На основу члана 119

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 119"

Транскрипт

1 На основу члана 119. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 52/11), Министар просвете и науке доноси Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника ("Службени гласник РС",бр. 5 /12 - пречишћен текст) ПРОГРАМ СВИХ ОБЛИКА РАДА ПСИХОЛОГА ПСИХОЛОГ ЦИЉ Психолог школе применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси остваривању и унапређивању образовноваспитног рада у школи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима. ЗАДАЦИ Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање образовноваспитног рада, Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика, Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја, Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада школе, Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа ученика и предлагање мера за унапређивање, Подршка отворености школе према педагошким иновацијама, Развијање сарадње школе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља, односно старатеља, Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за школу, Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.

2 ОБЛАСТИ РАДА ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 1. Учествовање у припреми развојног плана установе, школског програма, односно програма васпитног рада, плана самовредновања, индивидуалног образовног плана за ученике, 2. Учествовање у припреми концепције годишњег плана рада школе, 3. Учествовање у припреми делова годишњег плана рада школе који се односе на планове и програме: подршке ученицима (рад са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, рад са ученицима са изузетним способностима; професионална оријентација, превенција болести зависности; промоција здравих стилова живота); заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, подизања квалитета знања и вештина ученика, стручног усавршавања запослених, сарадње школе и породице, практичне наставе у средњој школи, 4. Учествовање у избору и планирању реализације посебних и специјализованих програма, 5. Учествовање у осмишљавању и изради акционих планова и предлога пројеката који могу допринети унапређивању квалитета васпитања и образовања у школи, конкурисању ради обезбеђивања њиховог финансирања и учествовање у њиховој реализацији, 6. Учествовање у избору дидактичког материјала и уџбеника, 7. Припремање плана посете психолога часовима у школи, 8. Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада психолога, 9. Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја. II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 1. Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада школе и предлагање мера за побољшање ефикасности, економичности и успешности школе у задовољавању образовних и развојних потреба ученика, 2. Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања ученика у развоју и учењу. Учествовање у континуираном праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа спровођењем квалитативних анализа постигнућа ученика, информисањем свих заинтересованих страна о резултатима анализе и припремом препорука за унапређивање постигнућа, 3. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана за ученике, 4. Учествовање у праћењу и вредновању ефеката иновативних активности и пројеката, ефикасности нових организационих облика рада, вредновању огледа који се спроводе у школи,

3 5. Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе, а нарочито остваривања свих програма образовно--васпитног рада, програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада психолога школе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, 6. Иницирање различитих истраживања ради унапређивања образовноваспитног рада школе и остваривања послова дефинисаних овим правилником, 7. Учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада школе (израдом инструмента процене, дефинисањем узорка и квалитативном анализом добијених резултата) и спровођења огледа. III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 1. Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких услова за подстицање целовитог развоја ученика, 2. Пружање подршке наставницима у планирању и реализацији непосредног образовно-васпитног рада са ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада образовно-васпитним потребама ученика; избора и примене различитих техника учења; ефикасног управљања процесом учења; избора поступака посматрања и праћења напредовања деце у учењу и развоју, односно вредновања ученичких постигнућа; стварања подстицајне атмосфере на часу; развијања конструктивне комуникације и демократских односа у одељењу, 3. Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима: комуникација и сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка развоју личности ученика, подучавање и учење, организација средине и дидактичког материјала, 4. Упознавање наставника са психолошким принципима успешног процеса учења, групне динамике, социјалне интеракције, природом мотивације за учење, методама за подстицање различитих врста интелигенције, стиловима и облицима учења, стратегијама учења и мотивисања за учење, 5. Саветовање наставника у индивидуализацији образовно-васпитног рада, односно наставе на основу уочених потреба, интересовања и способности деце, односно психолошке процене индивидуалних карактеристика ученика (способности, мотивације, особина личности) и остварености образовних постигнућа у школи, 6. Пружање наставницима за рад са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. Координирање израде и у сарадњи са наставником и родитељем, тимско израђивање педагошког профила ученика. Учествовање у развијању индивидуалних образовних планова коришћењем резултата сопствених психолошких процена и психолошких процена добијених из других установа, 7. Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности (талентовани и обдарени) кроз упознавање са карактеристикама тих ученика (способности, мотивација, стил учења, интересовања, вредности, особине личности) и предлагање поступака који доприносе њиховом даљем развоју,

4 8. Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група кроз упознавање са карактеристикама тих ученика, развијање флексибилног става према културним разликама и развијање интеркултуралне осетљивости и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју, 9. Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен психолошки узрок неуспеха у достизању захтева образовних стандарда као и појава неадаптивних облика понашања и предлагање мера за њихово превазилажење, 10. Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и склоности ученика које су у функцији развоја професионалне каријере ученика, 11. Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива, указивање на психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа у одељењским заједницама и предлагање мера за њихово превазилажење, 12. Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно старатељима, 13. Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације о посећеном часу, као и предлагањем мера за унапређење праћеног сегмента образовно- васпитног процеса, 14. Увођење иновација у образовно васпитни рад на основу научних сазнања о психофизичком развоју деце и процесу учења, кроз инструктивни рад са наставницима, 15. Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и комисија, 16. Пружање подршке наставницима менторима и саветодавни рад са приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања. Менторски рад са психолозима приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања, 17. Пружање подршке наставницма у примени различитих техника и поступака самоевалуације, 18. Припрема и реализација разних облика стручног усавршавања (предавања, радионице, прикази стручних чланака и сл.) наставникa у оквиру установе, 19. Усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања и њиховог професионалног развоја. IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 1. Учешће у организацији пријема ученика, праћења процеса адаптације и подршка у превазилажењу тешкоћа адаптације, 2. Учешће у праћењу напредовања ученика у развоју и учењу, 3. Учешће у тимском идентификовању ученика којима је потребна подршка у процесу васпитања и образовања и осмишљавању и праћењу реализације индивидуализованог приступа у раду са ученицима, 4. Учешће у структуирању одељења првог и по потреби других разреда,

5 5. Испитивање општих и посебних способности, особина личности, когнитивног стила, мотивације за школско учење, професионалних опредељења, вредносних оријентација и ставова, групне динамике одељења и статуса појединца у групи, психолошких чинилаца успеха и напредовања ученика и одељења, применом стандардизованих психолошких мерних инструмента и процедура, као и других инструмената процене ради добијања релевантних података за реализацију непосредног рада са ученицима и других послова у раду са наставницима, родитељима, институцијама, 6. Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања, 7. Пружање подршке ученицима за које се обезбеђује васпитно- образовни рад по индивидуалном образовном плану, односно који се школују по индивидуализираној настави и индивидуалном образовном плану, 8. Пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених група, 9. Идентификовање ученика са изузетним способностима (даровити и талентовани) и пружање подршке таквим ученицима за њихов даљи развој. Учествовање у процени могућности за убрзано школовање ученика са изузетним способностима, 10. Рад са ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и вредности потребних за живот у савременом друштву: стратегије учења и мотивације за учење, вештине самосталног учења, концепт целоживотног учења, социјалне вештине (ненасилна комуникација, конструктивно решавање проблема, интеркултурална комуникација и уважавање различитости), здрави стилови живота, вештине доношења одлука и друго, 11. Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним информисањем и саветовањем (на основу процењених способности, интересовања, особина личности, мотивације ученика), 12. Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији у школском животу, 13. Пружање психолошке ученику, односно одељењу у акцидентним кризама, 14. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у школи или се не придржавају одлука директора и органа школе, неоправдано изостану са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожавају друге у остваривању њихових права, 15. Организовање и реализовање предавања, трибина и других активности за ученике из области менталног здравља, педагошке, развојне и социјалне психологије. V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 1. Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од значаја за упознавање ученика и праћење његовог развоја, 2. Саветодавни рад са родитељима, односно старатељима ученика који имају различите тешкоће у развоју, учењу и понашању, 3. Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито информисањем о психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру

6 индивидуалних консултација и облика групног психолошког образовања родитеља, 4. Саветодавни рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца врше повреду правила понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад, 5. Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану, 6. Оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају карактеристике своје деце које указују на њихове изузетне способности и сарадња на пружању подршке у проналажењу различитих могућности подстицања и усмеравања њиховог општег и професионалног развоја, 7. Учествовање у реализацији програма сарадње установе са родитељима, односно старатељима деце, односно ученика (општи и групни, односно одељењски родитељски састанци и друго), 8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на савету, 9. Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су деца у акцидентној кризи. VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ 1. Сарадња са директором на пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности, економичности и флексибилности образовно-васпитног рада установе, а нарочито у вези са:избором наставника ментора, поделом одељенског старешинства и друго. Предлагање нових организационих решења образовно-васпитног рада, 2. Сарадња са директором на припреми докумената установе, прегледа, извештаја и анализа, 3. Сарадња са директором у организовању трибина, предавања, радионица за ученике, запослене, родитеље, 4. Сарадња са другим стручним сарадницима на припреми и реализацији разних облика стручног усавршавања (предавања, радионице, прикази стручних чланака и сл.) наставникa у оквиру установе, 5. Сарадња са директором по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања, 6. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао наставника, стручног сарадника, 7. Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова 8. Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем ученика на координацији активности у пружању подршке ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану. VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 1. Учествовање у раду наставничког већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање наставничких компетенција), 2. Учествовање у раду тимова установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта,

7 3. Учествовање у раду стручних актива за развојно планирањеи развој школског програма и педагошког колегијума, 4. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе. VIII.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама значајним за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика, 2. Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика, 3. Учествовање у раду стручних удружења, њихових органа, комисија, одбора, 4. Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама, организацијама, удружењима од значаја за остваривање образовноваспитног рада и добробити деце, односно ученика: национална служба за запошљавање, центар за социјални рад, домови здравља, заводи за патологију говора, ментално здравље и друге здравствене установе, институт за психологију, матични факултет, заводи за вредновање и унапређење образовно-васпитног рада и др. IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 1. Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: дневник рада психолога и психолошки досије ( картон) ученика, 2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима, психолошким тестирањима, посећеним часовима и др, 3. Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада психолога, 4. Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи личне податке о ученицима, 5. Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем у активностима струковног удружења ( Друштво психолога Србије, секције психолога у образовању, подружнице), похађањем акредитованих семинара, вођењем акредитованих семинара, ауторством акредитованог семинара, похађањем симпозијума, конгреса и других стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим психолозима у образовању.

8 Препоруке за остваривање програма У Програму рада су наведени општи циљ и задаци рада психолога као и попис послова којима се они остварују распоређених у девет области без препорученог броја радних сати. На основу њега сваки психолог, у зависности од врсте установе у којој ради и њених специфичности, припрема свој годишњи програм рада као и месечне планове рада. Годишњи програм садржи: области рада, да ли те области припадају посредном или непосредном раду и време реализације, а месечни планови, по областима рада, попис активности којима се реализују одређени послови, предвиђене сараднике и напомену о реализацији. При планирању треба имати у виду да постоје послови који се реализују током целе године и они који су фиксирани само у одређеном периоду. Психолог води рачуна да број планираних активности у оквиру послова не утиче на квалитет рада. Због природе посла и динамике живота и рада у установи потребно је да психолог има осећај за приоритет, да бира облике и методе рада који обезбеђују ефикасност и ефектност, да даје предност групним превентивним активностима и да флексибилно прилагођава своје планове рада актуелним догађајима у складу са циљевима и задацима рада психолога у установи. Наведени циљ и задатке психолог остварује обављањем следећих стручних послова: 1.психолошка процена и примена стандардизованих психолошких мерних инструмената, 2.психолошка превенција и едукација, 3.психолошко саветовање, 4.психолошко истраживање и евалуација. Психолог има самосталност да у складу са проценом ситуације, својим стручним знањем и етиком струке процењује које ће стандардизоване психолошке мерне инструменте примењивати, на који начин ће прикупљати податке потребне за свој рад, која ће истраживања спроводити, кога ће укључити у одређене активности. Праћење и подстицање развоја ученика (интелектуални, емоционални, социјални, морални, професионални развој и развој система вредности) започиње упознавањем личности ученика при упису у установу, прикупљањем података о основним карактеристикама ученика и његове породице. Начин даљег праћења развоја и напредовања ученика психолог дефинише у зависности од специфичности установе (врста и величина установе, број и врста стручних сарадника и друго). Да би психолог могао ефикасно да спроведе непосредни рад са учеником неопходна је стална сарадња са другим учесницима школског живота (сам ученик, други ученици, наставници, родитељи, директор) који ће га благовремено обавестити о новонасталим променама због којих се појављује потреба за непосредним радом психолога са учеником.

9 Када је у питању стручни рад психолога у оквиру појачаног васпитног рада школе, психолог процењује које активности и у ком обиму ће спровести, а у зависности од узраста ученика, врсте повреде правила понашања, карактеристика породице и друго. Тимски рад са осталим учесницима живота установе је једна од основних претпоставки успешног рада психолога. Посебно је важна сарадња са другим стручним сарадницима, уколико их установа има, са којима тимски у оквиру одређених области рада и послова, реализује различите активности а у складу са базичним образовањем, разликама у методама, техникама и инструментима који се користе. С обзиром да се у установи, за остваривање различитих задатака, програма или пројеката, образује више тимова у чијем раду се појављује потреба за учешћем психолога, предност се даје тимовима који подразумевају пружање подршке дечјем развоју и напредовању, односно непосредни рад са ученицима. У току једне школске године психолог учествује у раду до два тима који не подразумевају пружање подршке дечјем развоју и напредовању, односно непосредни рад са ученицима. О свом раду психолог води евиденцију у следећој документацији: дневник рада психолога (садржи таксативно побројане све активности у току дана уз основни опис, а ако се активност односи на непосредни рад може да садржи и: име и презиме особе, разлог рада, ко је иницирао рад, препоруке за рад и друго); психолошки досије (картон) ученика за кога постоји потреба да се спроводи додатни рад који није обухваћен планираним активностима у оквиру годишњег плана рада психолога (садржи име и презиме ученика, датум рада, разлог рада, ко је иницирао рад, резултате психолошке процене, препоруке за рад, податке добијене од родитеља, наставника и других актера школског живота и друго). Документација са резултатима психолошких испитивања, резултати психолошке процене и налаз спадају у професионалну тајну и могу се доставити само другом психологу и то за потребе консултација, супервизије и истраживања, као и у случају ученика у другу школу. Мишљење психолога које се даје на основу психолошке процене и налаза може се доставити наставнику, директору, шросветном саветнику, просветном инспектору. Уколико мишљење психолога тражи центар за социјални рад, суд, инерресорна комисија морају упутити школи писмени захтев са образложењем. Да би се заштитила приватност и подаци личне природе ученика и родитеља, односно старатеља, као и прописана процедура психолошког рада и процес рада уопште, потребно је да психолог има обезбеђену засебну просторију за непосредни рад са ученицима и родитељима, односно старатељима.

10

На основу члана 61. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), министар просвете, науке и технолошк

На основу члана 61. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), министар просвете, науке и технолошк На основу члана 61. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ РАДА

Више

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријски

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријски ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2016.2017. ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријских и практичних сазнања систематски изучава социјалне

Више

План реализације ШРП РЕДНИ БРОЈ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: развијање свести о толера

План реализације ШРП РЕДНИ БРОЈ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: развијање свести о толера План реализације ШРП РЕДНИ БРОЈ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: развијање свести о толеранцији и одговорности за сопствене поступке свих актера

Више

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Прав

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Прав На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних

Више

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР. САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање вршњачких односа у учењу, животу и раду школе различитих активности вршњачког

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и П Р Е Д Л О Г На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС, број 13/01), ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Више

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС, број 81/18)и Правилника о изменама и допунама Правилника о сталном

Више

На основу члана 57. ст 1. тачка 1) и чланова Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13),, П

На основу члана 57. ст 1. тачка 1) и чланова Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13),, П На основу члана 57. ст 1. тачка 1) и чланова 107.-110. Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13),, Правилника о оцењивању ученика у основном образовању

Више

Slide 1

Slide 1 Израда ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА У КОРАКА Кораци у изради ИОП 2 Прикупљају податке и формирају документацију Стручни сарадник Наставник 1 прате развој и напредовање детета ако дете не остварује очекиване

Више

На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), министар просвете, нау

На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), министар просвете, нау На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ

Више

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службе

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања (Службе ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Министар

Више

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС, број 13/01) Школски одбор Гимназије и економске школе Јован Јовановић

Више

Развојни план ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац

Развојни план ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац О Ш " К О С Т А Ђ У К И Ћ " МЛАДЕНОВАЦ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2018-2023. 1 С А Д Р Ж А Ј AНА Л И З А С Т А Њ А У Ш К О Л И... Г Д Е С Е Н А Л А З И М О?... К А К О И К А Д А С М О П О Ч Е Л И?... Д А Н А С... К

Више

Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih i planiranje karijere_Ilija Knežević

Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih i planiranje karijere_Ilija Knežević РЕПУБЛИКА СРБИЈА СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ УКУПАН БРОЈ ЛИЦА БРОЈ ЖЕНА I 184.967 93.569 II 21.811 10.980 УКУПНО 206.778 104.549 ГОДИНЕ СТАРОСТИ УКУПАН БРОЈ ЛИЦА БРОЈ ЖЕНА 15-19 4.406 2.054 20-24 10.121 4.985

Више

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 52/11)

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 52/11) ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 52/11) Члан 2 Вредновање квалитета рада установе представља процену квалитета рада установе Члан 3 Вредновање квалитета

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Преузето са На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр.

Преузето са   На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон и 10/19), Министар просвете,

Више

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања Проглашава се Закон о изменама и допунама

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation UČEŠĆE RODITELJA U OBRAZOVNO-VASPITNOM PROCESU: KA NAJBOLJEM INTERESU DETETA Jelena Vranješević ПАРТИЦИПАЦИЈА ПОДРАЗУМЕВА Информисаност Слушање и уважавање мишљења родитеља консултативни процес Учествовање

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ Предмет правилника Члан 1 ("Сл. гласник РС", бр. 34/2019) Овим правилником утврђују се

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ Предмет правилника Члан 1 (Сл. гласник РС, бр. 34/2019) Овим правилником утврђују се ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ Предмет правилника Члан 1 ("Сл. гласник РС", бр. 34/2019) Овим правилником утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из

Више

ОКВИР ВРЕДНОВАЊА

ОКВИР ВРЕДНОВАЊА ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ БЕОГРАД, Милоша Поцерца 2 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021. ГОДИНЕ БЕОГРАД, септембар 2017. ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2017-2021.ГОДИНУ

Више

Microsoft Word - Opis Programa.docx

Microsoft Word - Opis Programa.docx ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Ужице, 2018. Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи (у

Више

Microsoft Word - PROGRAM - kompetencije 2016

Microsoft Word - PROGRAM - kompetencije 2016 Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ Немањина б.б., 38218 ЛЕПОСАВИЋ e-mail: ufp@pr.ac.rs, web: www.uf-pz.net Тел/факс: (+381) 28 84 164 На основу члана

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Предшколска установа Мајски цвет Број: 453 Датум: год. Велико Градиште На основу члана 100. и члана 119. став 1. тачка 1)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Предшколска установа Мајски цвет Број: 453 Датум: год. Велико Градиште На основу члана 100. и члана 119. став 1. тачка 1) РЕПУБЛИКА СРБИЈА Предшколска установа Мајски цвет Број: 453 Датум: 23.03.2018. год. Велико Градиште На основу члана 100. и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.

Више

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se sadržaj i način ostvariva

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU (Sl. glasnik RS, br. 101/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se sadržaj i način ostvariva ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se sadržaj i način ostvarivanja dualnog obrazovanja, uzajamna prava i obaveze učenika,

Више

Na osnovu clana 111 zak os

Na osnovu clana 111 zak os РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК O ПОСТУПКУ И ПРОГРАМУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНOГ ИСПИТА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ Бања Лука, фебруар 2019. године На основу члана 112. став 1. Закона о средњем

Више

ETШ: "Паја Маргановић“ Панчево

ETШ: Паја Маргановић“ Панчево ETШ: "Паја Маргановић Панчево OЦЕЊИВАЊЕ 2013/14. 1964 2014 Какве су ово оцене? Какве су ово оцене? Редовном анализом књига евиденције утврђени су пропусти у оцењивању. Најчешћи проблеми су: неправилно

Више

ЗБОРНИК ИНСТИТУТA ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА 11 (1978) Уводне напомене Т. Богавац Поздравни говор Тема I Општа питања наставе и учења Н. Поткоњак РАСКРШ

ЗБОРНИК ИНСТИТУТA ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА 11 (1978) Уводне напомене Т. Богавац Поздравни говор Тема I Општа питања наставе и учења Н. Поткоњак РАСКРШ ЗБОРНИК ИНСТИТУТA ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА 11 (1978) Уводне напомене Т. Богавац Поздравни говор Тема I Општа питања наставе и учења Н. Поткоњак РАСКРШЋА И ДИЛЕМЕ НАСТАВЕ У НАШОЈ САМОУПРАВНОЈ СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

На основу члана 56

На основу члана 56 На основу члана 57. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 28. Статута Гимназије Свети Сава Пожега, Школски одбор Гимназије Свети

Више

План стручног усавршавања за школску 2011/2012

План стручног усавршавања за школску 2011/2012 Основна школа Милорад Мића Марковић Мала Иванча Годишњи план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора за школску 2014/2015. годину Анализа стања У школској 2013/2014. години наставници

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

??????????????????

?????????????????? На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србиjе, доносим Указ о проглашењу Закона о дуалном образовању Проглашава се Закон о дуалном образовању, коjи jе донела Народна скупштина Републике

Више

Microsoft Word - 5 Aneks razvojnog plana skole.docx

Microsoft Word - 5 Aneks razvojnog plana skole.docx Н а основу члана 57.став1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпиатња (Сл.Гласник Рс бр.72/09 и 52/13-даље закон ) и чана 24.став 1.тачка 1. Статута Средње техничке ПТТ школе Школски одбор

Више

Основна школа ''Јован Стерија Поповић'' Ул. Војвођанска 61, Нови Београд П Р А В И Л Н И К О ВРЕДНОВАЊУ ИНТЕРНИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У О

Основна школа ''Јован Стерија Поповић'' Ул. Војвођанска 61, Нови Београд П Р А В И Л Н И К О ВРЕДНОВАЊУ ИНТЕРНИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У О Основна школа ''Јован Стерија Поповић'' Ул. Војвођанска 6, 070 Нови Београд П Р А В И Л Н И К О ВРЕДНОВАЊУ ИНТЕРНИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОШ ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ'' Београд, 08.г. На основу чл.9.

Више

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI (Sl. glasnik RS, br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja i obrasci matične

Више

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА На основу члана 4

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА На основу члана 4 ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА На основу члана 41. став 1. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама

Више

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA Analiza posla ZAŠTO JE POTREBNO PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA? ZBOG MOGUĆNOSTI BLAGOVREMENOG PREPOZNAVANJA NEDOSTATAKA U POTENCIJALU KOMPANIJE ZBOG MOGUĆNOSTI DETEKTOVANJA SKRIVENIH

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA JAVNA USTANOVA FEDERACIJA BIH OSNOVNA ŠKOLA KANTON SARAJEVO VRHBOSNA OPĆINA STARI GRAD BARUTHANA br.60 Telefon/faks ++387 33 24 01 00 e mail: osvrhbosna@osvrhbosna.edu.ba 1. Uvod Plan

Више

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК Оцењивање ЗА 4. РАЗРЕД Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна анализ

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК Оцењивање ЗА 4. РАЗРЕД Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна анализ КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК Оцењивање ЗА 4. РАЗРЕД Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна анализа текста, познавање и примена граматичких правила,

Више

Microsoft Word - Program_dop.ped._obrazovanja BIJELJINA.doc

Microsoft Word - Program_dop.ped._obrazovanja BIJELJINA.doc Универзитет у Источном Сарајеву ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ БИЈЕЉИНА ПЛАН И ПРОГРАМ ЦЈЕЛОЖИВОТНОГ ОБРАЗОВАЊА НА ПЕДАГОШКОМ ФАКУЛТЕТУ У БИЈЕЉИНИ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКО И ДИДАКТИЧКО МЕТОДИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - допунски

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx UNSA HRS4R i Akcioni plan Seminar za istraživače na UNSA Mr. Zenan Šabanac Sarajevo 28.11.2016. 40 principa Povelje i Procedura Etički i profesionalni aspekti karijere Zapošljavanje Radni uslovi i socijalna

Више

Критеријуми оцењивања ученика МАТЕМАТИКА Веће другог разреда Наставни предмет обухвата следеће области: - Природни бројеви до Геометријска тела

Критеријуми оцењивања ученика МАТЕМАТИКА Веће другог разреда Наставни предмет обухвата следеће области: - Природни бројеви до Геометријска тела Критеријуми оцењивања ученика МАТЕМАТИКА - Природни бројеви до 100 - Геометријска тела и фигуре - Мерење и мере Елементи оцењивања из предмета математика: - Усвојеност наставних садржаја - Примена знања

Више

Microsoft Word - pravilnik o internom strucnom usavrsavanju

Microsoft Word - pravilnik o internom strucnom usavrsavanju На основу члана 25. Пословника о раду Школског одбора Економско-трговинске школе Смедереву, а у вези са чланом 21. Статута школе и чл. 119. став 1. тачка 1) и чл. 151. Закона о основама система образовања

Више

Microsoft Word - Materijali_za_web2.doc

Microsoft Word - Materijali_za_web2.doc ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN Školska godina 2011./2012. 1. područje unapređenja Odnos učenika prema drugim učenicima i školi Smanjiti stupanj nasilja među djecom Stvoriti pozitivno ozračje u školi Aktivno uključivanje

Више

Kolaborativno-na-Moodle

Kolaborativno-na-Moodle Kolaborativno učenje na Moodle-u o Moodle-u Marina Petrović Agencija za obrazovanje Marina i Jovan, Novi Sad Seminar Informaciono-komunikaciona tehnologija u nastavi Online, kompetencija 1, 24 sata (u

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

ОШ Вук Караџић Сремчица Сремчица, ул. Школска бр. 4 Директор: 011/ Секретар: 011/ Fax: 011/ РАЗВОЈНИ ПЛА

ОШ Вук Караџић Сремчица Сремчица, ул. Школска бр. 4 Директор: 011/ Секретар: 011/ Fax: 011/ РАЗВОЈНИ ПЛА ОШ Вук Караџић Сремчица Сремчица, ул. Школска бр. 4 Директор: 011/2522-718 Секретар: 011/2526-114 Fax: 011/2526-114 e-mail: osvukk@mts.rs РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2016-2021. Садржај : страна Аутори програма

Више

На основу члана 41. став 1. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/ даље: Закон

На основу члана 41. став 1. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр. 72/ даље: Закон На основу члана 41. став 1. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 185 став 1, алинеја 9 Статута Средње техничке

Више

Menadzment ljudskih resursa Selekcija

Menadzment ljudskih resursa Selekcija Menadzment ljudskih resursa Selekcija Pretpostavke profesionalne selekcije Svaki posao ima određene zahteve u pogledu znanja, sposobnosti i ličnosti izvršioca. Te zahteve je potrebno identifikovati, kako

Више

Статут Средње школа Мионица Статут Средње школе ''Мионица''

Статут Средње школа Мионица Статут Средње школе ''Мионица'' Статут Средње школе ''Мионица'' На основу чл. 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) Школски одбор Средње школе ''Мионица'' у Мионици, на седници одржаној

Више

Школски развојни план

Школски развојни план Основна школа Свети Сава Кикинда стратегија развоја школе за период 2017-2022. годинe 1 Садржај Развојног плана2017 2022. 1. Уводне напомене 2. Општи подаци о школи 3. Анализа постојећег стања- наше снаге

Више

На основу члана 59

На основу члана 59 На основу члана 59. и 60. Закона о средњој школи (Сл. Гласник РС бр.50/92,53/93,67/93, 48/94,24/96,23/02,62/03 и 64/03). Правилника о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама (Сл.гласник РС

Више

На основу члана 119. став 1. тачка 1.) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/11 - даље: Закон), Школски одбор Сре

На основу члана 119. став 1. тачка 1.) Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр. 88/11 - даље: Закон), Школски одбор Сре На основу члана 119. став 1. тачка 1.) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/11 - даље: Закон), Школски одбор Средње техничке ПТТ школе из Београда, на седници одржаној

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2012. ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године ( Службени

Више

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожега у Пожеги, на седници одржаној дана 28.02.2018.године,

Више

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail:

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail: Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА 23320 Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/71-056 е-mail: info@hpscoka.edu.rs Деловодни број: Датум: 01.09.2018. www.hpscoka.edu.rs

Више

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гла

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гла На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 13.став 5 Статута Основне школе"миливоје Боровић" у Мачкату, Савет родитеља

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/ Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/ Ministry of European Integration Ministarstvo za Evropske

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

Microsoft Word - finansijski administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc

Microsoft Word - finansijski administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 1. Назив квалификације: Финансијски администратор 2. Подручје рада: Економија, право и администрација

Више

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail:

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail: Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА 23320 Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/71-056 е-mail: info@hpscoka.edu.rs Деловодни број:114/2018 Датум: 23.03.2018. www.hpscoka.edu.rs

Више

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx На основу чл. 41, 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), ) и члана 39. Статута Горан Ковачић школски одбор Основне

Више

На основу чл

На основу чл Дел.број. 628/4 од 13.11.2013.године. На основу чл. 41, 42. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09,52/11 и 55/13) и члана 113 Статута

Више

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/ dr. zakoni i 10/2019) Naslov: Rubrika: Nivo dokumenta: ZAK

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA (Sl. glasnik RS, br. 88/2017, 27/ dr. zakoni i 10/2019) Naslov: Rubrika: Nivo dokumenta: ZAK ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019) Naslov: Rubrika: Nivo dokumenta: ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl.

Више

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/ dr. zakoni i 10/2019)

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA (Sl. glasnik RS, br. 88/2017, 27/ dr. zakoni i 10/2019) ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019) SADRŽAJ I OSNOVNE ODREDBE... 1 Predmet zakona... 1 Obrazovanje i vaspitanje... 1 Pravo

Више

OBRAZOVANJE ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI Sodelujoči: Brankica Kocić, spec. Samostalni savetnik Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje

OBRAZOVANJE ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI Sodelujoči: Brankica Kocić, spec. Samostalni savetnik Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje OBRAZOVANJE ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI Sodelujoči: Brankica Kocić, spec. Samostalni savetnik Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih Vladimir Bojković, dipl. pravnik Samostalni

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

16 - PravilnikOIspituIStrucnomUsavrsavanju

16 - PravilnikOIspituIStrucnomUsavrsavanju ПРАВИЛНИК О ИСПИТУ И СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ПРОСВЕТНИХ САВЕТНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 78/2013 и 86/2013 - испр.) Предмет правилника Члан 1 Овим правилником уређују се: програм, начин и рок за полагање

Више

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode] PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSNOVNE METODE RADA MEDICINSKE SESTRE U PZZ Proces zdravstvene nege, timski metod, dispanzerski, epidemiološki, socijalno-medicinski, statističko-informacioni i zdravstveno

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД     „ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ, МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ

АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД      „ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА У НАСТАВИ  ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ, МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЈЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ, МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА РЕГИЈЕ ПРИЈЕДОР И ДОБОЈ Милица Тителски и Гордана

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

Република Србија Аутономна покрајина Војводина ИНФОРМАТОР О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ Нови Сад, август године

Република Србија Аутономна покрајина Војводина ИНФОРМАТОР О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ Нови Сад, август године Република Србија Аутономна покрајина Војводина ИНФОРМАТОР О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ Нови Сад, август 2018. године На основу члана 39. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног

Више

Планирање развоја школе

Планирање развоја школе Планирање развоја школе Циљеви: Разумевања значаја развојног планирања као предуслова за квалитетан рад у школи Разумевање значај развојног плана у спољашњем вредновању рада установе (екстерна евалуација)

Више

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СОМБОР Сомбор, Трг цара Лазара 4 Бр:40 Дана год. СТАТУТ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СОМБОР С о м б о р, фебруар годи

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СОМБОР Сомбор, Трг цара Лазара 4 Бр:40 Дана год. СТАТУТ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СОМБОР С о м б о р, фебруар годи СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СОМБОР Сомбор, Трг цара Лазара 4 Бр:40 Дана 05.02. 2018.год. СТАТУТ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СОМБОР С о м б о р, фебруар 2018. године На основу члана 119. став 1. тачка 1 Закона о основама

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

Microsoft Word - Prav.Struc.us doc

Microsoft Word - Prav.Struc.us doc На основу члана 15, тачка 10. Статута Ветеринарске коморе Србије, Скупштина Ветеринарске коморе Србије на седници одржаној 12. aprila 2008. године донела je ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ВЕТЕРИНАРА

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

KA2 projekti Strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

KA2 projekti Strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka za i obuke a i za FONDACI J A FOUNDATION KA2 projekti rateških partnerstava u oblasti i obuka informativni dan, 27.10.2016. za za za ladinske ropski matske drška razvoju drška drška reditovane winning

Више

Project nr LV01-KA Erasmus + strateški partnerski projekt NOVI PRIMJERI DOBRE PRAKSE ZA UKLJUČIVANJE SVIH UČENIKA (NAIS) REZULTATI I

Project nr LV01-KA Erasmus + strateški partnerski projekt NOVI PRIMJERI DOBRE PRAKSE ZA UKLJUČIVANJE SVIH UČENIKA (NAIS) REZULTATI I Erasmus + strateški partnerski projekt NOVI PRIMJERI DOBRE PRAKSE ZA UKLJUČIVANJE SVIH UČENIKA (NAIS) REZULTATI I IZVJEŠĆA - PRVA GODINA PROJEKTA Prisutnost različitosti je činjenica u našem obrazovnom

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

Microsoft Word - Statut VG 2013.doc

Microsoft Word - Statut VG 2013.doc На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,52/2011 и 55/2013) и Одлуке о измени и допуни Статута бр 01-952/1 oд 03.10.2013.г Школски одбор Ваљевске

Више

Microsoft Word - IZBOR U ZVANJE VISI ASS

Microsoft Word - IZBOR U ZVANJE  VISI ASS КОМИСИЈА ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ГЛАС СРПСКЕ ОД 24.10.2012. ГОДИНЕ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА- ВИШЕГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ДИДАКТИКА И ОПШТА ПЕДАГОГИЈА

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 66. З

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 66. З На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 66. Закона о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник

Више

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОГЛЕДА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОГЛЕДА НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМА ОГЛЕДА Подручје рада: Образовни профили: Трајање образовања: Здравство и социјална заштита ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР оглед четири године Циљ огледа: Унапређење квалитета и осавремењивање

Више

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ Уторак 03.03.2009 године (18 и 30.) 1.Анализа посећених часова 2.Извештај о стручно-педагошком надзору(оглед) 3.Извештај о раду директора 4.Маркетинг школе-школска прослава 5.Текућа питања 15 часова по

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више