Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv"

Транскрипт

1 Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, Upravni odbor Badminton saveza Srbije (u daljem tekstu: UO BASS), u skladu sa članom 41. Statuta Badminton saveza Srbije (u daljem tekstu: BASS), na sednici održanoj dana 16. februara godine, doneo je PRAVILNIK O STRUČNOM RADU BADMINTON SAVEZA SRBIJE I OPŠTE ODREDBE Cľan 1. Pravilnikom o stručnom radu Badminton saveza Srbije (u daljem tekstu: Pravilnik) se regulišu pitanja koja se odnose na obavljanje stručnog rada u badmintonu, delovanje sportskih stručnjaka trenera u badmintonu i definišu se kriterijumi za sticanje njihovih prava na rad u oblasti badmintona na teritoriji Republike Srbije. Pravilnik sadrži uslove i postupak pod kojima se trenerima izdaje, obnavlja i oduzima dozvola za rad u badmintonu i regulišu se obaveze sportskih organizacija koje su članovi BASS i sportskih stručnjaka trenera, sa ciljem sistematskog poboljšanja uslova za rad, kvaliteta sporta i postizanja vrhunskih rezultata. Cľan 2. Stručni rad u badmintonu, u sportskim organizacijama, članicama BASS, mogu da obavljaju samo lica koja poseduju: 1. odgovarajuće visoko ili više obrazovanje u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja stečeno u visokoškolskim ustanovama u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije, Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije i ovim Pravilnikom; 2. odgovarajući nivo stručne osposobljenosti stečene u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije, Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije i ovim Pravilnikom. Cľan 3. Sportske organizacije, članice BASS, za obavljanje stručnog rada u badmintonu mogu da angažuju isključivo sportske stručnjake trenere koji poseduju dozvolu za rad izdatu od strane BASS u skladu sa ovim Pravilnikom i Zakonom o sportu Republike Srbije (u daljem tekstu: Zakon). Cľan 4. Dozvola za rad se sportskom stručnjaku treneru izdaje na period od tri godine, u skladu sa ovim Pravilnikom i Zakonom. Cľan 5. BASS izdaje, obnavlja i oduzima dozvolu za rad sportskim stručnjacima trenerima u badmintonu i vodi evidenciju izdatih, obnovljenih, odnosno oduzetih dozvola za rad. 1/11

2 Spisak sportskih stručnjaka trenera koji poseduju dozvolu za rad izdatu od strane BASS se objavljuje na zvaničnom internet portalu BASS i sadrži sledeće podatke: ime i prezime sportskog stručnjaka trenera, broj dozvole za rad, nivo i rok važenja dozvole za rad. Cľan 6. Za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje dozvola za rad u okviru BASS je nadležna Komisija za izdavanje dozvola za rad koja ima tri člana i koju čine sledeća lica: imenovani član UO BASS, glavni trener reprezentacija BASS i predstavnik akreditovane visokoškolske ustanove, koji je ujedno i predsednik Komisije. Dozvolu za rad mogu dobiti isključivo pojedinci koji zadovoljavaju kriterijume predviđene ovim Pravilnikom i Zakonom. Cľan 7. BASS sportskom stručnjaku treneru izdaje odgovarajuću dozvolu za rad ako: 1. ispunjava uslove u pogledu stručne spreme ili stručne osposobljenosti, odnosno ako ima odgovarajuće sportsko zvanje, u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja; 2. je registrovan član badminton organizacije koja je član BASS; 3. mu je utvrđena opšta zdravstvena sposobnost u skladu sa Zakonom; 4. je obavio stručno usavršavanje u skladu sa pravilima BASS; 5. mu nije zabranjeno obavljanje stručnog rada u badmintonu za period važenja dozvole za rad; 6. ima odgovarajuće radno iskustvo (za sticanje viših nivoa dozvola za rad); 7. ima postignute odgovarajuće sportske rezultate, u skladu sa Sportskim pravilima BASS (za sticanje viših nivoa dozvola za rad); 8. uplati naknadu za troškove izdavanja dozvole za rad. Cľan 8. Pri utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 7. stav 1. tačka 1. u postupku izdavanja dozvole za rad ne sme se vršiti diskriminacija prema akreditovanoj ustanovi ili instituciji u kojoj je stečena odgovarajuća stručna sprema, odnosno prema organizaciji u oblasti sporta u kojoj je stečena odgovarajuća stručna osposobljenost. BASS može da izda dozvolu za rad najvišeg nivoa samo sportskom stručnjaku treneru koji ima odgovarajuće sportsko zvanje koje se stiče na osnovu stručne spreme, odnosno kroz obrazovanje u akreditovanim ustanovama ili institucijama u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja, u skladu sa Zakonom i pravilnikom kojim se uređuje nomenklatura sportskih zanimanja i zvanja. Cľan 9. Zahtev za izdavanje dozvole za rad sportski stručnjak trener podnosi BASS na posebnom obrascu koji propisuje UO BASS. 2/11

3 II VRSTE DOZVOLA ZA RAD Cľan 10. Ovim Pravilnikom su određene četiri vrste (nivoa) dozvole za rad i to: A, B, C, i D, gde A predstavlja najviši nivo, a D predstavlja najniži nivo dozvole za rad. Cľan 11. Dozvole za rad se mogu obnavljati neograničen broj puta, pod uslovom da pojedinac ispunjava kriterijume za dobijanje odnosno obnavljanje. Cľan 12. Vrstom (nivoom) dozvole za rad se reguliše vrsta poslova koju može da obavlja sportski stručnjak trener angažovan za obavljanje stručnog rada u badmintonu. Samoinicijativno obavljanje poslova u sportskim organizacijama, članicama BASS, bez posedovanja odgovarajuće dozvole za rad izdate od strane BASS, automatski suspenduje lice bez dozvole za rad iz započetih poslova, zahteva pokretanje disciplinskog postupka i prijavu nadležnom organu za stručni nadzor i inspekcijske poslove ministarstva nadležnog za sport. Cľan 13. Za sticanje A nivoa (prvi i najviši nivo dozvole za rad u badmintonu na teritoriji Republike Srbije), neophodni su sledeći uslovi: 1. u pogledu stručne spreme, obrazovanja odnosno stručne osposobljenosti: a. zvanje badminton trenera, badminton trenera specijaliste i badminton trenera diplomiranog profesora fizičkog vaspitanja i sporta u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja ili b. stečeno više odnosno visoko obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta sa usmerenjem na granu sporta badminton i/ili odbranjenim radom iz odgovarajuće grane sporta badminton ili c. stečeno više odnosno visoko obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta bez usmerenja na odgovarajuću granu sporta i bez odbranjenog rada iz odgovarajuće grane sporta badminton, uz stečeno zvanje operativni trener badmintona. 2. u pogledu radnog iskustva: a. obavljanje stručnog rada u badmintonu u trajanju od najmanje 12 (dvanaest) godina; 3. u pogledu postizanja sportskih rezultata: a. ostvareni vrhunski sportski rezultat koji podrazumeva: plasman na Olimpijske igre, Svetsko prvenstvo za seniore, osvajanje medalje na Evropskom prvenstvu za seniore ili Univerzijadi, plasman među 100 najboljih seniora na Svetskoj rang listi u pojedinačnim konkurencijama, plasman među 50 najboljih seniora na Svetskoj rang listi u parskim konkurencijama, plasman na Olimpijske igre mladih ili plasman među 30 najboljih juniora na Svetskoj juniorskoj rang listi ili b. status vrhunskog sportskog trenera nacionalni rang ili viši status ostvaren najmanje jednom u periodu od tri godine koji prethodi izdavanju odnosno obnavljanju dozvole za rad. U situaciji u kojoj određeni sportista ostvari vrhunske sportske rezultate bliže opisane u stavu 1. tačka 3. podtačka a. ovog člana, ostvareni sportski rezultat se uzima u obzir prilikom utvrđivanja ispunjenosti uslova za sticanje dozvole za rad i to: sportskom stručnjaku koji je najmanje 11 meseci zvanično obavljao 3/11

4 stručni rad sa datim sportistom neposredno pre ostvarivanja vrhunskog sportskog rezultata i samo po jednom sportskom stručnjaku treneru koji je u jednom ciklusu u trajanju od najmanje pet godina i 11 meseci zvanično obavljao stručni rad sa datim sportistom, što se dokazuje zvaničnom potvrdom izdatom od strane sportske organizacije, članice BASS, i kopijama zvaničnih dokumenata. Poslovi koji se mogu obavljati sa navedenom dozvolom za rad: Da na teritoriji Republike Srbije, samostalno ili u okviru sportskih organizacija, sprovodi obuku badmintona; Da na teritoriji Republike Srbije, samostalno ili u okviru sportskih organizacija, sprovodi planiranje, programiranje i sprovođenje trenažnog procesa; Da obavlja stručni rad u badmintonu sa decom u skladu sa Zakonom; Da obavlja poslove vođe ekipe ili odgovornog lica na badminton takmičenjima u zemlji i inostranstvu u skladu sa Zakonom; Da bude imenovan i obavlja funkciju glavnog trenera reprezentacija Srbije. Kao dokaz ispunjenosti gore navedenih uslova dostavljaju se zvanična dokumenta u originalu ili kopiji iz nadležnih institucija odnosno sportskih organizacija. Cľan 14. Za sticanje B nivoa (drugi nivo dozvole za rad u badmintonu na teritoriji Republike Srbije), neophodni su sledeći uslovi: 1. u pogledu stručne spreme, obrazovanja odnosno stručne osposobljenosti: a. zvanje badminton trenera, badminton trenera specijaliste i badminton trenera diplomiranog profesora fizičkog vaspitanja i sporta u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja ili b. stečeno više odnosno visoko obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta sa usmerenjem na granu sporta badminton i/ili odbranjenim radom iz odgovarajuće grane sporta badminton ili c. stečeno više odnosno visoko obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta bez usmerenja na odgovarajuću granu sporta i bez odbranjenog rada iz odgovarajuće grane sporta badminton, uz stečeno zvanje operativni trener badmintona ili d. zvanje operativni trener badmintona. 2. u pogledu radnog iskustva: a. obavljanje stručnog rada u badmintonu u trajanju od najmanje 6 (šest) godina za lica koja poseduju stručnu spremu odnosno obrazovanje navedeno u stavu 1. tačka 1. podtačka a, b. i c. ovog člana; b. obavljanje stručnog rada u badmintonu u trajanju od najmanje 9 (devet) godina za lica iz stava 1. tačka 1. podtačka d. ovog člana koja poseduju zvanje operativni trener badmintona. 3. u pogledu postizanja sportskih rezultata: a. ostvareni sportski rezultat koji podrazumeva: osvajanje medalje na Mediteranskim igrama, svetskim i evropskim juniorskim i prvenstvima u mlađim uzrasnim kategorijama, plasman na Evropske igre, plasman među 150 najboljih seniora na Svetskoj rang listi u pojedinačnim konkurencijama, plasman među 100 najboljih seniora na Svetskoj rang listi u parskim konkurencijama, plasman među 20 najboljih juniora na evropskim juniorskim rang listama ili plasman među 10 najboljih igrača do 17 godina na evropskim rang listama za igrače do 17 godina ili 4/11

5 b. ostvareni sportski rezultat koji podrazumeva osvajanje najmanje dve titule državnog prvaka u individualnim konkurencijama na Prvenstvu Srbije za seniore u periodu od tri godine koji prethodi izdavanju odnosno obnavljanju dozvole za rad. U situaciji u kojoj određeni sportista ostvari vrhunske sportske rezultate bliže opisane u stavu 1. tačka 3. podtačka a. ovog člana, ostvareni sportski rezultat se uzima u obzir prilikom utvrđivanja ispunjenosti uslova za sticanje dozvole za rad i to: sportskom stručnjaku koji je najmanje 11 meseci zvanično obavljao stručni rad sa datim sportistom neposredno pre ostvarivanja vrhunskog sportskog rezultata i samo po jednom sportskom stručnjaku treneru koji je u jednom ciklusu u trajanju od najmanje pet godina i 11 meseci zvanično obavljao stručni rad sa datim sportistom, što se dokazuje zvaničnom potvrdom izdatom od strane sportske organizacije, članice BASS, i kopijama zvaničnih dokumenata. Poslovi koji se mogu obavljati sa navedenom dozvolom za rad: Da na teritoriji Republike Srbije, samostalno ili u okviru sportskih organizacija, sprovodi obuku badmintona; Da na teritoriji Republike Srbije, samostalno ili u okviru sportskih organizacija, sprovodi planiranje, programiranje i sprovođenje trenažnog procesa; Da obavlja stručni rad u badmintonu sa decom u skladu sa Zakonom; Da obavlja poslove vođe ekipe ili odgovornog lica na badminton takmičenjima u zemlji i inostranstvu u skladu sa Zakonom; Da bude imenovan i obavlja funkciju pomoćnog trenera reprezentacija Srbije. Kao dokaz ispunjenosti gore navedenih uslova dostavljaju se zvanična dokumenta u originalu ili kopiji iz nadležnih institucija odnosno sportskih organizacija. Cľan 15. Za sticanje C nivoa (treći nivo dozvole za rad u badmintonu na teritoriji Republike Srbije), neophodni su sledeći uslovi: 1. u pogledu stručne spreme, obrazovanja odnosno stručne osposobljenosti: a. zvanje badminton trenera, badminton trenera specijaliste i badminton trenera diplomiranog profesora fizičkog vaspitanja i sporta u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja ili b. stečeno više odnosno visoko obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta sa usmerenjem na granu sporta badminton i/ili odbranjenim radom iz odgovarajuće grane sporta badminton ili c. stečeno više odnosno visoko obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta bez usmerenja na odgovarajuću granu sporta i bez odbranjenog rada iz odgovarajuće grane sporta badminton, uz stečeno zvanje operativni trener badmintona ili d. zvanje operativni trener badmintona. 2. u pogledu radnog iskustva: a. obavljanje stručnog rada u badmintonu u trajanju od najmanje 3 (tri) godine za lica koja poseduju stručnu spremu odnosno obrazovanje navedeno u stavu 1. tačka 1. podtačka a, b. i c. ovog člana; b. obavljanje stručnog rada u badmintonu u trajanju od najmanje 6 (šest) godina za lica koja su stručno osposobljena u skladu sa stavom 1. tačka 1. podtačka d. ovog člana. 3. bez zahteva u pogledu postizanja sportskih rezultata. 5/11

6 Poslovi koji se mogu obavljati sa navedenom dozvolom za rad: Da na teritoriji Republike Srbije, samostalno ili u okviru sportskih organizacija, sprovodi obuku badmintona; Da na teritoriji Republike Srbije, samostalno ili u okviru sportskih organizacija, sprovodi planiranje, programiranje i sprovođenje trenažnog procesa; Da obavlja stručni rad u badmintonu sa decom u skladu sa Zakonom; Da obavlja poslove vođe ekipe ili odgovornog lica na badminton takmičenjima u zemlji i inostranstvu u skladu sa Zakonom; Da učestvuje u realizaciji organizovanih trenažnih aktivnosti reprezentativnih selekcija. Kao dokaz ispunjenosti gore navedenih uslova dostavljaju se zvanična dokumenta u originalu ili kopiji iz nadležnih institucija odnosno sportskih organizacija. Cľan 16. Za sticanje D nivoa (četvrti i najniži nivo dozvole za rad u badmintonu na teritoriji Republike Srbije), neophodni su sledeći uslovi: 1. u pogledu stručne spreme, obrazovanja odnosno stručne osposobljenosti: a. zvanje badminton trenera, badminton trenera specijaliste i badminton trenera diplomiranog profesora fizičkog vaspitanja i sporta u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja ili b. stečeno više odnosno visoko obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta sa usmerenjem na granu sporta badminton i/ili odbranjenim radom iz odgovarajuće grane sporta badminton ili c. stečeno više odnosno visoko obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta bez usmerenja na odgovarajuću granu sporta i bez odbranjenog rada iz odgovarajuće grane sporta badminton, uz stečeno zvanje operativni trener badmintona ili d. zvanje operativni trener badmintona. 2. u pogledu radnog iskustva: a. obavljanje stručnog rada u badmintonu u trajanju do 3 (tri) godine za lica koja poseduju stručnu spremu odnosno obrazovanje navedeno u stavu 1. tačka 1. podtačka a, b. i c. ovog člana; b. obavljanje stručnog rada u badmintonu u trajanju do 6 (šest) godina za lica koja su stručno osposobljena u skladu sa stavom 1. tačka 1. podtačka d. ovog člana. 3. bez zahteva u pogledu postizanja sportskih rezultata. Poslovi koji se mogu obavljati sa navedenom dozvolom za rad: Da na teritoriji Republike Srbije, samostalno ili u okviru sportskih organizacija, sprovodi obuku badmintona; Da na teritoriji Republike Srbije, samostalno ili u okviru sportskih organizacija, sprovodi planiranje, programiranje i sprovođenje trenažnog procesa; Da obavlja stručni rad u badmintonu sa decom u skladu sa Zakonom; Da obavlja poslove vođe ekipe ili odgovornog lica na badminton takmičenjima u zemlji i inostranstvu u skladu sa Zakonom. Kao dokaz ispunjenosti gore navedenih uslova dostavljaju se zvanična dokumenta u originalu ili kopiji iz nadležnih institucija odnosno sportskih organizacija. 6/11

7 III IZDAVANJE, OBNAVLJANJE I ODUZIMANJE DOZVOLE ZA RAD Izdavanje i obnavljanje dozvole za rad Cľan 17. Zahtev za izdavanje / obnavljanje dozvole za rad sportski stručnjak trener podnosi BASS na posebnom obrascu koji propisuje UO BASS. Cľan 18. Zahtev za izdavanje / obnavljanje dozvole za rad obavezno sadrži sledeće podatke: 1. ime i prezime sportskog stručnjaka trenera; 2. datum i mesto rođenja sportskog stručnjaka trenera; 3. JMBG sportskog stručnjaka trenera; 4. adresu stanovanja sportskog stručnjaka trenera; 5. državljanstvo sportskog stručnjaka trenera; 6. kontakt telefon sportskog stručnjaka trenera; 7. izjavu kandidata sportskog stručnjaka trenera; 8. adresu elektronske pošte sportskog stručnjaka trenera; 9. osnovne podatke o badminton klubu ili sportskoj organizaciji čiji je sportski stručnjak trener član; 10. prostor za napomene podnosioca zahteva; 11. potpis kandidata sportskog stručnjaka trenera; 12. potpis lica ovlašćenog za zastupanje i pečat badminton kluba ili sportske organizacije čiji je sportski stručnjak trener član. Cľan 19. Pored zahteva za izdavanje / obnavljanje licence, dokumentacija sadrži i: 1. 2 fotografije sportskog stručnjaka veličine 3,5cm x 4,5cm; 2. kratku sportsku biografiju (CV); 3. dokaz o stečenom obrazovanju ili stručnoj osposobljenosti (kopija diplome ili uverenja izdate od strane akreditovane ustanove ili institucije); 4. potvrda o obavljenom stručnom radu u badmintonu (za sticanje / obnavljanje viših nivoa dozvola za rad); 5. dokaz o izvršenom stručnom usavršavanju u periodu trajanja prethodne dozvole za rad (za obnavljanje dozvole za rad); 6. kopiju uverenja o utvrđenoj opštoj zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa Zakonom; 7. kopiju sertifikata o položenom kursu osnovne online antidoping edukacije; 8. dokaz o izmirenju troškova izdavanja / obnavljanja dozvole za rad (kopija uplatnice ili izvod iz banke); 9. druge dokaze u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. Iznos takse za izdavanje i obnavljanje dozvole za rad utvrđuje UO BASS uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za sport. Cľan 20. Izdavanje / obnavljanje dozvole za rad od strane Komisije za izdavanje dozvola za rad BASS se vrši kontinuirano u skladu sa dinamikom podnetih zahteva izuzev u slučajevima kada to odlukom UO BASS nije drugačije definisano. 7/11

8 Cľan 21. Komisija za izdavanje dozvola za rad BASS izdaje / obnavlja dozvolu za rad nakon utvrđivanja valjanosti dokumentacije koju podnosi kandidat za izdavanje dozvole za rad odnosno nosilac dozvole za rad izuzev u slučajevima kada to odlukom UO BASS nije drugačije definisano. Komisija za izdavanje dozvola za rad BASS u roku od 60 dana izdaje / obnavlja dozvolu za rad u slučaju ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana. Cľan 22. U slučaju da Komisija za izdavanje dozvola za rad BASS uvidom u kompletnu dokumentaciju prihvati zahtev za izdavanje / obnavljanje dozvole za rad određenog kandidata, BASS podnosiocu zahteva izdaje dozvolu za rad koja obavezno sadrži: naziv i logotip ili druga obeležja BASS; ime i prezime sportskog stručnjaka trenera; redni broj dozvole za rad; vrstu (nivo) dozvole za rad; datum izdavanja dozvole za rad; datum prestanka važenja dozvole za rad; fotografiju sportskog stručnjaka trenera; poslove koji se mogu obavljati na osnovu izdate dozvole za rad; pečat i potpis ovlašćenog lica BASS. Cľan 23. Izgled, oblik i dimenzije dozvole za rad određuje UO BASS. Cľan 24. U slučaju kada Komisija za izdavanje dozvola za rad BASS uvidom u kompletnu dokumentaciju odbije zahtev za izdavanje / obnavljanje dozvole za rad određenog kandidata, UO BASS o tome u pisanoj formi obaveštava podnosioca zahteva za izdavanje / obnavljanje dozvole za rad, obrazlaže razlog za neizdavanje / neobnavljanje dozvole za rad i daje pouku o pravnom leku. Podnosilac zahteva koji nije dobio dozvolu za rad odlukom Komisije za izdavanje dozvola za rad BASS ima pravo žalbe UO BASS u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke. Rešenje odnosno odluka koju donese UO BASS na žalbu kandidata je konačna. Cľan 25. Osnov za izdavanje višeg nivoa licence je sticanje nove obrazovne i/ili strukovne kompetencije, povećanje broja godina obavljanja stručnog rada u badmintonu odnosno postizanje vrhunskih sportskih rezultata. Prestanak važenja dozvole za rad Cľan 26. Dozvola za rad automatski prestaje da važi na dan isteka vremenskog perioda na koji je izdata. 8/11

9 Cľan 27. Sportski stručnjak koji želi da obnovi dozvolu za rad podnosi zahtev za izdavanje / obnavljanje dozvole za rad BASS najkasnije 60 dana pre isteka roka na koji mu je prethodna dozvola za rad izdata. Cľan 28. Dozvola za rad se obnavlja nosiocima dozvole za rad koji su u skladu sa ovim Pravilnikom i Zakonom o sportu u periodu važenja dozvole za rad, između ostalog, obavili stručno usavršavanje bliže opisano u članu 29. ovog Pravilnika. Cľan 29. Stručno usavršavanje podrazumeva: učešće na nacionalnim strukovnim seminarima u organizaciji BASS, u svojstvu učesnika prezentera ili učesnika slušaoca; učešće na drugim nacionalnim i međunarodnim seminarima, kongresima, kursevima ili srodnim stručnim skupovima u svojstvu učesnika prezentera ili učesnika slušaoca; rukovođenje i učestvovanje u realizaciji nacionalnih i međunarodnih trenažnih kampova i drugih okupljanja takmičara, trenera i zvaničnih lica u organizaciji BASS, Svetske badminton federacije (BWF), Evropske badminton konfederacije (BEC), drugih kontinentalnih, regionalnih i nacionalnih badminton federacija; ostali vidovi stručnog usavršavanja koje analizira i vrednuje Komisija za izdavanje dozvola za rad. Učesnici prezenteri i rukovodioci aktivnosti iz prethodnog stava ovog člana, za obavljanje navedenih aktivnosti, dobijaju ukupan broj časova stručnog usavršavanja množenjem broja časova realizovane aktivnosti sa koeficijentom 3 (tri). Cľan 30. Za obnavljanje dozvole za rad, potrebno je u periodu važenja dozvole za rad (tri godine) ukupno obaviti najmanje 24 časa stručnog usavršavanja odnosno od čega najmanje 15 časova iz oblasti badmintona. Ukoliko sportski stručnjak trener u toku trajanja dozvole za rad stekne više sportsko zvanje smatra se da je ispunio zahteve iz stava 1. ovog člana. Cľan 31. Sportski stručnjak trener koji u toku perioda važenja dozvole za rad stekne ili zadrži status vrhunski sportski trener zaslužni trener ili vrhunski sportski trener trener međunarodnog ranga, u skladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportskih stručnjaka, ispunjava uslove opisane u članu 29. i članu 30. stav 1. ovog Pravilnika. Cľan 32. Kao dokaz sticanja obrazovne i/ili strukovne kompetencije, povećanja broja godina obavljanja stručnog rada, postizanja vrhunskih sportskih rezultata u badmintonu odn. stručnog usavršavanja, podnose se zvanična dokumenta u originalu ili kopiji izdata od strane nadležnih ustanova, organizacija ili institucija. 9/11

10 Cľan 33. Ukoliko Komisija za izdavanje dozvola za rad BASS utvrdi da određeni sportski stručnjak trener nije ispunio propisane obaveze neophodne za obnavljanje dozvole za rad, u periodu važenja dozvole za rad, tom sportskom stručnjaku se neće obnoviti dozvola za rad i on će izgubiti pravo na dobijanje dozvole za rad u badmintonu do ispunjenja pomenutih obaveza. Po isteku trajanja perioda bez dozvole za rad odnosno po ispunjenju propisanih obaveza, sportski stručnjak podnosi novi Zahtev za izdavanje / obnavljanje dozvole za rad uz dokaz o obavljenom stručnom usavršavanju u trajanju od 24 časa, kao i potrebnu prateću dokumentaciju. Cľan 34. Komisija za izdavanje dozvola za rad BASS može zahtevati da sportska organizacija, članica BASS, i sportski stručnjak trener podnesu i druge dokaze ukoliko proceni da je to neophodno, kao i da proveri verodostojnost priloženih dokumenata. Cľan 35. U slučaju izdavanja dozvole za rad stranom državljaninu, on pod istim uslovima preuzima sva prava i obaveze propisane ovim Pravilnikom i Zakonom o sportu. Oduzimanje dozvole za rad Cľan 36. Komisija za izdavanje dozvola za rad BASS oduzeće dozvolu za rad ili odbiti njeno obnavljanje sportskom stručnjaku treneru, i to: 1. ako prestane da ispunjava uslove za izdavanje dozvole za rad koji su propisani ovim Pravilnikom i Zakonom; 2. ako obavlja stručni rad za koji mu nije izdata dozvola za rad; 3. ako napravi teži prekršaj obaveze u vezi sa stručnim radom, utvrđene Zakonom i sportskim pravilima BASS; 4. ako mu je pravnosnažnom sudskom odlukom izrečena mera zabrane vršenja poslova, delatnosti i dužnosti u oblasti sporta, dok traju pravne posledice osude; 5. ako mu je izrečena, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, mera trajne zabrane obavljanja funkcija u oblasti sporta zbog povrede antidoping pravila. Cľan 37. Sportski stručnjak trener kome je odlukom Komisije za izdavanje dozvola za rad BASS oduzeta dozvola za rad, u skladu sa odredbama člana 36. ovog Pravilnika, ima obavezu da u roku od osam dana od dana prijema odluke o oduzimanju dozvole za rad vrati izdatu dozvolu za rad BASS. Cľan 38. Na odluku o oduzimanju dozvole za rad sportski stručnjak trener ima pravo žalbe UO BASS. Rešenje odnosno odluka koju donese UO BASS na žalbu sportskog stručnjaka trenera je konačna. U slučaju odbijanja zahteva za izdavanje dozvole za rad, podnosilac zahteva ima pravo žalbe UO BASS. Rešenje odnosno odluka koju donese UO BASS na žalbu sportskog stručnjaka trenera je konačna. 10/11

11 Sportskom stručnjaku treneru, koji je konačnom odlukom UO BASS isključen iz BASS, oduzima se dozvola za rad. Cľan 39. Na badminton takmičenjima koja se održavaju na teritoriji Republike Srbije kontrolu dozvola za rad može obaviti Tehnički delegat BASS, drugo lice ovlašćeno od strane UO BASS, Delegat ili Glavni sudija takmičenja, a na osnovu ovog Pravilnika. Tehnički delegat BASS, drugo lice ovlašćeno od strane UO BASS, Delegat ili Glavni sudija takmičenja su dužni da o svim uočenim nepravilnostima pisanim putem obaveste Disciplinskog delegata BASS i UO BASS. IV DISCIPLINSKE MERE Cľan 40. Nepoštovanje odredbi ovog Pravilnika i drugih akata, kao i odluka BASS iz ove oblasti, za posledicu ima i disciplinsku odgovornost, u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika BASS. V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Cľan 41. Izmene i dopune ovog Pravilnika donosi UO BASS. Cľan 42. Organ nadležan za tumačenje ovog Pravilnika je UO BASS. Cľan 43. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe svi drugi opšti akti koje je doneo UO BASS, a koji su za predmet imali regulisanje materije koja je obuhvaćena ovim Pravilnikom. Cľan 44. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na zvaničnom internet portalu BASS. Radomir Jovović predsednik UO BASS Beograd, 16. februar god. 11/11

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, Pravilnika o stručnom

Више

Microsoft Word - Pravilnik o licenciranju strucnjaka i pravu na rad u oblasti hokeja na ledu

Microsoft Word - Pravilnik o licenciranju strucnjaka i pravu na rad u oblasti hokeja na ledu Dana 16.02.2016. godine stupio je na snagu novi Zakon o sportu. U skladu sa njegovim odredbama, utvrđujemo novi Pravilnik o izdavanju dozvola na rad i pravu na rad stručnjaka u oblasti hokeja na ledu i

Више

ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE Podgorica P R A V I L N I K O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA-TRENERA U OBLASTI ODBOJKAŠKOG SPORTA OPŠTE ODREDBE Član 1

ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE Podgorica P R A V I L N I K O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA-TRENERA U OBLASTI ODBOJKAŠKOG SPORTA OPŠTE ODREDBE Član 1 ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE Podgorica P R A V I L N I K O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA-TRENERA U OBLASTI ODBOJKAŠKOG SPORTA OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim Pravilnikom se regulišu uslovi, način i postupak

Више

На основу чл.25., чл.26. и чл.102. Закона о спорту ( Сл. гласник РС, бр. 24/2011), чл.25. Статута Атлетског Савеза Србије и чл.2. Правилника о дозволи

На основу чл.25., чл.26. и чл.102. Закона о спорту ( Сл. гласник РС, бр. 24/2011), чл.25. Статута Атлетског Савеза Србије и чл.2. Правилника о дозволи На основу чл.25., чл.26. и чл.102. Закона о спорту ( Сл. гласник РС, бр. 24/2011), чл.25. Статута Атлетског Савеза Србије и чл.2. Правилника о дозволи за рад спортских стручњака Републике Србије ( Сл.гласник

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova П Р Е Д Л О Г На основу чл.100. Закона о спорту ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и чл.46 ст.1 т.3 Статута Атлетског Савеза Србије, Управни одбор Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној

Више

На основу Закона о спорту Републике Србије (Службени гласник РС бр.24/2011 ) Управни одбор Савеза за скокове у воду Србије на седници одржаној дана 14

На основу Закона о спорту Републике Србије (Службени гласник РС бр.24/2011 ) Управни одбор Савеза за скокове у воду Србије на седници одржаној дана 14 На основу Закона о спорту Републике Србије (Службени гласник РС бр.24/2011 ) Управни одбор Савеза за скокове у воду Србије на седници одржаној дана 14.012013. године, усвојио је Правилник Савеза за скокове

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА Донет на седници Сената Универзитета

Више

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА Б Е О Г Р А Д ЈАНУАР 2008. На основу члана 24, ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС,

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016),

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017.

Више

BODY BUILDING I FITNESS SAVEZ CRNE GORE PRAVILNIK O LICENCIRANJU U FITNESU Podgorica, 2016

BODY BUILDING I FITNESS SAVEZ CRNE GORE PRAVILNIK O LICENCIRANJU U FITNESU Podgorica, 2016 BODY BUILDING I FITNESS SAVEZ CRNE GORE PRAVILNIK O LICENCIRANJU U FITNESU Podgorica, 2016 Na osnovu člana 28. I 31. Statuta Body building i fitness saveza Crne Gore Upravni odbor Body buiding i fitness

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

У складу са чланом 16. и чланом 104. Статута Спасилачког Савеза Србије, управни одбор Спасилачког Савеза Србије усвојио је: ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СП

У складу са чланом 16. и чланом 104. Статута Спасилачког Савеза Србије, управни одбор Спасилачког Савеза Србије усвојио је: ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СП У складу са чланом 16. и чланом 104. Статута Спасилачког Савеза Србије, управни одбор Спасилачког Савеза Србије усвојио је: ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СПАСИЛАЦА 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником прописани

Више

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se bliži uslovi,

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 6 СТРАНА 151 ФУДБАЛ, На основу члана 4. Правилника о раду Центра за едукацију тренера ФС Србије (Службени лист ФСС Фудбал, б

ВАНРЕДНИ БРОЈ 6 СТРАНА 151 ФУДБАЛ, На основу члана 4. Правилника о раду Центра за едукацију тренера ФС Србије (Службени лист ФСС Фудбал, б ВАНРЕДНИ БРОЈ 6 СТРАНА 151 ФУДБАЛ, 30.06.2017. На основу члана 4. Правилника о раду Центра за едукацију тренера ФС Србије (Службени лист ФСС Фудбал, број 25/2017) и члана 48. Статута Фудбалског савеза

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

Microsoft Word - pravilnik_treneri_usvojen.doc

Microsoft Word - pravilnik_treneri_usvojen.doc ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ ТЕНИСКИХ ТРЕНЕРА ТЕНИСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, 20.07.2012. године ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ ТЕНИСКИХ ТРЕНЕРА ТЕНИСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (ТСРС) (у даљњем тексту

Више

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA (Sl. glasnik RS, br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za priznavanje etalona Republike Srbije (u daljem

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc

Microsoft Word - Kriterijumi  juli 2009.god..doc РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА КРИТЕРИЈУМИ 25/26.07.2009. РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА УПРАВНИ ОДБОР Број: 976 Београд, 25/26. јули 2009. год. На основу члана

Више

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Službeni list RCG br. 11/04 i 27/07), Ministarstvo poljoprivrede,

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

Microsoft Word - Prav.Struc.us doc

Microsoft Word - Prav.Struc.us doc На основу члана 15, тачка 10. Статута Ветеринарске коморе Србије, Скупштина Ветеринарске коморе Србије на седници одржаној 12. aprila 2008. године донела je ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ВЕТЕРИНАРА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛA Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: П Р И Ј А В А З А С П Р О В О Ђ Е Њ Е Ј А В Н О Г Р А Д А 2 0 1 8 О С Н О В Н И П О Д А Ц

Више

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар 2018. године На основу члана 15. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо савеза Србије дана 28.12.2018. године

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

ZvaniĊan prevod sa francuskog

ZvaniĊan prevod sa francuskog На основу члана 38. Статута Бејзбол савеза Србије од 18. 03. 2012. године, Управни одбор Бејзбол савеза Србије је на седници 26.01.2013. године донео ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

Microsoft Word - 3._Pravilnik_o_sufinanciranju_programa_za_perspektivne_sportase .docx

Microsoft Word - 3._Pravilnik_o_sufinanciranju_programa_za_perspektivne_sportase .docx Na temelju odredbe članka 13. i 14. Statuta Samoborskog športskog saveza Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza, na sjednici održanoj 20. lipnja 2016. godine donio je PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU PROGRAMA

Више

ZAKON O SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze sportista i ostalih fizičkih lica u sis

ZAKON O SPORTU (Sl. glasnik RS, br. 10/2016) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze sportista i ostalih fizičkih lica u sis ZAKON O SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze sportista i ostalih fizičkih lica u sistemu sporta, pitanja vezana za pravni položaj, organizaciju

Више

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja ЗАКОН О ЗВАЊИМА KOJA СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Члан 1. Овим законом уређују се звања која се стичу завршетком студија на лиценцираним студијским програмима који се изводе на лиценцираним високошколским

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА На основу члана 7. Статута Боксерског савеза Србије, Управни одбор Боксерског савеза Србије на седници одржаној 02.11.2015. године доноси ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2015. УПРАВНИ

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Zakon o transportu opasnog tereta

Zakon o transportu opasnog tereta AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA - prečišćeni

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI 11000 Beograd тел.011/715-7463 факс: 011/33-76-097 е-mail: sport@beograd.gov.rs w w w. b e o g r a d. r s

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају Члан 1. У Закону о превозу терета у друмском саобраћају ( Службени гласник Р

Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају Члан 1. У Закону о превозу терета у друмском саобраћају ( Службени гласник Р Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају Члан 1. У Закону о превозу терета у друмском саобраћају ( Службени гласник РС, број 68/15) у члану 1. став 3. тачка 2) мења се

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

Uvodne napomene

Uvodne napomene На основу члана 26. Статута Фото савеза Србије, Скупштина ФСС, одржана дана 15.06.2019. године у Крагујевцу, доноси ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ЗВАЊА У ФОТО САВЕЗУ СРБИЈЕ Звања у ФСС су: - Излагачка звања - Уметничка

Више

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Organizacioni odbor Tehnički delegate Sudijski kolegijum

Више

Microsoft Word - 03_registracioni pravilnik_konacni

Microsoft Word - 03_registracioni pravilnik_konacni RVAČKI SAVEZ SRBIJE BEOGRAD REGISTARCIONI PRAVILNIK RVAČKOG SAVEZA SRBIJE 2012.g. 1 Na osnovu Člana 32. Statuta Rvačkog Srbije, člana 102 Zakona o sportu i člana 2. Sportskih pravila Izvršni odbor Rvačkog

Више

Microsoft Word - JAVNI POZIV za stipendije u 2011[1].doc

Microsoft Word - JAVNI POZIV za stipendije u 2011[1].doc На основу члана 9 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената ("Службени лист Града Ниша", број 49/2005 и 49/2006), Kомисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената Града

Више

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСС ИНФОРМАТОР Могућности уписа на курсеве које организује Фудбалски савез Србије (као и

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСС ИНФОРМАТОР Могућности уписа на курсеве које организује Фудбалски савез Србије (као и ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСС ИНФОРМАТОР Могућности уписа на курсеве које организује Фудбалски савез Србије (као и надлежни фудбалски региони): I УЕФА програми: 1. УЕФА

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2016. ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Управни одбор Пливачког савеза централне

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudskih veštaka (u daljem tekstu: veštak), postupak upisa

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

Na osnovu člana 29. Statuta Sportskog saveza općine Cazin, Izvršni odbor Saveza na sjednici održanoj u Cazinu, godine usvojio je: 1. OPĆE

Na osnovu člana 29. Statuta Sportskog saveza općine Cazin, Izvršni odbor Saveza na sjednici održanoj u Cazinu, godine usvojio je: 1. OPĆE Na osnovu člana 29. Statuta Sportskog saveza općine Cazin, Izvršni odbor Saveza na sjednici održanoj u Cazinu, 04.12.2014. godine usvojio je: 1. OPĆE ODREDBE P R A V I L A za izbor sportiste godine Član

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Сл. гласник РС, бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство Републике Србије. Члан 2 Држављанство Републике Србије

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ДОДЕЛУ БРОЈА КРОВНЕ

Више

Zahtev

Zahtev Надлежни орган: Министарство привреде Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ А: 1.1 Пословно име/назив: Адреса седишта: Особа за контакт (телефон):

Више

На основу члана 57

На основу члана 57 На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 52/11, 55/13 - даље: Закон) и члана чл. 39. ст. 1. т. 1. Статута Основне школе Војвода

Више

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији ( Службени гласник Републике Србије бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

1-Oglas za prijem pripravnika u dodatni pripravnici po Odluci objava _

1-Oglas za prijem pripravnika u dodatni pripravnici po Odluci objava _ Na osnovu člana 9. stav 1. tačka b) Pravilnika o radu Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo broj: NO-36810/16-41/5. od 07.12.2016. godine, broj: NO-23422/18-80.17. od 18.09.2018. godine i

Више

PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI SAVATE SAVEZA SRBIJE Ruma,

PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI SAVATE SAVEZA SRBIJE Ruma, PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI SAVATE SAVEZA SRBIJE Ruma, 12.02.2017. Na osnovu člana 100. Zakona o sportu i člana 14. 56. i 76. Statuta Savate Saveza Srbije, Upravni odbor Savate Saveza Srbije na sednici,

Више

HRVATSKA KOMORA

HRVATSKA KOMORA HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA Na temelju članka 15. i 26. Zakona o sestrinstvu ("Narodne novine" br. 121/03., 117/08 i 57/11),i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara Vijeće Komore

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Број: 07

Број: 07 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ Вука Караџића бр. 1, Бањалука, тел: 051/228-282, факс: 051/227-863, www.mpoo.org, е-mail: mpoo@mpoo.vladars.net Број: 07/5.4.2/248-5-43/19

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

N A C R T ZAKON O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se identifikacija, određivanje i zaštita krit

N A C R T ZAKON O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se identifikacija, određivanje i zaštita krit N A C R T ZAKON O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se identifikacija, određivanje i zaštita kritične infrastrukture Crne Gore (u daljem tekstu: kritična

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА "ЗАПАД"

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА ЗАПАД На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Војводине (Скупштина Фудбалског савеза Војводине од 24. фебруара 2012), Извршни одбор ФС Војводине, на X седници одржаној 11. фебруара 2014. године усвојио

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

PRAVILNIK  O  TAKMIČENJU КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ АВГУСТ 2012. ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2011/2012 1. НОРМАТИВНА АКТА КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,

Више

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче 1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмичење СОРВ, на седници одржаној 19. фебруара 2018. године,

Више

OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od godine i stupio na snagu godine.. ZA

OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od godine i stupio na snagu godine.. ZA OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od 27.11.2013. godine i stupio na snagu 05.12.2014. godine.. ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom На основу члана 43. став 1. тачка 29. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број 201/18 и 207/19) и члана 30. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета

Више

Microsoft Word - Plan i program rada SHLS za 2014 godinu

Microsoft Word - Plan i program rada SHLS za 2014 godinu PLAN I PROGRAM RADA SAVEZA HOKEJA NA LEDU SRBIJE za 2014. godinu U skladu sa članovima 9, 10 i 33 Statuta Saveza hokeja na ledu Srbije, Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014 2018.

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA

MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA Na osnovu odredbi člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 23/17), a u skladu s Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda načina i rokova raspodjele budžetskih korisnika

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени гласник РС, бр. 40/15), у члану 7. став 2. мења се

Више

Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za lov i lovne karte, bližim uslovima i načinu njihovog izdavanja i oduzimanja, kao i visini naknade za izdavan

Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za lov i lovne karte, bližim uslovima i načinu njihovog izdavanja i oduzimanja, kao i visini naknade za izdavan Na osnovu člana 61 stav 4 Zakona o divljači i lovstvu ("Službeni list CG", broj 52/08), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donijelo je Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za lov i

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више