На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке o организовању комуналне радне организације Градско зеленило у Новом Саду, као јавног

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке o организовању комуналне радне организације Градско зеленило у Новом Саду, као јавног"

Транскрипт

1 На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке o организовању комуналне радне организације Градско зеленило у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана 30. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа Градско зеленило Нови Сад од 19. октобра године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Градско зеленило Нови Сад, на 167. седници од 16. марта године, доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО НОВИ САД ЗА ГОДИНУ I. 1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа Градско зеленило Нови Сад за годину у поглављу: 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА, у тачки: 4.1. иране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за годину, Прилог 3а мења се и гласи: БИЛАНС УСПЕХА за период године Прилог 3а у 000 дин. Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП ИЗНОС ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 60 до 65, осим 62 и А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

2 у 000 дин. Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП ИЗНОС Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту Приходи од продаје робе на иностраном тржишту II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ) 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 50 до 55, 62 и 63 Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( ) I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

3 у 000 дин. Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП ИЗНОС VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) , осим 662, 663 и Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата Остали финансијски приходи II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) , осим 562, 563 и 564 И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( )

4 у 000 дин. Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП ИЗНОС Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата и Остали финансијски расходи II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) 1048 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА и 68, осим 683 и и 58, осим 583 и Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ К. ОСТАЛИ РАСХОДИ Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

5 у 000 дин. Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП ИЗНОС Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 део III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА С. НЕТО ДОБИТАК ( ) Т. НЕТО ГУБИТАК ( ) I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији 1069 У тачки: 4.2. Структура планираних прихода и расхода, после табеле ИЗВОРИ ПРИХОДА, део Укупни трошкови планирани за годину износе ,00 динара мења се и гласи: Укупни трошкови планирани за годину износе ,00 динара: 1 Набавна вредност продате робе ,00 2 Трошкови материјала ,00 3 Трошкови горива и енергије ,00 4 Трош. зарада, накнада зарада и ост. лични расходи ,00 5

6 5 Трошкови производних услуга ,00 6 Трошкови амортизације и резервисања ,00 7 Нематеријални трошкови ,00 8 Финансијски расходи ,00 9 Остали расходи ,00 УКУПНО: ,00* По билансу успеха укупни расходи Предузећа износе ,00 динара али су овде приказани умањени за ставку 13. Повећање/смањење вредности недовршене производње у износу од ,00 динара. 6

7 2. Поглавље: 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ мења се и гласи: 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ Прилог 13 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА у динарима Редни број ПОЗИЦИЈА Реализација (процена) у години за за за за Добра 1 Канцеларијски материјал , , , , ,00 2. Боје, лакови и разређивачи , , , , ,00 3. Производи за чишћење , , , , ,00 4. Пољопривредне алатке , , , , ,00 5. Рачунари и рачунарска опрема , , , , ,00 6. Водоводни и канализациони материјал , , , , ,00 7. Столарски материјал , , , , ,00 8. Грађевински материјал , , , , ,00 9. Вијци - вијчана роба , , , , , Браве, кључеви и шарке , , , , , Ситан алат за радионице , , , , , Разни ручни алати - алат за радионице , , , Саксије , , , , , Супстрати , , , ,00 7

8 у динарима Редни број ПОЗИЦИЈА Реализација (процена) у години за за за за Плодна земља , , , , , Универзални резервни делови , , , , , Радна одећа, специјална радна одећа и прибор , , , , , Горива , , , , , Мазива , , , , , за хемијску заштиту , , , , , Двогодишња расада - јесења расада , , , Луковице , , , Дендро репроматеријал , , , , Једногодишњи расад - летња расада , , Семе траве , , , , , Вештачко ђубриво , , , , , Малч , , , , , Садни материјал , , , , , Металургија , , , , , Бургије и ексери , , , , , Електроматеријал , , , , , Резервни делови за одржавање заливних система , , , , , Тонери за штампаче , , , , , Резервни делови за пољопривредне машине Stihl , , , , , Ножеви за пољопривредну механизацију , , , , , Акумулатори , , , , , Гуме за возила , , , , , Бетонска галантерија , , , , ,00 8

9 у динарима Редни број ПОЗИЦИЈА Реализација (процена) у години за за за за Електрична енергија , , , , , Цеви за заливање са чепом , , , , Резервни делови , , , , , Тресет , , , , Одливци за парковске клупе , , , , ,00 44 Бусен траве , , , , , Чамова грађа , , , , , Тракторска приколица , , , Ситна пољопривредна механизација , , , , Вертикална метална заштита , , , , Резервни делови за пољопривредну механизацију , , , , , Опрема за електронску наплату карата 51. Канцеларијски намештај , , , Ограда у новом расаднику , , , Пнеуматски систем за трактор Deutz Fahr , , , , Трактор , , , Мулчер , , , Сито за компост , Усисивач за лишће , , Тракторска хидраулична рука са тарупом , , , , Камион са утоварним сандуком , , Камионска цистерна , , , , Доставна возила , , ,00 61а. Полипропиленске цеви , , ,00 9

10 у динарима Редни број ПОЗИЦИЈА Реализација (процена) у години за за за за Добра на која се закон не примењује 62. Роба за даљу продају , , , , , Материјал за израду готових производа за даљу продају , , , , , Природни гас , , Збирно остала добра на која се закон не примењује , , , , ,00 Укупно добра: , , , , ,00 Услуге 1 Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Iveco , , , , ,00 2. Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Volvo , , , , ,00 3. Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице , , , , ,00 4. Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Škoda , , , , ,00 5. Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - JCB , , , , ,00 6. Услуге сервиса трактора , , , ,00 7. Мобилна телефонија , , , , ,00 8. Фиксна телефонија , , , , ,00 9. Легализација софтвера , , , , Услуга осигурања , , , , , Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд , , , , Услуге у области хортикулутуре , , , , , Ангажовање службе обезбеђења , , , , Израда студије "Заливни системи на јавним зеленим површинама у Новом Саду" Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду 16. Стручни надзор над извођењем радова на изградњи новог расадника , , , , , , ,00 10

11 у динарима Редни број ПОЗИЦИЈА Реализација (процена) у години за за за за Услуге на које се закон не примењује 17. Правни савети и заступања , , , , , Трошкови закупа пословног простора , , , , , Збирно остале услуге на које се закон не примењује , , , , ,00 Укупно услуге: , , , , ,00 Радови 1. Изградња заливних система , , , ,00 1а. Изградња и опремање трафо станице , , ,00 1б. Бушење, опремање и повезивање бунара , , ,00 2. Радови на које се закон не примењује , , , ,00 Укупно радови: , , , ,00 УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ , , , , ,00 Програмима пословања Предузећа за и годину није планирана набавка путничких возила. Доставна возила, чија се набавка планира за годину, ће се користити за превоз људи, ситне механизације и алата у граду и приградским насељима где употреба камиона није потребна. 11

12 3. У поглављу: 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА, став 10. мења се и гласи: Табелом ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА обухваћене су потпуно нове инвестиције са почетком финансирања у години, а чине их набавка опреме за редовну делатност Предузећа, радови на изградњи заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду као и израда пројектно техничке документације заливних система на јавним зеленим површинама чија би изградња уследила наредних година. Поред тога, за потребе новог расадника планирана је израда пројекта и изградња и опремање трафо станице као и израда пројектно техничке документације и бушење, опремање и повезивање бунара. Укупна вредност ових инвестиција износи ,00 динара и то: ,00 динара из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада и ,00 динара из сопствених извора. Став 12. мења се и гласи: Из сопствених, поред улагања у добра (опрема у вредности од ,00 динара), планирају се и улагања у услуге (прибављање пројекта, односно, пројектно техничке документације за изградњу заливних система на зеленим површинама и за потребе новог расадника у вредности од ,00 динара) и радови у новом расаднику ( ,00 динара). Став 13. мења се и гласи: Укупна вредност инвестиционих улагања износи ,90 динара, а динамика реализације, односно структура по изворима и намени је дата у следећим прегледима: Извор финансирања , , , ,90 Новог Сада , , , ,00 Укупно: , , , ,90 Врста инвестиција Добра , , , ,00 Радови , , , ,90 Услуге 0, , , ,00 Укупно: , , , ,90 12

13 У Прилогу 14. табела: ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА, мења се и гласи: ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА у динарима Редни број Назив инвестиционог улагања Извор средстава Година почетка финансирања Година завршетка финансирања Укупна вредност Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином ДОБРА , , , , ,00 1 Трактор, 6 ком. 2 Мулчер, 4 ком. 3 Сито за компост 4 Усисивач за лишће, 4 ком. 5 6 Тракторска хидраулична рука са тарупом Камион са утоварним сандуком, 2 ком. 7 Камионска цистерна 8 Доставна возила, 2 ком , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 13

14 у динарима Редни број Назив инвестиционог улагања Извор средстава Година почетка финансирања Година завршетка финансирања Укупна вредност Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином Рачунари и рачунарска опрема 10 Разни ручни алати - aлат за радионице 11 Тракторска приколица 12 Ситна пољопривредна механизација 13 Опрема за електронску наплату карата 14 Канцеларијски намештај 15 Ограда у новом расаднику 16 Пнеуматски систем за трактор Deutz fahr 17 Апарати и опрема за гашење пожара 18 Телефонски апарати 19 Клима уређаји 20 Бела техника 21 Цераде 22 Канцеларијска опрема 23 Колица за палете 24 Ручни виљушкар 25 Тахографи , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 14

15 у динарима Редни број Назив инвестиционог улагања Извор средстава Година почетка финансирања Година завршетка финансирања Укупна вредност Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином РАДОВИ ,00 0, , , ,00 1 Изградња заливних система 2 Изградња и опремање трафо станице , , , , , , , ,00 3 Бушење, опремање и повезивање бунара , , , ,00 УСЛУГЕ ,00 0, , , ,00 1 Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду , , , ,00 2 Израда пројекта ИДП монтажно бетонске трафо станице , , , ,00 3 Израда пројектно техничке документације за бушење, опремање и повезивање бунара , , , ,00 Укупно: , , , , ,00 15

16

17 826. страна Броj 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 14. април На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16 и 55/17), Скупштина Града Новог Сада на XXXIV седници од 13. априла године, доноси Р Е Ш Е Њ Е 1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за годину, коју је Управни одбор Културног центра Новог Сада, Нови Сад донео на седници одржаној 2. марта године. 2. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Сада. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Број: 6-3/ /1-I 13. април године НОВИ САД Председник Здравко Јелушић, с.р. 363 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16 и 55/17), Скупштина Града Новог Сада на XXXIV седници од 13. априла године, доноси Р Е Ш Е Њ Е О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИСАЧ, КИСАЧ ЗА ГОДИНУ 1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар Кисач, Кисач за годину, коју је Управни одбор Установе за културу и образовање Културни центар Кисач, Кисач донео на 76. седници одржаној 26. марта године. 2. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Сада. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Број: 6-3/ /1-I 13. април године НОВИ САД Председник Здравко Јелушић, с.р. 364 На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације Градско зеленило у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, брoj 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на ХXXIV седници од 13. априла године, доноси Р Е Ш Е Њ Е О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО НОВИ САД ЗА ГОДИНУ I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа Градско зеленило Нови Сад за годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Градско зеленило Нови Сад донео на 167. седници од 16. марта године. II. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Сада. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Број: / I 13. април године НОВИ САД Председник Здравко Јелушић, с.р. 365 На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације Водовод и канализација у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXIV седници од 13. априла године, доноси Р Е Ш Е Њ Е О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа Водовод и канализација Нови Сад за годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Водовод и канализација Нови Сад донео на 54. седници од 23. марта године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

- л о г о -

-  л   о   г   о  - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр Прилог 3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Процена 2014 1 2 3 4 5 A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ

Више

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица Попуњава друго правно лице Матични број 06022413 Шифра делатности 9319 ПИБ 100284421 Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица), Благоја Паровића 150 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Више

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, брoj 9/13) и члана 25. став 1. тачка 4. Статута

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ Нови Сад, јун године 1

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ Нови Сад, јун године 1 О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ Нови Сад, јун 2018. године 1 На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: 8099545 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2016. у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП 01.01-31.12.2015. Претходна година План

Више

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUB JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUBOTICA-TRANS ZA 2014.GODINU ОSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA

Више

Microsoft Word - Prva izmena Programa posl JKP Sub pijace 2017

Microsoft Word - Prva izmena Programa posl JKP Sub pijace 2017 PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2017. GODINU ЈКП «СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ» СУБОТИЦА SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA JKP «SUBOTIČKE TRŽNICE» SUBOTICA SEDIŠTE: SUBOTICA, Đure Đakovića 23/1 DELATNOST:

Више

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG Пери извештавања: 0.0.4 до 3.2.4 Гишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA RAVNAJA AD Матични број (МБ): 07627 Поштански број и

Више

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА РАЈКО ПОЛЕДИЦА 09039508100 33-09039508 10033 Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033 DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033, c=rs Date: 2019.05.13 12:12:20 +02'00' Obrazac

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Druga izmena programa 2017 konačno

Druga izmena programa 2017 konačno ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4 претежна делатност: 3811 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 070859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.07.2014. године - 30.09.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна Планирано за 01.01.-

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 07190859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.10.2014. године - 31.12.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна година Планирано

Више

Obrazac

Obrazac ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ

Више

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године тачка у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Про

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године тачка у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Про БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године тачка 3.2.2. у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Процена остварења 2016 1 2 3 4 5 A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРА

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРА НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРАД, 27.МАРТА 28-32 ДЕЛАТНОСТ: 7490 МАТИЧНИ БРОЈ: 07094094

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. Број: Датум: На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/16) и

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. Број: Датум: На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/16) и ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. Број: Датум: На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/16) и члана 36. Статута Дирекције за грађевинско земљиште

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 15 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 533 2. Одливи по основу дугорочних кредита 534 3. Одливи по основу краткорочних кредита 535

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

Beogradska berza a.d.

Beogradska berza a.d. Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

MergedFile

MergedFile Предузеће: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Матични број: 17001841 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 31.03.2019. у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Реализација 01.01-31.12.2018.

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун ПО

Предузеће:ЈП Војводинашуме Петроварадин Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун ПО Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин Матични број:08762198 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2018 у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година

Више

Образац 12

Образац 12 Образац 12 Јавно комунално стамбено предузеће Топола ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. Топола, април 2019.

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план УКУПНО Финансијски план БУЏЕТ Финансијски

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

novi logo mg

novi logo mg REPUBLIKA SRPSKA Banja Luka Bana Milosavljevića 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba tel/faks: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

на дан Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање

на дан Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање на дан 31.12.2014 Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање.20. 01.01.20. 2 3 4 5 АКТИВА А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ Б. СТАЛНА ИМОВИНА

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис УКУПНО БУЏЕТ СОПСТВЕНИ Република Аутон.покр. Општина/град донације

Више

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, брoj 9/13) и члана 25. став 1. тачка 4. Статута

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

АД КОМУНАЛАЦ БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7 Тел. : 055/ ; Факс : 055/ е-mail: Матични број : ЈИБ :

АД КОМУНАЛАЦ БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7 Тел. : 055/ ; Факс : 055/ е-mail: Матични број : ЈИБ : На основу члана члана 7. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Српске број:75/04) и члана 8. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у АД Комуналац Бијељина број: 3187/2015

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов

На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, брoj 47/16) и члана 25. став 1. тачка 4. Статута

Више

MergedFile

MergedFile ЈКСП МОРАВА, ЛАПОВО ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2017. до 30.09.2017. год. Лапово, 30.09.2017. Образац 12 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

Инвестициона улагања у периоду I – X ________________________________________

Инвестициона улагања у периоду I – X ________________________________________ Knjigovodstveno obuhvatanje ostalih poslovnih prihoda Klasa 6 - prihodi Prihodi su pozitivni ekonomski tokovi koji proizilaze iz prodaje proizvoda ili vršenja usluga preduzeća, kao i iz finansijskih plasmana,

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО СУБОТИЦА Број: /2018 Датум: ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ По

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО СУБОТИЦА Број: /2018 Датум: ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ По ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО СУБОТИЦА Број: 4008-1/2018 Датум: 07.06.2018. ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: БИЛАНС УСПЕХА у периоду у динарима Група рачун

Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: БИЛАНС УСПЕХА у периоду у динарима Група рачун Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: 8139679 БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2014. Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП 01.01-31.12.2013. Претходна година План

Више

4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције за

4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције за 4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених отпремнине и јубиларне награде у износу од

Више

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.0 do..0 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 999 BROJ ISKAZA: 0/0 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE "DIGITALIZUJ

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ пословно име: Јавно комунално предузеће ТРЖНИЦА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ пословно име: Јавно комунално предузеће ТРЖНИЦА ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: Јавно комунално предузеће ТРЖНИЦА Нови Сад седиште: Нови Сад претежна делатност: Изнајмљивање

Више

MergedFile

MergedFile ДРУГИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2017.ГОДИНУ Назив: ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин Седиште: Владике Николаја Велимировића

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ na dan godine Popunjava lice Matični : 97 Popunjava: Dubravka Ivanovic Šifra djelatnosti: 7 BROJ ISKAZA: 7/ Naziv: DRUŠTVENO PREDUZEĆE "STRELKOMERC" D.O.O.

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ Паркинг сервис Пожаревац ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ ЈКП Паркинг сервис Пожаревац Пожаревац, јун 2017. године САДРЖАЈ ТАБЕЛА Табела 1. Приказ

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12 Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године Београд,24.01.2019.године I ОСНОВНИ СТАТУСНИ

Више

JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA GODINU Beograd, maj godine

JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA GODINU Beograd, maj godine JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2018. GODINU Beograd, maj 2019. godine KLS Revizija d.o.o. Kosovska 17/II 11000 Beograd Srbija

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft Word - SES_2008

Microsoft Word - SES_2008 "SES" d.o.o. Beograd Vitanovačka br. 8 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail:kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /23-12 ДАНА: 25. јуна године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /23-12 ДАНА: 25. јуна године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/23-12 ДАНА: 25. јуна 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа

Више

MergedFile

MergedFile U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011 i 112/2015), članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih

Више

Obrazac ostalih dioničkih društava

Obrazac ostalih dioničkih društava OPĆI PODACI Obrazac OEIPD od 01.01. do 30.06.2016. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 01634 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Registar

Више

Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obraz

Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obraz Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obrazac je zaštićen i nisu dozvoljene izmjene. Osnovne podatke

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list

Microsoft Word - Sluzbeni list СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 13/2018 ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 22. март 2018. године ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕЛИЛО НАДЗОРНИ ОДБОР Трг Бранка Радичевића 1 Број : 42/2018 Датум: 26. фебруар 2018. године

Више

ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб Земун МБ ПИБ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за годину

ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб Земун МБ ПИБ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за годину ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб 11080 Земун МБ 07725531 ПИБ 100001046 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за 2019. годину Београд, август 2019. Поштовани акционари, пред вама

Више

Microsoft Word - Sajt_GMC_YU_DOO_2008

Microsoft Word - Sajt_GMC_YU_DOO_2008 "GMC-YU" d.o.o. Novi Sad Ticanova br.3 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2008. GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015. 120, 220, 125 и 225 121 и 221 (у хиљадама динара) Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА 122, 222,

Више

Model izvestaja

Model izvestaja "PROFILCO YU" d.o.o. Beograd Autoput za Novi Sad br. 118 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona

Више

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc)

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc) P R O S P E K T ZA IZDAVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA A.D. STAN-PROGRES-KALENIĆ NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

План набавки за годину ЈП МЛАДОСТ ОПОВО Обухвата: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈП " МЛАДОСТ" ОПОВО ЗА ГОДИНУ Датум усвајања: 30-Jan-18 Рб Укупно Пр

План набавки за годину ЈП МЛАДОСТ ОПОВО Обухвата: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈП  МЛАДОСТ ОПОВО ЗА ГОДИНУ Датум усвајања: 30-Jan-18 Рб Укупно Пр План набавки за 2018. годину ЈП МЛАДОСТ ОПОВО Обухвата: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈП " МЛАДОСТ" ОПОВО ЗА 2018. ГОДИНУ Датум усвајања: 30-Jan-18 Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а 22,150,000

Више

xlsx

xlsx Obrazac OP Prilog 20 OSNOVNI PODACI O BANCI VOLKSBANK A.D. BEOGRAD ( Poslovno ime I sediste) Bulevar Mihajla Pupina 165 G (Adresa) 20-13-200 (Telefoni sedista banke) Gordana Matic 20-13-201 (Predsednik

Више

Microsoft Word - Autocentar Petrovic 2008 sajt.doc

Microsoft Word - Autocentar Petrovic 2008 sajt.doc AUTOCENTAR PETROVIĆ DOO ŠABAC OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2017. године Децембар, 2017. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет набавке/ ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ

Више

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO I BILANS Klasa 0 Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina Postoje četiri osnovne grupe konta: 00- Upisani, a neuplaćeni kapital 01-Nematerijalna ulaganja 02-Nekretnine, postrojenja,

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Савет за комуналне делатности Број: 06-1/ I 21. јун 20

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Савет за комуналне делатности Број: 06-1/ I 21. јун 20 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Савет за комуналне делатности Број: 06-1/2019-670-I 21. јун 2019. године НОВИ САД СКУПШТИНИ ГРАДА НОВОГ САДА Савет

Више

Microsoft Word - 01 Naslovna i sadrzaj.docx

Microsoft Word - 01 Naslovna i sadrzaj.docx ENERGOPROJEKT OPREMA A.D., BEOGRAD GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU Beograd, April 2016. godine U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ( Službeni glasnik RS broj 31/2011), članom

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.07 do..07 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 9.99 BROJ ISKAZA: 08/07 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE

Више

fi

fi Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002

Више