PREDGOVOR Do donošenja Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (Nar. nov., br, 142/97), područje javne nabave bilo je regulirano podzakonskim

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PREDGOVOR Do donošenja Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (Nar. nov., br, 142/97), područje javne nabave bilo je regulirano podzakonskim"

Транскрипт

1

2 PREDGOVOR Do donošenja Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (Nar. nov., br, 142/97), područje javne nabave bilo je regulirano podzakonskim propisima. Usprkos nedostacima taj je Zakon značio početak modernog uređivanja sustava javna nabave. Zakonom o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 117/01 i 92/05) započelo je usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim na tom području. Donošenjem Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 110/07) i odgovarajućih podzakonskih akata, usklađivanje propisa koji reguliraju područje javne nabave u Republici Hrvatskoj s propisima Europske unije, u većoj je mjeri bilo dovršeno. Tijekom skoro jednogodišnje primjene toga Zakona (stupio je na snagu 1. siječnja 2008.) uočene su određene nejasnoće, dvojbe te da određena pitanja nisu regulirana ili nisu dovoljno regulirana, pa je u tom smislu trebalo intervenirati u propise. Nadalje, u tom razdoblju izmijenjeni su i propisi Europske unije koji reguliraju javnu nabavu, zbog čega je valjalo na odgovarajući način uskladiti Zakon o javnoj nabavi i podzakonske propise. Donošenjem novog Zakona o koncesijama (Nar. nov., br. 125/08) i Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Nar. nov., br. 129/08) primjena načela, postupaka i jedinstvene pravne zaštite javne nabave proširena je i na postupke dodjele koncesija i odabir partnera u projektima javnoprivatnog partnerstva, što je trebalo popratiti odgovarajućim izmjenama propisa o javnoj nabavi. To su i glavni razlozi zbog kojih je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 125/08), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Nar. nov., br. 4/09) i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 4/09). U ovoj knjizi dajemo prikaz, komentar, obrazloženja i nužna objašnjenja odredaba Zakona o javnoj nabavi i uredaba donesenih na temelju njega, radi lakšeg provođenja postupaka javne nabave u svakodnevnoj praksi, s posebnim naglaskom na novine koje donosi Novela Zakona.

3 Uz autorske, stručne radove, knjiga sadržava i pročišćeni tekst Zakona o javnoj nabavi s abecednim kazalom pojmova i pročišćeni tekst Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave, Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama te Uredbe o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi. UREDNIŠTVO

4 SADRŽAJ PREDGOVOR 5 Dražen Ivanušec dipl. oec., ravnatelj Uprave za sustav javne nabave Ministarstva rada, gospodarstva i poduzetništva PRIKAZ NAJVAŽNIJIH IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI 1. UVOD PREGLED IZMJENA I DOPUNA KROZ DIJELOVE ZAKONA Dio - opće odredbe Izuzeća od primjene zakona- (čl. 5.) »Antikompcijska klauzula«- (čl. 5c) Nabava za potrebe obrane (čl. 10.) Profesionalizacija javne nabave (čl. 12.a) Postupak javne nabave za javne naručitelje (2. Dio) Posebne odredbe za naručitelje koji obavljaju djelatnost na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga (3. Dio) Nabava male vrijednosti (4. Dio) Pravna zaštita (5. Dio) Tijelo nadležno za sustav javne nabave (6. Dio) Prekršajne odredbe (7. Dio) Prijelazne i završne odredbe (8. Dio) DODACI ZAKONU PODZAKONSKI AKTI ZAKLJUČNO 28

5 Glorija Raguž, dipl. oec., voditeljica Odsjeka za razvoj sustava javne nabave u Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva PLAN I PREDMET NABAVE 1. UVOD REFORMA SUSTAVA JAVNE NABAVE PLANIRANJE U SUSTAVU JAVNE NABAVE I POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE Ciljevi planiranja javne nabave Uvjeti za početak postupka javne nabave PLAN NABAVE Bitni koraci u izradi plana nabave Sadržaj plana nabave PREDMET NABAVE Definiranje predmeta nabave sukladno izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi Primjena Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) PLAN NABAVE I TIJEK OPISA PREDMETA NABAVE Tijek izrade opisa predmeta nabave Planiranje i analiza Konzultacije i prikupljanje informacija Pisani nacrt popisa svake stavke predmeta nabave Provjeravanje točnosti opisa predmeta nabave Dostupnost opisa nabave ponuditelju u okviru nadmetanja Upravljanje izmjenama opisa predmeta nabave i ispravak opisa predmeta nabave PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE Vrijednost nabave Procijenjena vrijednost nabave ZAKLJUČAK 52

6 Ante Loboja, dipl. iur., stručni savjetnik u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave POSTUPCI JAVNE NABAVE I DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 1. UVOD OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE OGRANIČENI POSTUPAK JAVNE NABAVE PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE Pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave NATJECATELJSKI DIJALOG NATJEČAJ NABAVA MALE VRIJEDNOSTI DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE Pojam Podaci o naručitelju Podaci o predmetu nabave Podaci koji se odnose na sposobnost gospodarskih subjekata Dokaz o nekažnjavanju Sudjelovanje podizvoditelja/podisporučitelja Podaci koji se odnose na oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost ili način promjene cijene Valuta ili valute u kojima cijena ponude može biti izražena Rok, način i uvjeti plaćanja i rok valjanosti ponude Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva Kriterij odabira ponude Jezik ponude Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda Bitni uvjeti ugovora ili prijedlog ugovora Potrebne izjave Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju Pouka o pravnom lijeku Ostali bitni uvjeti ZAKLJUČNO 92

7 Teja Kolar, dipl. iur., načelnica Odjela za analizu postupaka u sustavu javne nabave u Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva OKVIRNI SPORAZUM 1. UVOD PRAKTIČNI PRIMJERI POSTUPAK JAVNE NABAVE KOJI PRETHODI SKLAPANJU OKVIRNOG SPORAZUMA ODLUKA O ODABIRU I SKLAPANJE OKVIRNOG SPORAZUMA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA ZAKLJUČAK 115 Zoran Vuić, dipl. iur., stručni savjetnik u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave DOKAZI SPOSOBNOSTI I KRITERIJI ZA ODABIR 1. UVOD ISKLJUČENJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA IZ SUDJELOVANJA U POSTUPKU JAVNE NABAVE Razlozi obvezatnog isključenja gospodarskih subjekata iz sudjelovanja u postupku javne nabave Razlozi za isključenje gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u postupku javne nabave prema određenju naručitelja Utvrđivanje trenutka postojanja sposobnosti Uvjeti sposobnosti Dokaz pravne i poslovne sposobnosti Dokaz o nekažnjavanju Dokaz financijske sposobnosti Dokaz tehničke i stručne sposobnosti 131

8 2.9. Dokaz sposobnosti drugih gospodarskih subjekata i zajednica ponuditelja Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem Dokazivanje sposobnosti podizvodača/podisporučitelja i zajedničkih ponuditelja KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE PREGLED, OCJENA PONUDA I ISKLJUČENJE PONUDA PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE 140 Ivančica Marinović, dipl. oec., načelnica Odjela za elektroničku potporu sustava javne nabave u Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva OBJAVE I EVIDENCIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVE 1. NOVINE U VEZI S OBJAVLJIVANJEM Obavijesti koje se ne moraju objaviti Nove objave ČESTO POSTAVLJENA PITANJA OKO OBJAVA Objavljivanje Obavijesti o sklopljenom ugovoru Nedopustivost navođenja»sukladno Zakonu«i sl Objavljivanje krivog obrasca PREGLED OBJAVA OD PONUDITELJA EVIDENCIJE I STATISTIČKA IZVJEŠĆA 162 Dragica Markanović, dipl. iur., članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA,SKLAPANJE I NIŠTETNOST UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 1. UVOD ŽALBA 171

9 3. POSTUPANJE NARUČITELJA U SVEZI S IZJAVLJENOM ŽALBOM ODLUKE DRŽAVNE KOMISIJE PRIVREMENE MJERE ZAHTJEV ZA NASTAVAK POSTUPKA JAVNE NABAVE TROŠKOVI, NAKNADA I PRISTOJBA ZAPISNICI I USMENA RASPRAVA SUDSKA ZAŠTITA I SUPSIDIJARNA PRIMJENA PROPISA GRAĐANSKOPRAVNE ODREDBE OVLASTI TIJELA NADLEŽNOG ZA SUSTAV JAVNE NABAVE ZAKLJUČAK ZAKON O JAVNOJ NABAVI (Nar. nov., br. 110/07 i 125/08) - redakcijski pročišćeni tekst ZAKON O JAVNOJ NABAVI Dio: OPĆE ODREDBE Dio: POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA JAVNE NARUČITELJE Dio: POSEBNE ODREDBE ZA NARUČITELJE KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST NA PODRUČJU VODOOPSKRBE, ENERGETIKE, PROMETA I POŠTANSKIH USLUGA Dio: NABAVA MALE VRIJEDNOSTI Dio: PRAVNA ZAŠTITA Dio: TIJELO NADLEŽNO ZA SUSTAV JAVNE NABAVE Dio: PREKRŠAJNE ODREDBE Dio: PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 324 Dodatak I.: POPIS DJELATNOSTI U GRADITELJSTVU (JAVNI RADOVI) 326 Dodatak II.: POPIS USLUGA II. A i II. B 330 Dodatak III.: POPIS ROBE ZA POTREBE OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE 332

10 Dodatak IV.: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 338 Dodatak V.: SADRŽAJ OBJAVA - PODACI KOJI MORAJU BITI UKLJUČENI U OBJAVI 339 Dodatak VI.: OBILJEŽJA OBJAVA 350 Dodatak VII.: ZAHTJEVI VEZANI UZ UREĐAJE ZA ELEKTRONIČKO ZAPRIMANJE PONUDA, ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE, ZAHTJEVA ZA KVALIFIKACIJOM I NATJEČAJNIH RADOVA U NATJEČAJIMA 351 KAZALO POJMOVA UZ ZAKON O JAVNOJ NABAVI UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE (Nar. nov., br. 13/08, 77/08 i 4/09)- redakcijski pročišćeni tekst UREDBA O NAČINU IZRADE I POSTUPANJU S DOKUMENTACIJOM ZA NADMETANJE I PONUDAMA (Nar. nov., br. 13/08 i 4/09)- redakcijski pročišćeni tekst UREDBA O SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI (Nar. nov., br. 14/08 i 4/09)- redakcijski pročišćeni tekst - 411

TEB-ov priručnik SUSTAV JAVNE NABAVE Sadržaj SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni Zakon o javnoj nabavi

TEB-ov priručnik SUSTAV JAVNE NABAVE Sadržaj SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni Zakon o javnoj nabavi SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni 1-1-1 Zakon o javnoj nabavi 1-1-2 Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 1-1-3 Zakon o elektroničkom

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Tel: 022/ , Fax: 022/ OIB: Posl.Br.: 2509/2017 Tisno, godine Temeljem članka 1

Tel: 022/ , Fax: 022/ OIB: Posl.Br.: 2509/2017 Tisno, godine Temeljem članka 1 Tel: 022/ 439-257, Fax: 022/438-188 www.jezinac.hr kontakt@jezinac.hr OIB: 51893359623 Posl.Br.: 2509/2017 Tisno, 31.12.2017. godine Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora sektorska nabava Rez

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora sektorska nabava Rez Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora sektorska nabava Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/25/EU Odjeljak

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Microsoft Word - Obrasci.doc

Microsoft Word - Obrasci.doc NABAVA MALE VRIJEDNOSTI POZIV NA NADMETANJE I. ODJELJAK: JAVNI NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT MBS: Ured(i)/mjesto(a) za kontakt: Referent/nadležna osoba: Internetska adresa(e) (ako je

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva

Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva Podi Sibenik d.o.o. dana 29. lipnja 2017. godine donosi

Више

Microsoft Word - Obrasci.doc

Microsoft Word - Obrasci.doc I. ODJELJAK: NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT POZIV NA NADMETANJE - SEKTOR MBS: Ured(i)/mjesto(a) za kontakt: Referent/nadležna osoba: Internetska adresa(e) (ako je određena): Glavna adresa

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

UREDBA

UREDBA Obavijest o namjeri sklapanja ugovora o radovima koncesionara koji nisu javni naručitelji Odjeljak I: Koncesionar javnih radova I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo)

Више

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA L

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA L Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA L I V N O PLAN JAVNIH NABAVA U MINISTARSTVU GRADITELJSTVA,

Више

Na temelju članaka 3

Na temelju članaka 3 Na temelju članaka 3.,4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,

Више

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA G R A D S E NJ KLASA: 406-01/19-01/107 URBROJ: 2125-03/03/15-19-03 Senj, 18. srpnja 2019. g. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE Nazorova 23 52100 PULA MB: 3203794 tel: (052) 529-000 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Evidencijski broj nabave 01/2009 E-MV OTVORENI

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Grad Umag OIB: Poštanska adresa: G. Garib

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Grad Umag OIB: Poštanska adresa: G. Garib Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Grad Umag OIB: 84097228497 Poštanska adresa: G. Garibaldi 6 Mjesto: Umag Poštanski broj: 52470 Država: Hrvatska

Више

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA KUTINA, Crkvena 57 Tel/fax: 044/ KLASA: /16-01/69 UR.BROJ: 21

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA KUTINA, Crkvena 57 Tel/fax: 044/ KLASA: /16-01/69 UR.BROJ: 21 OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA 44 320 KUTINA, Crkvena 57 Tel/fax: 044/683-277 E-mail: skola@os-mate-lovraka-kt.skole.hr KLASA: 406-01/16-01/69 UR.BROJ: 2176-37-01-16-2 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatska poljoprivredna agencija Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci Broj telefona: (+385

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, OIB 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 50 / 2014 BROJ NADMETANJA: OTP 23 / 14 OKVIRNI SPORAZUM: 2 / 14 Z A P

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A

R E P U B L I K A  H R V A T S K A Na temelju članka 26. stavka 1. i članka 27. Zakona o koncesijama ( Narodne novine br. 143/12), članka 12. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: Poštanska

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: Poštanska Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: 10383308860 Poštanska adresa: Trg Ante Starčevića 2 Mjesto: Osijek Poštanski

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

Obavijest o sklopljenom ugovoru

Obavijest o sklopljenom ugovoru Obavijest o sklopljenim ugovorima Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Grad Dubrovnik OIB: 21712494719 Poštanska adresa: Pred Dvorom 1 Mjesto: Dubrovnik Poštanski

Више

SADRŽAJ PREDGOVOR... 5 Domagoj Franjo Frntić, dipl. iur., predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu NOVINE U RADNIM ODNOSIMA PREMA PRIJEDLOGU ZAKONA

SADRŽAJ PREDGOVOR... 5 Domagoj Franjo Frntić, dipl. iur., predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu NOVINE U RADNIM ODNOSIMA PREMA PRIJEDLOGU ZAKONA PREDGOVOR... 5 Domagoj Franjo Frntić, dipl. iur., predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu NOVINE U RADNIM ODNOSIMA PREMA PRIJEDLOGU ZAKONA O RADU IZ 2014. 1. UVODNO O PRIJEDLOGU NOVOG ZAKONA O RADU,

Више

Obavijest o sklopljenom ugovoru

Obavijest o sklopljenom ugovoru Obavijest o sklopljenim ugovorima Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. OIB: 02994650199

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Turistička zajednica Općine Brela Trg Alojzija Stepinca b.b., 21322 Brela Broj telefona: (+385

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK O provedbi jednostavne nabave

Microsoft Word - PRAVILNIK O provedbi jednostavne nabave Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, br. 120/16 ) i članka 23. Statuta Psihijatrijske bolnice Rab, Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice Rab na svojoj 49. sjednici održanoj

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Put Duilova 11 (p.p. 288), 21 Split Broj telefona:

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: Poštanska

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: Poštanska Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: 10383308860 Poštanska adresa: Trg Ante Starčevića 2 Mjesto: Osijek Poštanski

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Narodne novine d.d. OIB: Poštanska adresa

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Narodne novine d.d. OIB: Poštanska adresa Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Narodne novine d.d. OIB: 64546066176 Poštanska adresa: Savski gaj XIII. put 6 Mjesto: Zagreb Poštanski broj:

Више

Sluzbeni glasnik 1/14.indd

Sluzbeni glasnik 1/14.indd Broj: 1 - GOD. XIII. 2014. Krapina, 01. 02. 2014. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi ISSN 1845-7711 S A D R Ž A J AKTI GRADONAČELNIKA 1. Plan prijma u službu u Ured gradonačelnika i Upravne odjele

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja Matije Gupca 2, 44250 Petrinja Broj telefona: (+385

Више

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Klasa: /17-01/25 Urbroj: / Ev. broj nabave: Dubrovnik, /JN ~~~~= ZAPISNIK O

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Klasa: /17-01/25 Urbroj: / Ev. broj nabave: Dubrovnik, /JN ~~~~= ZAPISNIK O OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Klasa: 406-03/17-01/25 Urbroj: 191-2.24.4/2-17-07 Ev. broj nabave: Dubrovnik, 11.09.2017. 1-39-17/JN ~~~~=--------- ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA Otvaranje ponuda

Више

PRIPREMA JAVNE NABAVE, PROVEDBA POSTUPKA TE IZVRŠENJE UGOVORA prema ZJN-u i provedbenim propisima Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16; d

PRIPREMA JAVNE NABAVE, PROVEDBA POSTUPKA TE IZVRŠENJE UGOVORA prema ZJN-u i provedbenim propisima Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16; d PRIPREMA JAVNE NABAVE, PROVEDBA POSTUPKA TE IZVRŠENJE UGOVORA prema ZJN-u i provedbenim propisima Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16; dalje: ZJN), utvrđuje pravila o postupku javne nabave

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Narodne novine d.d. OIB: Poštanska adresa

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Narodne novine d.d. OIB: Poštanska adresa Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Narodne novine d.d. OIB: 64546066176 Poštanska adresa: Savski gaj, XIII. put 6 Mjesto: Zagreb Poštanski

Више

Microsoft Word - Poziv na dostavu ponuda

Microsoft Word - Poziv na dostavu ponuda OSNOVNA ŠKOLA BLATO M B 3 0 8 0 7 9 0 1. Ulica br 25/2 TEL/ FAX 020 851 233 20 271 Blato, p.p. 34 020 851 333 e - mail os-blato@du.ht.hr ž.r. 2330003 1100059533 os-blato@os-blato.skole.hr REPUBLIKA HRVATSKA

Више

(Microsoft Word - Obavijest - dimnja\350ar _003_.doc)

(Microsoft Word - Obavijest - dimnja\350ar _003_.doc) REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD IVANEC GRADONAČELNIK KLASA:406-01/16-01/45 URBROJ: 2186/12-02/02-17-4 Ivanec, 14. veljače 2017. Na temelju članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 4 OPĆINE RAŠA 28.lipnja 2017. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša ( Službene

Више

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju REPUBLIKA HRVATSKA REGIONE ISTRIANA Služba za javnu nabavu KLASA:406-01/13-01/01 URBROJ: 2163/1-02/1-14-11 Pula, 27. veljače 2014.g. ŽUPAN putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET: Prijedlog

Више

broj 14 JAVNE NABAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ Što naručitelji trebaju znati prije donošenja općeg akta o jednostavnoj nabavi Kako pripremiti opći akt o j

broj 14 JAVNE NABAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ Što naručitelji trebaju znati prije donošenja općeg akta o jednostavnoj nabavi Kako pripremiti opći akt o j broj 14 JAVNE NABAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ Što naručitelji trebaju znati prije donošenja općeg akta o jednostavnoj nabavi Kako pripremiti opći akt o jednostavnoj nabavi priprema akta, korak po korak Odredbe

Више

Obavijest o sklopljenom ugovoru

Obavijest o sklopljenom ugovoru Obavijest o sklopljenim ugovorima Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: 10383308860 Poštanska adresa: Trg Ante Starčevića 2 Mjesto:

Више

Microsoft Word - Obrasci.doc

Microsoft Word - Obrasci.doc POZIV NA NATJEČAJ Poziv objavljuje: Javni naručitelj Naručitelj I. ODJELJAK: JAVNI NARUČITELJ/NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT MBS: Dodatne informacije (obavijesti) daju: navedeni uredi

Више

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka 31012015 1 UVOD Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, Mesnička 32, 10000

Више

OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu Odluka o imenovanju stručnog povjer

OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu Odluka o imenovanju stručnog povjer OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu 2017....2 2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i provedbu postupka nabave male

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Društvene i druge posebne usluge sektorska nabav

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Društvene i druge posebne usluge sektorska nabav Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Društvene i druge posebne usluge sektorska nabava Direktiva 2014/25/EU Periodična indikativna obavijest

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: GRAD RAB OIB: Poštanska adresa: TRG MUNIC

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: GRAD RAB OIB: Poštanska adresa: TRG MUNIC Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: GRAD RAB OIB: 09555102027 Poštanska adresa: TRG MUNICIPIUM ARBA 2 Mjesto: RAB Poštanski broj: 51280 Država:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABA

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABA REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU ODRŽAVANJA FOTOKOPIRNIH STROJEVA KLASA: 406-01/19-05/09

Више

IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1

IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1 IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1 KLASA: 372-02/19-02/0002 URBROJ: 343-0602/01-19-010 Zagreb, 19. veljače 2019. godine OPĆI PODACI Naručitelj:

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagorska 16, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1) 3643

Више

Obrazloženje

Obrazloženje Obrazloženje Prijedloga odluke o komunalnom redu I. Uvodni dio Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 i 110/18, dalje u tekstu: Zakon) stupio je na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine.

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: Poštanska

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: Poštanska Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: 10383308860 Poštanska adresa: Trg Ante Starčevića 2 Mjesto: Osijek Poštanski

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Klinički bolnički centar Split Spinčićeva 1, 21 Split Broj telefona: (+385 21) 556 111 Broj

Више

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA,Školska 2. KLASA:333-06/18-01/11 URBROJ: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe T

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA,Školska 2. KLASA:333-06/18-01/11 URBROJ: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe T OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA,Školska 2. KLASA:333-06/18-01/11 URBROJ: 2176-36-01-18-02 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe TABLETI ZA UČENIKE Kutina, kolovoz 2018. SADRŽAJ: 1.

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Muzeji Hrvatskog zagorja OIB: Poštanska a

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Muzeji Hrvatskog zagorja OIB: Poštanska a Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Muzeji Hrvatskog zagorja OIB: 11298572202 Poštanska adresa: Samci 64 Mjesto: Gornja Stubica Poštanski broj:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU LUKA-VUKOVAR D.O.O. Vinkovci,

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 55 / 2016 BROJ NADMETANJA: OTP 25 / 16 Z A P I S N I K o pregledu i ocjeni

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, OIB 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 91 / 2013 BROJ NADMETANJA: OTP 39 / 13 Z A P I S N I K o pregledu i ocjeni

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OPĆINA BRDOVEC OIB: Poštanska adresa: TRG

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OPĆINA BRDOVEC OIB: Poštanska adresa: TRG Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OPĆINA BRDOVEC OIB: 14722979018 Poštanska adresa: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 Mjesto: PRIGORJE BRDOVEČKO /

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Nasadi d.o.o. Zadar OIB: Poštanska adresa

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Nasadi d.o.o. Zadar OIB: Poštanska adresa Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Nasadi d.o.o. Zadar OIB: 76576861981 Poštanska adresa: Perivoj Vladimira Nazora 1 Mjesto: Zadar Poštanski

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Grad Makarska OIB: Poštanska adresa: Obal

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Grad Makarska OIB: Poštanska adresa: Obal Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Grad Makarska OIB: 53515145212 Poštanska adresa: Obala kralja Tomislava 1 Mjesto: Makarska Poštanski broj:

Више

«Halauk» d

«Halauk» d REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA VELIKI GRĐEVAC KLASA: 406-01/15-01/03 URBROJ: 2127-02-19-15-01 Veliki Grđevac, 19.10.2015. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PROVEDBU

Више

Microsoft Word - Odluka_ o_ nabavi_ komunalne_ opreme_ za_ traktor.docx

Microsoft Word - Odluka_ o_ nabavi_ komunalne_ opreme_ za_ traktor.docx OPĆINA PUNITOVCI Odluka o odabiru najpovoljnije ponude; 09.08.2018. 1/3 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PUNITOVCI OPĆINSKA NAČELNICA KLASA: 300-01/18-01/20; URBROJ: 2121/05-03/18-01/3;

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: 1.MAJ LABIN d.o.o. OIB: Poštanska adresa:

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: 1.MAJ LABIN d.o.o. OIB: Poštanska adresa: Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: 1.MAJ LABIN d.o.o. OIB: 23557321379 Poštanska adresa: Vinež 81 Mjesto: LABIN Poštanski broj: 52220 Država:

Више

Stručno povjerenstvo za pripremu

Stručno povjerenstvo za pripremu JEDNOSTAVNA NABAVA Evidencijski broj: EVB 038-18 POZIV NA DOSTAVU PONUDA usluga servisnog održavanja i popravaka službenih vozila HBOR-a ponovljeni postupak Zagreb, svibanj 2019. Strossmayerov trg 9, 10000

Више

KLASA: /18-03/5 URBROJ: / *P/ * REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZAGREB, RADNIČKA

KLASA: /18-03/5 URBROJ: / *P/ * REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZAGREB, RADNIČKA KLASA: 406-07/18-03/5 URBROJ: 563-10/77-18-3 *P/5056072* REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 10 000 ZAGREB, RADNIČKA CESTA 80 MB: 1781286, OIB: 85828625994 broj telefona:

Више

PLETERNIČKI KOMUNALAC d

PLETERNIČKI KOMUNALAC d Josipa Kozarca 19 43500 Daruvar OIB: 51300447787 Telefon: 043 440 750 Telefaks: 043 331 357 P r e d m e t n a b a v e : Nabava kamenog materijala DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE / Otvoreni postupak javne nabave

Више

UREDBA

UREDBA Obavijest o rezultatima natječaja Ova obavijest uključuje: Javne naručitelje Sektorske naručitelje Odjeljak I: Javni/sektorski naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) OIB: Služba(e) za kontakt: Na pažnju

Више

GRAD POREČ

GRAD POREČ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PORENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 363-05/18-01/40 URBROJ: 2167/01-09/01-18-6 Poreč - Parenzo, 22. studenog 2018. Na temelju članka

Више

Školjić 15 Rijeka Tel: +385(51) Fax: +385(51) Naš znak: / Rijeka, 3. siječanj godine KD AUTOTROLE

Školjić 15 Rijeka Tel: +385(51) Fax: +385(51) Naš znak: / Rijeka, 3. siječanj godine KD AUTOTROLE Školjić 15 Rijeka 51000 Tel: +385(51) 564-408 Fax: +385(51) 330-330 Naš znak: 400-11-18/01-41-00-03-14-3 Rijeka, 3. siječanj 2018. godine KD AUTOTROLEJ d.o.o. NADZORNI ODBOR Predmet: Ugovor o osiguranju

Више

Broj: /

Broj: / Broj: 10-231-5/02-2019 Evidencijski broj nabave: JN 43-2019 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME ZA POTREBE HAZU u 2019. U Zagrebu, ožujak 2019. Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, HR-10000

Више

GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR SREDIŠNJA KNJIŽNICA MAĐARA U RH KRALJA TOMISLAVA BELI MANASTIR Tel: 031/ Faks.: 031/ g

GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR SREDIŠNJA KNJIŽNICA MAĐARA U RH KRALJA TOMISLAVA BELI MANASTIR Tel: 031/ Faks.: 031/ g GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR SREDIŠNJA KNJIŽNICA MAĐARA U RH KRALJA TOMISLAVA 2 31300 BELI MANASTIR Tel: 031/ 710-250 Faks.: 031/ 710-259 E-mail: gradskabm@vodatel.net U Belom Manastiru, 05. travnja

Више

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O OPIS POSLOVA I MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit Obavlja jednostavne upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne

Више

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169-

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169- Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: 333-01/16-03/27 Ur.br: 2169-30-02-16-02 Rab, 31.08.2016. PONUDITELJIMA Naručitelj

Више

01 Dragana Ribic

01 Dragana Ribic NOVI INSTITUTI IZ DIREKTIVA EU SADRŽANI U NOVOM ZJN Dragana Ribić, dipl.pravnik Novi instituti iz Direktiva EU JEDINSTVENI RJEČNIK JAVNIH NABAVKI (Common Procurement Vocabulary) JRJN - referentna nomenklatura

Више