opće informacije_krediti građana

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "opće informacije_krediti građana"

Транскрипт

1 OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM GOTOVINSKOM KREDITU ZA GRAĐANE 1. INFORMACIJE O KREDITNOJ INSTITUCIJI SAMOBORSKA BANKA D.D SAMOBOR, Trg kralja Tomislava 8 OIB: IBAN: HR Broj telefona: Broj telefaksa: Internetska stranica: 2. TIJELO NADLEŽNO ZA NADZOR KREDITNE INSTITUCIJE Naziv tijela Adresa Internetska strana Hrvatska narodna banka Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb 3. OPIS GLAVNIH ZNAČAJKI KREDITNOG PROIZVODA Vrsta kredita Namjena kredita Iznos kredita Valuta Korisnik kredita Isplata kredita Rok povrata Način otplate kredita Naknada za obradu kredita Kamatna stopa Metoda obračuna kamatne stope Dugoročni nenamjenski kredit za građane. Nenamjenski kredit za građane. Od 1.000,00 do ,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Kredit se odobrava uz valutnu klauzulu EUR. Fizička osoba koja prima redovna mjesečna primanja i zadovoljava uvjete kreditne sposobnosti. Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a za EUR na dan isplate kredita na kunski tekući račun u Samoborskoj banci d.d. Od 30 mjeseci do 7 godina (84 mjeseca). Korisnik kredita otplaćuje kredit u jednakim mjesečnim anuitetima u kunskoj protuvrijednosti primjenom srednjeg tečaja HNB-a za EUR na dan uplate. 1,95% od iznosa kredita 6,58%, godišnje, fiksna. Efektivna kamatna stopa je izračunata za kredit s kamatnom stopom 6,58%, rokom otplate od 84 mjeseci, uz naknadu za obradu kredita od 1,95% od iznosa kredita, kredit pušten u tečaj 30-tog u mjesecu. Klijentu se prije potpisivanja ugovora uručuje obrazac prethodnih informacija s točnim izračunom EKS-a. Za obračun kamatne stope koristi se dekurzivno proporcionalna metoda obračuna. 1

2 Kreditna sposobnost Traženi instrumenti osiguranja Opis instrumenata i osiguranja koji se od vas traži za sklapanje ugovora o kreditu Kredit se odobrava kreditno sposobnoj fizičkoj osobi. Kreditno sposobna fizička osoba je ona kojoj mjesečni anuitet uključujući i postojeća zaduženja ne prelazi 1/4 stalnih mjesečnih primanja ukoliko su primanja manja od prosječne neto plaće u RH za promatrano razdoblje, a ukoliko su primanja veća od prosječne neto plaće u RH anuitet mora biti pokriven iznosom iznad 2/3 prosječne neto plaće u RH. Ukoliko korisnik kredita nije kreditno sposoban, svoju kreditnu sposobnost može pojačati solidarnim dužnikom (sudužnikom). Korisnik kredita i sudužnik su zajedno kreditno sposobni ukoliko mjesečni anuitet uključujući postojeća zaduženja ne prelazi 1/4 njihovih zbrojenih mjesečnih primanja, odnosno iznosom iznad 2/3 prosječne neto plaće u RH. Obvezni instrumenti osiguranja za sve sudionike u kreditu: - do 5.000,00 EUR (kunska protuvrijednost) 1 kreditno sposoban jamac, - preko 5.000,00 EUR do ,00 EUR (kunska protuvrijednost) 2 kreditno sposobna jamca, - umjesto jamaca može se uzeti polica životnog osiguranja vinkulirana u korist Banke kojoj otkupna vrijednost pokriva traženi iznos kredita, - izjava o zapljeni po pristanku dužnika svakog sudionika u kreditu potvrđena kod javnog bilježnika, - mjenica svakog sudionika u kreditu, - zadužnica svakog sudionika u kreditu potvrđena kod javnog bilježnika. Banka može zatražiti i dodatne instrumente osiguranja za sve sudionike u kreditu. 4. TROŠKOVI KREDITA Naknada za obradu kredita Naknada za prijevremenu otplatu kredita Obveza plaćanja troškova javnog bilježnika 1,95% od iznosa kredita Nema naknade za prijevremenu otplatu kredita. Postoji obveza plaćanja ovjere Ugovora o kreditu kod javnog bilježnika i Izjave o zapljeni po pristanku dužnika i zadužnice. 5. RIZICI Rizici promjene redovne i zatezne kamatne stope Redovna kamatna stopa je fiksna. Promjena zatezne kamatne stope ovisi o zakonskoj regulativi. Kada dužnik dođe u zakašnjenje odnosno kada ne podmiri Banci novčanu obvezu po dospijeću, duguje mu, pored glavnice, i zatezne kamate. Zatezne kamate teku od dospjelosti glavne obveze pa sve do dana plaćanja. Stopa zatezne kamate je propisana zakonom. Zatezne kamate obračunavaju se prema propisima koji su na snazi u razdoblju na koje se obračun kamata odnosi. 2

3 Rizik promjene tečaja Rizici u slučaju izostalih/zakašnjelih uplata Posljedice izostalih/zakašnjelih uplata mogu biti prisilna naplata i nemogućnost daljnjeg dobivanja kredita. Rizik gubitka posla ili dijela prihoda te posljedice neizvršavanja obveza iz ugovora o kreditu, raskida odnosno otkaza ugovora te predviđeni redoslijed aktiviranja instrumenata osiguranja ovisno o vlastitoj procjeni Banke Prema odredbama Zakona o obveznim odnosima, stopa zateznih kamata određuje se, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena. Prosječnu kamatnu stopu za referentno razdoblje utvrđuje Hrvatska narodna banka i dužna ju je svakog 1. siječnja i 1. srpnja objaviti u Narodnim novinama. Postoji rizik promjene tečaja - uplate anuiteta izraženog u eur (anuitet u eur je uvijek isti) vrše se u kunskoj protuvrijednosti eur na dan plaćanja, a visina uplate u kunama ovisi o tečaju na dan plaćanja koji nije uvijek isti. U slučaju izostalih/zakašnjelih uplata na dospjelu glavnicu se obračunava kamata po stopi zakonske zatezne kamate koja iznosi 6,54 % godišnje. Opomene se ne naplaćuju, a šalju se mjesečno. Nakon treće opomene, Banka može otkazati ugovor o kreditu. Banka ima pravo otkazati ugovor i učiniti dospjelim cjelokupnu tražbinu te zahtijevati naplatu glavnice zajedno s dospjelim kamatama, naknadom i troškovima i prije roka koji je ugovorom o kreditu utvrđen za njegovo dospijeće u slučaju: - da Korisnik kredita ne plati iznos naknade ili dvije uzastopno dospjele kamate, - ako je korisnik Kredita ili neki drugi sudionik u Kreditu prigodom postavljanja zahtjeva za odobravanje kredita dao netočne podatke temeljem kojih je prosuđena njegova kreditna sposobnost - ako se Korisnik kredita ne pridržava bilo koje odredbe ugovora o kreditu, - u slučaju smrti Korisnika kredita. Otkaz ugovora o kreditu se šalje na adresu korisnika kredita i eventualnih sudužnika i jamaca plataca. Rok za podmirenje ukupnog duga je 15 dana od dana slanja otkaza ugovora o kreditu preporučenom pošiljkom, ali time nije isključeno pravo Banke da pokrene postupak prisilne naplate u trenutku evidentiranja dospjelih a neplaćenih potraživanja. Korisnik kredita je dužan platiti sve troškove vezane na otkaz ugovora o kreditu. Banka, u slučaju neizvršenja obveza iz ugovora o kreditu, može aktivirati instrumente osiguranja vraćanja kredita i to ovrhom na novčanim primanjima prema svom slobodnom izboru sredstava i predmeta ovrhe. 6. OSTALE VAŽNE PRAVNE ZNAČAJKE Pravo na odustanak od Ugovora o kreditu Imate li pravo odustati od ugovora o kreditu u roku od 14 dana Korisnik kredita ima pravo odustati od Ugovora u roku od 14 dana od dana sklapanja Ugovora, bez navođenja razloga odustajanja, pod uvjetom da je pisanu izjavu o odustanku dostavio Banci osobnom dostavom ili preporučenom poštom na adresu Banke navedenu u informacijama pod točkom 1. U slučaju odustajanja, Korisnik kredita je dužan platiti Banci glavnicu i kamatu na glavnicu od dana povlačenja novčanih sredstava do dana otplate glavnice bez odgode i ne kasnije od 30 dana nakon što 3

4 je Banci poslao pisanu obavijest o odustanku. Kamata se obračunava u visini ugovorene kamate. U slučaju odustajanja od ugovora o kreditu, Korisnik kredita nije dužan Banci platiti naknadu za odustajanje, osim jednokratne pristojbe koje Banka plaća javnom upravnom tijelu. Pravo na prijevremenu otplatu Imate pravo na prijevremenu otplatu u bilo kojem trenutku djelomično ili u cijelosti Uvid u kreditni registar koji se provodi radi procjene kreditne sposobnosti potrošača Ako se zahtjev za kredit odbije na temelju podataka iz dostupnog kreditnog registra, vjerovnik je dužan smjesta i besplatno obavijestiti vas o tim informacijama i o pojedinostima kreditnog registra iz kojeg je pribavio informacije. Ova obavijest daje se u svim slučajevima, osim ako je pružanje informacija zabranjeno posebnim propisima. Pravo na besplatan primjerak nacrta ugovora o kreditu Imate pravo, na zahtjev, besplatno dobiti primjerak nacrta ugovora o kreditu. Ovo se ne primjenjuje ako vjerovnik tijekom obrade nije voljan nastaviti sa sklapanjem ugovora o kreditu s vama Popis akata i Općih uvjeta koji se odnose na konkretni kredit Korisnik kredita ima pravo u svakom trenutku ispuniti djelomice ili u cijelosti svoje obveze iz Ugovora o kreditu. Unaprijed plaćene rate kredita ne smatraju se prijevremenom otplatom. Ukoliko Banka bude trebala informacije iz kreditnog registra, zamolit će Korisnika kredita da joj ih dostavi. DA Odluka o kamatnim stopama glava I, glava III i glava IV, Odluka o kreditnim politikama glava I, glava II i glava III, Odluka o tarifi naknada glava VII Opći uvjeti u kreditnom poslovanju s potrošačima 7. NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA Podnošenje prigovora Klijent može svoj prigovor podnijeti Banci u pisanom obliku u bilo kojoj njezinoj poslovnici (osobno, faksom ili elektronskom poštom), ili putem pošte na adresu: Samoborska banka d.d., Trg kralja Tomislava 8, Samobor, ili putem telefaksa na broj: 01/ , ili putem elektroničke pošte na adresu: Banka će na prigovor odgovoriti pisanim putem u zakonskom roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora. Ukoliko Klijent nije suglasan u vezi s odgovorom na izjavljeni prigovor može isti podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci kao nadležnom tijelu. 8. RJEŠAVANJE SPOROVA Rješavanje sporova Za sve sporove koji bi proizašli iz ovih Općih uvjeta mjerodavno je i primjenjuje se hrvatsko pravo. U slučaju eventualnog spora Klijent i Banka rješavat će isti sporazumno. U protivnom ugovora se nadležnost suda prema sjedištu Banke, izuzev ako Banka i Klijent ne ugovore drugačije. Također, u svim sporovima između Banke i potrošača koji nastanu može se podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore. 4

5 Reprezentativni primjer gotovinskog nenamjenskog kredita za građane Valuta kredita EUR Iznos kredita ,00 Rok povrata 84 mjeseca Godišnja kamatna stopa 6,58 % Efektivna kamatna stopa 7,45 % Naknada za obradu kredita 1,95 % Iznos mjesečnog anuiteta 148,88 Iznos kamate koji plaća korisnik kredita 2.512,85 Ukupan iznos koji plaća korisnik kredita ,85 Efektivna kamatna stopa je izračunata za kredit s kamatnom stopom 6,58%, rokom otplate od 84 mjeseci, uz naknadu za obradu kredita od 1,95% od iznosa kredita, kredit pušten u tečaj 30-tog u mjesecu. Napomena: gubitkom prihoda korisnika kredita, ne prestaje njegova obveza vraćanja kredita Banci. Ukoliko se obveze po kreditu ne podmiruju ili se ne podmiruju na vrijeme, banka postupa kao što je navedeno u ovom obrascu pod stavkom «Posljedice neizvršavanja obveza iz ugovora o kreditu, raskida odnosno otkaza ugovora te predviđeni redoslijed aktiviranja instrumenata osiguranja ovisno o vlastitoj procjeni Banke.» U Samoboru, siječanj,

Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i upoznajte se s uvjetima kredita prije donošenja odluke o njegovom ugovaranju. Obrazac o informacijama pri

Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i upoznajte se s uvjetima kredita prije donošenja odluke o njegovom ugovaranju. Obrazac o informacijama pri Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i upoznajte se s uvjetima kredita prije donošenja odluke o njegovom ugovaranju. Obrazac o informacijama prije sklapanja ugovora o kreditu br. Temeljem Pravilnika

Више

STAMBENI KREDIT NEKRETNINE BANKE ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Jadranski trg 3a, Rijeka; OIB: HR ; Info telefon: ;

STAMBENI KREDIT NEKRETNINE BANKE ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Jadranski trg 3a, Rijeka; OIB: HR ; Info telefon: ; Stranica 1/6 Opće informacije o stambenom kreditu za kupnju nekretnina iz portfelja Banke UVJETI PROIZVODA Iznos kredita ovisno o valuti: Kamatna stopa: Bez hipoteke od 15.000,00 do 225.000,00 Uz hipoteku:

Више

OPĆE INFORMACIJE O HIPOTEKARNOM KREDITU U KUNAMA 1. Podaci o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Adresa Broj telefona Broj telefaksa Inte

OPĆE INFORMACIJE O HIPOTEKARNOM KREDITU U KUNAMA 1. Podaci o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Adresa Broj telefona Broj telefaksa Inte 1. Podaci o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Adresa Broj telefona Broj telefaksa Internetska stranica Elektronička adresa 2. Tijelo nadležno za nadzor kreditne institucije Naziv tijela

Више

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 0000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 0 480 65 Elektronička

Више

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 0000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 0 480 65 Elektronička

Више

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 0000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 0 80 65 Elektronička

Више

Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Podravska banka d.d. Adresa Opatička 3, Koprivnica OIB Broj telefona/

Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Podravska banka d.d. Adresa Opatička 3, Koprivnica OIB Broj telefona/ Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Podravska banka d.d. Adresa Opatička 3, 48000 Koprivnica OIB 97326283154 Broj telefona/telefaksa 072 20 20 20 ; telefaks: 072 655 200 Eletronička

Више

Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu Stambeni kredit s valutnom klauzulom u EUR Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institu

Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu Stambeni kredit s valutnom klauzulom u EUR Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institu Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu Stambeni kredit s valutnom klauzulom u EUR Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Agram banka d.d. Adresa Zagreb, Ulica grada Vukovara

Више

OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj t

OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj t OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 0000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 0 480 65 Elektronička

Више

OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj t

OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj t OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 0000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 0 480 65 Elektronička

Више

Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu Stambeni kredit u HRK Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Agram banka d.d.

Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu Stambeni kredit u HRK Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Agram banka d.d. Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu Stambeni kredit u HRK Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Agram banka d.d. Adresa Zagreb, Ulica grada Vukovara 74 Broj telefona

Више

F01 Opće informacije o stambenom kreditu u kunama Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adr

F01 Opće informacije o stambenom kreditu u kunama Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adr 03.06.2019. F01 Opće informacije o stambenom kreditu u kunama Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adresa Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb Broj telefona,

Више

F02 Opće informacije o stambenom kreditu u eurima Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adr

F02 Opće informacije o stambenom kreditu u eurima Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adr 03.06.2019. F02 Opće informacije o stambenom kreditu u eurima Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adresa Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb Broj telefona,

Више

Info listovi korekcija.xlsx

Info listovi korekcija.xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj telefona: Broj telefaksa: 01

Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj telefona: Broj telefaksa: 01 Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 10000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 01 4801 365 Elektronička adresa: info@sberbank.hr Internet

Више

XXL .xlsx

XXL .xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

Opće informacije - turistički krediti namijenjeni individualnim iznajmljivačima s valutnom klauzulom u EUR Informacije o kreditnoj instituciji Naziv k

Opće informacije - turistički krediti namijenjeni individualnim iznajmljivačima s valutnom klauzulom u EUR Informacije o kreditnoj instituciji Naziv k Opće informacije - turistički krediti namijenjeni individualnim iznajmljivačima s valutnom klauzulom u EUR Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Agram banka d.d. Adresa Zagreb,

Више

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA MALIM PODUZEĆIMA I OBRTNICIMA 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti odobravanja kredita malim poduzećima i obrtnicima

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA MALIM PODUZEĆIMA I OBRTNICIMA 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti odobravanja kredita malim poduzećima i obrtnicima OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA MALIM PODUZEĆIMA I OBRTNICIMA 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti odobravanja kredita malim poduzećima i obrtnicima OTP banke d.d. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti ), određuju

Више

Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj telefona: Broj telefaksa: 01

Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj telefona: Broj telefaksa: 01 Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 10000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 01 4801 365 Elektronička adresa: info@sberbank.hr Internet

Више

Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj telefona: Broj telefaksa: 01

Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj telefona: Broj telefaksa: 01 Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 10000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 01 4801 365 Elektronička adresa: info@sberbank.hr Internet

Више

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Prilog 4. Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite i plus kredite s rokom dospijeća do 3 mjeseca 1. Informacije o vjerovniku/kreditnom posredniku Ime i prezime/naziv vjerovnika Ferratum

Више

OPĆE INFORMACIJE - Redovni stambeni kredit PBZ SŠ

OPĆE INFORMACIJE - Redovni stambeni kredit PBZ SŠ OPĆE* INFORMACIJE O REDOVNOM STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITU *Ove Opće informacije smatraju se ujedno i ključnim informacijama sukladno članku 301. Zakona o kreditnim institucijama 1. Informacije o kreditnoj

Више

(Microsoft Word - Flexi stambeni kredit_osnovni uvjeti_EUR_ _op\346e informacije.docx)

(Microsoft Word - Flexi stambeni kredit_osnovni uvjeti_EUR_ _op\346e informacije.docx) RBA FLEXI STAMBENI KREDIT U EUR uvjeti i opće informacije Informacije o kreditnoj instituciji (dalje Banka) Naziv kreditne institucije Adresa Broj telefona Broj telefaxa INFO telefon: INFO E-mail: INFO

Више

OPĆE INFORMACIJE - Stambeni kredit za međufinanciranje PBZ SŠ

OPĆE INFORMACIJE - Stambeni kredit za međufinanciranje PBZ SŠ OPĆE* INFORMACIJE O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITU S MEĐUFINANCIRANJEM *Ove Opće informacije smatraju se ujedno i ključnim informacijama sukladno članku 301. Zakona o kreditnim institucijama 1. Informacije

Више

OPĆE INFORMACIJE O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITU 1. Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne Privredna banka Zagreb d.d. institucije Adresa

OPĆE INFORMACIJE O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITU 1. Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne Privredna banka Zagreb d.d. institucije Adresa OPĆE INFORMACIJE O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITU 1. Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne Privredna banka Zagreb d.d. institucije Adresa Radnička cesta 50, Zagreb Broj telefona 01 636 0000

Више

javni poziv objava

javni poziv objava JAVNI POZIV PODUZETNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE U TURIZMU ZA 2013. GODINU 1. KREDITNI POTENCIJAL: 2.000.000,00 Kn 2. KORISNICI KREDITA Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke

Више

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA SUVLASNICIMA STAMBENIH ZGRADA 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA SUVLASNICIMA STAMBENIH ZGRADA 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA SUVLASNICIMA STAMBENIH ZGRADA 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada OTP banke d.d. (u daljnjem tekstu: Uvjeti poslovanja

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE BROJ: IZ

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE BROJ: IZ R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE BROJ: IZ-2018-290-002 Rijeka, 17.10.2018. Na temelju čl. 24. Zakona

Више

Pročišćeni tekst Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za revolving kredite vezane uz kreditnu karticu - PBZ Shopping kartica iz

Pročišćeni tekst Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za revolving kredite vezane uz kreditnu karticu - PBZ Shopping kartica iz Pročišćeni tekst Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za revolving kredite vezane uz kreditnu karticu - PBZ Shopping kartica izdavatelja PBZ Card d.o.o. 1 čine Opći uvjeti poslovanja

Више

Karlovačka banka

Karlovačka banka 1. OPĆE ODREDBE Opći uvjeti kreditnog poslovanja s građanima (u nastavku teksta: Opći uvjeti) Karlovačke banke d.d. Karlovac (u nastavku teksta: Banka) primjenjuju se na prava i obveze ugovorno zasnovane

Више

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA Info telefon: Stranica 1 od 24 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA   Info telefon: Stranica 1 od 24 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa Stranica 1 od 24 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe u primjeni od 8.7.2015.- krediti Opće odredbe Ovim Izvatkom iz Kataloga proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe

Више

OPĆE INFORMACIJE O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITU UZ SUBVENCIJU RH PO ZAKONU O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA 1. Informacije o kreditnoj institucij

OPĆE INFORMACIJE O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITU UZ SUBVENCIJU RH PO ZAKONU O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA 1. Informacije o kreditnoj institucij OPĆE INFORMACIJE O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITU UZ SUBVENCIJU RH PO ZAKONU O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA 1. Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Adresa Broj telefona Elektronička

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo,

Више

Pročišćeni tekst Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za revolving kredite putem kreditnih kartica izdavatelja PBZ Carda 1 čine

Pročišćeni tekst Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za revolving kredite putem kreditnih kartica izdavatelja PBZ Carda 1 čine Pročišćeni tekst Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za revolving kredite putem kreditnih kartica izdavatelja PBZ Carda 1 čine Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d.,

Више

Na temelju članka 61

Na temelju članka 61 VAŽEĆE KAMATNE STOPE PODRAVSKE BANKE d.d. u poslovanju s građanima od 1. srpnja 2018. IZVADAK IZ ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA BANKE Redni broj Opis Kamatna stopa (% godišnje) I. AKTIVNE KAMATNE STOPE 2. PLASMANI

Више

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.12.2015. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Na temelju Programa kreditiranja poduzetnika Poduzetnik Istarska županija 2019., KLASA: /19-01/01, URBROj: 2163/1-22/ , Odluke o objavi Ja

Na temelju Programa kreditiranja poduzetnika Poduzetnik Istarska županija 2019., KLASA: /19-01/01, URBROj: 2163/1-22/ , Odluke o objavi Ja Na temelju Programa kreditiranja poduzetnika Poduzetnik Istarska županija 2019., KLASA: 302-02/19-01/01, URBROj: 2163/1-22/1-19-09, Odluke o objavi Javnog poziva KLASA: 302-02/19-01/01, URBROJ: 2163/1-01/8-19-16

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 19.08.2019. godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo,

Више

OPĆI UVJETI OTP BANKE HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO U KREDITIRANJU FIZIČKIH OSOBA 1.OPĆE ODREDBE 1.1. Opći uvjeti poslovanja OTP Banke Hrvatska dioničko d

OPĆI UVJETI OTP BANKE HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO U KREDITIRANJU FIZIČKIH OSOBA 1.OPĆE ODREDBE 1.1. Opći uvjeti poslovanja OTP Banke Hrvatska dioničko d OPĆI UVJETI OTP BANKE HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO U KREDITIRANJU FIZIČKIH OSOBA 1.OPĆE ODREDBE 1.1. Opći uvjeti poslovanja OTP Banke Hrvatska dioničko društvo u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama (dalje

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Mirela Džaka

Mirela Džaka OPŠTI USLOVI POSLOVANJA PO KREDITIMA STANOVNIŠTVU 1. OPŠTE ODREDBE 1.1. Ovim Opštim uslovima poslovanja po kreditima stanovništvu (dalje u tekstu: Uslovi) Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Више

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro 1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4)218250930003 Broj računa: 1340100000000120 INFORMACIONI LIST o uslovima

Више

Slide 1

Slide 1 RBA Turistički kredit Kredit s pet zvjezdica 1 RBA Turistički kredit Napunite sezonu brzo, jednostavno i lako! fleksibilna otplata kredita uz mogućnost počeka otplate isplata cijelog iznosa kredita na

Више

MAGNIFICA BANKARSTVO ZA OSTVARENJE VAŠIH FINANCIJSKIH CILJEVA I POTREBA. Posebna ponuda za članove Hrvatske ljekarničke komore.

MAGNIFICA BANKARSTVO ZA OSTVARENJE VAŠIH FINANCIJSKIH CILJEVA I POTREBA. Posebna ponuda za članove Hrvatske ljekarničke komore. MAGNIFICA BANKARSTVO ZA OSTVARENJE VAŠIH FINANCIJSKIH CILJEVA I POTREBA. Posebna ponuda za članove Hrvatske ljekarničke komore. ŠTO NUDI SVIJET MAGNIFICA BANKARSTVA? PRIVREDNA BANKA ZAGREB JE NOVI PARTNER

Више

I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za uslu

I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za uslu I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za usluge koje Banka obavlja i koje su navedene u ovoj Odluci,

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA ZA FIZIČKE OSOBE Info telefon: Izvadak iz Kataloga proizvoda za fizičke osobe u primjeni od 1

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA ZA FIZIČKE OSOBE   Info telefon: Izvadak iz Kataloga proizvoda za fizičke osobe u primjeni od 1 Izvadak iz Kataloga proizvoda za fizičke osobe u primjeni od 1.7.2019. krediti Stranica 1 od 16 Opće odredbe Ovim Izvatkom iz Kataloga proizvoda za fizičke osobe prikazani su uvjeti za fizičke osobe. Značenje

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA Info telefon: Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA   Info telefon: Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe u primjeni od 25.01.2014. štednja 1. Štednja po viđenju 1.1. Štednja po viđenju vodi se na štednim knjižicama ili štednim

Више

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom računu

Више

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠTAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom

Више

Microsoft Word f IL RS novo motocikli

Microsoft Word f IL RS novo motocikli Podaci o Davaocu leasinga: INFORMACIONI LIST ZA FIZIČKA LICA U RS Finansijski leasing novo motocikli Informiranje Primaoca leasinga / Sudužnika u pregovaračkoj fazi Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo Ul.

Више

IT

IT ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA ASA Banka d.d. Sarajevo Mart 2019 SADRŽAJ : 1 - DEPOZITNI PROIZVODI... 2 1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU... 2 1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI... 2 2.

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Hrvatska banka za obnovu i razvitak Odluka o općim uvjetima kreditnog poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (pročišćeni tekst) U Zagrebu, lis

Hrvatska banka za obnovu i razvitak Odluka o općim uvjetima kreditnog poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (pročišćeni tekst) U Zagrebu, lis Hrvatska banka za obnovu i razvitak Odluka o općim uvjetima kreditnog poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (pročišćeni tekst) U Zagrebu, listopad 2015. godine Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb,

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke i korisnika finansijskih usluga - fizičkog lica sa

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

HBOR plavi

HBOR plavi Financiranje privatnih iznajmljivača u suradnji s Ministarstvom turizma Labin, 08.05.2019. godine 1 UVOD Posebna financijska institucija Osnovana 1992. godine U vlasništvu RH Cilj: poticanje razvoja hrvatskog

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Opci_uvjeti_A4_2.indd

Opci_uvjeti_A4_2.indd OP I UVJETI POSLOVANJA S KLIJENTIMA - POTROŠA»IMA Sadržaj 1. OPĆE ODREDBE... 3-5 1.1. Značenje pojmova... 3 1.2. Primjena... 3 1.3. Zaštita osobnih podataka... 4 1.4. Identifikacija Klijenta - Potrošača...

Више

OPĆI UVJETI POSLOVANJA PRIVREDNE BANKE ZAGREB –DIONIČKO DRUŠTVO S FIZIČKIM OSOBAMA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA  PRIVREDNE BANKE ZAGREB –DIONIČKO DRUŠTVO S FIZIČKIM OSOBAMA Opći uvjeti Privredne banke Zagreb d.d. za osnovni račun SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 2 II. OTVARANJE I KORIŠTENJE OSNOVNOG RAČUNA... 3 Otvaranje osnovnog računa... 3 Obilježja osnovnog računa... 4 Kamate

Више

PONUDA UVJETA ZA KORIŠTENJE I UGOVARANJE BANKOVNIH I FINACIJSKIH USLUGA HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA Zagreb, svibanj godine 1

PONUDA UVJETA ZA KORIŠTENJE I UGOVARANJE BANKOVNIH I FINACIJSKIH USLUGA HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA Zagreb, svibanj godine 1 PONUDA UVJETA ZA KORIŠTENJE I UGOVARANJE BANKOVNIH I FINACIJSKIH USLUGA HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA Zagreb, svibanj 2019. godine 1 Nastavno na iskazani interes za korištenjem bankovnih i financijskih usluga

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Memorandum color za slanje om

Memorandum color za slanje  om INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA BANKA NAZIV ADRESA Internet adresa Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Trg Slobode 5, Novi Sad www.voban.rs Opšte informacije o usluzi promene računa Kratak opis

Више

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada 2012. Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu građana Izdavanje prve bankovne kartice po računu (osim

Више

MALI BANKOVNI POJMOVNIK

MALI BANKOVNI POJMOVNIK MALI BANKOVNI POJMOVNIK Anuitet je iznos kojim se otplaćuje kredit ili zajam u određenom vremenskom razdoblju. Anuitet predstavlja utvrđeni iznos koji se otplaćuje postupno prema amortizacijskom planu.

Више

OSIGURANJE IZVOZA

OSIGURANJE IZVOZA PROGRAM OSIGURANJA PORTFELJA KREDITA ZA OBRTNA SREDSTVA ZA IZVOZNIKE PO - OP- 01/19 Program osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike (dalje: Program osiguranja) Hrvatska banka za obnovu

Више

ODLUKA O TROŠKOVIMA U POSTUPCIMA ARBITRAŽE * I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom odlukom utvrđuju se pravila o troškovima u postupcima na koje se primjenju

ODLUKA O TROŠKOVIMA U POSTUPCIMA ARBITRAŽE * I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom odlukom utvrđuju se pravila o troškovima u postupcima na koje se primjenju ODLUKA O TROŠKOVIMA U POSTUPCIMA ARBITRAŽE * I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom odlukom utvrđuju se pravila o troškovima u postupcima na koje se primjenjuje Pravilnik o arbitraži pred Stalnim arbitražnim sudištem

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Microsoft Word - Odluka o kamatama i naknadama za fiziüke osobe_ docx

Microsoft Word - Odluka o kamatama i naknadama za fiziüke osobe_ docx ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD 01.01.2019. SADRŽAJ I OPĆE ODREDBE... 1 II POSLOVANJE S GRAĐANSTVOM... 3 1 POSLOVI RIZIKA... 3 1.1 PLASMANI PRIVATNIM OSOBAMA...

Више

OPĆI UVJETI ZA IZDAVANJE I KORIŠTENJE MASTERCARD STANDARD REVOLVING KARTICE OTP BANKE d.d. A. OBJAŠNJENJE POJMOVA Opći uvjeti Opći uvjeti za izdavanje

OPĆI UVJETI ZA IZDAVANJE I KORIŠTENJE MASTERCARD STANDARD REVOLVING KARTICE OTP BANKE d.d. A. OBJAŠNJENJE POJMOVA Opći uvjeti Opći uvjeti za izdavanje OPĆI UVJETI ZA IZDAVANJE I KORIŠTENJE MASTERCARD STANDARD REVOLVING KARTICE OTP BANKE d.d. A. OBJAŠNJENJE POJMOVA Opći uvjeti Opći uvjeti za izdavanje i korištenje MasterCard Standard revolving kartice

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац Телефон/факс: 015342975 Е-mail: office@toplanasabac.rs Шифра делатности: 3530 Матични број: 07335393 ПИБ: 100109250 Број: 01-114/17 Датум: 03.02.2017. ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Ugovaranje

Више

B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica)

B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica) 14.6.2019. B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica) određuju se rokovi, način i druge okolnosti za izvršavanje

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

PRIMJER 2. Stambeno potrošački kredit u iznosu od kn, otplata u mjesečnim obrocima tijekom 15 godina, nominalna kamatna stopa 4,5%, fiksna. Tr

PRIMJER 2. Stambeno potrošački kredit u iznosu od kn, otplata u mjesečnim obrocima tijekom 15 godina, nominalna kamatna stopa 4,5%, fiksna. Tr PRIMJER 2. Stambeno potrošački kredit u iznosu od 500.000 kn, otplata u mjesečnim obrocima tijekom 15 godina, nominalna kamatna stopa 4,5%, fiksna. Trošak procjene nekretnine je 2.700 kn. Trošak premije

Више

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 OPŠTE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva u Sberbank BH

Више

Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinos

Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinos Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa u nastavku podsjećamo na odredbe

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 OPŠTE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva u Sberbank BH

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Tema: Informacije o tužbama potrošača protiv banaka temeljem ugovora o kreditima Poštovani klijentice i klijenti, S obzirom na velik broj upita vezani

Tema: Informacije o tužbama potrošača protiv banaka temeljem ugovora o kreditima Poštovani klijentice i klijenti, S obzirom na velik broj upita vezani Tema: Informacije o tužbama potrošača protiv banaka temeljem ugovora o kreditima Poštovani klijentice i klijenti, S obzirom na velik broj upita vezanim uz pokretanje parničnih postupaka protiv banaka temeljem

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, VOLKSBANK A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2 Verzija 2 Informacije o usluzi promene platnog računa BANKA NAZIV Komercijalna banka A.D. Beograd ADRESA Svetog Save 14, 11000 Beograd Internet adresa www.kombank.com Opšte informacije o usluzi promene

Више

D06 Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu kreditnih kartica i kartica s odgodom plaćanja za potrošače Izdavat

D06 Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu kreditnih kartica i kartica s odgodom plaćanja za potrošače Izdavat 1.7.2017. D06 Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu kreditnih kartica i kartica s odgodom plaćanja za potrošače Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d.

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више