ВИЗУАЛИЗАЦИОНЕТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ВИЗУАЛИЗАЦИОНЕТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година"

Транскрипт

1 ИЗУАЛИЗАЦИОНЕТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година

2

3 редмет: изуализационе технике у стоматологији редмет се вреднује са 4 ЕСБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2 часa предавања и 2 часа вежби)

4 НАСТАНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме адреса Звање 1. Милован Матовић Редовни професор 2. ладимир Ивановић Редовни професор 3. Снежана Лукић анредни професор 4. Милан Мијаиловић анредни професор 5. Јелена Тодић анредни професор 6. Радиша ојиновић Доцент 7. Милица оповић Доцент 8. Мирослав асовић Доцент 9. Слободан Лончаревић Доцент 10. ладимир Ристић Доцент 11. Радмила Обрадовић Доцент 12. Марко Милосављевић Истраживач сарадник 13. есна Чокановић Истраживач сарадник 14. ладимир укомановић Истраживач сарадник 15. Милош апић Истраживач приправник 16. Сузана Живановић Истраживач приправник 17. Александар Ацовић Истраживач приправник 18. Александра Мишић Сарадник у настави 19. Милица Јовановић Сарадник у настави 20. Дејан Здравковић Сарадник у настави 21. Драгана Станишић Фацилитатор 22. Миона Грујовић Фацилитатор 23. Тамара учићевић Фацилитатор 24. Милош Живић Фацилитатор СТРУКТУРА РЕДМЕТА:

5 Модул Назив модула Недеља изуализационе технике у стоматологији 1 изуализационе технике у стоматологији 2 изуализационе технике у стоматологији 3 редавања недељно ежбе недељно Наставникруководилац модула Доц. др Радиша ојиновић Ʃ30+30=60 ОЦЕЊИАЊЕ: Студент савладава премет по модулима. Оцена је еквивалентна броју стечених поена (види табеле).оени се стичу на два начина: АКТИНОСТ У ТОКУ НАСТАЕ: На овај начин студент може да стекне до 30 поена и то тако што на последњем часу рада у малој групи извлачи 2 испитна питања из те недеље наставе, одговара на њих и у складу са показаним знањем добија 0 до 2 поена. ЗАРШНИ ТЕСТОИ О МОДУЛУМА: На овај начин студент може да стекне до 70 поена а према приложеној шеми за оцењивање по модулима Модул изуализационе технике у стоматологији 1 изуализационе технике у стоматологији 2 изуализационе технике у стоматологији 3 активност у току наставе МАКСИМАЛНО ОЕНА завршни тест Σ Σ Завршна оцена се формира на следећи начин: Да би студент положио предмет мора да оствари минимум 55 поена и да положи све модуле. Да би положио модул студент мора да: 1. Оствари више од 50% поена на том модулу 2. Оствари више од 50% поена предвиђених за активност у настави 3. Да положи тест из тог модула, односно да има више од 50% поена. број освојених поена оцена

6 ТЕСТОИ О МОДУЛИМА МОДУЛ 1. ЗАРШНИ ТЕСТ 0-24 ОЕНА ОЦЕЊИАЊЕ ЗАРШНОГ ТЕСТА Тест има 24 питања Свако питање се вреднује 1 поеном МОДУЛ 2. ЗАРШНИ ТЕСТ 0-20 ОЕНА ОЦЕЊИАЊЕ ЗАРШНОГ ТЕСТА Тест има 20 питања Свако питање севреднује 1 поеном МОДУЛ 3. ЗАРШНИ ТЕСТ 0-26 ОЕНА ОЦЕЊИАЊЕ ЗАРШНОГ ТЕСТА Тест има 26 питања Свако питање севреднује 1 поеном

7 ЛИТЕРАТУРА: Р.Б. Назив уџбеника Аутори Издавач Библиотека 1. Основи нуклеарне медицине, 2. издање Бошњаковић, Костић К. 2. Нуклеарна медицина Група аутора Медицински факултет, Београд, Медицински факултет Београд Радиологија уџбеник за студенте стоматологије Шушчевић Д. Лукач И. Стилос, Нови сад Основи Радиологије дентомаксило фацијалне регијепрактикум Основи Радиологије дентомаксило фацијалне регијепрактикум 6. Cone Beam Computed Tomography In Endodontics Ракочевић З. Мратинковић Д. Ракочевић З. Мратинковић Д. Patel S, Harvey S, Shemesh H, Durack C. Балкаски стоматолошки форум Београд Балкаски стоматолошки форум Београд Quintenssence Publishing USA, 2016.ISBN: Ендодонтологија, друго издање Bergenholtz G, Bindslev PH, Reit C. Orion Art: Београд, Endodontic Radiology, 2 nd Edition Basrani B. Wiley Blackwell да 9. Оралнахирургија Тодоровић Љ.и сар. Наука, Београд, Oral radiology: Principles and interpretation, 7 th Edition Stuart C. White, Micheal J. Phaeoah. Mosby, Максилофацијална хирургија Гаврић М и сар. 12. Основи гнатологије Даринка Станишић-Синобад 13. Ортодонција Марковић М. и сар. Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет БМГ- Београдско машинскографичко предузеће Медицинска књига Београд- Загреб, ародонтологија Којовић Д. и сар. Галаксија,Ниш, Сва предавања налазе се на сајту Факултета медицинских наука:

8 РОГРАМ: РИ МОДУЛ:ИЗУАЛИЗАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ 1 НАСТАНАЈЕДИНИЦА 1 (РА НЕДЕЉА):РАДИОЛОГИЈА РАДИЈАЦИЈЕ, ИСТОРИЈАТ И ФИЗИЧКИ ОСНОИ. ОСНОНИ ОЈМОИ a Уводни час. Радијација као физички феномен и врсте радијација. Историјски преглед научних сазнања о јонизујућем зрачењу. Јонизујуће зрачење, врсте и подела. Историјат примене јонизујућих зрачења у медицини. Грађа атома. Радиоактивни изотопи. Радиоактивни распади. Извори јонизујућег зрачења у природи. ештачки извори јонизујућег зрачења. Машине за производњу радиоактивних изотопа.нгенераторски системи и 99Mo-99mTc генератор. Медицински извори јонизујућег зрачења. Интеракција јонизујућег зрачења са материјом. Физички принципи интеракције јонизујућег зрачења и материје. Закочно зрачење и добијање рентгенског зрачења. Упознати се са историјатом развоја дијагностичких и терапијских процедура у којима се користи јонизујуће зрачење Упознати се са основним појмовима из области јонизујућег зрачења Обновити знања из области структуре атома и језгра Схватити основне физичке принципе радиоактивности и радиоактивног распада, као и врсте радиоактивног распада Усвојити појмове и математичке основе закона радиоактивног распада и типове радиоактивног распада Објаснити начине добијања радионуклида Објаснити функционисање генераторских система на примеру 99Mo-99mTc генератора. Усвојити основне принципе интеракције зрачења с материјом Научити процесе интеракције фотонског зрачења с материјом: фотоелектрични ефекат, Комптоново расејање, стварање парова Схватити биолошке и физичке основе интеракције јонизујућег зрачења и материје Схватити основне физичке принципе добијања закочног зрачења Радијације као физички феномени. Јонизујућа и нејонизујућа зрачења Структура материје, грађа атома, стабилни и радиоактивни изотопи Извори јонизујућег зрачења Генератори радионуклида Интеракција зрачења са материјом Консолидација Разумети и усвојити основне појмове везане за грађу атома, радиоактивне изотопе, изворе јонизујућег зрачења и итеракцију јонизујућег зрачења са материјом НАСТАНАЈЕДИНИЦА 2 (ДРУГА НЕДЕЉА):РАДИОЛОГИЈА БИОФИЗИЧКЕ ОСНОЕ РИМЕНЕ РАДИОНУКЛИДА И РАДИОФАРМАЦЕУТИКА У МЕДИЦИНИ a Радионуклиди и радиофармацеутици Биофизичке основе примене радионуклида у медицини Биокинетика и биодистрибуција радиофармацеутика Радиофармацеутици обележени 99mTc пертехнетатом Контрола квалитета радиофармацеутика Објаснити разлику између радионукида и радиофармацеутика Објаснити основне појмове радиофармацеутске хемије Разумети и објаснити начине биодистрибуције радиофармацеутика Усвојити параметре контроле квалитета радиофармацеутика Радиофармацеутици Рад на припреми радиофармацеутика Урадити елуацију тест генаратора Обележити радиофармацеутик

9 НАСТАНАЈЕДИНИЦА 3 (ТРЕЋА НЕДЕЉА):РАДИОЛОГИЈА ДЕТЕКЦИЈА ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА И ДЕТЕКТОРСКИ СИСТЕМИ КОЈИ СЕ РИМЕЊУЈУ У МЕДИЦИНИ Основни принципи детекције јонизујућег зрачења Јонизациони детектор. Сцинтилациони детектор. Колиматори и колимација. Рентгенски филм, фолије, појачавачи слике. Мерни уређаји и уређаји за функционалну дијагностику засновани на јонизујућем зрачењу Контрола квалитета мерних уређаја Усвојити знања о основним принципима рада детекторских уређаја за јонизујуће зрачење који се примењују у медицини Детекција и детектори јонизујућег зрачења Консолидација Разумети и усвојити принципе рада детекторских уређаја за јонизујуће зрачење који се примењују у медицини НАСТАНАЈЕДИНИЦА 4 (ЧЕТРТАНЕДЕЉА):РАДИОЛОГИЈА ИЗУАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ ЗАСНОАНИ НА РИМЕНИ ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У НУКЛЕАРНОЈ МЕДИЦИНИ изуализациони системи у нуклеарној медицини Гама сцинтилациона камера SPECT Уређаји за хибридни имиџинг (SPECT/CT, PET/CT, SPECT/MRI, PET/MRI) Алтернативни методи за визуализацију јонизујућег зрачења Основе примене рачунарске технике и информационих технологија у детекторским системима заснованим на јонизујућем зрачењу који се примењују у медицини Аналогне и дигиталне слике, разлике и предности Контрола квалитета визуализационих уређаја Усвојити знања о основним принципима рада визуализационих уређаја у нуклеарној медицини изуализациони системи у нуклеарној медицини Консолидација Разумети и усвојити принципе рада визуализационих детекторских уређаја у нуклеарној медицини. НАСТАНАЈЕДИНИЦА 5 (ЕТА НЕДЕЉА):РАДИОЛОГИЈА БИОФИЗИЧКИ ЕФЕКТИ ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА. ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА И ОСНОИ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИЕ Биофизичке карактеристике дејстава јонизујућег зрачења на живу ћелију, ткива, органе и организам човека Биолошки ефекти јонизујућег зрачења. Физичке, хемијске, биохемијске и биолошке промене у ћелији под дејством јонизујућех зрачења. ромене у ткивима. ромене у појединим органима и организму у целини. Механизми оштећења ћелије Стохастички и детерминистички ефекти зрачења. Зависност промена на живим системима од врсте и режима озрачивања. Акутна и хронична радијациона болест Дозиметрија зрачања. Основни физички појмови о дозама зрачања и врстама доза. Мерење зрачења. Дозиметри. рсте и карактеристике дозиметара. Лични дозиметри. Мере заштите од јонизујућег зрачења. Заштита пацијената. Заштита професионално изложених лица. Заштита популације. Контаминација и мере деконтаминације код вежбе 2часа Ефекти јонизујућег зрачења на живе системе и мере заштите од јонизујућег зрачења у медицини Консолидација Разумети и усвојити основне појмове у области дејства јонизујућег зрачења на нивоу ћелије, ткива, органа и организма човека Разумети и усвојити примену мера заштите у области рада са јонизујућим зрачењем

10 коришћења отворених извора јонизујућег зрачења ALARA принцип. Заштитна средства (баријере, паравани, кецеље, рукавице, наочаре и друго...), правиалан избор, предности и ограничења Основе законских регулатива у области медицинске примене извора јонизујућег зрачења Разумети како јонизујуће зрачење делује на ћелију и организам у целини Разликовати детерминистичке и стохастичке ефекте зрачења Разумети етиологију и патогенезу акутне и хроничне радијационе болести Разумети и усвојити основне појмове из дозиметрије јонизујућег зрачења Усвојити основне појмове из законске регулативе у области медицинске примене извора јонизујућег зрачења ДРУГИ МОДУЛ: ИЗУАЛИЗАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ 2 НАСТАНАЈЕДИНИЦА6(ШЕСТА НЕДЕЉА):РАДИОЛОГИЈА РЕНДГЕНСКА ЦЕ И ДИГИТАЛНИ СТОМАТОЛОШКИ РЕНДГЕН ААРАТ a ринцип рада рендгенске цеви. Основни делови стоматолошког рендгенског апарата Упознавање са техничким карактеристикама рендгенске цеви. Квалитет и квантитет рендгенских зрака. НАСТАНАЈЕДИНИЦА 7 (СЕДМА НЕДЕЉА):РАДИОЛОГИЈА 3DОРТОАН(CBCT) РИНЦИИ ДОБИЈАЊА СЛИКЕ ринцип добијања Ро слике на 3DОРТОАНУ (CBCT) 3Dреконструкција Упознавање са техничким карактеристикама 3DОРТОАНА (CBCT). Модалитети и технике 3Dреконструкције. НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 8 (ОСМАНЕДЕЉА):РАДИОЛОГИЈА ИДНА ОЉА И CBCT -3DУРЕЂАЈИ CBCT-модалитети и технике Одабир видног поља Упознавање са CBCT -3D уређајима. Упознавање са модалитетима 3Dреконструкције слике и планирања стоматолошких терапијских процедура. НАСТАНАЈЕДИНИЦА 9(ДЕЕТА НЕДЕЉА):РАДИОЛОГИЈА МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА У СТОМАТОЛОГИЈИ Основни принципи добијања слике на МР римена МР у стоматологији Упознавање са уређајем магнетне резонанце Индикације за примену МР у стоматологији

11 ТРЕЋИ МОДУЛ:ИЗУАЛИЗАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ3 НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 10 (ДЕСЕТА НЕДЕЉА):БОЛЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈА КОМЈУТЕРИЗОАНА ТОМОГРАФИЈА КОНУСНОГ СНОА (CBCT) У ЕНДОДОНЦИЈИ a Основне могућности компијутеризоване томографије конусног снопа (ССТ). римена ССТ-а у дијагностици ендодонских обољења. Значај ССТ-а у планирању и спровођењу ендодонске терапије. Упознавање са анатомо-морфолошким карактеристикама коренова и канала коренова зуба. роцена анатомо-морфолошких карактеристика зуба, виличне кости и њених антомских детаља применом ССТ-а. НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 11 (ЈЕДАНАЕСТ НЕДЕЉА):ОРАЛНА ХИРУРГИЈА РИМЕНА ИЗУАЛИЗАЦИОНИХТЕХНИКА У ДИЈАГНОСТИЦИ ОРАЛНО-ХИРУРШКИХ ОБОЉЕЊА римена визуализационихтехника у дијагностици оралнохируршких обољења. Значај рендгенолошких метода у планирању, спровођењу и праћењу резултата оралнохируршке терапије.. Анализа радиолошких налаза у оралној хирургији. НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 12 (ДАНАЕСТА НЕДЕЉА): МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА РИМЕНА И ЗНАЧАЈИЗУАЛИЗАЦИОНИХТЕХНИКА У МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОЈ ХИРУРГИЈИ Коришћење визуализационих техника у дијагностици тумора, прелома, инфекција и аномалија максилофацијалне регије. изуализационе технике у планирању терапије и праћењу терапијских резултата. Анализа радиолошких налаза у максилофацијалној хирургији. НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 13 (ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА): ОРТОЕДИЈА ИЛИЦА РЕНДГЕН ДИЈАГНОСТИКА У ОРТОЕДИЈИ ИЛИЦА Радиолошке методе у планирању ортодонтске терапије. римена ортопантомограма, телерендгена, компијутеризоване томографије конусног снопа у ортопедији вилица. Анализа радиолошких налаза у ортопедији вилица. НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 14 (ЧЕТРНАЕСТА НЕДЕЉА): ФИКСНА РОТЕТИКА ОБОЉЕЊА ТЕМОРО-МАНДИБУЛАРНОГ ЗГЛОБА римена радиографских метода у дијагностици обољења темпоромандибуларног зглоба. ; Упознавање са најчешћим радиолошким налазима у дијагностици обољења темпоромандибуларног зглоба. НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 15 (ЕТНАЕСТА НЕДЕЉА): АРОДОНТОЛОГИЈА РЕНДГЕНОГРАФИЈА У АРОДОНТОЛОГИЈИ Методе снимања у пародонтологији. Рендгенограм здравог и оболелог пародонта, рендгенографија и прогноза. Упознавање са рендгенограмом здравог и оболелог ткива.роцена анатомо-морфолошких карактеристика потпорног апарата зуба применом ССТ-а.

12 РАСОРЕД РЕДААЊА ЗАОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ САЛА 2 I и II модул СРЕДА 12:30-14:00 III модул ЧЕТРТАК 15:00-16:30 РАСОРЕД ЕЖБИ ЗАОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ САЛА 1 I и II модул СРЕДА 14:00-17:00 III модул ЧЕТРТАК 16:30-19:30

13 РАСОРЕД НАСТАЕ ЗА РЕДМЕТ ИЗУАЛИЗАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ модул недеља датум време место тип назив методске јединице Наставник :30-14: :00-17: :30-14: :00-17: :30-14: :00-17: :30-14: :00-17: :30-14: :00-17: :30-14: :30-14:00 Радијације, историјат и физички основи. Основни појмови роф. др Милован Матовић Радијације као физички феномени. Јонизујућа и нејонизујућа зрачења. Структура материје, грађа атома, стабилни и радиоактивни изотопи. Извори јонизујућег зрачења. Генератори радионуклида. Интеракција зрачења са материјом. Консолидација Биофизичке основе примене радионуклида и радиофармацеутика у медицини Радиофармацеутици. Рад на припреми радиофармацеутика. Детекција јонизујућег зрачења и детекторски системи који се примењују у медицини. Детекција и детектори јонизујућег зрачења. Консолидација. изуализациони системи засновани на примени јонизујућег зрачења који се користе у нуклеарној медицини. изуализациони системи у нуклеарној медицини. Консолидација. Биофизички ефекти јонизујућег зрачења. Заштита од јонизујућег зрачења и основи законске регулативе. Ефекти јонизујућег зрачења на живе системе и мере заштите од јонизујућег зрачења у медицини. Консолидација. МТ МОДУЛСКИ ТЕСТ 1 Рендгенска цев и дигитални стоматолошки рентген апарат. др ладимир укомановић др есна Чокановић роф. др Љиљана Мијатовић Теодоровић др ладимир укомановић др есна Чокановић роф. др Милован Матовић др ладимир укомановић др есна Чокановић роф. др Милован Матовић др ладимир укомановић др есна Чокановић роф. др Љиљана Мијатовић Теодоровић др ладимир укомановић др есна Чокановић роф. др Снежана Лукић

14 РАСОРЕД НАСТАЕ ЗА РЕДМЕТ ИЗУАЛИЗАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ модул недеља датум време место тип назив методске јединице Наставник :00-17: :30-14: :00-17: :30-14: :00-17: :30-14: :00-17: :00-16: :30-19: :30-21: :00-16: :30-19:30 Упознавање са техничким карактеристикама рендгенске цеви. Квалитет и квантитет рендгенских зрака. роф. др Снежана Лукић 3D ортопан (CBCT), принципи добијања слике. Доц. др Радиша ојиновић Упознавање са техничким карактеристикама 3D ОРТОАНА (CBCT). Модалитети и технике 3D реконструкције. Доц. др Радиша ојиновић идна поља и CBCT 3D уређаји Доц. др Радиша ојиновић Упознавање са CBCT 3D уређајима. Упознавање са модалитетима 3D реконструкције слике и планирања стоматолошких терапијских процедура. Доц. др Радиша ојиновић Магнетна резонанца у стоматологији роф. др Милан Мијаиловић Упознавање са уређајем магнетне резонанце. Индикације за примену МР у стоматологији. Компјутеризована томографија конусног снопа (CBCT) у ендодонцији Упознавање са анатомо-морфолошким карактеристикама коренова и канала коренова зуба. роцена анатомо-морфолошких карактеристика зуба применом ССТ-а. МТ МОДУЛСКИ ТЕСТ 2 римена визуализационих техника у дијагностици орално-хируршких обољења. Анализа радиолошких налаза у оралној хирургији. роф. др Милан Мијаиловић Доц. др Милица оповић роф. др ладимир Ивановић др Милош апић др Сузана Живановић др Миона Грујовић др Тамара учићевић Доц. др Мирослав асовић Доц. др Мирослав асовић др Александра Мишић

15 РАСОРЕД НАСТАЕ ЗА РЕДМЕТ ИЗУАЛИЗАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ модул недеља датум време место тип назив методске јединице Наставник :00-16: :30-19: :00-16: :30-19: :00-16: :30-19: :00-16: :30-19: :00-18: :00-19:00 римена и значај визуализационе технологије у максилофацијалној хирургији. Анализа радиолошких налаза у максилофацијалној хирургији. Доц. др Слободан Лончаревић др Милош Живић Рендген дијагностика у ортопедији вилица. Доц. др ладимир Ристић Анализа радиолошких налаза у ортопедији вилица. др Александар Ацовић Рендген дијагностички процес у дијагностици обољења темпоро-мандибуларног зглоба Упознавање са најчешћим радиолошким налазима у дијагностици обољења темпоромандибуларног зглоба роф. др Јелена Тодић др Марко Милосављевић др Милица Јовановић др Дејан Здравковић Рендгенографија у пародонтологији. Доц. др Радмила Обрадовић Упознавање са рендгенограмом здравог и оболелог ткива. роцена анатомо-морфолошких карактеристика потпорног апарата зуба применом ССТ-а. МТ МОДУЛСКИ ТЕСТ 3 И ИСИТ(ЈУНСКИ ИСИТНИ РОК) др Драгана Станишић

РАДИОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

РАДИОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. РАДИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (3 часа предавања

Више

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Више

РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (3 часа предавања и 2 часа за рад у малој групи)..

Више

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2013/2014.

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2013/2014. РЕСТАУРАТИНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 013/014. Предмет: РЕСТАУРАТИНА ОДОНТОЛОГИЈА I Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне

Више

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014.

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014. КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет носи 3 ЕСПБ бода. Недељно има 2 часа предавања и 2 часа вежби. ПРЕДААЧИ: 1. Милан Мијаиловић milankckragujevac@gmail.com

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОФИЗИКА Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа активне наставе (1 час предавања и 1 час

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часа активне наставе (2

Више

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1час рада

Више

I22_Radiofarmacija_Silabus

I22_Radiofarmacija_Silabus РАДИОФАРМАЦИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: РАДИОФАРМАЦИЈА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (2 часа предавања,

Више

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне

Више

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне

Више

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа

Више

БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018.

БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018. БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018. Предмет: БОЛЕСТИ ЗУБА-ПРЕТКЛИНИКА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе

Више

ВИ3

ВИ3 ВИ3. САВРЕМЕНЕ МЕДИЦИНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Изборни предмет се налази у петом семестру-изборни предмет. Недељно има 1 час предавања и 1 час вежби. Предмет носи 3 ЕСПБ бода. Образовни циљеви наставе: Упознавање

Више

НУТРИТИВНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

НУТРИТИВНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. НУТРИТИНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: НУТРИТИНИ СУПЛЕМЕНТИ Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часа активне наставе (2

Више

КЛИНИЧКИ БЛОК ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година

КЛИНИЧКИ БЛОК ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година КЛИНИЧКИ БЛОК ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година Предмет: КЛИНИЧКИ БЛОК Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 9 часова активне наставе (1 час

Више

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЕПИДЕМИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1 час рада у малој

Више

I22_Radiofarmacija_Silabus

I22_Radiofarmacija_Silabus РАДИОФАРМАЦИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: РАДИОФАРМАЦИЈА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (2 часа предавања,

Више

БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (2

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

ПАРОДОНТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ПАРОДОНТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ПАРОДОНТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: Пародонтологија Предмет се вреднује са 8 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (2 часа

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018/2019. Предмет: ЕКОНОМИЈА У ЗДРАВСТВУ Предмет се вреднује

Више

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часова активне

Више

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ Предмет носи 6 ЕСПБ бодова.

Више

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 4 часа

Више

ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ГНАТОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2 часa предавања

Више

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПРИМАРНА ЗДРАСТЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПРИМАРНА ЗДРАСТЕНА ЗАШТИТА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часa предавања

Више

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018.

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018. УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018. Предмет: УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 4

Више

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (предавања) НАСТАВНИЦИ

Више

ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часa активне наставе

Више

БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОХЕМИЈА Предмет се вреднује са 15 ЕСПБ. Укупно има 10 часова активне наставе (5 часова предавања и 5 часова вежби недељно).

Више

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017.

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017. ИНФЕКТИНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017. Предмет: ИНФЕКТИНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа

Више

ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ХИРУРГИЈА- СТРУЧНА ПРАКСА Предмет се вреднује са 14 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0 Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Предмет: Топографска анатомија Група: Шифра предмета: 4СА-ХА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 207/205 С Прокић Александра 2 Предмет: Информатика

Више

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. ДЕРМАТОЕНЕРОЛОГИЈА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: ДЕРМАТОЕНЕРОЛОГИЈА редмет се вреднује са 4 ЕСБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1час рада

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА Предмет: КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (4 часа предавања

Више

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: Анестезиологија са реаниматологијом редмет се вреднује са 5 ЕСБ. Укупно има 60 часова активне

Више

РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СПОРТУ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СПОРТУ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СОРТУ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. редмет: РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СОРТУ редмет се вреднује са 6 ЕСБ. Недељно има 3 часа активне наставе (1 час предавања

Више

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ДЕРМАТОЕНЕРОЛОГИЈА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. редмет: ДЕРМАТОЕНЕРОЛОГИЈА редмет се вреднује са 4 ЕСБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1час рада

Више

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Предмет носи 5 ЕСПБ бодова.укупно има 45 часова активне наставе. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 06/045 С Ожеговић Анђела. 06/047

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

КЛИНИЧКЕ, ЕВАЛУАЦИОНЕ И ТЕРАПИЈСКЕ ТЕХНИКЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

КЛИНИЧКЕ, ЕВАЛУАЦИОНЕ И ТЕРАПИЈСКЕ ТЕХНИКЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. КЛИНИЧКЕ, ЕАЛУАЦИОНЕ И ТЕРАИЈСКЕ ТЕХНИКЕ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. редмет: КЛИНИЧКЕ, ЕАЛУАЦИОНЕ И ТЕРАИЈСКЕ ТЕХНИКЕ редмет носи 9 ЕСБ бодова.

Више

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA, NOVI SAD STOMATOLOŠKI FAKULTET ИСПИТНА ПИТАЊА ГНАТОЛОГИЈA 1. ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА И ЗНАЧАЈ ГНАТОЛОГИЈЕ 2. ИЗНАЛАЖ

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA, NOVI SAD STOMATOLOŠKI FAKULTET ИСПИТНА ПИТАЊА ГНАТОЛОГИЈA 1. ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА И ЗНАЧАЈ ГНАТОЛОГИЈЕ 2. ИЗНАЛАЖ UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA, NOVI SAD STOMATOLOŠKI FAKULTET ИСПИТНА ПИТАЊА ГНАТОЛОГИЈA 1. ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА И ЗНАЧАЈ ГНАТОЛОГИЈЕ 2. ИЗНАЛАЖЕЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА ТЕРМИНАЛНЕ (ШАРНИРСКЕ) ОСОВИНЕ (ЦЕНТАР

Више

МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА 2 Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часова активне наставе (2

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. КОЖНЕ И ЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: КОЖНЕ И ЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 07/0 С Раденовић Кристина Предмет:

Више

Zorana Ivanković, dr

Zorana Ivanković, dr Medicinski fakultet Sveučilište u Mostaru Studij dentalne medicine Voditelj predmeta: Doc. dr. sc. Sanja Jurišić, dr. med. dent., spec.parodontologije i oralne medicine IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA PREDMET

Више

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ДЕРМАТОЕНЕРОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. редмет: ДЕРМАТОЕНЕРОЛОГИЈА редмет се вреднује са 4 ЕСБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа

Више

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019.

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019. КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019. Предмет: КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ.

Више

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Слободан Јанковић редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, 2. Проф. др Милица

Више

Microsoft Word - Prilog_9.5D Knjiga_saradnika_MEHAU MAS 2013

Microsoft Word - Prilog_9.5D Knjiga_saradnika_MEHAU MAS 2013 Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу КЊИГА САРАДНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА МЕХАТРОНИКА И УПРАВЉАЊЕ Ниш, новембар 2013. Листа сарадника са пуним радним временомм

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Радиологија, нуклеарна

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (3 часа предавања,

Више

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII нед. XIII нед.xiv нед. XV нед. I Деспотовић Душан 02/2013 Са 1,75 1,75 2,00 0,00 2,00 2,00 I Симоновић

Више

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izučavanja Medicinske biohemije je da studenti upoznaju

Више

СУДСКА МЕДИЦИНА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

СУДСКА МЕДИЦИНА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. СУДСКА МЕДИЦИНА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: СУДСКА МЕДИЦИНА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања

Више

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u Beogradu broj 131/06) Komisija za obezbedjenje i unapredjenje

Више

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ.

Више

КОНКУРС

КОНКУРС На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18 и 207/19), и Одлуке Сената о

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Универзитет у Нишу Електронски факултет у Нишу Катедра за теоријску електротехнику ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРАКТИКУМ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ Увод Циљ и задаци предмета Припрема студената за практичан рад у Лабораторији

Више

Slide 1

Slide 1 Катедра за управљање системима ТЕОРИЈА СИСТЕМА Предавањe 1: Увод и историјски развој теорије система UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF ORGANIZATIONAL SCIENCES Катедра за управљање системима Наставници:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Механика флуида Број кандидата

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Doc. dr Smiljka Popović-Deušić (Sala Dispanzera za decu i omladinu prizemlje) Podgrupa A 1. MD070306 Lukić Nemanja 2. MD050184 Malinović Tanja 3. MD070225 Matović Darko 4. MD070478 Mihajlović Nataša 5.

Више

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СА НЕГОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. редмет: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СА НЕГОМ редмет носи 9 ЕСБ. Недељно има 6 часова активне наставе (4 часа предавања и

Више

ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА ФАKУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА ФАKУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (4 часoва предавања и

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

Microsoft Word - Elaborat End

Microsoft Word - Elaborat End Е Л А Б О Р А Т ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ (Пречишћен текст елабората бр. 01-542/4 од 12.X.2007) 2 Е Л А Б О Р А Т ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈА

Више

Microsoft Word - TR DMilenkovic

Microsoft Word - TR DMilenkovic РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВИХ МИКРО И МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНА (ОД 10 ДО 1000 KW) НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ТР 0307950735056, др Драгица Миленковић, ред. проф. Машински факултет

Више

ACDSee PDF Image.

ACDSee PDF Image. Денис Брајковић Датум и место рођења: 12.08. 1983. Приштина Адреса: Гостиварска 28, Београд Телефон: +38162286878 Е-маил: denis.brajkovic@gmail.com Ожењен Милицом, има кћерку Неру Образовање: Од октобра

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04-1882 18.09.2018. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XII седници одржаној

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu Konačna rang lista za upisni rok Septembar 2018/2019 Mašinsko inženjerstvo. Rb. Šifra Prezime (I

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu Konačna rang lista za upisni rok Septembar 2018/2019 Mašinsko inženjerstvo. Rb. Šifra Prezime (I Mašinsko inženjerstvo. Status: Budžet 1 11013 Janković (Gordan) Boris 31.12 48 79.12 Ukupan broj kandidata: 1 Status: Ispod crte 1 11014 Kopanja (Dušan) Aleksandar 29.8 0 29.8 Ukupan broj kandidata: 1

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Ред

Ред Школска година: 2018/2019. Семестар: I ЕИДЕНЦИЈА о оствареним ма Студијски програм: ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ редмет: 1. Стојименовић С. Жељко РДс 1/18 1 17 6 10 2. Гавриловић С. Ђорђе РДс 2/18 5 5 10 0 17 14

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног система Група: Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Шифра предмета: 4СА-КА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 208/207

Више

________________________________________________________________

________________________________________________________________ УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОСЛОВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ И МЕНАЏМЕНТ БАЊА ЛУКА ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Syllabus - Наставни програм ПРЕДМЕТ: Уставно право СЕМЕСТАР: Први семестар школске 2016/2017. године ФОНД ЧАСОВА: 3 НАСТАВНИК: Проф.

Више

Табела 5

Табела 5 Основи финансија инфолист 2018/19 академске и струковне студије Назив предмета: Основи финансија Година студија: друга Семестар: четврти Фонд часова: 45 предавања + 26 вежби Статус предмета: обавезни Условљеност:

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

Списак студената Школска година: 2018/2019 Предмет: МАСА-А Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Мил

Списак студената Школска година: 2018/2019 Предмет: МАСА-А Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Мил Списак студената Предмет: МАСА-А12011-1801 - Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Милошевић Сала: 220 1 2018/21005 Штуловић Симона 1 2 2018/21003 Петровић Олга 1

Више

НЕУРОЛОГИЈА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 2 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

НЕУРОЛОГИЈА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 2 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. НЕУРОЛОГИЈА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 2 ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. редмет: НЕУРОЛОГИЈА редмет се вреднује са 7 ЕСБ. Недељно има 6 часова активне наставе (3 часа предавања и 3 часа рада у малој групи).

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија фармације, одржане дана 06. 10. 2016.

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул 2018. године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Катић

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Tehnološko-metalurški fakultet,

Tehnološko-metalurški fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu Karnegijeva 4, Beograd REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU O STICANJU NAUČNOG ZVANJA I. Opšti podaci o kandidatu Ime i prezime: Marijana (Miloš) Ponjavić

Више

UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Aka

UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Aka UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Akademska godina 018/019 PREDMET Godina studija I Status

Више