Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc"

Транскрипт

1 Број: /3 Ниш, год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на раду у Нишу. Присутни: од 35 наставника присутно је 28. Наставници који су оправдали изостанак: др Слободан Милутиновић, др Срђан Глишовић, др Љиљана Благојевић, др Соња Павловић-Веселиновић, др Амелија Ђорђевић и др Бојана Златковић. Наставници који нису оправдали изостанак: др Дејан Петковић. Остали присутни: Снежана Зец, дипл. правник, секретар Факултета и мр Милена Станковић, записничар. Председник Изборног већа Факултета, декан др Љиљана Живковић, ред.проф., констатовала је да постоји кворум за пуноважно одлучивање. Већином гласова усвојен је следећи Д Н Е В Н И Р Е Д 1. Усвајање записника са 5. седнице Изборног већа Факултета од год.; 2. Одлучивање о избору у звање и заснивање радног односа асистента за ужу област: а) Хемијске опасности у радној и животној средини; б) Математика и информатика; в) Енергетски процеси и заштита; г) Безбедност и ризик система; д) Технологије и технички системи заштите; 3. Текућа питања. ТАЧКА 1. Већином гласова донет је З А К Љ У Ч А К Усваја се записник са 5. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу од године, у тексту како је дато у материјалу за ову седницу, у целости. ТАЧКА 2. Већином гласова донете су следеће одлуке а) Ана Милтојевић, дипл. хемичар, бира се у звање асистент за ужу област Хемијске опасности у радној и животној средини на Факултету заштите на раду у Нишу, на период од три године. асистент за ужу област Хемијске опасности у радној и животној средини. На конкурс објављен године, у дневном листу Народне новине, пријавило се седам кандидата: Бојан Бијелић, дипл.инж. заштите на раду, Марија Рашић, мастер инжењер заштите животне средине, Душан Илић, магистар фармације, мр Душанка Пејчић, дипл. хемичар, Јелена Брцановић, дипл. хемичар, Ана Милтојевић, дипл. хемичар и Милена Живковић, дипл. хемичар.

2 Одлуком Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу бр /22 од 1. Др Марина Стојановић, ред.проф. Факултета заштите на раду у Нишу, председник (научна област Инжењерство заштита животне средине и заштите на раду; ужа област Хемијске опасности у радној и животној средини); 2. Др Данило Поповић, ванр.проф. Факултета заштите на раду у Нишу, члан (научна област Инжењерство заштита животне средине и заштите на раду; ужа област Хемијске опасности у радној и животној средини); 3. Др Татјана Голубовић, доцент Факултета заштите на раду у Нишу, члан (научна област Инжењерство заштита животне средине и заштите на раду; ужа област Хемијске опасности у радној и животној средини). Комисија је доставила Факултету Извештај бр /89 од год. у коме је констатовала следеће: Бојан Бијелић, дипл. инж. заштите на раду (основне студије на Факултету заштите на раду у Нишу завршио са просечном оценом 9,74; на истом факултету студент је прве године докторских академских студија); Марија Рашић, мастер инжењер заштите животне средине (основне академске студије на Факултету заштите на раду у Нишу завршила са просечном оценом 7,81, на истом факултету завршила мастер академске студије са просечном оценом 9,76, на истом факултету студент је прве године докторских академских студија), има објављене радове; Душан Илић, магистар фармације (интегрисане академске студије на Медицинском факултету у Нишу завршио је са просечном оценом 8,63, на истом факултету студент је прве године докторских академских студија фармацеутске науке; мр Душанка Пејић, дипл. хемичар, основне студије на Филозофском факултету у Нишу група Хемија завршила је са просечном оценом 7,23, на Факултету заштите на раду у Нишу одбранила је магистарску тезу и стекла академски назив магистар наука заштите животне средине, на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду има одобрену тему за израду докторске дисертације, показује смисао за наставни рад, има објављене радове; Јелена Брцановић, дипл. хемичар, основне студије завршила је на Природно-математичком факултету у Нишу одсек Хемија са просечном оценом 9,52, на истом факултету студент је треће године докторских академских студија, показује смисао за наставни рад, има објављене радове; Ана Милтојевић, дипл. хемичар, основне студије завршила је на Природноматематичком факултету у Нишу одсек Хемија са просечном оценом 9,76, на истом факултету студент је треће године докторских академских студија, показује смисао за наставни рад, има објављене радове; Милена Живковић, дипл. хемичар, основне студије завршила је на Природно-математичком факултету у Нишу одсек Хемија са просечном оценом 9,32, на истом факултету студент је друге године докторских академских студија, показује смисао за наставни рад, има објављен рад. Комисија је констатовала да кандидат Ана Милтојевић, дипл. хемичар има највећу просечну оцену са претходних нивоа студија, показује смисао за наставни рад и има највећи научно-стручни референтни ниво. заштите на раду у Нишу да Ану Милтојевић, дипл. хемичара изабере у звање асистент за ужу област Хемијске опасности у радној и животној средини. Извештај је био доступан јавности у трајању од 15 дана, почев од год., и на исти није било примедби. Веће катедре за квалитет радне и животне средине на седници одржаној год., једногласно је донело закључак којим се усваја Извештај комисије у целости и предлаже Изборном већу Факултета да кандидата Ану Милтојевић, дипл. хемичара изабере у звање асистент за ужу област Хемијске опасности у радној и животној средини на Факултету заштите на раду у Нишу, из разлога наведених у Извештају. б) Милош Рогановић, дипл. инж. електротехнике за рачунарство и информатику, бира се у звање асистент за ужу област Математика и информатика на Факултету заштите на раду у Нишу, на период од три године.

3 асистент за ужу област Математика и информатика. На конкурс објављен године, у дневном листу Народне новине, пријавила су се четири кандидата: Милан Танчић, дипл.инж. електротехнике за телекомуникације, Марија Рашић, мастер инжењер заштите животне средине, Милош Рогановић, дипл.инж. електротехнике за рачунарство и информатику и Ана Јањић, мастер математичар. Одлуком Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу бр /23 од год., именована је комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима у 1. Др Миомир Станковић, ред.проф. Факултета заштите на раду у Нишу, председник (научна област Науке о заштити животне средине; ужа област Математика и информатика); 2. Др Мирослав Ристић, ред.проф. Природно-математичког факултета у Нишу, члан (научна област Математичке науке; ужа област Математика); 3. Др Мирјана Видановић, ванр. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, члан (научна област Науке о заштити животне средине; ужа област Математика и информатика); 4. Др Бранимир Тодоровић, ванр.проф. Природно-математичког факултета у Нишу, члан (научна област Рачунарске науке; ужа област Рачунарске науке); 5. Др Дејан Крстић, доцент Факултета заштите на раду у Нишу, члан (научна област Науке о заштити животне средине; ужа област Математика и информатика). Комисија је доставила Факултету Извештај бр /91 од год. у коме је констатовала следеће: Милан Танчић, дипл.инж. електротехнике за телекомуникације (основне студије - Телекомуникације на Електронском факултету у Нишу завршио са просечном оценом 9,42, на истом факултету студент је докторских академских студија модул Телекомуникције, има објављене радове); Марија Рашић, мастер инжењер заштите животне средине (основне академске студије на Факултету заштите на раду у Нишу завршила са просечном оценом 7,81, на истом факултету завршила мастер академске студије са просечном оценом 9,76, на истом факултету студент је прве године докторских академских студија, има објављене радове); Милош Рогановић, дипл. инж. електротехнике за рачунарство и информатику, (основне студије смер Рачунарска техника и информатика на Електонском факултету у Нишу завршио је са просечном оценом 9,20, на истом факултету студент је докторских академских студија модул Рачунарство и информатика, има објављене радове); Ана Јањић, мастер математичар, основне академске студије на Природно-математичком факултету у Нишу завршила је са просечном оценом 7,84, на истом факултету завршила мастер академске студије са просечном оценом 9,19, на истом факултету студент је докторских академских студија. Комисија је констатовала да је кандидат Милош Рогановић, дипл. инж. електротехнике за рачунарство и информатику остварио збирно најбољи резултат. заштите на раду у Нишу да Милоша Рогановића, дипл. инж. електротехнике за рачунарство и информатику изабере у звање асистент за ужу област Математика и информатика. Извештај је био доступан јавности у трајању од 15 дана, почев од год., и на исти није било примедби. Веће катедре за системска истраживања безбедности и ризика на седници одржаној год., једногласно је донело закључак којим се усваја Извештај комисије у целости и предлаже Изборном већу Факултета да кандидата Милоша Рогановића, дипл. инж. електротехнике за рачунарство и информатику изабере у звање асистент за ужу област Математика и информатика, из разлога наведених у Извештају. в) Ана Вукадиновић, дипл. инж. архитектуре, бира се у звање асистент за ужу област Енергетски процеси и заштита на Факултету заштите на раду у Нишу, на период од три године. асистент за ужу област Енергетски процеси и заштита. На конкурс објављен године, у дневном листу Народне новине, пријавило се девет кандидата: Бојан Бијелић,

4 дипл. инж. заштите на раду, Никола Велимировић, дипл. инж. грађевинарства, Ана Вукадиновић, дипл. инж. архитектуре, Милица Јовић, мастер инжењер машинства, Марко Манчић, дипл. инж. машинства, Наташа Младеновић, мастер инжењер заштите животне средине, Милица Радић, дипл. инж. архитектуре, Марија Рашић, мастер инжењер заштите животне средине и Сања Стојановић, мастер инжењер заштите животне средине. Одлуком Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу бр /25 од 1. Др Јасмина Радосављевић, ред.проф. Факултета заштите на раду у Нишу, председник (научна област Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; ужа област Управљање квалитетом радне и животне средине); 2. Др Душица Пешић, ванр. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, члан (научна Енергетски процеси и заштита); 3. Др Миомир Раос, ванр.проф. Факултета заштите на раду у Нишу, члан (научна Енергетски процеси и заштита). Комисија је доставила Факултету Извештај бр /88 од год. у коме је констатовала следеће: Бојан Бијелић, дипл. инж. заштите на раду (основне студије на Факултету заштите на раду у Нишу завршио са просечном оценом 9,74; на истом факултету студент је докторских академских студија); Никола Велимировић, дипл. инж. грађевинарства (основне студије на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу завршио са просечном оценом 8,42, на истом факултету студент је докторских академских студија, има објављене радове); Ана Вукадиновић, дипл. инж. архитектуре (основне студије на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу завршила са просечном оценом 9,10; студент је докторских академских студија на Факултету заштите на раду у Нишу); Милица Јовић, мастер инжењер машинства (основне академске студије на Машинском факултету у Нишу завршила са просечном оценом 9,76, на истом факултету завршила је мастер академске студије на студијском програму Машинство инжењерство, са просечном оценом 9,89, на истом факултету студент је докторских академских студија, има објављене радове); Марко Манчић, дипл. инж. машинства (основне студије на Машинском факултету у Нишу завршио са просечном оценом 9,14; на истом факултету студент је докторских академских студија, има објављене радове); Наташа Младеновић, мастер инжењер заштите животне средине (основне академске студије на Факултету заштите на раду у Нишу завршила је са просечном оценом 7,85, на истом факултету завршила је мастер академске студије са просечном оценом 9,57, на истом факултету студент је докторских академских студија); Милица Радић, дипл. инж. архитектуре (основне студије на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу завршила са просечном оценом 8,42, студент је докторских студија на Машинском факултету у Нишу, има објављене радове); Марија Рашић, мастер инжењер заштите животне средине (основне академске студије на Факултету заштите на раду у Нишу завршила са просечном оценом 7,81, на истом факултету завршила мастер академске студије са просечном оценом 9,76, на истом факултету студент је докторских академских студија, има објављене радове); Сања Стојановић, мастер инж. заштите животне средине (основне академске студије на Факултету заштите на раду у Нишу завршила са просечном оценом 8,64; на истом факултету завршила мастер академске студије са просечном оценом 9,95; на истом факултету студент је докторских академских студија, има објављен рад). заштите на раду у Нишу да Ану Вукадиновић, дипл. инж. архитектуре изабере у звање асистент за ужу област Енергетски процеси и заштита. Извештај је био доступан јавности у трајању од 15 дана, почев од год., на који су благовремено ставили примедбе: Никола Велимировић, дипл. инж. грађевинарства, Сања Стојановић, мастер инж. заштите животне средине, Милица Радић, дипл. инж. архитектуре и Милица Јовић, мастер инж. машинства. Наведена комисија ценећи примедбе, доставила је мишљење бр /5, /6, /7 и (8 од год. у коме је констатовала да примедбе нису биле од утицаја на избор кандидата и остала при свом извештају и предлогу. Веће катедре за енергетске процесе и заштиту на седници одржаној год., већином гласова је донело закључак којим се предлаже Изборном већу Факултета заштите на раду у Нишу да усвоји Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом асистента за ужу област Енергетски процеси и заштита.

5 г) Бојан Бијелић, дипл. инж. заштите на раду, бира се у звање асистент за ужу област Безбедност и ризик система на Факултету заштите на раду у Нишу, на период од три године. асистент за ужу област Безбедност и ризик система. На конкурс објављен године, у дневном листу Народне новине, пријавило се седам кандидата: Стефан Томић, дипл. инж. електронике за телекомуникације, Бојан Бијелић, дипл. инж. заштите на раду, Никола Велимировић, дипл. инж. грађевинарства, Наташа Младеновић, мастер инжењер заштите животне средине, Марија Рашић, мастер инжењер заштите животне средине, Сања Стојановић, мастер инжењер заштите животне средине и Милица Радић, дипл. инж. архитектуре, Одлуком Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу бр /24 од 1. Др Бранислав Анђелковић, ред.проф. Факултета заштите на раду у Нишу, председник (научна област Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; ужа област Безбедност и ризик система); 2. Др Сузана Савић, ред. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, члан (научна Безбедност и ризик система); 3. Др Соња Павловић-Веселиновић, ванр.проф. Факултета заштите на раду у Нишу, члан (научна област Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; ужа област Безбедност и ризик система); 4. Др Иван Крстић, доцент Факултета заштите на раду у Нишу, члан (научна област Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; ужа област Безбедност и ризик система); 5. Др Евица Стојиљковић, доцент Факултета заштите на раду у Нишу, члан (научна Безбедност и ризик система). Комисија је доставила Факултету Извештај бр /93 од год. у коме је констатовала следеће: Стефан Томић, дипл. инж. електронике за телекомуникације (основне студије на Електронском факултету у Нишу завршио са просечном оценом 9,42; на истом факултету студент је докторских академских студија, има објављене радове); Бојан Бијелић, дипл. инж. заштите на раду (основне студије на Факултету заштите на раду у Нишу завршио са просечном оценом 9,74; на истом факултету студент је докторских академских студија); Никола Велимировић, дипл. инж. грађевинарства (основне студије на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу завршио са просечном оценом 8,42, на истом факултету студент је докторских академских студија, има објављене радове); Наташа Младеновић, мастер инжењер заштите животне средине (основне академске студије на Факултету заштите на раду у Нишу завршила је са просечном оценом 7,85, на истом факултету завршила је мастер академске студије са просечном оценом 9,57, на истом факултету студент је докторских академских студија); Марија Рашић, мастер инжењер заштите животне средине (основне академске студије на Факултету заштите на раду у Нишу завршила са просечном оценом 7,81, на истом факултету завршила мастер академске студије са просечном оценом 9,76, на истом факултету студент је докторских академских студија, има објављене радове); Сања Стојановић, мастер инж. заштите животне средине (основне академске студије на Факултету заштите на раду у Нишу завршила са просечном оценом 8,64; на истом факултету завршила мастер академске студије са просечном оценом 9,95; на истом факултету студент докторских академских студија, показује смисао за наставни рад, има објављене радове); Милица Радић, дипл.инж. архитектуре (основне студије на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу завршила са просечном оценом 8,42, студент је докторских студија на Машинском факултету у Нишу, има објављене радове). У складу за одредбама Закона о

6 високом образовању и Статута Факултета заштите на раду у Нишу, Комисија се определила за кандидата са највећом просечном оценом. заштите на раду у Нишу да Бојана Бијелића, дипл. инж. заштите на раду изабере у звање асистент за ужу област Безбедност и ризик система. Извештај је био доступан јавности у трајању од 15 дана, почев од год., на који је благовремено ставила примедбе Сања Стојановић, мастер инж. заштите животне средине. Наведена комисија ценећи примедбе, доставила је мишљење бр /106 од год. у коме је констатовала да примедбе нису биле од утицаја на избор кандидата и остала при свом извештају и предлогу. Веће катедре за системска истраживања безбедности и ризика на седници одржаној год., једногласно је донело закључак којим се усваја Извештај комисије у целости и предлаже Изборном већу Факултета да кандидата Бојана Бијелића, дипл. инж. зашите на раду изабере у звање асистент за ужу област Безбедност и ризик система на Факултету заштите на раду у Нишу, из разлога наведених у Извештају. д) Миљан Цветковић, дипл. инж. машинства, бира се у звање асистент за ужу област Технологије и технички системи заштите на Факултету заштите на раду у Нишу, на период од три године. асистент за ужу област Технологије и технички системи заштите. На конкурс објављен године, у дневном листу Народне новине, пријавило се шест кандидата: Бојан Бијелић, дипл. инж. заштите на раду, Марија Рашић, мастер инжењер заштите животне средине, Миљан Цветковић, дипл. инж. машинства, Марко Манчић, дипл. инж. машинства, Сања Стојановић, мастер инжењер заштите животне средине и Милица Радић, дипл. инж. архитектуре. Одлуком Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу бр /26 од 1. Др Жарко Јанковић, ред.проф. Факултета заштите на раду у Нишу, председник (научна област Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; ужа област Технологије и технички системи заштите); 2. Др Момир Прашчевић, ванр. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, члан (научна Физичке опасности у радној и животној средини); 3. Др Иван Мијаиловић, доцент Факултета заштите на раду у Нишу, члан (научна Технологије и технички системи заштите). Комисија је доставила Факултету Извештај бр /94 од год. у коме је констатовала следеће: Бојан Бијелић, дипл. инж. заштите на раду (основне студије на Факултету заштите на раду у Нишу завршио са просечном оценом 9,74; на истом факултету студент је докторских академских студија); Марија Рашић, мастер инжењер заштите животне средине (основне академске студије на Факултету заштите на раду у Нишу завршила са просечном оценом 7,81, на истом факултету завршила мастер академске студије са просечном оценом 9,76, на истом факултету студент је докторских академских студија, има објављене радове); Миљан Цветковић, дипл. инж. машинства (основне студије на Машинском факултету у Нишу завршио са просечном оценом 8,39; студент је докторских академских студија на Факултету заштите на раду у Нишу; показује смисао за наставни рад; има објављене радове); Марко Манчић, дипл. инж. машинства (основне студије на Машинском факултету у Нишу завршио са просечном оценом 9,14; на истом факултету студент је докторских академских студија, има објављене радове); Сања Стојановић, мастер инж. заштите животне средине (основне академске студије на Факултету заштите на раду у Нишу завршила са просечном

7 оценом 8,64; на истом факултету завршила мастер академске студије са просечном оценом 9,95; на истом факултету студент докторских академских студија, показује смисао за наставни рад, има објављене радове); Милица Радић, дипл.инж. архитектуре (основне студије на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу завршила са просечном оценом 8,42, студент је докторских студија на Машинском факултету у Нишу, има објављене радове). Комисија је констатовала да кандидати, Марија Рашић, мастер инжењер заштите животне средине, Марко Манчић, дипл. инж. машинства, Сања Стојановић, мастер инжењер заштите животне средине и Милица Радић, дипл. инж. архитектуре немају одговарајуће усмерење на докторским студијама за ужу научну област Технологије и технички системи заштите, а да кандидати Бојан Бијелић, дипл. инж. заштите на раду и Миљан Цветковић, дипл. инж. машинства испуњавају све услове предвиђене конкурсом. заштите на раду у Нишу да Миљана Цветковића, дипл. инж. машинства изабере у звање асистент за ужу област Технологије и технички системи заштите. Извештај је био доступан јавности у трајању од 15 дана, почев од год., на који је благовремено ставила примедбе Сања Стојановић, мастер инж. заштите животне средине. Наведена комисија ценећи примедбе, доставила је мишљење бр /109 од год. у коме је констатовала да примедбе нису биле од утицаја на избор кандидата и остала при свом извештају и предлогу. Веће катедре за превентивно инжењерство на седници одржаној год., једногласно је донело закључак којим се усваја Извештај комисије у целости и предлаже Изборном већу Факултета да кандидата Миљана Цветковића, дипл. инж. машинства изабере у звање асистент за ужу област Технологије и технички системи заштите на Факултету заштите на раду у Нишу, из разлога наведених у Извештају. ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ДЕКАН ФАКУЛТЕТА Др Љиљана Живковић, ред.проф.

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

MATERIJAL ZA ROKIJA.doc ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Др Милан Благојевић, ред. проф. Број 03-69/2 У Нишу 24. 1. 2019. год. З А П И С Н И К са 2. седнице Савета Факултета заштите на раду у Нишу (нови сазив)

Више

Microsoft Word - TR DMilenkovic

Microsoft Word - TR DMilenkovic РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВИХ МИКРО И МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНА (ОД 10 ДО 1000 KW) НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ТР 0307950735056, др Драгица Миленковић, ред. проф. Машински факултет

Више

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана 10.05.2016. год. у Деканату Медицинског факултета, у Свечаној сали, на првом спрату, са почетком у 12 часова.

Више

Microsoft Word - mppbolonja.doc

Microsoft Word - mppbolonja.doc Страна: 4 од 6 који је одржан на Правном факултету у Нишу дана 08/10/2012. г. у часова. Р.бр. Кандидат Индекс Вид Пут П.поени Успех Одустао Напомена 1. Церовић Р. Милица 036/08 С 1. 0. 2. Илић М. Марија

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БИЈЕЉИНА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: /18 Датум, 5. децембар године РАНГ - ЛИСТА студената који су испунили услове Конкурс

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БИЈЕЉИНА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: /18 Датум, 5. децембар године РАНГ - ЛИСТА студената који су испунили услове Конкурс РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БИЈЕЉИНА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 02-67- 45/18 Датум, 5. децембар 2018. РАНГ - ЛИСТА студената који су испунили услове Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 2018/2019.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија фармације, одржане дана 06. 10. 2016.

Више

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА 1 3/ТД Ђорић (Александар) Марјан 33,70 50,00 83,70 буџет 2 9/ТД Манасијевић (Небојша) Марко 35,32 48,00 83,32 буџет 3 13/ТД Трајковић (Срећко) Слободан 30,00 48,00

Више

Microsoft Word - Medijsko pravo

Microsoft Word - Medijsko pravo INDEKS PREZIME IME 006/ Радоичић Илона NAZIV PREDMETA GRUPA ZA VEŽBE 007/ Здравковић Јелена 008/ Ристић Милан 0/ Петковић Ана 0/ Лаловић Моника 03/ Смиљковић Александар 09/ Милић Александра 0/ Стевановић

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 612-517-1/2009 Датум 19. 06. 2009. година Н и ш З А П И С Н И К са XXI седнице Наставно научног већа Машинског факултета Универзитета у Нишу XXI седница Наставно

Више

Microsoft Word - Elaborat End

Microsoft Word - Elaborat End Е Л А Б О Р А Т ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ (Пречишћен текст елабората бр. 01-542/4 од 12.X.2007) 2 Е Л А Б О Р А Т ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈА

Више

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ Резултати колоквијума из Основа организације 1. Стефан (Небојша) Миленковић 12826/15 / 2. Никола (Градимир) Младеновић 12828/15 / 3. Стефан (Александар) Петковић 12833/15 / 4. Никола (Небојша) Тодоровић

Више

Обавештење

Обавештење Оливер Николић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат за добијање грађевинске дозволе за изградњу терена за рукомет

Више

ПРОМОЦИЈА МАСТЕР ИНЖЕЊЕРА МАШИНСТВО 012-М-325/М Радић Душан Енергетика и процесна техника 012-М-326/М Спремо Срђан Производно машинство 01

ПРОМОЦИЈА МАСТЕР ИНЖЕЊЕРА МАШИНСТВО 012-М-325/М Радић Душан Енергетика и процесна техника 012-М-326/М Спремо Срђан Производно машинство 01 ПРОМОЦИЈА МАСТЕР ИНЖЕЊЕРА 27.01.2017. МАШИНСТВО 012-М-325/М Радић Душан Енергетика и процесна техника 012-М-326/М Спремо Срђан Производно машинство 012-М-327/М Дамјанов Александар Производно машинство

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II 39193 Милан (Небојша) Ценић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4067 Електронско

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04-1882 18.09.2018. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XII седници одржаној

Више

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б.

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Назив организационе јединице Радно место Име, средње

Више

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1 РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА Име и презиме Број Број поена индекса 1. Марија Пешић 119/08 9.25 2. Ана Казновац 40054 9.25 3. Јелена Митровић 095/08 9.25 4. Нина Миленковић 008/08 9.25

Више

Бр

Бр Резултати испита одржаног 07.02.2014.године: ОБАВЕШТЕЊЕ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА Бр. инд. Презиме Име ПИО I део II део Укупно Оцена 09321 Спасић Душан 32.0 15.0 4.0 51.0 6 01063 Трајковић Милица 30.0 10.0 40.0

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

З А П И С Н И К

З А П И С Н И К З А П И С Н И К са XX седнице Изборног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 24. септембра 2012. године, са почетком у 18ººчасова. ПРИСУТНИ: др М. Васиљевић, др М. Лабус, др З. Стојановић,

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ????? СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ РОКА СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ДРУГУ ГОДИНУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ИНДЕКС ИМЕ ПРЕЗИМЕ ЕСПБ ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 058/17 Емилија Влајић 60 10.00 098/17 Стефанија Насић

Више

Обавештење

Обавештење Стефан Николић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи електротехнике браниће завршни рад под називом теме: "Методе за унапређење степена ефикасности фотонапонских система

Више

Обавештење

Обавештење Душан Арсић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање производно економских резултата рада АТП Сатва

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Обавештење

Обавештење Милош Павловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Врсте квантизације сигнала". Одбрана завршног рада одржаће

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року Усмени део испита биће одржан у ЧЕТВРТАК, 25.04.2019. од 08,00 часова у сали БС Испитивач: Проф. др Тадија Ђукић 1. Јовановић Наталија 43993 04/19 9

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Ћирковић Н. Тамара РЕк 1/18 60.00 10.00 70.00 2 Петровић Б. Ивана РЕк 14/18 60.00 7.80 67.80 3 Петковић Љ. Стефан РЕк 4/18 60.00 7.60 67.60 4 Симић Н. Никола

Више

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 2 Стошић Милош Гимназија 3 45,00 3 Младеновић Миљан

Више

Microsoft Word - IzvjestajKokic

Microsoft Word - IzvjestajKokic И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: 22. 7. 2015. у дневном листу Глас Српске Ужа научна/умјетничка област: Рачунарске науке, ужа

Више

ПРОМОЦИЈА МАСТЕР ИНЖЕЊЕРА МАШИНСТВО 012-М-328/М Радић Игор Производно машинство 012-МС-166/М Пилиповић Драган Механизација и конструкционо

ПРОМОЦИЈА МАСТЕР ИНЖЕЊЕРА МАШИНСТВО 012-М-328/М Радић Игор Производно машинство 012-МС-166/М Пилиповић Драган Механизација и конструкционо ПРОМОЦИЈА МАСТЕР ИНЖЕЊЕРА 15.02.2017. МАШИНСТВО 012-М-328/М Радић Игор Производно машинство 012-МС-166/М Пилиповић Драган Механизација и конструкционо машинство 012-МС-167/М Србул Пера Производно машинство

Више

два сарадника

два сарадника УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Више

Универзитет у Новом Саду ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ У 1. КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИ

Универзитет у Новом Саду ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ У 1. КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИ СТУДИЈСКО ПОДРУЧЈЕ: Инжењерство угљенохидратне хране Конк. б 1. Млађеновић Јована 006 4 4 8.63 8.63 2. Бубњевић Николина 023 4 5 9.29 7.432 3. Лакић Дуња 061 4 5 8.77 7.016 4. Чулић Марко 029 4 5.417 7.49

Више

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ОСЛОБОЂЕНИ ПОЛАГАЊА МАТЕРИЈЕ ОБУХВАЋЕНЕ ОД 1. ЗАКЉУЧНО СА 52. ИСПИТНИМ

Више

Обавештење

Обавештење Александар Милић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Утицај аутоматских мењача на експлоатацијске функције возила" oдобрен на

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-MC буџет 2. Милојевић Ј. Марина I-2/2017-MC буџет 3. Максимовић

Више

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20 СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Р.БР. Презиме Име Име I II III IV УКУПНО

Више

Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДА

Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДА Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач Назив студијског програма: Рачунарство и информатика Предмет: Педагогија Шифра предмета: Р И 0 2 0 7 ЕСПБ: 6 1. 58/16 Р С Драгићевић Иван 100 10 2. 18/16 Р Б Ђокић Душан 70 7 3. 14/16 Р Б Ђорђевић Душан

Више

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОД

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОД АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОДИНА 1 3 5 7 9 Математика 1 (7 ч.) др Љиљана Петковић,

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април 2013. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409 0144 ГЛАСНИК

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија Џунић Др Дејан Спасић

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Механика флуида Број кандидата

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII нед. XIII нед.xiv нед. XV нед. I Деспотовић Душан 02/2013 Са 1,75 1,75 2,00 0,00 2,00 2,00 I Симоновић

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

Више

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска (1002) МАТЕМАТИКА 1 Хемијске технологије Др Снежана Ђорђевић, Доцент 13.07.2018 09:00 амфитеатар сала 1 Б Стојановић (Иван) Александра 5756 4 Закључно са редним бројем: 1 Др Снежана Ђорђевић (1003) ФИЗИКА

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

ТЕРМИНИ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА у шк. 2017/2018.г: учитељ/учитељица разерд и одељење термин сарадње (преподне / поподне) Биљана Шекуларац I 1 - / четврт

ТЕРМИНИ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА у шк. 2017/2018.г: учитељ/учитељица разерд и одељење термин сарадње (преподне / поподне) Биљана Шекуларац I 1 - / четврт ТЕРМИНИ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА у шк. 2017/2018.г: учитељ/учитељица разерд и одељење термин сарадње (преподне / поподне) Биљана Шекуларац I 1 - / 17:30 Оливера Ранковић I 2 - / 17:30 Биљана Симовић I 3 4.

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Радиологија, нуклеарна

Више

Jedinstvena-jun.xlsx

Jedinstvena-jun.xlsx : 1066/1 ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 1 1004/1-2 Ступар Ненад Сања 40.00 58 98.00 2 1004/1-3 Алексић Жарко Бојана 40.00 58 98.00 3 1004/1-6 Ивановић Рајко Звонко 32.76 58 90.76 4 1004/1-9 Живановић Милан Дуња

Више

Microsoft Word - TACKA 7- 3_Odluka o rasporedjivanju nastavnika na master studijama.doc

Microsoft Word - TACKA 7- 3_Odluka o rasporedjivanju nastavnika na master studijama.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-2496/22-2013 14. 11. 2013. године На основу члана 143. Статута Правног факултета у Нишу («Билтен Правног факултета», бр. 177/2011), Наставно-научно

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок 38860 Јанко (Драган) Јовановић, Студијски програм: Општа економија 4014 Финансијски систем и

Више

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року, на факултетима чији је оснивач Република Србија за стручни назив БИОЛОГ, на

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4 Ђокић О.

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

Више

Microsoft Word - SENAT 11 SJEDNICA

Microsoft Word - SENAT 11 SJEDNICA UN IV E R Z IT E T U Z E N IC I -SENAT - Broj:01-02-1-4282/16. Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13 i 4/15), člana 63.

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више

Microsoft Word - 01.sjednica 2019.doc

Microsoft Word - 01.sjednica 2019.doc UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: 01-02-1-410/19. Dana: 30.01.2019. godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine

Више

Microsoft Word - 10 sjednica.doc

Microsoft Word - 10 sjednica.doc UN IV E R Z IT E T U Z E N IC I S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S -SENAT - Broj: 01-02-1-4357/18. Zenica, 28.11.2018. godine Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog

Више

Microsoft Word - IzvjestajPlakalovic

Microsoft Word - IzvjestajPlakalovic И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: 22. 7. 2015. у дневном листу Глас Српске Ужа научна/умјетничка област: Информационе науке и биоинформатика

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Тасић С. Никола РЕк 24/17 60.00 7.90 67.90 2 Антић Александар СЕк 55/17 60.00 7.40 67.40 3 Митић В. Алекса СЕк 45/17 60.00 7.40 67.40 4 Чоловић М. Александар

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 2018/2019 Распоред испита Број предмета Предмет Б.П. Усмени испит Дежурни 1001 Инфо

РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 2018/2019 Распоред испита Број предмета Предмет Б.П. Усмени испит Дежурни 1001 Инфо РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 08/09 00 Информатика и рачунарске комуникације 57 0 Механичке операције + 07 Конструкција тканина 3 Основи метрике боја 085 053 Биопроцеси

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХННИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Више

Ред

Ред Ред. бр. Бр. индекса Презиме ПОЕНИ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА ИЗ ПРЕДМЕТА ХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОД ПРОФЕСОРА ДАНИЛА ПОПОВИЋА ШКОЛСКA ГОДИНА 2016-2017. Име Сем. Настава Колоквијуми Поени

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Doc. dr Smiljka Popović-Deušić (Sala Dispanzera za decu i omladinu prizemlje) Podgrupa A 1. MD070306 Lukić Nemanja 2. MD050184 Malinović Tanja 3. MD070225 Matović Darko 4. MD070478 Mihajlović Nataša 5.

Више

Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу,

Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 2664 24.09.2015. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XI седници одржаној

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен Назив студијског програма: Менаџмент и интернационална бизнис администрација Предмет: Статистика Шифра предмета: М Б 1 2 0 4 ЕСПБ: 5 Датум: 15/06/2017 године Време: 10:00 Сала: 1. 20/16 М Б Бјелетић Јована

Више

Обавештење

Обавештење Марко Здравковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Комбинована производња електричне и топлотне

Више

Izvod iz izvještaja (dio koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanj

Izvod iz izvještaja (dio koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanj Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja iz naučne oblasti Komunikacijske tehnologije (2 izvršioca), na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u sastavu:

Више

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx I Ред. Р А С П О Р Е Д ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ школске 2016/2017. године. 1. Основи економије Б+С П 52 Проф. др Љубица Николић 05. 10,00 Н 40 Доц. др Александар Мојашевић 05,06 9,00 14/2

Више

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак,

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, I група уторак, 06.11.2012. Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, 20.11.2012. Богдановић Драгана и Јована Терзић Лончар Војислава

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи СЕПТЕМБАР ИНДЕКС ПАР НЕПАР Основи економије НГ ДП МЏ Др Наташа Голубовић Др Драган

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи СЕПТЕМБАР ИНДЕКС ПАР НЕПАР Основи економије НГ ДП МЏ Др Наташа Голубовић Др Драган Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА Основи економије Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија Џунић Финансијско рачуноводство Др Дејан Спасић Др Милица Ђорђевић Управљање ресурсима

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 1. Број 1. 25. јануар 2019. године Година 36. 52. став 1. тачка 14. Статута општине Лучани ( Сл. гласник општине Лучани број 16/18) О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ Разрешава се општине

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Више

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Стефановић, истражни судија Окружног суда у Нишу Верица

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ САВЕТУ ФАКУЛТЕТА Број: 003 Ниш, године На основу члана 53. Закона о високом образовању (Слу

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ САВЕТУ ФАКУЛТЕТА Број: 003 Ниш, године На основу члана 53. Закона о високом образовању (Слу УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ САВЕТУ ФАКУЛТЕТА Број: 003 Ниш, 14.11.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и

Више

ZAPISNIK SA XLVIII SJEDNICE ODBORA ZA DOKTORSKE STUDIJE održane godine Rektorat UCG, 14h Sjednici su prisustvovali: prof. dr Predrag Miran

ZAPISNIK SA XLVIII SJEDNICE ODBORA ZA DOKTORSKE STUDIJE održane godine Rektorat UCG, 14h Sjednici su prisustvovali: prof. dr Predrag Miran ZAPISNIK SA XLVIII SJEDNICE ODBORA ZA DOKTORSKE STUDIJE održane 30.05.2019. godine Rektorat UCG, 14h Sjednici su prisustvovali: prof. dr Predrag Miranovid, prof. dr Nataša Kostid, prof. dr David Kaljaj,

Више

Microsoft Word - termini ispita - doktorske sa ucionicama- (1)

Microsoft Word - termini ispita - doktorske sa ucionicama- (1) ТЕРМИНИ ИСПИТА У ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА ПРЕДМЕТ 1. Методологија правних наука 2. Одбрана семинарског кандидат: Момо Копривица 3. Приступни испит: Стварно

Више

Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ

Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ УПИСАНУ ОЦЕНУ ПРЕ ИЗЛАСКА НА УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА. НАКНАДНИ

Више

Microsoft Word - DIlic-Sazetak_docent.doc

Microsoft Word - DIlic-Sazetak_docent.doc С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Хидрауличне машине

Више

Обавештење

Обавештење Душан Арсић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање производно економских резултата рада АТП Сатва

Више

МАСТЕР РАДОВИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН: МАСТЕР ПРИМЕЊЕНИ УМЕТНИК АЛЕКСИЋ,

МАСТЕР РАДОВИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН: МАСТЕР ПРИМЕЊЕНИ УМЕТНИК АЛЕКСИЋ, МАСТЕР РАДОВИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН: 2012 2017. МАСТЕР ПРИМЕЊЕНИ УМЕТНИК 2012 1. АЛЕКСИЋ, Марко СИНТЕЗА ПРОСТОРНИХ ОБЈЕКАТА И ТИПОГРАФСКО ПИСМО:

Више

Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologi

Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologi Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologija i Botanika, predsjednica Dr. Edina Muratović,doktor

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Понедељак УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ РАСПОРЕД ЧАСОВА За IV годину VIII семестар студија САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ Смјер: Др

Понедељак УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ РАСПОРЕД ЧАСОВА За IV годину VIII семестар студија САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ Смјер: Др Понедељак УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ РАСПОРЕД ЧАСОВА За IV годину VIII семестар студија САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ Смјер: Друмски и градски саобраћај, Жељезнички саобраћај, Телекомуникације

Више

Обавештење

Обавештење Александар Станимировић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Међународни транспорт и шпедиција браниће завршни рад под називом теме: Мере за побољшање рада и пословања предузећа Мегошопед

Више

RasporedPredmeti

RasporedPredmeti Наставни план Основне студије 2017 Одсек Менаџмент БПШ-ВШСС 2017 Смер Менаџмент (2017. год.) Шифра Предмет Датум Време Учионица Од ген. До ген. Финан. Радна обавеза Испитивач 001 ЕКОНОМИЈА 06.06.2019 12:00

Више