Uputa o sastavljanju i dostavljanju Izvješća o podacima platnog prometa

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Uputa o sastavljanju i dostavljanju Izvješća o podacima platnog prometa"

Транскрипт

1 ("Narodne novine", broj 189/2004. i 127/2009.) - (neslužbeni pročišćeni tekst) - UPUTA O SASTAVLJANJU I DOSTAVLJANJU IZVJEŠĆA O PODACIMA PLATNOG PROMETA 1

2 SADRŽAJ 1. Obrasci na kojima se sastavlja i dostavlja Izvješće i izvještajna razdoblja na koja se odnose podaci u obrascima Sastavljanje Izvješća po obveznicima Popunjavanje obrazaca na kojima se sastavlja i dostavlja Izvješće Obrazac "Bezgotovinski platni promet" Način popunjavanja Stupci Redci Obrazac BPP_PT Obrazac "Gotovinski platni promet" Način popunjavanja Stupci Redci Obrazac GPP_PT Obrazac "Transakcijski računi platnog prometa" Način popunjavanja Stupci Redci Obrazac TRPP Obrazac "Transakcijski računi platnog prometa prema dostupnosti" Način popunjavanja Stupci Redci Obrazac TRPD Obrazac "Mreža platnoprometne infrastrukture" Način popunjavanja Stupci Redci Obrazac MPPI Obrazac "Izdane platne kartice i izvršena kartična plaćanja prema vrsti platnih kartica i načinu zadavanja" Način popunjavanja Stupci Redci Obrazac PK_OSN Obrazac "Kartična plaćanja prema mjestu zadavanja" Način popunjavanja Stupci Redci Obrazac PK_KPZ Način dostavljanja Izvješća Standardne karakteristike datoteke Sadržaj datoteke Prvi slog Ostali slogovi Način dostave datoteka Ulazni slog

3 Uvod Ova uputa donosi se na temelju članka 4. Odluke o obvezi dostavljanja Izvješća o podacima platnog prometa (u nastavku teksta: Odluka). U skladu s odredbama Odluke obveznici sastavljanja i dostavljanja Izvješća o podacima platnog prometa jesu: banke pravne osobe koje obavljaju djelatnost izdavanja platnih kartica kojima njihovi korisnici izvršavaju plaćanja u skladu s ugovorenim načinom (u nastavku teksta: kartične kuće). Hrvatska narodna banka prema svojim potrebama određuje koje su kartične kuće obveznici sastavljanja i dostavljanja Izvješća o podacima platnog prometa (u nastavku teksta: Izvješće), te im dostavlja pisani zahtjev za sastavljanje i dostavljanje Izvješća. Ova uputa propisuje: 1. obrasce na kojima se sastavlja i dostavlja Izvješće i izvještajna razdoblja na koja se odnose podaci u obrascima na kojima se sastavlja i dostavlja Izvješće; 2. način sastavljanja Izvješća po obveznicima; 3. način popunjavanja obrazaca na kojima se sastavlja i dostavlja Izvješće; 4. način dostavljanja Izvješća. 3

4 1. Obrasci na kojima se sastavlja i dostavlja Izvješće i izvještajna razdoblja na koja se odnose podaci u obrascima Naziv obrasca Oznaka obrasca Izvještajno razdoblje Bezgotovinski platni promet BPP_PT tromjesečno Gotovinski platni promet GPP_PT tromjesečno Transakcijski računi platnog prometa TRPP tromjesečno Transakcijski računi platnog prometa prema dostupnosti TRPD tromjesečno Mreža platnoprometne infrastrukture MPPI tromjesečno Izdane platne kartice i izvršena kartična plaćanja prema vrsti platnih kartica i načinu zadavanja transakcija PK_OSN tromjesečno Kartična plaćanja prema mjestu zadavanja PK_KPZ tromjesečno Tromjesečna su izvještajna razdoblja: 1. izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka izvještajne godine (1. tromjesečje) 2. izvještajno razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja izvještajne godine (2. tromjesečje) 3. izvještajno razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna izvještajne godine (3. tromjesečje) 4. izvještajno razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca izvještajne godine (4. tromjesečje). Izvještajna godina je godina na koju se odnose podaci u obrascu. 4

5 2. Sastavljanje Izvješća po obveznicima Obveznici sastavljaju i dostavljaju Izvješće na obrascima za koje je isteklo propisano izvještajno razdoblje. Obveznici dostavljaju Izvješće najkasnije 15 dana po isteku izvještajnog razdoblja, i to: Vrijeme dostave Izvješća siječnja travnja srpnja Obveznik Banka Oznaka obrasca BPP_PT GPP_PT TRPP TRPD MPPI PK_OSN* PK_KPZ* Izvještajno razdoblje za koje se obrazac dostavlja u izvještajnoj godini 4. tromjesečje 4. tromjesečje 4. tromjesečje 4. tromjesečje 4. tromjesečje 4. tromjesečje 4. tromjesečje Kartična PK_OSN 4. tromjesečje kuća** PK_KPZ 4. tromjesečje Banka BPP_PT GPP_PT TRPP TRPD MPPI PK_OSN* PK_KPZ* 1. tromjesečje 1. tromjesečje 1. tromjesečje 1. tromjesečje 1. tromjesečje 1. tromjesečje 1. tromjesečje Kartična PK_OSN 1. tromjesečje kuća** PK_KPZ 1. tromjesečje Banka BPP_PT GPP_PT TRPP TRPD MPPI PK_OSN* PK_KPZ* 2. tromjesečje 2. tromjesečje 2. tromjesečje 2. tromjesečje 2. tromjesečje 2. tromjesečje 2. tromjesečje Kartična PK_OSN 2. tromjesečje kuća** PK_KPZ 2. tromjesečje 5

6 listopada BPP_PT 3. tromjesečje GPP_PT 3. tromjesečje TRPP 3. tromjesečje Banka TRPD 3. tromjesečje MPPI 3. tromjesečje PK_OSN* 3. tromjesečje PK_KPZ* 3. tromjesečje Kartična PK_OSN 3. tromjesečje kuća** PK_KPZ 3. tromjesečje *Banka koja ne obavlja djelatnost (poslove) na koju se odnose podaci traženi u obrascu, ne dostavlja navedeni obrazac. **Odnosi se na kartičnu kuću koju je Hrvatska narodna banka odredila kao obveznika sastavljanja i dostavljanja Izvješća. 3. Popunjavanje obrazaca na kojima se sastavlja i dostavlja Izvješće U ovom dijelu daju se upute za popunjavanje obrazaca na kojima se sastavlja i dostavlja Izvješće, te se za svaki obrazac navodi: oznaka obrasca obveznici sastavljanja i dostavljanja obrasca izvještajna razdoblja za koja se obrazac sastavlja i dostavlja sadržaj obrasca vrijednost podataka u obrascu i način popunjavanja obrasca. Pojedini obrazac popunjava se podacima koji se upisuju u polja, prema definiranim kategorijama u stupcima i redcima, pri čemu je skraćena oznaka za stupac "S", a skraćena oznaka za redak "R". Način popunjavanja pojedinog obrasca daje se u obliku obrazloženja podataka, koje obuhvaća: Opis pojma objašnjava se pojam za koji je potrebno upisati podatke. Navodi se prema potrebi. Sadržaj navode se podaci koji se upisuju. Napomenu objašnjavaju se ostale činjenice koje su vezane uz pojam za koji se upisuju podaci. Navodi se prema potrebi. 6

7 Pod pojmom Banka/Kartična kuća podrazumijeva se banka/kartična kuća koja sastavlja i dostavlja Izvješće, a pod pojmom banka/kartična kuća podrazumijeva se banka/kartična kuća općenito. Zatamnjena polja jesu polja "bez konkretnog sadržaja" u obrascu i popunjavaju se na način određen u točki 4.2. ove upute. Ako obveznik sastavljanja i dostavljanja Izvješća ne raspolaže nekim od traženih podataka, polja predviđena za takve podatke jesu "neobavezna" polja i popunjavaju se na način određen u točki 4.2. ove upute. 7

8 3.1. Obrazac "Bezgotovinski platni promet" Oznaka obrasca BPP_PT Obveznici sastavljanja i dostavljanja obrasca BPP_PT banke Izvještajna razdoblja za obrazac BPP_PT od 1. siječnja do 31. ožujka izvještajne godine od 1. travnja do 30. lipnja izvještajne godine od 1. srpnja do 30. rujna izvještajne godine i od 1. listopada do 31. prosinca izvještajne godine Sadržaj obrasca BPP_PT Obrazac BPP_PT sadrži podatke o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa platnog prometa (u nastavku teksta: transakcijski računi) u Banci na temelju podnesenih naloga za bezgotovinsko plaćanje (u nastavku teksta: nalozi za plaćanje) tijekom izvještajnog razdoblja, iskazane prema broju i novčanoj vrijednosti, prema načinu zaprimanja i načinu izvršenja naloga za plaćanje te prema broju osnova za plaćanje na temelju kojih su pojedine platne transakcije izvršene. Transakcijski računi za koje se podaci iskazuju u obrascu BPP_PT jesu: za građane vrste računa: "31", "32", "35" i "36" za poslovne subjekte vrste računa: "11", "13", "14", "15", "17", "18", "51" i "55" za Banku (interni računi Banke) vrste računa: "10", "13", "14" i "15". Vrijednost podataka Podaci koji se iskazuju u obrascu BPP_PT odnose se na ukupnu vrijednost tih podataka tijekom izvještajnog razdoblja, pri čemu se u tu vrijednost uključuju prvi i posljednji dan izvještajnog razdoblja. Podaci o novčanoj vrijednosti u obrascu BPP_PT iskazuju se u kunama bez lipa. 8

9 Ostale napomene Bezgotovinsko plaćanje je plaćanje bez upotrebe gotovog novca, koje je izvršeno prijenosom novčanih sredstava s jednog transakcijskog računa na drugi račun. Bezgotovinsko plaćanje provodi se na temelju naloga za bezgotovinsko plaćanje izvršenjem platne transakcije na teret transakcijskog računa u banci Način popunjavanja Stupci S 1 i S 4: Broj osnova Opis pojma: Osnova za plaćanje sudska odluka i druga ovršna isprava, rješenje nadležnih tijela i organizacija, nalog za plaćanje zakonskih obveza ili javnih prihoda i nalog za plaćanje izdan na osnovi dospjelih vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja, npr. ovršno sudsko rješenje, mjenica, zadužnica i sl. Upisuju se podaci o broju osnova za plaćanje na temelju kojih su izvršene platne transakcije na teret transakcijskih računa u Banci. Napomena: Ne upisuje se broj zaprimljenih osnova za plaćanje, već broj osnova za plaćanje na temelju kojih je Banka izvršila platne transakcije na teret transakcijskih računa u Banci. S 2 i S 5: Broj transakcija Upisuju se podaci o broju platnih transakcija izvršenih na teret transakcijskih računa u Banci na temelju podnesenih naloga za plaćanje. Napomena: U svrhu naplate jedne osnove za plaćanje može biti izvršeno više platnih transakcija, npr. pri provođenju djelomične naplate. S 3 i S 6: Vrijednost transakcija U S 3 upisuju se podaci o ukupnoj novčanoj vrijednosti platnih transakcija iskazanih u S 2, a u S 6 upisuju se podaci o ukupnoj novčanoj vrijednosti platnih transakcija iskazanih u S 5. S 7: UKUPNO Broj transakcija Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz S 2 i S 5. 9

10 S 8: UKUPNO Vrijednost transakcija Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz S 3 i S Redci R 10000: UKUPNO PREMA NAČINU ZAPRIMANJA NALOGA ZA PLAĆANJE Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R 11000, R 12000, R 13000, R i R R 11000: UKUPNO na temelju naloga imatelja računa Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R i R R 11100: Obrasci ukupno Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R i R R 11101: Obrasci zaprimljeni u Banci Opis pojma: Obrasci zaprimljeni u Banci nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa u Banci na obrascima platnog prometa koje je zaprimila sama Banka preko svoje poslovne mreže. Upisuju se podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci na temelju naloga za plaćanje koji odgovaraju opisu pojma Obrasci zaprimljeni u Banci. R 11102: Obrasci zaprimljeni preko treće strane Opis pojma: Obrasci zaprimljeni preko treće strane nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa na obrascima platnog prometa u Banci preko treće strane. Treća strana institucija koja na temelju ugovora obavlja poslove platnog prometa u ime i za račun Banke. Upisuju se podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci na temelju naloga za plaćanje koji odgovaraju opisu pojma Obrasci zaprimljeni preko treće strane. R 11200: Elektronički ukupno Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R 11201, R 11202, R 11203, R 11204, R 11205, R i R

11 R 11201: Elektronički internet Opis pojma: Elektronički internet nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa u Banci putem usluge elektroničkog bankarstva temeljenog na internetskoj tehnologiji. Upisuju se podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci na temelju naloga za plaćanje koji odgovaraju opisu pojma Elektronički internet. Napomena: Uključuje samo terećenje transakcijskih računa u Banci preko usluga internetskog bankarstva. Ne uključuje plaćanja izvršena pri elektroničkoj kupovini preko interneta pomoću platnih kartica, elektroničkog novca i slično. R 11202: Elektronički telebanking Opis pojma: Elektronički telebanking nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa u Banci preko usluge elektroničkog bankarstva temeljenog na komunikacijskoj tehnologiji fiksne telefonske mreže (fiksne telefonske linije), pri čemu je korisnička aplikacija prethodno instalirana na radnoj stanici korisnika usluge. Upisuju se podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci na temelju naloga za plaćanje koji odgovaraju opisu pojma Elektronički telebanking. R 11203: Elektronički mobilni telefon Opis pojma: Elektronički mobilni telefon nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa u Banci putem usluge elektroničkog bankarstva preko mobilnih telefona, prema ugovorenom modelu. Upisuju se podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci na temelju naloga za plaćanje koji odgovaraju opisu pojma Elektronički mobilni telefon. R 11204: Elektronički fiksni telefon Opis pojma: Elektronički fiksni telefon nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa u Banci pomoću telefonskog uređaja preko linije u fiksnoj telefonskoj mreži prema ugovorenom modelu. 11

12 Upisuju se podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci na temelju naloga za plaćanje koji odgovaraju opisu pojma Elektronički fiksni telefon. R 11205: Elektronički transakcijski bankomat Opis pojma: Elektronički transakcijski bankomat nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa u Banci upotrebom bankomata koji osim funkcije isplate i/ili uplate gotovog novca omogućuje korisniku i funkciju bezgotovinskog plaćanja. Upisuju se podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci na temelju naloga za plaćanje koji odgovaraju opisu pojma Elektronički transakcijski bankomat. Napomena: U ovu kategoriju ne uključuju se platne transakcije izvršene na teret transakcijskih računa u Banci u svrhu evidentiranja kupovina preko bankomata, npr. kupovine bona za mobilni telefon. R 11206: Elektronički POS (EFTPOS) Opis pojma: Elektronički POS (EFTPOS) nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa u Banci preko POS (EFTPOS) uređaja. POS (EFTPOS) uređaj instaliran na prodajnom mjestu koji pomoću platne kartice (debitne) omogućuje izvršenje bezgotovinskog plaćanja terećenjem transakcijskog računa platitelja (imatelja kartice) uz njegovu prethodnu identifikaciju i autorizaciju (pomoću PIN-a engl. personal identification number). Plaćanja zadana preko POS (EFTPOS) uređaja izvršavaju se pojedinačno na transakcijskom računu, do iznosa visine sredstava na transakcijskom računu ili do iznosa unaprijed određenog limita. Upisuju se podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci na temelju naloga za plaćanje koji odgovaraju opisu pojma Elektronički POS (EFTPOS). R 11299: Elektronički ostalo Opis pojma: Elektronički ostalo nalozi za plaćanje podneseni od imatelja računa na teret njihovih transakcijskih računa u Banci elektroničkim putem, a koji nisu sadržani u podacima iskazanima u R 11201, R 11202, R 11203, R 11204, R i R Upisuju se podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci na temelju naloga za plaćanje koji odgovaraju opisu pojma Elektronički ostalo. 12

13 Napomena: U ovu kategoriju uključuju se i platne transakcije izvršene na teret transakcijskih računa u Banci u svrhu evidentiranja kupovina preko bankomata, npr. kupovine bona za mobilni telefon. R 12000: UKUPNO na temelju zaprimljenih osnova za plaćanje Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R 12100, R 12200, R i R R 12100: Sudska rješenja, rješenja upravnih tijela i javnih ustanova Opis pojma: Sudska rješenja, rješenja upravnih tijela i javnih ustanova nalozi za plaćanje podneseni od Banke, na temelju njezinih zakonskih ovlasti, na teret transakcijskih računa u Banci u svrhu naplate zaprimljenih rješenja nadležnih sudskih i upravnih tijela te javnih ustanova (npr. Porezne uprave, Carinske uprave, HZMO, HZZO i dr.). Upisuju se podaci o broju sudskih rješenja, rješenja upravnih tijela i javnih ustanova te podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci na temelju naloga za plaćanje koji odgovaraju opisu pojma Sudska rješenja, rješenja upravnih tijela i javnih ustanova. Napomena: Vidi napomenu za stupac 1. i stupac 4. ovog obrasca. R 12200: Mjenice Opis pojma: Mjenice nalozi za plaćanje podneseni na teret transakcijskih računa u Banci radi naplate zaprimljenih mjenica. Upisuju se podaci o broju mjenica te podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci na temelju naloga za plaćanje koji odgovaraju opisu pojma Mjenice. Napomena: Vidi napomenu za stupac 1. i stupac 4. ovog obrasca. R 12300: Zadužnice Opis pojma: Zadužnice nalozi za plaćanje podneseni na teret transakcijskih računa u Banci u svrhu naplate zaprimljenih zadužnica. Upisuju se podaci o broju zadužnica te podaci o platnim transakcijama izvršenim na teret transakcijskih računa u Banci na temelju naloga za plaćanje koji odgovaraju opisu pojma Zadužnice. Napomena: Vidi napomenu za stupac 1. i stupac 4. ovog obrasca. 13

14 R 12400: Čekovi ukupno Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R 12401, R i R R 12401: Čekovi zaprimljeni u Banci Opis pojma: Čekovi zaprimljeni u Banci čekovi koji su podneseni na isplatu od imatelja i naplaćeni na teret transakcijskih računa u Banci, a koje je zaprimila sama Banka preko svoje poslovne mreže. Upisuju se podaci o broju čekova koji odgovaraju opisu pojma Čekovi zaprimljeni u Banci te podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci radi njihove naplate. Napomena: Ne upisuju se podaci o čekovima na temelju kojih je izvršena isplata gotovog novca, kada se ček koristi kao nalog za isplatu gotovog novca umjesto obrasca Isplatni nalog. Vidi napomenu za stupac 1. i stupac 4. ovog obrasca. R 12402: Čekovi zaprimljeni preko treće strane Opis pojma: Čekovi zaprimljeni preko treće strane čekovi koji su podneseni na isplatu od imatelja i naplaćeni na teret transakcijskih računa u Banci, a koje je Banka zaprimila preko treće strane. Treća strana institucija koja na temelju ugovora obavlja poslove platnog prometa u ime i za račun Banke. Upisuju se podaci o broju čekova koji odgovaraju opisu pojma Čekovi zaprimljeni preko treće strane, te podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci radi njihove naplate. Napomena: Vidi napomenu za R ovog obrasca. R 12499: Čekovi ostalo (preko osobnih računala, mobilnih telefona i sl.) Opis pojma: Čekovi ostalo (preko osobnih računala, mobilnih telefona i sl.) čekovi koji su podneseni na isplatu od imatelja i naplaćeni na teret transakcijskih računa u Banci, a koje je Banka zaprimila na način koji nije sadržan u podacima iskazanima u R i R 12402, npr. čekovi koji su podneseni na isplatu u Banku preko interneta, mobilnog telefona ili druge slične usluge Banke. Upisuju se podaci o broju čekova koji odgovaraju opisu pojma Čekovi ostalo (preko osobnih računala, mobilnih telefona i sl.), te podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci radi njihove naplate. 14

15 Napomena: Vidi napomenu za stupac 1. i stupac 4. ovog obrasca. R 13000: UKUPNO na temelju ugovorne ovlasti Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R 13100, R i R R 13100: Direktni debitni transfer (engl. direct debits) Opis pojma: Direktni debitni transfer bezgotovinsko plaćanje izvršeno na temelju ugovornog odnosa između imatelja transakcijskog računa i Banke, kojim imatelj transakcijskog računa kao platitelj odobrava Banci da na teret njegova transakcijskog računa provede plaćanje po nalogu za plaćanje izdanom od primatelja, npr. plaćanje po nalogu primatelja za potrošnju električne energije, vode i slično. Upisuju se podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci na temelju naloga za plaćanje kojima su provedena plaćanja koja odgovaraju opisu pojma Direktni debitni transfer. R 13200: Trajni nalog Opis pojma: Trajni nalog bezgotovinsko plaćanje izvršeno na temelju ugovornog odnosa između imatelja transakcijskog računa i Banke, kojim imatelj transakcijskog računa kao platitelj odobrava Banci da ispostavi nalog za plaćanje na teret njegova transakcijskog računa i provede plaćanje u određenom iznosu u korist određenog primatelja, npr. naplata troškova stvorenih platnim karticama po isteku obračunskog razdoblja, naplata otplatne rate kredita, plaćanje TV pretplate i slično. Upisuju se podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci na temelju naloga za plaćanje kojima su provedena plaćanja koja odgovaraju opisu pojma Trajni nalog. R 13900: Ostale ugovorne ovlasti Opis pojma: Ostale ugovorne ovlasti ostala bezgotovinska plaćanja izvršena na teret transakcijskih računa u Banci na temelju ugovornog odnosa između Banke i njezinih klijenata, a koja nisu sadržana u R i R 13200, npr. naplata ugovorenih naknada Banke i slično. Upisuju se podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci na temelju naloga za plaćanje kojima su provedena plaćanja koja odgovaraju opisu pojma Ostale ugovorne ovlasti. 15

16 R 14000: Platne transakcije po internim računima Banke Opis pojma: Interni računi Banke transakcijski računi platnog prometa koje je Banka otvorila kod sebe za potrebe obavljanja svog poslovanja (moguće vrste računa: "10", "13", "14" i "15"). Upisuju se podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa koji odgovaraju opisu pojma Interni računi Banke. R 19000: Nerazvrstane platne transakcije Opis pojma: Nerazvrstane platne transakcije ostala bezgotovinska plaćanja izvršena na teret transakcijskih računa u Banci koja nisu sadržana u drugim kategorijama. Upisuju se podaci o platnim transakcijama izvršenima na teret transakcijskih računa u Banci koje odgovaraju opisu pojma Nerazvrstane platne transakcije. R 20000: UKUPNO PREMA NAČINU IZVRŠENJA Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz pripadajućih stupaca u R i R R 21000: Unutarbankovne platne transakcije Opis pojma: Unutarbankovne platne transakcije platne transakcije izvršene na teret transakcijskih računa u Banci kod kojih se račun platitelja i račun primatelja vode u Banci. Upisuju se podaci o izvršenim platnim transakcijama koje odgovaraju opisu pojma Unutarbankovne platne transakcije. R 22000: Međubankovne platne transakcije ukupno Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R i R R 22100: Međubankovne platne transakcije NKS Opis pojma: Međubankovne platne transakcije NKS platne transakcije izvršene na teret transakcijskih računa u Banci kod kojih se račun primatelja vodi u drugoj banci, a koje su obračunate (izvršene) preko Nacionalnoga klirinškog sustava. Upisuju se podaci o izvršenim platnim transakcijama koje odgovaraju opisu pojma Međubankovne platne transakcije NKS. 16

17 R 22200: Međubankovne platne transakcije HSVP Opis pojma: Međubankovne platne transakcije HSVP platne transakcije izvršene na teret transakcijskih računa u Banci kod kojih se račun primatelja vodi u drugoj banci, a koje su obračunate (izvršene) preko Hrvatskog sustava velikih plaćanja. Upisuju se podaci o izvršenim platnim transakcijama koje odgovaraju opisu pojma Međubankovne platne transakcije HSVP. 17

18 Obrazac BPP_PT Izvješće: IZVJEŠĆE O PODACIMA PLATNOG PROMETA Obrazac: BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET Oznaka: BPP_PT Naziv Banke Matični broj Banke Izvještajno razdoblje Izvještajna godina Osoba za kontakt E-pošta Telefon Oznaka retka Kategorija Građani Poslovni subjekti UKUPNO Broj Broj Vrijednost Broj Broj Vrijednost Broj Vrijednost osnova transakcijatransakcija osnova transakcijatransakcijatransakcijatransakcija UKUPNO - PREMA NAČINU ZAPRIMANJA NALOGA ZA PLAĆANJE UKUPNO - na temelju naloga imatelja računa Obrasci - ukupno Obrasci zaprimljeni u Banci Obrasci zaprimljeni preko treće strane Elektronički - ukupno Elektronički - internet Elektronički - telebanking Elektronički - mobilni telefon Elektronički - fiksni telefon Elektronički - transakcijski bankomat Elektronički - POS (EFTPOS) Elektronički - ostalo UKUPNO - na temelju zaprimljenih osnova za plaćanje Sudska rješenja, rješenja upravnih tijela i javnih ustanova Mjenice Zadužnice Čekovi - ukupno Čekovi - zaprimljeni u Banci Čekovi - zaprimljeni preko treće strane Čekovi - ostalo (putem PC, mobilnih telefona i sl.) UKUPNO - na temelju ugovorne ovlasti Direktni debitni transfer Trajni nalog Ostale ugovorne ovlasti Platne transakcije po internim računima Banke Nerazvrstane platne transakcije UKUPNO - PREMA NAČINU IZVRŠENJA Unutarbankovne platne transakcije Međubankovne platne transakcije - ukupno Međubankovne platne transakcije - NKS Međubankovne platne transakcije - HSVP 18

19 3.2. Obrazac "Gotovinski platni promet" Oznaka obrasca GPP_PT Obveznici sastavljanja i dostavljanja obrasca GPP_PT banke Izvještajna razdoblja za obrazac GPP_PT od 1. siječnja do 31. ožujka izvještajne godine od 1. travnja do 30. lipnja izvještajne godine od 1. srpnja do 30. rujna izvještajne godine i od 1. listopada do 31. prosinca izvještajne godine Sadržaj obrasca GPP_PT Obrazac GPP_PT sadrži podatke o izvršenim uplatama i isplatama gotovog novca u Banci tijekom izvještajnog razdoblja, iskazane prema mjestu uplate ili isplate gotovog novca te prema broju i novčanoj vrijednosti platnih transakcija kojima su izvršene uplate ili isplate gotovog novca evidentirane na transakcijskim računima platnog prometa (u nastavku teksta: transakcijski računi) u Banci ili na drugim računima kojima se Banka koristi za evidentiranje prometa gotovog novca. Transakcijski računi za koje se podaci iskazuju u obrascu GPP_PT jesu: za građane vrste računa: "31", "32", "35" i "36" za poslovne subjekte vrste računa: "11", "13", "14", "15", "17", "18", "51" i "55" za Banku (interni računi Banke) vrste računa: "10", "13", "14","15". Vrijednost podataka Podaci koji se iskazuju u obrascu GPP_PT odnose se na ukupnu vrijednost tih podataka tijekom izvještajnog razdoblja, pri čemu se u tu vrijednost uključuju i vrijednosti podataka za prvi i za posljednji dan izvještajnog razdoblja. Podaci o novčanoj vrijednosti u obrascu GPP_PT iskazuju se u kunama bez lipa. 19

20 Ostale napomene Uplata gotovog novca provodi se na temelju naloga za uplatu izvršenjem platne transakcije kojom se uplata gotovog novca evidentira u korist odgovarajućeg računa u Banci. Isplata gotovog novca provodi se na temelju naloga za isplatu izvršenjem platne transakcije kojom se isplata gotovog novca evidentira na teret odgovarajućeg računa u Banci. Klijenti banke jesu sudionici platnog prometa koji u banci imaju otvoren transakcijski račun Način popunjavanja Stupci S 1: Uplate/isplate u Banci Broj transakcija Opis pojma: Uplate/isplate u Banci uplate/isplate gotovog novca izvršene u poslovnim jedinicama Banke. Upisuju se podaci o broju platnih transakcija izvršenih u korist/na teret transakcijskih računa kojima su evidentirane uplate/isplate gotovog novca koje odgovaraju opisu pojma Uplate/isplate u Banci. S 2: Uplate/isplate u Banci Vrijednost transakcija Upisuju se podaci o ukupnoj novčanoj vrijednosti platnih transakcija iskazanih prema broju u S 1. S 3: Uplate/isplate preko treće strane Broj transakcija Opis pojma: Uplate/isplate preko treće strane uplate/isplate gotovog novca izvršene preko treće strane. Treća strana institucija koja na temelju ugovora obavlja poslove platnog prometa u ime i za račun Banke. Upisuju se podaci o broju platnih transakcija izvršenih u korist/na teret transakcijskih računa kojima su evidentirane uplate/isplate gotovog novca koje odgovaraju opisu pojma Uplate/isplate preko treće strane. S 4: Uplate/isplate preko treće strane Vrijednost transakcija Upisuju se podaci o ukupnoj novčanoj vrijednosti platnih transakcija iskazanih prema broju u S 3. 20

21 S 5: Uplate/isplate preko bankomata Broj transakcija Opis pojma: Bankomat elektromehanički uređaj na kojem ovlašteni korisnici pomoću strojno čitljive platne (plastične) kartice podižu gotov novac, obavljaju uplatu gotovog novca ili pristupaju drugim uslugama. Uplate/isplate preko bankomata uplate/isplate gotovog novca izvršene preko bankomata u vlasništvu Banke. Upisuju se podaci o broju platnih transakcija izvršenih u korist/na teret transakcijskih računa kojima su evidentirane uplate/isplate gotovog novca koje odgovaraju opisu pojma Uplate/isplate preko bankomata. S 6: Uplate/isplate preko bankomata Vrijednost transakcija Upisuju se podaci o ukupnoj novčanoj vrijednosti platnih transakcija iskazanih prema broju u S Redci R 10000: UKUPNO UPLATE Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R 11000, R i R R 11000: Uplate klijenata Banke ukupno Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R i R R 11001: Uplate klijenata Banke građani Opis pojma: Uplate klijenata Banke građani uplate gotovog novca izvršene na temelju podnesenoga uplatnog naloga u korist transakcijskih računa građana otvorenih u Banci. Upisuju se podaci o platnim transakcijama kojima su evidentirane izvršene uplate gotovog novca koje odgovaraju opisu pojma Uplate klijenata Banke građani. R 11002: Uplate klijenata Banke poslovni subjekti Opis pojma: Uplate klijenata Banke poslovni subjekti uplate gotovog novca izvršene na temelju podnesenoga uplatnog naloga u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata otvorenih u Banci. 21

22 Upisuju se podaci o platnim transakcijama kojima su evidentirane izvršene uplate gotovog novca koje odgovaraju opisu pojma Uplate klijenata Banke poslovni subjekti. R 12000: Uplate klijenata drugih banaka ukupno Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R i R R 12001: Uplate klijenata drugih banaka građani Opis pojma: Uplate klijenata drugih banaka građani uplate gotovog novca izvršene na temelju podnesenoga uplatnog naloga u korist transakcijskih računa građana otvorenih u drugim bankama. Upisuju se podaci o platnim transakcijama kojima su evidentirane izvršene uplate gotovog novca koje odgovaraju opisu pojma Uplate klijenata drugih banaka građani. R 12002: Uplate klijenata drugih banaka poslovni subjekti Opis pojma: Uplate klijenata drugih banaka poslovni subjekti uplate gotovog novca izvršene na temelju podnesenoga uplatnog naloga u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata otvorenih u drugim bankama. Upisuju se podaci o platnim transakcijama kojima su evidentirane izvršene uplate gotovog novca koje odgovaraju opisu pojma Uplate klijenata drugih banaka poslovni subjekti. R 13000: Uplate u korist Banke Opis pojma: Uplate u korist Banke uplate gotovog novca izvršene na temelju uplatnog naloga u korist transakcijskih računa same Banke (internih računa Banke) koje je ona otvorila kod sebe za potrebe obavljanja svoga poslovanja. Upisuju se podaci o platnim transakcijama kojima su evidentirane izvršene uplate gotovog novca koje odgovaraju opisu pojma Uplate u korist Banke. R 20000: UKUPNO ISPLATE Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R 21000, R i R R 21000: Isplate klijentima Banke ukupno Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R i R

23 R 21001: Isplate klijentima Banke građani Opis pojma: Isplate klijentima Banke građani isplate gotovog novca izvršene na temelju podnesenoga isplatnog naloga na teret transakcijskih računa građana otvorenih u Banci. Upisuju se podaci o platnim transakcijama kojima su evidentirane izvršene isplate gotovog novca koje odgovaraju opisu pojma Isplate klijentima Banke građani. R 21002: Isplate klijentima Banke poslovni subjekti Opis pojma: Isplate klijentima Banke poslovni subjekti isplate gotovog novca izvršene na temelju podnesenoga isplatnog naloga na teret transakcijskih računa poslovnih subjekata otvorenih u Banci. Upisuju se podaci o platnim transakcijama kojima su evidentirane izvršene isplate gotovog novca koje odgovaraju opisu pojma Isplate klijentima Banke poslovni subjekti. R 22000: Isplate klijentima drugih banaka ukupno Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R i R R 22001: Isplate klijentima drugih banaka građani Opis pojma: Isplate klijentima drugih banaka građani isplate gotovog novca izvršene na temelju podnesenoga isplatnog naloga na teret transakcijskih računa građana otvorenih u drugim bankama. Upisuju se podaci o platnim transakcijama kojima su evidentirane izvršene isplate gotovog novca koje odgovaraju opisu pojma Isplate klijentima drugih banaka građani. R 22002: Isplate klijentima drugih banaka poslovni subjekti Opis pojma: Isplate klijentima drugih banaka poslovni subjekti isplate gotovog novca izvršene na temelju podnesenoga isplatnog naloga na teret transakcijskih računa poslovnih subjekata otvorenih u drugim bankama. Upisuju se podaci o platnim transakcijama kojima su evidentirane izvršene isplate gotovog novca koje odgovaraju opisu pojma Isplate klijentima drugih banaka poslovni subjekti. R 23000: Isplate na teret Banke Opis pojma: Isplate na teret Banke isplate gotovog novca izvršene na temelju isplatnog naloga na teret transakcijskih računa same Banke (internih 23

24 računa Banke) koje je ona otvorila kod sebe za potrebe obavljanja svoga poslovanja. Upisuju se podaci o platnim transakcijama kojima su evidentirane izvršene isplate gotovog novca koje odgovaraju opisu pojma Isplate na teret Banke. 24

25 Obrazac GPP_PT Izvješće: IZVJEŠĆE O PODACIMA PLATNOG PROMETA Naziv Banke Matični broj Banke Obrazac: GOTOVINSKI PLATNI PROMET Izvještajno razdoblje Izvještajna godina Osoba za kontakt Oznaka: GPP_PT E-pošta Telefon Uplate/isplate Uplate/isplate Uplate/isplate Oznaka retka Kategorija u Banci preko treće strane preko bankomata Broj Vrijednost Broj Vrijednost Broj Vrijednost transakcija transakcija transakcija transakcija transakcija transakcija UKUPNO - UPLATE Uplate klijenata Banke - ukupno Uplate klijenata Banke - građani Uplate klijenata Banke - poslovni subjekti Uplate klijenata drugih banaka - ukupno Uplate klijenata drugih banaka - građani Uplate klijenata drugih banaka - poslovni subjekti Uplate u korist Banke UKUPNO - ISPLATE Isplate klijentima Banke - ukupno Isplate klijentima Banke - građani Isplate klijentima Banke - poslovni subjekti Isplate klijentima drugih banaka - ukupno Isplate klijentima drugih banaka - građani Isplate klijentima drugih banaka - poslovni subjekti Isplate na teret Banke 25

26 3.3. Obrazac "Transakcijski računi platnog prometa" Oznaka obrasca TRPP Obveznici sastavljanja i dostavljanja obrasca TRPP banke Izvještajna razdoblja za obrazac TRPP od 1. siječnja do 31. ožujka izvještajne godine od 1. travnja do 30. lipnja izvještajne godine od 1. srpnja do 30. rujna izvještajne godine i od 1. listopada do 31. prosinca izvještajne godine Sadržaj obrasca TRPP Obrazac TRPP sadrži podatke o otvorenim transakcijskim računima platnog prometa (u nastavku teksta: transakcijski računi) u Banci iskazane prema vrstama računa, prema broju otvorenih računa i prema stanju novčanih sredstava na tim računima. Transakcijski računi u Banci za koje se podaci iskazuju u obrascu TRPP jesu: za poslovne subjekte vrste računa: "11", "13", "14", "15", "17", "18", "51" i "55" za građane vrste računa: "31", "32", "35" i "36" za Banku (interni računi Banke) vrste računa: "10", "13", "14" i "15. Vrijednost podataka Podaci koji se iskazuju u obrascu TRPP odnose se na stanje na kraju posljednjeg dana u izvještajnom razdoblju za koje se obrazac sastavlja i dostavlja. Podaci o stanju i vrijednosti novčanih sredstava u obrascu TRPP iskazuju se u kunama bez lipa. 26

27 Način popunjavanja Stupci S 1: Računi bez odobrenog prekoračenja Broj računa Opis pojma: Računi bez odobrenog prekoračenja transakcijski računi otvoreni u Banci na teret kojih je moguće izvršavati plaćanja samo do iznosa raspoloživih novčanih sredstava imatelja na tim računima. Upisuju se podaci o ukupnom broju računa koji odgovaraju opisu pojma Računi bez odobrenog prekoračenja. S 2: Računi bez odobrenog prekoračenja Stanje na računima Upisuje se ukupno stanje novčanih sredstava na transakcijskim računima bez odobrenog prekoračenja čiji je broj iskazan u S 1. S 3: Računi s odobrenim prekoračenjem Broj računa Opis pojma: Računi s odobrenim prekoračenjem transakcijski računi otvoreni u Banci na teret kojih je moguće izvršavati plaćanja preko iznosa raspoloživih novčanih sredstava imatelja na tim računima (do visine ugovorenog iznosa), pri čemu korištena novčana sredstva iznad raspoloživog stanja na računu za Banku čine kredite odobrene imateljima transakcijskih računa. Upisuju se podaci o ukupnom broju računa koji odgovaraju opisu pojma Računi s odobrenim prekoračenjem. Napomena: Podaci uključuju ukupan broj računa s odobrenim prekoračenjem u Banci, bez obzira na to jesu li ti računi prema evidentiranom stanju novčanih sredstava u korištenju odobrenog prekoračenja (kredita) ili nisu. S 4: Računi s odobrenim prekoračenjem Stanje na računima Upisuju se podaci o ukupnom stanju novčanih sredstava na transakcijskim računima s odobrenim prekoračenjem čiji je broj iskazan u S 3. Napomena: Ukupno stanje novčanih sredstava na transakcijskim računima s odobrenim prekoračenjem može biti negativno. S 5: Računi s odobrenim prekoračenjem Ukupno odobrena prekoračenja Upisuju se podaci o iznosu ukupno odobrenih prekoračenja na transakcijskim računima (ukupan iznos ugovorenih kredita na osnovi 27

28 odobrenog prekoračenja na transakcijskim računima u Banci) čiji je broj iskazan u S 3 (bez obzira na to koristi li se ugovoreni kredit ili ne). S 6: Računi u korištenju odobrenog prekoračenja Broj računa Opis pojma: Računi u korištenju odobrenog prekoračenja transakcijski računi s odobrenim prekoračenjem (vidi opis pojma u S 3), na kojima je evidentirano korištenje odobrenog prekoračenja (kredita). Upisuju se podaci o broju računa koji odgovaraju opisu pojma Računi u korištenju odobrenog prekoračenja. S 7: Računi u korištenju odobrenog prekoračenja Iznos korištenog prekoračenja Upisuju se podaci o ukupno korištenom iznosu odobrenog prekoračenja (kredita) na transakcijskim računima u Banci čiji je broj iskazan u S 6. S 8: Blokirani računi ukupan iznos Opis pojma: Blokirani račun transakcijski račun na kojem su evidentirane nenamirene osnove za plaćanje. Imatelj blokiranog računa ne može raspolagati novčanim sredstvima na tom računu dok se ne izvrše sve evidentirane nenamirene osnove za plaćanje. Osnova za plaćanje sudska odluka i druga ovršna isprava, rješenje nadležnih tijela i organizacija, nalog za plaćanje zakonskih obveza ili javnih prihoda i nalog za plaćanje izdan na osnovi dospjelih vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja, npr. ovršno sudsko rješenje, mjenica, zadužnica i sl. Evidentirane nenamirene osnove za plaćanje osnove za plaćanje koje su zbog nedovoljnog iznosa novčanih sredstava na transakcijskim računima u Banci uvedene u evidencije neizvršenih osnova za plaćanje, a koje se izvršavaju prema propisanom redoslijedu iz priljeva novčanih sredstava na transakcijske račune. Upisuje se ukupan iznos evidentiranih nenamirenih osnova za plaćanje na blokiranim transakcijskim računima u Banci Redci R 10000: UKUPNO RAČUNI POSLOVNIH SUBJEKATA Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R i R

29 R 11000: Ukupno računi za redovno poslovanje poslovnih subjekata Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R 11001, R i R R 11001: Računi za redovno poslovanje poslovnih subjekata vrsta računa "11" Upisuju se podaci o računima za redovno poslovanje poslovnih subjekata vrste računa "11" otvorenih u Banci. R 11002: Računi za redovno poslovanje poslovnih subjekata vrsta računa "18" Upisuju se podaci o računima za redovno poslovanje poslovnih subjekata vrste računa "18" (računi proračuna) otvorenih u Banci. R 11003: Računi za redovno poslovanje nerezidenata - stranih poslovnih subjekata vrsta računa "51" Upisuju se podaci o računima za redovno poslovanje nerezidenata - stranih poslovnih subjekata vrste računa "51" otvorenih u Banci. R 12000: Ukupno podračuni poslovnih subjekata Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R 12001, R 12002, R 12003, R i R R Podračuni poslovnih subjekata vrsta računa "13" Upisuju se podaci o podračunima poslovnih subjekata vrste računa "13" otvorenih u Banci. R 12002: Podračuni poslovnih subjekata vrsta računa "14" Upisuju se podaci o podračunima poslovnih subjekata vrste računa "14" otvorenih u Banci. R 12003: Podračuni poslovnih subjekata vrsta računa "15" Upisuju se podaci o podračunima poslovnih subjekata vrste računa "15" otvorenih u Banci. R 12004: Podračuni poslovnih subjekata vrsta računa "17" Upisuju se podaci o podračunima poslovnih subjekata vrste računa "17" (računi za posebne namjene za naplatu zajedničkih prihoda proračuna) otvorenih u Banci. 29

30 R 12005: Podračuni nerezidenata - stranih poslovnih subjekata vrsta računa "55" Upisuju se podaci o podračunima nerezidenata - stranih poslovnih subjekata vrste računa "55" otvorenih u Banci. R 20000: UKUPNO RAČUNI GRAĐANA Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R 20001, R 20002, R i R R 20001: Računi građana vrsta računa "31" Upisuju se podaci o otvorenim računima građana u Banci vrste računa "31" (žiroračuni). R 20002: Računi građana vrsta računa "32" Sadrža2: Upisuju se podaci o otvorenim računima građana u Banci vrste računa "32" (tekući računi). R 20003: Računi građana vrsta računa "35" Upisuju se podaci o otvorenim računima građana u Banci vrste računa "35" (računi za posebne namjene). R 20004: Računi građana - nerezidenata vrsta računa "36" Upisuju se podaci o otvorenim računima građana - nerezidenata u Banci vrste računa "36". R 30000: UKUPNO INTERNI RAČUNI BANKE Opis pojma: Interni računi Banke transakcijski računi Banke koje je ona otvorila kod sebe za potrebe obavljanja svog poslovanja. Upisuje se zbroj vrijednosti podataka iz R 30001, R 30002, R i R R 30001: Interni računi Banke vrsta računa "10" Upisuju se podaci o otvorenim internim računima Banke vrste računa "10". R 30002: Interni računi Banke vrsta računa "13" Upisuju se podaci o otvorenim internim računima Banke vrste računa "13". 30

31 R 30003: Interni računi Banke vrsta računa "14" Upisuju se podaci o otvorenim internim računima Banke vrste računa "14". R 30004: Interni računi Banke vrsta računa "15" Upisuju se podaci o otvorenim internim računima Banke vrste računa "15". 31

32 Obrazac TRPP Izvješće: IZVJEŠĆE O PODACIMA PLATNOG PROMETA Naziv Banke Matični broj Banke Obrazac: TRANSAKCIJSKI RAČUNI PLATNOG PROMETA Izvještajno razdoblje, na dan Izvještajna godina Osoba za kontakt Oznaka: TRPP E-pošta Telefon Računi bez odobrenog prekoračenja Računi s odobrenim prekoračenjem Blokirani Oznaka retka Kategorija Stanje na Stanje na Ukupno Računi u korištenju odobrenog prekoračenja računi Broj računa računima Broj računa računima odobrena Iznos korištenog ~ ukupan Broj računa prekoračenja prekoračenja iznos UKUPNO - RAČUNI POSLOVNIH SUBJEKATA Ukupno - računi za redovno poslovanje poslovnih subjekata Računi za redovno poslovanje poslovnih subjekata - vrsta računa "11" Računi za redovno poslovanje poslovnih subjekata - vrsta računa "18" Računi za redovno poslovanje nerezidenata - stranih poslovnih subjekata - vrsta računa "51" Ukupno - podračuni poslovnih subjekata Podračuni poslovnih subjekata - vrsta računa "13" Podračuni poslovnih subjekata - vrsta računa "14" Podračuni poslovnih subjekata - vrsta računa "15" Podračuni poslovnih subjekata - vrsta računa "17" Podračuni nerezidenata - stranih poslovnih subjekata - vrsta računa "55" UKUPNO - RAČUNI GRAĐANA Računi građana - vrsta računa "31" Računi građana - vrsta računa "32" Računi građana - vrsta računa "35" Računi građana- nerezidenata - vrsta računa "36" UKUPNO - INTERNI RAČUNI BANKE Interni računi Banke - vrsta računa "10" Interni računi Banke - vrsta računa "13" Interni računi Banke - vrsta računa "14" Interni računi Banke - vrsta računa "15" 32

33 3.4. Obrazac "Transakcijski računi platnog prometa prema dostupnosti" Oznaka obrasca TRPD Obveznici sastavljanja i dostavljanja obrasca TRPD banke Izvještajna razdoblja za obrazac TRPD od 1. siječnja do 31. ožujka izvještajne godine od 1. travnja do 30. lipnja izvještajne godine od 1. srpnja do 30. rujna izvještajne godine i od 1. listopada do 31. prosinca izvještajne godine Sadržaj obrasca TRPD Obrazac TRPD sadrži podatke o otvorenim transakcijskim računima platnog prometa (u nastavku teksta: transakcijski računi) u Banci iskazane prema dostupnosti raspoloživih tehničko-tehnoloških usluga (servisa) Banke kojima se klijentima Banke omogućuju dodatni načini zadavanja plaćanja na teret njihovih transakcijskih računa u Banci, te prema broju korisnika takvih usluga. Transakcijski računi u Banci za koje se podaci iskazuju u obrascu TRPD jesu: - za poslovne subjekte vrste računa: "11", "13", "14", "15", "17", "18", "51" i "55". za građane vrste računa: "31", "32", "35" i "36" Vrijednost podataka Podaci koji se iskazuju u obrascu TRPD odnose se na stanje na kraju posljednjeg dana u izvještajnom razdoblju za koje se obrazac sastavlja i dostavlja Način popunjavanja Stupci S 1: Ukupno broj računa Upisuje se ukupan broj otvorenih transakcijskih računa u Banci za koje je s imateljima računa ugovoreno korištenje određenih usluga 33

34 Banke vezanih uz način zadavanja plaćanja prema navedenim kategorijama. Napomena: Jedan račun može biti iskazan u više kategorija, npr. ako je za isti račun ugovoreno zadavanje plaćanja preko interneta, plaćanje na osnovi trajnog naloga i mogućnost zadavanja plaćanja preko POS (EFTPOS) uređaja, taj se račun iskazuje u sve tri navedene kategorije. S 2: Ukupno broj korisnika Upisuje se ukupan broj korisnika (poslovnih subjekata ili građana) u Banci koji imaju ugovoreno korištenje neke od usluga prema navedenim kategorijama Redci R 10100: Internet Opis pojma: Internet usluga ugovorena između imatelja transakcijskog računa i Banke kojom je imatelju transakcijskog računa omogućeno zadavanje naloga za plaćanje na teret tog računa pomoću usluge elektroničkog bankarstva temeljene na internetskoj tehnologiji. Upisuje se broj računa poslovnih subjekata i broj korisnika (poslovnih subjekata) za koje je ugovorena usluga koja odgovara opisu pojma Internet. R 10200: Telebanking Opis pojma: Telebanking usluga ugovorena između imatelja transakcijskog računa i Banke kojom je imatelju transakcijskog računa omogućeno zadavanje naloga za plaćanje na teret tog računa putem usluge elektroničkog bankarstva temeljenog na komunikacijskoj tehnologiji fiksne telefonske mreže (dial-up linije), pri čemu je korisnička aplikacija prethodno instalirana na radnoj stanici korisnika usluge. Upisuje se broj računa poslovnih subjekata i broj korisnika (poslovnih subjekata) za koje je ugovorena usluga koja odgovara opisu pojma Telebanking. R 10300: Mobilni telefon Opis pojma: Mobilni telefon usluga ugovorena između imatelja transakcijskog računa i Banke kojom je imatelju transakcijskog računa omogućeno zadavanje naloga za plaćanje na teret tog računa putem usluge elektroničkog bankarstva preko mobilnih telefona, prema ugovorenom modelu. 34

35 Upisuje se broj računa poslovnih subjekata i broj korisnika (poslovnih subjekata) za koje je ugovorena usluga koja odgovara opisu pojma Mobilni telefon. R 10400: Fiksni telefon Opis pojma: Fiksni telefon usluga ugovorena između imatelja transakcijskog računa i Banke kojom je imatelju transakcijskog računa omogućeno zadavanje naloga za plaćanje na teret tog računa pomoću telefonskog uređaja preko linije u fiksnoj telefonskoj mreži, prema ugovorenom modelu. Upisuje se broj računa poslovnih subjekata i broj korisnika (poslovnih subjekata) za koje je ugovorena usluga koja odgovara opisu pojma Fiksni telefon. R 10500: Direktni debitni transfer (engl. direct debits) Opis pojma: Direktni debitni transfer usluga ugovorena između imatelja transakcijskog računa i Banke, pri čemu imatelj transakcijskog računa kao platitelj odobrava Banci da na teret njegova transakcijskog računa provede plaćanje po nalogu za plaćanje izdanom od primatelja, npr. tu se uključuje zaprimanje naloga i plaćanje po nalogu za potrošnju električne energije, telefona, vode i slično. Upisuje se broj računa poslovnih subjekata i broj korisnika (poslovnih subjekata) za koje je ugovorena usluga koja odgovara opisu pojma Direktni debitni transfer. R 10600: Trajni nalog Opis pojma: Trajni nalog usluga ugovorena između imatelja transakcijskog računa i Banke, pri čemu imatelj transakcijskog računa kao platitelj odobrava Banci da na teret njegova transakcijskog računa ispostavi nalog za plaćanje i provede plaćanje u određenom iznosu u korist određenog primatelja, npr. naplata troškova stvorenih platnim karticama po isteku obračunskog razdoblja, naplata otplatne rate kredita, plaćanje TV pretplate i slično. Upisuje se broj računa poslovnih subjekata i broj korisnika (poslovnih subjekata) za koje je ugovorena usluga koja odgovara opisu pojma Trajni nalog. 35

36 R 10700: POS (EFTPOS) Opis pojma: POS (EFTPOS) usluga ugovorena između imatelja transakcijskog računa i Banke kojom je imatelju transakcijskog računa omogućeno zadavanje naloga za plaćanje na teret tog računa preko POS (EFTPOS) uređaja pomoću debitnih platnih kartica. POS (EFTPOS) vidi obrazac BPP_PT, R 11206, opis pojma POS (EFTPOS). Upisuje se broj računa poslovnih subjekata i broj korisnika (poslovnih subjekata) za koje je ugovorena usluga koja odgovara opisu pojma POS (EFTPOS). R 10900: Ostalo Opis pojma: Ostalo uključuje ostale usluge ugovorene između imatelja transakcijskog računa i Banke kojima se imatelju transakcijskog računa omogućuje korištenje ostalih načina za podnošenje naloga za plaćanje na teret tog računa elektroničkim putem (koji nisu sadržani u danim kategorijama) i ostale ugovorene usluge Banke na temelju kojih imatelj transakcijskog računa u Banci odobrava Banci da na teret tog računa izvrši određena plaćanja na način određen ugovorom. Upisuje se broj računa poslovnih subjekata i broj korisnika (poslovnih subjekata) za koje je ugovorena usluga koja odgovara opisu pojma Ostalo. R 20100: Internet Opis pojma: Internet vidi R ovog obrasca, opis pojma Internet. Upisuje se broj računa građana i broj korisnika (građana) za koje je ugovorena usluga koja odgovara opisu pojma Internet. R 20200: Telebanking Opis pojma: Telebanking vidi R ovog obrasca, opis pojma Telebanking. Upisuje se broj računa građana i broj korisnika (građana) za koje je ugovorena usluga koja odgovara opisu pojma Telebanking. R 20300: Mobilni telefon Opis pojma: Mobilni telefon vidi R ovog obrasca, opis pojma Mobilni telefon. Upisuje se broj računa građana i broj korisnika (građana) za koje je ugovorena usluga koja odgovara opisu pojma Mobilni telefon. 36

B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica)

B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica) 14.6.2019. B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica) određuju se rokovi, način i druge okolnosti za izvršavanje

Више

Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata 1. OPĆENITO Satnicom poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (u da

Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata 1. OPĆENITO Satnicom poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (u da 1. OPĆENITO Satnicom poslovanja po transakcijskim računima (u daljnjem tekstu: Satnica) određuju se rokovi, način i druge okolnosti za izvršavanje platnih transakcija po transakcijskim računima (u daljnjem

Више

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija po

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija po U PRIMJENI OD 01. LIPNJA 2019. Str. 1 Terminski plan platnih transakcija poslovnih subjekata u primjeni od 01. lipnja 2019. I. NACIONALNE PLATNE TRANSAKCIJE U DOMAĆOJ VALUTI ODLJEVI Interni nalozi za prijenos

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Ugovaranje

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog prometa poslovnim subjektima TRANSAKCIJSKI RAČUN C.1

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Korištenje

Више

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 25. STUDENOG Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 25. STUDENOG Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija U PRIMJENI OD 25. STUDENOG 2018. Str. 1 Terminski plan platnih transakcija poslovnih subjekata u primjeni od 25. studenog 2018. I. NACIONALNE PLATNE TRANSAKCIJE U DOMAĆOJ VALUTI ODLJEVI Interni nalozi

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Vođenje računa 20,00 kn godišnje Promjena podataka o potpisniku 10,00 kn po obrascu Promjena podataka u registru računa 40,00 kn po računu

Више

OBRAZAC MATIČNIH PODATAKA

OBRAZAC MATIČNIH PODATAKA 1. VRIJEME ZAPRIMANJA I IZVRŠENJA NALOGA U NACIONALNOM PLATNOM PROMETU U HRK 1.1. BEZGOTOVINSKI NALOZI ZAPRIMLJENI U BANCI Izvršenje Plaćanje na račune Dani najave naloga/datum valute 24 sata 60 u Banci

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom računu

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinos

Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinos Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa u nastavku podsjećamo na odredbe

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠTAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

. ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа

. ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа . ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа објашњења Овај документ садржи одговоре на питања која

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom

Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom prometu 1. Poslovi registra računa 1.1. Otvaranje računa

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

Smjernice pružateljima platnih usluga o informativnom dokumentu o naknadama i pojmovniku te izvješću o naknadama

Smjernice pružateljima platnih usluga o informativnom dokumentu o naknadama i pojmovniku te izvješću o naknadama SMJERNICE pružateljima platnih usluga o informativnom dokumentu o naknadama i pojmovniku te izvješću o naknadama Zagreb, listopad 2018. SADRŽAJ 1. Uvod... 3 2. Informativni dokument o naknadama (FID)...

Више

NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE I. KUNSKI PLATNI PROMET Stavak Vrsta usluge Primjenjuju se od 3. lipnja Osnovica za obračun Nak

NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE I. KUNSKI PLATNI PROMET Stavak Vrsta usluge Primjenjuju se od 3. lipnja Osnovica za obračun Nak NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE I. KUNSKI PLATNI PROMET Stavak Vrsta usluge Primjenjuju se od 3. lipnja 2019. Osnovica za obračun Naknada mreža OTP Naknada mreža FINA-e 1. POSLOVI REGISTRA

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Page 1 of 5 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 22

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун за пријем зараде/пензије Корисник

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун без сталног прилива/основни

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

Karlovačka banka d

Karlovačka banka d 1. OPĆE ODREDBE Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima građana (u nastavku teksta: Opći uvjeti) Karlovačke banke d.d. (u nastavku teksta: Banka) primjenjuju se na prava i obveze ugovorno zasnovane

Више

Javna rasprava o Nacrtu odluke o transakcijskim računima

Javna rasprava o Nacrtu odluke o transakcijskim računima Na temelju članka 74. stavaka 3. i 4. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008. i 54/2013.)

Више

B19 Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba i usluge platnog prometa te direktnih kana

B19 Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba i usluge platnog prometa te direktnih kana 1.11.2018. B19 Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba i usluge platnog prometa te direktnih kanala Redni broj Vrsta proizvoda / usluge Visina naknade

Више

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federacije BiH, broj 47/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU, ROKOVIMA I

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Platne kartice i kartične transakcije Statistika platnog prometa Godina V lipanj 2019.

Platne kartice i kartične transakcije Statistika platnog prometa Godina V lipanj 2019. Platne kartice i kartične transakcije Statistika platnog prometa 218. Godina V lipanj 219. Sadržaj Pregled kartičnog tržišta RH... 4 Osnovna statistika RH... 4 1. Uvod...5 1.1. Struktura publikacije...

Више

PLIVA d

PLIVA d LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907 GRUPA LUKA PLOČE d.d. Konsolidiran i nerevidiran izvještaj za treće tromjesečje 2010. godine Ploče, listopad 2010. godine Sadržaj:

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama u primjeni od

Izvadak iz Odluke o naknadama u primjeni od Stranica 1/14 Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 1. lipnja 2019. I. VOĐENJE RAČUNA Otvaranje kunskih računa Tarifni broj Vrsta usluga Visina naknade 01.01.01.01.01.

Више

OPĆI UVJETI OBAVLJANJA PLATNIH USLUGA ZA FIZIČKE OSOBE 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti obavljanja platnih usluga za fizičke osobe OTP banke Hrva

OPĆI UVJETI OBAVLJANJA PLATNIH USLUGA ZA FIZIČKE OSOBE 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti obavljanja platnih usluga za fizičke osobe OTP banke Hrva OPĆI UVJETI OBAVLJANJA PLATNIH USLUGA ZA FIZIČKE OSOBE 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti obavljanja platnih usluga za fizičke osobe OTP banke Hrvatska dioničko društvo Zadar (u daljnjem tekstu: Opći

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

D07 Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu Visa Electron prepaid kartice Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslova

D07 Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu Visa Electron prepaid kartice Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslova 12.8.2018. D07 Opći uvjeti poslovanja Electron prepaid kartice Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Electron prepaid kartice (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja) jest Zagrebačka banka d.d., Trg

Више

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Uprava Banke donijela je dana 01. srpnja godine OPĆE UVJETE PO

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Uprava Banke donijela je dana 01. srpnja godine OPĆE UVJETE PO Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Uprava Banke donijela je dana 01. srpnja 2019. godine OPĆE UVJETE POSLOVANJA HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, DIONIČKO DRUŠTVO

Више

Na temelju članka 259.a stavka 5. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 151/05, 87/08 i 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Uprave održanoj 03. prosinca 2009.

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

TFI-POD

TFI-POD Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Financijski izvještaj za period od I VI 2012. godine Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 30.06.2012.

Више

Naziv dokumenta

Naziv dokumenta Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstva za fizičke osobe 1. Uvod Izdavatelj ovih Općih uvjeta za korištenje usluge Internet bankarstva za fizičke osobe (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) je

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

PRIMJER KAMATA BUGARSKA Hrvatski porezni obveznik samostalno podnosi obrazac INO-DOH. On je na osnova ugovora o zajmu posudio sredstva bugarskom trgov

PRIMJER KAMATA BUGARSKA Hrvatski porezni obveznik samostalno podnosi obrazac INO-DOH. On je na osnova ugovora o zajmu posudio sredstva bugarskom trgov PRIMJER KAMATA BUGARSKA Hrvatski porezni obveznik samostalno podnosi obrazac INO-DOH. On je na osnova ugovora o zajmu posudio sredstva bugarskom trgovačkom društvu te je stvarni korisnik kamata koje mu

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018.

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018. HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI 2018. Zagreb, rujan 2018. SADRŽAJ: I. IZVJEŠĆE UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA MEĐUIZVJEŠTAJ

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o kontnom planu za kreditne institucije

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o kontnom planu za kreditne institucije Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o kontnom planu za kreditne institucije 16. listopada 2017. SADRŽAJ UVOD... 1 I. PROPISANI KONTNI PLAN... 2 II.

Више

Info telefon: Lipanj Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 11. lipnja TARIFNI BROJ VRSTA U

Info telefon: Lipanj Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 11. lipnja TARIFNI BROJ VRSTA U Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 11. lipnja 2012. I. OTVARANJE RAČUNA Otvaranje kunskih računa 01.01.01.01.01. Otvaranje kunskog tekućeg računa 01.01.01.01.02. Otvaranje kunskog

Више

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 106. stavka

Више

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČE OTP BANKE DIONIČKO DRUŠTVO 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti pružanja usluga platnog prom

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČE OTP BANKE DIONIČKO DRUŠTVO 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti pružanja usluga platnog prom OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČE OTP BANKE DIONIČKO DRUŠTVO 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti pružanja usluga platnog prometa za potrošače OTP banke Hrvatska dioničko društvo

Више

Microsoft Word - Telefonsko i internet bankarstvo-FWR.docx

Microsoft Word - Telefonsko i internet bankarstvo-FWR.docx OPĆI UVJETI POSLOVANJA ZA USLUGU TELEFONSKOG I INTERNET BANKARSTVA ZA KLIJENTE PRIVATNOG BANKARSTVA FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN I. OPĆENITO O USLUZI 1. Ovim Općim uvjetima reguliraju se prava, obveze

Више

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 proč. tekst i 137/15 ispr.),

Више

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) reguliraju prava, obveze

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Informacija o obradi ličnih podataka

Informacija o obradi ličnih podataka INFORMACIJA O OBRADI LIČNIH PODATAKA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM Sarajevo, Juni 2019. Sadržaj 1. Podaci o Banci... 3 2. Kategorije ličnih podataka, svrhe i pravne osnove obrade... 3 2.1 Koje kategorije

Више

Dokumentacija o nabavi Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE

Dokumentacija o nabavi Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U ZRAČNOM PROMETU, OSIJEK, HRVATSKA OIB: 48188420009 MATIČNI (POREZNI) BROJ: 3361721 Adresa: Vukovarska 67, Klisa p.p. 47, 31000 OSIJEK Web.adress: www.osijek-airport.hr

Више

BILANCA stanje na dan 31. prosinca godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje do

BILANCA stanje na dan 31. prosinca godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje do BILANCA stanje na dan 31. prosinca 2015. godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: 03224244 Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra 10298 Bistra, Bolnička 21 Razina:

Више

RA

RA ELEKTRONSKI SISTEMI PLAĆАNJA NА INTERNЕTU ELEKTRONSKI SISTEMI PLAĆАNJA NА INTERNЕTU U zavisnosti od novčanog iznosa koji je predmet plaćanja, ona se generalno mogu podeliti u dve kategorije: makroplаćаnjа

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Izvještaj za period od I III 2015. Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 31.03.2015. godine 2.

Више