Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона"

Транскрипт

1 Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14) и члана 14. Правилника о јавним набавкама Градске управе Бања Лука (Службени гласник града Бања Лука број 4/15, 21/15, 03/17, 22/17, 38/17, 3/18 и 4/19), Градоначелник Бањалуке доноси сљедећу О Д Л У К У I Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку Израда Главног пројекта канализационе мреже у Бањалуци, број јавне набавке /19. II Утврђује се да су све понуде: ИБИС д.о.о. Завидовићи, ВОДИНГ 92 д.о.о. Бијељина, J.У. Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС, Бањалука, РАДИС д.о.о. Источно Сарајево, Урбис центар'' д.о.о. Бањалука, ''Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бањалука, испуниле услове за квалификацију и да су прихватљиве за уговорни орган. III РАДИС д.о.о. Источно Сарајево, бира се као најповољнији понуђач, јер је понудиo најнижу цијену у износу од 8.775,00 КМ са ПДВ-ом. IV Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, најповољнији понуђач из тачке III ове одлуке је дужан, у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима доказује своју личну способност, ови документи су наведени у члану 45. став (2) Закона о јавним набавкама ( Службени гласник БиХ број 39/14). Најповољнији понуђач је дужан доставити оригинале или овјерене фотокопије наведених докумената, с тим што ови документи не смију бити старији од три мјесеца рачунајући од дана подношења понуде. Најповољнији понуђач је такође дужан доставити овјерену фотокопију важеће лиценцe за пројектовањехидротехничка фаза, за објекте за коју дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. О б р а з л о ж е њ е Одлуком Градоначелника број 12-Г-1202/19 од године, покренут је поступак јавне набавке Израда Главног пројекта канализационе мреже у Бањалуци. Рјешењем Градоначелника број 12-Г-1203/19 од године, именовaна је Комисија за провођење предметног поступка јавне набавке. тел: факс:

2 Комисија за предметну јавну набавку, провела је конкурентски захтјев за достављање понуда, број /19. Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки дана године под бројем /19. Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за комуналне послове износи ,60 КМ. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Предвиђено је провођење е-аукције. Позивом за подношење понуде је тражено да понуђачи доставe сљедеће доказе : a) попуњен образац за понуду - назив и сједиште понуђача, а за групу понуђача податке о сваком члану групе понуђача, као и јасно одређење члана групе који је овлашћени представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, за комуникацију и за закључивање уговора, б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач.a) до д) Закона (потписана од стране понуђача и овјерена од стране надлежног органа општински / градски орган управе или нотар), в) докази предвиђени чланом 46. ЗЈН-а (овјерена фотокопија актуелног извода из судског регистра), не старијег од 6 мјесеци, г) потписан и овјерен примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана од стране понуђача и овјерена од стране надлежног органа општински / градски орган управе или нотар), д) попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача образац за цијену понуде ( спецификација), ђ) потписан и овјерен печатом понуђача нацрт уговор, е) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, ж) списак повјерљивих информација з) попис докумената уз понуду и) доказ о преференцијалном третману домаћег (потврда надлежне привредне коморе о томе да ли понуђачи подлијежу примјени преференцијалног третмана домаћег, у овом поступку јавне набавке) и ј) пуномоћ/овлаштење за лице које попуњава горе наведене изјаве, уколико то лице није овлаштено за заступање понуђача, к) изјава о прибављању лиценце за пројектовање - хидротехничка фаза. Дана год. у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том приликом констатовала да су пристигле понуде сљедећих понуђача: 1) ИБИС д.о.о. Завидовићи, укупна цијена ,50 КМ са ПДВ-ом, 2) ВОДИНГ 92 д.о.о. Бијељина, укупна цијена ,00 КМ са ПДВ-ом, 3) J.У. Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС, Бањалука, укупна цијена ,10 КМ са ПДВ-ом, 4) РАДИС д.о.о. Источно Сарајево, укупна цијена ,00 КМ са ПДВ-ом, 5) Урбис центар'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена ,00 КМ са ПДВ-ом, 2

3 6) ''Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена ,30 КМ са ПДВ-ом. Дана године у 09:00 часова, Комисија јe приступила прегледу и оцјени понуда и том приликом констатовала сљедеће: Понуда број 1. ИБИС д.о.о. Завидовићи Понуда под редним бројем 1. од године, коверта са понудом исправно Понуда број 2. ВОДИНГ 92 д.о.о. Бијељина Понуда под редним бројем 2. од године, коверта са понудом исправно Понуда број 3. J.У. Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС, Бањалука Понуда под редним бројем 3. од године, коверта са понудом исправно Понуда број 4. РАДИС д.о.о. Источно Сарајево Понуда под редним бројем 4. од године, коверта са понудом исправно Понуда број 5. Урбис центар'' д.о.о. Бањалука Понуда под редним бројем 5. од године, коверта са понудом исправно Понуда број 6. Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бањалука Понуда под редним бројем 6. од године, коверта са понудом исправно Дакле, комисија констатује да су све понуде: ИБИС д.о.о. Завидовићи, ВОДИНГ 92 д.о.о. Бијељина, J.У. Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС, Бањалука, РАДИС д.о.о. Источно Сарајево, Урбис центар'' д.о.о. Бањалука, ''Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бањалука, испуниле услове за квалификацију и да су прихватљиве за уговорни орган. 3

4 Понуђач J.У. Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС, Бањалука није доставиo доказ о преференцијалном третману домаћег, па преференцијални третман неће бити обрачунат у његову корист, док су остали понуђачи доставили доказ о преференцијалном третману домаћег, па ће преференцијални третман бити обрачунат уњихову корист. Рачунском контролом је утврђено да у понуди J.У. Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС, Бањалука постоји рачунска грешка и то у Образцу за понуду у израженом износу ПДВ-а и укупној цијени за уговор, гдје се наводи да цијена понуде треба да износи ,55 КМ са ПДВ-ом, а не ,10 КМ са ПДВ-ом. У складу са чланом 17. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда ( Службени гласник БиХ број 90/14 и 20/15), Одсјек за јавне набавке је дана године, наведеном понуђачу упутио допис у којем је затражио сагласност на исправку рачунске грешке. Наведени понуђач је писменим путем одобрио исправку рачунске грешке. Е-аукција је заказана за године, од 14:00 до 14:30 часова. У систем е- набавке су унесене вриједности понуда без ПДВ-а, и то : 1) РАДИС д.о.о. Источно Сарајево, укупна цијена ,00 КМ, 2) ВОДИНГ 92 д.о.о. Бијељина, укупна цијена ,00 КМ, 3) Урбис центар'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена ,00 КМ, 4) ИБИС д.о.о. Завидовићи, укупна цијена...22,950,00 КМ, 5) Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена ,00 КМ, 6) J.У. Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС, Бањалука, укупна цијена ,00 КМ. Е-аукција је започела у 14:00, а окончана у 15:26 часова. Током трајања е-аукције понуђачи су 54 пута подносили нову цијену понуде. Коначна ранг листа понуђача који су учествовали у е-аукцији изгледа: 1) РАДИС д.о.о. Источно Сарајево, укупна цијена ,00 КМ без ПДВ-а, 2) ИБИС д.о.о. Завидовићи, укупна цијена ,20 КМ без ПДВ-а, 3) Урбис центар'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена ,00 КМ без ПДВ-а, 4) Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена ,00 КМ без ПДВ-а, 5) ВОДИНГ 92 д.о.о. Бијељина, укупна цијена ,00 КМ без ПДВ-а, 6) J.У. Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС, Бањалука, укупна цијена ,00 КМ без ПДВ-а. Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, најповољнији понуђач из тачке III ове одлуке је дужан, у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе којима доказује своју личну способност. Ови документи су наведени у члану 45. став (2) Закона о јавним набавкама ( Службени гласник БиХ број 39/14). Најповољнији понуђач је дужан доставити оригинале или овјерене фотокопије наведених докумената, с тим да документи наведени у члану 45. став 2) Закона о јавним набавкама не смију бити старији од три мјесеца рачунајући од дана подношења понуде. Најповољнији понуђач је такође дужан доставити овјерену 4

5 фотокопију важеће лиценцe за пројектовање-хидротехничка фаза, за објекте за коју дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. С обзиром да је понуђач РАДИС д.о.о. Источно Сарајево, понудио најнижу цијену понуде, Комисија се једногласно опредјелила за понуду датог понуђача. Сходно томе, Комисија сматра да је наведени понуђач компетентан, поуздан и способан да изврши додијељени уговор, те је ваљало прихватити препоруку Комисије, и донијети одлуку као у диспозитиву. Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за разматрање жалби, Филијала у Бањалуци. Жалба се подноси путем уговорног органа Градоначелника, Одсјека за јавне набавке у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача. Жалба се подноси у 3 примјерка, директно на протокол уговорног органа у канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука или препорученом пошиљком. Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К Мр Игор Радојичић 5

odluka

odluka Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12-Г-2350/19 Дана, 17.06.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14)

Више

Microsoft Word - ????? 2 ??? ? - ???????????? ??????

Microsoft Word - ????? 2 ??? ? - ???????????? ?????? 20-404 404-181/1 /18 НАБАВКА УСЛУГА ИЗ АНЕСКА 2 ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА Избор ресторана за угоститељске услуге за протоколарне догађаје, обиљежавање Дана Града, Спасовдана и Нове године, ЛОТ 1

Више

Aнех II

Aнех II 20-404-554/18 Набавка пружање услуге ''Испитивање и издавање употребне дозволе за аутомеханичке љестве (надоградња Rosenbauer)'' РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊАЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК Мipex auto RS д.о.о. Бањалука

Више

UGOVORNI ORGAN

UGOVORNI ORGAN Federation of Broj: 09-3-134-1/18 Sarajevo, 22.11.2018. godine UGOVORNI ORGAN Naziv: Javna ustanova Srednja ugostiteljsko turistička škola Sarajevo Sjedište: Dugi sokak broj 9 Sarajevo Tel: 033-534-633;

Више

Broj: b/17 Sarajevo, Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ( Službe

Broj: b/17 Sarajevo, Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ( Službe Broj: 03-16-8-1676-9b/17 Sarajevo, 27.11.2017. Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH broj 39/14), Poglavlja III. stav 3.

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:31.3.2017. u 13:34 OBAVJEŠTENJE

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:27.5.2019. u 13:54 OBAVJEŠTENJE

Више

UGOVORNI ORGAN

UGOVORNI ORGAN Federation of Broj: 09-3-133-1/18 Sarajevo, 30.11.2017. godine UGOVORNI ORGAN Naziv: Javna ustanova Srednja ugostiteljsko turistička škola Sarajevo Sjedište: Dugi sokak broj 9 Sarajevo Tel: 033-534-633;

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија Основна школа Змај Јова Јовановић Мештровићева бр. 19, 11000 Београд Датум 01.03.2019. год. Дл. број: 5/34 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:20.12.2018. u 14:32 OBAVJEŠTENJE

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br. 5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:11.10.2018. u 14:36 OBAVJEŠTENJE

Више

Broj: /15

Broj: /15 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Broj: 01-1573/15 Sarajevo, 02.11.2015. godine PREDMET: Poziv na dostavu ponude Ugovorni organ,

Више

Nacrt

Nacrt Broj: 01/04-6840-2/18 Sarajevo,31.12.2018. godine 1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, pozivate se da dostavite ponudu u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Више

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Gradonačelnik Broj: II-404-92/2016 Broj: JNMV P 05/16 Dana: 04.03.2016. Subotica, Trg slobode br. 1 U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o

Више

CRNA GORA Obrazac 18 Ministarstvo finansija Član 106 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-1

CRNA GORA Obrazac 18 Ministarstvo finansija Član 106 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-1 CRNA GORA Obrazac 18 Ministarstvo finansija Član 106 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-16/15 Mjesto i datum: Podgorica, 08.05.2014.godine ODLUKA

Више

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: 09.04.2019. godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja

Више

odluka

odluka Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12-Г-2076/19 Дана, 30.05.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14)

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba tum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:17.12.2018. u 15:55 OBAVJEŠTENJE

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања : Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:11.6.2019. u 9:34 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Bosansko Podrinjski Kanton Goraţde OPĆINA GORAŢDE Komisija za provoċenje postupka javne nabavke za

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Bosansko Podrinjski Kanton Goraţde OPĆINA GORAŢDE Komisija za provoċenje postupka javne nabavke za BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Bosansko Podrinjski Kanton Goraţde OPĆINA GORAŢDE Komisija za provoċenje postupka javne nabavke za ustupanje radova na rekonstrukciji ulice Omera Vrane

Више

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0165/19 Датум: 25.02.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar 2018. godine Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore (,,Sl.list CG br. 42/11, 57/14,28/15 i 42/17) i Pravilnika

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:8.8.2019. u 9:20 OBAVJEŠTENJE

Више

Broj: 1162 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odluči

Broj: 1162 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odluči Broj: 1162 Podgorica, 16.02.2016.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj dokumentaciji

Више

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurencije Broj 01-85/1 Mjesto i datum 30.05.2013.godine Na

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 404-8-2/2017-04-5 ДАНА: 17.07.2017 година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) начелник општинске

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-119-5/18-IV сачинила је: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Адреса - Израда

Више

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД Дунавска 35. www.arhivvojvodine.org.rs БРОЈ: I 404-119/6-15 ДАНА:03. јул 2015. На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним

Више

Naručilac Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Broj Mjesto i datum Podgorica 15/12/2014 I Podaci o naručiocu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE

Naručilac Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Broj Mjesto i datum Podgorica 15/12/2014 I Podaci o naručiocu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE Naručilac Ţeljeznički prevoz Cr Gore AD Podgorica, Broj 10111 Mjesto i tum Podgorica 15/12/2014 I Poci o naručiocu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE Naručilac: Ţeljeznički prevoz Cr Gore AD Podgorica

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:22.8.2018. u 8:41 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

ANEKS 2 DIO B RESTORANI

ANEKS 2 DIO B RESTORANI 20-404 404-246 46/19 НАБАВКА УСЛУГА ИЗ АНЕКСА 2 ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ИЗБОР РЕСТОРАНА И УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊАЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК Предмет : Набавка услуга из анекса 2 дио

Више

Microsoft Word - Poziv nakon objave

Microsoft Word - Poziv nakon objave CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/12-11/2 Mjesto i datum: Podgorica, 24.01.2012.godine Na osnovu

Више

OBRAZAC 15 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-68/8 Mjesto i datum: Podgorica, 10. avgust 2016.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o ja

OBRAZAC 15 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-68/8 Mjesto i datum: Podgorica, 10. avgust 2016.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o ja OBRAZAC 15 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-68/8 Mjesto i datum: Podgorica, 10. avgust 2016.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14),

Више

Na osnovu odredaba Zakona o radu u institucijama BiH («Službeni glasnik BiH», broj 26/04), Statuta i Pravilnika o radu JP NIO

Na osnovu odredaba Zakona o radu u institucijama BiH («Službeni glasnik BiH», broj 26/04), Statuta i Pravilnika o radu JP NIO Na osnovu Odluke o prodaji službenog automobila broj: 4-1-04-1-181/1-17 od 08.06.2017. godine, a u vezi sa članom 12. Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања : Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:19.6.2019. u 8:50 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ

Више

OBRAZAC 15 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-6/9 Mjesto i datum: Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim n

OBRAZAC 15 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-6/9 Mjesto i datum: Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim n OBRAZAC 15 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-6/9 Mjesto i datum: Podgorica, 07.03.2016.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u

Више

Broj: 3894/2 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu

Broj: 3894/2 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu Broj: 3894/2 Podgorica, 31.05.2017.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG  1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 18/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО REPUBLIKA SRPSKA JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO JIB: 4

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО REPUBLIKA SRPSKA JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO JIB: 4 РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО REPUBLIKA SRPSKA JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO JIB: 4400963610001 MB: 1752642 B.R.U: 5-43-00 REPUBLIC OF

Више

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“ У складу са чланом 108. и 109. Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 2893/1 од 23.07.2018. године Комисије за јавну

Више

Proces remonta

Proces remonta ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' Број: Д-62018-6 Датум: 15.03.2018. ЛОЗНИЦА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 1242012, 142015, 682015), в.д. директора наручиоца

Више

KONKURENTSKI ZAHTJEV br. JN KZ-248/2019 ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU ROBE: Nabavka akumulatorske baterije 220 V, 240 Ah za potrebe "Elektroprenos

KONKURENTSKI ZAHTJEV br. JN KZ-248/2019 ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU ROBE: Nabavka akumulatorske baterije 220 V, 240 Ah za potrebe Elektroprenos KONKURENTSKI ZAHTJEV br. JN KZ-248/2019 ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU ROBE: Nabavka akumulatorske baterije 220 V, 240 Ah za potrebe "Elektroprenos Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG  1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 11/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

МОЛБА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

МОЛБА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ Предмет: Захтев за достављање понуде Молимо вас да нам у складу са чланом 39 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12) до 20.03.2014. године закључно са 12 часова доставите понуду за спровођење

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања : Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:20.6.2019. u 14:15 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ

Више

ANEKS 2 DIO B HOTELI

ANEKS 2 DIO B HOTELI 20-404 404-215 15/19 НАБАВКА УСЛУГА ИЗ АНЕКСА 2 ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА Избор хотела за смјештај гостију и угоститељске услуге за протоколарне догађаје РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊАЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Број: 1531 /1- ЈН 3/2016-I Чачак, године На основу члана 108. Закона о јавним набавка

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Број: 1531 /1- ЈН 3/2016-I Чачак, године На основу члана 108. Закона о јавним набавка УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Број: 1531 /1- ЈН 3/2016-I Чачак, 30.06.2016. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и

Више

Broj: /17 Sarajevo, godine Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: /17 od godine

Broj: /17 Sarajevo, godine Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: /17 od godine Broj: 0101-5751-1/17 Sarajevo, 04. 10. 2017. godine Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-3803/17 od 18. 05. 2017. godine o davanju saglasnosti za rashodovanje i prodaju putničkih

Више

OBRAZAC 19 CRNA GORA Obrazac 19 Ministarstvo finansija Član 105 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Skupština Crne Gore Broj:

OBRAZAC 19 CRNA GORA Obrazac 19 Ministarstvo finansija Član 105 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: OBRAZAC 19 CRNA GORA Obrazac 19 Ministarstvo finansija Član 105 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/12-46/25 Mjesto i datum: 31.1.2013. godine ODLUKA

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA NEKRETNINE Broj: /3 Podgorica, god. STANDARDNI FORMULAR Čl.35.Zakona o javnim nabavkama Na osnovu člana 35. Zako

CRNA GORA UPRAVA ZA NEKRETNINE Broj: /3 Podgorica, god. STANDARDNI FORMULAR Čl.35.Zakona o javnim nabavkama Na osnovu člana 35. Zako CRNA GORA UPRAVA ZA NEKRETNINE Broj: 02-5377/3 Podgorica, 16.09.2011 god. STANDARDNI FORMULAR Čl.35.Zakona o javnim nabavkama Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava

Више

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA OP ????????

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA OP ???????? САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 1. Општи подаци о јавној набавци... страна 3 2. Подаци о предмету јавне набавке... страна 4 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду... страна 5 4. Образац за оцену

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА Змај Ј. Јовановић 18, Бања Лука, тел: 051/ ; ww

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА Змај Ј. Јовановић 18, Бања Лука, тел: 051/ ;  ww РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА Змај Ј. Јовановић 18, Бања Лука, тел: 051/220-330; www.absrs.org www.vladars.net E-mail: absrs@teol.net Број: 13/2/404-317

Више

Microsoft Word _jnv_poziv

Microsoft Word _jnv_poziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA Segedinski put br. 22 24000 SUBOTICA www.toplanasubotica.co.rs POZIV za podnošenje ponude u otvorenom postupku javne nabavke - nabavka dobara - radi

Више

Broj: 3894/1 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu

Broj: 3894/1 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu Broj: 3894/1 Podgorica, 31.05.2017.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba тум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.6.2019. u 12:28 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

PRAVILNIK O POSTUPKU NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI SK CG

PRAVILNIK O POSTUPKU NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI SK CG Na osnovu člana čl. 24 i 26 Statuta Stomatološke Komore Crne Gore ("Službeni list CG", br. 29/2017 i 22/2018), u vezi sa članom 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore ( Sl.list CG br. 42/11, 57/14,

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- '"JJO^ (Ј-Ж године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. и

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- 'JJO^ (Ј-Ж године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. и РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/ Број: 0--8/9- '"JJO^ (Ј-Ж 09. године Јована Мариновића бр. Б е о г р а д На основу члана 08. и 09. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. /, /

Више

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora , Кнеза Данилова 33-37 На основу члана 108. став Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), доноси се О Д Л У К А о додели уговора у поступку јавне набавке

Више

CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-5/1

CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-5/1 CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-5/1 Mjesto i datum: Podgorica, 03.02.2014.godine Na osnovu

Више

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 2779 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 2779 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 2779 Mjesto i datum: 29.03.2019. godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 25-590 Факс: (033) 25-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:22.2.206. u 5:7 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj : Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:1.11.2017. u 14:42 OBAVJEŠTENJE

Више

Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: / 1301 Датум: На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о

Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: / 1301 Датум: На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: 06-611/ 1301 Датум: 09.10.2018. На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/2012, 14/2015

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:25.4.2019. u 9:56 OBAVJEŠTENJE

Више

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/450 Датум На основу члана

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/450 Датум На основу члана Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/450 Датум 27.03.2019. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:15.2.2019. u 12:50 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

Позив за подношење понуда - бр /19 са циљем закљ. ОС: „Намирнице за исхрану деце“

Позив за подношење понуда - бр /19 са циљем закљ. ОС: „Намирнице за исхрану деце“ Основна школа Дринка Павловић Ул. Косовска 19, 11000 Београд Датум: 17.04.2019. год. Дл. број: 413 На основу члана 55. став 1. тачка 1), члана 32, члана 40, 40а став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона

Више

Broj: 5448/1 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu

Broj: 5448/1 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu Broj: 5448/1 Podgorica, 25.05.2017.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj

Више

Посл.бр. 10-7/18/5 Дана године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, д

Посл.бр. 10-7/18/5 Дана године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, д Посл.бр. 10-7/18/5 Дана 13.04.2018.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba tum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:27.6.2019. u 9:18 OBAVJEŠTENJE

Више

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora Студентски центар у Крагујевцу Адреса: Радоја Домановића број 1 Место: 34000 Крагујевац На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту Закон),

Више

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun "Putevi" doo u reorganizaciji, Broj 100/14 Mjesto i

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме креир

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме креир Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме креирања извјештаја:15.4.2019. u 12:15 ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОМ

Више

sluzbeni 8.indd

sluzbeni 8.indd Службени гласник Града Бијељина Година L године БРОЈ 8 / 2017 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС 97/16) и члана 11. Закона о Граду Бијељина ( Службени гласник РС, бр. 70/12),

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o dodeli ugovora-putovanja 2019 (002)

Microsoft Word - 10 Odluka o dodeli ugovora-putovanja 2019 (002) МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ Крунска 51,11000 Београд Телефон: +381 11 243 38 86 Факс: +381 11 243 64 08 Матични број : 07010001 ПИБ 100293019 74-3/2019 25.02.2019.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????????????? ?????????????????? 3.docx

Microsoft Word - ?????? ????????? ????????????? ?????????????????? 3.docx КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0198/19 Датум: 04.03.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Direkcija za nabavke Republike STANDARDNI FORMULAR Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama OBAZAC POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE Na os

VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Direkcija za nabavke Republike STANDARDNI FORMULAR Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama OBAZAC POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE Na os VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Direkcija za nabavke Republike STANDARDNI FORMULAR Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama OBAZAC POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG

Више

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora Наручилац ЈП Завод за уџбенике Адреса Обилићев Венац 5 Место Врста наручиоца тум Београд Државно јавно предузеће 20.09..2018.година Јавна набавка број: ЈНМВ 45/2018 На основу Одлуке о покретању поступка

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 25-590 Факс: (033) 25-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:9.9.209. u 8:9 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ

Више

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 30/03, 42/03,

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 30/03, 42/03, RADNA VERZIJA 04.02.2019. Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 123. stav

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.3.2018. u 12:02 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА Ул. Пролетерских бригада бб Број: III-404/1-50/2017 Дана: 08.5.2017.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

Registracija d.o.o. U Općini Centar

Registracija d.o.o. U Općini Centar VODIČ ZA REGISTRACIJU D.O.O. Odsjek za lokalni ekonomski razvoj 1 ŠTA JE D.O.O.? Društvo sa ograničenom odgovornošću (eng. Limited liability company (LLC), je društvo u kojem svaki član društva ima učešće

Више

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измена конкурсне документације за ЈНМВ радова бр. 52/2018

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc 3. Констатује се да је Позив за достављање понуде објављен дана 14.07.2016. године на Порталу јавних набавки, на сајту Института за стандардизацију Србије, и послат на адресе шест потенцијалних понуђача.

Више

PRIRURUČNIK ZA BUDUĆE PREDUZETNIKE Od ideje do realizacije (Teritorija RS) 1

PRIRURUČNIK ZA BUDUĆE PREDUZETNIKE Od ideje do realizacije (Teritorija RS) 1 PRIRURUČNIK ZA BUDUĆE PREDUZETNIKE Od ideje do realizacije (Teritorija RS) 1 SADRŽAJ: 1. UVOD 2. POSTUPAK REGISTRACIJE POSLOVNIH SUBJEKATA... 4 3.KORACI U REGISTRACIJI... 5 3.1. Osnivanje DOO sa minimalnim

Више

Microsoft Word - Oglas o prodaji parcele 1283_36 Glas Srpske

Microsoft Word - Oglas o prodaji parcele 1283_36 Glas Srpske На основу члана 348. Закона о стварним правима (,,Службени гласник Републике Српске бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске,

Више

КП Водовод а.д. Прњавор Ул. Живојина Прерадовића бб Прњавор Број: 1/4-1187/ Датум: године ПРЕДМЕТ: Конкурентски захтјев за дос

КП Водовод а.д. Прњавор Ул. Живојина Прерадовића бб Прњавор Број: 1/4-1187/ Датум: године ПРЕДМЕТ: Конкурентски захтјев за дос КП Водовод а.д. Прњавор Ул. Живојина Прерадовића бб 78430 Прњавор Број: 1/4-1187/3-1-16 Датум: 24.05.2016. године ПРЕДМЕТ: Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку теретног возила. Поштовани,

Више

BROJ : 008/17 Banjaluka, godine TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ADVOKATSKIH USLUGA

BROJ : 008/17 Banjaluka, godine TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ADVOKATSKIH USLUGA BROJ : 008/17 Banjaluka, 20.02.2017. godine TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ADVOKATSKIH USLUGA PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku advokatskih usluga Poštovani, JP RTRS na osnovu člana

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија ОСНОВНА ШКОЛА МИЛАН РАКИЋ Место: Мионица Ул. Кнеза Грбовића бр. 31 Деловодни број : 02-91 Датум: 09. 02. 2017. год. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:8.8.2019. u 12:57 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број; /19-2Ј) 0 ).04. Л0 3. године Јована Мариновића2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број; /19-2Ј) 0 ).04. Л0 3. године Јована Мариновића2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број; 404-2-7/19-2Ј) 0 ).04. Л0 3. године Јована Мариновића2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДО

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 8..016. године Број: 0-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Више

Odluka o izboru najpovoljnije ponude etender Portal - UJN CG 1 of 5 11-Jan-1

Odluka o izboru najpovoljnije ponude etender Portal - UJN CG  1 of 5 11-Jan-1 1 of 5 11-Jan-14 10:53 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za jav nabavke Obrazac 18 Član 106 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 119 Mjesto i tum Podgorica 10/01/2014

Више