ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"

Транскрипт

1 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA GODINU

2 Na temelju odredbi članka 111. Zakona o proračunu (''Narodne novine'' broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 18. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, (''Narodne novine'' broj 24/13, 102/17), te članka 13. st. 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (''Službene novine'' broj 10/97, 24/97, 3/02, 26/05 i 26/09), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije donijelo je na 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka godine sljedeći: 1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA GODINU 1.1. OPĆI DIO Članak 1. Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za godinu izvršen je kako slijedi: Izvršenje (1) Izvorni plan /1 (4.) 3/2 (5.) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja , , ,39 102,19 100,87 7 Prihodi od prodaje , ,00 80,00 0,14 0,27 3 Rashodi poslovanja , , ,11 113,80 86,14 4 Rashodi za nabavu , , ,03 205,04 91,24 Razlika - višak/manjak , , ,25 13,88-12,59 B. RAČUN PRIHODA I RASHODA 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,57 99,37 98,68 Neto-zaduživanje/financiranje , , ,57 99,37 98,68 C. PRORAČUN UKUPNO 1. PRIHODI I PRIMICI , , ,39 102,12 100,84 2. RASHODI I IZDACI , , ,71 115,35 86,62 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK , , ,32-7,70 4,71 D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-) VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU , ,24 100, , ,92 155,79-2 -

3 Članak 2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, te izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji izvršeni su u godine kako slijedi: A Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji Ostvarenje (1) Izvorni plan Ostvarenje /1 (4.) 3/2 (5.) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja , , ,39 102,19 100,87 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna , , ,12 100,26 98, Pomoći proračunu iz drugih proračuna , , ,12 100,26 98, Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna , , ,12 100,26 98,85 64 Prihodi od imovine , , ,67 102,43 101, Prihodi od financijske imovine , , ,46 40,10 42, Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju , , ,46 40,10 42, Prihodi od nefinancijske imovine , , ,21 102,66 101, Naknade za ceste , , ,21 102,66 101,43 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada , , ,60 1,36 82, Prihodi po posebnim propisima , , ,60 1,36 82, Ostali nespomenuti prihodi , , ,60 1,36 82,08 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija , ,33 61, Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna , ,33 61, Tekuće donacije , ,33 61,02 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi , , ,67 65,46 93, Ostali prihodi , , ,67 65,46 93, Ostali prihodi , , ,67 65,46 93,78 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , ,00 80,00 0,14 0,27 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine , ,00 80,00 0,14 0, Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 70, ,00 80,00 114,29 0, Uredska oprema i namještaj 70, ,00 80,00 114,29 0, Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ,00 0, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu ,00 0,00 SVEUKUPNO PRIHODI , , ,39 102,12 100,84-3 -

4 A Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji Izvršenje (1) Izvorni plan /1 (4.) 3/2 (5.) 3 Rashodi poslovanja , , ,11 113,80 86,14 31 Rashodi za zaposlene , , ,54 100,42 96, Plaće (Bruto) , , ,21 102,91 96, Plaće za redovan rad , , ,33 102,79 96, Plaće u naravi 2.393, ,88 99, Ostali rashodi za zaposlene , , ,94 52,45 94, Ostali rashodi za zaposlene , , ,94 52,45 94, Doprinosi na plaće , , ,39 103,09 96, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , , ,02 103,09 96, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , , ,37 103,09 96,97 32 Materijalni rashodi , , ,79 115,45 85, Naknade troškova zaposlenima , , ,37 88,70 62, Službena putovanja , , ,60 80,40 64, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , , ,19 118,02 94, Stručno usavršavanje zaposlenika , , ,58 53,72 29, Rashodi za materijal i energiju , , ,35 95,33 68, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , , ,62 86,80 63, Energija , , ,13 92,81 81, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.963, ,00 0, Sitni inventar i auto gume 6.768, , ,60 353,58 68, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.025, ,00 0, Rashodi za usluge , , ,86 115,69 85, Usluge telefona, pošte i prijevoza , , ,97 96,42 85,68 investicijskog održavanja , , ,38 114,68 85, Usluge promidžbe i informiranja , , ,75 121,63 89, Komunalne usluge , , ,07 100,24 94, Zdravstvene i veterinarske usluge , , ,00 95,91 65, Intelektualne i osobne usluge , , ,69 84,71 48, Računalne usluge , , ,02 90,06 85, Ostale usluge , , ,98 172,56 90, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.492, , ,23 240,65 49, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.492, , ,23 240,65 49,99-4 -

5 Izvršenje (1) Izvorni plan /1 (4.) 3/2 (5.) 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,98 80,14 52, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , , ,60 90,48 83, Premije osiguranja , , ,31 94,88 83, Reprezentacija , , ,48 76,78 64, Članarine i norme , , ,00 124,58 97, Pristojbe i naknade , , ,00 38,42 17, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,59 30,92 10,94 34 Financijski rashodi , , ,78 79,18 86, Kamate za primljene kredite i zajmove , , ,82 78,73 88, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , , ,82 78,73 88, Ostali financijski rashodi , , ,96 91,05 54, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , , ,96 91,05 54,49 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , ,00 102,80 99, Pomoći unutar općeg proračuna , , ,00 102,80 99, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , , ,00 102,80 99,87 38 Ostali rashodi , , ,00 36,23 14, Kazne, penali i naknade štete , , ,00 36,23 14, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama , , ,00 36,23 14,35 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,03 205,04 91,24 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,03 205,04 91, Građevinski objekti , , ,40 207,58 99, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , , ,40 207,58 99, Postrojenja i oprema , , ,13 121,82 41, Uredska oprema i namještaj , , ,63 125,74 69, Komunikacijska oprema 5.154, ,00 0, Oprema za održavanje i zaštitu , ,50 27, Instrumenti, uređaji i strojevi , Prijevozna sredstva , Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Nematerijalna proizvedena imovina , , ,50 18,55 13, Ulaganja u računalne programe , , ,50 18,55 13,08 SVEUKUPNO RASHODI , , ,14 115,85 86,34-5 -

6 A Prihodi prema izvorima financiranja Ostvarenje preth. god. (1) Izvorni plan Ostvarenje 3/1 (4.) 3/2 (5.) SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI , , ,39 102,12 85,92 Razdjel: 1 ŽUC PGŽ-A , , ,39 102,12 85,92 Glava: 1-1 ŽUC PGŽ-A , , ,39 102,12 85,92 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO , , ,39 102,12 85,92 GORANSKE ŽUPANIJE Izvor: 191 Opći prihodi i primici - ŽUC , , ,13 39,65 50,33 6 Prihodi poslovanja , , ,13 39,65 50,33 64 Prihodi od imovine , , ,46 40,10 42,67 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi , , ,67 38,56 93,18 Izvor: 491 Prihodi za posebne , , ,21 102,49 101,43 6 Prihodi poslovanja , , ,21 102,57 101,43 64 Prihodi od imovine , , ,21 102,66 101,43 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ,05 300,00 0,42 7 Prihodi od prodaje ,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne ,00 imovine Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S , , ,12 71,35 70,35 6 Prihodi poslovanja , , ,12 71,35 70,35 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg , , ,12 71,35 70,35 proračuna Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna ,00 6 Prihodi poslovanja ,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg ,00 proračuna Izvor: 691 Donacije - ŽUC , ,33 61,02 6 Prihodi poslovanja , ,33 61,02 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija , ,33 61,02-6 -

7 Ostvarenje preth. god. (1) Izvorni plan Ostvarenje 3/1 (4.) 3/2 (5.) Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. Imovine i naknade štete s naslova , ,60 5,37 osiguranja - ŽUC 6 Prihodi poslovanja 2.000, ,60 82,08 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.000, ,60 82,08 7 Prihodi od prodaje ,00 80,00 0,27 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne ,00 80,00 0,27 imovine Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne ,24 godine - ŽUC 9 Vlastiti izvori ,24 92 Rezultat poslovanja ,24-7 -

8 Rashodi prema izvorima financiranja Izvršenje preth. god. (1) Izvorni plan Izvršenje (4.) (5.) SVEUKUPNO , , ,71 115,35 86,62 Razdjel: 1 ŽUC PGŽ-A , , ,71 115,35 86,62 Glava: 1-1 ŽUC PGŽ-A , , ,71 115,35 86,62 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO , , ,71 115,35 86,62 GORANSKE ŽUPANIJE Izvor: 191 Opći prihodi i primici - ŽUC , , ,47 117,29 47,84 3 Rashodi poslovanja , , ,47 117,29 47,84 32 Materijalni rashodi , , ,51 119,85 47,41 34 Financijski rashodi , , ,96 91,05 54,49 Izvor: 491 Prihodi za posebne , , ,22 96,92 87,52 3 Rashodi poslovanja , , ,59 99,25 87,85 31 Rashodi za zaposlene , , ,54 100,42 96,66 32 Materijalni rashodi , , ,05 99,03 86,96 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg , , ,00 102,80 99,87 proračuna 38 Ostali rashodi , , ,00 36,23 14,35 4 Rashodi za nabavu , , ,63 2,05 10,20 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne , , ,63 2,05 10,20 imovine Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S , , ,58 119,37 87,79 3 Rashodi poslovanja , , ,51 97,80 79,67 32 Materijalni rashodi , , ,69 99,29 79,16 34 Financijski rashodi , , ,82 78,73 88,89 4 Rashodi za nabavu 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,50 100, , ,50 100, , , ,57 99,37 98,68 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , , ,57 99,37 98,68 Izvor: 691 Donacije - ŽUC , ,13 89,42 3 Rashodi poslovanja , ,98 81,73 32 Materijalni rashodi , ,98 81,73 4 Rashodi za nabavu 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,15 100, , ,15 100,00-8 -

9 Izvršenje preth. god. (1) Izvorni plan Izvršenje (4.) (5.) Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade štete s naslova , ,53 53,66 osiguranja - ŽUC 3 Rashodi poslovanja , ,53 53,66 32 Materijalni rashodi , ,53 53,66 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine , ,78 82,19 - ŽUC 3 Rashodi poslovanja , ,03 79,76 32 Materijalni rashodi , ,03 79,76 4 Rashodi za nabavu 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,75 98, , ,75 98,63 A Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvršenje Izvorni plan /1 (4.) 3/2 (5.) 0451 Cestovni promet , , ,14 115,85 86,33 Članak 3. Izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđeni u Računu financiranja izvršeni su u godini kako slijedi: Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja B. RAČUN FINANCIRANJA 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Izvršenje (1) Izvorni plan /1 (4.) 3/2 (5.) , , ,57 99,37 98, , , ,57 99,37 98, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , , ,57 99,37 98, Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih , , ,57 99,37 98,68 institucija izvan javnog sektora SVEUKUPNO IZDACI , , ,57 99,37 98,68-9 -

10 1.2. POSEBNI DIO Članak 4. U Posebnom dijelu izvješća o izvršenju financijskog plana za godinu izvršeni rashodi i izdaci razvrstani su po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Rashodi prema programskoj klasifikaciji 2/1 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI , ,71 86,62 Razdjel: 1 ŽUC PGŽ-A , ,71 86,62 Glava: 1-1 ŽUC PGŽ-A , ,71 86,62 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE , ,71 86,62 Program: 1000 ADMINISTRATIVNI RASHODI , ,38 88,03 UPRAVE A IZDACI ZA ZAPOSLENE 2.393, ,88 99, , ,88 99,99 3 Rashodi poslovanja 2.393, ,88 99,99 31 Rashodi za zaposlene 2.393, ,88 99, Plaće (Bruto) 2.393, ,88 99, Plaće u naravi 2.393, ,88 99,99 A MATERIJALNI RASHODI , ,87 89,97 Izvor: 191 Opći prihodi i primici - ŽUC , ,47 47,84 3 Rashodi poslovanja , ,47 47,84 32 Materijalni rashodi , ,51 47, Rashodi za usluge , ,51 55, Ostale usluge , ,51 55, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Pristojbe i naknade ,31 34 Financijski rashodi , ,96 54, Ostali financijski rashodi , ,96 54, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , ,96 54,

11 2/ , ,04 91,28 3 Rashodi poslovanja , ,04 91,28 31 Rashodi za zaposlene , ,66 96, Plaće (Bruto) , ,33 96, Plaće za redovan rad , ,33 96, Ostali rashodi za zaposlene , ,94 94, Ostali rashodi za zaposlene , ,94 94, Doprinosi na plaće , ,39 96, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,02 96, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju , ,37 96,97 nezaposlenosti 32 Materijalni rashodi , ,38 82, Naknade troškova zaposlenima , ,37 62, Službena putovanja , ,60 64, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , ,19 94, Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju , ,58 29, , ,35 69, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,62 63, Energija , ,13 81, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.120, Sitni inventar i auto gume , ,60 68, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000, Rashodi za usluge , ,45 87, Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,97 85, , ,49 43, Usluge promidžbe i informiranja , ,75 89, Komunalne usluge , ,07 94, Zdravstvene i veterinarske usluge , ,00 65, Intelektualne i osobne usluge , ,69 67, Računalne usluge , ,02 85, Ostale usluge , ,46 90, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,23 49, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,23 49,

12 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2/ , ,98 58, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, , ,60 83,03 povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja , ,31 83, Reprezentacija , ,48 64, Članarine i norme , ,00 97, Pristojbe i naknade , ,00 40, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,59 10,94 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , ,00 99, Pomoći unutar općeg proračuna , ,00 99, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , ,00 99,87 38 Ostali rashodi , ,00 14, Kazne, penali i naknade štete , ,00 14, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama , ,00 14,35 Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S , ,83 89,59 3 Rashodi poslovanja , ,83 89,59 32 Materijalni rashodi , ,01 89, Rashodi za usluge , ,01 89, Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge , ,01 99,96 34 Financijski rashodi , ,82 88, Kamate za primljene kredite i zajmove , ,82 88, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade štete s naslova osiguranja - ŽUC , ,82 88, , ,53 53,66 3 Rashodi poslovanja , ,53 53,66 32 Materijalni rashodi , ,53 53, Rashodi za materijal i energiju 4.880, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.880, Rashodi za usluge , ,53 63, , ,53 63,

13 A NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 4 Rashodi za nabavu 2/ , ,63 10, , ,63 10, , ,63 10,20 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne , ,63 10,20 imovine 422 Postrojenja i oprema , ,13 41, Uredska oprema i namještaj , ,63 69, Komunikacijska oprema , Oprema za održavanje i zaštitu , ,50 27, Instrumenti, uređaji i strojevi , Prijevozna sredstva , Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Nematerijalna proizvedena imovina , ,50 13, Ulaganja u računalne programe Program: 1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA A SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA A NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA , ,50 13, , ,57 98, , ,57 98, , ,57 98, , ,57 98, , ,57 98, , ,57 98, , ,57 98, , ,89 100, , ,63 99, , ,63 99,41 3 Rashodi poslovanja , ,63 99,41 32 Materijalni rashodi , ,63 99, Rashodi za usluge , ,63 99, , ,63 99,

14 2/1 A ODRŽAVANJE KOLNIKA , ,82 99, , ,82 99,33 3 Rashodi poslovanja , ,82 99,33 32 Materijalni rashodi , ,82 99, Rashodi za usluge , ,82 99, , ,82 99,33 A ODRŽAVANJE BANIKINA I BERME , ,35 98, , ,35 98,82 3 Rashodi poslovanja , ,35 98,82 32 Materijalni rashodi , ,35 98, Rashodi za usluge , ,35 98, , ,35 98,82 A ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA , ,78 98, , ,78 98,85 3 Rashodi poslovanja , ,78 98,85 32 Materijalni rashodi , ,78 98, Rashodi za usluge , ,78 98, , ,78 98,85 A ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU , ,31 98, , ,31 98,98 3 Rashodi poslovanja , ,31 98,98 32 Materijalni rashodi , ,31 98, Rashodi za usluge , ,31 98, , ,31 98,98 A ODRŽAVANJE OPREME CESTE , ,64 92, , ,64 92,99 3 Rashodi poslovanja , ,64 92,99 32 Materijalni rashodi , ,64 92, Rashodi za usluge , ,64 92, , ,64 92,

15 2/1 A KOŠNJA TRAVE I ZELENILA , ,86 100, , ,86 100,28 3 Rashodi poslovanja , ,86 100,28 32 Materijalni rashodi , ,86 100, Rashodi za usluge , ,86 100, , ,86 100,28 A ODRŽAVANJE OBJEKTA , ,09 66, , ,09 66,97 3 Rashodi poslovanja , ,09 66,97 32 Materijalni rashodi , ,09 66, Rashodi za usluge , ,09 66, , ,09 66,97 A SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA , ,33 89, , ,33 89,79 3 Rashodi poslovanja , ,33 89,79 32 Materijalni rashodi , ,33 89, Rashodi za usluge , ,33 89, , ,33 89,79 A ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA , ,46 102, , ,46 102,40 3 Rashodi poslovanja , ,46 102,40 32 Materijalni rashodi , ,46 102, Rashodi za usluge , ,46 102, , ,46 102,40 A OSTALI RADOVI , ,05 108, , ,05 108,01 3 Rashodi poslovanja , ,05 108,01 32 Materijalni rashodi , ,05 108, Rashodi za usluge , ,05 108, , ,05 108,

16 2/1 A NABAVA SOLI ZA POSIPANJE CESTA , ,96 109, , ,96 109,31 3 Rashodi poslovanja , ,96 109,31 32 Materijalni rashodi , ,96 109, Rashodi za usluge , ,96 109, , ,96 109,31 A RAZLIKA U CIJENI , ,39 100, , ,39 100,00 3 Rashodi poslovanja , ,39 100,00 32 Materijalni rashodi , ,39 100, Rashodi za usluge , ,39 100, , ,39 100,00 Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE , ,47 71,22 A SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA , ,07 69, , ,01 64,70 3 Rashodi poslovanja , ,01 64,70 32 Materijalni rashodi , ,01 64, Rashodi za usluge , ,01 64, , ,01 64,70 Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S , ,66 75,54 3 Rashodi poslovanja , ,66 75,54 32 Materijalni rashodi , ,66 75, Rashodi za usluge , ,66 75, , ,66 75,54 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,40 76,35 3 Rashodi poslovanja , ,40 76,35 32 Materijalni rashodi , ,40 76, Rashodi za usluge , ,40 76, , ,40 76,

17 2/1 A MOSTOVI , ,68 86, , ,13 76,29 3 Rashodi poslovanja , ,13 76,29 32 Materijalni rashodi , ,13 76, Rashodi za usluge , ,13 76, , ,13 76,29 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,55 99,97 3 Rashodi poslovanja , ,55 99,97 32 Materijalni rashodi , ,55 99, Rashodi za usluge , ,55 99, , ,55 99,97 A ODBOJNA OGRADA , ,00 84, , ,00 84,86 3 Rashodi poslovanja , ,00 84,86 32 Materijalni rashodi , ,00 84, Rashodi za usluge , ,00 84, , ,00 84,86 A HITNE INTERVENCIJE , ,72 92, , ,39 83,99 3 Rashodi poslovanja , ,39 83,99 32 Materijalni rashodi , ,39 83, Rashodi za usluge , ,39 83, , ,39 83,99 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,33 100,00 3 Rashodi poslovanja , ,33 100,00 32 Materijalni rashodi , ,33 100, Rashodi za usluge , ,33 100, , ,33 100,00 A PROJEKTIRANJE , ,00 65, , ,00 51,04 3 Rashodi poslovanja , ,00 51,04 32 Materijalni rashodi , ,00 51, Rashodi za usluge , ,00 51, , ,00 51,

18 2/1 Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S , ,02 81,73 3 Rashodi poslovanja , ,02 81,73 32 Materijalni rashodi , ,02 81, Rashodi za usluge , ,02 81, , ,02 81,73 Izvor: 691 Donacije - ŽUC , ,98 81,73 3 Rashodi poslovanja , ,98 81,73 32 Materijalni rashodi , ,98 81, Rashodi za usluge , ,98 81, , ,98 81,73 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,00 84,58 3 Rashodi poslovanja , ,00 84,58 32 Materijalni rashodi , ,00 84, Rashodi za usluge , ,00 84, , ,00 84,58 A PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA , ,75 97, , ,00 105,70 3 Rashodi poslovanja , ,00 105,70 32 Materijalni rashodi , ,00 105, Rashodi za usluge , ,00 105, , ,00 105,70 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,75 38,30 3 Rashodi poslovanja , ,75 38,30 32 Materijalni rashodi , ,75 38, Rashodi za usluge , ,75 38, , ,75 38,30 A GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA , ,25 62, , ,25 64,57 3 Rashodi poslovanja , ,25 64,57 32 Materijalni rashodi , ,25 64, Rashodi za usluge , ,25 64, , ,25 64,

19 2/1 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,00 56,95 3 Rashodi poslovanja , ,00 56,95 32 Materijalni rashodi , ,00 56, Rashodi za usluge , ,00 56, , ,00 56,95 A GEODETSKE USLUGE , ,00 57, , ,00 37,83 3 Rashodi poslovanja , ,00 37,83 32 Materijalni rashodi , ,00 37, Rashodi za usluge , ,00 37, , ,00 37,83 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,00 93,07 3 Rashodi poslovanja , ,00 93,07 32 Materijalni rashodi , ,00 93, Rashodi za usluge , ,00 93, , ,00 93,07 A STRATEŠKA KARTA BUKE , ,00 54, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 32 Materijalni rashodi , Rashodi za usluge , ,00 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,00 100,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 100,00 32 Materijalni rashodi , ,00 100, Rashodi za usluge , ,00 100, , ,00 100,00 A OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ ODRŽAVANJE CESTA ,00 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 32 Materijalni rashodi , Rashodi za usluge , ,

20 2/1 Program: 1004 GRAĐENJE , ,40 99,22 K GRAĐENJE , ,40 99,22 Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S , ,50 100,00 4 Rashodi za nabavu 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,50 100, , ,50 100, Građevinski objekti , ,50 100, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , ,50 100,00 Izvor: 691 Donacije - ŽUC , ,15 100,00 4 Rashodi za nabavu , ,15 100,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,15 100, Građevinski objekti , ,15 100, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , ,15 100,00 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,75 98,63 4 Rashodi za nabavu 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,75 98, , ,75 98, Građevinski objekti , ,75 98, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , ,75 98,

21 Članak 5. Sukladno članku 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (''Narodne novine'' 124/14., 115/15., 87/16.) utvrđeni višak prihoda u iznosu ,28 kn uvećava se za preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu ,24 kn, te raspoređuje za pokriće manjka od u iznosu ,03 kn i za pokriće manjka od financijske imovine u iznosu ,57 kn. Članak 6. Ovaj Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca godine dostavlja se Županijskoj skupštini Primorsko goranske županije na suglasnost. Klasa: /18-01/1 Ur.broj: Rijeka, 28. ožujka Predsjednik Upravnog vijeća Dr.sc. Robert Maršanić, ing. prometa

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 14/2013 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: 022-01/14-01/15 URBROJ: 238/02-02-14-1 Bistra, 28.02.2014. Na temelju članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu ( "Narodne novine"

Више

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine2, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik", broj 2/09, 47/10,29/11,3/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2014. GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac 2014. godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Више

Financijski plan (1)

Financijski plan (1) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA - SPLIT ZA 2017. I 2018. I 2019. GODINU OPĆI DIO Prijedlog plana za 2017. za 2018. za 2019. PRIHODI UKUPNO 10.895.849 10.741.740

Више

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2019.GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

Šifra Naziv IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU IZMJENE I Opći prihodi i Prihodi za DOPUNE Vlastiti primici (državn

Šifra Naziv IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU IZMJENE I Opći prihodi i Prihodi za DOPUNE Vlastiti primici (državn PRORAČUNSKI KORISNIK Tehnički fakultet Rijeka Program A 621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI 30.819.583 26.552.183 4.037.400 0 110.000 120.000 0 0 3 RASHODI POSLOVANJA 30.586.583 26.552.183 3.847.400

Више

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. 1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽADINA ZA RAZDOBLJE

Више

Na osnovi odredbi članka 108

Na osnovi odredbi članka 108 Na osnovi odredbi članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/13., 16/14. i 4/18.)

Више

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*10

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*10 FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU 2017. IZVORNI PLAN 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 2.190.118.795 2.567.778.155 2.615.225.317 119,41 101,85 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: 881-162 GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipnja 2019. LIST IZLAZI PREMA POTREBI SLUŽBENI GLASNIK

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2019. GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO 01.01.-31.10.16. IZNOS

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 19. svibnja 2015. BROJ 7 SADRŽAJ : STR. OPĆINSKO VIJEĆE

Више

PLAN I IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA I GLAVAMA (1) (2) Izvršeno do Plan za /12/2003 (2/1) 010 HRVATSKI SABOR , ,62 99,90 05

PLAN I IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA I GLAVAMA (1) (2) Izvršeno do Plan za /12/2003 (2/1) 010 HRVATSKI SABOR , ,62 99,90 05 010 HRVATSKI SABOR 178 527 694,00 178 343 616,62 99,90 05 Hrvatski sabor 178 527 694,00 178 343 616,62 99,90 3 Rashodi poslovanja 177 207 694,00 177 199 633,05 100,00 31 Rashodi za zaposlene 74 282 661,00

Више

Službeni glasnik Grada Omiša indd

Službeni glasnik Grada Omiša indd SLUŽBENI GLASNIK Utorak, 28. svibnja 2019. GLASNIK GRADA OMIŠA Broj 5 - Strana 1 GRADA OMIŠA LIST IZLAZI PO POTREBI. Uredništvo: Trg kralja Tomislava 5 Telefon: 862-059, 862-360, Fax: 862-022 BROJ 5 Omiš,

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax:

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax: SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac tel: 7-00, fax: 7-7 e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr web adresa: www.ozalj.hr

Више

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Datum: 15.01.2016 OIB: 30539824321 REALIZACIJA PRORAČUNA Od 01.01.2015 do 31.12.2015 Vrijeme: 13:47 VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 2.604.500,00 2.351.529,12

Више

Proracun za godinu

Proracun za godinu REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKO TROJSTVO OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 35. Statuta Općine

Више

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada 2014. Broj 7 ISSN 1332-9626 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica

Више

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc Temeljem članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.), članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03.,

Више

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodne novine broj 24/13)

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

Na temelju odredbe članka 32

Na temelju odredbe članka 32 Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE ČAĐAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Godina XXIII Čađavica, 28. rujna 2016. Broj 6. S a d r ž a j AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA stranica 1. Odluka o usvajanju polugodišnjeg

Више

Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»

Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (» Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika

Више

Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. s

Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. s Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 11. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/8, 136/12 i 15/15) te članka 47. stavka 1. točka 6. Statuta Grada Korčule ("Službeni glasnik

Више

Microsoft Word - Odluka i obrazloženje Izmjena za 2009._fin.plan.doc

Microsoft Word - Odluka i obrazloženje Izmjena za 2009._fin.plan.doc SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2009. GODINU Zagreb, travanj 2009. OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG

Више

(Izvr\232enje prora\350una.pdf)

(Izvr\232enje prora\350una.pdf) ISSN 849-98 Bakar, 9. rujna 7. Broj: /7 Godina: 7 SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 9, 5 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi: po potrebi Web: http://www.bakar.hr

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/18-01/01 URBROJ: 2186-022-01-18-9 Novi Marof, 27.12. 2018. PRORAČUN GRADA NOVOG MAROFA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE

Више

SADRŢAJ: Broj 8/ rujna AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

SADRŢAJ: Broj 8/ rujna AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ SADRŢAJ: Broj 8/2018. 13. rujna 2018. AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proraĉuna Grada Paga za 2018. godinu.2

Више

Godišnji financijski plan za i projekcija plana za i 2016.

Godišnji financijski plan za i projekcija plana za i 2016. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr Žiro račun: 2340009-1100147195 M.B. 1335537 GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN

Више

Broj travnja SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i

Broj travnja SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i Broj 2. www.jakovlje.hr 01. travnja 2019. SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 2.

Више

SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: 4 PAŠMAN, 29. rujna godine GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećn

SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: 4 PAŠMAN, 29. rujna godine GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećn SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: PAŠMAN, GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećniku Damiru Maziću i verifikaciji mandata zamjenici vjećnika...2 Polugodišnji

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 37603 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/ Muć, godine II. IZMJENE I DOPUNE PR

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/ Muć, godine II. IZMJENE I DOPUNE PR REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/02-01-16-4 Muć,16.12.2016.godine II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2016. GODINU OBRAZLOŽENJE II.

Више

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općin

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općin AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općine Plitviĉka Jezera (Ţupanijski glasnik Liĉko-senjske

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. 6 Prihodi poslovanja 12.299.300,00

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax:

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax: SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac tel: 7-400, fax: 7-7 e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr web adresa: www.ozalj.hr

Више

Broj 5/ Glasnik Općine Lasinja

Broj 5/ Glasnik Općine Lasinja GLASNIK OPĆINE LASINJA SLUŽBENO GLASILO OPĆINE LASINJA Izlazi prema potrebi Broj 5. Godina IV. Lasinja, S A D R Ž A J OPĆINSKO VIJEĆE Str. - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lasinja

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/03 URBROJ: Novi Marof, II.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/03 URBROJ: Novi Marof, II. REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/17-01/03 URBROJ: 2186-022-01-18-11 Novi Marof, 27. 12. 2018. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVOG MAROFA ZA 2018.

Више

pr_ras_w_rpt_54.rpt

pr_ras_w_rpt_54.rpt IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018 godine Obrazac: PR-RAS Datum:29.1.2019 GRAD ZAGREB Vrijeme: 13:25 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ

Више

Na temelju članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasni

Na temelju članka Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (Službeni glasni Na temelju članka 22-40 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15), Općinsko vijeće

Више

Godina III

Godina III Godina XXI Beli Manastir, 29. ožujka 2019. godine Broj 4 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA Str. Str. 19. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018.

Више

(Microsoft Word - GODI\212NJI IZVJE\212TAJ O IZVR\212ENJU PRORA\310UNA OB ZA 2017.G..doc)

(Microsoft Word - GODI\212NJI IZVJE\212TAJ O IZVR\212ENJU PRORA\310UNA OB ZA 2017.G..doc) REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA OPĆINA BRINJE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 400-08/18-01/01 UR.: 2125/04-18-02 Brinje, 29. ožujka 2018. godine Na temelju članka 108.,110. i 112. Zakona o proračunu (N/N

Више

IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*100 6 PRIHODI POSLOVANJA

IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 207. PLAN 2 3 4 5=4/2*00 6=4/3*00 6 PRIHODI POSLOVANJA 2.94.57.336 2.793.598.098 2.70.426.548 93,0 97,02 7 FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA GODINU PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I. OPĆI DIO

Више

Prorac_lipanj_2017.xls

Prorac_lipanj_2017.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017. Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Račun iz rač. plana Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

G O D I Š N J I O B R A Č U N

G O D I Š N J I      O B R A Č U N KLASA :551-06/03-01/01 URBROJ: REPUBLIKA 2186/016-01-03 HRVATSKA Lepoglava, VARAŽDINSKA 30.10.2003. ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića 12 42250 Lepoglava G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana Razina: 21, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Djelatnost: 8510 Predškolsko

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: Hrvatski zavod za norme

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: Hrvatski zavod za norme IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38495 Razina: 11, Razdjel: 049 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8531 Opće srednje obrazovanje iznosi

Више

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls)

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje iznosi u

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: OPĆINA DONJI KUKURUZARI

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: OPĆINA DONJI KUKURUZARI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38323 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ra

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ra IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 01923 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Razina: 11, Razdjel: 080 Djelat

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Razina: 11, Razdjel: 080 Djelat IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 01907 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv stavke AOP Ostvareno u iz

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv stavke AOP Ostvareno u iz IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38028 Naziv stavke AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine iznosi u kunama,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: KLINIČKA BOLNICA MERKUR

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: KLINIČKA BOLNICA MERKUR IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 26387 Razina: 11, Razdjel: 096 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 095 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

Prorac.xls

Prorac.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca

Више

MergedFile

MergedFile Klasa: REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 20207 Mlini žiro: 2407000-86000 MB: 02554470 Šifra djelatnosti: 84 Ur.broj: Srebreno,, 0.05.208 Strana: IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 208/ U 208/

Више

Full page print

Full page print IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 32301 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 9102 Djelatnosti muzeja Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. Račun iz rač. plana za razdoblje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31.

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

PR RAS UKUPNI 2015.xls

PR RAS UKUPNI 2015.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 29453, MB: 03393585 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Obveznik: RKP: 36389, MB: 02544474 ISTARSKA ŽUPANIJA 52000 PAZIN, DRŠĆEVKA

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj do 31. prosi

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj do 31. prosi IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. RKP: 02918 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 340

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 340 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 34065, MB: 02764415 Šibensko-kninska županija Razina:

Више

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02217, MB: 03328562 PRAVNI FAKULTET RIJEKA Razina: 11,

Више

Prorac (version 1).xls

Prorac (version 1).xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 14275, MB: 03102882 OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR Razina: 31,

Више

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU Srijeda, 2. rujna 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 SLU@BENI GLASNIK SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA ISSSN 1846-0887 11 VINKOVCI,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 06099, MB: 03220338 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Razina:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

Fin izvjest I-XII 2014.xls

Fin izvjest  I-XII 2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02493, MB: 03328686 SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA Razina:

Више

Proracun DV_2014.xls

Proracun DV_2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 25273, MB: 03272117 Dječji vrtić MALI PRINC Razina: 21,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 01923, MB: 03283097 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 02063, MB: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 4

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 02063, MB: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 4 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 34049, MB: 02562154 GRAD BJELOVAR Razina: 22, Razdjel:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine Obveznik: RKP: 25691, MB: 03264211 DJEČJI VRTIĆ SAVICA Razina: 21, Razdjel:

Више

Stranica 313 Broj 29/17 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA petak 22. rujna godine Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08,

Stranica 313 Broj 29/17 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA petak 22. rujna godine Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, Stranica 313 Broj 29/17 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA petak 22. rujna 2017. godine Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 132/12) i članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni

Више

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: 03950557 OIB:58748387962 Broj RKP-a: 19302 Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2014. DO

Више

2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Si

2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Si 2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja 2019. GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za godinu za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. godine

Више

KM_C224e

KM_C224e IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 26506, MB: 01486993 JU NACIONALNI PARK "SJEVERNI VELEBIT"

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

Microsoft Word - Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuan Općine Konavle 2013., opći i posebni dio.doc

Microsoft Word - Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuan Općine Konavle 2013., opći i posebni dio.doc Na temelju odredbi članka 19. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/8 i 136/12), članka 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13), te članka 31.

Више

Prorac-2016-ZZHM-v-2

Prorac-2016-ZZHM-v-2 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

Službeni glasnik br.4

Službeni glasnik br.4 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE DONJA MOTIČINA Br. 4/17. od 15. rujna 2017. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Donja Motičina za 2017. godinu 1 2. Odluka o prihvaćanju

Више

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: 3050 11986338639 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor

Више

MergedFile

MergedFile 1/ 2 Obveznik: Adresa: Žiro račun: Klasa: Ur.broj: Mjesto i datum: Srebreno,, 15.03.2017 Matični broj: Šifra djelatnosti: 8411 PRORAČUN ZA 2017. GODINU OPĆI DIO rbr. 1 Prihodi Rashodi UKUPNO 63.696.616,00

Више