број 21 2

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "број 21 2"

Транскрипт

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 На основу члана 1.,2.,3.,5.,7. и 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', бр. 34/2001,62/2006 (др.закон),116/2008 (др.закон),92/2011 и 99/2011 (др.закон),10/2013 и 99/2014),члана 32. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон),члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',број 14/08,22/08,28/08, 13/11 и 23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', број 14/2012) Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана године донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, РАДНО ПРАВНОМ СТАТУСУ И ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА Члан 1. У Одлуци о накнадама одборника у Скупштини општине Ћуприја,радно правном статусу и платама изабраних, именованих и постављених лица (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 16/08,16/12,17/12,5/13,11/13 и 18/13) члан 7. мења се и гласи: '' Члановима сталних и повремених радних тела Скупштине општине Ћуприја и члановима радних тела које образује Општинско веће општине Ћуприја и председник општине, за време вршења дужности у радном телу за сваку одржану седницу,припада накнада у висини од 50% од износа утврђеног чланом 4. поменуте Одлуке.'' Члан 2. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука Скупштине општине Ћуприја број: / од године. Члан 3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА БРОЈ: / ДАНА године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Драган Николић,дипл.правник с.р. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник РС, бр. 72/11), члана 36. став 2. Закона о експропријацији ( Службени гласник РС, бр 53/95, бр. 16/2001 Одлука СУС, бр. 20/2009 и 55/2013 Одлука УС) и члана 38. Статута општине Ћуприја ("Сл. гласник општине Ћуприја", број 14/08,22/08,28/08.13/11 и 23/13)), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана године, донела је О Д Л У К У о покретању поступка за поништај решења Члан 1. Овом Одлуком овлашћује се правобранилац општине Ћуприја да у име општине Ћуприја покрене поступак поништавања решења Општинског секретаријата за управу СО-е Ћуприја бр / од године и то у виду заједничког предлога за поништај решења о експропријацији у смислу одредбе члана 36. став 2. Закона о експропријацији ( Службени гласник РС, бр 53/95, бр. 16/2001 Одлука СУС, бр. 20/2009 и 55/2013 Одлука УС). 70

71 Члан 2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА БРОЈ / од године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Драган Николић, дипл. правник с.р. На основу члана 18. став 6, члана 26.став.2, члана 51.Закона о јавној својини ('' Службени гласник РС'',бр.72/2011,88/2013 и 105/2014), члана 20. став 1. Тачка 25, Закона о локалној самоуправи ( '' Сл.гласник РС'' бр. 129/07 и 83/14 др. Закон), члана 6.став 1. Тачка 2.Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Ћуприја ( Сл.гласник општине Ћуприја '' бр. 8/2014) и члана 38. Статута општине Ћуприја ( Сл.гласник општине Ћуприја, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана године, доноси ОДЛУКУ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ЗГРАДЕ НА КП.БР.1295/1 У КО ЋУПРИЈА ГРАД УСТАНОВИ КУЛТУРЕ '' ЋУПРИЈА'' ИЗ ЋУПРИЈЕ Члан 1. Овом одлуком Установи културе '' Ћуприја'''из Ћуприје даје се на коришћење објекат-зграда културе која се налази у улици Карађорђева бр.19, на кп.бр.1295/1 у КО Ћуприја град, површине 626 м2,уписана у лист непокретности бр Члан 2. За ликвидационог управника Јавне агенције именује се Иван Ђорђевић ЈМБГ: , из Сења. Пријаве потраживања достављају се на адресу седишта Јавне агенције: Седиште: (место) Ћуприја; (улица) Цара Лазара, бр.107. Члан 2. Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према Јавној агенцији, најкасније у року од 90 дана, од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације на интернет страници регистра привредних субјеката. Члан 3. Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити преклудирана ако их не пријаве најкасније у року од 30 дана од последњег дана објављивања огласа о ликвидацији. Члан 4. Ликвидација Јавне агенције почиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и објављивањем огласа о покретању ликвидације, у складу са законом о регистрацији. Члан 5. Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцама упутити и писано обавештење о покретању ликвидације Јавне агенције, најкасније у року од 15 дана од дана почетка ликвидације. Члан 6. Све приспеле пријаве потраживања, као и потраживања познатих поверилаца Јавна агенција ће евидентирати у листу пријављених потраживања и сачинити листу признатих и оспорених потраживања. Зграда из члана 1. Ове одлуке, даје се установи културе ''Ћуприја'' Ћуприја на коришћење без накнаде. Члан 3. Општина Ћуприја задржава право да одлуком свог надлежног органа одузме право коришћења објекта-зграде културе на кп.бр. 1295/1 у КО Ћуприја град од Установе културе '' Ћуприја'' у складу са Законом и актима Општине Ћуприја. Члан 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА БРОЈ: / од године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Драган Николић, дипл.правник с.р. На основу одредбе члана 525. Закона о привредним друштвима ( Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015 ), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. Гласник РС 129/2007 и 83/2014 др. закон), члана 38. Статута општине Ћуприја ( Сл. Гласник општине Ћуприја бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) у складу са одредбама оснивачког акта Јавне агенције за зоохигијену, Скупштина општине Ћуприја, дана године, доноси О Д Л У К У о покретању поступка ликвидације Јавне агенције за зоохигијену Члан 1. Над Јавном агенцијом за зоохигијену уписаном у Регистар субјеката код привредног суда у Крагујевцу, матични број , ПИБ , ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ. Разрешава се функције директора и законског заступника Јавне агенције Иван Ђорђевић ЈМБГ: , из Сења. 71 Члан 7. Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покрене поступак пред надлежним судом у року од 15 дана од дана пријема обавештења о оспоравању потраживања и у истом року о томе писаним путем обавести Јавну агенцију, то потраживање се сматра преклудираним. Члан 8. Од дана регистрације ове одлуке Јавна агенција не може предузимати нове послове, већ само послове везане за спровођење ликвидације који обухватају: уновчење имовине, наплату потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове. Члан 9. Позивају се сви дужници Јавне агенције да измире своје обавезе према Јавној агенцији. Члан 10. За време ликвидације Јавне агенције не исплаћује се учешће у добити, односно дивиденде, нити се имовина Јавне агенције расподељује члановима Јавне агенције пре исплате свих потраживања поверилаца. Члан 11. Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније у року од 15 дана, од дана доношења ове одлуке, поднети Привредном суду у Крагујевцу, ову одлуку уз регистрациону пријаву покретања поступка ликвидације, ради регистрације ликвидације Јавне агенције у Регистар. Члан 12. Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од почетка ликвидације саставити почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијски извештај у складу са прописима којима се уређују рачуноводство и ревизија. Члан 13. Ликвидациони управник ће најраније 90 дана, а најкасније 120 дана од дана почетка ликвидације саставити почетни ликвидациони извештај, а након доношења одлуке Скупштине општине о усвајању истог предузети потребне радње за регистрацију почетног ликвидационог извештаја у складу са законом о регистрацији.

72 Члан 14. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА БР.: / од године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Драган Николић, дипл.правник с.р. На основу члана 536. Закона о привредним друштвима (''Сл.гласник РС'' бр. 36/2011,99/2011,83/2014-др.закон и 5/2015), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08,28/08,13/11 и 23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана године, донела је О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА ЈП РТВ ''ЋУПРИЈА'' ЋУПРИЈА-У ЛИКВИДАЦИЈИ УСВАЈА СЕ почетни ликвидациони биланс ЈП РТВ ''Ћуприја'' Ћуприја-у ликвидацији број од године. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА БРОЈ: / од год. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Драган Николић, дипл.правник с.р. На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца (''Службени гласник РС'',број 106/13) и чл. 38. став 1. тач 7) Статута општине Ћуприја (''Службени гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08,28/08,13/11 и 23/13) Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана године, доноси П Р А В И Л Н И К О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА И ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА Члан 1. У члану 38. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у органима општине Ћуприја и Јавном правобранилаштву општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр. 14/2014), став 4. мења се и гласи: ''Поступак спроводи Служба за јавне набавке, која је дужна да позове најмање три потенцијална понуђача,осим у случају хитности на коју указује наручилац, када је довољно позвати најмање једног потенцијалног понуђача.'' После става 4., додаје се став 5. који гласи: ''Служба за јавне набавке дужна је да прибави најмање једну прихватљиву и исправну понуду''. Члан 2. Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА БРОЈ: / од год. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Драган Николић, дипл.правник с.р. На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',број 129/07), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08,13/11 и 23/13) и чл. 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана године, доноси Р Е Ш Е Њ Е УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета општине Ћуприја за период од године. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА БРОЈ: / ОД године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Драган Николић, дипл.правник с.р. На основу чл. 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08,28/08,13/11 и 23/13) и чл.51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана године, донела је Р Е Ш Е Њ Е ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места ЈП ''Зоохигијена Ћуприја'' Ћуприја, број: 07/15 од године. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА БРОЈ: / ОД године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Драган Николић, дипл.правник с.р. На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА ''ХОРЕУМ МАРГИ-РАВНО'' У ЋУПРИЈИ У решењу о именовању Управног одбора Музеја ''Хореум Марги-Равно'' у Ћуприји (''Сл.гласник општине Ћуприја'' број: 16/2012,4/13,13/13,7/14 и 14/14), врши се измена тако што се уместо: ''Милорад Митровић,председник Иван Милосављевић,члан'' уписује: ''Иван Милосављевић,председник Владимир Ђорђевић,члан'' Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА БРОЈ: / од год. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Драган Николић, дипл.правник с.р. 72

73 На основу члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08,28/08,13/11 и 23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана године, донела је Р Е Ш Е Њ Е Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја'' за 2015.годину, Измене и допуне II (пречишћен текст) број: 1348/01 од године, који је донео Надзорни одбор дана године, под бројем 1349/01. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА БРОЈ: / ОД године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Драган Николић, дипл.правник с.р. На основу члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08,13/11 и 23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана године, донела је Р Е Ш Е Њ Е Даје се сагласност на Програм пословања ЈП за обављање комуналне делатности ''Зоохигијена Ћуприја''- Ћуприја за 2015.годину, који је донео Надзорни одбор дана године под бројем: 14/15. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА БРОЈ: / ОД године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Драган Николић, дипл.правник с.р. На основу члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08, 28/08,13/11 и 23/13) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана године, донела је Р Е Ш Е Њ Е ДАЈЕ СЕ сагласност на текст Нацрта Правилника о раду Установе за спорт С.Ц. ''Ада'' Ћуприја, број: 01/2015 од године Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА БРОЈ: / ОД године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Драган Николић, дипл.правник с.р. 73

74 На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/ др. закон) и члана 57. став 1. тачка 4. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Председник општине Ћуприја, дана године, донео је Р Е Ш Е Њ Е O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у установи културе Ћуприја из Ћуприје који је донео директор Установе дана године под бројем 14/2015. II Ово решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА БРОЈ: / од год. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА Нинослав Ерић, мр.ек.наука САДРЖАЈ Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету 1 општине Ћуприја за годину Програм подршке за спровођење пољопривредне 38 политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за годину Одлука о измени одлуке о накнадама одборника у 70 скупштини општине ћуприја, радно правном статусу и платама изабраних, именованих и постављених лица Одлука о покретању поступка за поништај решења 70 Одлука о давању на коришћење зграде на 71 кп.бр.1295/1 у КО Ћуприја град установи културе '' Ћуприја'' из Ћуприје Одлука о покретању поступка ликвидације Јавне 71 агенције за зоохигијену Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса 72 ЈП РТВ ''Ћуприја'' Ћуприја-у ликвидацији Правилник о измени и допуни правилника о ближем 72 уређивању поступка јавне набавке у органима општине Ћуприја и Јавном правобранилаштву општине Ћуприја Решење 72 Решење 72 Решење 72 Решење 73 Решење 73 Решење 73 Решење 73 Решење 74 74

број 27 2

број 27 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 На основу члана 6. и 7а. и члана 38б. Закона о порезима на имовину ( Службени гласник РС, бр. 26/2001...68/14),

Више

број 1 2

број 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 На основу чланова 4. и 141. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016) и члана 72. Статута општине Ћуприја

Више

Рача, године број 30 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Сараново за год

Рача, године број 30 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Сараново за год Рача, 15.12.2017. године број 30 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Сараново за 2016. годину 2 Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице

Више

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: 22.05.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 61. Статута општине

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе Рача, 22.10.2018. године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар септембар 2018. године Одлука о давању

Више

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС,

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, На основу члана 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 2/09, 81/09 - исправка, 6/10 одлука УС, 2/11, 121/12, 2/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/1, 15/1, 83/18 и

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 2 Нови Бечеј 16.01.2013. године година XLV 1. На основу члана 92. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011 и

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 17. Кнић, 13.10.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 13. 10. 2017.

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., 28.09. 2017. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 109. На основу чл. 48. и чл.56 ст.6 Закона о локалним

Више

Sluzbeni list `

Sluzbeni list ` СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 32/2016. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 22. октобра 2016. године Примерак: 40,00 дин. На основу члана 60. Одлуке о Општинској управи Општине ( Сл. лист Општине, број 11/12 и 3/16),

Више

osfsdfjksdjf

osfsdfjksdjf СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОДИНА X - БРОЈ 7 П ЕТР ОВ АЦ Н А М Л АВ И 09. о к тобар 2015. године Б е с п л а т а н п р и м е р а к 1. На основу члана 20. став 1. тачка 3. а у вези члана 32. Закона о локалној

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март 2018. године Бесплатан примерак Број 7 119. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар''

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА  УБ Број 1 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 20. март 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 1 Уб, 20. март 2014. године Бесплатан примерак 1. На основу члана 32. тачка

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 21. Кнић, 10.11.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 10.11.2017.гоине. на основу

Више

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима ( Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015) и члана 22. и 69. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/2016)

Више

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ 4. 27.05.2019. годинe годишња претплата 2.700.-дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за рекламацију 10 дана А К Т А ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНР БРУС На основу

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин Година LIV Број 5/2018 40 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштине Бачка Паланка број 24/2013 - пречишћен текст) и члана

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Светосавска 14, 75440 Телефон: 056/490-070 Факс: 056/734-830 Интернет: www.opstina-vlasenica.org E-mail: vlservis@teol.net члана 10. и 11. Закона о накнадама

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА www.gornjimilanovac.rs ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 08.годину Службени гласник бр. oд.0.08.године Oдлука о расписивању конкурса за суфинасирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

2 С Т Р А Н А Б Р О Ј 1 8 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 0 5. С Е П Т Е Б А Р 2019.

2 С Т Р А Н А Б Р О Ј 1 8 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 0 5. С Е П Т Е Б А Р 2019. 2 С Т Р А Н А Б Р О Ј 1 8 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 0 5. С Е П Т Е Б А Р 2019. 0 5. С Е П Т Е М Б АР 2 0 1 9. С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Б Р О Ј 1 8 С Т Р А Н А 3 4 С Т Р А Н А Б Р О Ј 1 8 С Л У Ж Б Е Н И Л

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/2015 281 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др.

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст,

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, GODNA L Apatin, 08. mart 2017. godine BROJ 3 84. На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, 4/14 и 12/16) и члана 32 став 1. Одлуке о месним заједницама

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА 114. Закључак

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLV Број 30/2013 225 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 28. Закона о комуналним

Више

mm

mm S L U Ž B E N I L I S T GRADA ČAČKA BROJ 15 12. novembar 2009. godine Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima ( Sl. glasnik RS br. 129/2007), člana 63. Statuta grada Čačka («Sl. list grada Čačka»

Више

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXI БРОЈ 12 ЛАПОВО, 09. октобар 2015. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д. 156. На основу чл.53. и 54. а у

Више

24. август године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагуј

24. август године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагуј 24. август 2017. године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ 2017. ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагујевац Скупштина града Крагујевца Број: 013-71/17-I/02

Више

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 09.годину Службени гласник бр. oд 0.0.09.године Закључак (Почетне цене закупа пољопривредног земљишта) Службени гласник бр. oд 6.0.09.године Решење (Измена

Више

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 2.7.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА 2.7.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 187. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.100.став

Више

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. ГОДИНЕ 97. Председник општине Врњачка Бања, на основу

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVIII Број 18. ТЕМЕРИН 30.12.2015. Примерак 100,00 динара 338. На основу члана 6. и члана 33. Закона о о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

SL. GL. MRK. GRAD cdr

SL. GL. MRK. GRAD cdr Број: 5/15, 14.07.2015. године, језик српског народа Трг Краља Петра I Карађорђевића 1 Тел: 050 220 921, Факс: 050 220 955 На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске (Службени гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 21 04. ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 37.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 37.doc TSKOVNA POŠTARNA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTCA SLUŽBEN LST GRADA SUBOTCE BROJ: 37 GODNA: L DANA:06. novembar 2015. CENA: 87,00 DN. Broj: -401-1353/2015 Dana: 20.10.2015. godine Na osnovu člana 51. stav

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна На основу члана 32. став 1. тачка 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна На основу члана 32. став 1. тачка 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна 767. 27.11.2013. 116. На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIX БРОЈ 18 30. новембар 2018. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 335. На основу члана 6. став 5 до 7. и чл. 7а ст. 1. и 2. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'',

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ISSN 2334-6620 13. ЈАНУАР 2017. године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: 12 На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник бр. 62/2006, 65/2008,

Више

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР Број 12 30.06.2017 Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња 30.06.2017. године Број: 12 -Скупш тина општине- БРОЈ:11-О6-19/17-1 лист непокретности бр.

Више

AKCIONARSKO DRU[TVO

AKCIONARSKO DRU[TVO SREMPUT RUMA Broj: 0319/2 Ruma: 17.02.2017. god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.02.2017. godine, doneo sledeću O D L U K U SAZIVA SE vanredna

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: 13.01.2016.година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 6. Закона о начину

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу Година LV Број 31/2018 284 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС и 54/2011),

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 39/ На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на пут

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 39/ На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на пут SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 39/2013 331 На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Службени гласник Републике Србије, број 41/2009,

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održ

AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD Sremput Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održ SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: 17.05.2018. god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.05.2018. godine, doneo sledeću O D L U K U SAZIVA SE redovna

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXIX 29. март 2007. г., XXXIX. évfolyam 2. szám Topolya, 2007. március 29. Број 2. 29.03.2007. СТРАНА 10. OLDAL 2007.03.29. 2. szám 12.

Више

ГОДИНА XXVII ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА БРОЈ 7 На основу члaна 12., 21., 38. и 116. Статута општине Осечина (''Општински с

ГОДИНА XXVII ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА БРОЈ 7 На основу члaна 12., 21., 38. и 116. Статута општине Осечина (''Општински с ГОДИНА XXVII ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 12.10.2018. БРОЈ 7 I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Основне школе Браћа Недић Осечина за школску 2017/2018 годину II Закључак доставити Основној школи

Више

Page 1 of 6 SEDMI DEO Prvi deo Prethodni deo IZMENE Odluka Ustavnog suda Republike Crne Gore kojom se utvrđuje da odredba člana 187 stav 4 Zakona o parničnom postupku ("Službeni list Republike Crne Gore",

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XV БРОЈ 6, 21. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 69. На основу члана 192. Закона о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС, бр.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Одлука о додели уговора, извештај и уговор ЈН 30-18

Одлука о додели уговора, извештај и  уговор ЈН 30-18 Наручилац: Градска управа града Шапца Адреса: Ул. Господар Јевремова бр.6 Место: Шабац Број одлуке: 404-4-31-5/18-03 Редни бр. ЈН ЈН 30/18 Датум: 30.11.2018. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

Microsoft Word - BROJ 6

Microsoft Word - BROJ 6 Godina VII 14. juli 2014. godine GORAŽDE Broj 6 1208 Na osnovu člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde ( Službene novine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, broj:13/07), Općinsko vijeće Općine Goražde,

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVII Број 11. ТЕМЕРИН 23. СЕПТЕМБАР 2014. Примерак 100,00 динара 163. На основу члана 118. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 32/13...75/14) и члана

Више

Microsoft Word - Sluzbeni_glasnik_11_18

Microsoft Word - Sluzbeni_glasnik_11_18 26.11.2018.године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА Број 11, стр. 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА БРОЈ 11/18 На основу члана 31. став ђ) Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике

Више

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист општине Прибој број 12/08, ) и члана 42. Одлуке о усклађивању

Више

ГОДИНА: XI БРОЈ: децембар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра годи

ГОДИНА: XI БРОЈ: децембар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра годи ГОДИНА: XI БРОЈ: 39 20. децембар 2018. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра 2018. године, на основу члана 64. Статута општине Мајданпек (''Службени

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

Година XVIII Понедјељак,12.децембар 2011.године Доњи Жабар Бесплатан примјерак Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: код НЛБ Ба

Година XVIII Понедјељак,12.децембар 2011.године Доњи Жабар Бесплатан примјерак Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: код НЛБ Ба Година XVIII Понедјељак,12.децембар 2011.године Бесплатан примјерак Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 код НЛБ Банке Бања Лука-Филијала Брчко 159 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ На основу

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 752/2017-ЈН Датум: 05.12.2017. године

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

Број- 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Датум: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примј

Број- 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Датум: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примј СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примјерка КМ Број: 14/2016 Кнежево, 05.12.2016. године Уређује редакциони одбор: Одговорни уредник: В.д. Секретар СО-е

Више



 506. Na osnovu člana 40 stav 4 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. jula 2010. godine, donijela je UREDBA O PRODAJI I DAVANJU U ZAKUP STVARI U DRŽAVNOJ

Више

A

A На основу члана 44. Статута А.Д. Комуналац Бијељина-Пречишћени текст и члана 33. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д. Комуналац Бијељина, Скупштина акционара Друштва, на годишњој сједници одржаној

Више

91

91 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXV 24. август 2004. г., XXXV. évfolyam 6. szám Topolya, 2004. augusztus 24. 121. 75. На основу члана 17. став 5. Одлуке о месним заједницама

Више

Година LIV Број 30/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бач

Година LIV Број 30/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бач Година LV Број 30/2018 271 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 09. октобар 2013 Службени лист Општине Прокупље Број: 13 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ О ПРОКУПЉЕ ГОДИНА XIV Број 13 Прокупље 9. Октобар 2013. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ Цара Душана бр Лопаре Тел/Факс:055/ е-mail: 31. мај год

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ Цара Душана бр Лопаре Тел/Факс:055/ е-mail: 31. мај год СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ Цара Душана бр. 143. Тел/Факс:055/650-304 е-mail: lopareso@teol.net 31. мај. 2018. године Л О П А Р Е БРОЈ 5/18 Жиро-рачун: ''Павловић Интернационал

Више

Stečajevi: U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM

Stečajevi: U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM evi: U periodu od 4.6.2014. godine do 5.6.2014. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 5.6.2014. GODINE "Prokupac " a.d. Društvo za

Више

На основу члана 46. а у вези са чланом 59.став 2.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 60.а у вези са чланом 76. став 2. С

На основу члана 46. а у вези са чланом 59.став 2.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 60.а у вези са чланом 76. став 2. С На основу члана 46. а у вези са чланом 59.став 2.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 60.а у вези са чланом 76. став 2. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја''

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез ОПШТИНЕ 30.03.2018. На основу члана 76. и 77. а у вези са чланом 64. Закона о јавној својини ( Службени гласник РС бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 71. став 1. тачка

Више

Prelom broja 1-11.indd

Prelom broja 1-11.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IV БРОЈ 1 СМЕДЕРЕВО, 1. МАРТ 2011. ГОДИНЕ 1. СКУПШТИНА ГРАДА На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник Републике Србије, број 62/2006,

Више

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 09.годину Службени гласник бр. oд 0.0.09.године Закључак (Почетне цене закупа пољопривредног земљишта) Службени гласник бр. oд 6.0.09.године Решење (Измена

Више

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18 Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18   Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш www.arilje.org.rs Ариље, 13. новембар 2018. године Година MMXV Број 18 САДРЖАЈ Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Ариље Зорану Тодоровићу...2 Решење о потврђивању мандата одборнику

Више

PREDLOG

PREDLOG Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji ( Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US,

Више

ОДЛУКЕ

ОДЛУКЕ РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ С Е Н Т А РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ ОДЛУКЕ службеног листа Дан објављивања предмета Предмет 1 2 3 4 5 1 26.01.2012. 1 ОДЛУКА

Више

Година LIII Број 14/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка (

Година LIII Број 14/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка ( Година LIII Број 14/2017 126 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/2013-

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл.гласник РС, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о усл

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл.гласник РС, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о усл На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл.гласник РС, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: 14.12.2018.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 46.Закона о локалној

Више

Одлука о додели уговора, извештај и уговор ЈН 30-18

Одлука о додели уговора, извештај и  уговор ЈН 30-18 Наручилац: Градска управа града Шапца Адреса: Ул. Господар Јевремова бр.6 Место: Шабац Број одлуке: 404-4-34-5/18-03 Редни бр. ЈН ЈН 33/18 Датум: 03.01.2019. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању лока

Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању лока Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 30.11.2018.год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'',бр.62/06...96/17-усклађени

Више

Број 11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Петак,29. март Гласник Доњи Жабар СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март године бесплатан

Број 11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Петак,29. март Гласник Доњи Жабар СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март године бесплатан Гласник СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март 2013. године бесплатан примјерак 65 На основу чл. 43. и 87. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

registar SL 2004

registar SL 2004 РЕГИСТАР СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2004 ГОДИНУ ПРЕДМЕТ објављено у листу бр. стр. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1. Одлука о завршном рачуну буxета општине Нови 1 1 за 2003. годину 2. Одлука о реализацији

Више

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/0

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/0 NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/01 i "Službeni list CG", br. 62/08 i 44/10) u članu

Више