šifra djelatnosti: 7 BROJ ISKAZA: 7/ Naziv: DRUŠTVENO PREDUZEĆE "STRELKOMERC" D.O.O.

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Beogradska berza a.d.

Beogradska berza a.d. Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.

Више

P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - hiljada dinara - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I

P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - hiljada dinara - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I do V) 165,929 149,194 I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL D2 II. GOODWILL

Више

MergedFile

MergedFile U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011 i 112/2015), članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih

Више

Microsoft Word - Sajt_GMC_YU_DOO_2008

Microsoft Word - Sajt_GMC_YU_DOO_2008 "GMC-YU" d.o.o. Novi Sad Ticanova br.3 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2008. GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.0 do..0 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 999 BROJ ISKAZA: 0/0 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE "DIGITALIZUJ

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft Word - SES_2008

Microsoft Word - SES_2008 "SES" d.o.o. Beograd Vitanovačka br. 8 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i

Више

TFI-POD

TFI-POD BILANCA stanje na dan 3.2.20. Prethodno Tekuće A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do ). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 31.03.2017. AOP oznaka Prethodno razdoblje 31.12.2016. Tekuće razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B)

Више

Druga izmena programa 2017 konačno

Druga izmena programa 2017 konačno ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4 претежна делатност: 3811 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб Земун МБ ПИБ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за годину

ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб Земун МБ ПИБ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за годину ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб 11080 Земун МБ 07725531 ПИБ 100001046 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за 2019. годину Београд, август 2019. Поштовани акционари, пред вама

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA

Више

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUB JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUBOTICA-TRANS ZA 2014.GODINU ОSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA

Више

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Izvještaj za period od I III 2015. Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 31.03.2015. godine 2.

Више

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt BILANCA POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA ( 003+00+020+03+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA ( 004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije,

Више

Образац 12

Образац 12 Образац 12 Јавно комунално стамбено предузеће Топола ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. Топола, април 2019.

Више

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA BILANCA stanje na dan 30.06.205. POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

Microsoft Word - Autocentar Petrovic 2008 sajt.doc

Microsoft Word - Autocentar Petrovic 2008 sajt.doc AUTOCENTAR PETROVIĆ DOO ŠABAC OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji

Више

Izvjestaj o poslovanju za 2. kvartal 2011.godine.xls

Izvjestaj o poslovanju za 2. kvartal 2011.godine.xls OPĆI PODACI od 01.01.do 30.06.2011.godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica

Више

fi

fi Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002

Више

Microsoft Word - 01 Naslovna i sadrzaj.docx

Microsoft Word - 01 Naslovna i sadrzaj.docx ENERGOPROJEKT OPREMA A.D., BEOGRAD GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU Beograd, April 2016. godine U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ( Službeni glasnik RS broj 31/2011), članom

Више

Model izvestaja

Model izvestaja "PROFILCO YU" d.o.o. Beograd Autoput za Novi Sad br. 118 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona

Више

TFI-POD

TFI-POD Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Financijski izvještaj za period od I VI 2012. godine Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 30.06.2012.

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

- л о г о -

- л  о  г  о - ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД СЕДИШТЕ: Владимира Николића 1, Нови Сад ПРЕТЕЖНА

Више

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO I BILANS Klasa 0 Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina Postoje četiri osnovne grupe konta: 00- Upisani, a neuplaćeni kapital 01-Nematerijalna ulaganja 02-Nekretnine, postrojenja,

Више

Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo

Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo AKTIVA. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA ( 0

Више

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018.

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018. HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI 2018. Zagreb, rujan 2018. SADRŽAJ: I. IZVJEŠĆE UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA MEĐUIZVJEŠTAJ

Више

4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције за

4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције за 4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених отпремнине и јубиларне награде у износу од

Више

xlsx

xlsx Obrazac OP Prilog 20 OSNOVNI PODACI O BANCI VOLKSBANK A.D. BEOGRAD ( Poslovno ime I sediste) Bulevar Mihajla Pupina 165 G (Adresa) 20-13-200 (Telefoni sedista banke) Gordana Matic 20-13-201 (Predsednik

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft Word - Osnovni Prospekt 2009 MFP Kikinda.doc

Microsoft Word - Osnovni Prospekt 2009 MFP Kikinda.doc P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA Molersko farbarsko preduzeće a.d. KIKINDA Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1. - 3.2017. SADRŽAJ OPĆI PODACI... 3 IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA BELJA D.D. ZA RAZDOBLJE 1. 3. 2017. GODINE... 4 OPĆI PODACI Belje d.d.

Више

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc)

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc) P R O S P E K T ZA IZDAVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA A.D. STAN-PROGRES-KALENIĆ NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.07 do..07 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 9.99 BROJ ISKAZA: 08/07 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE

Више

Page of Попуњава правно лице - предузетник Матични број 0 Шифра делатности ПИБ 00 Назив JAVNO PREDUZEĆE ZAVOD ZA UDŽBENIKE, BEOGRAD Седиште Београд-Стари Град, Обилићев Венац ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

Више

Microsoft Word - VM protect 2008

Microsoft Word - VM protect 2008 "VM PROTECT" d.o.o. Glušci Cvetina Brkića br. 63 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu

Више

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ ГОДИНЕ Горњи Милановац, године

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ ГОДИНЕ Горњи Милановац, године ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ Горњи Милановац, 13.08.2018. године На основу члана 53. Закона о тржишту капитала ( Сл. Гласник РС бр.. 31/2011) и члана 4. Правилника о садржини, форми

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

HidroinvestDTD

HidroinvestDTD P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA HIDROINVEST DTD A.D. NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju investitorima

Више

(Microsoft Word - Tromjese\350ni izvje\232taji_300911_nerevidirani_konsolidirani.doc)

(Microsoft Word - Tromjese\350ni izvje\232taji_300911_nerevidirani_konsolidirani.doc) ULJANIK d.d. Pula Konsolidirani Tromjesečni izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2011. Pula, listopad 2011. SADRŽAJ Financijski izvještaji Konsolidirana bilanca Konsolidirani račun dobiti

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Попуњава правно лице - предузетник атични број Шифра делатности ПИБ азив ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД едиште АДА,

Попуњава правно лице - предузетник атични број Шифра делатности ПИБ азив ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД едиште АДА, Попуњава правно лице - предузетник атични 0 8 2 0 8 4 0 9 Шифра делатности 2 4 5 2 ПИБ 1 0 1 0 9 2 2 5 1 азив ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД едиште АДА, Молски пут 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ за период

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12 Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године Београд,24.01.2019.године I ОСНОВНИ СТАТУСНИ

Више

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015. 120, 220, 125 и 225 121 и 221 (у хиљадама динара) Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА 122, 222,

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj SBERBANK BH DD 4200072900000 (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO 200072900000 (Djelatnost) (identifikacioni broj za indirektne poreze) SARAJEVO, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA

Више

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рач

Предузеће: ЈКП Водовод и канализација Обреновац Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рач Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Матични број: 223486 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 1.1. - 3.9.216. у динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Реализација 1.1-31.12.215. Претходна година

Више

Друштво за ревизију и консалтинг ФИНЕКС С.Ј. д.о.о. Београд ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ВЕЛИКИ ПАРК UЖИЦЕ И З В Е Ш Т

Друштво за ревизију и консалтинг ФИНЕКС С.Ј. д.о.о. Београд ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ВЕЛИКИ ПАРК UЖИЦЕ И З В Е Ш Т Друштво за ревизију и консалтинг ФИНЕКС С.Ј. д.о.о. Београд ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ВЕЛИКИ ПАРК UЖИЦЕ И З В Е Ш Т А Ј Н Е З А В И С Н О Г Р Е В И З О Р А О ИЗВРШЕНОЈ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Microsoft Word - 01 Naslovna i sadrzaj.docx

Microsoft Word - 01 Naslovna i sadrzaj.docx ENERGOPROJEKT OPREMA A.D., BEOGRAD GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU Beograd, April 2016. godine U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ( Službeni glasnik RS broj 31/2011), članom 3. Pravilnika

Више

BILANCA stanje na dan Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITA

BILANCA stanje na dan Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITA BILANCA stanje na dan 3.03.200. Naziv pozicije Prethodno Tekuće AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1. - 9.2017. SADRŽAJ OPĆI PODACI... 3 IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA BELJA D.D. ZA RAZDOBLJE 1. 9. 2017. GODINE... 4 I Z J A V A... 11 OPĆI

Више

TFI-POD

TFI-POD Prilog. Razdoblje izvještavanja:..206 do 3.2.206 Matični broj (MB): 0924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040258 Osobni identifikacijski broj 2298253360

Више