СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја године

2 - 2 - С А Д Р Ж А Ј 1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Чајетина за 2016.годину; 2. Решење о давању сагласности на извештај о раду и финансијски извештај за 2016.годину Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта ''Културно спортски центар Чајетина'' из Чајетине; 3. Решење о давању сагласности на извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације '' Златибор'' Златибор за 2016.годину; 4. Решење о давању сагласности на извештај о раду и финансијски извештај за 2016.годину и на програм рада са финансијским планом за годину Туристичке организације регије западна Србија ; 5. Решење о давању сагласности на извештај о пословању и финансијски извештај за 2016.годину Јавног комуналног предузећа ''Регионални центар за управљање отпадом Дубоко'' Ужице ; 6. Решење о давању сагласности на средњорочни план пословне стратегије и развоја за период године и дугорочни план пословне стратегије и развоја за период година ЈКП'' Регионални центар за управљање отпадом Дубоко'' Ужице; 7. Решење о давању сагласности на извештај о раду и финансијски извештај за годину Библиотеке ''Љубиша Р. Ђенић'' из Чајетина ; 8. Одлука о оснивању музеја ''Конак''; 9. Одлука о допуни одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 10. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом, Зорзић Зорану из Ужица; 11. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину путем размене непосредном погодбом са Војиславом Ћирићем и Сашом Маринковићем; 12. Решење о отуђењу земљишта у грађевинском подручју у јавној својини непосредном погодбом, друштву са ограниченом одговорношћу Златиборац из Београда; 13. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом, друштву за грађевинарство и инжењеринг ''CONSTRUZIONE'' из Београда; 14. Одлука о умањењу трошкова за увећано оптерећење комуналне инфраструктуре; 15. Одлука о давању сагласности на уговор о заједничком опремању грађевинског земљишта између општине Чајетина и предузећа ''ИНОБАЧКА'' Нови Сад;

3 Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом Магдалени Илић из Златибора; 17. Исправка техничке грешке у Плану детаљне регулације Тржни центар Златибор; 18. Исправка техничке грешке у Плану генералне регулације насељеног места Чајетина ( седиште општине ) са насељеним местом Златбор- прва фаза.

4 - 4-1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,142/2014, 103/2015 и 99/2016 ) и члана 32. став1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 24. и 40. Статута општине Чајетина ( Службени лист општине Чајетина, број 7/08), на седници одржаној дана 25. маја године, донела је О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава у консолидованом завршном рачуну буџета општине Чајетина за години у следећим износима: I Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима... II Укупно извршени расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава... III Разлика (I-II) ,31 динара; ,17 динара; ,14 динара; Члан 2. Приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине и задуживања, расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, отплату главнице дуга утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и примања, расхода и издатака: (у динарима) О П И С Економска класификац ија Остварење у I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА Порески приходи Порези на доходак и добит и капиталну добит Самодопринос Порез на имовину Порез на добра и услуге Остали порески приходи Непорески приходи Донације Трансфери Меморандумске ставке за рефундацију расхода Примања од продаје нефинансијске имовине Пренета средства

5 - 5 - II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, ОТПЛАТУ ДУГА 1. Текући расходи Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Употреба основних средстава Отплата камата Субвенције Социјална заштита из буџета Остали расходи, у чему Средства резерви Остали расходи Трансфери Издаци за набавку нефинансијске имовине Издаци за набавку финан. имовине ( осим 6211 ) 62 0 III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА Примања по основу отплате кредита и продаје финан. имов Задуживање Задуживање код домаћих кредитора Задуживање код страних кредитора ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 3. Отплата дуга Отплата дуга домаћим кредиторима Отплата дуга страним кредиторима Отплата дуга по гаранцијама Набавка финансијске имовине НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 ) НЕУТОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 3 0 Члан 3. Рачун прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за годину, по изворима финансирања, састоји се: (у динарима) Остварење А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (класа ) или ( ) II Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7+8) или ( ) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: буџетска средства сопствени приходи донације и трансфери ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) ПРЕНЕТА СРЕДСТВА-СУФИЦИТ (класа 3) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (класа 9) 0 2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине

6 - 6 - (класа 4 + класа 5) или ( ) 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: текући буџетски расходи расходи из сопствених прихода донације и трансфери из средстава суфицита ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: издаци из буџета издаци из сопствених прихода донације и трансфери из средстава кредита 0 - из средстава суфицита БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (класа7+класа8) (класа4+класа5) Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62) 0 Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92) 0 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8+92) (4+5+62) Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92) 0 2. Примања од задуживања (класа 9, група 91) 0 3. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61) Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62) 0 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( ) Члан 4 Програмска структура планираних и извршених расхода и издатака за период јануардецембар године НАЗИВ ПРОГРАМА Износ плана по ребалансу-iiбуџета Извршено са године Разлика ПРОГРАМ 1: Локални развој и просторно планирање , , ,14 ПРОГРАМ 2: Комунална делатност , , ,57 ПРОГРАМ 3: Локални економски развој , , ,10 ПРОГРАМ 4: Развој туризма , , ,07 ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде , , ,96 ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине , , ,00 ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура , , ,21 ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање , , ,72 ПРОГРАМ 9: Основно образовање , , ,74 ПРОГРАМ 10:Средње образовање , , ,32 ПРОГРАМ 11:Социјална и дечија заштита , , ,53 ПРОГРАМ 12:Примарана здравствена заштита , , ,92 ПРОГРАМ 13:Развој културе , , ,10 ПРОГРАМ 14:Развој спорта и омладине , , ,20 ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа , , ,25 УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ ОД , ,83

7 - 7 - Укупно планирани и извршени расходи и издаци за годину према функционалној класификацији Функц ија К о р и с н и к План по ребалансу II (у динарима) Извршено са године 111 Извршни и законодавни органи 111 Скупштина општине Председник општине Општинско веће УКУПНО: Општински правобранилац УКУПНО: Општинска управа Трансакције везане за јави дуг УКУПНО: Одсек за привреду и привредни развој 620 Развој заједнице Водоснабдевање Јавна расвета Путна инфраструктура УКУПНО: Накнада за социјалну заштиту из буџета Црвени крст Чајетина Центар за социјални рад Добровољно ватрогасно друштво Пољопривреда Фонд за заштиту животне средине Дом здравља Чајетина Спортски савез Чајетина ЈП Културно спортски центар Историјски архив Информисање Верске и хуманитарне организације и удружења УКУПНО: Основно образовање ОШ Димитрије Туцовић Чајетина ОШ Саво Јовановић Сирогојно ОШ Миливоје Боровић Мачкат УКУПНО: Средње и остало образовање 920 СШ Угоститељско туристичка Остали трошкови образовања УКУПНО: Месне заједнице Туристичка организација Златибор Библиотека Љубиша Р. Ђенић Предшколска установа Радост ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ- УКУПНО:

8 - 8 - УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: Члан 5. У Билансу стања (консолидованом) на дан 31. децембра године, (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од динара и укупна пасива у износу од динара (исказано у хиљадама динара). Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији (у хиљадама динара) обухвата средства и изворе средстава директног буџетског корисника Општинске управе и индиректних корисника буџетских средстава. АКТИВА (у хиљадама динара) Економска Опис Износ класификација Зграде и грађевински објекти Опрема Остале некретнине и опрема Земљиште Нефинансијска имовина у припреми Аванси за нефинансијску имовину Нематеријална имовина Залихе Дугорочна домаћа финансијска имовина Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности Краткорочна потраживања Краткорочни пласмани Активна временска разграничења УКУПНА АКТИВА ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0 ПАСИВА Економска Опис Износ класификација Домаће дугорочне обавеза Краткорочне домаће обавезе Обавезе по основу расхода за запослене Обавезе за остале расходе Примљени аванси, депозити и кауције Обавезе према добављачима Остале обавезе Пасивна временска разгарничења Капитал Утврђивање резултата пословања УКУПНА ПАСИВА ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0

9 - 9 - Члан 6. У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 2) утврђени су буџетски суфицит/дефицит и кориговани вишак прихода суфицит на нивоу свих извора финансирања, и то: (у хиљдама динара) O П И С Ред.бр. Обрасца 2 Износ 1. Укупно остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине ( класа 7 + класа 8 ) ОП Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ОП Вишак прихода и примања-буџетски суфицит ( редни број 1 редни број2 ) ОП Мањак прихода и примања буџетски дефицит (редни број 2 редни број 1) ОП Кориговани вишак, односно мањак прихода и примања: а) увећање за укључивање: -дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; -дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине; -дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћених за покриће расхода и издатака текуће године; -износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита; -износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; ОП2349 ОП2350 ОП2351 ОП2352 ОП б) умањен за укључивање издатака: -утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима; - утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине ; Вишак прихода и примања - суфицит ОП2355 ОП2356 ОП Члан 7. Структура ПРИХОДА на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: Број конта О П И С Претходна година Текућа година ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

10 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА Порез на фонд зарада ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ Периодични порези на непокретности Порези на заоставштину, наслеђе и поклон Порези на финансијске и капиталне трансакције ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ Порези на појединачне услуге Порези,таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају ДРУГИ ПОРЕЗИ Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА Капиталне донације од иностраних држава ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Текуће помоћи од ЕУ Капиталне помоћи од ЕУ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ Текући трансфери од других нивоа власти Капитални трансфери од других нивоа власти ДРУГИ ПРИХОДИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ Камате Закуп непроизведене имовине ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација Таксе и накнаде Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 743 ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новч. казни за прекршаје ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 744 ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 32 0 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 32 0 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 745 ПРИХОДИ

11 Мешовити и неодређени приходи МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 770 РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0 0 Mеморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 800 НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊАОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ 812 ИМОВИНЕ Примања од продаје покретне имовине ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Примања од продаје осталих основних средстава ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ Примања од продаје робе за даљу продају ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА Примања од задуживања од пословних банака у земљи Структура РАСХОДА на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: Број конта О П И С Претходна година Текућа година ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) Текући расходи Плате,додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнада трошкова за запослене-превоз Награде запосленима и остали посебни расходи Посланички додатак Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору

12 Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Амортизација некретнина и опреме Отплата домаћих камата Пратећи трошкови задуживања Субвенције јавним нефинансијским предузећима Трансфери осталим нивоима власти Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Остале дотације по закону Накнаде за социјалну заштиту из буџета Дотације невладиним организацијама Порези обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Накнада штете нанете од стране државних органа ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина Залихе робе за даљу продају Издаци за отплату главнице Отплата главнице домаћим кредиторима Набавк адомаће финансијске имовине 56 0 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 1. Текући приходи и примања Текући расходи и издаци Буџетски суфицит/дефицит Вишак прихода из претходне године коришћен за покриће расхода и издатака

13 текуће године Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине 6. Примања по основу кредита Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања ( ) Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансисјке имовине за отплату обавеза по кредитима Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања (8+9) Вишак прихода и примања суфицит ( ) Вишак прихода и примања суфицит за пренос у наредну годину (13+14) Пренос дела вишка прихода наменски опредељен за наредну годину Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину Остварени вишак прихода и примања суфицит (консолидовани) из члана 5. Ове Одлуке, у износу од ,14 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из: * вишка прихода и примања суфицита буџета у износу од ,64 динара; * вшка прихода и примања суфицита индиректних корисника буџета општине Чајетина, у укупном износу од динара, и то код следећих корисника: 1. Туристичке организације Златибор у износу од ,50 динара * Остварени вишак прихода и примања суфицит, индиректни корисници ће користити у складу са одлуком органа управљања. * Остварени вишак прихода и примања суфицит буџета од ,64 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из: - дела вишка прихода и примања нераспоређени вишак прихода - суфицита користи ће се за отплату главнице дуга по основу кредита, у износу од ,86 динара; - дела вишка прихода и примања суфицита који је наменски опредељен за изградњу гондоле у износу од ,23 динара; - дела вишка прихода и примања суфицита који је наменски опредељен за канцеларју за младе у износу од ,55 динара и - дела вишка прихода и примања суфицита који је наменски опредељен за финансирање расхода у области социјалне заштите у износу од ,00 динара. - дела вишка прихода и примања суфицита који је наменски опредељен за за изградњу спортских терена на Златибору у износу од ,00 динара

14 Члан 8. Укупни буџетски суфицит/дефицит и укупни фискални суфицит/дефицит буџета општине Чајетина за годину, утврђени су у следећим износима, и то: (у динарима) О П И С Економска класификација Укупна средства I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( ) Текући приходи Примања од продаје нефи.имовине Примања од задуживања и продаје финансијске имовине Примања од продаје финансијске имовине Пренета средства II УКУПНИ ИЗДАЦИ( ) Текући расходи Издаци за нефинансијску имовину Издаци за отплата главнице и набавку финансијске имовине Набавка финансијске имовине 62 0 III УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ( ) (4+5+6) IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8) (4+5) V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (IV+( )) (7+8)-(4+5)+ ( 92-62) Буџетски суфицит (консолидовани) као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од динара. Укупни фискални суфицит (консолидовани) је буџетски суфицит, коригован за издатке за набавку финансијске имовине и утврђен је у износу од динара. Члан 9. Утврђује се рачун финансирања општине Чајетина за годину у динарима: Редни број Н А З И В економска класификација Остварење у I Примања од продаје финансијске имовине 91 0 II Примања од задуживања 92 0 III Неутрошена средства из претходних година Издаци за набавку финансисјке имовине IV (за набавку домаћих хартија од вредности) 62 0 V Издаци за отплату главнице VI Нето финансирање (I+II+III)-( IV+V)

15 Члан 10. У консолидованом Извештају о капиталним примањима и издацима и финансирању у периоду од 01.јануара до 31. децембра године (Образац 3), утврђена су укупна примања (класа 8 и 9) у износу од хиљада динара и укупни издаци (класа 5 и класа 6) у износу од хиљада динара. Мањак примања износи хиљада динара. Структура примања и издатака на нивоу категорије према економској класификацији следећа: је ПРИМАЊА (у хиљадама динара) Економска класификација ОПИС ИЗНОС Примања од продаје основних средстава Примања од продаје залиха Примања од продаје драгоцености Примања од продаје природне имовине 0 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине 0 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УКУПНА ПРИМАЊА ИЗДАЦИ Економска класификација ОПИС ИЗНОС Основна средства Залихе Драгоцености Природна имовина ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Отплата главнице Набавка финансијске имовине 0 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УКУПНИ ИЗДАЦИ : Мањак примања

16 Издаци за нефинансијску имовину у износу од хиљада динара, су за основна средства и односе се на: (у хиљадама динарима) Економска О П И С Износ класификација Куповина зграда и објеката Изградња зграда и објеката Капитално одржавање зграда и објеката Пројектно планирање Опрема за саобраћај Административна опрема Опрема за пољопривреду Медицинска и лабараторијска опрема Опрема за образовање, културу и спорт Опрема за јавну безбедност Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина Залихе робе за даљу продају Земљиште УКУПНО: Члан 11. У консолидованом Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра године (Образац бр.4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од хиљада динара. Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године на нивоу категорије према економској класификацији је следећа : НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (у хиљадама динара) Економска класификација О П И С Износ Порези Социјални доприноси Донације, помоћи и трансфери Други приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Примања од продаје основних средстава Примања од продаје залиха Примања од продаје драгоцености Примања од продаје природне имовине Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине 0 УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ

17 НОВЧАНИ ОДЛИВИ (у хиљадама динара) Економска класификација О П И С Износ Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Амортизација и употреба средстава за рад Отплата камате и пратећи трошкови задуживања Субвенције Донације, дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Остали расходи Основна средства Залихе Драгоцености Природна имовина Отплата главнице Набавка финансијске имовине 0 УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ Утврђен је мањак новчаних прилива у износу од хиљада динара, који са салдом готовине на почетку године у износи износи хиљаде динара и корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9 у износу од 298 динара, корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6 у износу од 0 динара, чине укупан салдо готовине на крају године у износу од хиљада динара. Структуру салда готовине на крају године чине: (у динарима) Жиро рачун Салдо готовине на крају године Рачун извршење буџета општине Чајетина Жиро рачуни индиректних корисника буџета Туристичка организација Златибор УКУПНО :

18 Члан 12. У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра године (Образац 5), утврђена је укупна разлика ( суфицит) у износу од хиљадa динара, између укупних прихода и примања у износу од хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од хиљада динара по изворима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града општине, организација обавезног социјалног осигурања, донација и осталих извора, као и мањак примања у износу од хиљадe динара и мањак новчаних прилива у износу од хиљаде динара. Број конта Преглед остварења планираних прихода и примања, расхода и издатака : О П И С УКУПНО (од 4 до 9) Републике Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине града ООСО (у хиљадама динара) Из донација Текући приходи-примања од продаје нефинансијске имовине (7+8) Из Осталих извора Текући приходи Порези Социјални доприноси Донације и трансфери Други приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу Приход из буџета Приходи од продаје нефинансијске имовине Примања од продаје основних средстава Примања од продаје залиха Примања од продаје драгоцености

19 Примања од продаје природне имовине Примања од задуживања и продаје финансијске имовине Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине Број конта УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА : ( ) О П И С УКУПНО (од 4 до 9) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Републике Аутономне Општине ООСО покрајине града Из донација Из Осталих извора Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (4+5) Текући расходи Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Амортизација и употреба средстава за рад Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Субвенције Донације, дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Остали расходи Издаци за нефинансијску имовину Основна средства Залихе

20 Драгоцености Природна имовина Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Отплата главнице Набавка финансијске имовине Број конта УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ : ( ) О П И С Укупно (од 4 до 9) Републике Остварени приходи и примања и расходи и издаци Аутономне покрајине Из буџета Општине града ООСО Из донација Из Осталих извора Текући приходи и примања од продаје нефинансијску имовину (7+8) Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину Вишак прихода и примања-буџетски суфицит Мањак прихода и примања-буџетски дефицит Примања од задуживања и продаје финансијске имовине Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Вишак примања Мањак примања Вишак новчаних прилива Мањак новчаних прилива

21 Члан 13. Планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства општине Чајетина у години према економској класификацији и изворима финансирања износе у динарима: Екон. класиф ика. ВРСТА ПРИХОДА Ребаланс II буџетска средства план Остварено у буџетских средстава Ребаланс II години остали извори план Остварено години остали извори Ребаланс II година укупно планирана средства Укупно остварена средства у години % остварења ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 711 КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ Порез на зараде , Порез на приходе од самос.делатности-стварно остварен нето приход ,65 Порез на приходе од самос.делатности-паушално остварен нето приход ,23 Порез на приходе од самосталне делатностисамоопорезивање , Порез на приходе од непокретности , Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари ,16 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства , Порез на земљиште , Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе , Порез на приходе од осигурања лица , Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија ,00 Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу , Порези на остале приходе , Порез на приходе спортиста и спортских стручњака ,79

22 УКУПНО 711: , ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА Порез на фонд зарада осталих запосл Порез на фонд зарада лица која остварују прихо УКУПНО 712: ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ Порез на имовину од физичких лица , Порез на имовину од правних лица , Порез на наслеђе и поклоне , Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске ,70 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима по решењу Пореске , ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ УКУПНО 713: , Комунална такса за коришћење рекламних пано , Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина ,46 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта , Боравишна такса , Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине , ДРУГИ ПОРЕЗИ УКУПНО 714: ,88 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору , ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА УКУПНО 716: ,61 Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општине ,99 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ УКУПНО 731: ,99

23 732 ОРГАНИЗАЦИЈА Текуће помоћи од ЕУ у корист општине , Капиталне помоћи од ЕУ у корист општине , ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ УКУПНО 732: ,25 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општине , , ,00 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општине ,00 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине ,96 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине , ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ УКУПНО 733: ,82 Приходи буџета општине од камате на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака , Накнада за коришћење минералних сировина , Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљиштa ,97 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта ,15 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у ,27 пословне сврхе Комунална такса за коришћење простора за ,04 паркирање друмских возила на обележеним местима Накнада за коришћење грађевинског земљишта , Сливна водна накнада од правних лица , ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА УКУПНО 741: ,20 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине ,81 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи ,32 општине Накнада по основу конверзије права коришћења ,00

24 Општинске административне таксе , Накнада за уређивање грађевинског земљишта , Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине ,69 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине 745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ УКУПНО 742: , , ,00 УКУПНО 743: , Остали приходи у корист нивоа општине , Део добити јавног предузећа у корист нивоа општине УКУПНО 745: ,61 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА Меморандумске ставке за рефундацију расхода , Меморандумске ставке за рефундацију расхода ,55 УКУПНО 77: , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ Примања од продаје покретних ствари ,00 УКУПНО 812: , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општине ,86 УКУПНО 813: ,86 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 823 ПРОДАЈУ Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине ,28 УКУПНО 823: , ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

25 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општине УКУПНО 911: ПРЕНЕТА СРЕДСТВА - СУФИЦИТ ,33 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА СА ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА ,64

26 Економ ска класиф ика. Члан 14. Планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Чајетина у години према економској класификацији и изворима финансирања износе у динарима: Ребаланс II план Средства из буџета Извршење % Средства из осталих извора Извршење % Ребаланс II укупно планирани расходи Ребаланс II план Укупно извршење расхода РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 411 Плате, додаци и накнаде , , , Социјални доприноси , , , Накнада у натури , , , Социјална давања запосленим , , , Накнада за запослене-превоз , ,15 Награде. бонуси и остали посебни расходи , ,46 УКУПНО 41: , , , КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 421 Стални трошкови , , , Трошкови путовања , , , Услуге по уговору , , , Специјализоване услуге , , , Текуће поправке и одржавање , , , Материјал , , ,55 УКУПНО 42: , , ,06 % АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД Амортизација зграда и грађевинских објеката УКУПНО 43: 440 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШ. ЗАДУЖИВА 441 Отплата домаћих камата , , Пратећи трошкови задуживања , ,85 УКУПНО 44: , , СУБВЕНЦИЈЕ Текуће субвенције јавним нефинансијским

27 предузећима и организацијама , , Капиталне субвенције , ,15 УКУПНО 45: , , ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ Текуће донације и трансфери осталим 86, нивоима власти , Кластиапиталне донације и трансфери 88, осталим нивоима в , Дотације организацијама обавезног 89, социјалног осигурања , Остале дотације по закону , , ,94 УКУПНО 46: , , , СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Накнада за социјалну заштиту из буџета , ,91 УКУПНО 47: , , ОСТАЛИ РАСХОДИ 481 Дотације невладиним организациј , , Порези, обавезне таксе и казне , , ,51 Новчане казне и пенали по решењу судова , , Накнада штете за повреду насталу услед елементарних непогода , ,68 Накнада штете нанете од стране државних органа , ,13 УКУПНО 48: , , , СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ Стална буџетска резерва Текућа буџетска резерва УКУПНО 49: ОСНОВНА СРЕДСТВА 511 Зграде и грађевински објекти , , , Машине и опрема , , , Oстале некретнине и опрема , , Нематеријална имовина , , , Роба за даљу продају , , Набавка земљишта , ,98 УКУПНО 51, 52 и 54: , , ,21

28 610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Отплата главнице на домаће кредите 98, , УКУПНО 61: , , НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Набавка домаће финансијске имовине УКУПНО 62: УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТАконсолидовани , , ,82

29 II. ПОСЕБАН ДЕО Члан 15. Расходи и издаци у завршном рачуну за годину, утврђени су и извршени по корисницима у динарима:

30 Класа/Категорија/Гр упа Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства из буџета - план Oстварено из средстава буџета Средства из осталих извора финан. ИБК Остварено из осталих извора финан. ИБК УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ОСТВАРЕНО % остварења Вишак прихода и примања - суфицит ,25 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ , ПОРЕЗИ , ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ , Порез на зараде , Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем , , , Порез на приходе од непокретности , Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе , , Порез на земљиште , Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе , Порез на приходе од осигурања лица , Самодопринос према зарадама запослених , Самодопринос из прихода од самосталне делатности , Порез на друге приходе , Порез на приходе спортиста и спортских стручнјака , ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 555, Порез на фонд зарада осталих запослених 551, Порез на фонд зарада лица која остварују приходе 3, ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ , Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица , , ,06 100, , ,50 72, ,53 92, ,55 95, ,88 91, ,02 65, ,04 117, ,23 110, ,00 93, ,73 86, , ,38 91, , , , ,43 138, ,03 115, ,81 71,79 555,22 551,78 3, ,10 91, ,08 91,75

31 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица , Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе , Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе , , ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ , ,69 86, ,32 89, ,01 96, ,00 88, ,29 92, Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина , , Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта , Боравишна такса , Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине , ДРУГИ ПОРЕЗИ , Комунална такса за истицање фирме на пословном простору , ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општине ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА , Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општине , Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина , ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ , Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине , , , ДРУГИ ПРИХОДИ , ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ , ,55 59, ,00 88, ,80 124, ,10 94, ,84 65, ,37 91, , , , ,37 91, ,01 93, ,57 100, ,57 100, ,81 17, , , , , , ,25 51, ,56 11, ,63 102, ,00 100, , ,50 70, ,00 118, ,25 62, ,43 68,20

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине Чајетина, Број 8/2019 Чајетина, 20.јуна 2019. године

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2018 Чајетина, 14. јуна 2018. године

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Бољевац, 18. Јун 2012.године Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од

Бољевац, 18. Јун 2012.године  Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од Бољевац, 18. Јун 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора...2 2 Одлука о потврђивању мандата одборника скупштине општине

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 5 Службени лист Општине Чајети

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 5 Службени лист Општине Чајети СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 5 Службени лист Општине Чајетина, Број 5/2018 Чајетина, 5. јула 2018. године 1 С

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више