Преузето са На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 1

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Преузето са На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 1"

Транскрипт

1 Преузето са На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Министар здравља доноси ПРАВИЛНИК о имунизацији и начину заштите лековима I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником уређују се услови, начин и индикације за спровођење имунизације, начин вођења евиденције о извршеној имунизацији, као и начин заштите лековима (у даљем тексту: хемиопрофилакса), начин вођења евиденције и извештавања о спроведеној заштити лековима. Спровођење имунизације и хемиопрофилаксе и обезбеђивање средстава за њихово спровођење има приоритет у односу на спровођење осталих мера у области здравствене заштите, у складу са законом којим се уређује заштита становништва од заразних болести (у даљем тексту: Закон) и законом којим се уређује здравствена заштита. За имунизацију против одређених заразних болести употребљавају се биолошки, односно имунолошки лекови у складу са законом. За хемиопрофилаксу туберкулозе, маларије, менингококне болести, ХИВ инфекције и других заразних болести по епидемиолошким индикацијама, употребљавају се одговарајући лекови у складу са законом. Имунизација и хемиопрофилакса се спроводе у складу са сажетком карактеристика лека. Члан 2. Имунизација се спроводи редовно као обавезна, препоручена и на лични захтев пацијента, а ванредно као обавезна или препоручена. Имунизација може бити активна и пасивна. Активна имунизација спроводи се вакцинацијом, односно ревакцинацијом. За активну имунизацију против одређених заразних болести употребљавају се вакцине произведене од живих, али ослабљених узрочника заразних болести или мртвих узрочника или њихових делова и измењених производа, као и вакцине добијене на бази савремене технологије укључујући и генетски инжењеринг. За пасивну имунизацију употребљавају се имуноглобулини хуманог порекла (имуноглобулини, хиперимуни гамаглобулини и моноклонска антитела).

2 Члан 3. Вакцинација против једне заразне болести спроводи се давањем појединачне вакцине, а против више заразних болести давањем комбинованих вакцина, или истовременим давањем више вакцина. За имунизацију у епидемији заразне болести могу се користити појединачна вакцина против заразне болести или комбинована вакцина која садржи компоненту против болести која се појавила у облику епидемије. Код истовременог давања више ињекционих вакцина, вакцине се дају у различите екстремитете. Ревакцинација против заразне болести, спроводи се давањем једне дозе одговарајуће појединачне, односно комбиноване вакцине. Члан 4. Размаци између давања две различите мртве или једне мртве и једне живе вакцине нису потребни. Размак између давања различитих живих вирусних вакцина, уколико се не дају истовремено, мора да буде најмање четири недеље, осим вакцина које се дају орално које могу да се дају у било ком размаку са другим живим вакцинама. Размаци између давања две дозе исте вакцине не сме да буде краћи од препоручених минималних интервала између доза. Члан 5. Размаци између давања мртвих вакцина и имуноглобулина нису потребни. Размаци између давања живих вакцина и имуноглобулина су потребни у следећим случајевима: 1) ако су трансфузија, деривати крви који садрже антитела или имуноглобулини дати у размаку краћем од 14 дана након давања живе вирусне вакцине, вакцина мора да се да поново у препорученом размаку након имуноглобулина, осим вакцина које се дају орално које могу да се дају у било ком размаку после давања наведених препарата; 2) ако је дата трансфузија, деривати крви који садрже антитела или имуноглобулин, жива вирусна вакцина може да се да тек после три месеца и у складу са мишљењем имунолога, осим вакцина које се дају орално које могу да се дају у било ком размаку после давања наведених препарата. Члан 6. Активна имунизација против заразних болести се спроводи током целе године. Пасивна имунизација се спроводи у складу са индикацијама.

3 Члан 7. Ванредна имунизација се спроводи у случају појаве епидемије заразне болести или опасности од епидемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, на основу акта министра надлежног за послове здравља, у складу са препорукама Светске здравствене организације, на предлог Института за јавно здравље основаног за територију Републике Републике Србије у складу са законом (у даљем тексту: Институт) уз сагласност Републичке стручне комисије за заразне болести. Ванредна имунизација може бити обавезна или препоручена, за сва лица или одређене категорије, у зависности од процењене опасности за даље преношење болести. II. КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ Члан 8. Имунизација против заразних болести не може да се спроводи код лица док постоје контраиндикације. Контраиндикације могу бити опште и посебне, а по трајању привремене или трајне. Члан 9. Опште контраиндикације за активну имунизацију су: 1) акутне болести; 2) фебрилна стања; 3) анафилаксија на компоненте вакцине; 4) озбиљна нежељена реакција на претходну дозу вакцине. Поред контраиндикација из става 1. овог члана, контраиндикације за примену живе вирусне вакцине су и: 1) стања смањене отпорности (имунодефицијентна стања услед: малигних болести, терапије антиметаболицима, већим дозама кортикостероида, алкилирајућим једињењима или радијацијом и других утврђених стања имуносупресије); 2) трудноћа. Контраиндикације из ст. 1. и 2. овог члана, не односе се на имунизацију код изложених и повређених лица против беснила, хепатитиса Б и тетануса, осим анафилаксије на компоненте вакцине против беснила, хепатитиса Б и тетануса када се даје искључиво хиперимуни глобулин. Посебне контраиндикације су: 1) за вакцину против туберкулозе (БЦГ) оштећења ћелијског имунитета због ХИВ инфекције и других узрока;

4 2) за пертусис: еволутивне болести централног нервног система (неконтролисана епилепсија, инфантилни спазми, прогресивна енцефалопатија). Члан 10. Привремену контраиндикацију за имунизацију против одређене заразне болести утврђује доктор медицине или доктор специјалиста одговарајуће гране медицине који спроводи имунизацију, односно под чијим надзором се она спроводи, прегледом лица која се имунизују и увидом у здравствену документацију тих лица. Постојање привремене контраиндикације уписује се у здравствену документацију и одређује се време и место спровођења одложене имунизације. Члан 11. Трајне контраиндикације за примену одређене вакцине код појединих лица утврђује Стручни тим за контраиндикације (у даљем тексту: Стручни тим) на захтев доктора медицине или доктора специјалисте одговарајуће гране медицине који спроводи имунизацију. Стручни тим именује Институт, на предлог доктора специјалисте епидемиологије Института, односно завода за јавно здравље, односно института за јавно здравље основаног за одређену територију (у даљем тексту: надлежни завод, односно институт), о чему се води посебна евиденција. Стручни тим формира се за територију управног округа са седиштем у надлежном заводу, односно институту. Стручни тим може се формирати за територију два или више управна округа или за територију аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе уколико у једном управном округу не постоје одговарајући кадрови за његово формирање. Стручни тим чине стални чланови: 1) доктор специјалиста епидемиологије координатор за имунизацију надлежног завода, односно института; 2) доктор специјалиста педијатрије; 3) доктор специјалиста интерне медицине или доктор специјалиста опште медицине. Стручни тим заседа на захтев доктора медицине или доктора специјалисте одговарајуће гране медицине који спроводи имунизацију и који подноси захтев за утврђивање трајне контраиндикације за спровођење имунизације одређеном вакцином код појединог лица.

5 Захтев из става 6. овог члана подноси се на Обрасцу 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Доктор медицине или доктор специјалиста одговарајуће гране медицине који подноси захтев за утврђивање трајне контраиндикације за имунизацију одређеном вакцином појединог лица је члан Стручног тима док Стручни тим не одлучи. На захтев сталних чланова Стручног тима у рад Стручног тима могу се по потреби укључити и повремени чланови, односно други доктори специјалисти и субспецијалисти одговарајуће гране медицине. Члан 12. Стручни тим одлучује о постојању, односно непостојању трајне контраиндикације за имунизацију одређеном вакцином и о томе издаје потврду. Потврда из става 1. овог члана издаје се ако се утврди постојање трајне контраиндикације за имунизацију против одређене болести одређеном вакцином. Потврда из става 1. овог члана издаје се на Обрасцу 2. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Потврда из става 1. овог члана уписује се у здравствену документацију (здравствени картон, електронски картон имунизације, односно картон имунизације и лични картон имунизације). III. НАЧИН И ИНДИКАЦИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИМУНИЗАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА ПРОТИВ ОДРЕЂЕНИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Члан 13. Обавезна и препоручена имунизација спроводе се на основу трогодишњег програма имунизације који доноси министарство надлежно за послове здравља у складу са Законом и обухвата: 1) обавезну активну имунизацију лица одређеног узраста; 2) обавезну активну и пасивну имунизацију лица изложених одређеним заразним болестима; 3) обавезну активну и пасивну имунизацију лица у посебном ризику; 4) обавезну активну и пасивну имунизацију лица запослених у здравственим установама; 5) обавезну активну имунизацију путника у међународном саобраћају; 6) препоручену активну имунизацију лица одређеног узраста; 7) препоручену активну и пасивну имунизацију лица по клиничким индикацијама;

6 8) препоручену активну имунизацију путника у међународном саобраћају. 9) трогодишњи план потреба здравствених установа у вакцинама, имуноглобулинима хуманог порекла и моноклонским антителима за обавезну имунизацију; 10) потребе вакцина, имуноглобулина хуманог порекла и моноклонских антитела за националну резерву у складу са препоруком Светске здравствене организације. Програм из става 1. овог члана предлаже Институт у складу са законом и доставља га министарству надлежном за послове здравља најкасније дванаест месеци пре истека важећег програма. Члан 14. Спровођење мера у циљу спречавања и сузбијања, као и одстрањивања и искорењивања одређених заразних болести одређује се посебним програмима, плановима и стручно-методолошким упутствима, у складу са законом. За спровођење имунизације становништва из става 1. овог члана утврђује се стручно-методолошко упутство за: 1) обавезну активну имунизацију лица одређеног узраста; 2) обавезну активну и пасивну имунизацију лица изложених одређеним заразним болестима; 3) обавезну активну и пасивну имунизацију лица у посебном ризику; 4) обавезну активну и пасивну имунизацију лица запослених у здравственим установама; 5) обавезну активну имунизацију путника у међународном саобраћају; 6) препоручену активну имунизацију лица одређеног узраста; 7) препоручену активну и пасивну имунизацију лица по клиничким индикацијама; 8) препоручену активну имунизацију путника у међународном саобраћају; 9) обавезну активну и пасивну имунизацију против беснила референтне здравствене установе; 10) безбедну имунизациону праксу; 11) израду плана потреба здравствене установе у вакцинама, имуноглобулинима хуманог порекла и моноклонским антителима за обавезну имунизацију у складу са законом којим се уређује обавезно здравствено осигурање;

7 Стручно-методолошка упутства из става 1. овог члана доноси Институт у складу са законом. Обавезна активна имунизација лица одређеног узраста Члан 15. Обавезна активна имунизација лица одређеног узраста спроводи се у складу са програмом из члана 13. став 1. овог правилника. Обавезна активна имунизација спроводи се све док се не имунизују сва лица за која је прописана имунизација, осим оних лица код којих су утврђене трајне контраиндикације. Заразне болести против којих се спроводи обавезна активна имунизација лица одређеног узраста су: 1) туберкулоза; 2) дифтерија; 3) тетанус; 4) дечија парализа; 5) велики кашаљ; 6) мале богиње; 7) рубела; 8) заушке; 9) хепатитис Б; 10) обољења изазвана Хемофилусом инфлуенце тип б; 11) обољења изазвана Стрептококом пнеумоније. Обавезна активна и пасивна имунизација лица изложених одређеним заразним болестима Члан 16. Обавезна активна и пасивна имунизација против лица изложених одређеним заразним болестима спроводи се у складу са програмом из члана 13. став 1. овог правилника. Заразне болести против којих се спроводи обавезна активна и пасивна имунизација лица изложених одређеним заразним болестима су: 1) беснило; 2) тетанус; 3) хепатитис Б; 4) хепатитис А;

8 5) трбушни тифус. Контрола имунитета против беснила спроводи се у складу са стручнометодолошким упутством референтне здравствене установе за спровођење обавезне активне и пасивне имунизације против беснила. Обавезна активна и пасивна имунизација лица у посебном ризику Члан 17. Обавезна активна и пасивна имунизација против лица у посебном ризику спроводи се у складу са програмом из члана 13. став 1. овог правилника. Заразне болести против којих се спроводи обавезна активна и пасивна имунизација лица у посебном ризику су: 1) хепатитис Б; 2) грип; 3) менингококна болест; 4) обољења изазвана Стрептококом пнеумоније; 5) обољења изазвана Хемофилусом инфлуенце тип б; 6) варичела; 7) инфекције изазване респираторним синцицијалним вирусом. Обавезна активна и пасивна имунизација лица запослених у здравственим установама Члан 18. Обавезна активна и пасивна имунизација лица запослених у здравственим установама против одређених заразних болести спроводи се у складу са програмом из члана 13. став 1. овог правилника. Заразне болести против којих се спроводи обавезна активна и пасивна имунизација осетљивих лица (без претходно стеченог имунитета) запослених у здравственим установама су: 1) хепатитис Б; 2) грип; 3) мале богиње; 4) рубела; 5) заушке; 6) дифтерија; 7) велики кашаљ; 8) менингококна болест;

9 9) варичела; 10) друге заразне болести према епидемиолошким индикацијама. Запослени у здравственим установама и приватној пракси који подлежу обавезној активној и пасивној имунизацији су они који пружају услуге здравствене заштите на одељењима са повећаним ризиком од заразних болести и то на пословима: дијагностике, лечења, неге, исхране болесника и пословима одржавања хигијене. Имунизација се спроводи након провере имунизационог статуса запосленог у складу са Законом. Обавезна активна имунизација путника у међународном саобраћају Члан 19. Обавезна активна имунизација путника у међународном саобраћају спроводи се у складу са програмом из члана 13. став 1. овог правилника. Заразне болести против којих се спроводи обавезна активна имунизација путника у међународном саобраћају су: 1) жута грозница; 2) друге заразне болести по захтеву земље у коју се путује. Препоручена активна имунизација лица одређеног узраста Члан 20. Препоручена активна имунизација лица одређеног узраста спроводи се у складу са програмом из члана 13. став 1. овог правилника. Препоручена активна имунизација лица одређеног узраста спроводи се на основу препоруке доктора медицине или доктора специјалисте одговарајуће гране медицине који спроводи имунизацију уз претходну писмену сагласност лица које се активно имунизује, односно његовог законског заступника. Писмена сагласност или одбијање сагласности за препоручену активну имунизацију даје се на Обрасцу 3. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Заразне болести против којих се спроводи препоручена активна имунизација лица одређеног узраста су: 1) варичела; 2) обољења изазвана хуманим папилома вирусима; 3) хепатитис А; 4) хепатитис Б; 5) грип;

10 6) обољења изазвана Стрептококом пнеумоније; 7) зостер; 8) рота вирусне инфекције; 9) менингококна болест; 10) дифтерија; 11) тетанус; 12) велики кашаљ; 13) рубела; 14) крпељски менингоенцефалитис; 15) друге заразне болести у складу са законом по епидемиолошким индикацијама. Препоручена активна и пасивна имунизација лица по клиничким индикацијама Члан 21. Препоручена активна и пасивна имунизација лица по клиничким индикацијама спроводи се у складу са програмом из члана 13. став 1. овог правилника Препоручена активна и пасивна имунизација по клиничким индикацијама спроводи се код лица код којих болест против које се имунизација спроводи може да има тежи облик или може да доведе до погоршања основног обољења изостанком имунизације. Препоручена активна и пасивна имунизација лица по клиничким индикацијама спроводи се на основу мишљења доктора специјалисте одговарајуће гране медицине и препоруке доктора медицине или доктора специјалисте одговарајуће гране медицине који имунизацију спроводи уз претходну писмену сагласност тог лица, односно његовог законског заступника које се активно имунизује. Заразне болести против којих се спроводи препоручена активна имунизација лица по клиничким индикацијама су: 1) хепатитис А; 2) хепатитис Б; 3) грип; 4) обољења изазвана Стрептококом пнеумоније; 5) друге заразне болести у складу са законом.

11 Заразне болести против којих се спроводи препоручена пасивна имунизација лица по клиничким индикацијама су: 1) мале богиње; 2) овчије богиње; 3) инфекција цитомегаловирусом; 4) друге заразне болести у складу са законом. Препоручена активна имунизација путника у међународном саобраћају Члан 22. Препоручена активна имунизација путника у међународном саобраћају спроводи се у складу са програмом из члана 13. став 1. овог правилника. Заразне болести против којих се спроводи препоручена активна имунизација путника у међународном саобраћају су: 1) трбушни тифус; 2) хепатитис А; 3) хепатитис Б; 4) грип; 5) дечја парализа; 6) друге заразне болести у складу са законом. IV. УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИМУНИЗАЦИЈЕ ПРОТИВ ОДРЕЂЕНИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Члан 23. Здравствена установа која спроводи имунизацију обезбеђује континуирану едукацију здравственим радницима који спроводе имунизацију од најмање шест бодова током три године из области имунизације у складу са законом којим се уређује здравствена заштита. Члан 24. Здравствени радници који спроводе имунизацију континуирано обављају ревизију вакциналне картотеке, односно картона имунизације. Имунизациони статус, у складу са законом, проверава се приликом сваке посете доктору медицине или доктору специјалисти одговарајуће гране медицине који спроводи имунизацију, а обавезно због: 1) уписа у све врсте предшколских установа; 2) уписа у све врсте школа, од основне до високих;

12 3) смештаја у установе за децу без родитељског старања; 4) пријема у Војску Републике Србије; 5) повреде; 6) пријема деце и омладине на болничко лечење; 7) запошљавања и пре обављања праксе у здравственим установама; 8) провере вакциналног статуса против тетануса и рубеле код жена генеративног периода; 9) захтева надлежног завода, односно института за јавно здравље; 10) у другим случајевима. Провера се састоји у пружању доказа надлежном лицу подношењем одговарајуће документације о свим претходним имунизацијама (лични картон о извршеним имунизацијама или извод из картона имунизације). На основу утврђеног стања о претходним имунизацијама, по потреби се спроводи имунизација до потпуне имунизације у складу са одредбама овог правилника и програмом из члана 13. став 1. овог правилника. Члан 25. Ниво специфичног имунитета популације против одређене заразне болести проверава се серолошким истраживањима у популацији. Ниво специфичног имунитета лица против одређене заразне болести проверава се серолошким испитивањем. Обим и учесталост истраживања одређују се у складу са епидемиолошком ситуацијом. Стручно-методолошко упутство за проверу нивоа специфичног имунитета против одређене заразне болести у популацији припрема Институт, у сарадњи са надлежним заводима, односно институтима, референтним здравственим установама и Републичком стручном комисијом за заразне болести. Члан 26. Вакцине, имуноглобулини хуманог порекла и моноклонска антитела дистрибуирају се и чувају под условима које је утврдио произвођач, у складу са прописима којима се уређују лекови и смерницама добре праксе у дистрибуцији лекова. Члан 27. Надзор над безбедном имунизационом праксом спроводе надлежни заводи, односно институти за јавно здравље у складу са програмом из члана 13. став 1. овог правилника.

13 Надзор над обухватом обавезном активном имунизацијом спроводе надлежни заводи, односно институти за јавно здравље у складу са стручнометодолошким упутствима, контролом вакциналне картотеке у писменом, односно електронском облику (базе података). Члан 28. План потреба здравствених установа у вакцинама, имуноглобулинима хуманог порекла и моноклонским антителима за обавезну имунизацију за период од три године здравствене установе сачињавају и достављају надлежном заводу, односно институту, најкасније осамнаест месеци пре почетка примене програма из члана 13. став 1. овог правилника. Обједињени план потреба здравствених установа у вакцинама, имуноглобулинима хуманог порекла и моноклонским антителима за обавезну имунизацију за период од три године надлежни заводи, односно институти за територију за коју су основани достављају Институту четрнаест месеци пре почетка примене програма из члана 13. став 1. овог правилника, у циљу израде обједињеног плана потреба за територију Републике Србије. На основу Републичког плана потреба из става 3. овог члана сачињава се програм из члана 13. став 1. овог правилника за наредне три године. План потреба у вакцинама и имуноглобулинима хуманог порекла и моноклонских антитела за националну резерву, сачињава Институт након сачињавања Републичког плана потреба. Национална резерва планира се у складу са препорукама Светске здравствене организације. Обједињени план потреба и националне резерве за Републику Србију, Институт доставља РФЗО и министарству надлежном за послове здравља дванаест месеци пре почетка примене програма из члана 13. став 1. овог правилника. Обједињени план потреба и национална резерва за Републику Србију чини део програма из члана 13. став 1. овог правилника. Члан 29. Завод за вирусологију, вакцине и серуме основан за територију Републике Србије у складу са законом којим се уређује здравствена заштита врши послове складиштења вакцина, имуноглобулина хуманог порекла и моноклонских антитела за обавезну имунизацију и дистрибуира их здравственим установама за које је изабран као понуђач у поступку централизоване јавне набавке у складу са законом. Завод из става 1. овог члана може да врши послове складиштења вакцина, имуноглобулина хуманог порекла и моноклонских антитела за обавезну имунизацију и дистрибуира их здравственим установама и у име и за рачун другог изабраног понуђача у поступку централизоване јавне набавке у складу са законом.

14 Складиштење и дистрибуција из ст. 1. и 2. овог члана врши се у складу са законом којим се уређују лекови и смерницама добре праксе у дистрибуцији лекова. Дистрибуција вакцина, имуноглобулина хуманог порекла и моноклонских антитела и имунобиолошких препарата спроводи се квартално у складу са Републичким планом потреба. Завод за антирабичну заштиту основан од аутономне покрајине у складу са законом којим се уређује здравствена заштита врши послове снабдевања, односно централизованих јавних набавки вакцине и имуноглобулина хуманог порекла против беснила. V. НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗВЕШТАВАЊА О СПРОВЕДЕНОЈ ЗАШТИТИ ЛЕКОВИМА Члан 30. Извештај о извршењу плана потреба здравствених установа у вакцинама, имуноглобулинима хуманог порекла и моноклонским антителима за обавезну имунизацију (у даљем тексту: Извештај о извршењу) здравствена установа доставља надлежној филијали Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РФЗО) до 20. јула текуће године за првих шест месеци те године и до 20. јануара наредне године за претходну годину у току спровођења програма из члана 13. став 1. овог правилника. Филијала РФЗО прибављају мишљење надлежног завода на Извештај о извршењу до 31. јула текуће године за првих шест месеци те године и до 31. јануара наредне године за претходну годину од у току спровођења програма из члана 13. став 1. овог правилника и доставља дирекцији РФЗО. РФЗО сачињава и доставља Институту Обједињени извештај о извршењу потреба здравствених установа у вакцинама, имуноглобулинима хуманог порекла и моноклонским антителима за обавезну имунизацију (у даљем тексту: Обједињени извештај о извршењу) до 1. марта текуће године за претходну годину у току спровођења програма из члана 13. став 1. овог правилника. Мишљење на Обједињени извештај о извршењу сачињава Институт и доставља га министру надлежном за послове здравља до 20. марта текуће године за претходну годину. Члан 31. Здравствене установе које спроводе имунизацију извештавају доктора специјалисту епидемиологије надлежног завода, односно института о обухвату обавезном имунизацијом до 20. јануара текуће године за претходну годину. Годишње извештаје о обухвату обавезном имунизацијом израђује доктор специјалиста епидемиологије надлежног завода, односно института.

15 Надлежни завод доставља Институту обједињени Годишњи извештај о обухвату обавезном имунизацијом за територију за коју је основан до 20. фебруара текуће године за претходну годину. Институт доставља министарству надлежном за послове здравља, РФЗО и надлежним заводима, односно институтима Годишњи извештај о обухвату обавезном имунизацијом за територију Републике Србије до 1. априла текуће године за претходну годину. Члан 32. Министарство надлежно за послове здравља на предлог Института и уз сагласност Републичке стручне комисије за заразне болести оснива Стручни комитет за имунизацију, у складу са Законом. Стручни комитет из става 1. овог члана оснива се ради спровођења програма из члана 13. став 1. овог правилника и других прописа из области имунизације, на основу медицине засноване на доказима. Члан 33. Евиденције о извршеној имунизацији воде се кроз картон имунизације у писменом, односно у електронском облику у складу са законом. Картон имунизације садржи најмање картон обавезне имунизације. Вођење евиденције свих спроведених имунизација кроз картон имунизације, обавеза је доктора медицине или доктора специјалисте одговарајуће гране медицине који спроводи имунизацију лица. Унос података у картон имунизацију у писменом, односно у електронском облику може спроводити медицински техничар и други здравствени радник под надзором доктора медицине или доктора специјалисте одговарајуће гране медицине. Подаци који се уносе у картон имунизације у писменом односно у електронском облику прописани су на Обрасцу 4. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Картон имунизације у електронском облику чини саставни део електронског здравственог картона. На основу евиденција у картону имунизације надлежни лекар издаје Лични картон о извршеним имунизацијама на Обрасцу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Подаци из картона имунизације у писменом облику и личног картона имунизације могу се накнадно унети у картон имунизације у електронском облику. Писмену сагласност за увид у картон имунизације лица или малолетног детета обезбеђује изабрани лекар, изузев за потребе надзора над спровођењем имунизације који спроводе надлежни заводи, односно институти у складу са законом.

16 Одржавање базе података у електронском облику организују и спроводе Институт, односно заводи за јавно здравље у сарадњи са надлежним здравственим установама. База података у електронском облику одржава се за територију Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самуправе. Евиденција и извештавање о спроведеној хемипрофилакси утврђује се стручно-методолошким упутством из става 2. овог члана. VI. ХЕМИОПРОФИЛАКСА Члан 34. За хемиопрофилаксу од туберкулозе, маларије, менингококне болести, ХИВ инфекције и других заразних болести по епидемиолошким индикацијама, употребљавају се одговарајући лекови у складу са законом. Хемиопрофилаксу спроводе надлежне здравствене установе и здравствени радници у складу са стручно-методолошким упутством за хемиопрофилаксу туберкулозе, маларије, менингококне болести, ХИВ инфекције и других заразних болести по епидемиолошким индикацијама. Стручно-методолошко упутство за хемиопрофилаксу од туберкулозе, маларије, менингококне болести, ХИВ инфекције и других заразних болести по епидемиолошким индикацијама припремају референтне здравствене установе у складу са законом којим се уређује здравствена заштита, у сарадњи са Републичком стручном комисијом за заразне болести и доставља га министарству надлежном за послове здравља. VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 35. Имунизација лица започета до дана почетка примене овог правилника, спроводиће се у складу са одредбама Правилника о имунизацији и начину заштите лековима ( Службени гласник РС бр. 11/06, 25/13, 63/13, 99/13, 118/13, 65/14 и 32/15) до потпуне имунизације наведених лица). Планирање потреба у вакцинама до дана почетка примене члана 28. овог правилника врши се у складу са стручном проценом Института. Члан 36. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о имунизацији и начину заштите лековима (,,Службени гласник РС, број 82/17). Члан 37. Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, а примењује се од дана почетка примене првог програма из члана 13. став 1. овог правилника, осимодредаба

17 члана 15. став 3. тачка 11) које се примењују од 1. марта године, члана 16. став 2. тач. 4) и 5) и члана 17. став 2. тачка 6) које се примењују од 1. јануара године, члана 18. став 2. тач. 3) до 10) које се примењују од 1. јануара године и чл. 20, 21. и 28. које се примењују 18 месеци од дана ступања на снагу овог правилника. Број / У Београду, 28. септембра године Министар, асс. др Златибор Лончар, с.р.

18

19

20

21

22

23

24

25

На основу члана 24. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Mинистар здравља доноси ПРАВИЛНИК о

На основу члана 24. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Mинистар здравља доноси ПРАВИЛНИК о На основу члана 24. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Mинистар здравља доноси ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о пријављивању заразних болести и

Више

Cekos In Ekspert На основу члана 39. став 3. Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16), Министар здравља д

Cekos In Ekspert На основу члана 39. став 3. Закона о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник РС, број 15/16), Министар здравља д Cekos In Ekspert На основу члана 39. став 3. Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16), Министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О ИМУНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ ЗАШТИТЕ ЛЕКОВИМА

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је

Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно 24-30.4. 2019. године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан Службени гласник РС, број 59/2019, објављен 23. 08. 2019. године Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3281 На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о ветеринарству ( Службени гласник

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

На основу члана 23. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. За

На основу члана 23. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. За На основу члана 23. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

zakon-o-sluzbenoj-upotrebi-jezika-i-pisama

zakon-o-sluzbenoj-upotrebi-jezika-i-pisama ZAKON O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 - ispr.) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 U Republici Srbiji u službenoj

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

76.1.1

76.1.1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 14.8.2017. V Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом

Више

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI (Sl. glasnik RS, br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja i obrasci matične

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx На основу чл. 41, 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), ) и члана 39. Статута Горан Ковачић школски одбор Основне

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/ dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/ dr. zakon, 93/2014,

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 72/ dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/ dr. zakon, 93/2014, ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom На основу члана 43. став 1. тачка 29. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број 201/18 и 207/19) и члана 30. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета

Више

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc "Službeni glasnik RS", br. 18/92, "Službeni list SRJ", br. 42/2002, "Službeni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA Član 1. Srbima i građanima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

654

654 На основу члана 21. став 5. Закона о пчеларству ( Службени гласник Републике Српске, број 52/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09,

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način finansiranja inovativne djelatnosti, kao i druga pitanja

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE (Sl. glasnik RS, br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju merila za utvrđivanje

Више

Novembar2014ZakonZD

Novembar2014ZakonZD З А К О Н О ЗДРАВСТВЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се здравствена документација и евиденције у области здравства, врсте и садржина

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

На основу чл

На основу чл Дел.број. 628/4 од 13.11.2013.године. На основу чл. 41, 42. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09,52/11 и 55/13) и члана 113 Статута

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Odluka o oglasavanju

Odluka o oglasavanju "Службени гласник РС", бр. 23/2006 и 23/2013 др. одлука 1 На основу члана 8. став 2. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 85/2005), гувернер Народне

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март 2018. године Бесплатан примерак Број 7 119. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар''

Више

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc На основу члана 124. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 39/02) и члана 20.1.Статута Машинског факултета Универзитета у Београду, декан Машинског факултета доноси ПРАВИЛНИК О ДOДЕЛИ

Више

УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Цен

УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Цен УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињене процедуре у Министарству

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Microsoft Word - Zakon o zdravstvenoj zastiti 5711

Microsoft Word - Zakon o zdravstvenoj zastiti 5711 - 1 - ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се систем здравствене заштите, организација здравствене службе, друштвена брига за здравље становништва, општи интерес

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017.

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017. ИНФЕКТИНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017. Предмет: ИНФЕКТИНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа

Више

Microsoft Word - ?????? ? ????????????? ?? ????????? ???? ?????? ?? ???????? ? ??????? ???????? ???? ?? ????? ???????? ?? ?????

Microsoft Word - ?????? ? ????????????? ?? ????????? ???? ?????? ?? ???????? ? ??????? ???????? ???? ?? ????? ???????? ?? ????? На основу члана 58. став 1. Закона о лековима и медицинским средствима ( Службени гласник РС, бр. 30/10 и 107/12) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 08 03. ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалне заштите, На основу члана 11. став 4. а у вези члана

Више

HPV INFEKCIJA

HPV INFEKCIJA HPV INFEKCIJA 1 Šta je genitalna HPV infekcija? Genitalna HPV infekcija je polno prenosiva bolest uzrokovana humanim papilomavirusom. Ime se odnosi na grupu virusa s više od 100 tipova, od kojih je više

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Zakon o podsticajima u privredi RS

Zakon o podsticajima u privredi RS ZAKON O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE 1 ( Službeni glasnik RS, br. 52/19) Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi, korisnici i postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za povećanje plata

Више

Proces remonta

Proces remonta ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' Број: Д-62018-6 Датум: 15.03.2018. ЛОЗНИЦА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 1242012, 142015, 682015), в.д. директора наручиоца

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру 2012. године, блискоисточни респираторни синдром (MERS-CoV) је до сада регистрован у 26 земаља:

Више

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA RespiSure1 ONE, emulzija za injekciju, ukupno 10 kom; bočica, 10x50 doza (100 ml) (za primenu na životinjama) Proizvođač: Adresa: Podnosilac zahteva: Adresa: Pfizer Animal Health

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више