Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1"

Транскрипт

1 Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, Beograd tel fax Swift code RZBSRSBG Internet

2 SADRŽAJ OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM... 3 BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U DINARIMA U REPUBLICI SRBIJI*... 3 BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U EVRIMA S DEVIZNOG TEKUĆEG RAČUNA U EVRIMA*... 4 PRIJEM NOVČANIH SREDSTAVA IZ INOSTRANSTVA NA DEVIZNI TEKUĆI RAČUN U EVRIMA... 4 UPLATA GOTOVOG NOVCA NA PLATNI RAČUN*... 5 MENJAČKI POSLOVI... 5 OSTALE USLUGE... 6 SEFOVI GRADJANA... 6 USLUGE KREDITNOG BIROA... 7 TARIFA ZA KORISCENJE DEBITNIH KARTICA... 7 TARIFA ZA KORISCENJE KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA... 7 TARIFE PO POSLOVIMA HOV*... 9 DOZVOLJENO PREKORAČENJE RAČUNA... 9 POSLOVI SA GARANCIJAMA... 9 TERMINSKI PLAN

3 NAPOMENA: Kod svih naknada iz Tarife koje su izražene u procentima osnovica za obračun naknade predstavlja iznos transakcije. Naknade iz Tarife koje su iskazane u stranoj valuti obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan obračuna. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Otvaranje tekućeg računa 2. Vođenje platnog računa Dinarski tekući račun rezidenta* RSD 150 mesečno Dinarski tekući račun nerezidenta Dinarski tekući račun sa osnovnim uslugama rezidenta RSD 150 mesečno Dinarski tekući račun sa osnovnim uslugama nerezidenta Devizni tekući račun Paket tekući račun RSD 250 mesečno Premium paket tekući račun RSD mesečno Devizni tekući račun u paketu RSD 350 mesečno Paket proizvoda** RSD 600 mesečno *Ukoliko se dinarski tekući račun otvara u humanitarne svrhe, Banka ne naplaćuje naknadu. **Ukoliko se Devizni tekući račun u paketu otvara radi prijema uplate odnosno isplate kupoprodajne cene iz ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, Banka za period od 3 meseca počev od otvaranja računa, ne naplaćuje naknadu za "Paket proizvoda" u okviru koga mora da se koristi taj račun. Po isteku navedenog perioda, Banka naplaćuje naknadu. 3. Elektronsko bankarstvo 4. Mobilno bankarstvo 5. Trajni nalog 6. Direktna zaduženja 7. Izdavanje čekova RSD 15 po čeku 8. Kamata u slučaju docnje i nedozvoljenog prekoračenja računa (rezidenta i U skladu sa zakonskim nerezidenta) odredbama 9. Gašenje platnog računa 10. Gašenje depozitnog računa/knjižice II BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U DINARIMA U REPUBLICI SRBIJI* 1. Na šalteru pružaoca platnih usluga Interni prenos Između dva računa istog vlasnika Između klijenta i Banke Između učesnika u platnom prometu** 0,40%, min RSD 35, max RSD Na višenamenskom uređaju 0,20% min RSD 20, max RSD Na šalteru pružaoca platnih usluga - Eksterni prenos Platni nalog** 0,60% min RSD 60 max RSD Hitan/Instant platni nalog do RSD ,60% min RSD 125 Na višenamenskom uređaju 0,30% min RSD 30 max RSD Doznakom sa računa fizičkog lica 0,60% min RSD max RSD Prenos na račune fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima -Raiffeisen Invest i na račune fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom -Raiffeisen Futura 3. Korišćenjem usluge elektronskog i/ili mobilnog bankarstva*** Interni prenos 4. Korišćenjem usluge elektronskog i/ili mobilnog bankarstva*** Eksterni prenos: Platni nalog** Hitan/Instant platni nalog do RSD RSD 30 Hitan/Instant platni nalog do RSD na prodajnom mestu i interenet prodavnici 3

4 *Banka ne naplaćuje naknadu za prenos na račun humanitarne organizacije i račun otvoren u humanitarne svrhe. **Odnosi se i na plaćanja sa računa nerezidenata (EDB, telefonski troškovi, plaćanje budžetskim organizacijama, kupovina robe na malo za potrebe porodičnog domaćinstva itd). ***Odnosi se i na naloge ispostavljene korišćenjem usluge Call Centar Service; Ukoliko se nalog ispostavlja korišćenjem usluge elektronskog ili mobilnog bankarstva sa datumom valute unapred, troškovi koje klijent plaća biće obračunati na dan ispostavljanja naloga. III BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA S DEVIZNOG TEKUĆEG RAČUNA Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u evrima s deviznog tekućeg računa u evrima* 1. Na šalteru pružaoca platnih usluga na platni račun u inostranstvu 0,60%, min RSD 1.000, max RSD na platni račun u inostranstvu po osnovu fakture agencije SNAP 0,50%, min RSD 500 na platni račun u Republici Srbiji Eksterni prenos 0,60%, min RSD 1.000, max RSD na platni račun u Republici Srbiji Interni prenosi sa računa nerezidenata RSD 800,00 na platni račun u Republici Srbiji Po osnovu premije osiguranja 0,25%, min RSD 80, max RSD na platni račun u Republici Srbiji Po osnovu premije osiguranja za Premium Profit i Joker Plus osiguranje (za polise ugovorene u Raiffeisen banci ad Beograd) na platni račun u Republici Srbiji Interni prenosi po osnovu kupoprodaje nekretnina sa računa kupca na račun prodavca u Banci 0,20%, min RSD 1.500, max RSD na platni račun u Republici Srbiji Eksterni prenosi po osnovu kupoprodaje nekretnina sa računa kupca na račun prodavca u drugoj banci 2. Na šalteru pružaoca platnih usluga - sa opcijom OUR** 0,35%, min RSD 2.500, max RSD iznos do ,00 EUR 12,50 iznos od ,01 do ,00 EUR 16,50 iznos od ,01 do ,00 EUR 21,50 preko ,00 EUR 28,50 *Odnosi se i na bezgotovinski prenos novčanih sredstava u drugim valutama sa kursne liste Banke s deviznog tekućeg računa; Banka ne naplaćuje naknadu za prenos na račun humanitarne organizacije i račun otvoren u humanitarne svrhe. **Za izvršenje doznake sa opcijom OUR naplaćuje se naknada iz tarifnog stava 1. uvećana za troškove iz stava 2. IV PRIJEM NOVČANIH SREDSTAVA IZ INOSTRANSTVA NA DEVIZNI TEKUĆI RAČUN U EVRIMA 1.1. Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima* priliv do EUR ,00 0,20%, min RSD 300 priliv od EUR ,00 do ,00 0,15% preko EUR ,00 0,10%, max RSD , Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima po osnovu nemačke penzije 0,23% 2.1. Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u ostalim valutama* priliv do ,00** 0,20%, min RSD 300 priliv od ,00 do ,00** 0,15% preko ,00** 0,10%, max RSD Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun po osnovu američke penzije USD 8 po svakom loro prilivu nastalom po osnovu uplate penzije 3. Čekovi u stranoj valuti: Otkup čeka (osim čeka u valuti USD), odobrenje na devizni račun 1,20%, min. RSD 400 Otkup čeka u valuti USD, odobrenje na devizni račun 1,20%, min. RSD troškovi ino banke USD 6 Slanje čekova na Inkaso 1,80%, min. RSD troškovi ino banke*** Vraćen nenaplaćen ček troškovi ino banke*** *Odnosi se i na prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun po osnovu penzija upućenih preko banaka administratora (osim nemačke i američke penzije); Za sve prilive deviznih penzija preko banaka administratora ispod EUR 10,00 Banka ne obračunava i ne naplaćuje proviziju; Banka ne naplaćuje naknadu za prenos na račun humanitarne organizacije i račun otvoren u humanitarne svrhe. Provizija se odnosi i na prijem novčanih sredstava iz drugih banaka u zemlji na devizni tekući račun. **Procenat provizije je isti za sve valute. 4

5 ***Troškovi ino banke iznose okvirno do EUR 50 i zavise od iznosa transakcije. Pravila za inkaso ili otkup čekova u stranoj valuti Valuta Inkaso Otkup Minimalni iznos čeka za inkaso Maksimalni iznos čeka za otkup EUR da da EUR 350 EUR 200, Penzioni ček - bez limita USD ne da USD 250, Penzioni ček - bez limita CAD da da CAD 300 CAD 400, Penzioni ček - bez limita Ostale valute da ne protivvrednost EUR 350 Važne napomene: A. Za čekove koji se prihvataju na inkaso, banka izdavalac čeka može biti iz: zemalja čanica Evropske Unije (osim Grčke), Islanda, Linhenštajna, Norveške, Australije, Kanade, Novog Zelanda. B. Čekovi u valuti EUR, koje su izdale banke sa Malte, ne mogu se prihvatiti. C. Svaki ček izdat u Italiji, koji nema bankarski MICR encoding line na dnu čeka, ima i trošak od EUR 100 koji se naplaćuje od vlasnika čeka prilikom preuzimanja čeka. V UPLATA GOTOVOG NOVCA NA PLATNI RAČUN* Interne transakcije u dinarima 1. Transakcija izmedju klijenta i Banke 2. Transakcija izmedju učesnika u platnom prometu 0,40%, min RSD 35, max RSD Uplata pozajmice osnivača 4. Uplata od strane fizičkog lica po osnovu ugovora o jemstvu, za obaveze koje pravno lice ima prema Banci 5. Uplata za vizu i konzularne takse RSD 100 Eksterne transakcije u dinarima 1. Platni nalog 0,60%, min RSD 60, max RSD 6.000,00 2. Hitan/Instant platni nalog (IPS) do RSD ,60%, min RSD 125,00 3. Uplata na račune fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima-raiffeisen Invest i na račune fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom -Raiffeisen Futura Transakcije u stranim valutama 1. Uplata gotovog novca na devizni tekući račun 2. Isplata gotovog novca u dinarima i stranoj valuti sa deviznog tekućeg računa *Banka ne naplaćuje naknadu za uplatu na račun humanitarne organizacije i račun otvoren u humanitarne svrhe. VI MENJAČKI POSLOVI 1. Otkup efektivnog stranog novca 1.1. Otkup strane valute korišćenjem usluge digitalnog bankarstva 2. Prodaja efektivnog stranog novca 2.1. Prodaja strane valute korišćenjem usluge digitalnog bankarstva 3. Prodaja efektivnog stranog novca iz sredstava koje klijent dobije iz stambenog kredita realizovanog u Banci 4. Konverzija strane valute na zahtev vlasnika računa (radi plaćanja ka inostranstvu) 0,60%, min RSD 300 Banka otkupljuje valutu EUR po zvaničnom srednjem kursu, važećem na dan kupovine, od klijenata koji iz tako 5.1. dobijenih dinarskih sredstava kupuju investicione jedinice Raiffeisen WORLD otvorenog investicionog fonda i / ili Raiffeisen EURO CASH otvorenog investicionog fonda i / ili Raiffeisen EURO FUTURE dobrovoljnog penzijskog fonda. Banka prodaje valutu EUR po zvaničnom srednjem kursu, važećem na dan prodaje, klijentima koji su ta dinarska 5.2. sredstva dobili otkupom investicionih jedinica od strane: Raiffeisen WORLD otvorenog investicionog fonda i / ili Raiffeisen EURO CASH otvorenog investicionog fonda i / ili Raiffeisen EURO FUTURE dobrovoljnog penzijskog fonda. 6. Otkup obveznica 0,80% 7. Zamena novčanica koje su povučene iz opticaja 4,00% + PDV + troškovi Ino banke 5

6 8. Zamena oštećenih novčanica u stranoj valuti 5,00% od nominal. vrednosti + troškovi ino. banke + PDV 9. Otkup IN valute (DEM)* * Otkup ostalih IN valuta se ne radi 10,00% VII OSTALE USLUGE 1. Elektronski prenos u cilju podizanja sredstava na višenamenskom uređaju ili šalteru Banke Mobilni Keš 2. Osnovni paket SMS obaveštenja koja se šalju automatski po osnovu događaja (Pasivni SMS): uplata zarade/penzije, priliv iz inostranstva, transakcije po karticama, ulazak u nedozvoljeni minus. 3. Dodatni paket SMS obaveštenja, dostupan u paketu usluga, obuhvata obaveštenja koja se šalju automatski po osnovu događaja (Pasivni SMS): uplata na račun, priliv iz inostranstva, transakcije po karticama, ulazak u nedozvoljeni RSD 50 mesečno minus, isplata sa računa, realizacija čeka, trajnog naloga i direktnog zaduženja vezanog za platni račun iz paketa. 4. Dostavljanje izvoda po tekućem računu na adresu klijenta u zemlji, jednom mesečno 5.1. Izdavanje potvrda o stanju duga i ugašenom računu/kartici/kreditu 5.2. Izdavanje potvrde za oglašavanje nevažećim izgubljenih ček.kartica i čekova 5.3. Izdavanje ostalih potvrda na zahtev klijenta RSD Izdavanje kopije dokumenata po zahtevu klijenta RSD 200 po strani 7. SWIFT troškovi 8. Trošak opomene za neizmirena dugovanja po tekućem računu RSD 385 po opomeni 9. Blokiranje računa 10. Isplata po čekovima drugih banaka* *Osnovica za obračun naknade je iznos na koji ček glasi. 3,00% prema Sporazumu banaka 11. Global Blue čekovi - provizija koju Banka naplaćuje za uslugu refundacije 5% (od iznosa čeka) min RSD300 IV SEFOVI GRADJANA Dimenzije 6 Kvartalna cena (RSD) x 300 x PDV = x 264 x PDV = x 300 x PDV = x 264 x PDV = x 264 x PDV = x 300 x PDV = x 264 x PDV = x 300 x PDV = x 300 x PDV = x 264 x PDV = x 264 x PDV = x 300 x PDV = x 600 x PDV = x 584 x PDV = x 584 x PDV = x 264 x PDV = x 584 x PDV = x 600 x PDV = x 300 x PDV = x 300 x PDV = Zamena brave/ključa Proizvođačka cena + PDV 3. Garantni depozit RSD 4.000

7 XII USLUGE KREDITNOG BIROA 1. Usluge kreditnog biroa Po tarifi Udruženja Banaka Srbije XIII TARIFA ZA KORISCENJE DEBITNIH KARTICA 1. Periodična članarina za korišćenje debitne kartice - VISA DEBIT Godišnja RSD (osnovna) Godišnja RSD 590 (dodatna) 1.1. Periodična članarina za korišćenje osnovne i jedne dodatne debitne kartice - VISA DEBIT u okviru Paket tekućeg računa/paketa proizvoda 2. Periodična članarina za korišćenje debitne kartice - VISA Gold Premium*** Mesečno RSD 350 (osnovna); Mesečno RSD 0 (1 dodatna) 3. Periodična članarina za koričćenje debitne kartice, u okviru paketa i nakon Mesečno RSD 100 (osnovna) prestanka korišćenja paketa - VISA Gold Mass*** Mesečno RSD 50 (dodatna) 4. Periodična članarina za korišćenje debitne kartice - VISA Platinum Card *** Mesečno RSD 1.200(osnovna); Mesečno RSD 600 (1 dodatna) 5. Periodična članarina za korišćenje debitne kartice - Visa Virtuon Card Mesečno RSD Periodična članarina za korišćenje debitne kartice - DinaCard 7. Periodična članarina za korišćenje debitne kartice - Debit Mastercard (za mlade od 18 do 26 godina) 8. Izdavanje kartice po hitnom postupku, na zahtev korisnika, u roku od 48 časova, RSD osim vikendom 9. Zamena plastike na zahtev korisnika (izmena licnih podataka, oštećena RSD 350 plastika,zaboravljen/izgubljen PIN) 10. Ponovna štampa/zamena PIN-a RSD Otkazivanje kartice na zahtev korisnika 12. Dostavljanje izvoda poštom 13. Isplata gotovog novca korišćenjem debitne kartice na bankomatima Raiffeisen banke a.d.beograd 14. Isplata gotovog novca korišćenjem debitne kartice na bankomatima drugih banaka u zemlji 2,00% od iznosa transakcije min RSD Isplata gotovog novca korišćenjem debitne kartice na bankomatima u inostranstvu** EUR 3 + 1,00% od iznosa transakcije 16. Isplata gotovog novca korišćenjem debitne kartice na šalterima Raiffeisen banke ad Beograd 17. Isplata gotovog novca korišćenjem debitne kartice na šalterima drugih banaka u Srbiji* RSD ,33% od iznosa transakcije 18. Isplata gotovog novca korišćenjem debitne kartice na šalterima u inostranstvu** EUR 3 + 1,33% od iznosa transakcije 19. Plaćanje robe i usluga u inostranstvu** 1,00% od iznosa transakcije 20. Upit stanja na bankomatima RSD Izrada mini izvoda na bankomatima Raiffeisen banke a.d. Beograd RSD 25 Isplata gotovog novca korišćenjem debitne kartice se odnosi i na transakcije izvršene na POS terminalu javnog poštanskog operatora i drugih platnih institucija registrovanih kod Narodne Banke Srbije za pružanje platnih usluga. ** Prilikom knjiženja primenjuje se prodajni kurs Raiffeisen banke a.d. Beograd za devize koji važi na dan knjiženja *** Kartica se izdaje isključivo u okviru paketa proizvoda i usluga Banke o čemu Korisnik i Banka zaključuju sporazum kojim se definišu prava i obaveze Korisnika i Banke u vezi sa korišćenjem paketa. Ukoliko se originalna valuta transakcije izvršene Visa karticom u inostranstvu razlikuje od referentne valute (EUR) konverzija u valutu EUR se vrši prema kursu koji primenjuje kompanija Visa. Nakon izvršene konverzije, konvertovani iznos transakcije će biti uvećan za 1% i tako dobijen ukupan iznos će se naplatiti. XIV TARIFA ZA KORISCENJE KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA 1. Periodična članarina za korišćenje kreditne kartice - VISA Classic/Mastercard Mesečno RSD 170 Installment/Mastercard WEB 2. Periodična članarina za korišćenje kreditne kartice (osnovne)- VISA Gold Mesečno RSD 150 7

8 Periodična članarina za korišćenje kreditne kartice (osnovne)- VISA Gold u okviru paketa proizvoda i usluga Banke (osnovne) 3. Periodična članarina za korišćenje kreditne kartice - VISA Platinum Mesečno RSD 600 (osnovna) Mesečno RSD 600 (dodatna) 4. 1.) Naknada za administriranje iskorišćenog kreditnog limita u periodu do aktiviranja kartice (otplata iskorišćenog kreditnog limita na 24 rate) - Mastercard WEB kreditna kartica sa specijalnim aranžmanom 2.) Periodična članarina za korišćenje kreditne kartice i to po aktivaciji kartice kada se prestaje sa obračunom i naplatom naknade pod 1.)- Mastercard WEB kreditna kartica sa specijalnim aranžmanom 5. Periodična članarina za korišćenje kreditne kartice - Mastercard WEB kreditna kartica bez specijalnog aranžmana 6. Trošak po opomeni za neizmirivanje novčanih obaveza po kreditnim karticama odnosno ugovorima o izdavanju i korišćenju kreditnih kartica Naknade za korišćenje kartice (izuzev za MC Installment 3 i 6 rata) 1.) Mesečno RSD ) Mesečno RSD 230 Mesečno RSD 230 RSD 385 po opomeni 7. Isplata gotovog novca korišćenjem kreditne kartice na bankomatima Raiffeisen banke ad Beograd 2,5% od iznosa transakcije/ min RSD Isplata gotovog novca korišćenjem kreditne kartice na bankomatima drugih banaka u Srbiji 3,25% od iznosa ransakcije/ min RSD Isplata gotovog novca korišćenjem kreditne kartice sa bankomata u inostranstvu** 3,00% od iznosa transakcije/ min EUR Isplata gotovog novca korišćenjem kreditne kartice na šalterima Raiffeisen banke ad Beograd 3,00% od iznosa transakcije/ min RSD Isplata gotovog novca korišćenjem kreditne kartice na šalterima banaka u Srbiji* 3,33% od iznosa transakcije/ min RSD Isplata gotovog novca korišćenjem kreditne kartice na šalterima banaka u inostranstvu** 3,33% od iznosa transakcije/ min EUR Plaćanje kreditnom karticom na prodajnom mestu trgovca u inostranstvu** 1,00% 14. Plaćanje kreditnom karticom na prodajnom mestu trgovca u zemlji Naknade za korišćenje kartice MC Installment 3 i 6 rata - bez obzira na tip transakcije 15. Naknada za servisiranje (po transakciji) - 3 i 6 rata 5,00% od iznosa transakcije Naknade i drugi troškovi vezani za kartice 16. Izdavanje kartice po hitnom postupku RSD Blokiranje kartice - trajno RSD Ponovljeno štampanje izvoda 19. Zamena plastike na zahtev korisnika kartice RSD Ponovno štampanje PIN/ Zamena PIN RSD Naknada za gašenje računa 22. Naknada za gašenje računa i otkazivanje kartice za refinansiranje na zahtev korisnika 23. Otkazivanje kartice na zahtev korisnika kartice 24. Isporuka kartice/pin-a 25. Minimalni iznos uplate za dug u prethodnom periodu (revolving princip) 5,00% 26. Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou - VISA Classic - VISA Gold 29,40% fiksna 27. Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou - VISA Platinum 26,40% fiksna 28. Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou - Mastercard WEB sa spec. aranžm. (installment otplata) kamatu plaća solid. dužnik (prodavac robe) 29. Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou - Mastercard WEB sa spec. 30,00%, fiksna aranžm. (revolving otplata) 30. Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou - Mastercard WEB bez spec. 24,90%, fiksna aranžm. (installment otplata) 31. Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou - Mastercard WEB bez spec. aranžm. (revolving otplata) 30,00%, fiksna * Isplata gotovog novca korišćenjem kreditne kartice se odnosi i na transakcije izvršene na POS terminalu javnog poštanskog operatora i drugih platnih institucija registrovanih kod Narodne Banke Srbije za pružanje platnih usluga 8

9 ** Prilikom knjiženja primenjuje se prodajni kurs Raiffeisen banke a.d. Beograd za devize koji važi na poslednji dan obračunskog perioda *** Za transakcije obavljene u inostranstvu, prilikom knjiženja primenjuje se prodajni kurs Raiffeisen banke a.d. Beograd za devize koji važi na poslednji dan obračunskog perioda Ukoliko se originalna valuta transakcije izvršene Visa revolving karticom u inostranstvu razlikuje od referentne valute (EUR) konverzija u valutu EUR se vrši prema kursu koji primenjuje kompanija Visa. Nakon izvršene konverzije, konvertovani iznos transakcije će biti uvećan za 2% i tako dobijen ukupan iznos će se naplatiti Korisniku. Napomena: Korisniku Mastercard WEB kreditne kartice sa specijalnim aranžmanom Banka, nakon aktivacije kartice, umesto naknade za administriranje iskorišćenog kreditnog limita u periodu do aktiviranja kartice, počinje da naplaćuje naknadu na ime periodične članarine za korišćenje kreditne kartice u visini od 230 dinara mesečno. Sa naplatom ove naknade Banka počinje od godine. XVI TARIFE PO POSLOVIMA HOV * Otvaranje računa u vezi sa prometom HOV 1.1. Otvaranje vlasničkih računa HOV-a RSD Otvaranje namenskih novčanih računa u vezi sa HOV 2. Kolektivno otvaranje računa HOV-a RSD Vođenje računa HOV-a Transakcioni troškovi 4.1. Za klijente koji koriste kliring i kastodi usluge 0,20% na tržišnu vrednost HOV min RSD Za klijente koji koriste kliring/kastodi/brokerske usluge 0,15% na tržišnu vrednost HOV Naplata prihoda od HOV na račun kod Raiffeisen banke 5.1. Za klijente koji koriste kliring i kastodi usluge 0,20% na tržišnu vrednost HOV min RSD Za klijente koji koriste kliring/kastodi/brokerske usluge 0,15% na tržišnu vrednost HOV Izveštavanje 6.1. Izvod računa HOV po promeni - na šalteru banke 6.2. Vanredni izvod HOV na zahtev vlasnika* EUR 15 * Naknada se naplaćuje u dinarima po srednjem kursu NBS na dan obračuna. Trgovanje državnim obveznicama Republike Srbije 7.1. Banka otkupljuje valutu EUR po zvaničnom srednjem kursu NBS važećem na dan otkupa, bez ograničenja iznosa, od klijenta koji iz tako dobijenih sredstava kupuje državne obveznice Republike Srbije 7.2. Banka prodaje valutu EUR po zvaničnom srednjem kursu NBS važećem na dan prodaje, bez ograničenja iznosa, od klijenta koji valutu EUR kupuje iz sredstava dobijenih prodajom državnih obveznica Republike Srbije * U naknade nisu uključeni zavisni troškovi trgovanja i saldiranja transakcija sa HoV trećih lica. XVII DOZVOLJENO PREKORAČENJE RAČUNA 1.1. Kamata na dozvoljeno prekoračenje računa van paketa 29,76% godišnja, fiksna 1.2. Kamata na dozvoljeno prekoračenje računa u okviru Paket tekućeg računa/ Paketa proizvoda: za iznos dozv.prekoračenja u korišćenju od RSD 0 do RSD Bez kamate za iznos dozv.prekoračenja u korišćenju preko RSD ,76% godišnja, fiksna 1.3. Kamata na dozvoljeno prekoračenje računa u okviru Premium paketa: za iznos dozv.prekoračenja u korišćenju od RSD 0 do RSD Bez kamate za iznos dozv.prekoračenja u korišćenju preko RSD ,76% godišnja, fiksna 2. Kamata u slučaju docnje i nedozvoljenog prekoračenja računa (u okviru ili van paketa usluga) U skladu sa zakonskim odredbama, odnosno kamatu po ugovorenoj kamatnoj stopi ukoliko je ista viša od zakonske zatezne kamate. XIX POSLOVI SA GARANCIJAMA 1. Naknada za obradu zahteva za garancije (plaća se jednokratno) RSD

10 2. Naknada za izdavanje nepokrivene garancije (plaća se kvartalno) 0,90% od iznosa salda po garanciji 3. Naknada za izdavanje pokrivene garancije (plaća se kvatralno) 0,45% od iznosa salda po garanciji 4. Naknada za aneksiranje postojeće garancije (plaća se jednokratno) RSD XX TERMINSKI PLAN PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA VREME PRIJEMA NALOGA VREME IZVRŠENJA NALOGA INTERNI PRENOSI Nalog predat na šalteru pružaoca usluge Radno vreme ekspoziture Istog dana Nalog predat korišćenjem usluge digitalnog bankarstva 24 sata dnevno/7 dana u nedelji Istog dana EKSTERNI PRENOSI Nalog predat na šalteru pružaoca usluge Hitan/Instant nalog do RSD (IPS) Radno vreme ekspoziture Nalog do RSD (GC) Radnim danom do 14:00h Istog dana Nalog preko RSD (RTGS) Radnim danom do 14:00h Istog dana Nalog predat putem usluge digitalnog bankarstva Hitan/Instant nalog do RSD (IPS) 24 sata dnevno/7 dana u nedelji Istog dana Nalog do RSD (GC) Radnim danom do 16:00h Istog dana Nalog preko RSD (RTGS) Radnim danom do 16:00h Istog dana PLATNE TRANSAKCIJE U VALUTAMA VREME PRIJEMA NALOGA VREME IZVRŠENJA NALOGA Nalog predat na šalteru pružaoca usluge Radnim danom do 12:00h Istog dana Ukoliko Banka primi platni nalog na dan koji nije određen kao njen radni dan, ili nalog primi nakon vremena za prijem naloga definisanog Terminskim planom smatra se da je platni nalog primila narednog radnog dana. Banka zadržava pravo da na dan prijema naloga, a u okviru svojih mogućnosti, izvrsi i naloge primljene posle rokova definisanih Terminskim planom. Radni dan - dan na koji Banka posluje izuzev subote, nedelje i praznika. Radno vreme ekspoziture - vreme odredjeno za rad sa klijentima koje je definisano za svaku ekpozituru i objavljeno u ekspoziturama Banke i na internet stranici Za međunarodne platne transakcije i domaće platne transakcije u devizama Banka garantuje rok izvršenja, uvažavajući vreme prijema naloga definisano Tarifom do prve banke koja učestvuje u izvršenju naloga sa datumom izvršenja do dva radna dana. Rok odobrenja računa korisnika sredstava može da zavisi od načina usmeravanja plaćanja prema banci primaoca, terminskih planova korespondentskih banaka i banke primaoca. Za izvršenje međunarodne platne transakcije i domaće platne transakcije u devizama korisnik na platnom nalogu može navesti jednu od sledećih opcija troškova: - OUR u slučaju da troškove posredničkih banka snosi klijent. Korisnik sredstava će u ovom slučaju primiti pun iznos sredstava, - SHA, ukoliko troškovi posredničkih banaka padaju na teret korisnika sredstava. U tom slučaju će iznos sredstava prenetih na račun korisnika biti umanjen za provizije posredničkih banaka. Očekivani iznos ovih troškova svake pojedinačne posredničke banke je okvirno do EUR 50 i zavisi od iznosa plaćanja; Ukoliko na platnom nalogu nije navedena opcija troškova, podrazumevana opcija je SHA. NAPOMENA: Kod svih naknada iz Tarife koje su izražene u procentima osnovica za obračun naknade predstavlja iznos transakcije. Naknade iz Tarife koje su iskazane u stranoj valuti obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan obračuna. 10

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног : Текући девизни

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja: 09.09.2019. Datum primene: 09.11.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун за пријем зараде/пензије Корисник

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA Datum objavljivanja: 14.02.2019. 1. Opšte usluge povezane sa platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja:02.04.2019. Datum primene: 17.04.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун без сталног прилива/основни

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 17.10.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 21.06.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike Sektor razvoja za stanovištvo, mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik važi od 01.03.2018. 1. Računi 2. Platni promet

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _ T A R I F A naknada za usluge po poslovima sa stanovništvom Broj tarifnog stava Klijenti segmenta Stanovništo predstavljaju fizička lica koja ne obavljaju delatnost (u tekstu: fizička lica) i fizička lica

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

ZAGREBAČKA BANKA BH d

ZAGREBAČKA BANKA BH d TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVIMA SA FIZIČKIM LICIMA BROJ TARIF. STAVA A VRSTA USLUGE POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM VISINA NAKNADE LIMIT (MIN/MAX) / NAČIN PLAĆANJA A1. Tekući računi, žiro računi

Више

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10 Eurobank a.d. Broj: I/1-3-19 Datum: 29.01.2019. U primeni od: 22.04.2019. Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija, MB 17171178, PIB 100002532 A. FIZIČKA LICA A.1 RAČUNI 1. Otvaranje tekućeg

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Datum objave: 14.06.2019. Datum primene: 01.09.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Jednočlano akcionarsko

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

Tarifa naknada i troškova - Sektor poslova sa privredom (važi od )

Tarifa naknada i troškova - Sektor poslova sa privredom (važi od ) Datum objave: 10.07.2017. Datum primene: 25.07.2017 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM 1 SADRŽAJ I. PRAVNA LICA... 4 I.1 DINARSKI PLATNI PROMET...

Више

На основу Одлуке Управног одбора Српске банке а

На основу Одлуке Управног одбора Српске банке а ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ПРАВНА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга у Српској банци а.д. Београд

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Memorandum Banke

Memorandum Banke RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. NOVI SAD IZVRŠNI ODBOR Broj: 3-151-7/2011 Dana: 18.11.2011. Na osnovu člana 40. Statuta, a u vezi sa Odlukom o usvajanju Poslovne politike i strategije RAZVOJNE BANKE VOJVODINE

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 TARIFNIK NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1. RAČUN KLIJENTA 1.1. Otvaranje računa (KM i devizni račun) Bez naknade 1.2.

Више

Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima

Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima Datum objave 24.05.2017. Datum primene: 01.08.2017. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE 1 SADRŽAJ

Више

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada 2012. Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu građana Izdavanje prve bankovne kartice po računu (osim

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa Vođenje računa Izvodi sa računa Gašenje računa Vođenje neaktivnog računa Na šalteru Banke Izvod

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODEL

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODEL Datum objave: 01.04.2019. Datum primene: 03.05.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE Societe

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog prometa poslovnim subjektima TRANSAKCIJSKI RAČUN C.1

Више

Važeće tarife od FIZIČKA LICA - PLATNE KARTICE 1. Visa Electron/ Debit Mastercard 1. Provizije po obavljenim transakcijama platnim karticam

Važeće tarife od FIZIČKA LICA - PLATNE KARTICE 1. Visa Electron/ Debit Mastercard 1. Provizije po obavljenim transakcijama platnim karticam Važeće tarife od 24.07.2019 FIZIČKA LICA - PLATNE KARTICE 1. Visa Electron/ Debit Mastercard 1. Provizije po obavljenim transakcijama platnim karticama Addiko (iznos u ) 1.1 Provizije po obavljenim transakcijama

Више