ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ"

Транскрипт

1 Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР године Нишка Бања, јануар године

2 I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања за годину ( Службени лист града Ниша, број 151/2016) донета је на основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007) и члана 30. Статута градске општине Нишка Бања ( Службени лист града Ниша, број 124/2008 и 40/2017), на седници Скупштине градске општине Нишка Бања дана године, а Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину донета је године ( Службени лист града Ниша, број 54/2017). Управа градске општине Нишка Бања, на основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему у обавези да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Веће градске општине, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу Извештаја о извршењу Одлуке о буџету, Веће градске општине усваја и доставља Извештај Скупштини градске општине Нишка Бања. Директни корисници буџета Градске општине Нишка Бања у години су: - Скупштина, Председник, Веће и Управа градске општине Нишка Бања. Структуру консолидованог рачуна трезора Градске општине Нишка Бања чине подрачуни јавних прихода: - подрачун БУЏЕТА Градске општине Нишка Бања, - подрачуни за спровођење пројеката и - подрачуни за спровођење Јавних радова. Укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Нишка Бања утврђени су у члану 7. Одлуке о буџету Градске општине за годину ( Службени лист града Ниша, бр. 151/2016) у износу од 122,500,00 динара, од чега су 107,300,00 динара приходи и примања буџета општине, а 15,000,00 пренета средства из претходне године. Решењем о промени апропријација број 47/ од године, на основу члана 5. став 6 Закона о буџетском систему увећани су приходи Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина за износ од 24,832,00 динара за реализацију пројекта Стазе здравља и сусрета Туристичка промоција у региону. Решењем о промени апропријација број 48/ од године, на основу члана 5. став 6 Закона о буџетском систему увећани су приходи Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина за износ од 33,788,00 динара за реализацију пројекта Заједничко управљање ризицима у региону Нишка Бања и Костенец. Решењем о промени апропријација број 353/ од године увећани су Трансфери од других нивоа власти за износ од 1,966,434,00 динара у складу са одобреним средствима од стране Националне службе за запошљавање, за спровођење јавних радова у 2017.години. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину, укупни приходи и примања и расходи и издаци утврђени у члану 7.Одлуке, увећани су за 16,296,50 динара и утврђени у износу од 199,382, динара. Решењем о промени апропријација број 602/ од године у трећем кварталу ове године, увећани су Трансфери од других нивоа власти за износ од 655, динара, у складу са одобреним средствима од стране Националне службе за запошљавање, за спровођење јавних радова за пројекат ЕКО ЛОГИЧНО. Решењем о промени апропријација број 769/ од године у четвртом кварталу ове године, увећани су Трансфери од других нивоа власти за износ од 691, динара, у складу са одобреним средствима од стране Националне службе за запошљавање, за спровођење јавних радова за пројекат РЕКРЕАТИВНО, тако да сада укупни буџет износи 200,730, динара. 2

3 II ДЕО ОПШТИ ДЕО I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА Економ. класиф. Опис План/Р средстава из буџета Остварење % остварења (4/3) Структура остварења Порез на доходак, добит и капиталне добитке Порез на зараде 31,100,00 31,113, Порез на приходе од 50, имовине Порез на друге приходе 1,800,00 2,088, УКУПНО ,950,00 33,201, Порез на имовину Порез на имовину од 9,600,00 9,314, физичких лица Порез на имовину од 6,600,00 6,268, правних лица 5.57 УКУПНО ,200,00 15,583, Порез на добра и услуге Комунална такса за коришћење рекламних 300,00 18, паноа Комунална такса за 100,00 држање средстава за игру УКУПНО ,00 18, Донације од међународних организација Текуће донације од 58,620,00 1,188, међународних организација у корист нивоа општина УКУПНО ,620,00 1,188, Трансфери од других нивоа власти Текући трансфери од 9,587,32 3,252, других нивоа власти у корист нивоа општина Текући трансфери од 34,054,00 29,797, градова у корист нивоа општина УКУПНО ,641,32 33,050,

4 Приходи од имовине Приходи буџета општине 300,00 од камата на средства консолидованог рачуна трезора општина Накнада за коришћење 2,000,00 427, минералних сировина Комунална такса за 10,000,00 10,146, коришћење простора на 9.01 јавним површинама Накнада за коришћење 2,000,00 1,080, природног лековитог фактора УКУПНО ,300,00 11,653, Продаја добара и услуга Општинске 100,00 8, административне таксе УКУПНО ,00 8, Новчане казне и одузета имовинска корист Приходи од новчаних 100,00 казни за прекршаје у корист нивоа општина УКУПНО ,00 Мешовити и неодређени приходи Мешовити и неодређени 150,00 16, приходи у корист нивоа општина УКУПНО ,00 16, Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године Меморандумске ставке за 100,00 рефундацију расхода из предходне године УКУПНО ,00 8 Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од продаје покретне имовине Примања од продаје 200,00 покретних ствари у корист нивоа општина УКУПНО ,00 4

5 9 Примања од задуживања Примања од домаћих задуживања Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина УКУПНО ,000,00 17,883, ,000,00 17,883, УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА Пренета неутрошена средства из претх. године УКУПНА ПРИМАЊА БУЏЕТА 184,761,32 112,605, ,968, ,730, ,605, II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА Екон. клас. О п и с План/Р буџета 2017 Издаци из буџета Издаци из осталих извора Укупни издаци % извршења Структура Извршења 41 Расходи за запослене 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 38,300,00 34,342, ,342, ,856,00 6,147, ,147, Накнаде у натури 140,00 70,00 70, Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,100,00 294, , ,445,00 1,315, ,315, ,00 Укупно ,141,00 42,169, ,169, Коришћење услуга и роба 421 Стални трошкови 5,420,00 3,592, , ,757, Трошкови путовања 1,850,00 389, , , Услуге по уговору 38,464, ,617, ,667, ,285, Специјализоване услуге 9,060,00 3,493, , ,407, Текуће поправке и 26,450,00 2,792, ,792, одржавање 426 Материјал 3,634,00 3,078, , ,131, Укупно ,878, ,964, ,822, ,787,

6 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 441 Отплата домаћих камата 300,00 184, , Укупно ,00 184, , Субвенције јавним предузећима 451 Субвенције јавним предузећима 5,000,00 Укупно 450 5,000,00 46 Донације, дотације и трансфери 4631 Текући трансфери 600,00 426,00 426, осталим нивоима власти 465 Остале дотације и 8,285,50 4,930, ,930, трансфери Укупно 460 8,885,50 5,356, ,356, Социјално осигурање и социјална заштита 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 635,00 631, , Укупно ,00 631, , Остали расходи 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе и казне 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5,500,00 3,556, ,556, ,00 25, , ,900,00 7,156, ,156, Укупно ,550,00 10,738, ,738, Средства резерве Стална резерва 500, Текућа резерва 3,000,00 Укупно 499 3,500,00 51 Основна средства 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема 28,640,00 174, ,138, ,313, Укупно ,640,00 174, ,138, ,313,

7 61 Отплата главнице 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 7,200,00 6,189, ,189, Укупно 610 7,200,00 6,189, ,189, УКУПНИ ИЗДАЦИ 200,730, ,408, ,961, ,370, III ) Рачун финансирања Рачун финансирања обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова. Ред. бр. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР године Назив План/Р Остварење I - XII 2017 Разлика % (4x100:3) I Примања од задуживања (категорија 91) 18,000,00 17,883, II Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221,9219, 9227, 9228) III Неутрошена средства из претходних година 15,968, IV Укупно (I+III) 33,968, ,883, V VI Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61) Издаци за набавку финансијске имовинe која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) 7,200,00 6,189, VII Укупно (V+VI) 7,200,00 6,189, VIII Нето финансирањe (IV-VII) 26,768, ,694,

8 IV) Утврђивање укупног буџетског суфицита односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита Ред. бр. УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР године Назив План/Р 2017 Остварење I- XII 2017 Разлика % (4x100:3) I Текући приходи (класа 7) 166,561,32 94,721, II Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 200,00 III Укупно (I+II) 166,761,32 94,721, IV Текући расходи (класа 4) 164,890, ,868, V Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) 28,640,00 18,313, VI Укупно (IV+V) 193,530, ,181, VII VIII IX X Буџетски дефицит (III-VI) Разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) (категорија 62) Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) Укупан фискални дефицит (VII + (VIII - IX)) Буџетски суфицит/дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које се извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине 26,768, ,459, ,768, ,459, V) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења Највећа одступања између одобрених средстава и извршења је присутно код: 1. Функције Вишенаменских развојних пројеката 2. Функције 451 Друмски саобраћај Због већих одступања у функцији 451 у периоду јануар - децембар 2017.године, дошло је због мањег прилива буџетских средстава од планираног, а у функцији 474 због одступања од планиране динамике реализације пројектних активности. 8

9 VI) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова Извештај о примљеним донацијама 1. П-2 Пројекат Стазе здравља и сусрета -Туристичка промоција у региону је одобрен у 2016.години и склопљен је Уговор о субвенцији број РД од године, а на основу одобреног предлога пројекта CB Водећи партнер на пројекту је Градска општина Земен, а партнер на пројекту је Градска општина Нишка Бања. Укупно одобрен буџет за Градску општину Нишка Бања је 227, евра, од чега Градска општина Нишка Бања има учешће 15%. Циљ пројекта су инфраструктурне активности односно реконструкција пешачких стаза здравља, амфитеатра и сцене. Пројекат ће трајати две године, а реализоваће се по пројектним активностима године на девизни подрачун код Народне банке Србије уплаћена су средства донација у износу од 18,802.32евра године извршена је конверзија 10,00 евра за пројектну активност дигитализација туристичког сајта, тако да године салдо на девизном подрачуну износи 8, евра. У периоду јануар децембар 2017.године по пројектним активностима средства из буџета и донација утрошена су у износу од 4,087, динара, за следеће намене: Рб Поз. Ек.кл. Опис Износ 1. 52/ B4M Solution Менаџмент пројекта I-XI 1,068, / Миодраг Петровић Службени пут Бугарска / SUN Consult Припрема пројекта 616, / FOX Идејни пројекат санације парка 297, / SUN Consult Припрема тендерског пакета 371, / Big Dream Припрема тендерског пакета 263, / Adver City Дигитализација тур.сајта 1,213, / Veritas Рачунарска опрема 255,39 2. П-3 Заједничко управљање ризицима у региону Нишка Бања и Костенец је одобрен у 2016.години и склопљен је Уговор о субвенцији број РД од године, а на основу одобреног предлога пројекта CB Водећи партнер на пројекту је Градска општина Нишка Бања, а партнер на пројекту је општина Костенец. Укупно одобрен буџет за Градску општину Нишка Бања је 292, евра, од чега Градска општина Нишка Бања има учешће 15%. Циљ пројекта је заједничко управљање ризицима у прекограничној области општине Нишка Бања и Костенец и набавка опреме за брзо и ефикасно реаговање у случају ванредних ситуација. Пројекат ће трајати 18 месеци, а реализоваће се по пројектим активностима године на девизни подрачун код Народне банке Србије уплаћена су средства донација у износу од 54, евра, а општини Костенец, партнеру на пројекту године пренето је 29, евра, тако да године салдо на девизном подрачуну износи 24, евра. 9

10 У периоду јануар децембар 2017.године по пројектним активностима средства су утрошена у износу од 8,077, динара, за следеће намене: Рб Поз. Ек.кл. Опис Износ 1. 54/ B4M Solution Менаџмент пројекта I-XI 2,193, / Apolitika Објава тендера 32, / Elektro Pano Припрема тендерског пакета 377, SUN Consult Припрема пројекта 653, / SUN Consult Услуге превођења 246, SUN Consult Припрема тендерског пакета 371, / Пројек тни тим Службени пут Бугарска 23, / Пројек тни тим Службени пут Бугарска 13, / Пројек тни тим Трошкови моб.тел. 164, / MAR NI FON Опрема за видео надзор 4,000, П-4 Пројекат Јавни радови Еко свест и Дечији кутак На основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова ГО Нишка Бања је закључила Уговоре о спровођењу јавних радова број /2017 и /2017 од године са НСЗ-филијала Ниш, у циљу радног ангажовања незапослених особа са инвалидитетом и незапослених лица са евиденције НСЗ. Одобрена средства за спровођење јавних радова у укупном износу од 1,966, динара, намењена су за исплату накнада за обављен посао незапосленима укључених у јавне радове, накнаду трошкова доласка и одласка са рада и накнаду трошкова за спровођење јавног рада. Број незапослених ангажованих лица на овим пројектима је 15. Јавни радови су трајали четири месеца. Током спровођења јавних радова Еко свест и Дечији кутак у периоду од године до године, од стране НСЗ пренето је 1,945, динара и то: - 1,797, динара за исплате зарада лица ангажованих на спровођењу јавног рада; - 118, динара за исплату трошкова за долазак и одлазак са рада и - 29, динара за трошкове спровођења јавног рада. 4. П-4 Пројекат Јавни рад Еко-логично На основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова ГО Нишка Бања је закључила Уговор о спровођењу јавног рада број /2017 од године са НСЗфилијала Ниш, у циљу радног ангажовања незапослених лица са евиденције НСЗ. Одобрена средства за спровођење јавног рада у укупном износу од 655, динара, намењена су за исплату накнада за обављен посао незапосленима укључених у јавни рад, накнаду трошкова доласка и одласка са рада и накнаду трошкова за спровођење јавног рада. Број незапослених ангажованих лица на овом пројекту је 5. Јавни рад је трајао четири месеца. Током спровођења јавног рада Еко логично у периоду од године до године, од стране НСЗ пренето је 615, динара и то: - 605, динара за исплате зарада лица ангажованих на спровођењу јавног рада и - 9, динара за трошкове спровођења јавног рада. 10

11 5. П-4 Пројекат Јавни рад Рекреативно На основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова ГО Нишка Бања је закључила Уговор о спровођењу јавног рада број /2017 од године са НСЗфилијала Ниш и Градом Ниш, у циљу радног ангажовања незапослених лица са евиденције НСЗ. Одобрена средства за спровођење јавног рада у укупном износу од 691, динара, намењена су за исплату накнада за обављен посао незапосленима укључених у јавни рад, накнаду трошкова доласка и одласка са рада и накнаду трошкова за спровођење јавног рада. Број незапослених ангажованих лица на овом пројекту је 7. Јавни рад је трајао три месеца. Током спровођења јавног рада Рекреативно у периоду од године до године, од стране НСЗ пренето је 691, динара и то: - 635, динара за исплате зарада лица ангажованих на спровођењу јавног рада - 42, динара за исплату трошкова за долазак и одлазак са рада и - 13, динара за трошкове спровођења јавног рада. 11

12 Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту и отплатама дуга 1. Извештај о задужењу код UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте број / од године ( Службени лист града Ниша, број 33/2011) за финансирање пројеката: * Реконструкција шеталишта и канала топле воде у централној зони Нишке Бање, * Уређење тениских терена спортско рекреативног центра Вртоп и * Санацију сеоских водовода и хлоринаторских станица у 11 насељених места. Износ кредита: евра Повучена средства до године 26,999, Стање дуга на дан године 4,918, Издвојена средства за отплату дуга у периоду год. 4,883, Издвојена средства из буџета за отплату камате у периоду год. 109, Стање дуга на дан године ( евра) 2. Извештај о задужењу код BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NIS У Складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте број 06-5/ од године ( Службени лист града ниша, број 19/2012) за финансирање пројеката: * Реконструкција и уређење спортских терена на територији Градске општине Нишка Бања, * Санација сеоских водовода, одводних канала и хлоринаторских станица у насељеним местима Градске општине Нишка Бања и * Санација и реконструкција атарских, сеоских и некатегорисаних путева на територији Градске општине Нишка Бања. Износ кредита: ,87 евра Повучена средства до године 5,786, Стање дуга на дан године 2,050, Издвојена средства за отплату дуга у периоду год. 1,481, Издвојена средства из буџета за отплату камате у периоду год. 75, Стање дуга на дан године ( 5, евра) 674, Извештај о задужењу код BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NIS У Складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте број 06-54/ од године за финансирање пројеката: Кредит је наменски и одобрен је искључиво за потребе финансирања пројекта Заједничко управљање ризицима у региону Нишка Бања и Костенец, по јавној набавци број 2-9/ /1. Износ кредита: 149, евра Повучена средства до године 17,883, Стање дуга на дан године Издвојена средства за отплату дуга у периоду год. Издвојена средства из буџета за отплату камате у периоду год. Стање дуга на дан године ( 149, евра) 17,732,

13 VII) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве У складу са чланом 4. Одлуке о буџету градске општине Нишка Бања за 2017.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 3.000,00 динара и користе се за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. У периоду године, средства текуће буџетске резерве су искоришћена у износу од 1,120,00 динара. УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од године Ред. бр. Позиција Екон. класиф. ОПИС 1. 52/1 423 Решење број 8/ од године за менаџмент пројекта Стазе здравља и сусрета Туристичка промоција у региону 2. 54/1 423 Решење број 8/ од године за менаџмент пројекта Заједничко управљање ризицима у региону Нишка Бања и Костенец Решење број 150/ од године по уговору са ЈП Дирекцијом за управљање и развој Нишке Бање Решење број 150/ од године по уговору са ЈП Дирекцијом за управљање и развој Нишке Бање Износ 98,00 202,00 370,00 450,00 УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 1,120,00 Планска позиција ТБР 3,000,00 Неискоришћена ТБР 1,880,00 Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину од године, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу 3,000,00 динара. У периоду од до године, средства текуће буџетске резерве нису коришћена. Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутим чланом Одлуке о буџету за 2017.годину, планирана су у износу од 500,00 динара, за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду 01.јануар 2017.године 05.јун 2017.године. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину, средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 500,00 динара и нису коришћена у периоду 05.јун до 31.децембра 2017.године. 13

14 VIII) Извештај о промени буџетских апропријација У складу са чланом 5.став 6 Закона о буџетском систему, у периоду јануар децембар 2017.године, извршена је промена буџетских апропријација као и увођење нових апропријација за реализацију пројеката Стазе здравља и сусрета Туристичка промоција у региону и Заједничко управљање ризицима у региону Нишка Бања и Костенец, по решењима број 47/ и 48/ од године. Ред. бр. Позиција Екон. класиф. ОПИС Претходни план динара Нови план динара 1. 51/ /1 52/ / Решење о промени апропријације број 47/ од године Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Машине и опрема 220,00 330,00 5,212,00 930,00 17,800,00 340, /2 54/3 54/1 54/4 54/ Решење о промени апропријације број 48/ од године Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Машине и опрема 800,00 250,00 4,638,00 300,00 27,800,00 Промена апропријације на основу уговора о субвенцији под Инструментом за пред-приступну помоћ IPA 2, за реализацију пројеката Стазе здравља и сусрета Туристичка промоција у региону и Заједничко управљање ризицима у региону Нишка Бања и Костенец, у оквиру раздела 4, глава 01-Управа ГО Нишка Бања, функција 474 Вишенаменски развојни пројекти. У складу са чланом 5.став 6 Закона о буџетском систему, у периоду јануар децембар 2017.године, извршена је промена буџетских апропријација и увођење нових апропријација за реализацију Јавних радова у складу са одобреним средствима за спровођење Јавних радова у 2017.години. Ред. бр. Позиција Екон. класиф. ОПИС Претходни план динара Нови план динара 1. 54/6 54/ Решење о промени апропријације број 353/ од год Услуге по уговору Материјал Промена апропријације на основу уговора са НСЗфилијала Ниш, за спровођење јавног рада по пројектима Еко свест и Дечији кутак, у оквиру раздела 4, глава 01-Управа ГО Нишка Бања, функција 474 Вишенаменски развојни пројекти. 1,936, ,00 2. Решење о промени апропријација број 602/ од године 54/6 54/ Услуге по уговору Материјал 645, ,00 14

15 3. 54/6 54/ Промена апропријације на основу уговора са НСЗфилијала Ниш, за спровођење јавног рада по пројекту Еко логично, у оквиру раздела 4, глава 01-Управа ГО Нишка Бања, функција 474 Вишенаменски развојни пројекти. Решење о промени апроприjација број 769 / од године Услуге по уговору Материјал 677, ,00 Промена апропријације на основу уговора са НСЗфилијала Ниш и Градом Ниш, за спровођење јавног рада по пројекту Рекреативно, у оквиру раздела 4, глава 01-Управа ГО Нишка Бања, функција 474 Вишенаменски развојни пројекти. У складу са чланом 61.Закона о буџетском систему, и члана 16. Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину, у периоду јануар децембар 2017.године, извршено је преусмеравање следећих апропријација: Ред. бр. Позиција Екон. класиф. ОПИС Претходни план динара Нови план динара Стални трошкови Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал 4,500,000 3,850,000 1,000,000 2,800,000 4,400,000 3,670,000 1,150,000 2,930,000 Решење о промени апропријација број 846/ од године Промена апропријација у разделу 4-глава 01, функција 130-Опште јавне услуге Управа градске општине Нишка Бања Остале дотације и трансфери Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,100, ,000 1,985, ,000 Решење о промени апропријација број 1005/ од године Промена апропријација у разделу 3-глава 01, функција 111-Извршни и законодавни органи Веће градске општине Нишка Бања 15

16 IX УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА I XII 2017 године И ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА и ГОДИНУ - у динарима - Екон. Редни Извршење Разлика План/Р за Опис клас. број I XII % План за План за (5x100:4) 7 8 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 28,640,00 18,313, ,000,00 1,000,00 УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА 28,640,00 18,313, ,000,00 1,000, Електронска опрема 500,00 174, Рачунарска опрема 340,00 255, ,000,00 1,000, Опрема за јавну безбедност 27,800,00 17,883, III ПОСЕБАН ДЕО ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА ПО КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА 16

17 Раздео Глава Програмска Класиф. Функција Позиција Економска Класиф. Опис План/Р буџета за Идаци из буџета за период Идаци из додатних прихода за период Укупни издаци за период СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,100,00 2,825, ,825, Социјални доприноси на терет послодавца 555,00 505, , Социјална давања запосленима 100, Накнаде трошкова за запослене 65,00 57, , Трошкови путовања 150,00 1, , Услуге по уговору 12,000,00 11,207, ,207, Остале донације, дотације и трансфери 900,00 539, , /1 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4,200,00 4,102, ,102, % извршења буџета структура Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 21,070,00 19,239, ,239, Функција 111: 21,070,00 19,239, ,239, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 21,070,00 19,239, ,239, Свега за програмску активност : 21,070,00 19,239, ,239, Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 21,070,00 19,239, ,239,

18 Свега за Програм 15: 21,070,00 19,239, ,239, Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета 21,070,00 19,239, ,239, Свега за Главу 1: 21,070,00 19,239, ,239, Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета 21,070,00 19,239, ,239, Свега за Раздео 1: 21,070,00 19,239, ,239, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате. додаци и накнаде запослених (зараде) 3,100,00 2,801, ,801, Социјални доприноси на терет послодавца 555,00 501, , Социјална давања запосленима 100, Накнаде трошкова за запослене 60,00 48, , Трошкови путовања 300,00 127, , Услуге по уговору 3,330,00 2,183, ,183, Остале донације. дотације и трансфери 1,500,00 681, , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 8,945,00 6,344, ,344, Функција 111: 8,945,00 6,344, ,344, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 8,945,00 6,344, ,344, Свега за програмску активност : 8,945,00 6,344, ,344,

19 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 8,945,00 6,344, ,344, Свега за Програм 15: 8,945,00 6,344, ,344, Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета 8,945,00 6,344, ,344, Свега за Главу 1: 8,945,00 6,344, ,344, Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета 8,945,00 6,344, ,344, Свега за Раздео 2: 8,945,00 6,344, ,344, ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,444,00 4,979, ,979, Социјални доприноси на терет послодавца 974,50 891, , Социјална давања запосленима 140, Накнаде трошкова за запослене 120,00 104, , Трошкови путовања 400,00 42, , Услуге по уговору 5,800,00 4,741, ,741, Текући трансфери осталим нивоима власти 600,00 426,00 426, Остале донације. дотације и трансфери 2,065,00 1,291, ,291, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 635,00 631, , Дотације невладиним организацијама 5,500,00 3,556, ,556, /1 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,700,00 1,635, ,635, Извори финансирања за функцију 111: 19

20 01 Приходи из буџета 23,378,50 18,299, ,299, Функција 111: 23,378,50 18,299, ,299, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 23,378,50 18,299, ,299, Свега за програмску активност : 23,378,50 18,299, ,299, Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 23,378,50 18,299, ,299, Свега за Програм 15: 23,378,50 18,299, ,299, Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета 23,378,50 18,299, ,299, Свега за Главу 1: 23,378,50 18,299, ,299, Извори финансирања за Раздео 3: 01 Приходи из буџета 23,378,50 18,299, ,299, Свега за Раздео 3: 23,378,50 18,299, ,299, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА 0601 ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Водоснабдевање 630 Водоснабдевање Специјализоване услуге 500,00 55,63 55, Текуће поправке и одржавање 2,000,00 1,457,00 1,457, Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 2,500,00 1,512,63 1,512,

21 Функција 630: 2,500,00 1,512,63 1,512, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 2,500,00 1,512,63 1,512, Свега за програмску активност : 2,500,00 1,512,63 1,512, Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 2,500,00 1,512,63 1,512, Свега за Програм 2: 2,500,00 1,512,63 1,512, ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА Одржавање путева 451 Друмски саобраћај Текуће поправке и одржавање 1,500,00 216,80 216, Материјал Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 1,500,00 216,80 216, Функција 451: 1,500,00 216,80 216, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 1,500,00 216,80 216, Свега за програмску активност : 1,500,00 216,80 216, Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета 1,500,00 216,80 216, Свега за Програм 7: 1,500,00 216,80 216, ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 21

22 130 Опште јавне услуге Плате. додаци и накнаде запослених (зараде) 26,656,00 23,735, ,735, Социјални доприноси на терет послодавца 4,771,50 4,248, ,248, Накнаде у натури 140,00 70,00 70, Социјална давања запосленима 760,00 294, , Накнаде трошкова за запослене 1,200,00 1,105, ,105, Награде запосленима и остали посебни 300,00 расходи Стални трошкови 4,400,00 3,592, ,592, Трошкови путовања 350,00 218, , Услуге по уговору 3,670,00 3,093, ,093, Специјализоване услуге 1,820,00 1,483, ,483, Текуће поправке и одржавање 1,150,00 1,118, ,118, Материјал 2,930,00 2,776, ,776, /1 451 Субвенције јавним предузећима 5,000, Субвенције приватним предузећима Остале донације. дотације и трансфери 3,820,50 2,418, ,418, Порези. обавезне таксе. казне и пенали 150,00 25, , Новчане казне и пенали по решењу судова 2,000,00 1,418, ,418, Стална резерва 500, Текућа резерва 3,000, Машине и опрема 500,00 174, , Извори финансирања за функцију 112: 01 Приходи из буџета 3,500,00 Функција 112: 3,500,00 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 59,618,00 45,773, ,773, Функција 130: 59,618,00 45,773, ,773,

23 Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 63,118,00 45,773, ,773, Свега за Програмску активност : 63,118,00 45,773, ,773, Управљање јавним дугом 170 Управљање јавним дугом Отплата домаћих камата 300,00 184, , Отплата главнице домаћим кредиторима 7,200,00 6,189, ,189, Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета 7,500,00 6,373, ,373, Функција 170: 7,500,00 6,373, ,373, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 7,500,00 6,373, ,373, Свега за Програмску активност : 7,500,00 6,373, ,373, П1 Манифестације од значаја за општину 473 Туризам Услуге по уговору 200,00 29, , Специјализоване услуге 800,00 800,00 800, Материјал 50,00 25, , Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 1,050,00 855, , Функција 473: 1,050,00 855, ,

24 Извори финансирања за Пројекат 0602-П1: 01 Приходи из буџета 1,050,00 855, , Свега за Пројекат 0602-П1: 1,050,00 855, , П2 Стазе здравља и сусрета - Туристичка промоција у региону 474 Вишенаменски развојни пројекти 51/1 421 Стални трошкови 220, Трошкови путовања 400,00 52/1 423 Услуге по уговору 5,310,00 97, ,820, ,918, /2 424 Специјализоване услуге 930,00 913, , Текуће поправке и одржавање 21,800,00 53/1 512 Опрема 340,00 255,39 255, Извори финансирања за функцију 474: 01 Приходи из буџета 4,168,00 97, , Донације међународних организација 24,832,00 3,989, ,989, Функција 474: 29,000,00 97, ,989, ,087, Извори финансирања за Пројекат 0602-П2: 01 Приходи из буџета 4,168,00 97, , Донације међународних организација 24,832,00 3,989, ,989, Свега за Пројекат 0602-П2: 29,000,00 97, ,989, ,087, П3 Заједничко управљање ризицима у региону - Нишка Бања и Костенец 474 Вишенаменски развојни пројекти Специјализоване услуге 5,010,00 1,155,14 1,155, /1 423 Услуге по уговору 4,840,00 215, ,647, ,863, /2 421 Стални трошкови 800,00 164, , /3 422 Трошкови путовања 250,00 23, ,

25 54/4 426 Материјал 300,00 54/5 512 Опрема 27,800,00 17,883, ,883, Извори финансирања за функцију 474: 01 Приходи из буџета 5,212,00 1,371, ,371, Донације међународних организација 33,788,00 20,718, ,718, Функција 474: 39,000,00 1,371, ,718, ,090, Извори финансирања за Пројекат 0602-П3: 01 Приходи из буџета 5,212,00 1,371, ,371, Донације међународних организација 33,788,00 20,718, ,718, Свега за Пројекат 0602-П3: 39,000,00 1,371, ,718, ,090, П4 Јавни радови Еко свест, Дечији кутак Еко-логично и Рекреативно 474 Вишенаменски развојни пројекти 54/6 423 Услуге по уговору 3,314, , ,199, ,248, /7 426 Материјал 354,00 275, , , Извори финансирања за функцију 474: 01 Приходи из буџета 325,00 324, , Трансфери од других нивоа власти 3,343, ,252, ,252, Функција 474: 3,668, , ,252, ,577, Извори финансирања за Пројекат 0602-П4: 01 Приходи из буџета 325,00 324, , Трансфери од других нивоа власти 3,343, ,252, ,252, Свега за Пројекат 0602-П4: 3,668, , ,252, ,577, Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 81,373,00 54,796, ,796,

26 06 Донације од међународних организација 58,620,00 24,708, ,708, Трансфери од других нивоа власти 3,343, ,252, ,252, Свега за Програм 15: 143,336, ,796, ,961, ,757, Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета 85,373,00 56,525, ,525, Донације од међународних организација 58,620,00 24,708, ,708, Трансфери од других нивоа власти 3,343, ,252, ,252, Свега за Главу 1: 147,336, ,525, ,961, ,487, Извори финансирања за раздео 4: 01 Приходи из буџета 85,373,00 56,525, ,525, Донације од међународних организација 58,620,00 24,708, ,708, Трансфери од других нивоа власти 3,343, ,252, ,252, Свега за раздео 4: 147,336, ,525, ,961, ,487, Извори финансирања за разделе 1,2,3 и 4 01 Приходи из буџета 138,766,50 100,408, ,408, Донације од међународних организација 58,620,00 24,708, ,708, Трансфери од других нивоа власти 3,343, ,252, ,252, Свега за разделе 1,2,3 и 4: 200,730, ,408, ,961, ,370,

27 БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА Издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: Функција ОПИС ПЛАН/Р за год. ИЗВРШЕЊЕ % извршења 111 Извршни и законодавни органи 53,393,50 43,883, Финансијски и фискални послови 3,500, Опште услуге 59,618,00 45,773, Трансакције јавног дуга 7,500,00 6,373, Друмски саобраћај 1,500,00 216, Туризам 1,050,00 855, Вишенаменски развојни пројекти 71,668, ,755, Водоснабдевање 2,500,00 1,512, Укупно 200,730, ,370, ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА Број: У Нишкој Бањи: ПРЕДСЕДНИК Дејан Јовановић 27

28 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Укупан износ прихода и примања и расхода и издатака буџета Градске општине Нишка Бања планиран је Одлуком о буџету Градске општине Нишка Бања за годину ( Службени лист града Ниша бр. 151/2016) у бруто износу од 122,500,00 динара. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину, као и Решењима о промени апропријација, укупни приходи и примања и расходи и издаци утврђени у члану 7.Одлуке, увећани су и износе 200,730, динара, од чега су приходи и примања буџета општине 104,827, динара, приходи од донација износе 58,620,00 динара, трансфери од других нивоа власти 3,313, динара, примања од задуживања износе 18,000,00 и пренета средства из претходне године износе 15,968, динара. Укупно остварени приходи и примања у периоду од јануара до децембра године износе 112,605, динара, односно 56.10%, бруто планираних прихода и примања, док су бруто извршени расходи и издаци у истом периоду 128,370, динара, односно 63.95%. Остварени приходи и примања буџета општине, у периоду од године, износе 112,605, динара, то су приходи и примања који по градској Одлуци припадају градским општинама. У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду текући трансфери од града остварени су у износу од 29,797, динара. Следе уступљени приходи од града и то од пореза на зараде, који износи 31,113,300.53, што је 27.63% остварених прихода и пореза на имовину који су на трећем месту по учешћу у структури укупно остварених прихода и износе 15,583,334.26, што је 13.84%. Значајно место у структури остварених прихода има и комунална такса за коришћење простора на јавним површинама у износу од 10,146, динара, што је 9.01% од укупно остварених прихода. Ако се посматра остварење појединих прихода у односу на њихов план, процентуално највеће остварење имају приходи од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама, са остварењем од % и трансфери од других нивоа власти односно града, са остварењем од 87.50%. Приходи који су по градској одлуци уступљени градским општинама остварени су у следећим процентима у односу на план: порез на имовину 96.19%, порез на зараде % и порез на друге приходе %. Укупно извршени расходи и издаци у периоду од јануара до децембра године, износе 128,370, динара, односно 63.95%, укупно планираних расхода и издатака. У структури расхода и издатака из буџета општине 32.85% чине расходи за запослене; 34.89% су расходи за коришћење услуга и роба; 14.27% су расходи за основна средства; 4.17% су дотације и трансфери осталим нивоима власти; 0.14% су расходи за отплату камата и пратећих трошкова задуживања и 4.82% за отплату главнице домаћим кредиторима. У структури расхода из буџета општине, расходи директних корисника буџета: Скупштине градске општине износе 14.99%, расходи Председника градске општине износе 4.94%, расходи Већа градске општине износе 14.25% и расходи Управе градске општине износе 65.82%. 28

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету ` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету општине Оџаци за 2017.годину 577. 121. Одлука о ангажовању

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више