GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр"

Транскрипт

1 GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин ( Службени лист општине Апатин бр. 10/2008 пречишћен текст и 4/2014), Скупштина општине Апатин на својој 5. седници, одржаној дана 06. септембра 2016 године, доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АПАТИН Члан 1. У Статуту општине Апатин ( Сл.лист.општине Апатин бр. 10/2008 пречишћен текст и 4/2014 ), члан 46. став 1. тачка 3. мења се и гласи: 3. пољопривреду Члан 2. У члану 63/а. речи или Савет месне заједнице, се бришу Члан 3. Наслов изнад члана 47. мења се и гласи 4.4. Правобранилац општине Апатин У члану 47. став 1. речи Општински јавни правобранилац замењују се речима Правобранилац општине Апатин У ставу 2. истог члана речи Општинског јавног правобраниоца замењују се речима Правобраниоца општине Апатин Члан 4. Ова Oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу општине Апатин. Број: /2016

2 STRANA BROJ 12 LIST OP[TINE APATIN 06. SEPTEMBAR GODINE 203. На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), и члан 45. став 3 и члана 73. став 1. Статута општине Апатин ( Службени лист општине Апатин бр. 10/2008 пречишћен текст и 4/2014), Скупштина општине Апатин на својој 5. седници, одржаној дана 06. септембар 2016 године, доноси: ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АПАТИН Члан 1. У Одлуци о општинској управи општине Апатин ( Службени лист општине Апатин бр. 12/2008 пречишћен текст) у члану 15. став 1. тачка 3. мења се и гласи : 3. пољопривреду Члан 2. Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Апатин. Број: / тачка 2. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин ( Службени лист општине Апатин број 10/2008 пречишћен текст и 4/2014), Скупштина општине Апатин, на 5. седници одржаној дана 06. септембар године, доноси ОДЛУКУ О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА ГОДИНУ Члан 1. У Одлуци о буџету општине Апатин за годину ( Службени лист општине Апатин број 13/2015 и 5/2016), у делу I ОПШТИ ДЕО, члан 1. мења се и гласи: Члан 1. Овом одлуком уређују се приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Апатин за годину ( у даљем тексту: буџет ), његово извршење, коришћење сопствених прихода, као и права и обавезе корисника буџетских средстава. Буџет, као свеобухватни план прихода и примања и план расхода и издатака организован је у два одвојена рачуна и то: 204. На основу члана 43. став 1, члана 47. став 2. и 3. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр,, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон и 103/2015), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007 и 83/ др. закон)), члана 21. став

3 06. SEPTEMBAR GODINE LIST OP[TINE APATIN BROJ 12 - STRANA 430 ОПИС A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Износ 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1,057,335, Текући приходи у чему 1,052,323, буџетска средства 1,027,170, сопствени приходи и други приходи инд.корисника 25,153, донације Примања од продаје нефинансијске имовине 5,012, Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1,020,871, Текући расходи у чему: 957,766, текући буџетски расходи 934,233, расходи из сопствених и других прихода индиректих корисника 23,533, донације Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему: 63,105, текући буџетски расходи 61,485, расходи из сопствених и других прихода индиректих корисника 1,620, донације 0.00 Буџетски суфицит 36,464, Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0.00 Укупан фискални суфицит 36,464, Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине 13,000, Пренета средства из претходних година 2,035, Издаци за отплату главнице дуга 51,500, Нето финансирање -36,464, Члан 3. мења се и гласи: Члан 2. Члан 3. Приходи и примања буџета по врстама и економској класификацији јединственог буџетског система, утврђују се у следећим износима: Група Аналитика Врста прихода и примања План за Сопствени и други приходи Укупни приходи ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 398,401, ,401, Порез на зараде 230,000, ,000,000.00

4 STRANA BROJ 12 LIST OP[TINE APATIN 06. SEPTEMBAR GODINE Порез на прихoде од самосталних делатности 21,000, ,000, Порез на приходе од имовине 4,500, ,500, Порез на приходе од осигурања лица 1, , Самодопринос 107,900, ,900, Порез на друге приходе 35,000, ,000, ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 1, , Порез на фонд зарада 1, , ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 181,700, ,700, Порез на имовину 161,000, ,000, Порез на наслеђе и поклон 3,500, ,500, Порез на капиталне трансакције 17,000, ,000, Порез на акције на име и уделе 200, , ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 72,202, ,202, Комунална такса за коришћење рекламних паноа 1, , Средства за ППЗ 1, , Порези, таксе и накнаде на моторна возила 13,000, ,000, Накнаде за коришћење добара од општег интереса 5,000, ,000, Концесионе накнаде и боравишне таксе 4,000, ,000, Накнада за заштиту животне средине 50,000, ,000, Општинске и градске комуналне таксе 200, , ДРУГИ ПОРЕЗИ 17,000, ,000, Комунална такса на фирму 17,000, ,000, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 205,036, ,496, ,533, Текући трансфери општинама 172,588, ,496, ,085, Капитални трансфери општинама 32,448, ,448, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 104,073, ,073, Камате на средства буџета општине 10,000, ,000, Прих од имовине - полисе осигурања 100, , Накнаде за коришћење минералних сировина 100, , Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта 78,000, ,000, Накнада за коришћ.простора и ГГЗ 15,873, ,873, ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА 32,133, ,657, ,790, Приходи од продаје добара и услуга и закупа 3,500, ,404, ,904, Накнада за уређење грађевинског земљишта 8,633, ,633,812.72

5 06. SEPTEMBAR GODINE LIST OP[TINE APATIN BROJ 12 - STRANA Приходи органа управе 20,000, ,253, ,253, НОВЧАНЕ КАЗНЕ 5,150, ,150, Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 4,000, ,000, Новчане казне 350, , Остале новчане казне, пенали 800, , ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ 500, , Текући добровољни трансфери 500, , МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ 8,969, ,969, ПРИХОДИ Остали општински приходи 8,969, ,969, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 2, , ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА Меморандумске ставке за , , рефундацију расхода МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 2,000, ,000, ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА Меморандумске ставке за ,000, ,000, рефундацију расхода ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. 12, , ИМОВ Примања од продаје покр. ствари 12, , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ Пренета неутрошена средства из ранијих година ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА Примања од задуж. код осталих поверил. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 5,000, ,000, ,000, ,000, ,035, ,035, ,035, ,035, ,000, ,000, ,000, ,000, ,047,218, ,153, ,072,371, Члан 3. Члан 4. мења се и гласи: Члан 4. Приходи и примања буџета и расходи и издаци буџета по врстама и економској класификацији јединственог буџетског система, утврђују се у следећим износима:

6 STRANA BROJ 12 LIST OP[TINE APATIN 06. SEPTEMBAR GODINE Р.бр. ОПИС Шифра економске класификације Средства из буџета I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 7+8 1,057,335, ИМОВИНЕ 1. Порески приходи ,304, Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) ,501, Самодопринос ,900, Порез на имовину ,700, Остали порески приходи 89,203, Непорески приходи ,484, Приходи од имовине, у чему: ,073, Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта ,000, Продаја роба и услуга ,790, Новчане казне 743 5,150, Добровољни трансфери , Мешовити и неодређени приходи 745 8,969, Донације Трансфери ,533, Меморандумске ставке за рефундацију расхода ,002, Примања од продаје нефинансијске имовине 5,012, II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 4+5 1,020,871, ИМОВИНЕ 1. Текући расходи 4 957,766, Расходи за запослене ,501, Коришћење роба и услуга ,802, Употреба основних средстава Отплата камата 44 2,951, Субвенције ,837, Социјална заштита из буџета 47 31,599, Остале дотације и трансфери ,059, Остали расходи ,685, Трансфери ,330, Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 63,105, III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 9 13,000, ЗАДУЖИВАЊА 1. Задуживање 91 13,000, Задуживање код домаћих кредитора ,000, Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине IV OTПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 51,500, Отплата дуга 61 51,500, Отплата дуга домаћим кредиторима ,500,000.00

7 06. SEPTEMBAR GODINE LIST OP[TINE APATIN BROJ 12 - STRANA 434 V ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Члан ,035, Члан 5. мења се и гласи: Члан 5. Расходи и издаци буџета, по економској класификацији, односно основним наменама, утврђују се и распоређују у следећим износима: Eконом. Средства из Средства из ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗАДАТАКА Клас. буџета других извора Укупна средства РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 177,456, ,044, ,501, Плате и додаци запослених 140,192, ,784, ,977, Социјални доприноси на терет послодавца 25,024, , ,514, Социјална давања запосленима 7,160, , ,730, Накнаде за запослене 790, , , Награде, бонуси и остали посебни расходи 4,288, , ,339, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 296,698, ,104, ,802, Стални трошкови 49,262, , ,186, Трошкови путовања 840, , ,535, Услуге по уговору 85,546, ,000, ,546, Специјализоване услуге 104,563, ,270, ,833, Текуће поправке и одржавање 38,585, ,755, ,340, Материјал 17,902, ,460, ,362, ОТПЛАТА КАМАТА 2,951, ,951, Отплата домаћих камата 2,700, ,700, Пратећи трошкови задуживања 251, , СУБВЕНЦИЈЕ 108,837, ,837, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 107,837, ,837, Субвенције приватним предузећима 1,000, ,000, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 265,050, , ,389, Tрансфери осталим нивоима власти 119,330, ,330, Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 23,000, ,000, Остале дотације и трансфери 122,720, , ,059, СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 31,599, ,599, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 31,599, ,599, ОСТАЛИ РАСХОДИ 44,640, , ,685, Дотације невладиним организацијама 33,244, ,244, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2,386, , ,431, Новчане казне и пенали по решењу судова 5,010, ,010,000.00

8 STRANA BROJ 12 LIST OP[TINE APATIN 06. SEPTEMBAR GODINE 485 Накнада штете 4,000, ,000, АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 7,000, ,000, Стална буџетска резерва 2,000, ,000, Текућа буџетска резерва 5,000, ,000, ОСНОВНА СРЕДСТВА 61,485, ,620, ,105, Зграде и грађевински објекти 33,193, ,193, Машине и опрема 14,142, ,500, ,642, Остала основна средства 100, , Нематеријална имовина 9,050, , ,170, Земљиште 5,000, ,000, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 51,500, ,500, Отплата главнице домаћим кредиторима 51,500, ,500, Укупно расходи и издаци: 1,047,218, ,153, ,072,371, Члан 6. мења се и гласи: Члан 5. Члан 6. Расходи и издаци из члана 5. ове одлуке користиће се за следеће програме: Назив програма Средства из буџета Средства из других извора Укупна средства Локални развој и просторно планирање 29,500, ,500, Комунална делатност 28,500, ,500, Локални комунални развој 2,400, ,400, Развој туризма 21,141, , ,501, Развој пољопривреде 103,000, ,000, Заштита животне средине 50,000, ,000, Путна инфраструктура 62,880, ,880, Предшколско васпитање 58,092, ,900, ,993, Основно образовање 68,893, ,630, ,523, Средње образовање 14,008, ,008, Социјална и дечија заштита 104,970, ,970, Примарна здравствена заштита 29,000, ,000, Развој културе 33,576, ,263, ,839, Развој спорта и омладине 20,150, ,150, Локална самоуправа 421,104, ,104, Укупно по програмима: 1,047,218, ,153, ,072,371, Члан 6. У делу II ПОСЕБАН ДЕО, члан 7. мења се и гласи: Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од

9 06. SEPTEMBAR GODINE LIST OP[TINE APATIN BROJ 12 - STRANA 436 1,072,371, динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: Раздео Глава Програм-ска Класиф. Функција Позиција Економ. Класиф. Опис Средства из буџета Средства из сопствених и других извора Укупна јавна средства СКУПШТИНА OПШТИНЕ 1.01 Функционисање локалне самоуправе 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених 2,138, ,138, Социјални доприноси на терет послодавца 366, , Социјална давања запосленима 1, , /1 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 150, , Трошкови путовања 20, , Услуге по уговору 9,200, ,200, Материјал 100, , Остале дотације и трансфери 546, , Извори финансирања за главу 1.01: 01 Приходи из буџета 12,521, ,521, Одржавање избора и политичке партије 133 Остале опште услуге Дотације невладиним организацијама - политичке партије 1,226, ,226, Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Одржавање избора Стални трошкови 1, , Услуге по уговору 2,225, ,225, Материјал 195, , Извори финансирања за главу 1.02: 01 Приходи из буџета 3,647, ,647, Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета 16,168, ,168, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 2.01 Функционисање локалне самоуправе 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених 2,884, ,884, Социјални доприноси на терет послодавца 468, ,000.00

10 STRANA BROJ 12 LIST OP[TINE APATIN 06. SEPTEMBAR GODINE Социјална давања запосленима 1, , /1 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200, , Стални трошкови 1, , Трошкови путовања 100, , Услуге по уговору 2,400, ,400, Остале дотације и трансфери 350, , ПА:Информисање 830 Услуге емитовања и издаваштва Специјализоване услуге 19,408, ,408, ПА:Канцеларија за младе 980 Образовање некласификовано на другом месту Стални трошкови 70, , Услуге по уговору 100, , Материјал 80, , ПА:Програми националних мањина 133 Остале опште услуге Дотације невладиним организацијама - финансирање рада Националних савета 100, , Извори финансирања за главу 2.01: 01 Приходи из буџета 26,162, ,162, Локални економски развој 1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПА:Финансијска подршка локалном економском развоју 410 Општи послови по питању рада ЛАП за запошљавање Субвенције приватним предузећима 1,000, ,000, Извори финансирања за главу 2.02: 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Социјална и дечија заштита 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ПА:Социјална помоћ 070 Социјална помоћ угроженом становништву ЛАП за избеглице Накнаде за социјалну заштиту 4,826, ,826, ЛАП за побољшање положаја Рома Услуге по уговору - превоз ђака 3,150, ,150, Накнаде за социјалну заштиту 350, , ПА:Подршка социо-хуманитарним организацијама 133 Остале опште услуге ЛАП за родну равноправност Дотације невладиним организацијама 100, , ПА:Дечија заштита 980 Образовање некласификовано на другом месту Услуге по уговору - превоз ђака 18,500, ,500, Накнаде за социјалну заштиту - интернат 1,200, ,200, Накнаде за социјалну заштиту - стипендије 23,820, ,820, П6 Пројекат: «Социјална инклузија и побољшање услова становања Рома у РС» 070 Социјална помоћ угроженом становништву 31/1 423 Услуге по уговору 847, , /2 472 Накнаде за социјалну заштиту 303, ,000.00

11 06. SEPTEMBAR GODINE LIST OP[TINE APATIN BROJ 12 - STRANA П7 090 Пројекат: «Помоћ и нега у кући за старе особе и особе са инвалидитетом» Социјална заштита некласификована на другом месту 31/3 423 Услуге по уговору 8,334, ,334, П8 090 Пројекат: «Дневни боравак за особе са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама» Социјална заштита некласификована на другом месту 31/4 423 Услуге по уговору 2,240, ,240, П9 090 Пројекат: «Персонална асистенција за особе са инвалидитетом» Социјална заштита некласификована на другом месту 31/5 423 Услуге по уговору 1,278, ,278, Извори финансирања за главу 2.03: 01 Приходи из буџета 55,491, ,491, Наменски трансфер од осталих нивоа власти 9,458, ,458, Развој спорта и омладине 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 980 Образовање некласификовано на другом месту 1301-П10 ЛАП за младе Услуге по уговору 1,100, ,100, /2 481 Дотације невладиним организацијама 200, , Пројекат: Обука и приправнички рад за пројектни менаџмент 32/3 423 Услуге по уговору 340, , Извори финансирања за главу 2.04: 01 Приходи из буџета 1,640, ,640, Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета 84,293, ,293, Наменски трансфер од осталих нивоа власти 9,458, ,458, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН 3.01 Функционисање локалне самоуправе 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 32/1 416 Награде запосл.и остали пос. расходи 50, , Услуге по уговору 2,400, ,400, Извори финансирања за главу 3.01: 01 Приходи из буџета 2,450, ,450, Извори финансирања за Раздео 3: 01 Приходи из буџета 2,450, ,450, ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН 4.01 Функционисање локалне самоуправе 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ПА:Општинско јавно правобранилаштво 330 Судови Плате, додаци и накнаде запослених 1,394, ,394, Социјални доприноси на терет послодавца 252, ,000.00

12 STRANA BROJ 12 LIST OP[TINE APATIN 06. SEPTEMBAR GODINE Социјална давања запосленима 1, , Накнаде за запослене 50, , Трошкови путовања 50, , Услуге по уговору 20, , Остале дотације и трансфери 311, , Накнада штете 4,000, ,000, Извори финансирања за главу 4.01: 01 Приходи из буџета 6,078, ,078, Извори финансирања за Раздео 4: 01 Приходи из буџета 6,078, ,078, ОПШТИНСКА УПРАВА 5.01 Функционисање локалне самоуправе 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште јавне услуге Плате, додаци и накнаде запослених 55,180, ,180, Социјални доприноси на терет послодавца 9,866, ,866, Социјална давања запосленима 3,858, ,858, Накнаде трошкова за запослене 500, , Награде запосленима и остали посебни расходи 1,500, ,500, Стални трошкови 18,801, ,801, Трошкови путовања 450, , Услуге по уговору 18,500, ,500, Услуге по уговору - трошкови прославе 500, , Услуге по уговору - рушење објеката 700, , Специјализоване услуге 2,500, ,500, Текуће поправке и одржавање 2,800, ,800, Материјал 6,000, ,000, Пратећи трошкови задуживања 1, , Остале дотације и трансфери 6,755, ,755, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100, , Дотације невладиним организацијама- пренос средстава Синдикату 120, , Порези, обавезне таксе, казне и пенали 400, , Новчане казне и пенали по решењу судова 4,000, ,000, Зграде и грађевински објекти 700, , Машине и опрема 2,800, ,800, Остала основна средства 100, , Нематеријална имовина 400, , Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Текућа буџетска резерва 5,000, ,000, Стална буџетска резерва 2,000, ,000, Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту Средства за ванредне ситуације Материјал 150, , Општински савет за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Апатин Услуге по уговору 680, , Материјал 595, , Извори финансирања за главу 5.01: 01 Приходи из буџета 144,357, ,357, Пренета неутрошена средства из претх.г. 600, , Месне заједнице ПА:Месне заједнице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

13 06. SEPTEMBAR GODINE LIST OP[TINE APATIN BROJ 12 - STRANA 440 Месна заједница Пригревица 17,374, ,374, Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,471, ,471, Социјални доприноси на терет послодавца 801, , Социјална давања запосленима Награде,бонуси и остали пословни расходи 224, , Стални трошкови 7,000, ,000, Услугe по уговору 322, , Специјализоване услуге 1,365, ,365, Текуће поправке и одржавање 1,025, ,025, Материјал 903, , Остале дотације и трансфери 327, , Порези, таксе 625, , Новчане казне и пенали по решењу судова 310, , Месна заједница Купусина 6,376, ,376, Плате, додаци и накнаде запослених 2,696, ,696, Социјални доприноси на терет послодавца 479, , Социјална давања запосленима Стални трошкови 1,334, ,334, Услугe по уговору 232, , Специјализоване услуге 449, , Текуће поправке и одржавање 400, , Материјал 590, , Остале дотације и трансфери 140, , Порези, таксе 55, , Месна заједница Сонта 12,619, ,619, Плате, додаци и накнаде запослених 5,839, ,839, Социјални доприноси на терет послодавца 1,044, ,044, Социјална давања запосленима 270, , Награде,бонуси и остали пословни расходи 124, , Стални трошкови 2,090, ,090, Трошкови путовања Услугe по уговору 449, , Специјализоване услуге 900, , Текуће поправке и одржавање 220, , Материјал 580, , Остале дотације и трансфери 336, , Порези, таксе 765, , Месна заједница Свилојево 7,248, ,248, Плате, додаци и накнаде запослених 1,010, ,010, Социјални доприноси на терет послодавца 181, , Социјална давања запосленима Стални трошкови 4,000, ,000, Трошкови путовања 76, , Услуга по уговору 586, , Специјализоване услуге 80, , Текуће поправке и одржавање 900, , Материјал 285, , Остале дотације и трансфери 129, , Месна заједница Aпатин 2,324, ,324, /1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1,246, ,246, /2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 223, , /3 414 Социјална давања запосленима 725, , /4 465 Остале дотације и трансфери 130, , Развој заједнице 465 Остали трансфери МЗ Апатин средства самодоприноса 1% 24,000, ,000, средства самодоприноса 3% 55,000, ,000,000.00

14 STRANA BROJ 12 LIST OP[TINE APATIN 06. SEPTEMBAR GODINE МЗ Сонта средства самодоприноса 1% 2,600, ,600, средства самодоприноса 3% 6,200, ,200, МЗ Свилојево средства самодоприноса 3% 1,800, ,800, МЗ Пригревица средства самодоприноса 1% 5,000, ,000, средства самодоприноса 3% 12,000, ,000, МЗ Купусина средства самодоприноса 2% 1,300, ,300, Месне заједнице - комунална инфаструктура МЗ Сонта комунална инфраструктура 5,372, ,372, машине и опрема 1,122, ,122, МЗ Свилојево комунална инфраструктура 500, , МЗ Пригревица комунална инфраструктура 5,000, ,000, МЗ Купусина комунална инфраструктура 5,000, ,000, Извори финансирања за главу 5.02: 01 Приходи из буџета 168,390, ,390, Наменски трансфер од осталих нивоа власти 2,448, ,448, Управљање јавним дугом ПА:Управљање јавним дугом 170 Управљање јавним дугом Отплата домаћих камата 2,700, ,700, Пратећи трошкови задуживања 250, , Отплата главнице домаћим кредиторима 51,500, ,500, Извори финансирања за главу 5.03: 01 Приходи из буџета 54,450, ,450, Пренета неутрошена средства из претх.г Локални развој и просторно планирање 1101 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОР- НО ПЛАНИРАЊЕ ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Специјализоване услуге 4,260, ,260, ПА:Уређивање грађевинског земљишта 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту ЈП Дирекција за изградњу Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12,262, ,262, Социјални доприноси на терет послодавца 2,196, ,196, Социјална давања запосленима 674, , Стални трошкови 3,000, ,000, Трошкови путовања 100, , Услуга по уговору 1,736, ,736, Специјализоване услуге 1, , Текуће поправке и одржавање 1,000, ,000, Материјал 1,300, ,300, Остале дотације и трансфери 1,371, ,371, Порези, таксе 500, , Новчане казне и пенали по решењу судова 700, , Машине и опрема 400, , Извори финансирања за главу 5.04: 01 Приходи из буџета 29,500, ,500,000.00

15 06. SEPTEMBAR GODINE LIST OP[TINE APATIN BROJ 12 - STRANA Комунална делатност 0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ ПА:Водоснабдевање 630 Водоснабдевање ЈКП Наш дом Апатин Зграде и грађевински објекти 2,000, ,000, ПА:Уређење и одржавање зеленила Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту ЈКП Наш дом Апатин Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - општа комунална потрошња ПА:Јавна расвета 640 Улична расвета ЈКП Наш дом Апатин Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ПА: Остале комуналне услуге 15,000, ,000, ,000, ,000, Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге 1,500, ,500, Извори финансирања за главу 5.05: 01 Приходи из буџета 28,500, ,500, Локални економски развој 1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПА:Подршка постојећој привреди Економски послови некласификовани на другом месту Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ПА:Унапређење привредног амбијента 100, , Економски послови некласификовани на другом месту ДОО Слободна зона Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 300, , Пројекат: Изградња наменског јавног складишта за биомасу 149/1 511 Зграде и грађевински објекти 1,000, ,000, Извори финансирања за главу 5.06: 01 Приходи из буџета 1,400, ,400, Развој туризма 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА ПА:Управљање развојем туризма 473 Туризам Туристичка организација Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (редовна делатност) 3,513, ,513, /1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 800, , /2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 143, , /3 421 Стални трошкови 150, , , /4 422 Tрошкови путовања 10, , /5 423 Услуга по уговору 300, , , /6 425 Tекуће поправке и одржавање 20, , , /7 426 Материјал 50, , , /8 465 Остале дотације и трансфери 50, , /9 482 Порези, таксе 20, ,000.00

16 STRANA BROJ 12 LIST OP[TINE APATIN 06. SEPTEMBAR GODINE 150/ Нематеријална имовина 50, , , ЈП Марина и пристан Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 5,000, ,000, П1 Пројекат: Прослава Божића и Нове године 473 Туризам Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1,700, ,700, /1 423 Услуге по уговору 100, , П2 Пројекат: Апатинске рибарске вечери 473 Туризам Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 6,550, ,550, П3 Пројекат: Личка олимпијада 473 Туризам Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 574, , П4 Пројекат:Изградња Аква парка 474 Вишенаменски развојни пројекти 154/1 424 Специјализоване услуге 400, , Зграде и грађевински објекти 1,741, ,741, Извори финансирања за главу 5.07: 01 Приходи из буџета 21,141, ,141, Сопствени приходи 360, , Развој пољопривреде 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ПА:Унапређење услова за пољопривредну делатност 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 155/1 416 Награде запосленима и остали пос.расходи 1,200, ,200, /2 421 Стални трошкови 140, , Услуге по уговору 7,560, ,560, Специјализоване услуге 29,400, ,400, Материјал 2,500, ,500, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 50,000, ,000, Остале дотације и трансфери 200, , Машине и опрема 1,500, ,500, Нематеријална имовина 8,400, ,400, ПА:Подстицаји пољопривредној производњи 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 2,100, ,100, ПА:Рурални развој 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за главу 5.08: 01 Приходи из буџета 78,000, ,000, Наменски трансфер од осталих нивоа власти 25,000, ,000, Пренета неутрошена средства од претх.год Зашитита животне средине 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПА:Управљање заштитом животне средине и природних вредности

17 06. SEPTEMBAR GODINE LIST OP[TINE APATIN BROJ 12 - STRANA 444 Заштита животне средине некласификована на 560 другом месту Специјализоване услуге 1,000, ,000, ПА:Управљање комуналним отпадом Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге 11,500, ,500, Maтеријал 1,000, ,000, Машине и опрема 8,000, ,000, ПА:Праћење квалитета елемената животне средине Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге 26,500, ,500, ПА:Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге 2,000, ,000, Извори финансирања за главу 5.09: 01 Приходи из буџета 50,000, ,000, Путна инфраструктура 0701 ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА ПА:Управљање саобраћајном инфраструктуром 451 Друмски саобраћај ЈП Дирекција за изградњу Текуће поправке и одржавање 30,000, ,000, /1 426 Материјал 1,500, ,500, Развој заједнице ЈП Дирекција за изградњу Зграде и грађевински објекти 11,880, ,880, /1 541 Земљиште 5,000, ,000, ПА:Одржавање путева 360 Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту Текуће поправке и одржавање 1,500, ,500, Друмски саобраћај ЈКП Наш дом Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - набавка соли за зимско одржавање путева 3,000, ,000, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - одржавање путева 10,000, ,000, Извори финансирања за главу 5.10: 01 Приходи из буџета 62,880, ,880, Предшколско васпитање 2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ ПА:Функционисање предшколских установа 911 Предшколско образовање Дечји вртић Пчелица Плате и додаци запослених 37,527, ,534, ,061, Социјални доприноси на терет послодавца 6,717, , ,992, Соц.давања запосленима 1,370, , ,940, Накнaде за запослене 200, , , Јубиларне награде 770, , , Стални трошкови 6,000, , ,731, Трошкови путовања , ,000.00

18 STRANA BROJ 12 LIST OP[TINE APATIN 06. SEPTEMBAR GODINE Услуге по уговору 8, ,840, ,848, Специјализоване услуге 50, , , Tекуће поправке и одржавање ,680, ,680, Материјал 1,430, ,320, ,750, Oстале дотације и трансфери 3,020, , ,219, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,000, ,000, Порези, таксе , , Машине и опрема ,500, ,500, Извори финансирања за главу 5.11: 01 Приходи из буџета 58,092, ,092, Сопствени приходи 8,404, ,404, Наменски трансфер од осталих нивоа власти 12,496, ,496, Основно образовање 2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПА:Функционисање основних школа 912 Основно образовање 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 67,939, ,939, ОШ «Жарко Зрењанин» Апатин 28,314, ,314, Ова апропријација користиће се за: 414 Социјална давања запосленима 90, , Накнаде за запослене 900, , Јубиларне награде 2,020, ,020, Стални трошкови 15,200, ,200, Трошкови путовања 300, , Услуге по уговору 1,000, ,000, Специјализоване услуге 318, , Текуће поправке и одржавање 1,450, ,450, Материјал 1,200, ,200, Накнаде за социјалну заштиту -ужина ђака 1,800, ,800, Порези, обав.таксе 115, , Новчане казне 201, , Капитално одржавање објекта 3,250, ,250, Машине и опрема 457, , Нематеријална имовина 12, , ОМШ «Стеван Христић» Апатин 3,357, ,357, Ова апропријација користиће се за: 415 Накнаде за запослене 256, , Јубиларне награде 775, , Стални трошкови 348, , Трошкови путовања 61, , Услуге по уговору 162, , Специјализоване услуге 42, , Текуће поправке и одржавање 60, , Материјал 225, , Порези, обав.таксе 1, , Капитално одржавање објекта 1,386, ,386, Машине и опрема 40, , ОШ «Младост» Пригревица 10,692, ,692, Ова апропријација користиће се за: 415 Накнаде за запослене 316, , Јубиларне награде 534, , Стални трошкови 5,709, ,709, Трошкови путовања 205, , Услуге по уговору 616, , Специјализоване услуге 15, , Текуће поправке и одржавање 844, , Материјал 471, , Накнаде за социјалну заштиту -ужина ђака 484, ,000.00

19 06. SEPTEMBAR GODINE LIST OP[TINE APATIN BROJ 12 - STRANA Порези, обав.таксе 7, , Капитално одржавање објекта 960, , Машине и опрема 240, , Остале некретнине и опрема 290, , ОШ «Иван Горан Ковачић» Сонта 12,884, ,884, Ова апропријација користиће се за: 415 Накнаде за запослене 1,306, ,306, Јубиларне награде 261, , Стални трошкови 7,000, ,000, Трошкови путовања 134, , Услуге по уговору 290, , Специјализоване услуге 117, , Текуће поправке и одржавање 500, , Материјал 320, , Накнаде за социјалну заштиту -ужина ђака 800, , Порези, обав.таксе 5, , Капитално одржавање објекта 2,000, ,000, Машине и опрема 150, , ОШ «Јожеф Атила» Купусина 9,000, ,000, Ова апропријација користиће се за: 415 Накнаде за запослене 575, , Јубиларне награде 180, , Стални трошкови 2,655, ,655, Трошкови путовања 250, , Услуге по уговору 240, , Специјализоване услуге 460, , Текуће поправке и одржавање 1,570, ,570, Материјал 710, , Накнаде за социјалну заштиту -ужина ђака 220, , Порези, обав.таксе 50, , Капитално одржавање објекта 1,950, ,950, Машине и опрема 140, , ОШ «Киш Ференц» Свилојево 3,691, ,691, Ова апропријација користиће се за: 415 Накнаде за запослене 820, , Јубиларне награде 120, , Стални трошкови 950, , Трошкови путовања 170, , Услуге по уговору 195, , Специјализоване услуге 25, , Текуће поправке и одржавање 450, , Материјал 440, , Накнаде за социјалну заштиту -ужина ђака 250, , Порези, обав.таксе 1, , Капитално одржавање објекта 150, , Maшине и опрема 120, , Установа за стручно оспособљавање одраслих Плате и додаци запослених ,250, ,250, Социјални доприноси на терет послодавца , , Стални трошкови 225, , , Трошкови путовања 4, , Услуге по уговору 700, , ,620, Текуће поправке и одржавање , , Материјал 25, , , Остале дотације и трансфери , , Извори финансирања за главу 5.12:

20 STRANA BROJ 12 LIST OP[TINE APATIN 06. SEPTEMBAR GODINE 01 Приходи из буџета 68,893, ,893, Сопствени приходи 2,630, ,630, Средње образовање 2003 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ПА:Функционисање средњих школа 920 Средње образовање 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 14,008, ,008, Гимназија «Никола Тесла» Апатин 5,500, ,500, Ова апропријација користиће се за: 414 Социјална давања запосленима 100, , Накнаде за запослене 250, , Јубиларне награде 310, , Стални трошкови 3,060, ,060, Трошкови путовања 165, , Услуге по уговору 500, , Текуће поправке и одржавање 610, , Материјал 365, , Порези, обав.таксе 1, , Новчане казне 29, , Машине и опрема 110, , Средња грађевинска и дрвопрерађивачка школа 2,858, ,858, Ова апропријација користиће се за: 414 Социјална давања запосленима 100, , Накнаде за запослене 250, , Јубиларне награде 200, , Стални трошкови 545, , Трошкови путовања 195, , Услуге по уговору 410, , Текуће поправке и одржавање 580, , Материјал 558, , Порези, обав.таксе 20, , Машине и опрема Средња техничка школа са домом ученика 5,650, ,650, Ова апропријација користиће се за: 415 Накнаде за запослене 620, , Јубиларне награде 100, , Стални трошкови 2,620, ,620, Трошкови путовања 130, , Услуге по уговору 200, , Специјализоване услуге 150, , Текуће поправке и одржавање 180, , Материјал 184, , Порези, обав.таксе 10, , Капитално одржавање објекта 1,410, ,410, Машине и опрема 46, , Нематеријална имовина Извори финансирања за главу 5.13: 01 Приходи из буџета 14,008, ,008, Социјална и дечија заштита 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗА- ШТИТА ПА:Социјалне помоћи 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Центар за социјални рад 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација користиће се за: Накнаде за социјалну заштиту 19,000, ,000,000.00

21 06. SEPTEMBAR GODINE LIST OP[TINE APATIN BROJ 12 - STRANA Подршка социо-хуманитарним организацијама 133 Остале опште услуге Дотације невладиним организацијама - општинске организације и удружења Дотације невладиним организацијама - међуопштинске организације и удружења 6,000, ,000, , , Активности Црвеног крста Социјална заштита некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама (Плате, додаци и накнаде запослених) Дотације невладиним организацијама (Остали трошкови) ПА:Функционисање установа социјалне заштите Социјална заштита некласификована на другом месту 1,188, ,188, ,000, ,000, Донације и трансфери осталим нивоима власти 213 Центар за социјални рад Ова апропријација користиће се за: 411 Плате и додаци запослених 5,578, ,578, Социјални доприноси на терет послодавца 998, , Социјална давања запосленима 70, , Накнаде за запослене 200, , Стални трошкови 2,660, ,660, Трошкови путовања 30, , Услуге по уговору 675, , Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање 880, , Материјал 1,180, ,180, Порези, обав.таксе 110, , Капитално одржавање објекта Машине и опрема Извори финансирања за главу 5.14: 01 Приходи из буџета 40,020, ,020, Примарна здравствена заштита 1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите 760 Здравство некласификовано на другом месту Дом здравља Апатин Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 23,000, ,000, Здравство некласификовано на другом месту 1801-П5 Пројекат инвестиционог одржавања СБЗР «Јунаковић» Апатин Донације и трансфери осталим нивоима власти 6,000, ,000, Извори финансирања за главу 5.15: 01 Приходи из буџета 24,000, ,000, Наменски трансфер од осталих нивоа власти 5,000, ,000, Пренета неутрошена средства из претх.г Развој културе 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ПА:Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе Народна библиотека Апатин Плате и додаци запослених 6,451, ,451,130.00

22 STRANA BROJ 12 LIST OP[TINE APATIN 06. SEPTEMBAR GODINE Социјални доприноси на терет послодавца 1,152, ,152, Социјална давања запосленима Накнаде за запослене 40, , Јубиларне награде 70, , Стални трошкови 4,800, , ,870, Трошкови путовања 40, , Услуга по уговору 577, , , Специјализоване услуге 150, , , Текуће поправке и одржавање 370, , Материјал 229, , , Остале дотације и трансфери 653, , Порези, таксе 19, , Машине и опрема 170, , Нематеријална имовина 200, , , Општински културни центар Апатин Плате и додаци запослених 6,289, ,289, Социјални доприноси на терет послодавца 1,132, ,132, Социјална давања запосленима 260, , Стални трошкови 1,650, , ,713, Услуга по уговору 460, , , Специјализоване услуге 2,800, , ,700, /1 424 Специјализоване услуге 300, , Текуће поправке и одржавање 350, , Материјал 390, , Остале дотације и трансфери 500, , Порези, таксе 22, , Машине и опрема 150, , ПА:Функционисање локалних установа културе 840 Верске и друге услуге заједнице Дотације невладиним организацијама 2,400, ,400, Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту Културно уметничка друштва Дотације невладиним организацијама 1,900, ,900, Историјски архив Сомбор Дотације невладиним организацијама 50, , Извори финансирања за главу 5.16: 01 Приходи из буџета 33,276, ,276, Сопствени приходи 1,263, ,263, Наменски трансфер од осталих нивоа власти 300, , Развој спорта и омладине 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта Спортски савез општине Апатин Дотације невладиним организацијама (Плате, додаци и накнаде запослених) 3,810, ,810, Дотације невладиним организацијама (Материјалне трошкове) 700, , Дотације невладиним организацијама (Спортски клубови савеза) 14,000, ,000, ПА:Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој кул- тури 810 Услуге рекреације и спорта Спортски савез општине Апатин

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

GODINA L Apatin, 22. oktobar godine BROJ Нa oснoву члaнa 73. стaв 1. Стaтутa oпштинe Aпaтин ( Сл.лист oпштинe Aпaтин, број 10/2008 пречиш

GODINA L Apatin, 22. oktobar godine BROJ Нa oснoву члaнa 73. стaв 1. Стaтутa oпштинe Aпaтин ( Сл.лист oпштинe Aпaтин, број 10/2008 пречиш GODINA L Apatin, 22. oktobar 2014. godine BROJ 7 168. Нa oснoву члaнa 73. стaв 1. Стaтутa oпштинe Aпaтин ( Сл.лист oпштинe Aпaтин, број 10/2008 пречишћен текст и 4/14) и члана 7. став 2. Одлуке о додели

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

На основу члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/201

На основу члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/201 На основу члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр, 108/2013, 142/2014,

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ 2008. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 55. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ГОРЊИ

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: 10. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10,

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 23.01.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.12.2018. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.12. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.11.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:24.08.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.07.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. 1 311710 Назив

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 06.11. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.10.2018. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 5429, 7321, 1121, 11211, 93212, 62213, 63213-испр., 18213, 142214, 68215-др. закон, 13215, 99216, 113217, 95218 и 31219),

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 11.09.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.08.2019. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 10

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 10 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон и 103/2015) и члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск SLU@BENI LIST Година LV Број 18/29 162 О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун 29. године На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20,

Више

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету ` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету општине Оџаци за 2017.годину 577. 121. Одлука о ангажовању

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више