Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za godinu Podgorica, jul 2018.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za godinu Podgorica, jul 2018."

Транскрипт

1 Crna Gora Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za godinu Podgorica, jul godine

2

3 SADRŽAJ UVOD NADLEŽNOSTI REGULATORNE AGENCIJE ZA ENERGETIKU VEZANE ZA REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI KADROVSKO OSPOSOBLJAVANJE AGENCIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGULACIJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI FINANSIRANJE AGENCIJE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA REGULISANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI AKTIVNOSTI AGENCIJE VEZANE ZA REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI Rad sa konsultantima na izradi podzakonskih akata Posjete preduzećima, odnosno privrednim društvima koja obavljaju regulisane komunalne djelatnosti Sagledavanje stanja u Sektoru regulisanih komunalnih djelatnosti SARADNJA AGENCIJE SA DRŽAVNIM ORGANIMA, REGULATORNIM TIJELIMA IZ OKRUŽENJA I MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA Međunarodna aktivnost Saradnja sa institucijama u Crnoj Gori UKAZIVANJE NA ODNOSE KOJE BI TREBALO UNAPRIJEDITI BUDUĆIM ZAKONSKIM RJEŠENJIMA KAKO BI SE STVORILI USLOVI ZA PUNU PRIMJENU REGULACIJE AKTIVNOSTI I OBAVEZE KOJE PREDSTOJE AGENCIJI U NAREDNOM PERIODU REZIME POPIS TABELA Tabela 1. Prikaz broja korisnika usluga javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama Tabela 2. Broj zaposlenih kod vršilaca Tabela 3 Cijene usluga javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama Tabela 4. Struktura rashoda analiziranih vršilaca

4

5 Crna Gora

6

7 UVOD Osnov za izradu i dostavljanje Izvještajа o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za godinu (u daljem tekstu: Izvještaj), Skupštini Crne Gore sadržan je u članu 49 stav 1 tačka 6 Zakona o komunalnim djelatnostima (''Službeni list CG'', broj 55/16), kojim je propisano da (u daljem tekstu: Agencija) priprema i dostavlja Skupštini Crne Gore godišnji izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti, do 31. jula tekuće za prethodnu godinu. Zakonom o komunalnim djelatnostima (u daljem tekstu: Zakon) određene su komunalne djelatnosti i uređeni uslovi i način njihovog obavljanja. Zakonom je propisano da su komunalne djelatnosti, kao djelatnosti od javnog interesa, pružanje komunalnih usluga koje su nezamjenljiv uslov života i rada građana, privrednih i drugih subjekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave i održavanje komunalne infrastrukture, opreme i sredstava za obavljanje tih djelatnosti (član 2). Iz navedenog proizilazi da su komunalne djelatnosti vezane za lokalnu zajednicu, kao i da se njihovim organizovanjem i obavljanjem obezbjeđuju uslovi za normalan život i funkcionisanje lokalnog stanovništva, kao i za obavljanje djelatnosti privrednih subjekata u okviru te zajednice. Tako je Zakonom propisano da obavljanje komunalnih djelatnosti na svojoj teritoriji obezbjeđuje i bliže uređuje jedinica lokalne samouprave (član 14 stav 1). Istovremeno, i Zakonom o lokalnoj samoupravi ( Službeni list CG, broj 2/18), propisano je da opština, u skladu sa zakonom i drugim propisima, uređuje i obezbjeđuje obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti i održavanje komunalne infrastrukture. Zakonom o komunalnim djelatnostima iz godine se prvi put, dvije komunalne djelatnosti, i to javno vodosnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama, određuju kao regulisane komunalne djelatnosti, čija regulacija je povjerena Agenciji, kao regulatoru energetskog sektora Crne Gore, sa iskustvom u regulaciji tog sektora od godine. Zakon (član 4) definiše obje ove djelatnosti, i to: 1) javno vodosnabdijevanje je zahvatanje, tretman, zaštita izvorišta voda i isporuka vode korisnicima za piće i druge potrebe, vodovodnom mrežom do mjernog instrumenta potrošača, uključujući i mjerni instrument; 2) upravljanje komunalnim otpadnim vodama je: - prihvatanje i odvođenje otpadnih voda iz domaćinstava i voda sličnog sastava javnom kanalizacijom, njihovo prečišćavanje i ispuštanje u recipijent; - prihvatanje i odvođenje predtretiranih otpadnih voda nastalih tokom proizvodnog procesa koje se ispuštaju u mrežu javne kanalizacije za otpadne vode; - crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama; - tretman i zbrinjavanje kanalizacionog mulja. Uključivanje Agencije kao nezavisnog regulatornog tijela u uređivanje ovih djelatnosti, vezano je za već postojeće iskustvo regulacije ovog sektora u evropskim državama, kao i nastojanje da se povjeravanjem uređivanja tijelu koje je nezavisno od organa lokalne vlasti, bez obzira na nivo razvijenosti opština ili raspoloživost resursima, omogući ujednačenost u kvalitetu pružanja usluga, njihova dostupnost pod jednakim uslovima i ekonomska održivost subjekata koji obavljaju ove djelatnosti na teritoriji Crne Gore. Iskustvo u regulaciji se posebno odnosi na način određivanja cijena usluga uz poštovanje ekonomskih zakonitosti, univerzalnih principa u regulaciji mrežnih djelatnosti, obezbjeđivanje minimuma kvaliteta u pružanju usluga i poređenja poslovanja subjekata koji obavljaju regulisane komunalne djelatnosti (benčmarking) kao simulatora konkurencije. 7

8 Naziv Agencije, shodno novim nadležnostima, biće promijenjen izmjenama Zakona o energetici, kojim su uređena statusna pitanja Agencije. Subjekte koji obavljaju regulisane komunalne djelatnosti Zakon označava kao vršioce regulisanih komunalnih djelatnosti (u daljem tekstu: vršioci). Sadržaj Izvještaja nije propisan Zakonom, pa su sadržinu ovog prvog Izvještaja odredile okolnosti i događaji koji su se odvijali u izvještajnom periodu. Ovdje se prvenstveno misli na činjenicu da je finansiranje Agencije za obavljanje poslova regulacije komunalnih djelatnosti za godinu obezbijeđeno tek sredinom godine, kada je i formirana Služba za regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: Služba) u okviru Agencije. Takođe, rad konsultanata angažovanih za izradu nacrta podzakonskih akata Agencije u skladu sa Zakonom nije završen ugovorenom dinamikom, zato što su predmet svog rada, nakon analize Zakona, u izvještajnom periodu usmjerili isključivo na izmjene i dopune Zakona i podzakonskim aktima zasnovanim na tim izmjenama, a ne na izradu akata u skladu sa važećim Zakonom. U Izvještaju je dat i prikaz aktivnosti Agencije u stvaranju uslova za realizaciju nadležnosti utvrđenih Zakonom, upoznavanju sa stanjem i organizacijom sektora regulisanih komunalnih djelatnosti i saznanjima do kojih se došlo neposrednim uvidom u rad i pisanom komunikacijom sa vršiocima i organima lokalne uprave, aktivnosti na sprovođenju obuka zaposlenih u Službi, aktivnosti koje su sprovedene kroz regionalnu i međunarodnu saradnju, u cilju upoznavanja sa iskustvima u regulaciji ovih djelatnosti. U prvom polugodištu godine, nastavljene su započete aktivnosti na realizaciji poslova Agencije, a paralelno sa izradom ovog izvještaja teče postupak izrade podzakonskih akata koje je Agencija u obavezi da donese u skladu sa Zakonom. Izvještaj sadrži: 1) nadležnosti Agencije vezane za regulisane komunalne djelatnosti; 2) kadrovsko osposobljavanje Agencije za obavljanje poslova regulacije komunalnih djelatnosti; 3) finansiranje Agencije u dijelu koji se odnosi na regulisanje komunalnih djelatnosti; 4) pregled aktivnosti Agencije vezanih za regulisane komunalne djelatnosti posebno o radu sa konsultantima, posjetama vršiocima, zaključcima iz dokumentacije, podataka i informacija dostavljenih od strane vršilaca, kao i komunikacije sa njima, sprovedenih u cilju upoznavanja sa stanjem u sektoru regulisanih komunalnih djelatnosti; 5) informacije o saradnji Agencije sa državnim organima, regulatornim tijelima iz okruženja i međunarodnim institucijama; 6) ukazivanje na odnose koje bi trebalo unaprijediti budućim zakonskim rješenjima, kako bi se stvorili uslovi za punu primjenu, odnosno ostvarivanje ciljeva regulacije predmetnih komunalnih djelatnosti; 7) aktivnosti i obaveze koje predstoje Agenciji u narednom periodu. 8

9 1. NADLEŽNOSTI REGULATORNE AGENCIJE ZA ENERGETIKU VEZANE ZA REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI Zakonom je utvrđeno (član 47) da su ciljevi regulacije komunalnih djelatnosti: 1) da se poslovanje vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti zasniva na principima objektivnosti, transparentnosti i nediskriminacije; 2) pružanje komunalnih usluga korisniku po pravednim cijenama; 3) podsticanje konkurencije regulisanih komunalnih djelatnosti; 4) održivo poslovanje vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti; 5) ravnoteža interesa korisnika i vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti. Takođe, članom 49 stav 1 Zakona, propisano je da, radi ostvarenja ciljeva regulacije, Agencija vrši sljedeće poslove: 1) izdaje, mijenja i oduzima licence za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti; 2) vrši nadzor nad radom i poslovanjem vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti u pogledu poštovanja uslova iz izdatih licenci; 3) vrši međusobno poređenje poslovanja i pokazatelja učinaka vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti na bazi propisanih indikatora (benčmarking); 4) donosi podzakonska akta za regulisane komunalne djelatnosti; 5) daje saglasnost na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti (komunalnih usluga i komunalnog proizvoda); 6) priprema i dostavlja Skupštini Crne Gore godišnji izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti, do 31. jula tekuće za prethodnu godinu. 9

10 2. KADROVSKO OSPOSOBLJAVANJE AGENCIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGULACIJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI Iako je Zakon stupio na snagu 25. avgusta godine, Služba za regulisane komunalne djelatnosti u Agenciji formirana je 28. juna godine, kada su za to stvoreni finansijski uslovi. Naime, preuzimanje nadležnosti na regulaciji komunalnih djelatnosti zahtijevalo je obezbjeđivanje finansijskih sredstava za formiranje nove službe u Agenciji. S tim u vezi, u skladu sa Zakonom o budžetu za godinu ( Službeni list CG, broj 83/16), koji se primjenjivao od 1. januara godine, predviđeno je finansiranje Agencije za obavljanje poslova utvrđenih Zakonom. Međutim, sporazum o finansiranju Agencije u skladu sa navedenim Zakonom o budžetu, Ministarstvo održivog razvoja i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo), je sa Agencijom zaključilo 25. maja godine, čime su se stvorili uslovi za osnivanje Službe. Nakon potpisivanja navedenog sporazuma i obezbjeđivanja finansiranja Agencije za godinu, stvoreni su uslovi za izmjene Statuta Agencije i na osnovu istog, izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, utvrđeni su poslovi u Službi za regulisane komunalne djelatnosti, koji se odnose na: 1) pravno tehničku obradu i pripremu opštih akata i obrazloženja akata koje Agencija donosi na osnovu ovlašćenja propisanih Zakonom; 2) obradu i pripremu pojedinačnih pravnih akata u primjeni Zakona, u okviru nadležnosti Agencije; 3) pripremu mišljenja i saglasnosti na akta regulisanih komunalnih subjekata u skladu sa Zakonom; 4) davanje stručnih uputstava i mišljenja regulisanim komunalnim subjektima u dijelu obaveza Agencije utvrđenih Zakonom; 5) obradu zahtjeva za izdavanje, mijenjanje i oduzimanje licenci za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti; 6) kreiranje i vođenje registara licenci iz djelatnosti Službe; 7) praćenje prava Evropske unije u oblasti regulisanih komunalnih djelatnosti, sporazuma, direktiva, odluka, ugovora u cilju njihove primjene i ocjene usklađenosti opštih akata Agencije; 8) predlaganje, unapređenje i izmjena opštih akata koje primjenjuje i prati; 9) pripremu godišnjeg izvještaja o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti; 10) izradu projektnih zadataka, programa i izvještaja iz oblasti rada Službe; 11) pripremu podataka iz okvira rada Službe; 12) druge poslove iz nadležnosti Agencije, u skladu sa potrebama procesa i organizacije rada. U skladu sa navedenim aktom o sistematizaciji, utvrđena su radna mjesta i tokom godine izvršen prijem zaposlenih pravne, ekonomske i građevinske struke. U izvještajnom periodu, Služba je brojila troje zaposlenih, kao i dva pripravnika po Programu stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem građevinske i mašinske struke. Danas, Službu čine ukupno četiri zaposlena, i to: pravne, ekonomske i građevinske struke. U cilju osposobljavanja, odnosno jačanja kadrovskih kapaciteta u Službi, Agencija je navedene zaposlene u prvom periodu rada, upoznavala sa univerzalnim principima i načelima regulacije mrežnih djelatnosti radi njihove primjene u regulaciji komunalnih djelatnosti. 10

11 3. FINANSIRANJE AGENCIJE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA REGULISANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI Članom 50 st. 1 i 2 Zakona, propisano je da se rad Agencije za obavljanje djelatnosti utvrđenih tim zakonom finansira iz naknade koju plaćaju vršioci, koja se određuje u cilju pokrivanja procijenjenih troškova Agencije za obavljanje djelatnosti utvrđenih Zakonom. U skladu sa sadašnjim zakonskim određenjem, iznos predmetne naknade određuje Agencija posebnim aktom, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore. Međutim, tek nakon donošenja podzakonskih akata i stvaranja uslova za njihovu implementaciju stvaraju se i uslovi za primjenu navedene odredbe Zakona. Kako Zakonom nije propisan način privremenog finansiranja Agencije do stvaranja uslova za samostalno finansiranje, bilo je neophodno obezbijediti drugi način finansiranja Agencije za obavljanje predmetnih poslova. Iz navedenog razloga, kao što je već navedeno, sredstva za finansiranje rada Agencije u godini, obezbijeđena su iz Budžeta Crne Gore preko Ministarstva. Naime, Zakonom o budžetu Crne Gore za godinu, opredijeljena su sredstva u iznosu od , za kadrovsko i tehničko osposobljavanje Agencije za obavljanje poslova regulacije regulisanih komunalnih djelatnosti. Na osnovu Sporazuma, broj /23, koji je zaključen 25. maja godine, između Ministarstva i Agencije, utvrđeni su obim i struktura rashoda Službe u godini, i to za: 1) zarade i druga lična primanja zaposlenih, osiguranje zaposlenih; 2) obezbjeđenje prostornih pretpostavki (zakup i održavanje); 3) nabavku kancelarijske i računarske opreme i softvera; 4) troškove poslovanja (telefon i domeni, poštanske usluge, električna energija, voda i komunalije, kancelarijski i drugi materijal, stručna literatura, troškovi štampanja, troškovi provizija i drugi interni troškovi); 5) troškove edukacije (konsultanti i drugo). 11

12 4. AKTIVNOSTI AGENCIJE VEZANE ZA REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI Poslovi vezani za regulisane komunalne djelatnosti koje je Agencija obavljala u izvještajnom periodu bili su pripremne aktivnosti za početak sprovođenja regulacije regulisanih komunalnih djelatnosti. Izvještajni period naročito karakteriše rad sa konsultantima na izradi podzakonskih akata, posjete vršiocima, odnosno sagledavanje stanja u sektoru predmetnih komunalnih djelatnosti, i na osnovu toga izvršene analize i zaključci. U radu Agencije na ovim poslovima u izvještajnom periodu, pored zaposlenih u Službi, aktivno su učestvovali organi Agencije, kao i stručne službe za regulisane energetske djelatnosti Rad sa konsultantima na izradi podzakonskih akata U postupku pripreme podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja utvrđenih Zakonom, Agencija je imala konsultantsku pomoć. Naime, u cilju obezbjeđivanja podrške u uspostavljanju održive regulacije u oblasti regulisanih komunalnih djelatnosti, Ministarstvo je, u okviru DWP (Danube Water Program) u saradnji sa IAWD (The Technical Secretariat of the international Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchment Area), dobilo podršku da realizuje projekat koji se odnosi na izradu propisa za uspostavljanje regulacije u dijelu vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama, pripremu internih akata Agencije i pripremu i implementaciju plana i programa obuka zaposlenih u Agenciji. Projekat je osmišljen tako da je podrška obezbijeđena kroz konsultantsku podršku i prenos iskustava iz drugih država kroz organizovane radionice. Uzimajući u obzir najbolje prakse u domenu regulacije komunalnih djelatnosti, kao i analizu postojećeg stanja, uvažavajući specifičnosti komunalnog sektora u Crnoj Gori, ovim projektom je predviđeno da konsultant izradi nacrte podzakonskih akata, i to: 1) propisa kojim se uređuje način utvrđivanja cijene regulisane komunalne usluge; 2) propisa kojim se uređuje minimum kvaliteta i obim poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti; 3) propisa kojim se uređuje način izdavanja, mijenjanja i oduzimanja licenci za regulisane komunalne djelatnosti; 4) propisa kojim se uređuje poređenje poslovanja i pokazatelja učinaka vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti (benčmarking); kao i 5) plan koji sadrži način i dinamiku obuke zaposlenih u Agenciji, u dijelu regulacije predmetnih komunalnih djelatnosti. Konsultant je, takođe, imao zadatak da predloži izmjene i dopune Zakona ukoliko se to tokom analize Zakona, odnosno rada na podzakonskim aktima pokaže neophodnim. Već u početnoj fazi rada konsultanta, na osnovu analize Zakona koju je uradila Agencija, kao i analize konsultanta, uočeno je da postoji potreba za intervencijama u Zakonu, koje bi konkretizovale ovlašćenja Agencije kako u odnosu na podzakonska akta na čije donošenje je obavezana, tako i u njihovoj primjeni. Ocijenjeno je da je za stvaranje dobrog regulatornog okvira neophodno izmijeniti, odnosno dopuniti Zakon, sa kojima bi se kasnije uskladili podzakonski akti Agencije. Iz tog razloga, konsultanti su započeli rad na izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima i podzakonskim aktima, u skladu sa tim izmjenama i dopunama Zakona. Tokom ovog procesa, konsultanti su sa Ministarstvom produžavali ugovor o angažmanu, pa njihov rad na izradi konačnih tekstova nije završen u godini, u skladu sa planiranom dinamikom predviđenom ugovorom o njihovom angažmanu (prvobitni rok za završetak akata je bio 30. septembar godine), već se nastavio i u godini. 12

13 Imajući u vidu već istaknuto kašnjenje u finansiranju rada Agencije, i u skladu sa tim formiranje Službe u junu mjesecu 2017.godine, to je istovremeno uslovilo i dinamiku rada Agencije na donošenju podzakonskih akata, pomjerajući rokove za njihovo donošenje. Sa druge strane, kako se u godini nijesu stekli predviđeni uslovi da Agencija usvoji podzakonske akte na osnovu rada konsultanata, iz tog razloga je Agencija pristupila njihovoj izradi na osnovu važećeg zakona. Ova aktivnost je, kao što je već navedeno u uvodnom dijelu ovog izvještaja, u toku. Takođe, Njemačka razvojna banka KfW, na zahtjev Agencije, obezbijedila je pomoć eksperta čiji je zadatak, takođe, bio podrška Agenciji pri formiranju regulatorno-pravnog okvira, odnosno pripreme podzakonskih akata Posjete preduzećima, odnosno privrednim društvima koja obavljaju regulisane komunalne djelatnosti Regulisane komunalne djelatnosti u Crnoj Gori, obavljaju 23 vršioca 1 i to 20 privrednih društava i tri javna preduzeća 2 koja se još uvijek nijesu reogranizovala u privredna društva. Njihovi osnivači su jedinice lokalne samouprave. Radi upoznavanja sa stanjem u sektoru regulisanih komunalnih djelatnosti, predstavnici Agencije u izvještajnom periodu posjetili su 21 vršioca, dok će dva novoosnovana vršioca, DOO Komunalne djelatnosti Gusinje i DOO Komunalna djelatnost Petnjica, biti posjećena u godini. Na sastancima sa predstavnicima navedenih vršilaca, predstavnici Agencije su predstavljali svoje nadležnosti u oblasti regulisanih komunalnih djelatnosti u skladu sa Zakonom i aktivnosti koje slijede u narednom periodu, koje se naročito odnose na pripremu podzakonskih akata, ali i na buduće obaveze ovih vršilaca. Teme koje su razmatrane na sastancima su: 1) institucionalna organizovanost, kadrovska osposobljenost i tehnička opremljenost vršilaca; 2) objekti i njihovo stanje, svojina nad objektima, komunalnom infrastrukturom i zemljištem koje koristi vršilac i katastar vodova; 3) način finansiranja i realizacije tekućeg održavanja i investicionog ulaganja; 4) način određivanja cijena regulisanih komunalnih usluga; 5) stepen naplate i pokrivenost troškova iz cijena regulisanih komunalnih usluga; 6) uloga vršioca u upravljanju projektovanjem i izgradnjom vodovodnih sistema na seoskim područjima i upravljanje ovim sistemima u fazi eksploatacije; 7) gubici u mreži, mjere koje se sprovode radi smanjivanja gubitaka vode u sistemu; 8) odnos sa osnivačem. Cilj posjeta bio je upoznavanje sa upravljačkim strukturama vršilaca, kao i osnovnim karakteristikama i uslovima poslovanja vršilaca, kako bi se postojeće stanje i problemi imali u vidu prilikom izrade podzakonskih akata. Svaka izvršena posjeta rezultirala je izvještajem o posjeti, koji sadrži pregled obrađenih tema i zaključke sa sastanaka. 1 Nijesu uključeni koncesionari koji su ugovor o koncesiji zaključili prije stupanja na snagu Zakona o komunalnim djelatnostima (WTE Budva) 2 Vodovodno i kanalizaciono preduzeće Nikšić, Ulcinj i Plužine 13

14 4.3. Sagledavanje stanja u Sektoru regulisanih komunalnih djelatnosti Na osnovu izvršenih posjeta i analizom dokumentacije i podataka dostavljenih od vršilaca, sagledano je stanje u sektoru regulisanih komunalnih djelatnosti. S tim u vezi, utvrđeno je da regulisanu komunalnu djelatnost javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama obavljaju vršioci na lokalnom nivou, organizovana kao javna preduzeća ili kao privredna društva 3, čiji osnivači su jedinice lokalne samouprave. Kao što je prethodno navedeno, u Crnoj Gori posluju 23 vršioca, od čega vršioci u Budvi, Kotoru i Tivtu obavljaju samo regulisane djelatnosti. Vršioci u opštinama Gusinje, Petnjica, Plužine, Žabljak, Mojkovac, Plav i Šavnik pored regulisanih, obavljaju i druge komunalne djelatnosti, kao što su upravljanje komunalnim otpadom, održavanje opštinskih puteva, javni prevoz putnika u gradskim i prigradskim naseljima i sl. Ostali vršioci pored regulisanih djelatnosti, obavljaju i djelatnost upravljanja atmosferskim vodama. Zakonom su propisani rokovi za izvršenje utvrđenih obaveza Agencije, jedinica lokalne samouprave i subjekata koji obavljaju predmetne komunalne djelatnosti. S tim u vezi, u procesu kreiranja regulatornog okvira, odnosno pripreme za izradu podzakonskih akata i upoznavanja sa komunalnom infrastrukturom i sredstvima koja vršioci koriste za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti, Agencija je tražila informacije od nadležnih organa jedinica lokalne samouprave da li je izvršena uknjižba komunalne infrastrukture i zaključen ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom (čl. 73 i 74). Iz dostavljenih odgovora, kao i na osnovu komunikacije sa vršiocima, zaključeno je da je, za regulisane komunalne djelatnosti, samo Opština Herceg Novi zaključila navedeni ugovor sa DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, dok procedure uknjižbe komunalne infrastrukture nijesu završene. Takođe, iako su u skladu sa Zakonom o unapređenju poslovnog ambijenta ( Službeni list CG, broj 40/10), javna preduzeća bila dužna da se reorganizuju u privredna društva do 30. jula godine, taj proces nije bio završen kod svih vršilaca. Istovremeno, članom 74 stav 1 Zakona, propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna da javna preduzeća koja su obavljala komunalnu djelatnost do stupanja na snagu Zakona reorganizuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija privrednih društava i ovim zakonom u roku ne dužem od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do godine. I pored navedenog, za vodovodna i kanalizaciona preduzeća iz Nikšića, Plužina i Ulcinja, do kraja izvještajnog perioda, nije završen proces reorganizacije. Reorganizacija je uslov za ispunjenje obaveze utvrđene odredbom člana 74 stav 2 Zakona, kojom je propisano da je jedinica lokalne samouprave dužna da sa tako reorganizovanim privrednim društvom zaključi ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini lokalne samouprave u roku od šest mjeseci od dana reorganizovanja, bez javnog oglašavanja, kao i za druge aktivnosti u primjeni ovog zakona. Zakonom je predviđeno da se predmetni ugovor zaključuje na period od tri godine, da bi se šest mjeseci prije njegovog isteka pokrenuo postupak po javnom oglasu za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti u skladu sa Zakonom, na kojem se mogu javiti samo subjekti koji imaju licencu za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti koju izdaje Agencija. Pored navedenog, a i radi cjelovitog uređivanja predmeta podzakonskih akata, Agencija je od vršilaca tražila informacije o: 1) kadrovskoj osposobljenosti, 3 Nijesu uključeni koncesionari koji su ugovor o koncesiji zaključili prije stupanja na snagu Zakona o komunalnim djelatnostima (WTE Budva) 14

15 2) tehničkoj opremljenosti, i 3) posjedovanju i stanju geografskog informacionog sistema (GIS). Na osnovu dobijenih informacija, konstatovano je da se stanje kod vršilaca značajno razlikuje u zavisnosti od regiona u kojem se ti vršioci nalaze. Tako su vršioci iz primorskog i središnjeg regiona razvijeniji u poređenju sa vršiocima iz sjevernog regiona. Razlika je naročito izražena u pogledu kadrovske osposobljenosti, pa tako mnogi vršioci na sjeveru imaju nepovoljnu strukturu zaposlenih, odnosno imaju nedostatak visokoobrazovanih tehničkih lica. Sa druge strane, 67%, odnosno 14 vršilaca 4 posjeduje geografski informacioni sistem (GIS), ali po informacijama dobijenim od tih vršilaca, baza podataka koju imaju u GIS-u nije potpuna i još nemaju punu korist koju GIS pruža. Puna implementacija i stalno ažuriranje GIS baze bi omogućilo prikaz podataka i analizu koja bi bila osnova za obezbjeđivanje adekvatnog upravljanja i održavanja vodovodnih i kanalizacionih sistema. Na osnovu informacija o stanju kadrovske osposobljenosti, odnosno tehničke opremljenosti, koje su Agenciji dostavili 18 vršilaca, utvrđeno je da određeni vršioci ne posjeduju potrebnu mehanizaciju i opremu za obavljanje tekućeg održavanja, kao i da su vršioci iz sjevernog regiona najslabije opremljeni. Pored toga, iz dostavljene dokumentacije za godinu, odnosno komunikacije sa vršiocima, izvršena je analiza broja korisnika usluga javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama. Tabela 1. Prikaz broja korisnika usluga javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama Vršilac Fizička lica Pravna lica Ukupno DOO Vodovod i kanalizacija Podgorica DOO Vodovod i kanalizacija Budva DOO Vodovod i kanalizacija Bar JP Vodovod i kanalizacija Nikšić DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi DOO Vodovod i kanalizacija Kotor DOO Vodovod Pljevlja DOO Vodovod i kanalizacija Berane JP Vodovod i kanalizacija Ulcinj DOO Vodovod i kanalizacija Tivat DOO Vodovod i kanalizacija Danilovgrad DOO Vodovod Bistrica Bijelo Polje DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje DOO Vodovod i kanalizacija Rožaje Vršioci sa manje od korisnika DOO Komunalno i vodovod Žabljak DOO Komunalne usluge Gradac Mojkovac DOO Komunalne djelatnosti Plav DOO Vodovod i kanalizacija Kolašin DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica Javno stambeno-komunalno preduzeće Plužine DOO Komunalne djelatnosti Šavnik vršioci iz Bara, Berana, Bijelog Polja, Budve, Cetinja, Herceg Novog, Kotora, Nikšića, Pljevalja, Podgorice, Rožaja, Tivta, Ulcinja i Žabljaka 15

16 U skladu sa podacima o broju korisnika, utvrđeno je da sedam vršilaca ima manje od tri hiljade korisnika, pa iz njihove dokumentacije, odnosno podataka proizilazi da se zbog toga suočavaju sa dodatnim izazovima koji se naročito odnose na male količine prodate vode, visoke troškove po jedinici prodate vode, nedovoljne prihode za pokrivanje troškova, nizak stepen naplate itd. Takođe, dostavljena dokumentacija vršilaca sadrži i podatke o broju zaposlenih. Napominje se da ovi podaci obuhvataju i zaposlene kod vršilaca koji obavljaju i druge komunalne djelatnosti, a ne samo zaposlene na poslovima javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama. Tabela 2. Broj zaposlenih kod vršilaca Rb Vršilac Broj zaposlenih 5 1. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica 7 2. DOO Vodovod i kanalizacija Bar DOO Vodovod i kanalizacija Berane DOO Vodovod Bistrica Bijelo Polje DOO Vodovod i kanalizacija Budva DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje DOO Vodovod i kanalizacija Danilovgrad DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi DOO Vodovod i kanalizacija Kolašin DOO Vodovod i kanalizacija Kotor DOO Komunalne usluge Gradac Mojkovac JP Vodovod i kanalizacija Nikšić DOO Komunalne djelatnosti Plav Javno stambeno-komunalno preduzeće Plužine DOO Vodovod i kanalizacija Podgorica DOO Vodovod Pljevlja DOO Vodovod i kanalizacija Rožaje DOO Komunalne djelatnosti Šavnik DOO Vodovod i kanalizacija Tivat JP Vodovod i kanalizacija Ulcinj DOO Komunalno i vodovod Žabljak 48 UKUPNO Na osnovu dostavljenih cjenovnika usluga za javno vodosnabdijevanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, Agencija je izvršila analizu cijena tih usluga. 5 Podaci su prikupljeni iz izvještaja o radu vršilaca, osim za vršioce iz Andrijevice, Danilovgrada i Ulcinja koji su dobijeni neposrednom komunikacijom sa tim vršiocima. 16

17 Tabela 3. Cijene usluga javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama Vršilac Godina početka primjene cijena DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica DOO Vodovod i kanalizacija Bar DOO Vodovod i kanalizacija Berane DOO Vodovod Bistrica Bijelo Polje DOO Vodovod i kanalizacija Budva DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje DOO Vodovod i kanalizacija Danilovgrad DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi DOO Vodovod i kanalizacija Kolašin DOO Vodovod i kanalizacija Kotor V: K: DOO Komunalne usluge Gradac Mojkovac JP Vodovod i kanalizacija Nikšić DOO Komunalne djelatnosti Plav Javno stambeno-komunalno preduzeće Plužine DOO Vodovod i kanalizacija Podgorica DOO Vodovod Pljevlja DOO Vodovod i kanalizacija Rožaje DOO Komunalne djelatnosti Šavnik DOO Vodovod i kanalizacija Tivat JP Vodovod i kanalizacija Ulcinj DOO Komunalno i vodovod Žabljak Kategorija korisnika 6 Cijena vode [ /m 3 ] Cijena kanalizacije [ /m 3 ] Fizička lica 0,21 0,04 Pravna lica 0,41 0,16 Fizička lica 0,90 0,27 Pravna lica 1,72 0,52 Fizička lica 0,22 0,11 Pravna lica 0,86 0,43 Fizička lica 0,36 0,18 Pravna lica 1,26 0,63 Fizička lica 0,98 0,21 0,50 7 Pravna lica 1,96 0,42 1,00 8 Fizička lica 0,60 0,30 Pravna lica 2,44 0,73 Fizička lica 0,57 0,43 Pravna lica 1,00 0,60 Fizička lica 0,85 0,13 Pravna lica 1,76 0,26 Fizička lica 0,49 0,25 Pravna lica 1,47 0,74 Fizička lica 1,03 0,52 Pravna lica 2,06 0,52 Fizička lica 0,35 0,175 Pravna lica 1,25 0,625 Fizička lica 0,51 0,26 Pravna lica 1,20 0,60 Fizička lica 0,23 0,12 Pravna lica 0,65 0,33 Fizička lica 0,24 0,168 Pravna lica 1,05 0,735 Fizička lica 0,379 0,189 Pravna lica 1,243 0,621 Fizička lica 0,60 - Pravna lica 1,92 - Fizička lica 0,20 0,10 Pravna lica 0,77 0,385 Fizička lica 0,12 0,06 Pravna lica 0,50 0,25 Fizička lica 0,97 0,29 Pravna lica 1,94 0,58 Fizička lica 0,80 0,26 Pravna lica 1,75 0,78 Fizička lica 0,38 0,19 Pravna lica 1,56 0,78 6 Pojedini vršioci imaju različite kategorija korisnika (domaćinstva, javne ustanove, preduzetnike, samostalne radnje, privreda, preduzeća, ostali potrošači ), a u tabeli su prikazane cijene za fizička lica (domaćinstva) i pravna lica 7 uključuje prečišćavanje komunalnih otpadnih voda 8 isto 17

18 Kao što je prikazano u tabeli, pojedini vršioci, nijesu mijenjali cijenu svojih usluga po nekoliko godina. Tako se cijene usluge vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Berana, Herceg Novom i Kotoru, nijesu mijenjale od godine. Predstavnici vršilaca isticali su tokom komunikacije sa Agencijom da je cijena njihovih usluga niska, odnosno da ne mogu ostvariti dovoljno prihoda da pokriju svoje troškove. Dalje, iz analiziranih podataka utvrđeno je da postoji značajna neujednačenost između cijena usluga vodosnabdijevanja za fizička i pravna lica i ona je od 75% 9 do 338% 10 veća za pravna lica. Cijena za uslugu upravljanja komunalnim otpadnim vodama je veća od 40% 11 do 338% 12 za pravna u odnosu na fizička lica. Iz navedenog proizilazi da postoji subvencionisanje fizičkih lica na račun pravnih lica, što ne odražava troškovni princip po kojem korisnik treba da plaća uslugu zavisno od troškova koje pričinjava sistemu. Kako se u jedinicama lokalne samouprave cijene formiraju po različitim principima, regulacija treba da obezbijedi iste uslove za sve i isti način obračuna cijena. S tim u vezi, napominje se da Zakon predviđa izjednačavanje cijena po jedinici mjere za pravna i fizička lica (član 54 stav 4), kao i da je određivanje cijene usluge zasnovano na principu povrata troškova, odnosno da u cijenu usluge ulaze svi opravdani troškovi nastali u pružanju komunalne usluge (član 53 Zakona), što treba da omogući i ostvarivanje već pomenutih ciljeva regulacije. Takođe, tokom komunikacije sa vršiocima, a što proizilazi i iz dokumenta Revizija i ažuriranje Projekcije dugoročnog snabdijevanja vodom Crne Gore, koji je usvojila Vlada Crne Gore, istaknuto je da jedan od glavnih problema u oblasti javnog vodosnabdijevanja predstavljaju veliki gubici vode, i to tehnički i komercijalni gubici. Za održivu regulaciju sistema, Agenciji su neophodni odvojeni podaci o tehničkim, odnosno komercijalnim gubicima zasnovani na egzaktnim podacima, iz kog razloga je Agencija predložila Ministarstvu izradu studije gubitaka u sektoru vodosnabdijevanja. Pored ovoga, iz analize izvještaja o radu vršilaca, a što proizilazi i iz dokumenta Revizija i ažuriranje Projekcije dugoročnog snabdijevanja vodom Crne Gore, kao i iz komunikacije sa predstavnicima vršilaca, utvrđeno je da pojedini vršioci nemaju precizne podatke o zahvaćenoj količini vode. Naime, iako je Zakonom o vodama 13 propisano da su vršioci dužni da postave i obezbijede stalno i sistematsko registrovanje količina zahvaćene vode, više od polovine analiziranih vršilaca nije ispunilo ovu zakonsku obavezu (vršioci iz Berana, Bijelog Polja, Kolašina, Mojkovca, Plava, Plužina, Pljevalja, Rožaja, Šavnika, Ulcinja i Žabljaka). Kako nemaju mjerače na vodoizvorištima, oni vrše procjenu zahvaćene vode. U komunikaciji sa predstavnicima vršilaca istaklo se nekoliko dodatnih problema. Naime, većina njih je ukazala da nemaju tehničke mogućnosti da ispune zahtjev iz Zakona (član 35 stav 2), kojim je propisana obaveza da se za vrijeme privremenog uskraćivanja isporuke vode za piće, mora obezbijediti isporuka vode za piće u visini jedne desetine količine koja se utvrđuje propisom Agencije (radi se o količini dnevne isporuke vode za piće po osobi). Takođe, vršioci iz primorskog regiona istakli su problem sezonske neravnomjernosti potrošnje vode, dok su vršioci iz sjevernog regiona istakli problem naplate. 9 U opštini Danilovgrad 10 U opštini Plužine 11 U opštini Danilovgrad 12 U opštini Plužine 13 Službeni list RCG, br. 27/07, i Službeni list CG, br. 32/11, 47/11, 48/15 i 52/16 18

19 Finansijska analiza Jedan od početnih koraka kojim je Agencija započela aktivnosti na regulaciji komunalnih djelatnosti je bliže upoznavanje i sa finansijskim pokazateljima rada vršilaca. Agencija je zatražila od vršilaca dostavljanje finansijskih izvještaja i izvještaja o radu za posljednje tri godine njihovog poslovanja. S tim u vezi, izvršena je analiza dostavljene dokumentacije, a u nastavku je dat kratak prikaz finansijskog poslovanja za 21 vršioca, za godinu. Kao što je prethodno pomenuto, analizom nijesu obuhvaćena novoosnovana vršioca DOO Komunalne djelatnosti Gusinje i DOO Komunalna djelatnost Petnjica. Istovremeno, ukazuje se da ova analiza uključuje analizu finansijskih podataka vršilaca koji pored regulisanih obavljaju i druge komunalne djelatnosti (Plužine, Žabljak, Mojkovac, Plav i Šavnik). S obzirom da vršioci nijesu vodili računovodstvo po prihodnim i troškovnim centrima, finansijski podaci navedenih vršilaca obuhvataju informacije o prihodima, rashodima, vrijednosti osnovnih sredstava itd. u cjelini za sve komunalne djelatnosti koje obavljaju, a ne dijela koji se odnosi samo na regulisane komunalne djelatnosti. Od ukupno 21 vršioca koja ulaze u analizu, njih 10 (Budva, Cetinje, Danilovgrad, Šavnik, Kotor, Mojkovac, Pljevlja, Rožaje, Ulcinj i Žabljak) je prema bilansu uspjeha na kraju godine poslovalo sa gubitkom. Ukupni gubitak iznosio je Ukupni neto kumulativni gubici (kumulativna neraspoređena dobit iz prethodnog perioda umanjena za gubitke iz prethodnog perioda) iznose i utiču na smanjenje kapitala vršioca. Ovi gubici nijesu pokriveni prihodima od pružanja usluga i/ili donacijama jedinice lokalne samouprave. Puna pokrivenost poslovnih rashoda (uključujući amortizaciju) poslovnih prihodima (prihodi od pruženih usluga bez subvencija) iznosila je 83%, i to 81% u primorskom regionu, 80% u središnjem regionu i 85% u sjevernom regionu. Iskazano u apsolutnim veličinama, ukupni poslovni prihodi vršilaca u godini (bez prihoda po osnovu subvencija, donacija i dotacija) iznosili su , a poslovni rashodi (uključujući amortizaciju) S tim u vezi, poslovni rashodi koji nijesu pokriveni poslovnim prihodima iznosili su u godini. Iz navedenog se uočava da poslovni rashodi vršilaca nijesu pokriveni postojećom cijenom usluga. Tabela 4. Struktura rashoda analiziranih vršilaca Rashodi Primorski region [%] Središnji region [%] Sjeverni region [%] Prosjek na nivou Crne Gore [%] Troškovi zaposlenih 39,31 47,70 69,12 46,05 Troškovi materijala 9,05 23,92 13,14 15,17 Troškovi amortizacije 23,35 10,31 4,07 16,11 Ostali troškovi 14 28,30 18,06 13,67 22,67 U primorskom regionu, troškovi nabavke vode od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje, su u tabeli iskazani kroz ostale troškove i čine 13,89% ukupnih troškova tog regiona. Vršioci u poslovnim knjigama imaju iskazane ostale prihode koji predstavljaju dotaciju jedinice lokalne samouprave za pokrivanje poslovnih rashoda vršilaca ili donaciju jedinice lokalne samouprave, koja se priznaje u tekućoj godini u visini troškova amortizacije osnovnih 14 Osim troškova nabavke vode od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje, u ostale troškove ulaze i troškovi usluga održavanja, zakupa, korišćenja dobara od opšteg interesa, transportnih usluga, reklama, članarina, advokatske usluge, usluge revizije i računovodstva i td. 19

20 sredstava čiju je izgradnju ili nabavku finansirala jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Prihodi od dotacija su u Andrijevici i Šavniku veći od poslovnih prihoda. U ukupnim prihodima vršilaca u Andrijevici, prihodi od dotacija čine 64% ukupnih prihoda, a u Šavniku 72% i isti se koriste za pokrivanje poslovnih rashoda tih vršilaca. Analizom podataka iz poslovnih knjiga vršilaca o vrijednosti osnovnih sredstava, koja služe za obavljanje usluga javnog vodosnabdijevanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda, zaključuje se da je ukupna vrijednost tih osnovnih sredstava vršilaca u Crnoj Gori , pri čemu se 67% vrijednosti osnovnih sredstava nalazi u poslovnim knjigama vršilaca u primorskom regionu, 30% u središnjem regionu i 3% u sjevernom regionu. Razlike u vrijednostima osnovnih sredstava značajno utiču na velike razlike u iskazanim troškovima amortizacije, a u krajnjem na razliku cijena usluga vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda po regionima. Takođe, analizom poslovnih knjiga vršilaca, utvrđeno je da vršioci prikazuju komunalnu infrastrukturu i ostala osnovna sredstva koja koriste za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti u svojim bilansima stanja, iako je komunalna infrastruktura lokalno dobro u državnoj svojini kojim raspolaže jedinica lokalne samouprave. To može da predstavlja problem prilikom izrade, odnosno implementacije metodologije za utvrđivanje cijena regulisanih komunalnih usluga koja, između ostalog, treba da definiše pravila za utvrđivanje i alokaciju troškova amortizacije na osnovna sredstva koja se koriste za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti. Iz tog razloga, Agenciji je potrebno da raspolaže tačnom informacijom o vrsti, vrijednosti i vlasništvu imovine koju koriste vršioci za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti. 20

21 5. SARADNJA AGENCIJE SA DRŽAVNIM ORGANIMA, REGULATORNIM TIJELIMA IZ OKRUŽENJA I MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA 5.1 Međunarodna aktivnost Za donošenje podzakonskih akata od strane Agencije, kao i za primjenu regulacije u praksi, neophodno je sagledati iskustva drugih država, gdje je ta regulacija ranije započela, kao i rad evropskih regulatora u oblasti vodosnabdijevanja. Kako u regulaciji javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama nema unificiranih rješenja koja se mogu primijeniti u svim državama, već postoje različiti institucionalni okviri i tržišna stanja, saradnja sa drugim regulatorima i sagledavanje njihovih iskustava, kao i učešće u radionicama, konferencijama i kursevima međunarodnih tijela i organizacija, neophodni su za ostvarivanje funkcije Agencije i sprovođenje dobre regulacije ovog sektora. Iz tog razloga, Agencija je, u izvještajnom periodu, ostvarila saradnju sa: 1) Regulatornom upravom za električnu energiju, gas i vodu Italije (AEEGSI), koja je za rezultat imala potpisivanje memoranduma o saradnji, u maju godine. U skladu sa navedenim memorandumom, predstavnici italijanskog regulatora su tokom dvodnevne posjete u Podgorici, krajem jula godine, predstavnicima Agencije predstavili njihova iskustva, odnosno metodološka pravila regulacije cijena vode za piće i otpadne vode u Italiji; 2) Regulatornom agencijom za energetiku i komunalne usluge Mađarske, koja se ogledala u predstavljanju osnovnih metodoloških i regulatornih pravila regulacije komunalnih djelatnosti od strane predstavnika navedene agencije, prilikom njihove posjete u Podgorici, u julu godine; 3) Regulatornom komisijom za energetiku i vodu Bugarske, koja se ogledala u predstavljanju rada te komisije na regulaciji komunalnih djelatnosti i za rezultat je imala potpisivanje memoranduma o saradnji, u septembru godine; 4) Regulatornom komisijom za energetiku Republike Makedonije - u decembru godine. Kroz posjetu navedenom regulatoru predstavnici Agencije bliže su se upoznali sa principima regulacije koji se primjenjuju u Makedoniji, stanjem vodnog sektora i problemima sa kojima se taj regulator susretao u procesu utvrđivanja tarifa. Posjeta je posebno značajna imajući u vidu sličnost sistema vodosnabdijevanja u Makedoniji i Crnoj Gori i iste naslijeđene probleme na početku regulacije predmetnih komunalnih djelatnosti. Pored navedenog, međunarodna aktivnost Agencije odvijala se kroz aktivno učešće u radu i prisustvovanje njenih predstavnika na međunarodnim konferencijama, sastancima sa međunarodnim organizacijama, kao i učešće na kursevima, seminarima i predavanjima, organizovanim u cilju obuke zaposlenih u regulatornim tijelima, i to: 1) saradnja sa Njemačkom razvojnom bankom KfW, koja je obezbijedila tehničku pomoć Agenciji (u toku, od septembra godine); 2) u organizaciji Torinske škole regulacije (Italija) - Međunarodna ljetnja škola regulacije lokalnih javnih usluga u trajanju od dvije nedelje, posvećena je regulaciji javnih usluga na lokalnom nivou. Sredstva za učešće u navedenoj školi obezbijeđena su iz sredstava podrške EU za učesnike navedene škole. Torinska škola regulacije strukturisana je na način da obuhvata teoretski modul, analizu sektora i studiju slučaja (septembar godine, Torino, Italija); 3) u organizaciji Regionalne asocijacije energetskih regulatora - ERRA (Energy Regulators Regional Association), trening kurs Uvod u regulaciju vodovodnih preduzeća, na kojem su se kroz interaktivne prezentacije obrađivale teme: upravljanja komunalnom 21

22 infrastrukturom, licenciranje, regulacija cijena, monitoring, modeli regulacije, određivanje tarifa, benčmarking i studije slučaja (novembar godine, Budimpešta, Mađarska). Značajno je istaći da je Agencija u godini postala članica Mreže evropskih regulatora vode - European Water Regulators (WAREG). Agenciji se na ovaj način omogućava da učestvuje u svim procesima donošenja odluka, kao i u radu svih organizacionih tijela osnovanih od strane WAREG-a. Ciljevi koje WAREG postavlja, a koji predstavljaju direktan benefit za Agenciju, posebno imajući u vidu besplatno članstvo, su: 1) razmjena iskustava i informacija i obezbjeđivanje zajedničkih analiza i poređenja postojećih regulatornih modela u sektoru voda; 2) organizovanje specijalizovanih treninga, tehničke pomoći i razmjene znanja, promovisanje najbolje prakse i uspostavljanje stabilne regulacije sektora voda u Evropi; 3) promovisanje saradnje u cilju analiziranja održivosti usluga, odgovarajućih investicija u infrastrukturu, dobrog kvaliteta usluga i zaštite potrošača; 4) vođenje otvorenih dijaloga sa drugim relevantnim regionalnim i internacionalnim organizacijama i nacionalnim institucijama, sa posebnim fokusom na evropske probleme u oblasti usluga vodosnabdijevanja. 5.2 Saradnja sa institucijama u Crnoj Gori Od početka svog rada i preuzimanja nadležnosti u oblasti regulisanih komunalnih djelatnosti, Agencija je ostvarila saradnju sa Ministarstvom, koje je resorno ministarstvo za oblast komunalnih djelatnosti. Preko Ministarstva obezbijeđena je finansijska i tehnička pomoć Agenciji, što je prethodno navedeno u ovom izvještaju. Predstavnici Agencije, su, takođe, ostvarili saradnju sa predstavnicima Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT), u okviru koje je razmatrana raspoloživost podataka na nacionalnom i lokalnom nivou za potrebe regulacije. Istovremeno, dogovorena je i saradnja o svim eventualnim pitanjima na koje Agencija bude nailazila u samom procesu regulacije, a tiču se podataka kojima raspolaže MONSTAT. Pored navedenog, predstavnici Agencije su se kroz dvonedjeljnu praktičnu obuku u DOO Vodovod i kanalizacija Podgorica, upoznali sa procesom rada i funkcionisanjem djelatnosti tog društva, kao budućeg subjekta regulacije. 22

23 6. UKAZIVANJE NA ODNOSE KOJE BI TREBALO UNAPRIJEDITI BUDUĆIM ZAKONSKIM RJEŠENJIMA KAKO BI SE STVORILI USLOVI ZA PUNU PRIMJENU REGULACIJE Istovremeno, sa analizom postojećeg stanja u sektoru, sagledana su i rješenja utvrđena Zakonom. U nastavku su istaknuta ključna pitanja koja bi u narednom periodu trebalo unaprijediti budućim izmjenama i dopunama Zakona, kako bi se ciljevi regulacije ostvarili u punom kapacitetu: 1) razraditi adekvatan regulatorni okvir za utvrđivanje cijena regulisanih komunalnih usluga koji dozvoljava, odnosno poštuje primjenu pozitivne regulatorne prakse, ekonomskih zakonitosti, principa i načela regulacije mrežnih djelatnosti; 2) utvrditi postupak davanja saglasnosti Agencije na cijenu usluge, pri čemu treba imati u vidu da je trenutno određeni rok od 15 dana nedovoljan za regulatora za davanje saglasnosti na cijene za 23 vršioca. Objektivno, odnosno na osnovu iskustva iz regulacije energetskog sektora, taj period bi morao biti najmanje tri mjeseca; 3) razraditi pitanje postojanja dvostruke saglasnosti na cijenu usluge. Naime, Zakon propisuje dvije saglasnosti na cijenu regulisane komunalne usluge saglasnost Agencije, koja se donosi u postupku utvrđivanja da li je predložena cijena u skladu sa metodologijom za određivanje cijena regulisane komunalne usluge koju treba da propiše Agencija i saglasnost skupštine jedinice lokalne samouprave. Naime, Zakonom treba urediti odnose u slučaju odbijanja davanja saglasnosti od strane jedinice lokalne samouprave; 4) kako je odnos visine mjesečnog računa za regulisanu komunalnu uslugu i prosječnog neto dohotka domaćinstva (načelo priuštivosti cijena) jedno od ključnih pitanja, budućim rješenjima treba predvidjeti uključivanje načela odnosno granice priuštivosti tih cijena u Zakon; 5) jasno odrediti uslove za izdavanje, izmjenu i oduzimanje licenci, pravne posljedice u slučaju oduzimanja licence i zaštite javnog interesa u obezbjeđivanju kontinuiteta pružanja usluge u tom slučaju; 6) predvidjeti postepenost u dostizanju optimalnih parametara poslovanja regulisanih subjekata radi pune implementacije Zakona (postepenost u izjednačavanju cijena za pravna i fizička lica, dostizanje optimalnog nivoa naplate, smanjenje tehničkih i komercijalnih gubitaka na optimalni nivo, smanjenje broja zaposlenih i sl); 7) predvidjeti adekvatan vremenski period u kojem bi trebalo da se kompletan sistem (lokalna samouprava, vršioci, Agencija i korisnici) prilagode potpuno novim zahtjevima i okolnostima koji proizilaze iz primjene Zakona; 8) propisati Zakonom sadržaj i formu ovog izvještaja, pri čemu treba, shodno praksi izvještavanja drugih regulatora, pa i ovog regulatora u oblasti energetike, predvidjeti njegovo podnošenje zajedno sa finansijskim izvještajem na usvajanje Skupštini Crne Gore. Cilj regulacije je da omogući stabilno finansijsko i funkcionalno poslovanje vršilaca uz obezbjeđivanje kontinuirane i kvalitetne usluge korisniku po prihvatljivoj cijeni. Zbog toga, prosto administriranje koje je dodijeljeno Agenciji ovim Zakonom ne daje regulatoru mogućnost primjene svih regulatornih mehanizama i instrumenata koji su mu neophodni u postizanju navedenog cilja, jer svrha regulacije nije puko donošenje metodologija, već uređivanje odnosa između suprotstavljenih interesa, po definiciji, neefikasnih monopolskih struktura sa jedne i korisnika sa druge strane. Iz tog razloga, zakonska rješenja treba unaprijediti na način da se Agenciji daju jasna ovlašćenja u odnosu na vršioce čiju djelatnost treba da reguliše i propisati načine koji će omogućiti primjenu tih ovlašćenja. 23

NACRT Na osnovu člana 49 stav 1 tačka 1 i stav 3, a u vezi sa članom 22 Zakona o komunalnim djelatnostima ( Službeni list CG, broj 55/16) i člana 12 s

NACRT Na osnovu člana 49 stav 1 tačka 1 i stav 3, a u vezi sa članom 22 Zakona o komunalnim djelatnostima ( Službeni list CG, broj 55/16) i člana 12 s NACRT Na osnovu člana 49 stav 1 tačka 1 i stav 3, a u vezi sa članom 22 Zakona o komunalnim djelatnostima ( Službeni list CG, broj 55/16) i člana 12 stav 2 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku

Више

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode] Radionica o transpoziciji i implementaciji Direktive o vodi za piće (DWD 98/83/EC) i Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD 91/271/EEC) u Crnoj Gori, 26. novembar 2012. Transpozicija

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

Pregled sudova i državnih tužilaštava

Pregled sudova i državnih tužilaštava i državnih tužilaštava Pregled tužilaštava ORGANIZACIJA I RAD DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA SA BROJEVIMA TELEFONA (Prema Zakonu o Državnom tužilaštvu Sl. list CG, br. 11/2015, 42/2015, 80/2017 i 10/2018) U okviru

Више

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj 36/17),

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul 2014. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila II kvartal

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ 2017. GODINE Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO

Више

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /1 Podgorica, godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104,

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /1 Podgorica, godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104, Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 02-904/1 Podgorica, 12.07.2019. godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104, čl. 107 i čl. 108 Zakona o elektronskim medijima ("SI.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Више

State Aid Management Project Funded by the European Union Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti državne pomoći Studije slučaja UOEI iz

State Aid Management Project Funded by the European Union Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti državne pomoći Studije slučaja UOEI iz Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti državne pomoći Studije slučaja UOEI iz opština u Crnoj Gori Podgorica (Crna Gora), 16. decembar 2014. Page 1 Odabrane studije slučaja Javne radiodifuzne

Више

Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s

Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula 2019. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli d

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli d KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun 2014. godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09 i 57/11)

Више

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt Crna Gora Ministarstvo ekonomije REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUĆI RAZVOJ Borko Raičević, dipl.el.ing Jedinica za energetsku efikasnost SADRŽAJ PREZENTACIJE POJAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI PROJEKAT GODINA ENERGETSKE

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku P R E D L O G F I N A N S I J S K I P L A N ZA GODINU Podgorica, septembar godine

Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku P R E D L O G F I N A N S I J S K I P L A N ZA GODINU Podgorica, septembar godine Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku P R E D L O G F I N A N S I J S K I P L A N ZA 2019. GODINU Podgorica, septembar 2018. godine Na osnovu člana 51 st. 1 i 2 Zakona o energetici (''Službeni list

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA Član 1. PREDLOG U Zakonu o javnim medijskim servisima ( Službeni glasnik PC, br. 8314 i 10315), u članu 62. stav 1. reči: 31. decembra 2016. godine

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

R P S Audit & Consulting R evizija P oslovno S avetovanje IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI za godinu Društvo za reviziju i poslovno savetovanje RPS A

R P S Audit & Consulting R evizija P oslovno S avetovanje IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI za godinu Društvo za reviziju i poslovno savetovanje RPS A R evizija IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI za 2017. godinu Društvo za reviziju i poslovno savetovanje RPS Audit & Consulting doo Beograd Beograd, mart 2018. godine R evizija SADRŽAJ I Opis pravne forme i strukture

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

novi logo mg

novi logo mg REPUBLIKA SRPSKA Banja Luka Bana Milosavljevića 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba tel/faks: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

PTT G -11.xls

PTT  G -11.xls Obrazac PTT/G-11 Zakon o statistici i statistickom sistemu Crne Gore "Sl.list RCG" br.69/2005 Crna Gora Zavod za statistiku GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PTT SREDSTVIMA, MREŽI I USLUGAMA - POŠTANSKI SAOBRA>AJ -

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10) i člana 36. stav (3) alineja prva

Више

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc Univerzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet u Subotici Dr. Agneš Slavić, docent Nemanja Berber, asistent Školska 2014/15 godina MENADŽMENT URBANOM SREDINOM Prvi deo: ispitna pitanja 1. PREDMET IZUČAVANJA

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi s

744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi s 744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi sa čl. 98 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Sl.

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

Slide 1

Slide 1 Република Србија Министарство рударства и енергетике Систем енергетског менаџмента у Републици Србији - Закон о ефикасном коришћењу енергије - Проф. Др. Милош Бањац, помоћник министра Семинар Успостављање

Више

Energetski akcioni plan Varvarin

Energetski akcioni plan Varvarin NACRT PLAN ENERGETSKOG RAZVOJA OPŠTINE VARVARIN OD 2015. DO 2025. GODINE Prioritet 1. Unapredjenje upravljanje energetskim sektorom Strateški cilj1: Uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u javnom

Више

prilog uz dopis FIN VB

prilog uz dopis FIN VB УПУТСТВО ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ О ПРИПРЕМИ И ФИНАНСИРАЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА Одељење за управљање

Више

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS, br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr. zakon,

Више

Slide 1

Slide 1 Crna Gora Ministarstvo ekonomije PREGLED OBAVEZA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI Autor: Božidar Pavlović Radionica: Upravljanje energijom u javnom sektoru - Podgorica - 10.12.2018.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, jun godine

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, jun godine KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2009. godini Podgorica, jun 2010. godine SADRŽAJ 1. IZVJEŠTAJ O DODIJELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI U CRNOJ

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Intenzivna realizacija izgradnje dionice auto-puta u toku 2018. godine, uzrokovala je nastavak trenda rasta javnog duga Crne Gore. Prema podacima Ministarstva finansija, bruto javni dug na

Више

PTT G 11a-gotovo-tanja.xls

PTT  G 11a-gotovo-tanja.xls Crna Gora Zavod za Statistiku Obrazac:PTT/G11a Zakon o statističi i statističkom sistemu Crna Gora,,Sl. List CG"br.69/2005 M GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PTT SREDSTVIMA,MREŽI I USLUGAMA U TELEKOMUNIKACIONIONOM

Више

Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12

Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12 На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (2) и став 2. тачка 3) истог члана, члана 67. став 2, a у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11 и 80/11 - исправка),

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena На основу члана 15, а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ( Службени гласник РС, број 52/05), Савет Агенције

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више



 506. Na osnovu člana 40 stav 4 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. jula 2010. godine, donijela je UREDBA O PRODAJI I DAVANJU U ZAKUP STVARI U DRŽAVNOJ

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

KONACNA-ODLUKA za tekucu i stalnu rezervu

KONACNA-ODLUKA za tekucu i stalnu rezervu Na osnovu člana 43 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list Crne Gore", br. 20/14 i 56/14), člana 53 stav 2 i 3 i člana 54 stav 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni

Више

Housing policy priorities Приоритети стамбене политике

Housing policy priorities Приоритети стамбене политике СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ IMPLEMENTATION OF THE ACTION PLAN FOR SUSTAINABLE HOUSING СЕМИНАР ЈАЧАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ 9-10 новембар 2015 МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način finansiranja inovativne djelatnosti, kao i druga pitanja

Више

Microsoft Word - ????????? ? ??????? ????????? ? ???? ?? ????????? ?????????, ???????? ????????? ? ?????????? ???????? ???????

Microsoft Word - ????????? ? ??????? ????????? ? ???? ?? ????????? ?????????, ???????? ????????? ? ?????????? ???????? ??????? На основу члана 121. став 4. Закона о становању и одржавању зграда ( Службени гласник РС, број 104/16), Mинистар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, доноси ПРАВИЛНИК о обрасцу извештаја у вези

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2015. godine Prevoz

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("С

На основу члана 56. Статута Града Ниша (Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (С На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 616), у члану 5. став 1. речи: Управе за заједничке послове републичких

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА REPUBLIKA SRPSKA VLADA NACRT ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Banja Luka, jun 2018. godine Nacrt ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Član 1. U Zakonu o privrednim društvima ( Službeni

Више

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) za 2012

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) za 2012 UVOD Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) za 2012. godinu je pripremljen u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama (

Више

Студија квантитативног утицаја

Студија квантитативног утицаја РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА који се односи на велике изложености Бања Лука, јуни 2017. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 АНАЛИЗА ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ... 3 ЗАКЉУЧАК... 5 Бања Лука, јуни 2017. године

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail:kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

Број: 18/2009-D-02ILt Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС" НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални

Број: 18/2009-D-02ILt Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални Број: 18/2009-D-02ILt Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС" НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални директор Народног Фронта 12 21000 Нови Сад факс: 021/481

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa Na osnovu člana 62. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 24/98,62/02,66/02,38/03,97/04 i 34/06) i člana 18. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest"

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 2.7.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА 2.7.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 187. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.100.став

Више

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законoм о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04), Влада доноси УРЕДБУ О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer AKCIONI PLAN 2019-2020. ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mera Republika Srbija poseduje efikasan i održiv sistem

Више

Slide 1

Slide 1 1 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА Управљање пројектима и локално - економски развој Искуство у области обављања послова ЛЕР-а Београд, октобар 2018. Улога и надлежност ЛС у области 2 ЛЕР-а Надлежности: Закон

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Odluka o oglasavanju

Odluka o oglasavanju "Службени гласник РС", бр. 23/2006 и 23/2013 др. одлука 1 На основу члана 8. став 2. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 85/2005), гувернер Народне

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА  УБ Број 1 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 20. март 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 1 Уб, 20. март 2014. године Бесплатан примерак 1. На основу члана 32. тачка

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Slide 1

Slide 1 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA NEKRETNINE INSPIRE PRVA NACIONALNA RADIONICA Božidar Pavidevid Odsijek za razvoj IS Bečići, Budva 06. decembar, 2012 INSPIRE i NIGP Proizvođači prostornih podataka Državne

Више

Skupština Crne Gore REVIDIRANI PLAN ZAKONODAVNOG RADA SKUPŠTINE CRNE GORE ZA DRUGO REDOVNO (JESENJE) ZASIJEDANJE U GODINI Podgorica, oktobar 201

Skupština Crne Gore REVIDIRANI PLAN ZAKONODAVNOG RADA SKUPŠTINE CRNE GORE ZA DRUGO REDOVNO (JESENJE) ZASIJEDANJE U GODINI Podgorica, oktobar 201 Skupština Crne Gore REVIDIRANI PLAN ZAKONODAVNOG RADA SKUPŠTINE CRNE GORE ZA DRUGO REDOVNO (JESENJE) ZASIJEDANJE U 2013. GODINI Podgorica, oktobar 2013. godine Uvod Plan zakonodavnog rada sadrži pregled

Више