Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину"

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 15. децембар године

2 Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза Извештај о ревизији правилности пословања...3 ПРИЛОГ I КЉУЧНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ И ПРЕПОРУКЕ...5 ПРИЛОГ II НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ...9 1

3 Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ АЛЕКСИНАЦ 1. Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза Завичајног музеја Алексинац Извршили смо ревизију саставних делова финансијских извештаја Завичајног музеја Алексинац у делу који се односе на расходе, издатке и обавезе у оквиру ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Алексинац за годину, у складу са Уставом Републике Србије 1, Законом о Државној ревизорској институцији 2 и Законом о буџетском систему 3. Одговорност руководства за приказ У складу са Законом о буџетском систему, Законом о локалној самоуправи 4 и Статутом Завичајног музеја, руководство је одговорно за припрему и презентовање приказа расхода и издатака према Закону о буџетском систему, Уредби о буџетском рачуноводству 5, Правилнику о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања 6 и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 7. У ову одговорност спада осмишљавање, успостављање и одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и презентовање приказа расхода, издатака и обавеза које не садрже материјално значајне погрешне исказе, било да су настали услед преваре/криминалне радње или грешке. Одговорност ревизора Наша одговорност је да, на основу ревизије коју смо извршили, изразимо мишљење о приказу расхода, издатака и обавеза. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI) и Међународним стандардом ревизије 805 Посебна разматрања ревизије појединачних финансијских извештаја и одређених елемената, рачуна или ставки финансијских извештаја, који су усклађени са националним прописима. Ови стандарди ревизије захтевају да поступамо у складу са етичким захтевима и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да наведени расходи и издаци не садрже материјално значајне погрешне исказе. Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима датим у приказу расхода и издатака. Избор поступака је заснован на ревизорском просуђивању укључујући и процену ризика од материјално 1 Службени гласник Републике Србије број 98/ Службени гласник Републике Србије број 10/2005 и 54/ Службени гласник Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр. 4 Службени гласник Републике Србије број 129/ Службени гласник Републике Србије број 125/2003 и 12/ Службени гласник Републике Србије број 51/2007 и 14/2008 испр. 7 Службени гласник Републике Србије број 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013-испр. и 106/2013 2

4 Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања значајних погрешних исказа у приказу, насталим услед преваре/криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и презентацију приказа, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима. Ревизија, такође, укључује процену адекватности примењених рачуноводствених политика и процена које је користило руководство, као и оцену опште презентације приказа. Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни, адекватни и поуздани и да обезбеђују основу за ревизијско мишљење са резервом. Основа за изражавање мишљења са резервом У приказу расхода, издатака и обавеза Завичајног музеја, стање евиденције се не слаже у износу од 292 хиљаде динара са стањем на систему Управе за трезор, што указује на ризик од нетачног стања комплетне рачуноводствене евиденције. Mишљење са резервом По нашем мишљењу, осим за ефекте које на приказ расхода, издатака и обавеза имају питања наведена у пасусу Основа за изражавање мишљења са резервом, наведени приказ, истинито и објективно приказује расходе, издатке и обавезе на дан године, у складу са применљивим оквиром финансијског извештавања. Детаљнија објашњења о овим и осталим питањима налазе се у Прилогу I и Прилогу II који су саставни део овог извештаја. 2. Извештај о ревизији правилности пословања Извршили смо ревизију правилности пословања Завичајног музеја која обухвата ревизију активности, финансијских трансакција и информација, у делу који се односи на приказ расхода, издатака и обавеза за годину. Одговорност руководства за правилност пословања Поред одговорности за припрему и презентовање приказа расхода, издатака и обавеза, описаних у претходном тексту, руководство је такође дужно да обезбеди да активности, финансијске трансакције и информације, укључене у приказ расхода и издатака, буду усклађене са прописима који их уређују. Одговорност ревизора Поред одговорности да изразимо мишљење о приказу расхода, издатака и обавеза описаних у претходном тексту, наша одговорност је и да изразимо мишљење о томе да ли су активности, финансијске трансакције и информације, које су обелодањене у приказу расхода, издатака и обавеза, по свим материјално значајним питањима, у складу са прописима који их уређују. Ова одговорност подразумева вршење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа да би се утврдило да ли су прикази расхода, издатака и обавеза у складу са намером законодавца. Ови поступци укључују и процену ризика материјално значајне неусклађености са прописима. Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни, адекватни и поуздани и да обезбеђују основу за негативно ревизијско мишљење. 3

5 Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Основа за изражавање негативног мишљења за ревизију правилности пословања Као што је наведено у кључним неправилностима и шире објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања, Завичајни музеј Алексинац је за годину створио обавезе у износу од најмање 578 хиљада динара, и то: незаконито у износу од 179 хиљада динара; за намене које нису одобрене финансијским планом у износу од три хиљаде динара; без валидне (веродостојне) документације о насталој пословној промени у износу од 178 хиљадa динара; за преузете обавезе изнад одобрене апропријације у износу од 218 хиљада динара. Као што је наведено у кључним неправилностима и шире објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања, примљено је 33 хиљаде динара, што није предвиђено финансијским планом. Негативно мишљење Према нашем мишљењу, услед значаја чињеница описаних у пасусу Основа за изражавање негативног мишљења за ревизију правилности пословања, активности, финансијске трансакције и информације, укључене у приказ расхода, издатака и обавеза Завичајног музеја за годину, нису у значајној мери усклађене са прописима који их уређују. Детаљнија објашњења о овим и осталим питањима налазе се у Прилогу I и Прилогу II који су саставни део овог извештаја. Генерални државни ревизор Радослав Сретеновић Државна ревизорска институција Републике Србије Макензијева Београд Србија 15. децембар године 4

6 ПРИЛОГ I KЉУЧНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ И ПРЕПОРУКЕ 5

7 Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања САДРЖАЈ 1) Кључне неправилности у ревизији приказа расхода, издатака и обавеза...7 2) Резиме датих препорука у ревизији приказа расхода, издатака и обавеза...7 3) Кључне неправилности у ревизији правилности пословања...7 4) Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања...8 5) Резиме предузетих мера у поступку ревизије...8 6

8 Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања 1) Кључне неправилности у ревизији приказа расхода, издатака и обавеза Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја за годину: 1. Стање евиденције се не слаже у износу од 292 хиљаде динара са стањем на систему Управе за трезор, што указује на повећани ризик од нетачног, неуредног и неажурног стања комплетне рачуноводствене евиденције. 2) Резиме датих препорука у ревизији приказа расхода, издатака и обавеза За утврђене неправилности у ревизији, одговорним лицима Завичајног музеја препоручујемо да: 1. Обезбеде у законским роковима евидентирање пословних промена хронолошки, уредно и ажурно; интерним и другим прописима уреде организацију и функционисање на такав начин да се пословне књиге ажурирају, закључе и израде резервне копије; у складу са прописима обезбеде функционисање система интерних рачуноводствених контрола. 3) Кључне неправилности у ревизији правилности пословања Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања, Завичајни музеј за годину је неправилно преузео обавезу или преузео обавезу и извршио расходе и издатке у износу од најмање 578 хиљада динара и то: 1. извршио расходе у износу од најмање 179 хиљада динара, преносом средстава са текућег рачуна Завичајног музеја на лични текући рачун лица које је обављало књиговодствене послове за потребе Завичајног музеја, 2. извршио расходе у износу од три хиљаде динара, за намену која није предвиђена финансијским планом, за пренос средстава Центру за културу и уметност, 3. преузео обавезу и извршио расходе у износу од најмање 178 хиљада динара, без валидне (веродостојне) документације о насталој пословној промени, 4. преузео веће обавезе у укупном износу од 218 хиљада динара у односу на одобрену апропријацију: плате, додаци и накнаде у износу од 188 хиљада динара, социјални доприноси на терет послодавца у износу од 30 хиљада динара за плату за децембар године. Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја за годину: 7

9 Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања 5. примио од Центра за културу износ од 33 хиљаде динара, што није предвиђено финансијским планом. 4) Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања За утврђене неправилности одговорним лицима Завичајног музеја препоручујемо да: 1. онемогуће незаконито присвајање буџетских средстава; 2. буџетска средства користе за намене које су одобрене финансијским планом; 3. расходе и издатке извршавају на основу валидних рачуноводствених исправа; 4. преузимање обавеза врше до износа расположиве апропријације; 5. остварују приходе који су предвиђени финансијским планом. 5) Резиме предузетих мера у поступку ревизије Завичајни музеј није доставио доказ да је предузео мере у поступку ревизије за отклањање утврђених неправилности. На основу члaна 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији Завичајни музеј Алексинац дужан је да поднесе Институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности у року од 90 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја. 8

10 ПРИЛОГ II НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА ГОДИНУ 9

11 Напомене уз Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Садржај 1. Основни подаци о субјекту ревизије Издаци Зграде и грађевински објекти, група Обавезе 13 10

12 Напомене уз Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања 1. Основни подаци о субјекту ревизије Установа Завичајни музеј Алексинац основана је Одлуком Скупштине општине Алексинац број од године. Седиште Установе Завичајни музеј је у Алексинцу, улица Момчила Поповића број 20. Матични број Порески идентификациони број Текући рачуни број за средства из буџета и број за сопствена средства, који се воде код Управе за трезор. Основна делатност је делатност музеја, галерија и збирки. У години у Завичајном музеју било је четворо запослених. Због чињенице да се ревизија спроводи провером на бази узорака и да у систему интерне контроле и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене. 2. Издаци Издаци се састоје од издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине. Класа издаци за нефинансијску имовину садржи: основна средства, залихе, драгоцености, природну имовину и нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана. У поступку ревизије саставних делова финансијских извештаја Завичајног музеја, извршен је увид у следеће издатке: 2.1. Зграде и грађевински објекти, група Група обухвата синтетичка конта: куповина зграда и објеката, изградња зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање. Ред. број Буџетски корисник Ребаланс Ребаланс са реалокацијом Исказано извршење у хиљадама динара Налаз ревизије 6/4 6/ Завичајни музеј Исказан је издатак у износу од 783 хиљаде динара из средстава буџета општине за капитално одржавање зграда и објеката. Исказан је издатак у износу од 776 хиљада динара, за изградњу помоћног објекта у износу од 598 хиљада динара по привременим ситуацијама 1/2013 од године на 277 хиљада динара и 2/2013 од године на 321 хиљаду динара издатих од ГР Ђорђевић пр Прћиловица, за столарију у износу од 70 хиљада динара на основу предрачуна издатог од Алпро пр Алексинац и електричне инсталације у износу од 108 хиљада динара на основу предрачуна издатог од Алпро пр Алексинац. Ситуације су оверене од стране надзорног органа. Одељење за привреду је године издало Завичајном музеју решење о одобрењу за извођење радова. На основу ревизије узорковане документације утврђено је: Неправилно је евидентиран издатак за изградњу у износу од 776 хиљада динара на синтетичком конту капитално одржавање зграда и објеката, уместо на синтетичком конту изградња зграда и објеката, што је супротно Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 11

13 Напомене уз Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Издатак у износу од 178 хиљада динара евидентиран је на основу предрачуна, односно без валидне рачуноводствене документације, што је супротно члану 58. Закона о буџетском систему и члану 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. Препоручује се одговорним лицима да обезбеде правилну примену одредби Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и да за сваки расход обезбеде валидну рачуноводствену документацију. У даљем поступку ревизије утврђено је: Са текућег рачуна Завичајног музеја на лични текући рачун лица које је обављало књиговодствене послове, за потребе Завичајног музеја без накнаде, извршен је пренос износа од 179 хиљада динара. Према изводу текућих рачуна, утврдили смо да је у периоду од године до године пренета 71 хиљада динара (на текући рачун код АИК банка ад Ниш у износу од 6 хиљада динара и на текући рачун код Banca Intesa ад Београд у износу од 65 хиљада динара), док је у периоду од године до године пренето 108 хиљада динара (на текући рачун код Banca Intesa ад Београд). Наведена исплата у износу од 179 хиљада динара извршена је супротно члану 54, 56. и 58. Закона о буџетском систему. На налогу за пренос средстава са текућег рачуна Завичајног музеја на лични текући рачун запосленог су наведене економске класификације: остале опште услуге и услуге културе. У пословним књигама Завичајног музеја износ од 20 хиљада динара је евидентиран на економској класификацији са које је пренос извршен. Завичајни музеј је пренео Центру за културу и уметност износ од три хиљаде динара у периоду од године до године. У поступку ревизије нисмо се уверили да је Завичајни музеј имао обавезе према наведеној установи за наведене расходе, што је супротно члану 54. и 58. Закона о буџетском систему. Завичајни музеј је примио средства од Центра за културу и уметност у укупном износу од 33 хиљаде динара и то у периоду од године до године износ од три хиљаде динара и у периоду од године до године износ од 30 хиљада динара. У поступку ревизије нисмо се уверили да је Завичајни музеј имао потраживања од наведене установе. На основу Извештаја Сектора за подршку ревизији, Службе за ИТ о прегледу евиденције извршења буџета у Завичајном музеју за годину утврђено је да се упоређењем евиденције из Управе за трезор и извештаја о извршењу буџета из главне књиге субјекта ревизије, преузимањем података у формату XML и XLS, евиденција не слаже у апсолутном износу од ,04 динара, да није усклађена и не може бити поуздана основа за обезбеђивање тачних и потпуних књиговодствених евиденција. Стање евиденције указује на повећани ризик од нетачног, неуредног и неажурног стања комплетне рачуноводствене евиденције. Препоручује се одговорним лицима да онемогуће незаконито присвајање буџетских средстава, буџетска средства користе за намене одобрене финансијским планом, обезбеде у законским роковима евидентирање пословних промена хронолошки, уредно и ажурно, интерним и другим прописима уреде организацију и функционисање и обезбеде функционисање система интерних рачуноводствених контрола. 12

14 Напомене уз Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања 3. Обавезе У Билансу стања Завичајни музеј је исказао обавезе у износу од 49 хиљада динара. На основу ревизије узорковане документације утврђено је: Нисмо се уверили у истинитост исказаних обавеза у пословним књигама. На појединим апропријацијама преузете су обавезе у већем износу од одобрених буџетом чиме је поступљено супротно члану 54. Закона о буџетском систему и то: -На апропријацији Плате, додаци и накнаде запослених, Музеј је имао одобрена средства буџетом за годину у износу од хиљада динара (за 12 плата). Исказао је извршење у износу од хиљаде динара (за 12 исплата и то од плате за децембар године закључно са платом за новембар године), тако да је остао неутрошен износ од 29 хиљада динара. Преузете су обавезе за плату за децембар године у износу од 217 хиљада динара, што је за 188 хиљада динара више од одобрене апропријације. -На апропријацији Социјални доприноси на терет послодавца, Завичајни музеј је имао одобрена средства буџетом за годину у износу од 465 хиљада динара (за 12 плата). Исказао је извршење у износу од 456 хиљада динара (за 12 исплата и то од плате за децембар године закључно са платом за новембар године), тако да је остао неутрошен износ од 9 хиљада динара. Преузете су обавезе за социјалне доприносе за плату за децембар године у износу од 39 хиљада динара, што је за 30 хиљада динара више од одобрене апропријације. Приказ одобрених и извршених апропријација и преузетих обавеза по рачунима и уговорима дат је у следећој табели: у хиљадама динара Група конта опис Завичајни музеј 411 Укупна апропријација Исказано извршење разлика 1 29 обавезе по рачунима 217 разлика Укупна апропријација 465 Исказано извршење 456 разлика 1 9 обавезе по рачунима 39 разлика Укупна апропријација 200 Исказано извршење 195 разлика 1 5 разлика Укупна апропријација 10 Исказано извршење 0 разлика 1 10 разлика

15 Напомене уз Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања 415 Укупна апропријација 140 Исказано извршење 117 разлика 1 23 разлика Укупна апропријација 29 Исказано извршење 24 разлика 1 5 разлика Укупна апропријација 222 Исказано извршење 197 разлика 1 25 обавезе по рачунима 4 разлика Укупна апропријација 70 Исказано извршење 52 разлика 1 18 разлика Укупна апропријација 383 Исказано извршење 350 разлика 1 32 обавезе по рачунима 3 разлика Укупна апропријација 470 Исказано извршење 443 разлика 1 26 разлика Укупна апропријација 508 Исказано извршење 483 разлика 1 25 разлика Укупна апропријација 90 Исказано извршење 77 разлика 1 13 разлика Укупна апропријација 5 Исказано извршење 1 14

16 Напомене уз Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања разлика 1 4 разлика Укупна апропријација Исказано извршење 783 разлика разлика Укупна апропријација 100 Исказано извршење 100 разлика 1 0 разлика Укупна апропријација 198 Исказано извршење 182 разлика 1 16 разлика 2 16 Препоручује се одговорним лицима да обезбеде да информациони систем онемогући креирање обавезе и прихватање захтева за плаћање или трансфер изнад одобрених апропријација, прате извршење апропријација и ускладе ниво преузетих обавеза са расположивом апропријацијом. 15

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МИЛКА ДИМАНИЋ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2013.

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2017. године Београд, 2018. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ----------------------------------------------

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

1

1 POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ

Више

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU SADRŽAJ Strana Izveštaj nezavisnog revizora 1 3 Konsolidovani

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ 2017. GODINE Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2015. godine i izveštaj nezavisnog revizora S A D R Ž A J Strana Izveštaj

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР ЈАГОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-311-3/2017-04

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Предлог извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Фонда за грађевинско земљиште, путеве и комуналну по

Предлог извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања   Фонда за грађевинско земљиште, путеве и комуналну по РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И НАБАВКИ И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2013. ГОДИНУ Број:

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Лане“ Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, имовине и обавеза и правилности пословања  Предшколске установе „Лане“ Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЛАНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400-1849-2/2016-04 Београд,

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2014. године Београд, 2017. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине П

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине П РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2013.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА И ОБАВЕЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЈЕЛИЦА С

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА И ОБАВЕЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЈЕЛИЦА С РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА И ОБАВЕЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА ШИД ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-2026/2014-04

Више

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2015. И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Руководству Jавног предузећа Електропривреда

Више

Нацрт извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац

Нацрт извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКА ПЛАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-144/2018-05/09 Београд, 11. октобар

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ШИД ЗА 2013.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ГАЛЕБ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2014. ГОДИНУ Број: 400-2515-3/2015-04

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и набавки и правилности пословања

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и набавки и правилности пословања РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И НАБАВКИ И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПАВА СУДАРСКИ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-2/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја С А

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СЛАВА КОВИЋ БОГАТИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-256-1/2017-04

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Дољевац“ Дољевац з

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Дољевац“ Дољевац з РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ДОЉЕВАЦ ЗА 2014.

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-248-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. ју

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. ју ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-1/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Иизвештај о ревизији делова финансијских

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-139/2018-05/08 Београд, 11. октобар 2018.

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-284-2/2018-04 Београд, 6.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 400-649/2014-04 од 27.11.2014. године Број: 400-3016/2015-04

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 06.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 06. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-165-1/2019-04 Београд, 06. јун 2019. године 1 Извештај о ревизији делова финансијских

Више

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРA ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ВРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-251-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: 400-424/2018-07/10 Београд, 1. јул 2019. године 1. УВОД У Извештају о

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МУ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ Број: 400-997-01/2015-04

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

Microsoft Word - RI032-06konacni.doc

Microsoft Word - RI032-06konacni.doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018. ИЗВЕШТАЈА ГОДИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ Број:

Више

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА - БУЏЕТСКОГ ФОНДA ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ У

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ У РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ БАМБИ БОР ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1330/2014-04

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОС РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСНО ДЕТИЊСТВО НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ Број: 400-1000/2015-04

Више

2018.

2018. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-249-2/2019-04/3 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Центра

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЈП

Више

Izvestaj o reviziji finansijskih izvestaja i pravilnosti poslovanja Fonda solidarnosti

Izvestaj o reviziji finansijskih izvestaja i pravilnosti poslovanja Fonda solidarnosti РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-2594/2017-03/22 Београд, 30. новембар 2017.

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 20. мај године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 20. мај године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-259-3/2019-04 Београд, 20. мај 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Историјског

Више

untitled

untitled ABCD KPMG d.o.o. Beograd Kraljice Natalije 11 11000 Belgrade Serbia Telephone: Fax: E-mail: Internet: +381 11 20 50 500 +381 11 20 50 550 info@kpmg.co.yu www.kpmg.co.yu Agencija za privredne registre BD

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 10.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 10. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-247/2019-04/13 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији консолидованих

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 17.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 17. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ : 400-89/2019-05/9 Београд, 17. јул 2019. године Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ Број: 400-1193/2015-04

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-421/2018-07/8 Београд, 17.

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Више

untitled

untitled ABCD KPMG d.o.o. Beograd Studentski trg 4 11000 Belgrade Serbia Telephone: Fax: E-mail: Internet: +381 11 328 28 92 +381 11 328 11 93 info@kpmg.co.yu www.kpmg.co.yu Agencija za privredne registre BD 7113

Више

Прелимин

Прелимин ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИР РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2013. ГОДИНУ Број:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Више

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Странке демократске акције Санџака Нови Пазар за годину

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Странке демократске акције Санџака Нови Пазар за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СТРАНКЕ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ САНЏАКА НОВИ ПАЗАР ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-428/2018-07/9

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-1297/2017-03/27 Београд,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

Извјештај о ревизији

Извјештај о ревизији ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о ревизији

Више

Microsoft Word - Uputstvo o radu trezora opstine Apatin izmenjeno

Microsoft Word - Uputstvo o radu trezora opstine Apatin izmenjeno На основу члана 101. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон,103/2015,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: 400-1848/2018-04 Београд, 22. март 2019. године САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. НЕПРАВИЛНОСТИ

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈС

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈС ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈСКИХ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНЕ, АУТОНОМНЕ

Више

Напомене уз Нацрт извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Свилајнац за 2014.

Напомене уз Нацрт извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Свилајнац за 2014. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ Број: 400-1180/2015-04

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 email: revizija@gsrrs.org Извјештај

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286, 211 312 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org

Више

Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: Датум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84. тачка 5. За

Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: Датум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84. тачка 5. За Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: тум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84 тачка 5 Закона о буџетском систему ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИJА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПР

РЕПУБЛИКА СРБИJА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПР РЕПУБЛИКА СРБИJА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УПРАВЕ ЗА ШУМЕ, БУЏЕТСКОГ

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-260-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године С А Д Р Ж А Ј : ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ

Више

Служба за ревизију финансирања политичких странака На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број

Служба за ревизију финансирања политичких странака На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број Служба за ревизију финансирања политичких странака На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00, 102/09 и 54/10), члана 24. Правилника о годишњим

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСТ ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун г

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСТ ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун г ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСТ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-260-1/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 3. јул 2

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 3. јул 2 ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-253/2019-04/13 Београд, 3. јул 2019. године Извештај о ревизији консолидованих финансијских

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака

Више

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-252-1/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године С а д р ж а ј: Извештај о ревизији

Више

Извештај о ревизији одазивног извештаја града Шапца

Извештај о ревизији одазивног извештаја града Шапца РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ГРАДА ШАПЦА Број: 400-2960/2017-04 Датум, 22. децембар 2017. године Садржај РЕЗИМЕ... 5 1. УВОД... 7 1.1. ЦИЉ И

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о ревизији

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 201

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 201 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-484/2018-06/10 Београд, 15. октобар

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /18 Београд, 11. јул године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /18 Београд, 11. јул године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-202/2019-03/18 Београд, 11. јул 2019. године вештај о ревизији финансијских извештаја С А Д Р Ж А Ј:

Више

Одазивни извештај Установе за културу и спорт „Културно-спортски центар Уб“ Уб

Одазивни извештај Установе за културу и спорт „Културно-спортски центар Уб“ Уб Установа за културу и спорт Културно-спортски центар Уб Уб, Вука Караџића 19 Дел. бр. 392/18 Датум: 31.12.2018. ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА Београд, Макензијева 41 На основу члана 40. став 1. Закона

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Више

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАШЕ ДЕТЕ ВРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-251-1/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године 1 Извештај о ревизији делова финансијских

Више