ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12,

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12,"

Транскрипт

1 ГОДИНА: V БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/ др. закон) и члана 14. и 39. Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08), седници одржаној дана 22. јуна године, донела је Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Мајданпек" Мајданпек за годину, који је предложио директор дана године. Ово решење објавити у "Службеном листу општине Мајданпек". Решење доставити: - Министарству привреде- Сектору за надзор и контролу ЈП, - ЈКП "Мајданпек" Мајданпек, - Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове и - архиви СО Мајданпек. Број: од 22. јуна године 1176 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/ др. закон) и члана 14. и 39. Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08), седници одржаној дана 22. јуна године, донела је Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек за годину, који је предложио вд директор (број: 518 од године), а усвојио Надзорни одбор, Одлуком под бројем: 7.1/15 од године. Ово решење објавити у "Службеном листу општине Мајданпек". Решење доставити: - Министарству привреде- Сектору за надзор и контролу ЈП, - ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек, - Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове и - архиви СО Мајданпек. Број: од 22. јуна године 1177 На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породицама са децом ("Службени гласник РС", број 16/02, 115/05 и 107/09), члана 39. став 1. тачке 7) Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08), Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 22. јуна године, донела je О Д Л У К У о финансијској подршци породицама са децом на територији општине Mајданпек. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овом Одлуком уређују се права на финансијску подршку породицама са децом на територији општине Мајданпек, средствима из буџета општине Мајданпек, као и поступак, начин и услови за остваривање те подршке. Финансијска подршка породици са децом, у смислу ове Одлуке, има за циљ: 1) побољшање услова за задовољавање основних потреба деце; 2) подстицај рађању деце; 3) подршку породицама са више деце, породицама са децом са сметњама у развоју и деци без родитељског старања; 4) смањење миграције породица са децом са територије општине Мајданпек.

2 2 БРОЈ 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 26. јун Права из ове Одлуке су лична права и не могу се преносити на друга физичка и правна лица. Новчана примања породице по основу финансијске подршке из ове Одлуке не могу бити предмет обезбеђивања или принудног извршења.. ПРАВА ПОРОДИЦА СА ДЕЦОМ НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ Члан 2. Права породица са децом, са пребивалиштем у општини Мајданпек, на финансијску подршку, у смислу ове Одлуке, су: 1) право на једнократни додатак породици код рођења детета, без обзира које је дете по редоследу рађања; 2) право на месечни родитељски додатак који остварује породица за треће и свако наредно дете по редоследу рођења, све до навршених осамнаест година живота детета; 3) право на посебну финансијску подршку, у месечном износу, коју остварује незапослена жена. Једнократни додатак из става 1. тачка 1. овог члана исплаћује се породици код рођења детета у износу од динара по детету. Право на месечни родитељски додатак из става 1. тачка 2. овог члана, породица остварује за: 1) децу старости до 5,5 година; 2) децу која похађају припремни предшколски програм; 3) децу која су ученици неке од школа на територији општине Мајданпек. Право из става 1. тачка 2. признаје се у месечном износу, и то: 1) за треће дете у износу од динара, 2) за четврто дете, 40% од износа за треће дете, односно у износу од динара, 3) за пето дете, 30% од износа за треће дете, односно у износу од динара; 4) за свако наредно дете, по редоследу рађања, 20% од износа за треће дете, односно у износу од динара. Финансијска подршка из става 1. тачка 3. овог члана исплаћује се: 1) незапосленој породиљи до навршене прве године живота детета у износу од динара; 2)незапосленој жени мајци четворо и више малолетне деце, уколико непосредно води бригу о деци, све док је бар четворо деце малолетно, тј. млађе од 18 година, у износу од динара. Породицом, у смислу става 1. тачка 1. и 2. сматрају се брачни и ванбрачни другови и деца истих брачних, односно ванбрачних другова, под условом да живе у заједничком домаћинству, као и усвојитељи и деца, под условом да живе у заједничком домаћинству. Право из става 1. тачка 1. и 2. овог члана остварује и самохрани родитељ који непосредно брине о деци, по акту надлежног органа. За остваривање права, из става 1. тачка 2. овог члана, редослед рођења утврђује се према броју живорођене деце мајке у моменту подношења захтева, а према датуму и часу рођења уписаних у матичну књигу рођених. У случају близаначког или вишеструког порођаја износ помоћи из става 5. тачка 1. повећава се сразмерно броју рођене деце. Право из става 1. тачка 2. овог члана остварује мајка која непосредно брине о детету (по акту надлежног органа) за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење, и која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења. Право из става 1. тачка 2. овог члана изузетно признаће се и уколико је дете претходног реда рођења смештено у установу због потребе континуиране здравствене заштите и неге, односно ако постоји оправдани разлог за смештај детета претходног реда рођења са сметњама у менталном развоју степена теже и тешке менталне ометености, са тешким телесним обољењима и оштећењима, као и са вишеструким сметњама у развоју, а по акту Центра за социјални рад. Право из става 1. тачка 2. овог члана не може се остварити ако мајка или чланови породице у којој живи плаћају порез на имовину на пореску основицу већу од динара или ако родитељи у моменту подношења захтева живе и раде у иностранству. Одредбе става11. сходно ће се примењивати и на остваривање права из става 1. тачка 3. овог члана и у случају када је број малолетне деце, које живе са мајком, мањи од четири. Незапослена мајка која користи право из става 5. тачка 2. не може истовремено користити: 1) право из става 1. тачка 2. овог члана; 2) право из става 5. тачка 1. овог члана. Право на финансијску подршку из става 1. тачка 3. овог члана има незапослена мајка са пребивалиштем на територији општине Мајданпек пријављеним до31. децембра године. Право на финансијску подршку из става 1. тачка 3. овог члана, може остварити и незапослени отац детета, уколико мајка детета није жива, уколико је напустила дете или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету (по акту надлежног органа).. ПОСТУПАК, НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА Члан 3. Поступак за остваривање права по овој Одлуци води се по одредбама Закона о општем управном поступку. Поступак у првом степену води и доноси појединачна решења надлежна служба општинске управе.

3 3 БРОЈ 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 26. јун Против решења из предходног става, може се уложити жалба у року од петнаест дана од дана достављања решења. О жалби против првостепеног решења, решава Општинско веће општине Мајданпек. Члан 4. Право из ове Одлуке остварују се на основу захтева у писаној форми. Поступак за остваривање права по овој Одлуци је бесплатан и ослобођен од плаћања такси. Право из члана 2. став 1. тачка 2. и 3. тече од дана подношења захтева. Права из члана 2. став 1. тачка 2. и 3. за непуни месец утврђује се пропроционално броју дана од подношења захтева до краја месеца, односно од 1. у месецу до дана када престаје право коришћења родитељског додатка, односно посебне помоћи. Право коришћења финансијске подршке из члана 2. став 1. тачка 3. ове одлуке престаје: 1) ако се породиља, односно мајка запосли или промени пребивалиште, наредног дана по запослењу односно промени пребивалишта; 2) ако мајка из члана 2. став 5. тачка 2. не достави, на сваких шест месеци од дана подношења захтева за оставривање финансијске подршке, уверење Националне службе запошљавања да је евидентирана као незапослено лице, наредног дана по истеку рока за достављање уверења; 3) престанком постојања услова прописаних овом Одлуком за коришћење финансијске подршке, даном престанка прописаних услова. Члан 5. Уз захтев за остваривање права из члана 2. тачка 1. на једнократни додатак породици, који подноси један од родитеља, прилажу се следећи докази: 1)извод из матичне књиге рођених за дете; 2) уверења о држављанству за родитеље детета; 3) фотокопија текућег рачуна или штедне књижице подносиоца захтева; 4) фотокопије личних карата родитеља детета. Самохрани родитељ, коме је непосредна брига о деци поверена на основу акта надлежних органа, уз доказе из става 1. овог члана, доставља и оверену копију тог акта. Захтев за остваривање права на једнократни додатак породици, са наведеним доказима, подноси се најкасније до дана пре дана у коме се навршава прва година живота детета. Члан 6. Уз захтев за остваривање права из члана 2. тачке 2. на месечни родитељски додатак, који подноси један од родитеља, прилажу се следећи докази: 1) изводи из матичне књиге рођених за децу; 2) уверења о држављанству за родитеље деце; 3) фотокопије личних карата родитеља деце; 4) изјаву о заједничком домаћинству; 5) фотокопија текућег рачуна или штедне књижице подносиоца захтева; 6) потврду надлежне установе о похађању припремног предшколског програма; 7) потврду о похађању неке од школа на територији општине Мајданпек; 8) акт Центра за социјални рад о постојању оправданих разлога о смештају детета предходног реда рађања у установу због континуиране здравствене заштите и неге; 9) акт Центра за социјални рад којим се доказује да деца предходног реда рађања нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвајање; 10) акт општинске пореске администрације о утврђеном износу пореске основице за порез на имовину; 11) личну изјаву подносиоца захтева да он и његов брачни, односно ванбрачни друг, не живе и не раде у иностранству; 12) акт надлежног органа или Центра за социјални рад којим се доказује да мајка није лишена родитељских права у односу на децу предходног реда рађања. Самохрани родитељ, коме је непосредна брига о деци поверена на основу акта надлежних органа, уз доказе из става 1. овог члана, доставља и оверену копију тог акта. Члан 7. Уз захтев за остваривање права на финансијску подршку из члана 2. став 1. тачка 3. незапослена породиља, односно мајка, прилаже следеће доказе: 1) извод из матичне књиге рођених за дете, односно децу; 2)уверење Националне службе запошљавања да је евидентирана као незапослено лице; 3) уверење о пребивалишту на територији општине Мајданпек издато од стране МУП-а; 4) фотокопију текућег рачуна или штедне књижице подносиоца захтева; 5) акт Центра за социјални рад /доказ да непосредно брине о деци. Одредбе става 1. овог члана сходно се примењују и на оца у случају из члана 2. став 16. ове одлуке. Члан 8. Корисник права из ове Одлуке који је на основу неистинитих или нетачних података, или непријављивањем промена које утичу на губитак или обим права остварио право, дужан је да накнади штету, уплатом (повраћајем) средстава на рачун извршења буџета општине Мајданпек

4 4 БРОЈ 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 26. јун V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 9. Поступак за остваривање права по овој Одлуци који је започет, а није окончан до дана ступања на снагу ове Одлуке, окончаће се по Одлуци по којој је остваривање права повољније за подносиоца захтева. Корисницима који су остваривали право из члана 2. став 1. тачка 2. Одлуке о финансијској подршци породицама са децом на територији општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 8/09 и 17/11) престаје право ступањем на снагу ове Одлуке. Надлежна служба Општинске управе Мајданпек ће, у сваком конкретном случају из предходног става, донети решење о престанку права, због престанка важења Одлуке. Корисници из става 2. овог члана могу поднети нови захтев за остваривање права из члана 2. став 1. тачке 2. ове Одлуке, са доказима неопходним за остваривање права. Члан 10. Висину финансијске подршке из члана 2. ове Одлуке утврђиваће Општинско веће општине Мајданпек посебним актом за сваку календарску годину, најкасније до 31. децембра текуће за наредну годину, у оквиру средстава обезбеђених у буџету општине Мајданпек за ту намену. Актом из предходног става овог члана утврђиваће се и датум пријаве пребивалишта на територији општине Мајданпек из члана 2. став 15. ове Одлуке. Члан 11. Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о финансијској подршци породицама са децом на територији општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 8/09 и 17/11). Члан 12. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Мајданпек". Број: 06 24/3 од 22. јуна године 1178 основу члана 32. став 1. тачка 12) а у вези члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС, број 129/07), као и члана 39. став 1. тачка 13) а у вези члана 62. став 4. Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08), тајним гласањем, донела је Слободан Мршић из Доњег Милановца разрешава се дужности члана Општинског већа општине Мајданпек. Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Мајданпек. Број: од 22. јуна године 1179 основу члана 32. став 1. тачка 12) а у вези члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС, број 129/07), као и члана 39. став 1. тачка 13) а у вези члана 62. став 4. Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08), тајним гласањем, донела је О Д Л У К У о избору члана Општинског већа општине Мајданпек Саша Либрић, струковни менаџер из Доњег Милановца бира се за члана Општинског већа општине Мајданпек. Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Мајданпек. Број: од 22. јуна године 1180 основу члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 129/07), донела је о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за културу Мајданпек Љубомир Брандушановић из Мајданпека, разрешава се даљег вршења дужности директора Центра за културу Мајданпек. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Мајданпек''. О Д Л У К У о разрешењу члана Општинског већа општине Мајданпек

5 5 БРОЈ 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 26. јун Решење доставити: именованом, Центру за културу Мајданпек, архиви СО Мајданпек. Број: 06-24/7-1 од 22. јуна године 1181 основу члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 129/07), донела је о именовању вршиоца дужности директора Центра за културу Мајданпек Именује се Раде Стојковић, дипломирани економиста из Мајданпека, за вршиоца дужности директора Центра за културу Мајданпек, до доношења одлуке о именовању директора по конкурсу, а најдуже шест месеци. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Мајданпек''. Решење доставити: именованом, Центру за културу Мајданпек, архиви СО Мајданпек. Број: 06-24/7-2 од 22. јуна године 1182 основу члана 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/12), донела је Решење доставити: именованом, ЈП за комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек и архиви Привременог органа. Број: 06 24/7-3 од 22. јуна године 1183 основу члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 129/07), на предлог Скупштине друштва, а на основу спроведеног јавног конкурса за избор директора, донела је o именовању директора Друштва са ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор Мајданпек'' Именује се Ервин Стојановић, шумарски инжењер из Јасикова, за директора Друштва са ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор Мајданпек'', на мандатни период од 4 године.. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Мајданпек''. Решење доставити: именованом, ДОО ''Бизнис инкубатор Мајданпек, архиви СО Мајданпек. Број: 06-24/7-4 од 22. јуна године о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек Именује се Тихомир Тодоровић за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек, до доношења одлуке о именовању директора по конкурсу, а најдуже шест месеци. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Мајданпек''.

6 6 БРОЈ 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 26. јун 2015.

7 7 БРОЈ 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 26. јун С А Д Р Ж А Ј Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Мајданпек" Мајданпек за годину...1 Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек за годину...1 Одлука о финансијској подршци породицама са децом на територији општине Mајданпек...1 Одлука о разрешењу члана Општинског већа општине Мајданпек...4 Одлука о избору члана Општинског већа општине Мајданпек...4 Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за културу Мајданпек 4 Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за културу Мајданпек 5 Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналне услуге ''Водовод'' Мајданпек.5 Решење o именовању директора Друштва са ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор Мајданпек''.. 5

8 8 БРОЈ 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 26. јун ИЗДАВАЧ: Општина Мајданпек Стручна служба органа општине, ул Трг ослобођења бб Мајданпек ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: мр Србислав Живковић, тел: (030) ТЕЛЕФОНИ: Редакција (030) лок УПЛАТНИ РАЧУН: , остали приходи у корист нивоа Општине Мајданпек, позив на број ШТАМПА: Стручна служба органа општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 08 03. ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалне заштите, На основу члана 11. став 4. а у вези члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање ната

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање ната СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 10 13.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање наталитета општине Књажевац ( Сл. лист општине Књажевац,

Више

Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољо

Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољо Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољопривредну производњу 10 Утврђивање испуњености услова

Више

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè br docx)

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè  br docx) СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLII Годишња претплата Број 3 Бач, 25. јануар 2017. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 7. ОДЛУКА О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Сл. гласник РС, бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство Републике Србије. Члан 2 Држављанство Републике Србије

Више

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке Број: I-РП-1-58/14 Дана: 21.02.2015. Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману ( Службени

Више

На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС", број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31

На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31 На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС", број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31 Одлуке о јавном градском и приградском превозу путника

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул године 198 На основу члана 209. став 1. та

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул године 198 На основу члана 209. став 1. та SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул 2013. године 198 На основу члана 209. став 1. тачка 5, члана 210. став. 3. и члана 213. Закона о социјалној

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број 20 30.11.2015. Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС, број 107/2005, 72/2009

Више

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc "Službeni glasnik RS", br. 18/92, "Službeni list SRJ", br. 42/2002, "Službeni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA Član 1. Srbima i građanima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske

Више

ГОДИНА: XI БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1786 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 11. октобра године, на

ГОДИНА: XI БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1786 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 11. октобра године, на ГОДИНА: X БРОЈ: 28 16. октобар 2018. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1786 на основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 54/12), донела је о потврђивању мандата

Више

_sr

_sr БРОЈ 11. ГОДИНА XLVI г. С Е Н Т А 110. На основу члана 4. става 2. Правилника о расподели средстава Фонда за стипендирање студената Општине Сента ( Службени лист општине Сента, број 16/2009 и 17/2010)

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXIX 29. март 2007. г., XXXIX. évfolyam 2. szám Topolya, 2007. március 29. Број 2. 29.03.2007. СТРАНА 10. OLDAL 2007.03.29. 2. szám 12.

Више

mm

mm S L U Ž B E N I L I S T GRADA ČAČKA BROJ 15 12. novembar 2009. godine Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima ( Sl. glasnik RS br. 129/2007), člana 63. Statuta grada Čačka («Sl. list grada Čačka»

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: 22.05.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 61. Статута општине

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ С Е Н Т А 116. На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС, бр 15/2016), члана 32. став 1.

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА  УБ Број 1 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 20. март 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 1 Уб, 20. март 2014. године Бесплатан примерак 1. На основу члана 32. тачка

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 10 05. ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ Општинско веће Број: 06-62/2019-09 05.07.2019.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 18. септембар године Бесплатан примерак Број 33 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 352. На основу члана 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 18. септембар године Бесплатан примерак Број 33 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 352. На основу члана 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 18. септембар 2018. године Бесплатан примерак Број 33 АКТИ 352. На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007,

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу Година LV Број 31/2018 284 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС и 54/2011),

Више

Број: СТРАНА 47. OLDAL szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007

Број: СТРАНА 47. OLDAL szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 Број: 16. 09.06.2016. СТРАНА 47. OLDAL 2016. 06.09. 16. szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 12. Статута

Више

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXI БРОЈ 12 ЛАПОВО, 09. октобар 2015. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д. 156. На основу чл.53. и 54. а у

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 2 Нови Бечеј 16.01.2013. године година XLV 1. На основу члана 92. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011 и

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

ГОДИНА: X БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра године

ГОДИНА: X БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра године ГОДИНА: X БРОЈ: 29 30. октобар 2017. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра 2017. године, на основу члана 8. Одлуке о стипендирању ученика

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: 4 9. фебруар На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС,"број: 119/12, 116/13- аутентично тумач

ГОДИНА: IX БРОЈ: 4 9. фебруар На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС,број: 119/12, 116/13- аутентично тумач ГОДИНА: X БРОЈ: 4 9. фебруар 2016. 1293 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС,"број: 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и члана 14 и 39. Статута

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

ГОДИНА: XI БРОЈ: децембар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра годи

ГОДИНА: XI БРОЈ: децембар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра годи ГОДИНА: XI БРОЈ: 39 20. децембар 2018. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра 2018. године, на основу члана 64. Статута општине Мајданпек (''Службени

Више

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин Година LIV Број 5/2018 40 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштине Бачка Паланка број 24/2013 - пречишћен текст) и члана

Више

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: 14.12.2018.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 46.Закона о локалној

Више

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18 Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18   Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш www.arilje.org.rs Ариље, 13. новембар 2018. године Година MMXV Број 18 САДРЖАЈ Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Ариље Зорану Тодоровићу...2 Решење о потврђивању мандата одборнику

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез ОПШТИНЕ 30.03.2018. На основу члана 76. и 77. а у вези са чланом 64. Закона о јавној својини ( Службени гласник РС бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 71. став 1. тачка

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

broj 114.indd

broj 114.indd 22.12.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 114 9 3. трошкови превоза приликом доласка на посао и враћања са посла. Члан 5. (1) Корисници буџетских средстава дужни су да у Регистру редовно ажурирају

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIX БРОЈ 18 30. новембар 2018. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 335. На основу члана 6. став 5 до 7. и чл. 7а ст. 1. и 2. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'',

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА 114. Закључак

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., 28.09. 2017. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 109. На основу чл. 48. и чл.56 ст.6 Закона о локалним

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVIII Број 18. ТЕМЕРИН 30.12.2015. Примерак 100,00 динара 338. На основу члана 6. и члана 33. Закона о о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Више

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист општине Прибој број 12/08, ) и члана 42. Одлуке о усклађивању

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LIII ТИТЕЛ, 22. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 1 На основу члана 104.став 3.,4. и 5. Закона о основама система образов

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LIII ТИТЕЛ, 22. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 1 На основу члана 104.став 3.,4. и 5. Закона о основама система образов СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LIII ТИТЕЛ, 22. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 1 На основу члана 104.став 3.,4. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број 88/2017

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

број 21 2

број 21 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 На основу

Више

Microsoft Word

Microsoft Word СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2018. Број: 5. Кнић, 21. 02. 2018. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 19. 02. 2018. године, на основу

Више

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће поступак и начин покретања поступка Порески обвезник,

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА У ОПШТИНИ ЧЕЛИНАЦ ПРЕДЛАГАЧ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ПРИПРЕМA: Одјељење за финансије,

Више

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен Година LIV Број 20/2018 176 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на осн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на осн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на основу члана 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају

Више

Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, Београд ОБРАЗ

Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, Београд ОБРАЗ Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, 11000 Београд ОБРАЗАЦ БР. 1 (за лица која право остварују први пут) Број

Више

Страна 92 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2019 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 92 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2019 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 92 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.03.2019.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2019 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 32. Закона о локалној

Више

Број- 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Датум: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примј

Број- 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Датум: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примј СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примјерка КМ Број: 14/2016 Кнежево, 05.12.2016. године Уређује редакциони одбор: Одговорни уредник: В.д. Секретар СО-е

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чланом

Више

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente Gradska uprava grada Beograda, sekretarijat za obrazovanje objavljuje konkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavnu 2010/2011.god. za 1.000 socijalno-materijalno

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE (Sl. glasnik RS, br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju merila za utvrđivanje

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 17. Кнић, 13.10.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 13. 10. 2017.

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА www.gornjimilanovac.rs ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

Sl-38.indd

Sl-38.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 38, 24. јун 2016. примерак 40,00 динара Градско веће 331 На основу члана 5. став 1. Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

ГОДИНА: XI БРОЈ: март ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1668 На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Срби

ГОДИНА: XI БРОЈ: март ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1668 На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Срби ГОДИНА: XI БРОЈ: 4 27. март 2018. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1668 На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVII Број 11. ТЕМЕРИН 23. СЕПТЕМБАР 2014. Примерак 100,00 динара 163. На основу члана 118. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 32/13...75/14) и члана

Више

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br.08 7534/1 Bijelo Polje, 03.09.2019. godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAVNIH PRIHODA Na osnovu čl.11 Zakona o slobodnom pristupu

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 7 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 26. МАРТ ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 150, На основу чла

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 7 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 26. МАРТ ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 150, На основу чла СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 7 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 26. МАРТ 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 150,00 93. На основу чланова 32. тачка 8. и 66. Закона о локалној самоуправи

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла 2016. године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 28. - Решење о закључењу Јединственог бирачког

Више

број 27 2

број 27 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 На основу члана 6. и 7а. и члана 38б. Закона о порезима на имовину ( Службени гласник РС, бр. 26/2001...68/14),

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА ОПШТИНСКЕ

Више

На основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у за

На основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у за На основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку

Више

БРОЈ

БРОЈ РЕГИСТАР ЗА 2007. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2007. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о утврђивању стопа пореза

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. Број 22 Година 54 Издаје Служба Скупштине општине

Више

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1187 На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ( ''Службени лист општине Мајданпек''

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1187 На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ( ''Службени лист општине Мајданпек'' ГОДИНА: VIII БРОЈ: 20 27. јул 2015. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1187 На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ( ''Службени лист општине Мајданпек'' број 7/2008) и члана 15. Одлуке о грађевинском земљишту

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

S L B E N I L I S T OP[TINE VR[AC GODINA XXXX VR[AC, 07. FEBRUAR GODINE BROJ 1/ На основу члана 13. став 2 и 3. и члана 88. став 2. З

S L B E N I L I S T OP[TINE VR[AC GODINA XXXX VR[AC, 07. FEBRUAR GODINE BROJ 1/ На основу члана 13. став 2 и 3. и члана 88. став 2. З S L U @ B E N I L I S T OP[TINE VR[AC GODINA XXXX VR[AC, 07. FEBRUAR 2012. GODINE BROJ 1/2012 1. На основу члана 13. став 2 и 3. и члана 88. став 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»

Више

Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању лока

Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању лока Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 30.11.2018.год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'',бр.62/06...96/17-усклађени

Више

`

` Година : LIII Број 01 О Џ А Ц И 31. ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ Рeдни број 1. 2. 3. 4. С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Назив акта Решење о разрешењу Председника, заменика предеседника и чланова Управног

Више

24. август године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 5 Ариље, 24. август године Година MMXV Број 5 САДРЖАЈ Решење о раз

24. август године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 5   Ариље, 24. август године Година MMXV Број 5 САДРЖАЈ Решење о раз www.arilje.org.rs Ариље, 24. август 2015. године Година MMXV Број 5 САДРЖАЈ Решење о разрешењу председника општине Ариље...3 Решење о престанку мандата заменика председника општине Ариље...3 Решење о престанку

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. lis

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor:   ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA (Sl. lis Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Sl. list SRJ", br. 42/92,

Више

16 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Посластичарнице од пет до 10 узорака Објекти базена, сауна, салона за његу и уљеп

16 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Посластичарнице од пет до 10 узорака Објекти базена, сауна, салона за његу и уљеп 16 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 74 9.8.2018. 10. Посластичарнице од пет до 10 узорака 11. 12. Објекти базена, сауна, салона за његу и уљепшавање, фризерских салона, салона у којима се пружају

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Microsoft Word - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama На основу члана 30. став 1. тачка 12. и члана 79. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 9/02, 33/04 и 135/04) и члана 25. Статута општине Инђија («Службени лист општина Срема» број

Више