Број : 3829 Датум: године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Број : 3829 Датум: године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу"

Транскрипт

1 Број : 3829 Датум: године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС бр. 124/12, 014/2015 и 068/2015) Кoнкурсна документација за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених на страни 9, у поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., табела Прилог 8б гласи: Прилог 8б. ОСИГУРАЊЕ ТУРИСТА И ИЗЛЕТНИКА - ПОСЕТИЛАЦА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ЈП,,НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП ОСИГУРАНЕ СУМЕ Смрт услед незгоде Инвалидитет Одговорност за лица Одговорност за ствари , , , ,00 Број туриста и излетника посетилаца заштићеног подручја ЈП,,Национални парк Ђердап Након измене на страни на страни 9, у поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., табела Прилог 8б гласи: Прилог 8б. ОСИГУРАЊЕ ТУРИСТА И ИЗЛЕТНИКА - ПОСЕТИЛАЦА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ЈП,,НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП Смрт услед незгоде ОСИГУРАНЕ СУМЕ Инвалидитет , ,00 Број туриста и излетника посетилаца заштићеног подручја ЈП,,Национални парк Ђердап 4.000

2 Кoнкурсна документација за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, на страни 11 садржи ДОДАТНЕ УСЛОВЕ у склопу поглавља IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА и гласи: ДОДАТНИ УСЛОВИ Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - Важећи сертификати о -да је понуђач систем пословања усагласио са захтевима стандарда ISO 9001 и ISO важећи сертификати, који гласе на понуђача, издати од акредитованог сертификованог тела усаглашености система квалитета са захтевима ISO 9001 и о усаглашености система безбедности информација са захтевима ISO 27001, који гласе на понуђача и издати су од стране надлежног акредитационог тела да је понуђач имплементирао ISO 9001 и ISO Након измене на страни 12 у склопу поглавља IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ДОДАТНИ УСЛОВИ гласе:

3 ДОДАТНИ УСЛОВИ Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ Достављањем Потврде Народне -да је понуђач у току 2017.године био ликвидан, односно у наведеном периоду није био у блокади; банке Србије о броју дана неликвидности у 2017.години

4 Страна 15 конкурсне документације склопу поглавља IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ДОДАТНИ УСЛОВИ,у делу који се односи на Додатне услове гласи: ДОДАТНИ УСЛОВИ 1. -да је понуђач систем пословања усагласио са захтевима стандарда ISO 9001 и ISO важећи сертификати, који гласе на понуђача, издати од акредитованог сертификованог тела Доказ:-Важећи сертификати о усаглашености система квалитета са захтевима ISO 9001 и о усаглашености система безбедности информација са захтевима ISO 27001, који гласе на понуђача и издати су од стране надлежног акредитационог тела да је понуђач имплементирао ISO 9001 и ISO Након измена страна 15 конкурсне документације склопу поглавља IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ДОДАТНИ УСЛОВИ у делу који се односи на Додатне услове гласи: ДОДАТНИ УСЛОВИ 1. да је понуђач у току 2017.године био ликвидан, односно у наведеном периоду није био у блокади;. Доказ: Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у 2017.години; Кoнкурсна документација за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, на страни 25 у склопу поглавља VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ у делу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - Осигурање туриста и излетника посетилаца заштићеног подручја ЈП,,Национални парк Ђердап, гласи: Осигурање туриста и излетника посетилаца заштићеног подручја ЈП,,Национални парк Ђердап Смрт услед незгоде Инвалидитет ОСИГУРАНЕ СУМЕ Годишња премија по запосленом без ПДВ-а Годишња премија по запосленом са ПДВ-ом Одговорност за Одговорност за лица ствари

5 , , , ,00 Укупан број туриста и излетника посетилаца заштићеног подручја ЈП,,Национални парк Ђердап НАПОМЕНА: Осигурање треба да покрива осигурање посетилаца 24 сата. Након измена на страни 25 у склопу поглавља VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ у делу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - Осигурање туриста и излетника посетилаца заштићеног подручја ЈП,,Национални парк Ђердап, гласи: Осигурање туриста и излетника посетилаца заштићеног подручја ЈП,,Национални парк Ђердап Смрт услед незгоде ОСИГУРАНЕ СУМЕ Годишња премија по запосленом без ПДВ-а Годишња премија по запосленом са ПДВ-ом Инвалидитет , ,00 Укупан број туриста и излетника посетилаца заштићеног подручја ЈП,,Национални парк Ђердап НАПОМЕНА: Осигурање треба да покрива осигурање посетилаца 24 сата. Кoнкурсна документација за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, на страни 31,32 и 33 садржи поглавље VII МОДЕЛ УГОВОРА и гласи:

6 VII МОДЕЛ УГОВОРА У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ НА ГОДИНУ ДАНА ЈНМВ 13/2018 Закључен између: 1. Јавног предузећа Национални парк Ђердап, Доњи Милановац, Краља Петра I 14а, матични број: , ПИБ: , шифра делатности: 9104, Текући рачун: код Комерцијалне банке АД Београд, које заступа в.д. директора Лазар Митровић, тел: 030/ ; факс: 030/ , (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) и 2. из, ул., матични број:, ПИБ:, шифра делатности:,т.р.:, код банке, коje заступа директор, тел:, факс:,(у даљем тексту:пружалац УСЛУГА) Основ уговора: Набавка ЈНМВ Број и датум одлуке о додели уговора: Понуда изабраног понуђача број: од године. Члан 1. Предмет уговора је пружање услуга осигурања за 2018.годину, на основу позива за прикупљање понуда објављеног на Порталу јавних набавки и сајту предузећа од године, а дефинисан у спецификацији услуга, која је саставни део уговора. Члан 2. Врста услуге утврђена је према потреби Наручиоца и понуди Пружаоца услуга, а исказана је у полисама осигурања које чине саставни део овог уговора. Члан 3. Уговор ће се сматрати закљученим када овлашћена лица уговорених страна потпишу полису осигурања за осигурање имовине, лица, моторних возила, осигурање од аутоодговорности и регистрацију осталих возила.

7 Члан 4. Вредност набавке (премија осигурања) из члана 1.овог Уговора износи динара, без обрачунатог пореза, односоно динара са обрачунатим порезом. Члан 5. Плаћање полиса осигурања за услуге осигурања имовине, лица, каско осигурање возила и пловила, ће се вршити у 12 (дванаест) једнаких месечних рата, а за аутоосигурање и регистрацију осталих возила, након издавања фактура од стране пружаоца услуга у року од дана од дана службеног пријема рачуна Пружаоца услуге. Члан 6. Пружалац услуга се обавезује да под истим условима и на исти начин осигура и новостечену имовину (зграде, опрему) и ново запослене Наручиоца у време трајања овог уговора, за коју ће се потписати полиса у сваком конкретном случају, у складу са условима из Понуде. Члан 7. Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу плати накнаду штете по предузетим ризицима у року од 15 дана од дана пријема уредно комплетиране документације, а Наручилац се обавезује да ће доставити сву документацију предвиђену спецификацијом у конкурсној документацији и понуди Пружаоца услуге. Члан 8. Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Пружалац услуге ће даном потписивања овог уговора, Наручиоцу доставити соло меницу са меничним овлашћењем у износу од 10% од укупне вредности без ПДВ-а из члана 3.овог Уговора. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Пружалац услуге наводи у меничном овлашћењу-писму (копија картона депонованих потписа не сме бити старија од 3 месеца). Меница ће се држати у портфељу Наручиоца све до испуњења обавеза из уговора, након чега ће се вратити Пружаоцу услуга. Уколико Пружалац услуге не изврши уговорене услуге, односно поставља услове достављања додатне документације ради доказивања остварености права на накнаду осигурања услед наступања осигураних случајева, а која није предвиђена спецификацијом у конкурсној документацији и понуди Пружаоца услуге, Наручилац ће моћи да активира меницу као средство финанасијског обезбеђења и да надокнади штету. Активирање менице не искључује право Наручиоца да раскине уговор и да захтева накнаду штете судским путем. Члан 9. Уговорна стране се обавезују да ће поштовати све остале обавезе, које су у складу са одредбама утврђеним Законом и условима осигурања. Члан 10. Пружалац услуге се обавезује да ће услуге осигурања извршити у свему под условима из прихваћене понуде.

8 Члан 11. Измене и допуне овог Уговора производе правно дејство само када се дају у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна. Члан 12. Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. Члан 13. Овај уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, или неиспуњавањем и неизвршењем обавеза једне од уговорних страна. Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор може отказати писменим путем са отказним роком од 60 (шездесет) дана. Члан 14. Уговор се закључује на период од једне године. Члан 15. Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове настале по овом Уговору, решавају споразумно, а колико то не буде могуће, надлежан је суд у Зајечару. Члан 16. Уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припада по 2 (два). ЗА НАРУЧИОЦА ЈП НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП в.д. директора Лазар Митровић ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и Наручилац ће, ако понуђач без оправнданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.у случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. Након измена на страни 31,32 и 33 поглавље VII МОДЕЛ УГОВОРА, гласи:

9 VII МОДЕЛ УГОВОРА У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ НА ГОДИНУ ДАНА ЈНМВ 13/2018 Закључен између: 1. Јавног предузећа Национални парк Ђердап, Доњи Милановац, Краља Петра I 14а, матични број: , ПИБ: , шифра делатности: 9104, Текући рачун: код Комерцијалне банке АД Београд, које заступа в.д. директора Лазар Митровић, тел: 030/ ; факс: 030/ , (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) и 3. из, ул., матични број:, ПИБ:, шифра делатности:,т.р.:, код банке, коje заступа директор, тел:, факс:,(у даљем тексту:пружалац УСЛУГА) Основ уговора: Набавка ЈНМВ Број и датум одлуке о додели уговора: Понуда изабраног понуђача број: од године. Члан 1. Предмет уговора је пружање услуга осигурања за 2018.годину, на основу позива за прикупљање понуда објављеног на Порталу јавних набавки и сајту предузећа од године, а дефинисан у спецификацији услуга, која је саставни део уговора. Члан 2. Врста услуге утврђена је према потреби Наручиоца и понуди Пружаоца услуга, а исказана је у полисама осигурања које чине саставни део овог уговора. Члан 3. Уговор ће се сматрати закљученим када овлашћена лица уговорених страна потпишу полису осигурања за осигурање имовине, лица, моторних возила, осигурање од аутоодговорности и регистрацију осталих возила.

10 Члан 4. Вредност набавке (премија осигурања) из члана 1.овог Уговора износи динара, без обрачунатог пореза, односоно динара са обрачунатим порезом. Члан 5. Плаћање полиса осигурања за услуге осигурања имовине, лица, каско осигурање возила и пловила, ће се вршити у 12 (дванаест) једнаких месечних рата, а за аутоосигурање и регистрацију осталих возила, након издавања фактура од стране пружаоца услуга у року од дана од дана службеног пријема рачуна Пружаоца услуге. Члан 6. Пружалац услуга се обавезује да под истим условима и на исти начин осигура и новостечену имовину (зграде, опрему) и ново запослене Наручиоца у време трајања овог уговора, за коју ће се потписати полиса у сваком конкретном случају, у складу са условима из Понуде. Члан 7. Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу плати накнаду штете по предузетим ризицима у року од 15 дана од дана пријема уредно комплетиране документације, а Наручилац се обавезује да ће доставити сву документацију предвиђену спецификацијом у конкурсној документацији и понуди Пружаоца услуге. Пружалац услуге се обавезује да у року од 3 дана од дана пријаве осигураног случаја и доставе документације неопходне за одлучивање о захтевима за накнаду штете од стране Наручиоца, а који се односе на Осигурање од одговорности од професионалне делатности и обухвата штету од дивљачи и трећим лицима, пошаље своје проценитеље како би утврдили основаност и висину настале штете, а у циљу надокнаде исте у законском року од 15 дана. Наручилац се обавезује да ће захтеве трећих лица за наканаду штете са пратећом документацијом неопходном за одлучивање о истима достављати Пружаоцу услуге једном недељно за све поднете захтеве у току претходне радне недеље. Члан 8. Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Пружалац услуге ће даном потписивања овог уговора, Наручиоцу доставити соло меницу са меничним овлашћењем у износу од 10% од укупне вредности без ПДВ-а из члана 3.овог Уговора. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Пружалац услуге наводи у меничном овлашћењу-писму (копија картона депонованих потписа не сме бити старија од 3 месеца). Меница ће се држати у портфељу Наручиоца све до испуњења обавеза из уговора, након чега ће се вратити Пружаоцу услуга. Уколико Пружалац услуге не изврши уговорене услуге, односно поставља услове достављања додатне документације ради доказивања остварености права на накнаду осигурања услед наступања осигураних случајева, а која није предвиђена спецификацијом у конкурсној документацији и понуди Пружаоца услуге, Наручилац ће моћи да активира меницу као средство финанасијског обезбеђења и да надокнади штету. Активирање менице не искључује право Наручиоца да раскине уговор и да захтева накнаду штете судским путем.

11 Члан 9. Пружалац услуге се обавезује да у року од 3 дана од дана пријаве осигураног случаја и доставе комплетне документације од стране Наручиоца, а који се односи на Осигурање од одговорности од професионалне делатности и обухвата штету од дивљачи и трећим лицима, пошаље своје проценитеље како би утврдили основаност и висину настале штете Члан 10. Уговорна стране се обавезују да ће поштовати све остале обавезе, које су у складу са одредбама утврђеним Законом и условима осигурања. Члан 11. Пружалац услуге се обавезује да ће услуге осигурања извршити у свему под условима из прихваћене понуде. Члан 12. Измене и допуне овог Уговора производе правно дејство само када се дају у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна. Члан 13. Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. Члан 14. Овај уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, или неиспуњавањем и неизвршењем обавеза једне од уговорних страна. Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор може отказати писменим путем са отказним роком од 60 (шездесет) дана. Члан 15. Уговор се закључује на период од једне године. Члан 16. Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове настале по овом Уговору, решавају споразумно, а колико то не буде могуће, надлежан је суд у Зајечару. Члан 17. Уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припада по 2 (два). ЗА НАРУЧИОЦА ЈП НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП в.д. директора Лазар Митровић ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

12 Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и Наручилац ће, ако понуђач без оправнданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.у случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. мр Ненад Радаковић, председник комисије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број 404-18-7/2019 Дана: 21.01.2019. године СОКОБАЊА ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку

Више

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатински пут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Данa: 28.04.2015. Број: 1745/14-7 На основу члана

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ Д И Р Е К Ц И Ј А Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 Београд год. На основу члан

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ Д И Р Е К Ц И Ј А Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 Београд год. На основу члан РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ Д И Р Е К Ц И Ј А Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 Београд 12.02.2019. год. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br.  5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА Адреса:Мике Петровића Аласа Телефон централа: (ОП) п.фах 522, ПОТ Београд ТелефонДиректор: (011) 6454

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА Адреса:Мике Петровића Аласа Телефон централа: (ОП) п.фах 522, ПОТ Београд ТелефонДиректор: (011) 6454 ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА Адреса:Мике Петровића Аласа 12-14 Телефон централа: (ОП) 3408-101 п.фах 522, ПОТ Београд ТелефонДиректор: (011) 6454-945 Телефакс: (011) 3408-787 E-mail: оffice@vinca.rs

Више

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA OP ????????

Microsoft Word - KONKURSNA  DOKUMENTACIJA  OP ???????? САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 1. Општи подаци о јавној набавци... страна 3 2. Подаци о предмету јавне набавке... страна 4 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду... страна 5 4. Образац за оцену

Више

Универзитет у Београду - Центар за трансфер технологије / године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга израдe едукати

Универзитет у Београду - Центар за трансфер технологије / године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга израдe едукати Универзитет у Београду - Центар за трансфер технологије 09-40401-2837/5-19 05.07.2019. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга израдe едукативног видео материјала услуге израдe едукативног видео

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs Датум:11.06.2019. Број: 2882 Предмет: Измена конкурсне документације за јавну

Више

На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧ

На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧ На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧИЛАЦ упућује ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ НАРУЏБЕНИЦОМ

Више

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Gradonačelnik Broj: II-404-92/2016 Broj: JNMV P 05/16 Dana: 04.03.2016. Subotica, Trg slobode br. 1 U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o

Више

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ

Више

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ ПЕТРОВАРАДИН Огранак предузећа ШГ СОМБОР СОМБОР тел/факс: ; / ; ПИБ: ; МАТ.БР.: ; ЕППДВ:13

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ ПЕТРОВАРАДИН Огранак предузећа ШГ СОМБОР СОМБОР тел/факс: ; / ; ПИБ: ; МАТ.БР.: ; ЕППДВ:13 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ ПЕТРОВАРАДИН Огранак предузећа ШГ СОМБОР СОМБОР тел/факс: +38125-463-111; +38125/463-115; ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198; ЕППДВ:132716493 Број: ЈН 1168/18-6 Дана: 12.02.2019. На основу

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-104/18-IV сачинила је: Видео надзор над раскрсницама и ОШ"Иве

Више

JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin Ul. Preradovićeva 2 Broj: 2015/1-1 Dana: Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni gl

JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin Ul. Preradovićeva 2 Broj: 2015/1-1 Dana: Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni gl JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin Ul. Preradovićeva 2 Broj: 2015/1-1 Dana: 22.02.2017. Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik RS broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Rešenja o obrazovanju

Више

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0165/19 Датум: 25.02.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА Број:XI-13-404-65/20 Датум, 07.04.20. године Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама

Више

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ Иве Лоле Рибара Житиште КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НАРУЏБЕНИЦОМ Н УСЛУГЕ ОСИГУРАЊA Осигурање имовине, Ауто

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ Иве Лоле Рибара Житиште КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НАРУЏБЕНИЦОМ Н УСЛУГЕ ОСИГУРАЊA Осигурање имовине, Ауто ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ Иве Лоле Рибара 16 23210 Житиште КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НАРУЏБЕНИЦОМ Н 4-2019 УСЛУГЕ ОСИГУРАЊA Осигурање имовине, Ауто Каско, Осигурање запослених од последица несрећног

Више

ЈНМВ 2.2.9Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕН

ЈНМВ 2.2.9Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕН ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ БР. 2.2.9 Н/2018 Пожаревац, Април 2018. године Страна 1 од 10 На

Више

Izmena konkursne dokumentacije za JN br.15-13

Izmena konkursne dokumentacije za JN br.15-13 Број: 10291/7-1 Ниш, 25.10.2013. године. 18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а Тел.: 018/518-500, 518-550; Факс: 018/533-315 www.jugoistok.com ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације, у поступку ЈН

Више

ЈП Градски информативни центар Аполo Трг Слободе 3 Нови Сад Р. бр: ЈН 1/13 Дана: године Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним

ЈП Градски информативни центар Аполo Трг Слободе 3 Нови Сад Р. бр: ЈН 1/13 Дана: године Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним ЈП Градски информативни центар Аполo Трг Слободе 3 Нови Сад Р. бр: ЈН 1/13 Дана: 01.10.2013. године Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, бр.

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-119-5/18-IV сачинила је: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Адреса - Израда

Више

Microsoft Word - UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA

Microsoft Word - UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA ŠTAMPANJE I DOSTAVE OBRAZACA I PUBLIKACIJA PO POZIVU 18/13; 10-2356/4 izmedju: 1. Zavod za statistiku, koga zastupa mr Gordana Radojević, PIB 02011506 (u daljem tekstu: NARUČILAC)

Више

IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 282/2013 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA

IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 282/2013 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/24 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 282/2013 Datum: 21. 10. 2013. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA U POSTUPKU MALE VREDNOSTI Red. br. JN: 26/2013 Oktobar

Више

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измена конкурсне документације за ЈНМВ радова бр. 52/2018

Више

Microsoft Word - pitanja ponudjaca - II -

Microsoft Word - pitanja ponudjaca - II - Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија Краљево, Огранак Eлектродистрибуција Аранђеловац, Књаза Милоша 275 34300 Аранђеловац Број:02-3527/4 Датум:

Више

НАРУЧИЛАЦ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13, Београд ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОДГ ТЕНТ А: Пратећ

НАРУЧИЛАЦ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13, Београд ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОДГ ТЕНТ А: Пратећ НАРУЧИЛАЦ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13, Београд ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОДГ ТЕНТ А: Пратеће услуге у реализацији пројекта - испитивања, анализе,

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc 3. Констатује се да је Позив за достављање понуде објављен дана 14.07.2016. године на Порталу јавних набавки, на сајту Института за стандардизацију Србије, и послат на адресе шест потенцијалних понуђача.

Више

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda Број: 01-3326/3 Улица Краља Милутина бр. 1 tel + 381 34 323 208 34000 Крагујевац fax + 381 34 323 541 Датум: 12.04.2016 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net www.dzkg.rs Дом здравља Крагујевац 1. ПОЗИВ ЗА

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 162/2017-ЈН Датум: 06.04.2017. године

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????????????? ?????????????????? 3.docx

Microsoft Word - ?????? ????????? ????????????? ?????????????????? 3.docx КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0198/19 Датум: 04.03.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатински пут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Данa: 29.01.2016. Број:ЈН 159/15-9 На основу члана

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ Пут Нови Сад Нови Сад, Руменачка 150/а Пиб: Матични број: Шифра делатности: 4211 Текући рачун: АИК

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ Пут Нови Сад Нови Сад, Руменачка 150/а Пиб: Матични број: Шифра делатности: 4211 Текући рачун: АИК ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ Пут Нови Сад 21000 Нови Сад, Руменачка 150/а Пиб: 100187770 Матични број: 08171963 Шифра делатности: 4211 Текући рачун: АИК банка а.д. Ниш 105-31605-80 Нови Сад; 23.07.2018. Број:

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 67/2018-ЈН Датум: 18.06.2018. године

Више

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ Bul. Dr Zorana Đinđića 52 Niš Br / godine Na osnovu člana 108.ZJN (Sl. glasnik RS br. 124/2012)

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ Bul. Dr Zorana Đinđića 52 Niš Br / godine Na osnovu člana 108.ZJN (Sl. glasnik RS br. 124/2012) KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ Bul. Dr Zorana Đinđića 52 Niš 18000 Br. 01-40/261 13. 5.2014.godine Na osnovu člana 108.ZJN (Sl. glasnik RS br. 124/2012) i člana 23. Statuta Klinike za stomatologiju Niš,

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 204/2017-ЈН Датум: 19.04.2017. године

Више

Microsoft Word - 4,5.docx

Microsoft Word - 4,5.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ СЛ. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА За набавку добара

Више

Microsoft Word KON.DOK.INFORMACIONI SISTEMI

Microsoft Word KON.DOK.INFORMACIONI SISTEMI КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО ЈУГ БОГДАНОВА 110 КРАЉЕВО ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАТИВНИХ СИСТЕМА - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА број 14 1/14 Децембар, 2014. године

Више

МОЛБА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

МОЛБА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ Предмет: Захтев за достављање понуде Молимо вас да нам у складу са чланом 39 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12) до 20.03.2014. године закључно са 12 часова доставите понуду за спровођење

Више

"Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina" - IPROD УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ Универзитет у Нишу Универзитетски трг 2 1

Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina - IPROD УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ Универзитет у Нишу Универзитетски трг 2 1 Универзитет у Нишу Универзитетски трг 2 18000 Ниш Србија University of Niš Univerzitetski trg 2 18000 Niš Serbia Phone: +381 18 257 970 * Fax: +381 18 257 950 * e-mail: uniuni@ni.ac.rs* http://www.ni.ac.rs

Више

Broj: /15

Broj: /15 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Broj: 01-1573/15 Sarajevo, 02.11.2015. godine PREDMET: Poziv na dostavu ponude Ugovorni organ,

Више

Broj: /3-1/5 KONKURSNA DOKUMENTACIJA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKA DOBARA STRUČNA LITERATURA ZA O

Broj: /3-1/5 KONKURSNA DOKUMENTACIJA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKA DOBARA STRUČNA LITERATURA ZA O Broj: 0601-50/3-1/5 KONKURSNA DOKUMENTACIJA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKA DOBARA STRUČNA LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH - ELEKTRONSKA BAZA PARAGRAF LEX,

Више

U G O V O R O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 036/15 ZA LOT 1 i LOT - 2 Zaključen dana godine u prostorijama Ugovornog organa u ulici Mehmeda Spahe b

U G O V O R O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 036/15 ZA LOT 1 i LOT - 2 Zaključen dana godine u prostorijama Ugovornog organa u ulici Mehmeda Spahe b U G O V O R O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 036/15 ZA LOT 1 i LOT - 2 Zaključen dana 30.03.2015. godine u prostorijama Ugovornog organa u ulici Mehmeda Spahe broj 11, Sarajevo, između slijedećih ugovornih strana:

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 752/2017-ЈН Датум: 05.12.2017. године

Више

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc На основу члана 124. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 39/02) и члана 20.1.Статута Машинског факултета Универзитета у Београду, декан Машинског факултета доноси ПРАВИЛНИК О ДOДЕЛИ

Више

Microsoft Word _jnv_poziv

Microsoft Word _jnv_poziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA Segedinski put br. 22 24000 SUBOTICA www.toplanasubotica.co.rs POZIV za podnošenje ponude u otvorenom postupku javne nabavke - nabavka dobara - radi

Више

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA KANJIŽA, Narodni park bb IZMENA I DOPUNA BR.1. KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MA

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BANJA KANJIŽA KANJIŽA, Narodni park bb IZMENA I DOPUNA BR.1. KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MA SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA KANJIŽA, Narodni park bb IZMENA I DOPUNA BR.1. KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA OSIGURANJA BR. JAVNE NABAVKE: 15/2016

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИРИГ Комисија за јавну набавку Број: /2018 Ириг, године Тел.022/ , 400

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИРИГ Комисија за јавну набавку Број: /2018 Ириг, године Тел.022/ , 400 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИРИГ Комисија за јавну набавку Број:01-404-12/2018 Ириг, 23.04.2018.године Тел.022/400-609, 400-600 Фах:022/462-035 На основу члана 63. Закона о јавним

Више

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2 Verzija 2 Informacije o usluzi promene platnog računa BANKA NAZIV Komercijalna banka A.D. Beograd ADRESA Svetog Save 14, 11000 Beograd Internet adresa www.kombank.com Opšte informacije o usluzi promene

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: године ЋУПРИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавка

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: године ЋУПРИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавка РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 404-4-5/2018-04-5 ДАНА: 26.10.2018.године ЋУПРИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС 124/12,14/15 и 68/15) заменик начелника

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:   Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:27.5.2019. u 13:54 OBAVJEŠTENJE

Више

Microsoft Word - KONK DOK JNMV K REZERVNI DELOVI.doc

Microsoft Word - KONK DOK JNMV K REZERVNI DELOVI.doc GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA 24000 SUBOTICA, TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA DOBRA REZERVNIH DELOVA ZA SLUŽBENA VOZILA JNMV K 48/13 Subotica, decembar

Више

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија Основна школа Змај Јова Јовановић Мештровићева бр. 19, 11000 Београд Датум 01.03.2019. год. Дл. број: 5/34 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем

Више

Позив за подношење понуда - бр /19 са циљем закљ. ОС: „Намирнице за исхрану деце“

Позив за подношење понуда - бр /19 са циљем закљ. ОС: „Намирнице за исхрану деце“ Основна школа Дринка Павловић Ул. Косовска 19, 11000 Београд Датум: 17.04.2019. год. Дл. број: 413 На основу члана 55. став 1. тачка 1), члана 32, члана 40, 40а став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона

Више

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA M 10 12

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA M 10 12 Дирекција за јавне набавке, Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд, Тел.: 2010377, Факс: 2010355 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA RADOVA IZVOĐENjE MOLERSKO FARBARSKIH RADOVA

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА А.П. ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЧОКА Koмисија за јавну набавку Број: /2018-IV-07 Дана: године Чока, Потиска 20. Тел: 0230/

РЕПУБЛИКА СРБИЈА А.П. ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЧОКА Koмисија за јавну набавку Број: /2018-IV-07 Дана: године Чока, Потиска 20. Тел: 0230/ РЕПУБЛИКА СРБИЈА А.П. ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЧОКА Koмисија за јавну набавку Број: 404-149/2018-IV-07 Дана: 30.11.2018. године Чока, Потиска 20. Тел: 0230/ 71-000, Факс:0230/ 71-175, www.coka.rs На основу члана

Више

JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 244/1 Dana: godine stranica: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA

JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 244/1 Dana: godine stranica:  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 244/1 Dana: 22.03.2016. godine stranica:http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA Čamci za 2016.

Више

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar 2018. godine Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore (,,Sl.list CG br. 42/11, 57/14,28/15 i 42/17) i Pravilnika

Више

Microsoft Word - IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2.doc

Microsoft Word - IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Gradonačelnik Broj: II-404-341/2015 Broj JNMV P 21/15 Dana: 18.11.2015. S u b o t i c a Trg slobode 1 U skladu sa članom 63. stav 1. i stav

Више

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA.doc

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA.doc GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA 24000 SUBOTICA, TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA RADOVA RADOVI NA IZGRADNJI SPOMENIKA PTICA SLOMLJENIH KRILA JNMV K 29/14

Више

ЈНМВ Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕ

ЈНМВ Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ БР. 2.1.23Н/2018 Пожаревац, JAНУАР 2018. године "Набавка за бифе

Више

SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU Vrnjačka Banja, Bulevar srpskih ratnika br.18 telefon i telefaks: 036/ Broj: /4 D

SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU Vrnjačka Banja, Bulevar srpskih ratnika br.18 telefon i telefaks: 036/ Broj: /4 D SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bulevar srpskih ratnika br.18 telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-2474/4 Datum: 28.06.2018.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 372/2017-ЈН Датум: 15.06.2017. године

Више

UGOVORNI ORGAN

UGOVORNI ORGAN Federation of Broj: 09-3-134-1/18 Sarajevo, 22.11.2018. godine UGOVORNI ORGAN Naziv: Javna ustanova Srednja ugostiteljsko turistička škola Sarajevo Sjedište: Dugi sokak broj 9 Sarajevo Tel: 033-534-633;

Више

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ul. Preradovićeva br. 2 Broj: 173/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednos

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ul. Preradovićeva br. 2 Broj: 173/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednos JP «VOJVODINAŠUME» 21131 Petrovaradin ul. Preradovićeva br. 2 Broj: 173/1 Dana: 26.02.2019. god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga: - FSC SERTIFIKACIJA ODRŽIVOG GAZDOVANJA

Више

Odluka o dodeli ug.-MALA-59-19

Odluka o dodeli ug.-MALA-59-19 Страна од 5 Јавно предузеће СРБИЈАШУМЕ Београд Булевар Михајла Пупина 3 Шумско газдинство БЕОГРАД Београд Кнеза Милоша 55, Београд тел: 0/36--083, факс: 0/36--887, матични број: 0775483, шифра делатности:

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац Телефон/факс: 015342975 Е-mail: office@toplanasabac.rs Шифра делатности: 3530 Матични број: 07335393 ПИБ: 100109250 Број: 01-114/17 Датум: 03.02.2017. ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА

Више

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JP TRANSNAFTA PANČEVO KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluge: OBUKE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU Javna nabavka broj Datum objavljivanja Rok predaje ponuda Javno otvaranje

Више

Naručilac:GRAD NOVI PAZAR

Naručilac:GRAD NOVI PAZAR NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar www.bnv.org.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - USLUGE Ugostiteljske usluge PO PARTIJAMA za potrebe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne

Више

Microsoft Word - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti Reklamni materi

Microsoft Word - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti Reklamni materi IV Procijenjena vrijednost nabavke: Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 1.200,00 ; V Tehničke karakteristike ili specifikacije U narednim tačkama dat je opis reklamnog materijala sa detaljnim

Више

ЈНМВ II Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАР

ЈНМВ II Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАР ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ БР. 2.2.37-IIН/208 Пожаревац, Август 208. године Страна од 2 На

Више

А

А Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ГРАД КИКИНДА Комисија за јавну набавку Број: V-404-1/2016-56 Дана: 01.09.2016. године К и к и н д а На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA NEKRETNINE Broj: /3 Podgorica, god. STANDARDNI FORMULAR Čl.35.Zakona o javnim nabavkama Na osnovu člana 35. Zako

CRNA GORA UPRAVA ZA NEKRETNINE Broj: /3 Podgorica, god. STANDARDNI FORMULAR Čl.35.Zakona o javnim nabavkama Na osnovu člana 35. Zako CRNA GORA UPRAVA ZA NEKRETNINE Broj: 02-5377/3 Podgorica, 16.09.2011 god. STANDARDNI FORMULAR Čl.35.Zakona o javnim nabavkama Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava

Више

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.:

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.: 1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: +381 022/612-949 ; PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493 Delovodni broj: 07-256 Datum:

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште банке) (у даљем тексту: Банка), коју заступају председник

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 21.2.2018. године Број: 02-120/12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), доносим ОДЛУКУ

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA ALUMINIJUMSKI PROFILI Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/43/2018 Vrsta postupka:

Више

Прилог П1

Прилог П1 ПРИЛОГ 1 ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈАЧИЦА НОВЦА број: C11-2-4368 од 14.03.2019.године ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ О1 ДО О11 Образац О1 НЕ ОТВАРАТИ Понуда по Позиву за подношење понуде за

Више

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ŠG ''Banat'' Pančevo Broj: 01-21/3 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUG

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ŠG ''Banat'' Pančevo Broj: 01-21/3 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUG JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ŠG ''Banat'' Pančevo Broj: 01-21/3 Dana: 20.04.2016.god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGE - USLUGE VULKANIZERA, OPTIKA I PRANJE VOZILA ZA 2016.

Више

Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet Hajduk Veljkova br. 3, Novi Sad, Srbija Telefon: (021) ; faks (021) tenderm

Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet Hajduk Veljkova br. 3, Novi Sad, Srbija Telefon: (021) ; faks (021) tenderm Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet Hajduk Veljkova br. 3, 21000 Novi Sad, Srbija Telefon: (021) 420-678; faks (021) 6624-153 e-mail: tendermf@uns.ac.rs Konkursna dokumentacija za javnu nabavku

Више

Memorandum color za slanje om

Memorandum color za slanje  om INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA BANKA NAZIV ADRESA Internet adresa Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Trg Slobode 5, Novi Sad www.voban.rs Opšte informacije o usluzi promene računa Kratak opis

Више

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: 09.04.2019. godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja

Више

NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA Nabavka udžbenika za potreb

NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar   KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA Nabavka udžbenika za potreb NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar www.bnv.org.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA Nabavka udžbenika za potrebe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine Redni

Више

Javno komunalno preduzeće «Pogrebno» Subotica Trg žrtava fašizma broj 1., Subotica PIB Matični broj: Broj: 8-159/2 Datum: 1

Javno komunalno preduzeće «Pogrebno» Subotica Trg žrtava fašizma broj 1., Subotica PIB Matični broj: Broj: 8-159/2 Datum: 1 Javno komunalno preduzeće «Pogrebno» Subotica Trg žrtava fašizma broj 1., 24.000 Subotica PIB. 100843412 Matični broj: 08058644 Broj: 8-159/2 Datum: 10.09.2019. godine JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI nabavka

Више

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, 12.06.2019.године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14)

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 678/2017 - по овлашћењу Датум: 03.11.2017.

Више

Microsoft Word - KONKURSNA LICENCE II.doc

Microsoft Word - KONKURSNA LICENCE II.doc GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA 24000 SUBOTICA TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA DOBRA LICENCE JNMV K 17/15 Subotica jun, 2015 1/44 Na osnovu čl. 39 i 61.

Више

IZMENE I DOPUNE 2

IZMENE I DOPUNE 2 На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-138-4/16-IV сачинила је: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Више

1 JP «VOJVODINAŠUME», Petrovaradin ul. Preradovićeva br.2 Broj: 697/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA: Održav

1 JP «VOJVODINAŠUME», Petrovaradin ul. Preradovićeva br.2 Broj: 697/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA: Održav 1 JP «VOJVODINAŠUME», 21131 Petrovaradin ul. Preradovićeva br.2 Broj: 697/1 Dana: 24.02.2015.god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA: Održavanje poslovnog AB Soft softvera za 2015. god. u pregovaračkom

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 69/2018-ЈН Датум: 27.06.2018. године

Више

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA KANJIŽA, Narodni park bb IZMENA I DOPUNA BR.2. KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MA

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BANJA KANJIŽA KANJIŽA, Narodni park bb IZMENA I DOPUNA BR.2. KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MA SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA KANJIŽA, Narodni park bb IZMENA I DOPUNA BR.2. KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA OSIGURANJA BR. JAVNE NABAVKE: 15/2016

Више

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurencije Broj 01-85/1 Mjesto i datum 30.05.2013.godine Na

Више

АПОТЕКА НИШ Булевар Др Зорана Ђинђића 6 Ниш Дел. број: 326. Датум: године П Р Е Д М Е Т: Обавештење о измени Конкурсне документације у п

АПОТЕКА НИШ Булевар Др Зорана Ђинђића 6 Ниш Дел. број: 326. Датум: године П Р Е Д М Е Т: Обавештење о измени Конкурсне документације у п АПОТЕКА НИШ Булевар Др Зорана Ђинђића 6 Ниш Дел. број: 326. Датум: 22. 03. 2019. године П Р Е Д М Е Т: Обавештење о измени Конкурсне документације у поступку јавне набавке ОТВ 02 / 2019 - добра Медицинско

Више

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora , Кнеза Данилова 33-37 На основу члана 108. став Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), доноси се О Д Л У К А о додели уговора у поступку јавне набавке

Више

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. т

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. т На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више