Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА"

Транскрипт

1 Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У ГОДИНИ Извештај припремила Прим. др Нада Вуковић Информатичка припрема података Ива Савићевић, здравствени статистичар

2 Болничке службе општих и специјалних болница (осим дечјег одељења и психијатријског одељења) дела Рашког округа у надлежности Завода за јавно здравље Краљево за 2018.годину Увод Лично задовољство пацијената је једна од признатих мера (инструмената) за мерење квалитета здравствене заштите. Уграђивање гледишта пацијента заједно са другим елементима квалитета здравствене заштите осигурава систематско и континуиро праћење квалитета услуга здравствене заштите и важ је елеменат садржаја евалуације, промена и плирања интервенција у здравственом систему. Имлементација предложених мера ове врсте истраживања нарочито утиче на њихову друштвену прихватљивост и садржи гледиште заједнице на здравствени систем. Здравствене устове Рашког округа, у надлежности Завода за јавно здравље Краљево, ( у даљем тексту ЗЈЗ Краљево) у којима је рађено истраживање за секундарни ниво су: 1. Општа болница Краљево, 2. Специјална болница за лечење и рехабилитацију Меркур Врњачка Бања (у даљем тексту СБ Меркур), 3. Специјална болница за рехабилитацију Агенс Матарушка бања, Краљево (у даљем тексту СБ Агенс), 4. Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања ( у даљем тексту СБ интерне болести) Циљ Ово истраживање се спроводи због следећих циљева везих за побољшање болничке заштите: 1. задовољство болесника има утицаја на здравствено стање и терапијске исходе, 2. повећање индивидуалности и хумости медицинског третма (тежња персонализовој медицини), 3. право болесника да буде информис о својим правима, дужностима, начинима остваривања права, плу дијагностике и лечења, 4. повећање квалитета смештаја (хотелских услуга), 5. добијање компаративних података који омогућавају међусобно упоређивање болница, 6. добијена сазнања могу допринети изради смерница за побољшање уочених недостатака, 7. повећање квалитета услуге и пружене неге у болничкој делатности. Метод рада Истраживање је спроведено путем онимних упитника током једнонедељног раздобља за болничке пацијенте и једнодневног истраживања за амбултне пацијенте. Истраживање задовољства корисника болничке здравствене заштите у општој и специјалним болницама дела Рашког округа у надлежности Завода за јавно здравље Краљево урађено је од године. Стопа одговора за стационарне болеснике је била 72,1% и значајно је смањена у односу на предходну годину када је била 91,1%. Најмања стопа одговора је била у области хирургије 47,2%, затим на одељењу интерне медицине 61,7%. Највећа стопа одговора је била у области рехабилитације 100,0%, затим на одељењу гинекологије и акушерства 89,4%. Упитник садржи демографско-социјалне податке о испитику: узраст, пол, образовање и материјални статус. Питања за оцену задовољства су затворена (са понуђеним одговорима) и са могућношћу да се на крају упишу посебни коментари.

3 Демографско-социјална обележја Дистрибуција према полу испитика је била 46,9% мушкараца и 53,1% жена. Старост испитика је била од 21 до 91 година при чему је 60,6% старости 64 године. старост испитика је била 58,076±15,337. Дистрибуција према образовању је била следећа: најзаступљенија је средња стручна спрема 53,0%, затим основна школа 22,6%, виша и висока са 20,6% је на трећем месту, а најмање је пацијената са незавршеном основном школом 3,8%. Свој материјални положај као веома лош и лош оценило је 6,3% кетирих, као осредњи 43,3%, а као добар 42,0% и веома добар 8,5%. Резултати Прво питање о задовољству мери процес пријема у болницу и процес отпуста из болнице. Општа приликом отпуста је већа (4,63) него приликом пријема (4,51). Поред општег утиска пријема и отпуста, задовољство овим процесом се мери димензијама оргизације, начином опхођења, комуникације, информисањем пацијената од стре здравствених професионалаца и брзином услуге. У току процедуре пријема и отпуста пацијената из болнице, кетири су најнезадовољнији дужином чекања на шалтеру (4,49) као што је било и предходних година, а најзадовољнији су општим утиском при отпусту (4,63) и љубазношћу особља (4,61). Прт неодлучних се креће од 2,5%-4,3% и мањи је у односу на предходну годину када је био од 4,3%-9,0% (табела 1). Табела бр.1 Задовољство пацијената током пријема и отпуста из болнице изражено у процентима и просечне оцене на нивоу округа Обележја Општи утисак о процедури пријема Љубазност особља Време чекања на шалтеру Објашњење процедуре током пријема Време до смештаја у собу Општи утисак приликом отпуста незадовољ Незадово љ Ни задовољ ни незадовољ Задовољ задовољ Рашки округ (ЗЈЗ КВ) 2017 Рашки округ ЗЈЗ КВ) ,7 0,2 3,6 38,3 57,2 4,38 4,51 0,4 0,0 3,6 29,7 66,3 4,53 4,61 0,7 0,7 4,3 37,4 57,0 4,30 4,49 0,4 0,2 2,9 33,7 62,7 4,32 4,58 0,4 0,2 2,5 35,0 61,8 4,39 4,58 0,5 0,0 2,9 29,7 66,9 4,49 4,63 Следећим питањем се испитује да ли су пацијенту дате неопходне информације везе за његова права, дужности и начину приговора и жалби у случају незадовољства у току боравка у болници. Резултати говоре да постоји висок степен информисости пацијената о њиховим правима и дужностима у току боравка на одељењу, мада још увек 13,4 % пацијената не зна на који начин може да упути приговор или жалбу у случају незадовољства. Овај прт је мањи у односу на предходну годину када је било 18,1%. Са правом на сагласност за предложену процедуру још увек није упознато 5,3% испитика иако је мање у односу на предходну годину када је било 6,7% (табела 2).

4 Табела бр.2 Информисост пацијената о правима и дужностима у току боравка у болници Питање Да Не Право на сагласност за 94,7% 5,3% предложену процедуру Дужност пацијената на одељењу 94,8% 5,2% Начин приговора и жалби у случају незадовољства 86,6% 13,4% Опште задовољство пацијената сестринском негом је оцењено одличном просечном оценом 4,66, нешто већом од предходне године када је било 4,63. Најслабије је оцењена димензија објашњавања процедура, тестова и третма (4,59), а највише љубазност према чловима породице и посетиоцима (4,65). Мала је разлика између минималне и максималне оцене појединих аспеката и износи 0,06 (графикон 1). И предходне године оцене ових аспеката сестринских услуга су оцењене високим ма. Графикон бр.1 Датим питањима за оцену задовољства корисника услугама лекара мерен је клинички квалитет, односно перцепција и субјективна стручности лекара и исхода лечења, затим однос према пацијенту, комуникација, давање информација и постојање здравственоваспитног рада. Ово је и централно питање кете јер субјективна перцепција стручности лекара и исхода лечења има важност на здравствено стање пацијента и даље лечење. Општа просечна је била 4,64, нешто виша од предходне године када је била Најслабија је дата за објашњење тестова,процедура и третма 4,54, затим за спремност да дају одговоре на питања 4,56, а највиша за опште задовољство услугама лекара 4,64 и поштовање и љубазност (4,61).

5 Мала је разлика у висинама појединих аспеката у перцепцији квалитета рада лекара и износи 0,1 (табела 3). Табела бр.3 Задовољство корисника услугама лекара током боравка у болницама Рашког округа изражено у процентима и просечне оцене на нивоу округа Обележја Спремност да дају одговоре на питања Објашњење тестова, процедура, третма и резултата Поштовање и љубазност Способност дијагностикова ња здравствених проблема Темељитост у испитивању Успешност лечења незадово љ Незадово љ Ни задовоља н ни незадово љ Задовољ задовоља н ОКРУГ (ЗЈЗ КВ) 2017 ОКРУГ(ЗЈЗ КВ) ,3 0,3 5, ,8 4,54 4, , ,1 4,48 4, ,0 4,6 33,2 61,8 4,56 4, ,3 6,8 36, ,48 4, ,0 6,5 35,1 58,1 4,51 4, ,7 35,1 59,6 4,53 4,59 Упутства при отпусту Опште задовољство услугама лекара 0, ,1 32,3 61,3 4,55 4,58 0,0 0,3 4,3 33,6 61,7 4,57 4,64 Различит је прт коришћења наведених дијагностичких и терапијских услуга. Највише пацијената је користило лабораторијске услуге 91,2%, затим кардиолошке услуге 79,6%, а најмање услуге физикалне терапије 48,4% и радиологију (визуелну дијагностику) 52,8%. Ниједну од датих дијагностичко-терапијских услуга није користило 16,9% болничких пацијената. Опште задовољство је оцењено просечном оценом 4,65 значајно више у односу на предходну годину када је било 4,48. Максимална је дата лабораторији 4,65. Најмања је дата радиологији 4,55. У односу на предходну годину све области имају већу оцену (табела 4).

6 Табела бр.4 Задовољство корисника услугама дијагностике и терапије током боравка у болницама Рашког округа изражено у процентима и просечне оцене на нивоу округа Врста услуге Лабораторија Кардиологија Радиологија незадовољ Незадово љ Ни задовоља Задово љ задовоља Нисам користи н ни н о/ла Рашки Рашки округ незадово округ (ЗЈЗ ЗЈЗ КВ) љ КВ) ,2 2, ,2 8, , ,2 1,7 25,4 52,3 20, , ,2 2,2 17,8 32,3 47, ,55 Физикална медицина 0,0 0,0 1,2 16,0 31,1 51, ,62 Опште задовољство услугама дијагностике 0.0 0,0 1,4 26,1 55, ,65 Опште задовољство корисника услугама исхре просечно је оцењено оценом 4,31, нешто више од предходне године када је било 4,29. Посматрајући различите аспекте задовољства овом услугом пацијенти су најмање задовољни укусом хре (4,20) и разноврсношћу хре (4,27). Најзадовољнији су количином хре 4,38 и одговарајућом дијетом 4,33. Осим времена и начина сервирања хре чије оцене су мање од предходне године, укус хре има исту оцену, а све остале оцене су порасле. Вредности различитих аспеката немају значајну варијабилност, крећу се од 4,20 до 4,38 и разлика је 0,18 (табела 5). Табела бр.5 Задовољство корисника услугама исхре током боравка у болницама Рашког округа изражено у процентима и просечне оцене на нивоу округа незадово Незадо вољ Ни задовоља Задовољ задовоља Обележја љ н ни н Рашки Рашки незадово љ округ 2017 округ 2018 Време сервирање 0,5 1,6 7,1 49,4 41,4 4,32 4,30 хре Начин сервирања 0,5 0,7 8,6 46,9 43,4 4,34 4,32 хре Укус хре 1,4 1,6 12,1 45,6 39,3 4,20 4,20 Температура хре 0,5 1,4 9,1 45,0 44,1 4,24 4,31 Количина хре 0,2 1,2 6,6 44,0 48,0 4,25 4,38 Разноврсност хре 0,7 1,4 10,5 44,9 42,5 4,18 4,27 Одговарајућа дијета 0,5 1,0 8,9 45,0 44,7 4,29 4,33 Опште задовољство услугама исхре 0,7 1,4 8,0 46,6 43,3 4,29 4,31 Услови смештаја су добили нешто бољу оцену од исхре 4,38. Посматро појединачно по праћеним аспектима смештаја пацијенти су најзадовољнији температуром у соби 4,39, чистоћом у соби (4,38), а најнезадовољнији удобношћу кревета (4,22) и опремом собе (4,31). Општа је виша у односу на предходну годину и износи 4,38 а у је била 4,37.

7 Удобност кревета, чистоћа и опрема собе су мање вредности, а температура у соби, чистоћа тоалета и општа су веће у години у односу на годину (табела 6). Табела бр.6 Задовољство корисника услугама смештаја током боравка у болницама Рашког округа изражено у процентима и просечне оцене округа Обележја незадово љ Незадово љ Ни задовољ ни незадовољ Задовољ задовољ Рашки округ 2017 Рашки округ 2018 Удобност кревета 0,7 2,5 13,1 41,3 42,4 4,23 4,22 Чистоћа собе 0,0 0,9 8,4 42,7 48,0 4,41 4,38 Температура у соби 0,2 0,7 7,2 43,5 48,4 4,35 4,39 Опрема собе 0,7 2,3 7,9 43,5 45,6 4,33 4,31 Чистоћа тоалета Опште задовољство смештајем 0,9 1,4 7,7 41,7 48,3 4,31 4,35 0,0 1,1 8,0 42,9 47,9 4,37 4,38 Временом посета је веома незадовољно и незадовољно 0,4%, дужином посете 0,9% и бројем посета 1,2% пацијената. Просечне оцене су ниже у односу на 2017 годину и највеће смањење оцене се односи на број посета за 0,06 (табела 7). Табела бр.7 Задовољство корисника оргизацијом посета у болницама Рашког округа изражено у процентима и просечне оцене на нивоу округа незадовољ Незадовољ Ни задовољ ни незадовољ Задовољ задовољ Рашки округ 2017 Рашки округ 2018 Време посета 0.2 0,2 5,4 43,5 50, ,44 Дужина посета ,0 44,4 49, ,43 Број посета ,2 43,8 49, ,42 У целини, задовољни и веома задовољни радом болнице где су завршили лечење било је 96,1%, више у односу на предходну годину када је било 94,3%. незадовољни и незадовољни су били 0,4%, а у годину је било 0,3%. Неутралних одговора је било 3,4%. задовољства укупним болничким лечењем је била 4,49 и виша је у односу на предходну годину када је била 4,45. Оцена задовољства испитика према устовама задовољства свих истраживих устова је била 4,49 и виша је у односу на предходну годину када је била 4,45. Изнад просека и најбољу оцену има ОБ Краљево 4,53, затим СБ за интерне болести Врњачка Бања и СБ за рехабилитацију Агенс Матарушка Бања имају исту оцену (4,50), а испод просека СБ Меркур Врњачка Бања (4,44) (табела 8). У односу на предходну годину постоји раст просечне оцене код ОБ Краљево и СБ Меркур Врњачка Бања и пад код СБ за интерне болести Врњачка Бања и СБ за рехабилитацију Агенс Матарушка Бања.

8 Табела бр.8 устовама Здравствене устове Просечне оцене општег задовољства корисника болничким лечењем по Број испитика Н Просечне оцене X СТДЕВ Општа болница Краљево 203 4,53 0,608 1 СБза интерне болести Врњачка Бања 20 4,50 0, СБ Агенс Матарушка бања 20 4,50 0, СБ Меркур Врњачка Бања 202 4,44 0,606 4 Укупно 445 4,49 0,599 Рг Фреквенције задовољства по датим модалитетима и по устовама дате су у графикону 2. Графикон бр.2 Оцене задовољства испитика према областима здравствене заштите задовољства за све области је била 4,49. Изнад просека и најбољу оцену је добила област хирургије 4,57, затим област гинекологије и акушерства 4,50.Ниже оцене од просека имала је област рехабилитације (4,45) и интерна медицина 4,47. Фреквенције задовољства по датим модалитетима и по одељењима дате су у графикону 3. Највећа учесталост задовољних и веома задовољних је било у области интерне медицине 98,7%, затим на гинекологији и акушерству 97,5%, на хирургији 97,3% и на рехабилитацији 94,6%.

9 Графикон бр.3 Постоји статистички значајна разлика болничких пацијената према старости у односу на пол. Рађен је т-тест (т=4,369, дф=419, п=0,000). Наиме, мушкарци су значајно старији од жена јер је истраживање рађено и на гинеколошко-акушерском одељењу. старост мушкараца је била 61,54 година и жена 55,09 година. Истраживањем значајности разлике оцене задовољства према полу, материјалном положају домаћинства, устовама и истразивим областима (x² тестом), добили смо да не постоји значајна разлика у ма задовољства према наведеним обележјима испитика. Постоји статистички значајна разлика у оцени општег задовољства болничких пацијената према завршеној школи. Рађен је x² тест (x²=35,446, дф=12, п=0,000). Најнезадовољнији су болесници без школе ( веома незадовољни и незадовољни 5,9%), са основном и средњом школом нема незадовољних и са вишом и високом школом незадовољно је 1,1%.

10 Табела бр.9 Поређење средњих задовољства датих карактеристика болничког лечења на Рашком округу и према одељењима округа ОЦЕЊЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СРЕДЊА ОЦЕНА ЗАДОВОЉСТВА Рашки округ Рашки округ Општа хирургија Интерна Гинекологиј а и акушерство Рехабилита ција 5а. Општи утисак о процедурама пријема у 4,45 4,51 4,58 4,34 4,56 4,53 болницу 5ђ. Општи утисак приликом отпуста из 4,55 4,63 4,62 4,55 4,68 4,64 болнице 7д. Опште задовољство сестринском негом 4,63 4,66 4,74 4,62 4,64 4,64 8ж. Опште задовољство услугама лекара 4,57 4,64 4,76 4,54 4,62 4,63 10ж. Опште задовољство услугама исхре 4,29 4,31 4,37 4,04 4,02 4,41 11ђ.Опште задовољство условима смештаја 13.Задовољство укупним болничким лечењем 4,37 4,38 4,38 4,45 4,10 4,40 4,45 4,49 4,57 4,47 4,50 4,45 Из табеле је видљиво да постоји мали интервал између највиших и најнижих средњих према истраживим аспектима задовољства и по одељењима и на укупном нивоу болница на Рашком округу. Разлика на укупном нивоу максималне и минималне вредности оцене је 0,35. У области хирургије разлика је 0,39, на интерном 0,58, на гинекологији и акушерству 0,66 и на рехабилитацији 0,24. Максимална општа је опште задовољство сестринском негом 4,66 и минимална за задовољство услугама исхре 4,31. Исто је на интерном одељењу. На хирургији је максимална дата лекарима, а минимална исхри. На гинекологији и акушерству максимална је дата општем утиску приликом отпуста из болнице и минимална исхри. На рехабилитацији максималну оцену деле сестринска нега и општи утисак приликом отпуста, а минималну оцену условима смештаја. Задовољство услугама лекара је на другом месту на укупном нивоу али на првом месту на општој хирургији. На осталим одељењима се налази на трећем месту. Најниже оцене се групишу за услуге исхре и на рехабилитацији за услуге смештаја. Највеће опште задовољство је на хирургији 4,57, затим на гинекологији и акушерству 4,50, на интерном одељењу 4,47, а најмање на рехабилитацији 4,45. Табела бр.10 Поређење средњих задовољства датих карактеристика болничког лечења на Рашком округу у периоду године

11 ОЦЕЊЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СРЕДЊА ОЦЕНА ЗАДОВОЉСТВА НА РАШКОМ ОКРУГУ У ПЕРИОДУ ГОДИНЕ ГОДИНЕ а. Општи утисак о процедурама пријема у болницу 4,30 4,23 4,38 4, ,51 χ 4,37 5ђ. Општи утисак приликом отпуста из болнице 4,37 4,35 4,49 4,55 4,63 4,39 7д. Опште задовољство сестринском негом 4,50 4,50 4,56 4, ,57 8ж. Опште задовољство услугама лекара 4,46 4,41 4,49 4, ,51 10ж. Опште задовољство услугама исхре 4,18 3,99 4,11 4, ,18 11ђ. Опште задовољство условима смештаја 4,08 4,05 4,26 4, , Задовољство укупним болничким лечењем 4,30 4,23 4,30 4, ,35 Анализире су просечне вредности петогодишта ( ) године према датим обележјима. Максималне просечне оцене су дате задовољству сестринске неге (4,66) и задовољству услугама лекара (4,64). Најмање просечне оцене су дате за исхру (4,31) и за смештај (4,38). У средини су просечне оцене утиска при пријему и отпусту с тим што су при отпусту континуиро веће оцене 4,63, него на пријему 4,51. Кретање вредности у овом петогодишњем периоду је имало слич ток и на пријему и на отпусту. Оцене су благо пале у години а затим постоји континуири раст и максималне вредности су биле године. Укупно и пријем и отпуст имају благи раст у овом петогодишту. Кретање сестринске неге је имало стагнацију у години, а затим благи раст континуиро до године када достиже максималну вредност. Укупно, постоји благи раст. Кретање рада лекара су да постоји пад у години када су имали минималну вредност, а затим су континуиро расле и у су достигле максималну вредност. Укупно, постоји благи раст. Кретање исхре су да постоји благи пад у години а затим су континуиро расле и у су достигле максималну вредност. Укупно, постоји благи раст. Оцене за смештај су имале благи пад у години а затим су континуиро расле и у су достигле максималну вредност. Укупно, постоји благи раст. Опште задовољство је имало просечну вредност 4,49. Оцене су имале благи пад у години а затим су континуиро расле и у су достигле максималну вредност. Укупно, постоји благи раст.

12 Специјалистичко консултативне службе интерне медицине у општој и специјалним болницама дела Рашког округа у надлежности Завода за јавно здравље Краљево У години је вршено кетирање корисника амбултне интерне медицине у стационарним устовама (општој и специјалним болницама) које оргизационо имају ову јединицу у свом саставу) и то су: 1. Општа болница Краљево, 2. Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања ( у даљем тексту СБ за интерне болести), 3. Специјална болница за рехабилитацију Агенс Матарушка бања Краљево. Ове године није рађено кетирање у Специјалној болници за лечење и рехабилитацију Меркур Врњачка Бања јер није радила интернистичка амбулта. Анкетирање је вршено године. Од подељених 256 упитника враћено је 204 попуњених упитника па је стопа одговора учесника 79,7%. И ово истраживање је рађено према 4 демографско- социјална обележја: пол, старост, образовање и материјални статус. Дистрибуција по полу је била 42,5% мушкараца и 57,5% жена. Старост прегледих пацијената се креће од 16 до 82 године са просечном старошћу од 52,55 ± 15,682 година. Оцена општег задовољства амбултних болесника се не разликује значајно у односу на пол и образовање, али постоји значајна разлика према материјалном статусу. Рађен је x² тест (x²=72,959, дф=16, п=0,000). Најнезадовољнији су болесници веома лошег материјалног стања ( веома незадовољни и незадовољни 62,5% и задовољни и веома задовољни 12,5%), а најзадовољнији су са добрим материјалним статусом ( веома незадовољни и незадовољни 4,5% и задовољни и веома задовољни 93,9%). Дистрибуција према образовању је била следећа: највише испитика је било са завршеном средњом школом 57,7 %, затим 24,4% је са вишом и високом школом,15,4% са основном и 2,5% је без школе (графикон 4). Графикон 4

13 Свој материјални положај као веома лош и лош оценило је 11,4% кетирих, као осредњи 50,0% а као веома добар и добар 38,6% испитика. Резултати Први сет питања о задовољству амбултног корисника садржи мерење различитих димензија приступа специјалистичком прегледу: телефонске доступности, оргизације заказивања прегледа и брзине остварене услуге, квалитет комуникације и информације од стре здравствених професионалаца као и чистоћа и подобност чекаонице. Иако питања мере различите димензије услуге, оцене имају мали интервал (0,68) од најлошијег 3,62 до најбољег од 4,30. При томе најмање оцене су дате могућности телефонског заказивања (3,62) и чистоћи и подобности чекаонице 3,64, а највеће оцене за љубазност и професионалност особе која врши заказивање прегледа 4,30 и добијања инструкције о датуму, времену и месту прегледа 4,27 (табела 12). Табела бр.11 Задовољство кетирих оргизацијом рада специјалистичко-конслутативне службе изражено у процентима у години Обележје квалитета Могућност телефонског заказивања Време чекања од тренутка заказивања до термина прегледа Љубазност и професионалност особе која врши заказивање Добијање инструкције о датуму, времену и месту прегледа Време чекања у чекаоници Објашњење евентуалног кашњења вашег термина Чистоћа и подобност чекаонице незадовољ Незадовољ Ни задовољ ни незадовољ Задовољ задовољ 7,5 10,6 15,1 46,2 20,6 2,1 9,2 14,9 45,6 28,2 1,0 2,0 9,6 40,6 46,7 1,5 1,5 9,1 44,2 43,7 1,5 9,8 22,2 43,8 22,7 2,1 8,3 15,0 47,2 27,5 5,0 9,5 22,1 42,7 20,6 Анализа кретања просечних у периоду године за дата обележја Највеће просечне оцене су дате за љубазност и професионалност особе која врши заказивање (4,30), добијање инструкције о датуму, времену и месту прегледа (4,27), а најмање за могућност телефонског заказивања (3,62) и чистоћу и подобност чекаонице (3,64). У овом петогодишњем периоду ( године) оцене за сва обележја су имале благи пад вредности задовољства. Највећи пад је имала за чистоћу и подобност чекаонице, затим за могућност телефонског заказивања и време чекања у чекаоници. Најблажи пад је био за добијање инструкције о датуму, времену и месту прегледа, затим за љубазност и професионалност особе која врши заказивање и за време чекања од тренутка заказивања до термина прегледа. У години сва обележја су имала већу оцену у односу на годину у којој су биле све минималне оцене за овај петогодишњи период. Максималне оцене су биле у години за сва обележја.

14 Сумарно, просечне оцене за сва обележја су имале минималну вредност године, а максималну вредност године. Табела бр.12 Поређење средње оцене задовољства Рашког округа радом специјалистичко-консултативне службе Обележја квалитета Средње оцене Рашки округ χ Могућност телефонског заказивања 3,90 3,98 3,64 3,22 3,62 3,67 Време чекања од тренутка заказивања до термина прегледа Љубазност и професионалност особе која врши заказивање Добијање инструкције о датуму, времену и месту прегледа Време чекања у чекаоници 3,80 3,89 3,71 3,29 3,89 3,72 4,17 4,38 4,13 3,74 4,30 4,14 4,18 4,31 4,11 3,81 4,27 4,14 3,80 3,88 3,59 3,23 3,76 3,65 Објашњење евентуалног кашњења вашег термина 3,98 4,07 3,68 3,56 3,90 3,84 Чистоћа и подобност чекаонице 4,04 4,11 3,75 3,54 3,64 3,82 Коришћење ове службе у току године је било у интервалу од 1 до 30 пута, просечно 3,7 пута. Коришћење других специјалистичких служби је било у интервалу од 1 до 30 пута, просечно 4,1 посета у току године. Услуге приватног специјалисте није користило 71 лице што износи 51,4% испитика. Од 67 лица који су користили услуге приватног специјалисте учесталост је била у интервалу од 1 до 6 пута, просечно 1,2 пута. Ове године је била мања учесталост коришћења приватне праксе у односу на предходну када је била просечно 2,5 пута. Истог да је примљено на преглед без заказивања 19,6% испитика што је слабија доступност интернисти у односу на предходну годину када је било 24,2%. За 16,4% пацијената је преглед заказ за више од 30 да, што је значајно мање у односу на предходну годину када је било 21,5%. За 64,0 % пацијената прегледи су закази до 30 да, што је више у односу на предходну годину када је било 54,4%. Питање број 9 испитује различите аспекте искуства у процесу и исходу интернистичког прегледа и представља централно питање истраживања. Позитивна искуства се групишу у високом проценту у интервалу од 70,1% до 84,7%. Релативно је велики прт амбивалентних одговора од 12,6 до 21,3%. Лоша искуства је имао мали прт амбултних болесника у интервалу од 2,1 до 11,5%. Резултати истраживања говоре о учесталом слагању испитика да су их лекари пажљиво саслушали, посветили им довољно времена током прегледа, дали јасна објашњења о болестима и лековима које им прописују.

15 Најмања позитивна сагласност се односи на информацију да постоји кутија/књига за жалбе и примедбе (70,1%) и самопроцену пацијента да се после прегледа осећа способније да се избори са својим здравственим проблемом (76,1%). Да постоји књига за жалбе и примедбе не зна 11,5% испитика (табела 13). Већа негативна сагласност је исказа и за љубазност и поштовање особља (5,3%). Табела бр.13 Сагласност о искуству у процесу и исходу током амбултног лечења у болницама изражено у процентима Да, слажем се Делимично се слажем Не слажем се Изјава Лекар ми је посветио довољно времена током прегледа 75,2 84,0 22,4 13,4 2,5 2,6 Лекар ме је пажљиво слушао 76,7 84,7 20,8 12,7 2,5 2,6 Лекар је одвојио довољно времена да разговара са мном Лекар ми је дао јасна објашњења о болестима и лековима које ми прописује Лекар ми је објаснио значај тестова на које ме упућује Особље је било љубазно и пуно поштовања Јасно сам разумео/ла пл свог лечења После прегледа осећам се способније да се изборим са својим здравственим проблемом Постоји кутија/књига за жалбе и примедбе 74,8 80,5 20,0 17,4 5,2 2,1 74,1 82,7 22,8 14,7 3,2 2,6 75,6 78,6 21,2 18,2 3,2 3,2 70,8 82,1 22,7 12,6 6,5 5,3 72,3 79,3 25,2 18,6 2,6 2,1 62,0 76,1 33,3 21,3 4,7 2,7 72,1 70,1 15,6 18,4 12,2 11,5 Истраживање говори да постоји и финсијска доступност ове службе. Приближно 2/3 кетирих (65,2%) је имало бесплат преглед специјалисте, 33,8% је платило партиципацију и 1,0% пацијената је платило пуну цену прегледа. У години је 1,2% платило пуну цену прегледа. Укупно задовољство здравственом заштитом у овој специјалистичкој служби оцењено је високим ма: задовољно и веома задовољно је било 88,0 % кетирих пацијената што је више него у претходној години када је било 71,5%. је незадовољно 4,5%, незадовољно 1,5% и неодређено 6,0%. Средња задовољства корисника је била 4,10±0,919 и већа је у односу на годину када је била 3,77±1,063. Укупно задовољство здравственом заштитом према устовама дато је у табели 14 и на графикону 6. Табела бр.14. Задовољство здравственом заштитом у специјалистичкој служби по устовама исказе просечном оценом

16 СБ за интерне болести ОБ Краљево Здравствена устова Задовољство здравственом заштитом Н X СД 1 5, ,09 0,926 СБ Агенс Матарушка Бања, Краљево 5 4,40 0,548 Рашки Округ (ЗЈЗ Краљево) 201 4,10 0,919 Оцена за Рашки округ је била 4,10. Поређење устова није адекватно јер је у СБ за интерне болести био само 1 испитик и у СБ за рехабилитацију Агенс Матарушка Бања само 5 испитика. На нивоу округа дошло је до пораста оцене са 3,77 на 4,10. ОБ Краљево бележи пораст оцене са 3,71 на 4,09 и СБ за рехабилитацију Агенс Матарушка Бања бележе пад оцене са 4,50 на 4,40. СБ за интерне болести Врњачка Бања је имала једну попуњену кету са одличном оценом. Графикон бр.6 ЗАКЉУЧЦИ Закључци за истраживање задовољства болничких пацијената за све болнице Стопа одговора учесника у свим болницама је била 72,1%, најнижа за област хирургије 47,2%, затим за област интерне медицине 61,7%, за област гинекологије и акушерства 89,4% и максимално на рехабилитацији 100%.

17 1. Резултати добијени овим истраживањем су информативни и респектабилни за доношење спроводљивих одлука. 2. Генерално, испитици су изразили висок степен задовољства пруженим болничким и специјалистичко-консултативним услугама у општој и специјалним болницама Рашког округа у надлежности Завода за јавно здравље Краљево. општа задовољства је већа код стационарних болесника (4,49) него код амбултних (4,10) за 0,39. Због тога је акценат ализе био на услугама са мањим задовољством како би се сагледала природа незадовољства, лоших искустава, њихови узроци и могућности интервенције иако је веома мали интервал између најмање и највише оцене. 4. Нема значајне разлике у ма задовољства испитика према полу, материјалном стању домаћинства, устовама и областима. Постоји значајна разлика у задовољству испитика према школској спреми и према просечној старости у односу на пол. Наиме, најнезадовољнији су испитици без школе и просечна старост хоспитализових мушкараца је већа у односу на хоспитализове жене. Најслабију општу оцену има СБ Меркур 4,44, а најбољу ОБ Краљево 4,53. Област рехабилитације је имала најслабију оцену 4,45, а највећу оцену је имала област хирургије 4, Постоји благи раст у висини општих одређених карактеристика болничког лечења у овом петогодишњем истраживању ( године). 6. Услуге са мањим задовољством се групишу око исхре, услова смештаја, квалитета оргизације у смислу чекања, недовољне информисости и објашњења. Овакви резултати показују да болнице морају приоритетно побољшати хигијенско-дијететске услове и оргизацију рада. Интервали за све испитике болница Рашког округа Најмање оцене за болнице Рашког округа биле су 4,31 за исхру (4,20 за укус хре и 4,27 за разноврсност хре) и 4,38 за услове смештаја (удобност кревета 4,22 и за опрему собе 4,31). Ове оцене су боље у односу на предходну годину. Највеће оцене 4,66 су за опште задовољство сестринском негом и 4,64 имају опште задовољство услугама лекара. Иако услови смештаја и исхре имају утицај на исход болничког лечења, важније су одличне оцене за рад лекара и сестара. Генерално, испитици очекују и од сестре и од лекара више објашњења процедура, тестова третма и резултата. Оцене су више у односу на предходну годину. Интервали задовољства посматрањем према устовама и областима Најнижу општу оцену задовољства је добила СБ Меркур 4,44, затим Агенс Матарушка Бања и СБ за интерне болести исту оцену 4,50 и највећу ОБ Краљево 4,53. Према областима је најслабије оцењена рехабилитација 4,45, а најбоље област хирургије 4,57. Закључци за истраживање задовољства амбултних пацијената Стопа одговора у интернистичким амбултама опште и специјалних болница је била 79,7% и значајно је мања у односу на предходну годину када је била 95,5%. У СБ Меркур није радила интернистичка амбулта и није рађено кетирање. У СБ за интерне болести је урађена само једна кета, а у СБ Агенс Матарушка Бања само 5 кета. Општа задовољства амбултног интернистичког лечења у години је била 4,10. У односу на предходну годину општа на Рашком округу је побољша са 3,77 на 4,10 (за 0,33). Посматрање разлика по устовама није адекватно због малог броја испитика. Наиме, просечна општег задовољства амбултних болесника је била у ОБ Краљево 4,09, а у СБ Агенс 4,40 (само 5 испитика).сб за интерне болести Врњачка Бања је имала једну кету са одличном оценом.

18 Оргизација прегледа, комуникација и услови чекаонице за амбултни интернистички преглед за Рашки округ је имао више оцене у односу на предходну годину за сва обележја и интервал је био од 3,62 до 4,30. Просечно су користили ову службу у току године 3,7 пута (у предходној години 4,5 пута). Коришћење других служби је било просечно 4,1 посета (у предходној години 5,9 посета у току године). Подаци говоре о смањеној учесталости коришћења амбултне интернистичке заштите као и коришћење других специјалистичких служби. Услуге приватног специјалисте су користили просечно 1,2 пута што је више у односу на предходну годину када је било 1,0 пута. Заказивање дуже од 30 да постоји само у ОБ Краљево за 16,4% испитика и смањено је у односу на предходну годину када је било 23,9%. Према мишљењу корисника сви испитиви аспекти рада лекара специјалисте (време посвећено пацијенту, објашњење здравственог стања, предузетих процедура и пла лечења) нису задовољили од 2,1% до 5,3% корисника осим што 11,5% испитика не зна да постоји кутија/књига за жалбе и примедбе. Постоји финсијска доступност јер је специјалистички преглед без учешћа (бесплатно) остварило је 65,2% корисника, 33,8% је платило партиципацију и 1,0% је платило пуну цену лекарске услуге и ова доступност је нешто виша у односу на предходну годину. Оствареном здравственом заштитом у интернистичким амбултама у Рашком округу је задовољно и веома задовољно 88,0 %, неодређено 6,0% и незадовољно и веома незадовољно је било 6,0%. Резултати су бољи у односу на предходну годину за амбултне болеснике.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

Zaposleni 2015

Zaposleni 2015 АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА У 2015.ГОДИНИ Март, 2016.г У циљу сталног унапређења квалитета здравствене заштите, а на основу Правилника

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године Наручилац

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinateslic.com ИНФОРМАЦИЈА О процјени степена задовољства

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: Број:845 Датум: 25.4.14. год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo311@open.telekom.rs Тел.: 12/222-568;

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години Садржај Општи подаци... 3 1. Анализа 1... 4 2. Анализа 2... 4 3. Анализа 3... 5 4. Анализа 4...

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

ZA MEDICINSKE USTANOVE INTELIGENTAN WI-FI d'.;,.. SISTEM ZA ZADOVOLJNE PACIJENTE I POSETIOCE

ZA MEDICINSKE USTANOVE INTELIGENTAN WI-FI d'.;,.. SISTEM ZA ZADOVOLJNE PACIJENTE I POSETIOCE ZA MEDICINSKE USTANOVE INTELIGENTAN WI-FI d'.;,.. SISTEM ZA ZADOVOLJNE PACIJENTE I POSETIOCE WI-FI ZA MEDICINSKE USTANOVE Brza i pouzdana WiFi mreža je danas očekivana u medicinskim ustanovama. Besplatan

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

zadovoljstvo zaposlenih 2010

zadovoljstvo zaposlenih 2010 Р Е З У Л Т А Т И ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2010.ГОДИНИ У в о д На основу Правилника о показатељу квалитета здравствене заштите Завод за јавно здравље Пирот је организовао

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode] PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSNOVNE METODE RADA MEDICINSKE SESTRE U PZZ Proces zdravstvene nege, timski metod, dispanzerski, epidemiološki, socijalno-medicinski, statističko-informacioni i zdravstveno

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama studeni 16. Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske

Више

DISTRIBUCIONA LISTA

DISTRIBUCIONA LISTA by the EuropeAid 135642/IH/SER/RS Contract No. 48-00-93-2014-28 Programme IPA 2013 Country Contracting Authority Final Beneficiary End Recipient Type of document Prepared by Approved by Ministry of Finance

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ШАБАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 1 XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

Microsoft Word - Vantelesna.doc

Microsoft Word - Vantelesna.doc Вантелесна оплодња Услуге процеса вантелесне оплодње (у даљем тексту: ВТО) за потребе осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РЗЗО) пружају се у здравственим установама:

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

SZapJavSek

SZapJavSek РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ГРАДА НИША Ниш, мај 2006. године УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 2 Појам јавни сектор,

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-190 од 04.07.2019 године, именована је Комисија за оцjeну и одбрану урађене докторске дисертације

Више

DISTRIBUCIONA LISTA

DISTRIBUCIONA LISTA by the EuropeAid 135642/IH/SER/RS Contract No. 48-00-93-2014-28 Programme IPA 2013 Country Contracting Authority Final Beneficiary End Recipient Type of document Prepared by Approved by Ministry of Finance

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

Click to edit title

Click to edit title Kamp Ljubavi i Nade Stvarne potrebe Svake godine u Srbiji više od 350 dece oboli od malignih bolesti. Oni moraju biti podvrgnuti dugom i često invazivnom lečenju zbog kojeg moraju da provedu dug vremenski

Више

Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел: ; факс: ПИБ бр мат. бр рач. бр Сектор

Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел: ; факс: ПИБ бр мат. бр рач. бр Сектор Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел:381 112053 832; факс:381112688420 ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 - Сектор за контролу - 05 број:450-5507//[5чз 08.12.2015. године

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Naslovnica za izvještaj

Naslovnica za izvještaj SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више