Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St"

Транскрипт

1 Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) Statuta Univerziteta u Tuzli, Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini broj: /19 od godine, Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini broj: /19 od godine, a uz prethodnu saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/ /19 i 02/ /19 od godine, raspisuje KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI I OPŠTEODREDBE USLOVI ZA PRIJEM STUDENATA Član 1. Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje. Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom u četverogodišnjem trajanju, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi, o čemu prilažu odgovarajući dokaz. Pravo za prijem na redovni studij imaju nezaposlena/izdržavana lica, a zaposlena lica imaju pravo učešća na konkursu na studijske programe na kojima se organizuje vanredni studij. Član 2. Na Fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija prvi put će se upisati slijedeći broj studenata: Redovni studij Prvi ciklus Red. br. Naziv fakulteta/akademije Studijski program/usmjerenje Studenti koji se finansiraju iz Budžeta TK Studenti koji se sami finansiraju Vanredni studij 1. Akademija dramskih umjetnosti 10 5 Produkcija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Logopedija i audiologija Specijalna edukacija i rehabilitacija Poremećaji u ponašanju Ekonomski fakultet Ekonomija** Poslovna ekonomija** 20 Menadžment u turizmu 20 20

2 4. Fakultet elektrotehnike Elektrotehnika i računarstvo** Tehnički odgoj i informatika Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tjelesni odgoj isport Edukacija trenera u sportu - Sportski trener Farmaceutski fakultet Filozofski fakultet Bosanski jezik i književnost Historija Predškolski odgoj i obrazovanje Razredna nastava 15 5 Engleski jezik i književnost Njemački jezik i književnost Turski jezik i književnost Žurnalistika 15 5 Pedagogija Psihologija Socijalni rad Filozofija-Sociologija Politologija (Međunarodni odnosi i diplomatija) 8. Mašinski fakultet Energetsko mašinstvo Proizvodno mašinstvo Mehatronika Medicinski fakultet Studij medicine Odsjek zdravstvenih studija - Studij sestrinstva - Studij fizioterapije - Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike - Studij radiološke tehnologije - Studij sanitarnog zdravstva 10. Pravni fakultet Prirodno-matematički fakultet Matematika ** Fizika** 20 5 Turizmologija Biologija** Hemija** Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

3 Rudarstvo** Geologija ** Građevinarstvo ** Bušotinska eksploatacija 15 5 mineralnih sirovina Sigurnost i pomoć Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo i tehnologija** Prehrambena tehnologija** Inženjerstvo zaštite okoline** Agronomija** UKUPNO: UKUPNO (I ciklus): 2045 ** Na studijskim programima upisani studenti imaju mogućnost odabira usmjerenja u odgovarajućoj studijskoj godini, u skladu sa studijskim programima. Član 3. Ukoliko se u provođenju konkursnog postupka ne popuni odobreni broj studenata za upis u prvom upisnom roku, Univerzitet će organizovati drugi, odnosno treći upisni rok do popune slobodnih mjesta nakon prvog upisnog roka. Termini podnošenja prijava za treći upisni rok će se odrediti naknadno. PRVI UPISNI ROK a) Za fakultete Univerziteta - podnošenje prijava vršiće se od do godine; - prijemni ispit održaće se godine u 10,00 sati; - privremena rang-lista kandidata objaviće se do godine, a konačna godine; - upis primljenih kandidata obaviće se od do godine i od do godine. b) Za Akademiju dramskih umjetnosti: - podnošenje prijava vršiće se od do godine; - I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održaće se godine u 10,00 sati; - II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obaviće se godine u 15,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita; - III dio (završni - eliminacioni ispit) održaće se godine u 10,00 sati; - privremena rang-lista kandidata objaviće se godine, a konačna godine; - upis primljenih kandidata obaviće se od do godine i od do godine. DRUGI UPISNI ROK a) Za fakultete Univerziteta u Tuzli: - podnošenje prijava vršiće se od do godine; - prijemni ispit održaće se godine u 10,00 sati; - privremena rang-lista kandidata objaviće se do , a konačna godine; - upis primljenih kandidata obaviće se od do godine. b) Za Akademiju dramskih umjetnosti: - podnošenje prijava vršiće se od do godine; - I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održaće se godine u 10,00 sati; - II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obaviće se godine u 15,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita; - III dio (završni - eliminacioni ispit) održaće se godine u 10,00 sati; - privremena rang-lista kandidata objaviće se , a konačna godine;

4 - upis primljenih kandidata obaviće se od do godine. Član 4. Univerzitet u Tuzli upisuje utvrđeni broj studenata prema opštim i pojedinačnim kriterijima, te uspjehu na prijemnom ispitu. Prijemni ispit polažu svi prijavljeni kandidati. Test ili druga pisana forma prijemnog ispita vrši se u duplikatu ovjerenom pečatom od čega jedna kopija ostaje Univerzitetu, a druga se uručuje kandidatu neposredno po završetku prijemnog ispita. Kandidati s posebnim potrebama imaju pravo na prilagođeno polaganje prijemnog ispita uz obavezu da se pismeno obrate Centru za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Tuzli najkasnije 7 dana prije termina polaganja prijemnog ispita. Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema opštim i pojedinačnim kriterijima, te rezultatima ostvarenim na prijemnom ispitu: 1. opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i iznose najviše 50 bodova; 2. pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz jednog do tri predmeta, iz dva razreda srednje škole,koji su od značaja za odgovarajući studij, a koji donosi kandidatu najviše 10 bodova; 3. broj bodova ostvarenih na prijemnom ispitu koji se polaže iz jednog do tri predmeta, koji su od značaja za odgovarajući studij, a isti se vrednuje sa maksimalno 40 bodova. Prijemni ispit je eliminatoran. Kandidat na prijemnom ispitu mora ostvariti najmanje 20 bodova da bi ušao u dalji postupak rangiranja. Izuzetno, rangiranje kandidata za prijem na Akademiju dramskih umjetnosti vrši se prema sljedećim kriterijima. 1. opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i vrjednuju se sa najviše 15 bodova; 2. pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz jednog do tri predmeta, iz dva razreda srednje škole, koji su od značaja za Akademiju i vrjednuju se sa najviše 5 bodova. 3. Prijemni ispit kandidati polažu u tri dijela: kvalifikacioni ispit, rad u užem izboru i završnieliminacioni ispit. Prijemni ispit donosi maksimalno 80 bodova, od čega: - kvalifikacioni ispit maksimalno 30 bodova. - rad u užem izboru predstavlja praktičan rad sa kandidatom iz oblasti studijskog programa, a boduje se kao sastavni dio završnog-eliminacionog ispita. - završni-eliminacioni ispit - maksimalno 50 bodova. Kandidat na prijemnom ispitu na Akademiji mora ostvariti najmanje 40 bodova da bi ušao u dalji postupak. Član 5. Broj bodova po osnovu opštih kriterija utvrđujesetakodaseprosječna ocjena (zaokružena na dvije decimale) iz svih predmeta, u svim razredima srednje škole, množi brojem 10 (deset). Član 6. Broj bodova po osnovu pojedinačnih kriterija utvrđujesetakodaseprosječna ocjena iz jednog do tri predmeta, u skladu sa Konkursom, iz dva razreda srednje škole koji su od značaja za odgovarajući studij, množi brojem 2 (dva) i nakon toga zaokružuje na dvije decimale. Član 7. Ukoliko kandidati primjenom svih kriterija iz članova 4. do 6. Konkursa ostvare jednak broj bodova, prednost pri rangiranju, shodno članu 98. stav (9) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17) ima kandidat koji je polagao eksternu maturu. Ukoliko, primjenom stava (1) ovog člana, kandidati ostvare jednak broj bodova, prednost pri rangiranju ima kandidat koji je na eksternoj maturi ostvario bolji rezultat.

5 Član 8. Pod jednakim uslovima, a primjenom kriterija iz članova 4. do 7. ovog Konkursa, prioritet pri upisu imaju lica iz člana 19. Zakona o dopunskim pravima boraca branitelja i članova njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/12, 5/14 i 12/16), kao i lica iz člana 99. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom (''Službene novine TK'' broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16 i 4/18), pod uslovom da su uz prijavu na Konkurs pružili dokaz nadležnog organa o pripadnosti toj kategoriji. Član 9. Prijavu na Konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u roku utvrđenim ovim Konkursom lično ili preporučeno putem pošte studentskoj službi fakulteta/akademije. U obrascu prijave na Konkurs kandidat mora naznačiti studijski program fakulteta/akademije na koji se želi upisati. Uz prijavu se obavezno prilažu: original ili kopija svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju, ovjerena kod nadležnog općinskog organa ili notara, original ili kopija svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole ovjerena kod nadležnog općinskog organa ili notara, svjedodžbu/diplomu o polaganju eksterne mature (za škole u kojima se polaže), Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, odnosno kopija pasoša za strane državljane, Uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica utvrđenih članom 19. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (''Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj 5/12, 5/14 i 12/16), ne starije od 6 mjeseci. Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica nalazi se na web stranici Univerziteta: Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju ili potvrdu nadležnog ministarstva da je postupak u toku. Kandidat za upis na Fakultet za tjelesni odgoj i sport prilaže i ljekarsko uvjerenje. Kandidat koji ne ostvari pravo na upis, niti potvrdi učešće na narednom upisnom roku, dokumenta predata uz prijavu na Konkurs lično preuzima u studentskoj službi fakulteta/akademije. Neblagovremene i nepotpune prijave (bez odgovarajućih dokumenata) neće se uzeti u razmatranje. Provođenje Konkursa za upis je oslobođeno takse. Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti studentskoj službi fakulteta/akademije lično ili putem kontakt telefona, te korištenjem web stranice Univerziteta: Član 10. U akademskoj 2019/20. godini studenti, državljani Bosne i Hercegovine, participiraju u troškovima studija ili plaćaju školarinu u iznosu kako slijedi: Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2019/20. godini plaćaju participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru; Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju u akademskoj 2019/20. godini, a prvi puta upisuju prvu studijsku godinu plaćaju školarinu u iznosima kako slijedi: - 900,00 KM po semestru na Akademiji dramskih umjetnosti, Medicinskom fakultetu i Odsjeku zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta, - 750,00 KM po semestru na Fakultetu elektrotehnike (Elektrotehnika i računarstvo), Farmaceutskom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Rudarskogeološko-građevinskom fakultetu i Tehnološkom fakultetu, - 600,00 KM po semestru na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Fakultetu elektrotehnike (Tehnički odgoj i informatika),

6 Filozofskom fakultetu i Pravnom fakultetu. Kandidati koji pripadaju kategoriji lica iz člana 20. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica i člana 99. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, u akademskoj 2019/20. godini plaćaju 50% iznosa participacije, odnosno školarine utvrđenih ovim Konkursom, uz priložen odgovarajući dokaz. Vanredni studenti prvog ciklusa studija, koji se sami finansiraju, a prvi put upisuju prvu studijsku godinu, plaćaju školarinu u akademskoj 2019/20. godini u iznosu od 750,00 KM po semestru na Ekonomskom fakultetu (Poslovna ekonomija) i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport (Edukacija trenera u sportu - Sportski trener). Studenti strani državljani i lica bez državljanstva plaćaju školarinu u visini utvrđenoj Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o participaciji troškova I ciklusa studija na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju državljanstvo BiH. II POJEDINAČNE ODREDBE KRITERIJI ZA UPIS Član AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI - Adresa: Tuzla, Kampus Univerziteta - Telefon: 035/ Prijemni ispit na studijskom programu Produkcija sastoji se iz tri dijela: kvalifikacioni ispit, rad u užem izboru i završni-eliminacioni ispit. Prijemni ispit donosi maksimalno 80 bodova. 1. kvalifikacioni ispit donosi maksimalno 30 bodova. 2. rad u užem izboru je praktičan rad sa kandidatima iz oblasti studijskog programa, a boduje se kao sastavni dio završnog-eliminacionog ispita. 3. završni-eliminacioni ispit donosi maksimalno 50 bodova. Kandidat na prijemnom ispitu mora ostvariti najmanje 40 bodova da bi ušao u dalji postupak. Historija/Povijest. 2. EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET - Adresa: Tuzla, Ul. Univerzitetska broj 1. - Telefon: 035/ ; Sociologija. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Biologija i Psihologija. 3. EKONOMSKI FAKULTET - Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 8. - Telefoni: 035/ ; Studijski odsjek: Ekonomija - Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Informatika. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Matematika i Informatika. Studijski odsjek: Poslovna ekonomija/menadžment u turizmu - Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Informatika i Demokratija i ljudska prava. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Informatika i Demokratija i ljudska prava. 4. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE - Adresa: Tuzla, Ul.Franjevačka broj 2. - Telefon: 035/ ; Studijski program: Elektrotehnika i računarstvo

7 - Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Fizika. Studijski program: Tehnički odgoj i informatika - Predmet koji se boduje po pojedinačnom kriteriju je: Matematika. 5. FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT - Adresa: Tuzla, Ul. 2. oktobra broj 2. - Telefon: 035/ Studijski program: Tjelesni odgoj i sport - Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Tjelesni i zdravstveni odgoj i Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik. - Prijemni ispit: Test iz motoričkih sposobnosti i znanja: bazični sportovi, sportske igre, pihomotorika (poligon spretnosti). Studijski programi: Sportski trener - Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Tjelesni i zdravstveni odgoj i Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik. - Prijemni ispit: Test općeg znanja iz oblasti sporta. 6. FARMACEUTSKI FAKULTET - Adresa: Tuzla, Ul. Univerzitetska broj 8. - Telefon: 035/ Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Hemija, Biologija i Matematika. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Hemija, Biologija i Matematika. 7. FILOZOFSKI FAKULTET - Adresa: Tuzla, Ul. Dr. Tihomila Markovića broj1. - Telefon: 035/ Studijski program: Bosanski jezik i književnost - Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima je Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost. Studijski program: Historija - Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima je Historija/Povijest. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Historija/Povijest. Studijski programi: Razredna nastava i Predškolski odgoj i obrazovanje Matematika. - Prijemni ispit: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Matematika. Studijski program: Pedagogija Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik, Sociologija i Pedagogija. - Prijemni ispit: Test iz Pedagogije. Studijski program: Psihologija Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika, Biologija i Psihologija. - Prijemni ispit: Test iz Psihologije. Studijski program:engleski jezik i književnost

8 Engleski jezik. - Prijemni ispit: Test iz engleskog jezika. Studijski program:turski jezik i književnost - Predmeti koji se boduje po pojedinačnim kriterijima su Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Historija. - Prijemni ispit: Test iz Lingvistike. Studijski program:njemački jezik i književnost Njemački jezik. - Prijemni ispit: Test iz njemačkog jezika. Studijski program: Žurnalistika Sociologija. - Prijemni ispit: pisanje eseja, test iz predmeta Sociologija i Demokratija i ljudska prava. Studijski program: Socijalni rad Sociologija. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Sociologija i Demokratija i ljudska prava. Studijski program: Filozofija-Sociologija - Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik, Filozofija i Sociologija. - Prijemni ispit: Test iz Filozofije i Sociologije. Studijski program: Politologija (Međunarodni odnosi i diplomatija) Sociologija. - Prijemni ispit: Test iz Sociologije. 8. MAŠINSKI FAKULTET - Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 4. - Telefon: 035/ Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Fizika. 9. MEDICINSKI FAKULTET - Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 1. - Telefon: 035/ ; 035/ Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Biologija, Hemija i Fizika. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Biologija, Hemija i Fizika ODSJEK ZDRAVSTVENIH STUDIJA - Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Biologija i Hemija. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Biologija i Hemija. 10. PRAVNI FAKULTET - Adresa: Tuzla, Ul.Muhameda Hevaija-Uskufija broj 7. - Telefon: 035/ Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik, Historija/Povijest i Demokratija i ljudska prava.

9 - Prijemni ispit: Test iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik, Historija/Povijest i Demokratija i ljudska prava. 11. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET - Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 4. - Telefon: 035/ Studijski odsjek: Biologija - Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Biologija i Hemija. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Biologija. Studijski odsjek: Fizika - Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Fizika i Matematika. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Fizika. Studijski odsjek: Geografija Studijski program Turizmologija - Predmeti koji se boduje po pojedinačnim kriterijima su: Geografija i Historija ili Matematika i Engleski jezik. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Geografija. Studijski odsjek: Hemija - Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Hemija i Biologija. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Hemija. Studijski odsjek: Matematika - Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Fizika. 12. RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET - Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 2. - Telefon: 035/ Studijski programi: Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina, Geologija, Rudarstvo, Sigurnost i pomoć - Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika, Fizika i Hemija. Studijski program: Građevinarstvo - Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima: Matematika. 13. TEHNOLOŠKI FAKULTET - Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 8. - Telefon: 035/ Studijski programi: Hemijsko inženjerstvo i tehnologija, Inženjerstvo zaštite okoline, Prehrambena tehnologija - Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Hemija. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Hemija. Studijski program: Agronomija - Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Biologija i Hemija. - Prijemni ispit: Test iz predmeta Biologija i Hemija. NAPOMENA: Naknadno će biti objavljeno mjesto polaganja prijemnog ispita na oglasnim tablama fakulteta/akademija i web stranici Univerziteta.

10 III PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA Član 12. Postupak realizacije ovog Konkursa na Univerzitetu provode Komisije koje imenuju dekani fakulteta/akademije. Komisije su dužne da obezbijede tajnost ispitnog materijala i druge dokumentacije do okončanja prijemnog ispita. Nakon provedenog prijemnog ispita, Komisija fakulteta/akademije sačinjava privremenu rang-listu i objavljuje je na oglasnoj tabli fakulteta/akademije u roku utvrđenom ovim Konkursom. Privremena rang-lista se utvrđuje prema ostvarenom broju bodova po opštim i pojedinačnim kriterijima i uspjehu na prijemnom ispitu i to od najvećeg do najmanjeg broja ostvarenih bodova. Na objavljenu privremenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučnonastavnom/umjetničko-nastavnom vijeću fakulteta/akademije putem Komisije za žalbe, a isti se predaje putem studentske službe fakulteta/akademije, u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja privremene rang-liste. Konačnu Odluku po žalbi donosi naučno-nastavno/umjetničko-nastavno vijeće fakulteta/akademije, nakon čega utvrđuje konačnu rang-listu, koju objavljuje na oglasnoj ploči fakulteta/akademije, sa naznakom kandidata koji su ostvarili pravo na upis. IV ZAVRŠNE ODREDBE Član 13. Upis kandidata vrši se na osnovu redoslijeda na konačnoj rang-listi. Prilikom upisa na Univerzitet u Tuzli primljeni kandidati su dužni priložiti ljekarsko uvjerenje (osim za upis na Fakultet za tjelesni odgoj i sport, koji su predali uz prijavu na konkurs za upis) i dokaz o uplati participacije/školarine u troškovima studija. Za upis primljenih kandidata na Univerzitet, kandidati prilažu i popunjen propisani upisni materijal: prijavni list, upisni list, semestralni list i upisnicu - index, te dvije kolor fotografije formata za indeks, a o čemu će dobiti potrebne informacije putem oglasne ploče i studentske službe fakulteta/akademije. Kandidati za upis koji imaju mjesto prebivališta izvan sjedišta Univerziteta mogu obezbijediti smještaj i ishranu u studentskim domovima Studentskog centra Univerziteta u Tuzli pod uvjetima utvrđenim posebnim Konkursom. Obrazac prijave na Konkurs, kao i obrasce upisnog materijala kandidati mogu nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu, ul.univerzitetska br.8 Tuzla. Napomena kandidatima: Preporučuje se kandidatima da, prije podnošenja originalnih dokumenata na Konkurs obezbijede, za sopstvene potrebe, odgovarajući broj ovjerenih fotokopija dokumenata, jer se upisanim kandidatima dokumenta nećemoćiprivremeno izdavati. Po završetku studijskog programa stiče se akademska titula, odnosno stručno zvanje u skladu sa Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu i Listom zvanja ( Službene novine TK, broj 13/17). Upisani kandidati zaključuju sa Univerzitetom ugovor o studiranju.

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini May 29, 2014 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju-precišceni tekst ( Službene novine Kantona

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx Na osnovu članova 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18 i 4/19), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata u prvu

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu I ciklusa Jun 07, 2017 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13, 13/15), Pravila studiranja za I ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata na prvu

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Konkurs OAS FF

Konkurs OAS FF Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija 7.6.2018. Jun 09, 2018 Na osnovu clanova 79. do 85. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17), Pravila studiranja

Више

Konkurs OAS

Konkurs OAS Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERA FEDERATION OF Broj: 10-38-6688-2/19 Bihać, 12.06.2019.godine Na osnovu člana 81. Zakona o srednjem obrazovanju (''Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona'', broj. 17/12, 12/19), Pravilnika s kriterijima

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАУ НОВОМ САДУ, Школска бр.1 Број:02-251-1/19 Датум: 29.05.2019. На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 19/. године Телефони: 011/4413-383, 4413-332, 4413-330, 4413-175 и 4413-388. E-mail

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente Gradska uprava grada Beograda, sekretarijat za obrazovanje objavljuje konkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavnu 2010/2011.god. za 1.000 socijalno-materijalno

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2019/2020. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА У ОПШТИНИ ЧЕЛИНАЦ ПРЕДЛАГАЧ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ПРИПРЕМA: Одјељење за финансије,

Више

Broj: /18 Mostar, godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj:

Broj: /18 Mostar, godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj: Broj:100-2548/18 Mostar, 31.10.2018. godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj: 101-2494/18 od 26.12.2018. godine, Upravni odbor Univerziteta,

Више

Р

Р РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ОДЛУКА О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17.

Више

1-Oglas za prijem pripravnika u dodatni pripravnici po Odluci objava _

1-Oglas za prijem pripravnika u dodatni pripravnici po Odluci objava _ Na osnovu člana 9. stav 1. tačka b) Pravilnika o radu Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo broj: NO-36810/16-41/5. od 07.12.2016. godine, broj: NO-23422/18-80.17. od 18.09.2018. godine i

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митровица, мај 2019. год. На основу члана 98. Закона о високом

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43

На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43 На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр.

Више

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: 09.06.2016. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана49. Статута Високе техничке школе

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2017/2018. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU- FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA I CIKLUS STUDIJA - REDOVAN STUDIJ FINANSIRAN IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO O B A V J E Š T E N J E

UNIVERZITET U SARAJEVU- FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA I CIKLUS STUDIJA - REDOVAN STUDIJ FINANSIRAN IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO O B A V J E Š T E N J E UNIVERZITET U SARAJEVU- FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA I CIKLUS STUDIJA - REDOVAN STUDIJ FINANSIRAN IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO O B A V J E Š T E N J E UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA

Више

Microsoft Word - UPIS-studenata2019

Microsoft Word - UPIS-studenata2019 УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ КАНДИДАТИ КОJИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИJА НА АКАДЕМИЈИ ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД - ОДСЕК БЕОГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ, ПО ОСНОВУ

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на I циклусу студија: 1. 2. 1.1. Академија умјетности,

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005 и 44/2010), и члана 83. став 1. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 4/2006) и члана

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

Microsoft Word - Upis kandidata ??S sep

Microsoft Word - Upis kandidata ??S sep УПИС КАНДИДАТА Упис кандидата обавиће се у соби 05, у терминима утврђеним терминским планом. Кандидати који стекну право уписа подносе: - Диплому, или уверење о завршеном првом степену или уверење о положеним

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15. маја Од 09 14 часова. Полагање пријемног испита за

Више

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI 1. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 20 0 9 - - 6 55 Nastavnički

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14;

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14; NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14; www.gimnazija-varazdin.hr; centrala: 042/302-122; tajništvo: 042/302-121;

Више