На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27"

Транскрипт

1 КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАН 1 Првенство Кошаркашког савеза Србије за млађе категорије (у даљем тексту - МК такмичење КСС) се организује у мушкој и женској конкуренцији, у категоријиа и годиштима одређеним одлуком Управног одбора КСС. На основу пласмана у овом такмичењу добија се првак Кошаркашког савеза Србије за млађе категорије. ЧЛАН 2 МК такмичење КСС се игра према Правилнику о такмичењу КСС, Правилима игре (службени текст Правила игре), овим Пропозицијама и другим нормативним актима КСС. МК такмичењем КСС руководи Комесар кога именује Управни одбор КСС на предлог Комисије за такмичење пред сваку сезону. ЧЛАН 3 Календар МК такмичења КСС усваја Управни одбор КСС на предлог Комисије за такмичење КСС. Календар не може да се мења у току сезоне, осим у изузетним случајевима који нису могли бити унапред предвиђени. Одлуку о промени календара доноси Управни одбор КСС на предлог Комесара. ЧЛАН 4 Правилником о такмичењу КСС је дефинисан систем МК такмичења КСС ЧЛАН 5 Организација Финалног МК турнира КСС се додељује организатору одлуком Комисије за такмичење и Управног одбора КСС. Одлуком о организацији ће се одредити и сви други детаљи као што су систем такмичења, календар, технички услови, трошкови организације, право на приход, службена лицаи остало. ЧЛАН 6 Утакмице се играју према утврђеном календару такмичења у времену које одреди клуб домаћин. Клуб домаћин је дужан да 10 дана пре кола по календару такмичења обавести Комесара о термину утакмице (дан и сат), као и месту (град, сала) где се игра утакмица. Почетак утакмице се може заказати Суботом од 11,оо до 21,оо часова или Недељом од 11,оо часова до 20,оо часова или Петком од 17,оо до 21,оо часова или радним даном у току недеље (Уторак, Среда, ако је тако одређено календаром) од 17,оо до 21,оо часова. Утакмица се може заказати и другим данима током недеље и у другој сатници него што је наведено, али уз обострану сагласност обе екипе и са одобрењем комесара. Термин утакмице који је званично објављен се може променити најкасније два дана пре утакмице (Четвртком до 12,оо часова за Суботу/Недељу, Средом до 12,оо часова за Петак), након тога се може мењати само уз обострану сагласност обе екипе и са одобрењем комесара. Клуб који поднесе захтев за промену времена и места (град, сала) утакмице сноси све административне трошкове учињене оваквим поступком. Клуб који не закаже утакмицу до ЧЕТВРТКА до 12,оо часова губи утакмицу службеним реyултатом. Утакмица се може одиграти и у термину ван редовног кола по усвојеном календару уз одобрење комесара, али се таква утакмица мора одиграти унапред пре редовног кола по календару такмичења или у току недеље пре наредног кола због регуларности такмичења. У оваквом случају клуб треба да поднесе захтев најмање 10 дана пре термина редовног кола по календару такмичења. Наступ играча за другу екипу истог клуба (СЕНИОРИ, МЛАДИ ТИМ, МК ЕКИПА) није оправдан разлог за одлагање утакмице, али се може усвојити уз обострану сагласност обе екипе и са одобрењем комесара. Болест или заузетост играча и тренера, заузетост сале, играње пријатељских утакмица или турнира у земљи или иностранству, проблеми са превозом, и слично нису оправдани разлози за одлагање утакмице, али се могу усвојити уз обострану сагласност обе екипе и уз одобрење комесара. Одложена утакмица се мора заказати и одиграти у току наредне недеље, једном одложена утакмица се више НЕ МОЖЕ одлагати, у противном ће утакмица бити регистрована службеним резултатом против екипе која не може да одигра утакмицу. Комесар је овлашћен да одлучи да се све или поједине утакмице једног или више кола играју истог дана и да почну у исто време уколико сматра да је то у интересу регуларности такмичења. Клуб домаћин који не закаже утакмицу на прописани начин губи утакмицу службеним резултатом 20:0 и не добија бод у пласману. Клуб гост који одбије да игра утакмицу у термину који је клуб организатор утакмице заказао губи утакмицу службеним резултатом 20:0 и не добија бод у пласману. ЧЛАН 7 Утакмица која не може да се одигра у заказано време или буде прекинута због разлога више силе (квар уређаја, искључење светла, лом табле и слично, или других оправданих ванредних околности), одиграће се или наставити у року од 60 минута ако за то има услова, у противном нова утакмица или наставак ће се одиграти у 1

2 следећих 24 часа. Одлуку о одлагању и одигравању или наставку утакмице у следећих 24 часа доноси делегат Трошкове гостујуће екипе и службених лица за поновни долазак у место одигравања овако одложене или наставка утакмице сноси клуб домаћин о чему одлуку доноси Комесар. Уколико се у року од 24 часа разлози више силе не отклоне а домаћин не обезбеди регистрован терен за одигравање или наставак утакмице, утакмица ће се одиграти или наставити у термину и на терену који ће одредити Комесар. Трошкове гостујуће екипе и службених лица за поновни долазак у место одигравања овако одложене или наставка утакмице сноси клуб домаћин о чему одлуку доноси Комесар. Утакмица која је прекинута због разлога више силе се наставља тако што важе време и резултат у тренутку прекида, као и сви остали подаци из записника прекинуте ЧЛАН 8 Утакмица која не може да се одигра због искључења или застоја јавног саобраћаја, који онемогући екипу да благовремено дође у место одигравања утакмице (тако да се утакмица може одиграти), ће се одиграти у следећа 24 часа. Одлуку одигравању утакмице у следећих 24 часа доноси Комесар. Трошкове одигравања овако одложене утакмице сноси свака екипа за себе. Екипе деле трошкове (такса, путни трошкови) службених лица. ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ ЧЛАН 9 Утакмице МК такмичења КСС се могу играти у салама које испуњавају техничке услове према Правилима игре и одлукама Управног одбора КСС у зависности од степена МК такмичења Утакмице се могу играти у салама које је за ту сврху регистровао Комесар или надлежни орган. Пре почетка такмичења Комесар може да изврши преглед терена/сале на којима се такмиче екипе. Уколико се пре почетка или у току самог такмичења утврди да терен/сала не одговара условима прописаним Пропозицијама или се исти промене у току такмичења, Комесар ће поставити рок да се терен/сала доведе у ред. Уколико се пропусти не исправе у наведеном року, сматраће се да је терен/сала неупотребљив за ЧЛАН 10 За записничким столом се налазе само помоћне судије и делегат и то према распореду: - прво место - мерилац времена за напад (24 секунде) - друго место - мерилац главног времена - треће место - делегат - четврто место - записничар (уколико пише десном руком, распоред може бити обрнут што зависи којом руком записничар пише, делегат мора да има несметан увид у писање записника) ЧЛАН 11 Организатор утакмице је дужан да стави на располагање следеће: - исправну апаратуру за мерење времена и руковање семафором - апаратуру за аутоматско мерење 24" - записник по Правилима игре - ознаке за грешака играча (најмање величине 20 x 10 цм) - ознаке за грешке екипе (најмање величине 20 x 35 цм). показивач наизменичног поседа - стони часовник за мерење тајм аута - две резервне штоперице за мерење главног времена и 24 секунде - две резервне пиштаљке - уређај за давање звучног сигнала који означава 10 секунди до истека времена за напад (за случај ручног мерења) Лице које рукује микрофоном, односно разгласним уређајем, налази се за посебним столом поред записничког стола. Разгласни уређај служи само за давање обавештења о утакмици. Недопустиво је коришћење разгласног уређаја за коментарисање суђења, подстицање публике на навијање, ометање игре или слично. ЧЛАН 12 Утакмице се играју кожним лоптама МОЛТЕН величине Но7 за МУШКА такмичења, односно величине Но6 за ЖЕНСКА такмичења. Организатор утакмице је дужан да изнесе на терен најмање 5 лопти (једну за игру и најмање по две свакој екипи за загревање) и стави их на располагање екипама најкасније 30 минута пре почетка Избор лопте којом се игра утакмица врши први судија, а на његов захтев организатор је дужан да изнесе још лопти, уколико ниједна од пет изнетих лопти не одговара за игру. ЧЛАН 13 Опрема играча/играчица екипе мора бити једнообразна и обележена по Правилима игре. Домаћа екипа игра у светлим а гост у тамним дресовима. ЕКИПЕ, ТРЕНЕРИ И ПРАТИОЦИ ЕКИПЕ ЧЛАН 14 2

3 Право наступа у такмичењу имају играчи/играчице који су лиценцирани и регистровани за клуб за текућу сезону, уписани у лиценцу екипе, са лиценцом издатом од надлежног органа КСС/РКС, према условима који су прописани у погледу година и броја играча и другим одлукама. Екипа која се пласира на Финални МК турнир КСС наступа са играчима/играчицама који су лиценцирани за Квалитетну МК лигу. Екипа која начини прекршај овог става се аутоматски искључује из такмичења. На утакмицама екипе наступају са највише 12 играча према условима који су прописани у погледу година и броја играча. ЧЛАН 15 Играч/играчица мора имати извршен лекарски преглед пре почетка такмичења у Првом и Другом степену. Лекарски преглед је важећи ако на дан играња није старији од шест месеци. Контролу лекарског прегледа пре утакмице врши делегат. Играч/играчица без важећег лекарског прегледа нема право наступа на утакмици. Екипа губи утакмицу 20:0 и добија нула бодова у пласману за ту утакмицу уколико због лекарског прегледа нема довољан број играча за наступ на утакмици. ЧЛАН 16 Тренер и помоћни тренер екипе мора да има лиценцу издату за текућу сезону од надлежног органа. Преглед тренерских лиценци врши делегат Уколико екипа на утакмици нема тренера са лиценом казниће се новчаном казном изузев у случају оправданих разлога по одлуци Комесара.. Уколико екипа нема тренера (помоћног тренера) који испуњава наведене услове према Правилима игре ће играч-капитен обављати дужности тренера. У случају да нема тренера (или тренер не испуњава наведене услове) службени представник екипе или играч-капитен ће пре почетка и након завршетка утакмице представљати екипу. У случају да екипа нема тренера (или тренер не испуњава наведене услове) службени представник екипе, лекар и физиотерапеут могу седети на клупи ако испуњавању услове за обављање ових функција али током утакмице не могу замењивати тренера (стојати испред клупе, тражити тајмаут или измену играча, тражити информацију од помоћних судија, обраћати се делегату или судијама,...) Делегат је посебно одговоран за проверу права наступа тренера и мора у извештају са утакмице констатовати уколико екипа ње имала присутног тренера, или присутни тренер није испуњавао услове о праву наступа, те му није било дозвољено да седи на клупи екипе, односно ко је (презиме и име) и у којој функцији (службени представник, лекар, физиотерапеут) у том случају био на клупи екипе. ЧЛАН 17 На клупи екипе поред играча могу да се налазе - тренер и помоћни тренер и још пет пратилаца екипе, уколико имају лиценцу издату од надлежног органа (тренери од УКТС, пратиоци екипе од комесара). Један пратилац екипе је обавезно службени представник клуба а остали пратиоци могу бити: доктор, физиотерапеут, статистичар, итд. Ниједан од пратилаца екипе не може обављати функцију тренера или помоћног тренера. Службени представник клуба домаћина (организатора утакмице) седи на клупи екипе на страни ближој записничком столу и одговоран је делегату у име клуба за организацију Комесар на захтев клуба издаје лиценце за сваког пратиоца екипе, највише 7 лиценци. Комесар може да одбије издавање лиценце пратиоцу екипе, уколико процени да његово понашање до тада није било на потребном нивоу. Комесар има право да повуче издату лиценцу пратиоцу екипе, уколико овакви разлози настану током такмичења. У том случају клуб има право да предложи нову особу. ЧЛАН 18 Тренер, службени представник и други чланови екипе немају право да током утакмице комуницирају са делегатом и судијама. Они су овлашћени једино да пре утакмице ставе евентуалне примедбе само на организацију Делегат је дужан да ове примедбе обавезно констатује у свом извештају. Тренер и помоћни тренер је једини представник екипе који може комуницирати са помоћним судијама за време игре према Правилима игре. Тренер може у току утакмице да стави примедбу на рад и објективност помоћних судија и то делегату утакмице, који о томе обавештава првог судију. ЧЛАН 19 Сваки клуб је дужан да све утакмице игра у најбољем саставу. Неизвршавање ове обавезе може да подлегне дисциплинској одговорности. СЛУЖБЕНА ЛИЦА - ДЕЛЕГАТ, СУДИЈЕ, КОНТРОЛОР СУДЈЕЊА, ПОМОЋНЕ СУДИЈЕ, СТАТИСТИКА ЧЛАН 20 Дужност делегата, судије и контролора судјења на утакмицама може обављати само лице које се налази на листи делегата, судија и контролора судјења. ЧЛАН 21 Листу судија МК такмичења одређује Комисија за такмичење КСС. Делегирање судија за утакмице врши Комесар. Клубови не могу да траже изузеће судије. Помоћне судије за утакмицу обезбеђује клуб домаћин осим у случајевима када их одређује Комесар. 3

4 ЧЛАН 22 Судије и помоћне судије су дужне да се јаве делегату најкасније 45 минута пре почетка утакмице и да буду на терену 20 минута пре почетка утакмице у униформи за суђење. Након завршетка утакмице судије и помоћне судије могу напустити терен само по одобрењу делегата. ЧЛАН 23 Уколико се један или оба судија не појаве у прописаном времену, делегат одређује замену међу присутним судијама са листе. Утакмица се МОРА одиграти (није потребна сагласност екипа) и ако је присутан само један судија са листе. Уколико не постоје услови да се претходни став испуни у року од 60 минута и утакмица одигра ако за то има услова, нова утакмица ће се одиграти у следећих 24 часа. Одлуку о одлагању и одигравању утакмице у следећих 24 часа доноси делегат Делегат је дужан да одмах обавести Комесара ради одређиваја нових судија. Трошкове одигравања овако одложене утакмице сноси свака екипа за себе. Уколико на утакмицу не дође делегат, први судија одређује замену на исти начин као што је предвиђено за судије или он врши ту дужност. ЧЛАН 24 Судије су потпуно самосталне у доношењу својих одлука. Судије су дужне да стриктно спроводе Правила игре и да не дозволе да се крше одредбе ових Пропозиција и Правилника о такмичењу КСС. Судије су искључиво одговорне за ред на терену и сарадњу са записничким столом. Први судија се сматра посебно одговорним у делокругу овлашћења, које има први судија по Правилима игре. ЧЛАН 25 Судије су дужне да утакмицу, ако постоји реална могућност, свакако доведу до краја. Ако је утакмица прекинута због покушаја напада на судију или делегата, или ако гледаоци неспортским навијањем, увредљивим, вулгарним и националистичким изразима вређају било коју екипу или службена лица или зато што су гледаоци ушли у терен и изазвали тучу или прекид, судије су дужне да утакмицу наставе по делимичном или потпуном одстрањивању гледалаца или најкасније у року од 24 часа без гледалаца. Одлуку о времену наставка доноси делегат, имајући у виду све околности и реалне могућности за наставак Трошкове екипа и службених лица насталих због наставка утакмице сноси екипа која је одговорна за прекид о чему одлуку доноси Комесар. Утакмица која је прекинута се наставља тако што важе време и резултат у тренутку прекида, као и сви остали подаци из записника прекинуте Први судија дефинитивно прекида утакмицу ако је остварен физички напад на судију или делегата или ако гледаоци непосредно или баченим предметима повреде службено лице, играча/играчицу, тренера или другог члана екипе. Уколико је одлуком првог судије утакмица дефинитивно прекинута екипа која је одговорна за прекид губи утакмицу службеним резултатом 20:0 и добија нула бодова у пласману за ту утакмицу. ПРВИ СУДИЈА и ДЕЛЕГАТ сносе одговорност за неспроводјење ових одредби. ЧЛАН 26 Делегат пре почетка утакмице проверава делегирање помоћних судија и одређује замену уколико делегирани помоћни судија не дође. Делегат смењује помоћног судију уколико овај чини грешке које утичу на регуларност У том случају направиће се пауза ради смењивања помоћног судије. Делегат одређује замену међу присутним судијама. ЧЛАН 27 Судије су дужне да опишу све спорне моменте на утакмици, наведу разлоге за досуђене техничке и искључујуће грешке, као и друге значајне одлуке које нису везане за сам ток игре, (смењивање помоћног судије, понашање гледалаца, делимично или потпуно одстрањивање гледалаца и слично). Делегат је обавезан да изнесе своје мишљење о спорним чињеницама и да инсистира да судије исто тако изнесу своја мишљења. На захтев судија делегат је дужан да изнесе своје мишљење о чињеницама, у случају да су оне спорне. Службена лица (делегат, судије) су обавезна да поштују кодекс понашања и то посебно у погледу следећег: службена лица (делегат, судије) не смеју да путују на утакмицу превозним средством (аутомобилом, аутобусом, итд) било које екипе којима у лиги суде или обављају дужност службеног лица службена лица не смеју водити са собом било кога, нити да на било који други начин неки клуб излажу додатним трошковима, службеним лицима није дозвољено да буду гости екипама у лиги у којој обављају своје дужности службена лица морају својим понашањем и одевањем на одговарајући начин (сако, кравата, итд) допринети значају такмичења службена лица имају право на путне трошкове у висини цена јавног саобраћаја САМО УКОЛИКО ПУТУЈУ ЈАВНИМ САОБРАЋАЈЕМ или имају право да користе сопствени аутомобил за путовање на утакмицу само на основу одобрења комесара (на пример у случају уколико немају повратак јавним саобраћајем и друго), када ће им се признати надокнада у износу по одлуци Управног одбора КСС. Уколико више службених лица путују у истом правцу на утакмицу дозвољено је коришћење само једног аутомобила. 4

5 Службена лица морају путовати најкраћим путем на утакмицу. Службена лица немају право на дневницу. Захтев се подноси комесару најкасније 3 дана пре одигравања утакмице службена лица која у периоду од 24 часа пре утакмице конзумирају алкохол у било којој количини подлежу дисциплинској одговорности (скидају се са листе службених лица) службена лица имају право да захтевају да у њиховом присуству пре и после утакмице буде само службени представник екипе домаћина делегати су посебно одговорни за утврђивање прекршаја кодекса по било ком основу као и за подношење извештаја о истом Службена лица која не поштују наведене одредбе понашања (кодекс) биће кажњена или брисана са листе службених лица. ЧЛАН 28 Листу делегата и контролора судјења одредјује Комисија за такмичење КСС. Делегирање делегата за утакмице врши Комесар. Клубови не могу да траже изузеће делегата. Делегат контролише рад помоћних судија. Делегат је дужан да прати збивања у гледалишту, око записничког стола и клупа за екипе и да у случају потребе обавести првог судију да би се предузеле одговарајуће мере. ЧЛАН 29 На 20 минута пре почетка утакмице службени представник клуба или тренер предаје делегату на увид следећа документа - лиценца екипе издата од комесара такмичења (у лиценци екипе морају бити наведени сви играчи који ће наступати за екипу у току такмичења без обзира на узрасну категорију, играч ниже узрасне категорије има право наступа само ако је уписан у лиценцу екипе) - листу играча који наступају на утакмици - лиценца сваког играча који наступа на утакмици - потврда о извршеном важећем лекарском прегледу за сваког играча који наступа на утакмици - лиценца тренера и помоћног тренера који наступају на утакмици издата од УКТКСС - лиценца за сваког од 5 пратиоца екипе који наступају на утакмици (службени представник, лекар, физиотерапеут и други) ЕКИПЕ издата од комесара такмичења. Делегат је одговоран за контролу све наведене документације. ЕКИПА, ИГРАЧ, ТРЕНЕР, ПРАТИЛАЦ ЕКИПЕ који не испуњавају наведене услове немају право наступа на утакмици. На клупи екипе НЕ МОЖЕ да седи неко ко нема ЛИЦЕНЦУ. ЧЛАН 30 Дисциплинску пријаву могу поднети судије, делегат и службени представници обе екипе. Делегат је дужан да узме изјаву од прекршиоца и судија и изјаве достави Комесару. Делегат обавезно узима изјаву од играча, тренера и другог члана екипе искључених на утакмици. ЧЛАН 31 Делегат обавештава Комесара о наводима из извештаја са утакмице Понедељком до 10,оо часова а извештај и осталу документацију шаље поштом истог дана. Делегат пише извештај компјутером или писаћом машином, на прописаном обрасцу у два примерка од којих један доставља Комесару. Делегат у свој извештај уноси запажања и оцене о организацији утакмице и о свим догађајима везаним за утакмицу. Делегат не мора да пише извештај одмах по завршетку Делегат одмах после утакмице узима само изјаве од службених представника клубова, од искључених и против којих је поднета дисциплинска пријава. Делегат, судије и службени представници екипа нису овлашћени да о наводима из извештаја обавештавају јавност. Службени представник клуба домаћина је дужан да буде на располагању делегату све док је то по процени делегата потребно. ЧЛАН 32 На крају такмичења Комесар одређује ранг листу делегата на основу својих запажања о раду делегата током сезоне, уз образложење. Ова ранг листа се доставља Комисији за такмичење КСС. ЧЛАН 33 Службеним лицима која не поштују одредбе ових Пропозиција, Правилника о такмичењу КСС и Судијског кодекса, Комесар изриче дисциплинске мере. ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАТОРА УТАКМИЦЕ ЧЛАН 34 Клубови су дужни да пре почетка такмичења обавесте Комесара о терену на ком ће играти утакмице као домаћини. Клуб може током такмичења због оправданих разлога променити терен одлуком Комесара. Комесар званично путем обавештава све учеснике такмичења о дану, термину и месту одигравања утакмица и делегирању службених лица. 5

6 ЧЛАН 35 Организатор утакмице је дужан да на свакој утакмици, током целе утакмице, организује редарску службу (најмање један редар а по потреби и више) и да одржавање утакмице пријаве органима МУП-а. На захтев Комесара или делегата (првог судије) дужни су да обезбеде присуство органа МУП-а на одређеној утакмици. ЧЛАН 36 Организатор утакмице је дужан да обезбеди присуство лекара или санитетског лица са прибором за прву помоћ. Организатор је одговоран да су сви технички и санитарни уређаји у исправном стању. Организатор је дужан да омогући гостујућој екипи да снима утакмицу видео камером уколико она то затражи преко Комесара. На свакој утакмици организатор на видном месту поставља државну заставу. ЧЛАН 37 Дужност организатора је да предузме све мере како би био обезбеђен нормалан ток Организатор сноси пуну одговорност за све прекршаје и инциденте који се догоде на самој утакмици или у вези са њом. Комесар одређује терене где гледаоци не могу бити присутни да би се обезбедили нормални услови за одигравање Организатор мора да обезбеди да у сваком тренутку регулише понашање гледалаца како би се омогућило несметано одвијање игре. Није дозвољено неспортско навијање гледалаца и навијање које онемогућава нормалан ток утакмице (пиштаљке, звучна појачала и слично). Организатор не сме дозволити гледаоцима да на било који начин повреде простор за игру унутар преграде (није дозвољено нагињање или махање заставама преко ограде, померање конструкције коша и слично). Организатор је одговоран за обезбеђење реда у гледалишту и на терену и дужан је да поштује налоге првог судије и делегата у том смислу. Организатор је одговоран за бацање петарди и других предмета ( у гледалишту и на терен) без обзира чији навијачи то чине. У случају нереда на терену, организатор мора да предузме све мере и потпуно заштити све чланове обе екипе, судије и делегата. Њгова је дужност да обезбеди њихов неометан одлазак у свлачионице и из места одигравања Сваки напад на екипе или службена лица ће бити кажњен. ЧЛАН 38 Због неспортског понашања гледалаца кажњава се клуб, чији су навијачи одговорни за неспортско понашање, новчаном казном предвиђеном Пропозицијама. У поновљеном случају неспортског понашања гледалаца клуб, чији су навијачи одговорни за неспортско понашање, може бити кажњен двоструком новчаном казном и / или кажњен забраном играња на терену или забране играња уз присуство публике од 2 до 4 У сваком наредном поновљеном случају неспортског понашања гледалаца за време или након истека казне забране играња на терену или забране играња уз присуство публике од 2 до 4 утакмце, клуб ће бити кажњен двоструком новчаном казном у односу на претходну, казном забране играња на свом терену до краја текуће сезоне и забраном играња уз присуство публике у другом месту одигравања ЧЛАН 30 Комесар ће изрећи казне за сваки прекршај који учини клуб организатор у складу са овим Пропозицијама, Правилником о такмичењу КСС и Дисциплинском правилнику КСС. ТОК УТАКМИЦЕ ЧЛАН 40 Почетком утакмице се сматра онај момент када су судије изашле на терен. Први судија прегледа да ли је организатор испунио захтеве Пропозиција, да ли се на терену налазе помоћне судије и да ли су сви уређаји у исправном стању. Уколико први судија установи неку неисправност на електронским уређајима пре почетка утакмице (за време и за мерење 24"), оставиће организатору највише 60 минута да то доведе у исправно стање. Уколико се квар не отклони у том року, утакмица може да се одигра и уз помоћне уређаје (штоперица за мерење главног времена и штоперица за 24", пиштаљка, ручни показивач личних грешака играча и екипе - сви ови помоћни уређаји морају бити припремљени и показани делегату пре почетка утакмице). Уколико се неки од електронских уређаја поквари у току утакмице, утакмица ће се наставити уз помоћне уређаје. Уколико ипак пре почетка утакмице домаћин не достави на увид помоћне уређаје, а судије и делегат одобре одигравање утакмице, а у току утакмице дође до квара на електронским уређајима (за време или за мерење 24") и исти не буде могао да се отклони за 60 минута, утакмица се одлаже 24 часа. Одлуку о одлагању утакмице доноси делегат. ЧЛАН 41 На 20 минута пре почетка утакмице мерилац времена по одобрењу првог судије укључује штоперицу за мерење времена, а помоћне судије заузимају своја места. 6

7 На 3 минута пре почетка утакмице сви играчи обе екипе се међусобно поздрављају на средини терена. Уколико постоје услови, представљање екипа путем разгласног уређаја се врши на 6 минута пре почетка Минут пре почетка утакмице мерилац времена враћа штоперицу у почетни положај, а чланови првих петорки излазе на терен. НАЧИН БОДОВАЊА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА ЧЛАН 42 Начин бодовања и пласман екипа је одређен Правилима игре и Правилником о такмичењу КСС. ЧЛАН 43 Комесар региструје утакмице у најкраћем року, а најкасније 7 дана од одигране У случају да је на утакмицу поднета жалба, рок за регистрацију се одлаже до доношења одлуке о жалби. Комесар своје одлуке и саопштења објављује путем редовних билтена, који излазе после сваког кола ЖАЛБЕ ЧЛАН 44 Жалба на утакмицу се најављује у записнику утакмице потписом капитена екипе одмах након завршетка Жалба се у писаном облику подноси делегату утакмице, у року од 20 минута по завршетку Службена лица на утакмици, судије и делегат, дају мишљење о жалби, а по налогу Комесара морају да дају и допунску изјаву. Клуб може допунити жалбу са тим да допуна мора бити писано најављена 24 часа по одиграној утакмици. Допуна жалбе не може да се односи на чињенице које нису наведене у жалби одмах након завршетка Допуна мора да буде достављена у року од три дана од одигране За жалбу мора бити уплаћена такса од динара у року од 3 дана од дана одигравања Сви трошкови жалбеног поступка иду на терет клуба који је проузроковао трошкове. Уколико се жалба уважи такса за жалбу се враћа. ЧЛАН 45 Жалба која није најављена потписом капитена или која није на време поднета делегату или за коју није у року од три дана извршена уплата таксе за жалбу неће бити разматрана. ЧЛАН 46 За утврђивање тачног датума када је допуна жалбе поднета и када је извршена уплата таксе за жалбу меродаван је једино званични датум препорученог писма/телеграма/мејла, односно извода жиро рачуна. ЧЛАН 47 Одлуку о жалби Комесар мора да донесе најкасније 7 дана након одигране Жалба на утакмицу у финалном делу такмичења (турнир) се решава у року од 24 часа по одигравању ЧЛАН 48 Комесар може жалбу усвојити или одбити. Жалба ће се усвојити уколико је учињена повреда Правила игре која је битно утицала на резултат или је утакмица била нерегуларна због одсуства услова за одигравање утакмице који су предвиђени Пропозицијама такмичења, а што је условило да постигнути резултат није последица спортског надметања. Када Комесар жалбу одбије утакмица се региструје постигнутим резултатом. Када жалбу усвоји Комесар ће донети одлуку о утакмици у складу са овим Пропозицијама, Правилником о такмичењу КСС и Правилима игре. ЧЛАН 49 Уколико се жалба усвоји и наложи одигравање нове утакмице приликом одигравања поновљене утакмице трошкове сноси свака екипа за себе. У случају да је домаћа екипа кажњена забраном играња на свом терену, па се одреди за одигравање утакмице место које је за гостујућу екипу удаљеније од места домаће екипе, ова је дужна да гостујућој екипи надокнади разлику путних трошкова. ЧЛАН 50 Одлука Комесара о регистрацији утакмице или друга одлука у вези са такмичењем је коначна и на њу се не може улагати жалба. ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ ЧЛАН 51 Сваки прекршај одредби ових Пропозиција казниће се на основу дисциплинских одредби ових Пропозиција, Дисциплинског правилника КСС и Правилника о такмичењу КСС. На теже прекршаје, који нису предвиђени одредбама ових Пропозиција примењује се Дисциплински правилник КСС. 7

8 Новане казне ових Пропозиција утврђују се у динарима или бодовима. Вредност бода утврђује се за сваку сезону одлуком Управног одбора КСС. ЧЛАН 52 Утврђени критеријуми новчаних и временских казни за следеће врсте прекршаја клубова, играча, тренера, службених представника, осталих чланова у саставу екипе, службених лица и других су: а) Слаба организација утакмице 1. Неблаговремена и непотпуна пријава утакмице дин 22. Необезбеђење свлачионица за гостујућу екипу и службена лица дин 3. Неприсуство лекара / санитетског лица или прибора за прву помоћ дин 4. Слаба организација записничког стола, недостатак и неисправни технички уређаји и до дин потребних образаца, неделегиране помоћне судије 5. Непостављање редарске службе или непријављивање утакмице милицији дин 6. Терен необележен по Правилима игре дин 7. Недовољна осветљеност сале дин 8. Незаштићеност табле и конструкције заштитним сунђером дин 9. Недовољан број и неисправне лопте дин 10. Неисправна опрема играча дин 12. Недозвољавање снимања утакмице гостујућој екипи дин 13. Неистицање државне заставе дин 14. Друго или по пријави службених лица до дин У поновљеним случајевима може се изрећи двострука новчана казна. б) Неспортско понашање гледалаца 1. Ометање рада записничког стола од стране неслужбених лица за време, пре или после дин утакмице 2. Неспортско понашање гледалаца - претње, вређање противника, службених лица или дин осталих учесника утакмице 3. Бацање на терен меких предмета дин 4. Бацање на терен тврдих предмета дин 5. Бацање на терен или у публици петарди и других експлозивних предмета дин 6. Улазак гледаоца у терен /у зависности цији је навијац, домаци или гостујуци или и једни и дин други/ 7. Друго или по пријави службених лица до дин У поновљеном случају може се изрећи двострука новчана казна и / или казна забране играња на свом терену или забране играња уз присуство публике од 2 до 4 утакмица ц) Физички напад гледалаца 1. Покушај физичког напада гледалаца према службеним лицима, играчима или осталим дин учесницима утакмице 2. Остварен физички напад гледалаца дин Поред новчане казна обавезно ће се изрећи и забрана играња на свом терену или забрана играња уз присуство публике од 4 до 8 утакмица. За наведене прекршаје иста казна ће се изрећи и у случајевима ако се инцидент догодио пре или после д) Неспортско понашање учесника утакмице (играч, тренер, службени представник и остали чланови у саставу екипе, делегат, судија, помоћни судија, статистичар) 1. Техничка грешка тренера дин 2. Техничка грешка играча дин 3. Искључујућа грешка тренера дин 4. Искључујућа грешка играча дин 5. По пријави службених лица због неспортског понашања према гледаоцима, противницима до дин или службеним лицама У поновљеном случају може се изрећи двострука новчана казна и / или казна забране играња односно вршења дужности од 2 до 4 утакмица ДУПЛИРАЊЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ ЗА ПОНОВЉЕНЕ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ ТРЕНЕРИМА: У поновљеним случајевима неспортског понашања тренера у току такмичења, за поновљено досудјене техничке грешке, почевши од друге досуђене техничке грешке, за сваку наредно досуђену техничку грешку, изрећи ће се двоструко већа новчана казна него претходна. е) Покушај или остварени физички напад учесника утакмице (играча, тренера, службених представника и осталих чланова у саставу екипе, делегат, судија, помоћни судија, статистичар) на друге учеснике утакмице 1. Виновник инцидента дин 2. Учесници инцидента дин 8

9 3. Играчи, тренери, пратиоци екипе који су искључени због уласка у терен а нису учествовали дин у инциденту 4. По пријави службених лица до дин Виновник инцидента ће се поред новчане казне казнити и забраном наступа од 2 до 6 утакмица. ф) Несавесно обављање дужности службених лица (делегат, судија, помоћни судија) 1. Неоправдано закашњење на утакмицу 300% таксе 2. Неоправдан недолазак на утакмицу 400% таксе 3. Неизвршавање обавеза (неблаговремено или недостављање извештаја са утакмице и 300% таксе слично) 4. Друго до 500% таксе Физички напад или учешће у физичком обрачуну, необјективно приказивање чињеница у извештају, путних трошкова, прикривање појединих чињеница од стране службених лица повлачи казну брисања са листе за текућу такмичарску сезону. Службена лица која не поштују одредбе Кодекса понашања биће кажњена или брисана са листе за текућу такмичарску сезону. г) Опште одредбе 1. Поднета пријава од стране службених лица повлачи суспензију и забрану играња или вршења дужности до доношења одлуке о казни од стране Комесара или надлежног дисциплинског органа 2. У случају поновљеног прекршаја може се изрећи казна у двоструком износу односно трајању. 3. За неизвршавање налога Комесара изрећи ће се новчана казна до динара. 4. Екипа која иступи из такмичења након одређивања такмичарских бројева или током такмичења буде искључена биће кажњена према Правилнику о такмичењу и новчаном казном у износу од 50% годишње чланарине. 5. Екипа која нема тренера са одговарајућом лиценцом казниће се новчаном казном од динара. 6. Све изречене казне које до завршетка такмичења нису извршене преносе се у следећи такмичарски циклус. 7. Клуб којем је изречена казна забране играња одређеног броја утакмица на свом терену мора утакмице играти у другом месту, намање 150 километара ван места клуба, на терену који је регистрован за играње утакмица истог или вишег ранга. Комесар доноси одлуку о месту одигравања Уколико се у другом, месту догоди инцидент због кога се изрекне нова казна забране играња она се односи и на место одакле је клуб. Гостујућа екипа има право на разлику у путним трошковима због дужег путовања у односу на место клуба домаћина што иде на терет домаћег клуба о чему одлуку доноси Комесар. 8. Клуб којем је изречена казна играња на свом терену без присуства публике дужан је да обезбеди терен тако да утакмици присуствују само екипе, службена лица, представници јавног информисања и милиција. Делегат је овлашћен да од организатора утакмице захтева одстрањивање са терена и око њега свих осталих лица и неће дозволити почетак утакмице, односно захтеваће прекид утакмице док се не обезбеди наведено. 9. Изречене казне забране наступа или вршења дужности се извршавају на утакмицама истог или другог ранга. х) Посебне одредбе 1. Клуб који одбије да игра утакмицу или самовољно напусти терен пре завршетка утакмице, након позива првог судија да се утакмица одигра или настави, те се утакмица не одигра или не заврши, губи утакмицу без борбе службеним резултатом 20:0 и добија нула бодова у пласману за ту утакмицу. У првом таквом случају клуб ће бити кажњен новчаном казном од 200 бодова, а тренер и службени представник новчаном казном од 100 бодова и временском казнм од 4 У другом таквом случају клуб ће бити искључен из такмичења, кажњен новчаном казном од 400 бодова и кажњен поправилнику о такмичењу КСС, а тренер и службени представник новчаном казном д 200 бодова и временском казном од 8 утакмица. 2. Клуб који одбије да игра утакмицу или самовољно напусти терен пре завршетка утакмице, па се након позива првог судије утакмица одигра или настави, ће бити кажњен новчаном казном од 100 бодова, а тренер и службени представник новчаном казном од 100 бодова и временском казном од 2 У сваком наредном поновљеном случају овог прекршаја, на истој утакмци или наредниим утакмицама, клуб ће бити кажњен двоструком новчаном казном у односу на претходну, а тренер и службени представник двоструком новчаном и временском казном у односу на претходну. ЧЛАН 53. Одлуке о дисциплински прекршајима клубова, играча, тренера, службених представника, осталих чланова у саставу екипе, службених лица и других у овом такмичењу и поводом овог такмичења доноси Комесар. Одлуке Комесара су коначне. ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ ЧЛАН 54 Клубови сами покривају своје трошкове такмичења. Приход од утакмице припада организатору ЧЛАН 55 9

10 Клубови су дужни да изврше уплату чланарине којом се финансира вођење такмичења у року и на начин који се одреди на основу одлуке Управног одбора КСС. ЧЛАН 56 Клуб је дужан да своје финансијске обавезе по основу чланарине или одлуке о новчаној казни као и све друге финансијске обавезе испуни у датом року. Ова одлука се односи и на службена лица којима Комесар изрекне новчану казну. Клуб је одговоран за извршавање финансијских обавеза својих играча, тренера, службених представника и других чланова клуба. У случају да клуб не изврши уплату у датом року, комесар клубу изриче суспензију, уколико клуб након изречене суспензије не изврши уплату наредна утакмица након изречене суспензије неће бити регистрована постигнутим резултатом, клуб је дужан да најкасније до 48 сати након те утакмице изврши уплату, уколико клуб то не учини та утакмица ће бити регистрована службеним резултатом 20:0 за противника и клуб добија нула бодова у пласману за ту утакмицу. Уколико клуб ни тада не изврши уплату поступак се понавља за наредну утакмицу. Клуб који изгуби две утакмице службеним резулттом се кажњава по Правинику о такмичењу. ЧЛАН 57 Екипа која не наступи на утакмици из неоправданих разлога ће бити кажњена новчаном казном од ,оо динара. ЧЛАН 58 Трошкове (такса и путни трошкови) службених лица исплаћује клуб организатор утакмице на 1 сат пре заказаног почетка утакмице у службеним просторијама за делегата или свлачионици судија. У случају да клуб не изврши исплату трошкова службених лица у датом року, утакмица ће се одиграти, комесар клубу изриче суспензију, утакмица неће бити регистрована постигнутим резултатом, клуб је дужан да у року од 48 сати након утакмице изврши исплату трошкова службених лица, уколико то не учини утакмица ће бити регистрована службеним резултатом 20:0 за противника и клуб добија нула бодова у пласману за ту утакмицу. Уколико се утакмица не одигра због недоласка гостујуће или домаће екипе, клуб организатор утакмице је дужан да исплати трошкове (такса и путни трошкови) службених лица у пуном износу. У случају поновног играња утакмице трошкове службених лица сноси клуб који је одговоран за неодигравање утакмице, или се одлуком комесара трошкови деле. Службена лица имају право на путне трошкове у висини цена јавног саобраћаја САМО УКОЛИКО ПУТУЈУ ЈАВНИМ САОБРАЋАЈЕМ или имају право да користе сопствени аутомобил за путовање на утакмицу само на основу одобрења комесара (на пример у случају уколико немају повратак јавним саобраћајем и друго), када ће им се признати надокнада у износу по одлуци Управног одбора КСС. Уколико више службених лица путују у истом правцу на утакмицу дозвољено је коришћење само једног аутомобила. Службена лица морају путовати најкраћим путем на утакмицу. Службена лица немају право на дневницу. Захтев се подноси комесару најкасније 3 дана пре одигравања утакмице Делегат доставља Комесару извештај о исплаћеним таксама и путним трошковима. Наведене исплате могу се вршити и на други начин сходно одлуци Комесара. ЧЛАН 59 Вредност бода за обрачун чланарине клубова, износ таксе службених лица (делегат, судија, контролор судјења, помоћне судије, статистика) и накнаду за путне трошкове одређује одлуком Управни одбор КСС. ЗАВРШНЕ ОДРЕБЕ ЧЛАН 60 Случајеви који нису предвиђени овим Пропозицијама се решавају на основу Правилника о такмичењу КСС, Правила игре и других нормативних аката и прописа КСС. ЧЛАН 61 Тумачење Пропозиција такмичења даје Комисија за такмичење КСС или Управни одбор КСС. ЧЛАН 62 Пропозиције такмичења се доносе пре почетка сезоне и пуноважне су када их усвоји Управни одбор КСС. УПРАВНИ ОДБОР КСС ЂИЛАС ДРАГАН, ПРЕДСЕДНИК 10

PROPOZICIJE TAKMI^EWA

PROPOZICIJE TAKMI^EWA КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ПРВЕ МУШКЕ ЛИГЕ ЧЛАН 1. Прва мушка лига (у даљем тексту - 1.МЛ) је трећи ранг такмичења у

Више

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE PROPOZICIJE I A ŽENSKE CRNOGORSKE KOŠARKAŠKE LIGE za sezonu 2017/2018 Član 1 Takmičenje I A Ženske crnogorske košarkaške lige (u daljem tekstu I A ŽCKL) je košarkaško takmičenje klubova na nivou Crne Gore.

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

PRAVILNIK O TAKMIČENJU КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ АВГУСТ 2012. ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2011/2012 1. НОРМАТИВНА АКТА КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ДРУГЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Друга финална утакмица

Више

Microsoft Word - PropozicijeInline

Microsoft Word - PropozicijeInline DRŽAVNO PRVENSTVO SHLS U IN LINE HOKEJU SEZONA 2016 PROPOZICIJE Beograd, April 2016. 1 PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA SHLS U IN LINE HOKEJU ZA SEZONU 2016 OPŠTE ODREDBE Član 1. Državno prvenstvo SHLS u

Више

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године Београд, 08. новембар2018. године ОРГАНИЗАЦИЈА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА КСС 2019 1. НОРМАТИВНА АКТА 3Х3 такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007) Секретаријат

Више

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Друго коло, 11. 04. 2018. године: ВК ЗЕМУН

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 21.10.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 Суботица, 21.10.2018. године (недеља) СОМБОРЕЛЕКТРО 18:20 (7:10) ПИК ПРИГРЕВИЦА СОМБОР 31:17 (21:10)

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 9 Правилника о фудбалским такмичењима

Више

PROPOZICIJE TAKMIČENJA PROPOZICIJE A2 LIGA BIH U SEZONI 2018/2019 GODINE I OPŠTE ODREDBE ČLAN 1. A2 liga prvenstva Bosne i Hercegovine igra se u okvir

PROPOZICIJE TAKMIČENJA PROPOZICIJE A2 LIGA BIH U SEZONI 2018/2019 GODINE I OPŠTE ODREDBE ČLAN 1. A2 liga prvenstva Bosne i Hercegovine igra se u okvir PROPOZICIJE A2 LIGA BIH U SEZONI 2018/2019 GODINE I OPŠTE ODREDBE ČLAN 1. A2 liga prvenstva Bosne i Hercegovine igra se u okviru sistema takmičenja za muške seniorske ekipe u Košarkaškom savezu BiH. U

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 24.09.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 2 Риђица, 23.09.2018. године (недеља) ДАЛМАТИНАЦ 13:21 (6:9) ЕЛЕКТРО 37:6 (18:3) СПАРТАК ВОЈПУТ

Више

У П И Т Н И К

У П И Т Н И К КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ На основу одредаба Статута КСС, члан 56. тачка 6., Управни одбор КСС, на седници одржаној 18.11.2015.године, усвојио је ПРАВИЛНИК О ДЕЛЕГАТИМА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Овај Правилник

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA На основу члана 100. Закона о спорту и члана 45. и 63. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије, на седници одржаној 27. септембра 2018. године донео је: ПРАВИЛНИК О

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 31 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Полуфиналне утакмице

Више

Na osnovu clana 4

Na osnovu clana 4 Na osnovu Člana 33. Statuta Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine, Upravno Odbor Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici održanoj 26.01.2010. godine usvojio je: PRAVILNIK O OSNOVAMA

Више

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ГРУПА ЗА ПЛАСМАН 1. 6. МЕСТА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Пето коло,

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске категорије у такмичарској сезони 2018/2019 (у даљем тексту:

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 25.11.2013. године СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 6 ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ М `99 и ПИОНИРКЕ `00 РЕЗУЛТАТИ: Oџаци, 23.11.2013. године (субота) БСК 2012 ГРАФИЧАР 5:16 (4:12) ЦРВЕНКА ЈАФА ДАЛМАТИНАЦ

Више

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n 65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira KVARNERSKA RIVIJERA 2017 Turnir počinje

Више

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, 04. 05.06.2016. године 1. УЧЕСНИЦИ На основу чланова 3. и 7. Пропозиција Такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије,

Више

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 07. Август 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ДРУГЕ ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Група СЕВЕР Десето коло 04. 08. 2018. године:

Више

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 СТРАНА 228 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018.

Више

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 30. Јул 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА

Више

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 25.06.2019.godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja za prvenstva Omladinske i Kadetske fudbalske lige Crne

Више

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017.

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. На основу чл. 3. 19., 35., 100. ст 2. тач. 1-4. и 13. Закона о спорту и члана 58. став 1. тачка 4. Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М16 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 РЕЗУЛТАТИ: Сомбор, 28.04.2018. године (субота) СОМБОРЕЛЕКТРО JУГОВИЋ 19:18 Судије: Зорић-Барзут

Више

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc RVAČKI SAVEZ SRBIJE III RVAČKA LIGA SRBIJE B I L T E N br. 1. SADRŽAJ: 1. Zapisnik sa sednice Liga odbora III Rvačke lige Srbije, 2. Propozicije takmičenja III RLS 2010. g. Novi Sad, 07.10.2010.g. 1 RVAČKI

Више

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E P R O P O Z I C I J E JUNIORA, KADETA, PIONIRA, PRETPIONIRA KANTONA SARAJEVO ZA SEZONU 2018-2019 Sarajevo, August 2018. godine 1 P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO OMLADINSKIH LIGA SARAJEVO

Више

SPORTSKO TAKMIČENJE U OKVIRU MANIFESTACIJE VIŠE OD PRAVA, BORSKO JEZERO Čl. 1 Teren i lopta PRAVILNIK BASKET 3 X 3 Utakmica se igra na 3x3 košar

SPORTSKO TAKMIČENJE U OKVIRU MANIFESTACIJE VIŠE OD PRAVA, BORSKO JEZERO Čl. 1 Teren i lopta PRAVILNIK BASKET 3 X 3 Utakmica se igra na 3x3 košar SPORTSKO TAKMIČENJE U OKVIRU MANIFESTACIJE VIŠE OD PRAVA, BORSKO JEZERO 2019. Čl. 1 Teren i lopta PRAVILNIK BASKET 3 X 3 Utakmica se igra na 3x3 košarkaškom terenu na kome se nalazi 1 koš. Propisana površina

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA KUPA REGIJA NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU Sarajevo, februar/veljača 2018. godine Na osnovu

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници

Више

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ A ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Тринаесто коло, 09. 03. 2019. године:

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 8 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ПОЛУФИНАЛНИХ УТАКМИЦА КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Прва утакмица 16.12.2017. године. ВК ШАБАЦ - ВК НАИС 10

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 07.05.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж14 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 СУПЕР ЛИГА Нови Сад, 05.05.2018. године (субота) ВОЈВОДИНА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 25:6 (13:3) ЈАБУКА СОМБОРЕЛЕКТРО

Више

PRAVIKNIK

PRAVIKNIK PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADNO-SPORTSKIH SUSRETA SS BOFOS BEOGRAD 2006. godine Na osnovu Odluke SS BOFOS-a o načinu organizovanja radno-sportskih susreta SS BOFOS, Organizacioni odbor na sastanku održanom

Више

Pravilnik ZK

Pravilnik ZK ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УДРУЖИВАЊУ И РАДУ ЗАЈЕДНИЦE КЛУБОВА ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР Нови Сад, 16.07.2018. године На основу чл. 38 и 44 Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина Заједнице

Више

Microsoft Word - Propozicije zone 2019

Microsoft Word - Propozicije zone 2019 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Николе Дражића 15 Тел / Факс 018/ 591-848; 018/ 591-877 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs Број : 272-01 ФС/19 Ниш, 18.07.2019. године

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE PROPOZICIJE SRPSKIH LIGA (GRUPA CENTAR) ZA SEZONU 2018/2019. 1. SISTEM TAKMIČENJA 2. Ekipno prvenstvo Srbije u kuglanju za seniorke i seniore u sezoni 2018/2019 igra se po dvostrukom bod sistemu u disciplini

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 18 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Девето коло,

Више

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРКЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Треће коло, 06. 04.2019. године: ВК ВОЈВОДИНА - ВК

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2016. ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Управни одбор Пливачког савеза централне

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 39 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. Финални турнир Првенства Републике Србије за 2018/2019. годину за мушке млађе категорије играчи до 19 година (2000 и млађе) одржаће се у Крагујевцу 27.-28.

Више

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Organizacioni odbor Tehnički delegate Sudijski kolegijum

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

Broj: 0056

Broj: 0056 FAIR PLAY JUNIOR CUP SEZONA 2015./2016. - PROPOZICIJE - OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim se propozicijama određuje oblik takmičenja u Malonogometnoj ligi FAIR PLAY JUNIOR CUP za takmičarsku sezonu 2015/2016.

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE PROPOZICIJE PRVENSTVA BIH A2 LIGA U SEZONI 2016/2017 GODINE I OPŠTE ODREDBE ČLAN 1. A2 liga prvenstva Bosne i Hercegovine igra se u okviru sistema takmičenja za muške seniorske ekipe u Košarkaškom savezu

Више

БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Осмо коло, 24.

Више

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд,

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, 2019. 1 На основу члана 87. став 3, Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: Управни одбор),

Више

BASKET Bilten 1 Maj 2018

BASKET Bilten 1 Maj 2018 BASKET Bilten 1 Maj 2018 Obaveštenja 1. Turnir u basketu počinje u NEDELJU 13.05.2018.god. 2. Prvog dana turnira će svim ekipama pred početak utakmica biti ukratko izložene propozicije takmičenja. 3. Molimo

Више

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА На основу члана 7. Статута Боксерског савеза Србије, Управни одбор Боксерског савеза Србије на седници одржаној 02.11.2015. године доноси ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2015. УПРАВНИ

Више

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Обреновићева бб, ТПЦ Калча лок. Д-II-93/2 тел: 018/ 591-848; 018/ 591-877 Жиро рачун: 160-17756-61 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs

Више

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА Б Е О Г Р А Д ЈАНУАР 2008. На основу члана 24, ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС,

Више

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018 07.06.2017. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА "ЗАПАД"

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА ЗАПАД На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Војводине (Скупштина Фудбалског савеза Војводине од 24. фебруара 2012), Извршни одбор ФС Војводине, на X седници одржаној 11. фебруара 2014. године усвојио

Више

Propozicije ženske lige

Propozicije ženske lige RUKOMETNI SAVEZ CRNE GORE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA CRNOGORSKIH LIGA ZA ŽENSKE EKIPE ZA TAKMIČARSKU 2018/2019. Podgorica, 07.09.2018. Na osnovu čl. 41. tač. 15. Statuta Rukometnog saveza Crne Gore,

Више

ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ НЕГАТИВНИХ ПОЈАВА У БОКСЕРСКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ НЕГАТИВНИХ ПОЈАВА У БОКСЕРСКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ На основу члана 102. Закона о спорту и на основу члана 6. Статута Боксерског савеза Србије, Управни одбор Боксерског савеза Србије на својој седници одржаној 02.11.2015. године доноси следећи: ПРАВИЛНИК

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE P R O P I S N I K PRVENSTVA ZAGREBA U ODBOJCI NA PIJESKU ZA 2019. GODINU Članak 1. Osnovne odredbe Prvenstvo Zagreba u odbojci na pijesku (u daljnjem tekstu: natjecanje) provodi se temeljem članka 61,

Више

Извршни одбор ФС Србије на основу чл

Извршни одбор ФС Србије на основу чл На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», број 2/2012) и на основу Одлуке о систему сталних такмичења за првенство фудбалских футсал лига, Извршни одбор

Више

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче 1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмичење СОРВ, на седници одржаној 19. фебруара 2018. године,

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: ДЕЧАЦИ М12 НОВИ САД, 18.03.2019.године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М12 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж12 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 11 Зрењанин (ОШ Жарко Зрењанин ), 16.03.2019. године (субота) ПРОЛЕТЕР ДИНАМО

Више

Saopstenje_20

Saopstenje_20 KOŠARKAŠKI SAVEZ SRBIJE REGIONALNI KOŠARKAŠKI SAVEZ ZAPADNA SRBIJA 32000 Čačak, Gospodar Jovanova br. 7 Telefon: 032 348 700, Fax: 032 345 448 Tekući račun: 155-13764-40 E-mail: office.rkszs@gmail.com

Више

Propozicije TMK

Propozicije TMK ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ предлог Београд,... 2019. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

Microsoft Word - Bilten 04 TNS

Microsoft Word - Bilten 04 TNS ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ НОВОГ САДАVOLLEYBALL ASSOCIATON OF NOVI SAD ТЕКУЋИ РАЧУН: 16092405768, Банка Интеса http://www.nsodbojkasavez.org nscitivolley@neobee.net Билтен 04 ТРОФЕЈ НОВОГ САДА С Е З О Н А 2018 /

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ (изменe и допунe од 20.06.2018. и 24.02.2019.) ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 1 На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2, чл. 157. ст. 1, чл. 158. ст. 2.

Више

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар 2018. године На основу члана 15. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо савеза Србије дана 28.12.2018. године

Више

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova П Р Е Д Л О Г На основу чл.100. Закона о спорту ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и чл.46 ст.1 т.3 Статута Атлетског Савеза Србије, Управни одбор Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној

Више

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ``11

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ``11 На основу чл. 6 Правилника о поступку кандидовања, начину избора и опозива чланова Скупштине и других органа Лекарске коморе Србије и чланова скупштине и других органа регионалних лекарских комора у њеном

Више

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1 На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1.12.2016.године донео је ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ

Више

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 Član 1. 28. Auto Rally "Tuzla 2019" u organizaciji udruženja građana "Tuzamk" Tuzla (u daljem tekstu : Rally) održat će se u nedjelju, 12. maja-svibanj 2019. godine. Rally

Више

Microsoft Word - Bilten 05 TNS

Microsoft Word - Bilten 05 TNS ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ НОВОГ САДАVOLLEYBALL ASSOCIATON OF NOVI SAD ТЕКУЋИ РАЧУН: 16092405768, Банка Интеса http://www.nsodbojkasavez.org nscitivolley@neobee.net Билтен 05 ТРОФЕЈ НОВОГ САДА С Е З О Н А 2018 /

Више

ZvaniĊan prevod sa francuskog

ZvaniĊan prevod sa francuskog На основу члана 38. Статута Бејзбол савеза Србије од 18. 03. 2012. године, Управни одбор Бејзбол савеза Србије је на седници 26.01.2013. године донео ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: ДЕЧАЦИ М12 НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М12 и СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 14 Ада, 28.04.2018. године (субота) ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС ДИНАМО 11:14 (5:5) МЛАДОСТ ТСК КАЊИЖА

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Marsovo polje 6, PP 98-52100 PULA OIB: 14116426555 IBAN: HR8523800061132000371 Centrala 052/223-856 Tajnik 052/217-154 Fax 052/382-328 www.nszi.hr e-mail: nogometzi@inet.hr

Више

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09) и члана 39. став 1. тачка 1) Статута, школски одбор Основне школе 1.300 каплара

Више

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI 11000 Beograd тел.011/715-7463 факс: 011/33-76-097 е-mail: sport@beograd.gov.rs w w w. b e o g r a d. r s

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

Microsoft Word - propoyicije pscs 2014

Microsoft Word - propoyicije pscs 2014 ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ЗИМСКА, ЛЕТЊА, ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2014 ГОДИНУ. ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. УО ПСЦС донео је одлуку о Пропозицијама ПСЦС за 2014

Више

P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionic

P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionic P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionici lige su: 1. SC MANDALINA 6. CIAK 2. MNK RUPE 7.TLM

Више

Raspis ekipnog prvenstva RH

Raspis ekipnog prvenstva RH Hrvatski kuglački savez Ilica 37/I, 10000 Zagreb Broj: 5.2/19-IO Zagreb, 13. travnja 2019. godine KUGLAČKIM KLUBOVIMA ŽUPANIJSKIM KUGLAČKIM SAVEZIMA ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ Raspis ekipnog prvenstvo RH

Више

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и Број: 415/2019 Датум: 27.08.2019. КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и систем такмичења ВСС 2019/2020 за сениоре. Напомињем

Више

RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015

RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015 RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten 13. 43. LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015 43. LMK RSB Decaci 1997. - Kolo: 10 Tabela STUD. GRAD - BASK SOKO 42 : 22 PARTIZAN - SCVOŽDOVAC 12

Више

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину Београд, 07. август 2019. године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за 2019. годину 1. Организатор Првенства Србије у кајаку и кануу спринт

Више

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2018/2019 15.08.2018. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

Microsoft Word - FL-nadzor doc

Microsoft Word - FL-nadzor doc Службени гласник РС, бр. 85/2011 На основу члана 13ж. став 8. Закона о финансијском лизингу ( Службени гласник РС, бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

Pravilnik o takmicenju KSS

Pravilnik o takmicenju KSS ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ( усвојен 22.12.2017 и измене и допуне 20.06.2018.) - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА - 20.06.2018. На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2,

Више