Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2018 годину-2

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2018 годину-2"

Транскрипт

1

2

3 У Годишњем програму пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад за годину, број: 191/2 од године, (у даљем тексту: Годишњи програм пословања Завода за годину), на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-2/2018, од године ( Службени лист АПВ, брoj 29/19), Изменама и допунама годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад за годину, број: 1400/2 од године, (у даљем тексту: Измене и допуне 1), на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: /2018, од године ( Службени лист АПВ, брoj 35/18), врше се измене и допуне: У поглављу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ, у тачки: 1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА, став 10. мења се и гласи: У години скупштине јединица локалних самоуправа: Ада, Апатин, Бач, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Врбас, Жабаљ, Житиште, Инђија, Ириг, Кањижа, Кикинда, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Кнежевац, Пландиште, Сечањ, Сента, Србобран, Сремски Карловци, Тител и Чока донеле су Одлуке о суоснивању ЈП Завод за урбанизам Војводине, а у години Скупштина општине Оџаци је донела одлуку о суоснивању Завода. У складу са донетим одлукама о суоснивању, извршено је усклађивање оснивачког акта Завода, односно Скупштина Аутономне покрајине Војводине је донела Покрајинску скупштинску одлуку о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање Завод за урбанизам Војводине Нови Сад ( Службени лист АПВ, број 29/17, 46/17 и 45/18; у даљем тексту: Оснивачки акт). У поглављу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ, у тачки: 4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА, у ставу 4., друга реченица мења се и гласи: Покрајинска влада је Решењем број: /2018, од 14. септембра године за члана Надзорног одбора из реда запослених именовала Милана Жижића, дипл.инж. машинства. У оквиру наведене тачке 4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА, организациона шема се замењује следећом организационом шемом: 1

4 Надзорни одбор Председник : Младен Тадић Члан: Никола Крнета Члан: Милан Жижић директор Завода Предраг Кнежевић Помоћник директора за правне послове Помоћник директора за послове за оснивача Помоћник директора за просторно планирање Помоћник директора за урбанистичко планирање Помоћник директора за финансијске послове Руководилац пројекта Пројектни тим Рачуноводство Шеф рачуноводства Књиговођа Благајник Општа служба Пројектовање информационог система Урбанизам Просторно планирање Геодетско планирање Планирање инфраструктуре Право, економика, заштита животне средине Стручни сарадник за правне и опште послове Планер информационог система Водећи урбаниста Водећи просторни планер Водећи просторни геодета Водећи планер за инфраструктуру Самостални стручни сарадник на изради планова Административнотехнички секретар Администратор информационог система Самостални урбаниста Самостални просторни планер Стручни сарадник на изради планова Правник на изради планске документације Возач-курир Дактилографоператер Техничар Техничар-копирант планова Архивар 2

5 У поглављу III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ, тачки: 1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АПВ КАО ОСНИВАЧА и у поглављу IV ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ГОДИНУ, тачки: 1. ИЗВОРИ ПРИХОДА, подтачки 1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ГОДИНУ, у подпотачки СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА, назив: Просторни план подручја посебне намене предела Вршачки брег замењују се називом: Просторни план подручја посебне намене предела Вршачке планине у одговарајућем падежу, а назив: Просторни план подручја посебне намене бициклистичког коридора дуж државног пута IIa реда бр. 100 на деоници Нови Сад - Београд (Батајница) са детаљном разрадом замењује се називом: Просторни план подручја посебне намене државног пута IIa реда бр. 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда), са детаљном разрадом у одговарајућем падежу. У поглављу III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ, тачки: 4. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА, у ставу 5. друга реченица мења се и гласи: Током и године 25 јединица локалне самоуправе са територије АП Војводине је донело скупштинске одлуке о суоснивању Завода, након чега је извршено усклађивање Оснивачког акта Завода. У ПОГЛАВЉУ IV ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ГОДИНУ, ТАЧКИ: 3. РАСХОДИ, ПОДТАЧКИ 3.1. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018 ГОДИНУ,, ТАБЕЛА 6. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА ГОДИНУ, И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА ГОДИНУ МЕЊАЈУ СЕ И ГЛАСЕ: Табела 6. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА ГОДИНУ Еконо мска класи фика ција Организациона класификација Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта УКУПНА СРЕДСТВА 512 Трошкови осталог материјала (режијског) , , , Трошкови канцеларијског материјала , , , Трошкови средстава за одржавање чистоће , , Трошкови осталог непоменутог материјала , , Трошкови горива и енергије , , Трошкови нафтиних деривата , , Трошкови електричне енергије , , Трошкови паре , , Трошкови резервних делова , , Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава , , Tрошкови једнократног отписа , ,00 алата и инвентара 520 Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) , , , Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца , , , Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима , ,00 3

6 Еконо мска класи фика ција Организациона класификација Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта УКУПНА СРЕДСТВА 526 Трошкови накнада директору односно члановима органа , ,33 управљања и надзора 529 Остали лични расходи и накнаде , , , Остала лична примања запослених , , Накнаде трошкова запосленима , , Остала давања запосленима која се не сматрају зарадом , , Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања-умањења 10% , , , Трошкови услуга на изради учинака , , Трошкови транспортних услуга , , Трошкови поштанских услуга , , Трошкови телефонских услуга , , Трошкови интернета , , Трошкови услуга одржавања , , Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме , , Трошкови осталих услуга , , Трошкови комуналних услуга , , Трошкови за услуге заштите на раду , Трошкови осталих производних услуга , , Трошкови амортизације , , Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених , , Трошкови непроизводних услуга , , Трошкови ревизије финансијских извештаја , , Трошкови адвокатских услуга , , Трошкови здравствених услуга , , Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених , , Трошкови чишћења просторија , , Трошкови одржавања софтвера , , Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга , , Трошкови репрезентације , , Трошкови репрезентацијеугоститељске услуге , , Трошкови репрезентације - поклони , , Остали трошкови репрезентације , , Трошкови премија осигурања , , Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме , , Трошкови премија осигурања запослених , , Трошкови осталих премија осигурања , , Трошкови платног промета , , , Трошкови платног промета у земљи , , , Трошкови за банкарске услуге , , Трошкови чланарина , ,00 4

7 Еконо мска класи фика ција Организациона класификација Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта УКУПНА СРЕДСТВА 5549 Остали непоменути трошкови чланарина , , Трошкови пореза , , Трошкови пореза на имовину , , Остали трошкови пореза , , Остали нематеријални трошкови , , Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и , ,00 пропаганду) 5591 Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне , ,00 таксе и др.) 5599 Остали нематеријални трошкови , , Расходи камата (према трећим лицима) , , Расходи затезних камата , , Негативне курсне разлике , , Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената , , Остали непоменути расходи , , Остали непоменути расходи , , Обезвређење потраживања , , Расходи по основу исправки грешака из претходних година , ,00 УКУПНИ РАСХОДИ: , , ,00 У поглављу V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА, у тачки: 3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, у ставу 2. друга реченица мења се и гласи: Покрајинска влада је Решењем број: /2018, од 14. септембра године за члана Надзорног одбора из реда запослених именовала Милана Жижића, дипл.инж. машинства. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА ГОДИНУ РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД ОБАВЉА ЗА ДРУГЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ НА ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА Планиран износ прихода од ,00 динара распоређује се на позиције расхода на следећи начин: Трошкови осталог материјала (режијског) планирана су средства у 512 износу од , Трошкови канцеларијског материјала- планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за набавку тонера за мултифункционалне апарате, тонера за штампаче, тонера за плотере, папира за штампање текстова и графичких прилога и ситног помоћног 5

8 канцеларијског материјала Трошкови средстава за одржавање чистоће - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за набавку средстава за чишћење и одржавање зграде и опреме Трошкови осталог непоменутог материјала - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за набавку сијалица и другог електро-материјала, заштитних одела за запослене који раде геодетска снимања, стручне литературе и сличних материјала. 513 Трошкови горива и енергије - планирана су средства у износу од , Трошкови нафтиних деривата - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за набавку горива за службене аутомобиле Завода Трошкови електричне енергије - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова електричне енергије Трошкови паре - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова грејања просторија Завода. 514 Трошкови резервних делова - планирана су средства у износу од , Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за набавку резервних делова за основна средства (рачунарску опрему, копир апарате, аутомобилске гуме и др.) 515 Tрошкови једнократног отписа алата и инвентара- планирана су средства у износу од , Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто) - планирана су средства у износу од ,37 Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за годину са пројекцијама за и годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором. Маса за зараде је планирана у складу са члановима 4. и 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", брoj 116/14). Примењена је основица за обрачун и исплату зарада која је утврђена у складу са важећим прописима и појединачним актима предузећа која је била у примени на дан доношења тог закона, односно за октобар године. 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца - планирана су средства у износу од ,96 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон). 524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за ангажовање лица по уговорима о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла. У години донет је 6

9 нови оснивачки акт предузећа, односно Покрајинска скупштинска одлука о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање Завод за урбанизам Војводине Нови Сад ( Службени лист АПВ, број 29/17 и 46/17) у складу са којим је 24 јединица локалне самоуправе постала суоснивач Завода као заједничког предузећа са АП Војводином као већинским оснивачем. На основу тог акта Завод је носилац искључивог права на обављање послова из своје делатности за своје осниваче. То је већ крајем године довело до повећаног обима послова за те ЈЛС, што је био и циљ повећавања броја суоснивача. У години очекује се континуирана комуникација и пословна сарадња са оснивачима и уговарање нових послова. Из тих разлога Завод се обратио надлежним органима са захтевом да му се одобри повећање броја запослених на неодређено време. До стварања услова за решавање овог захтева, Завод ће због повећаног обима послова ангажовати лица по уговору о раду на одређено време и уговору о привременим и повременим пословима. Планирани број по овим основима је 2 запослена на одређено време и 3 запослена по уговору о привременим и повременим пословима. 529 Остали лични расходи и накнаде - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи,трошкова службених путовања у земљи и иностранству и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду Остала лична примања запослених - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду Накнаде трошкова запосленима - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, исплату накнада за превоза запослених на посао и са посла Остала давања запосленима која се не сматрају зарадама - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за поклоне за децу запослених усклађених са бројем деце до 15 година Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 530 Трошкови услуга на изради учинака - планирана су средства у износу од ,00 динара и користиће се за набавку стручних услуга из области хидротехнике, саобраћаја, информационих система и сличних области као и за набавку геодетских радова у ситуацијама каде Завод не буде имао довољно сопствених капацитете да реализује уговорене активности на изради планских докумената. Са ове позиције предвиђено је и плаћање трошкова прибављања услова од надлежних органа, организација и институција као и других просторних података и сл. 531 Трошкови транспортних услуга - планирана су средства у износу од , Трошкови поштанских услуга - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова доставе пошиљки и сл Трошкови телефонских услуга - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова телефона, мобилне телекомуникације и сл Трошкови интернета - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова интернета и сл. 7

10 532 Трошкови услуга одржавања - планирана су средства у износу од , Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за замену дрвених прозора на згради Завода (трећи и четврти спрат), адаптацију канцеларија, одржавање копир апарата, плотера, телефонске централе, клима уређаја, службених аутомобила, и др. 539 Трошкови осталих услуга - планирана су средства у износу од , Трошкови комуналних услуга - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одвоза отпада, трошкова за утрошену воду и других комуналних услуга Трошкови за услуге заштите на раду - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова контроле техничке исправности лифта, испитивање микроклиме, електричних и громобранских инсталација, противпожарних апарата, техничког обезбеђења зграде и др Трошкови осталих производних услуга - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћања трошкова коричења планске документације, студија, анализа, штампу припремљеног материјала и сличних трошкова. 540 Трошкови амортизације - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за амортизацију зграде и опреме. 545 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - планирана су средства у износу од , Трошкови непроизводних услуга - планирана су средства у износу од , Трошкови ревизије финансијских извештаја- планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања екстерних и интерних ревизора за контролу финансијских извештаја Трошкови адвокатских услуга - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања адвоката за потребе наплате потраживања, и других судских спорова Трошкови здравствених услуга - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова здравствених прегледа запослених Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова обука запослених као и трошкова школарина за стручно усавршавање запослених. У години планирана је и обука запослених за коришћење новог софтвера у оквиру географског информационог система, који је набављен у децембру године. У складу са Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС и 113/17), послодавац је дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације рада а запослени је дужан да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава за рад, док трошкови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања обезбеђују се из средстава послодавца и других извора, у складу са законом и општим актом. Такође, обавеза стручног и професионалног усавршавања прописана је и Правилником о стручном усавршавању запослених - бр. 2608/9, од и Колективним уговором за ЈП Завод за урбанизам Војводине бр. 1160/1, од и 2715/2, од (чл. 71. и 72) Трошкови чишћења просторија - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за трошкове чишћења просторија и опреме у Заводу. 8

11 5507 Трошкови одржавања софтвера - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања интерног портала, рачуноводственог програма, изнајмљивање антивирус програма, изнајмљивање лиценци за графичку обраду података као и за одржавање постојећих софтвера за графичку обраду података и сл Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су плаћање трошкова одржавања сајта, гараже, паркинга, прање службених аутомобила, услуге превода, штампе материјала као и за консултантске услуге у вези са писањем апликационих формулара за међународне пројеката и сл. 551 Трошкови репрезентације - планирана су средства у износу од ,00 Планирана средства за репрезентацију су на нивоу утрошених средстава за репрезентацију за годину Трошкови репрезентације-угоститељске услуге - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање услуга ресторана Трошкови репрезентације - поклони - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењен су за набавку новогодишњих и других поклона, рекламног материјала и сл Остали трошкови репрезентације - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл. 552 Трошкови премија осигурања - планирана су средства у износу од , Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме - планирана су средства у износу од , Трошкови премија осигурања запослених - планирана су средства у износу од , Трошкови осталих премија осигурања - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за трошкове премија осигурања од професионалне одговорности. 553 Трошкови платног промета - планирана су средства у износу од ,00 динара 5530 Трошкови платног промета у земљи - планирана су средства у износу од , Трошкови за банкарске услуге - планирана су средства у износу од , Трошкови чланарина - планирана су средства у износу од , Остали непоменути трошкови чланарина - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова чланарина за издате лиценце (просторне, урбанистичке и сл). 555 Трошкови пореза - планирана су средства у износу од , Трошкови пореза на имовину - планирана су средства у износу од , Остали трошкови пореза - планирана су средства у износу од , Остали нематеријални трошкови - планирана су средства у износу од ,00 динара 5590 Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду) - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање огласа и друго Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.) - планирана су средства у износу од , Остали нематеријални трошкови - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова РТВ претплате, казне за саобраћајне прекршаје, набавку зелених картона, регистрације службених аутомобила, трошкова паркирања службених аутомобила Завода и сл. 9

12 562 Расходи камата - планирана су средства у износу од , Расходи затезних камата - планирана су средства у износу од , Негативне курсне разлике - планирана су средства у износу од Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената- планирана су средства у износу од , Остали непоменути расходи - планирана су средства у износу од , Остали непоменути расходи - планирана су средства у износу од ,00 динара у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. 585 Oбезвређење потраживања - планирана су средства у износу од , Расходи по основу исправки грешака из ранијих година - планирана су средства у износу од ,00 ПОГЛАВЉЕ VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА Завод је протеклих година улагао значајна средства у набавку рачунарске опреме, лиценци за графичку обраду податак и других основних средстава, а све са циљем да се побољшају услови рада и прибави савремена опрема, како би се пратили савремени трендови и достигнућа и тако обезбедило пружање услуга корисницима услуга на што вишем нивоу. Завод планира средства за набавку рачунарске опреме (плотера, два сервера, рачунара, и монитора и друге опреме) у износу од ,00 динара без ПДВ-а као и средства за набавку канцеларијског намештаја (столица, столова, ормана и др.) ради побољшања услова рада запослених, у износу од ,00 динара без ПДВ-а и набавку лиценци/софтвера (за стављање у функцију два сервера, wireless уређаја и др.) у износу од ,00 Завод планира и средства за набавку теренског аутомобила за потребе извођења геодетских радова, који се уговарају у све већем обиму. Планирани износ за набавку службеног аутомобила је ,00 динара са ПДВ-ом. Табела 8: Планиране инвестиције Конто Назив позиције у контном плану Назив инвестиције Службени аутомобил ,00 02 Рачунарска опрема ,00 Намештај ,00 01 Лиценце/софтвери ,00 УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: ,00 10

13 ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ У ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ ПОСЛOВАЊА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ЗА ГОДИНУ У Годишњем програму пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад за годину, број: 191/2 од године, (у даљем тексту: Годишњи програм пословања Завода за годину), на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-2/2018, од године ( Службени лист АПВ, брoj 29/19), Изменама и допунама годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад за годину, број: 1400/2 од године, (у даљем тексту: Измене и допуне 1), на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: /2018, од године ( Службени лист АПВ, брoj 35/18), врше се измене и допуне: У поглављу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ, у тачки: 1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА, став 10. мења се и гласи: У години скупштине јединица локалних самоуправа: Ада, Апатин, Бач, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Врбас, Жабаљ, Житиште, Инђија, Ириг, Кањижа, Кикинда, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Кнежевац, Пландиште, Сечањ, Сента, Србобран, Сремски Карловци, Тител и Чока донеле су Одлуке о суоснивању ЈП Завод за урбанизам Војводине. У складу са донетим одлукама о суоснивању, извршено је усклађивање оснивачког акта Завода, односно Скупштина Аутономне покрајине Војводине је донела Покрајинску скупштинску одлуку о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање Завод за урбанизам Војводине Нови Сад ( Службени лист АПВ, број 29/17 и 46/17; у даљем тексту: Оснивачки акт). У ГОДИНИ СКУПШТИНЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА: АДА, АПАТИН, БАЧ, БАЧКА ТОПОЛА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, БЕЧЕЈ, БЕОЧИН, ВРБАС, ЖАБАЉ, ЖИТИШТЕ, ИНЂИЈА, ИРИГ, КАЊИЖА, КИКИНДА, МАЛИ ИЂОШ, НОВА ЦРЊА, НОВИ КНЕЖЕВАЦ, ПЛАНДИШТЕ, СЕЧАЊ, СЕНТА, СРБОБРАН, СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ТИТЕЛ И ЧОКА ДОНЕЛЕ СУ ОДЛУКЕ О СУОСНИВАЊУ ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ, А У ГОДИНИ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЈЕ ДОНЕЛА ОДЛУКУ О СУОСНИВАЊУ ЗАВОДА. У СКЛАДУ СА ДОНЕТИМ ОДЛУКАМА О СУОСНИВАЊУ, ИЗВРШЕНО ЈЕ УСКЛАЂИВАЊЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЗАВОДА, ОДНОСНО СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЈЕ ДОНЕЛА ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД ( СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ, БРОЈ 29/17, 46/17 И 45/18; У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ОСНИВАЧКИ АКТ). У поглављу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ, у тачки: 4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА, у ставу 4., друга реченица мења се и гласи: Покрајинска влада је раније, Решењем број: /2014, од 09. јула године именовала за члана Надзорног одбора из реда запослених, Бранку Митровић, дипл.правник. ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ЈЕ РЕШЕЊЕМ БРОЈ: /2018, ОД 14. СЕПТЕМБРА ГОДИНЕ ЗА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ ИМЕНОВАЛА МИЛАНА ЖИЖИЋА, ДИПЛ.ИНЖ. МАШИНСТВА. У оквиру наведене тачке 4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА, 11

14 Надзорни одбор Председник : Младен Тадић Члан: Никола Крнета Члан:Бранка Митровић МИЛАН ЖИЖИЋ Помоћник директора за правне послове Помоћник директора за послове за оснивача Помоћник директора за просторно планирање Помоћник директора за урбанистичко планирање Помоћник директора за финансијске послове Руководилац пројекта Пројектни тим Рачуноводство Шеф рачуноводства Књиговођа Благајник Општа служба Пројектовање информационог система Урбанизам Просторно планирање Геодетско планирање Планирање инфраструктуре Право, економика, заштита животне средине Стручни сарадник за правне и опште послове Планер информационог система Водећи урбаниста Водећи просторни планер Водећи просторни геодета Водећи планер за инфраструктуру Самостални стручни сарадник на изради планова Административнотехнички секретар Администратор информационог система Самостални урбаниста Самостални просторни планер Стручни сарадник на изради планова Правник на изради планске документације Возач-курир Дактилографоператер Техничар Техничар-копирант планова Архивар 12

15 У поглављу III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ, тачки: 1. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ АПВ КАО ОСНИВАЧА и у поглављу IV ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ГОДИНУ, тачки: 1. ИЗВОРИ ПРИХОДА, подтачки 1.3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ГОДИНУ, у подпотачки СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ ЗАВОД РАДИ ЗА АПВ КАО ОСНИВАЧА, назив: Просторни план подручја посебне намене предела Вршачки брег замењују се називом: ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ у одговарајућем падежу, а назив: Просторни план подручја посебне намене бициклистичког коридора дуж државног пута IIa реда бр. 100 на деоници Нови Сад - Београд (Батајница) са детаљном разрадом замењује се називом: ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 100 ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТА И ИЗГРАДЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД СТАРА ПАЗОВА (ДО ГРАНИЦЕ СА АДМИНИСТРАТИВНИМ ПОДРУЧЈЕМ ГРАДА БЕОГРАДА), СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ у одговарајућем падежу. У поглављу III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ, тачки: 4. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА, у ставу 5. друга реченица мења се и гласи: У години 24 јединице локалних самоуправа са територије АП Војводине су донеле скупштинске одлуке о суоснивању Завода, након чега је извршено усклађивање Оснивачког акта Завода. ТОКОМ И ГОДИНЕ 25 ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЈЕ ДОНЕЛО СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СУОСНИВАЊУ ЗАВОДА, НАКОН ЧЕГА ЈЕ ИЗВРШЕНО УСКЛАЂИВАЊЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЗАВОДА. У ПОГЛАВЉУ IV ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ГОДИНУ, ТАЧКИ: 3. РАСХОДИ, ПОДТАЧКИ 3.1. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018 ГОДИНУ,, ТАБЕЛА 6. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА ГОДИНУ, И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА ГОДИНУ МЕЊАЈУ СЕ И ГЛАСЕ: Табела 6. ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА ГОДИНУ Еконо мска класи фика ција Организациона класификација Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта УКУПНА СРЕДСТВА 512 Трошкови осталог материјала (режијског) , , , Трошкови канцеларијског материјала , , , Трошкови средстава за одржавање чистоће , , Трошкови осталог непоменутог материјала , , Трошкови горива и енергије , , Трошкови нафтиних деривата , , Трошкови електричне енергије , , Трошкови паре , , Трошкови резервних делова , , , , Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава , , , , Tрошкови једнократног отписа алата и инвентара , , , , Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) , , ,00 13

16 Еконо мска класи фика ција Организациона класификација Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта УКУПНА СРЕДСТВА 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца , , , Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима , , Трошкови накнада директору односно члановима органа , ,33 управљања и надзора 529 Остали лични расходи и накнаде , , , Остала лична примања запослених , , Накнаде трошкова запосленима , , Остала давања запосленима која се не сматрају зарадом , , Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања-умањења 10% , , , Трошкови услуга на изради учинака , , , , Трошкови транспортних услуга , , Трошкови поштанских услуга , , Трошкови телефонских услуга , , Трошкови интернета , , Трошкови услуга одржавања , , , , Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме , , , , Трошкови осталих услуга , , , , Трошкови комуналних услуга , , Трошкови за услуге заштите на раду , Трошкови осталих производних услуга , , , , Трошкови амортизације , , Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених , , Трошкови непроизводних услуга , , , , Трошкови ревизије финансијских извештаја , , Трошкови адвокатских услуга , , Трошкови здравствених услуга , , Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених , , Трошкови чишћења просторија , , Трошкови одржавања софтвера , , , , Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга , , , , Трошкови репрезентације , , Трошкови репрезентацијеугоститељске услуге , , Трошкови репрезентације - поклони , , Остали трошкови репрезентације , , Трошкови премија осигурања , ,00 14

17 Еконо мска класи фика ција Организациона класификација Расходи и издаци из прихода од послова за АПВ као оснивача Расходи и издаци из прихода од послова за ЈЛС као суоснивача Завода и осталих корисника услуга са тржишта , ,00 УКУПНА СРЕДСТВА 5520 Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме , , Трошкови премија осигурања запослених , , Трошкови осталих премија осигурања , , , , Трошкови платног промета , , , Трошкови платног промета у земљи , , , Трошкови за банкарске услуге , , Трошкови чланарина , , Остали непоменути трошкови чланарина , , Трошкови пореза , , Трошкови пореза на имовину , , Остали трошкови пореза , , Остали нематеријални трошкови , , Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и , ,00 пропаганду) 5591 Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне , ,00 таксе и др.) 5599 Остали нематеријални трошкови , , Расходи камата (према трећим лицима) , , Расходи затезних камата , , Негативне курсне разлике , , Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената , , Остали непоменути расходи , , Остали непоменути расходи , , Обезвређење потраживања , , Расходи по основу исправки грешака из претходних година , ,00 УКУПНИ РАСХОДИ: , , ,00 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА ГОДИНУ РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАВОД ОБАВЉА ЗА ДРУГЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ НА ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА Планиран износ прихода од ,00 динара распоређује се на позиције расхода на следећи начин: Трошкови осталог материјала (режијског) планирана су средства у износу 512 од , Трошкови канцеларијског материјала- планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за набавку тонера за мултифункционалне апарате, тонера за штампаче, тонера за плотере, папира за штампање текстова и графичких прилога и ситног помоћног канцеларијског материјала Трошкови средстава за одржавање чистоће - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за набавку средстава за чишћење и одржавање зграде и опреме. 15

18 5129 Трошкови осталог непоменутог материјала - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за набавку сијалица и другог електроматеријала, заштитних одела за запослене који раде геодетска снимања, стручне литературе и сличних материјала. 513 Трошкови горива и енергије - планирана су средства у износу од , Трошкови нафтиних деривата - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за набавку горива за службене аутомобиле Завода Трошкови електричне енергије - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова електричне енергије Трошкови паре - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова грејања просторија Завода. 514 Трошкови резервних делова - планирана су средства у износу од , , Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава - планирана су средства у износу од , ,00 динара и намењена су за набавку резервних делова за основна средства (рачунарску опрему, копир апарате, аутомобилске гуме и др.) 515 Tрошкови једнократног отписа алата и инвентара- планирана су средства у износу од , , Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто) - планирана су средства у износу од ,37 Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са Фискалном стратегијом за годину са пројекцијама за и годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором. Маса за зараде је планирана у складу са члановима 4. и 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", брoj 116/14). Примењена је основица за обрачун и исплату зарада која је утврђена у складу са важећим прописима и појединачним актима предузећа која је била у примени на дан доношења тог закона, односно за октобар године. 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца - планирана су средства у износу од ,96 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон). 524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за ангажовање лица по уговорима о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла. У години донет је нови оснивачки акт предузећа, односно Покрајинска скупштинска одлука о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање Завод за урбанизам Војводине Нови Сад ( Службени лист АПВ, број 29/17 и 46/17) у складу са којим је 24 јединица локалне самоуправе постала суоснивач Завода као заједничког предузећа са АП Војводином као већинским оснивачем. На основу тог акта Завод је носилац искључивог права на обављање послова из своје делатности за своје осниваче. То је већ крајем године довело до повећаног обима послова за те ЈЛС, што је био и циљ повећавања броја суоснивача. У години очекује се континуирана комуникација и пословна 16

19 сарадња са оснивачима и уговарање нових послова. Из тих разлога Завод се обратио надлежним органима са захтевом да му се одобри повећање броја запослених на неодређено време. До стварања услова за решавање овог захтева, Завод ће због повећаног обима послова ангажовати лица по уговору о раду на одређено време и уговору о привременим и повременим пословима. Планирани број по овим основима је 2 запослена на одређено време и 3 запослена по уговору о привременим и повременим пословима. 529 Остали лични расходи и накнаде - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи,трошкова службених путовања у земљи и иностранству и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду Остала лична примања запослених - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за исплату јубиларних награда, отпремнина, солидарних помоћи и других примања запосленима која ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором и Законом о раду Накнаде трошкова запосленима - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, исплату накнада за превоза запослених на посао и са посла 5292 Остала давања запосленима која се не сматрају зарадама - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за поклоне за децу запослених усклађених са бројем деце до 15 година Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 530 Трошкови услуга на изради учинака - планирана су средства у износу од , ,00 динара и користиће се за набавку стручних услуга из области хидротехнике, саобраћаја, информационих система и сличних области као и за набавку геодетских радова у ситуацијама каде Завод не буде имао довољно сопствених капацитете да реализује уговорене активности на изради планских докумената. Са ове позиције предвиђено је и плаћање трошкова прибављања услова од надлежних органа, организација и институција као и других просторних података и сл. 531 Трошкови транспортних услуга - планирана су средства у износу од , Трошкови поштанских услуга - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова доставе пошиљки и сл Трошкови телефонских услуга - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова телефона, мобилне телекомуникације и сл Трошкови интернета- планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова интернета и сл. 532 Трошкови услуга одржавања - планирана су средства у износу од , , Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за одржавање копир апарата, плотера, телефонске централе, клима уређаја, службених аутомобила, поправке и адаптације канцеларија, намештаја, прозора, радијатора, и др. ПЛАНИРАНА СУ СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД ,00 ДИНАРА И НАМЕЊЕНА СУ ЗА ЗАМЕНУ ДРВЕНИХ ПРОЗОРА НА ЗГРАДИ ЗАВОДА (ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ СПРАТ), АДАПТАЦИЈУ КАНЦЕЛАРИЈА, ОДРЖАВАЊЕ КОПИР АПАРАТА, ПЛОТЕРА, ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ, КЛИМА УРЕЂАЈА, СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА, И ДР. 539 Трошкови осталих услуга - планирана су средства у износу од ,00 17

20 5390 Трошкови комуналних услуга - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одвоза отпада, трошкова за утрошену воду и других комуналних услуга Трошкови за услуге заштите на раду - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова контроле техничке исправности лифта, испитивање микроклиме, електричних и громобранских инсталација, противпожарних апарата, техничког обезбеђења зграде и др Трошкови осталих производних услуга - планирана су средства у износу од , ,00 динара и намењена су за плаћања трошкова коричења планске документације, студија, анализа, ШТАМПУ ПРИПРЕМЉЕНОГ МАТЕРИЈАЛА И СЛИЧНИХ ТРОШКОВА. 540 Трошкови амортизације - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за амортизацију зграде и опреме. 545 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - планирана су средства у износу од , Трошкови непроизводних услуга - планирана су средства у износу од , , Трошкови ревизије финансијских извештаја- планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања екстерних и интерних ревизора за контролу финансијских извештаја Трошкови адвокатских услуга - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања адвоката за потребе наплате потраживања, и других судских спорова Трошкови здравствених услуга - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова здравствених прегледа запослених Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова обука запослених као и трошкова школарина за стручно усавршавање запослених. У години планирана је и обука запослених за коришћење новог софтвера у оквиру географског информационог система, који је набављен у децембру године. У складу са Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17), послодавац је дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације рада а запослени је дужан да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава за рад, док трошкови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања обезбеђују се из средстава послодавца и других извора, у складу са законом и општим актом. Такође, обавеза стручног и професионалног усавршавања прописана је и Правилником о стручном усавршавању запослених - бр. 2608/9, од и Колективним уговором за ЈП Завод за урбанизам Војводине бр. 1160/1, од и 2715/2, од (чл. 71. и 72) Трошкови чишћења просторија - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за трошкове чишћења просторија и опреме у Заводу Трошкови одржавања софтвера - планирана су средства у износу од , ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова одржавања интерног портала, рачуноводственог програма, изнајмљивање антивирус програма, изнајмљивање лиценци за графичку обраду података као и за одржавање постојећих софтвера за графичку обраду података и сл Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга - планирана су средства у износу од , ,00 динара и намењена су плаћање трошкова одржавања сајта, гараже, паркинга, прање службених аутомобила, услуге превода, штампе материјала као и за консултантске услуге у вези са писањем апликационих формулара за међународне пројеката и сл. 551 Трошкови репрезентације - планирана су средства у износу од ,00 Планирана средства за репрезентацију су на нивоу утрошених средстава за репрезентацију за годину. 18

21 5510 Трошкови репрезентације-угоститељске услуге - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање услуга ресторана Трошкови репрезентације - поклони - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењен су за набавку новогодишњих и других поклона, рекламног материјала и сл Остали трошкови репрезентације - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл. 552 Трошкови премија осигурања - планирана су средства у износу од , Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме - планирана су средства у износу од , , Трошкови премија осигурања запослених - планирана су средства у износу од , Трошкови осталих премија осигурања - планирана су средства у износу од , ,00 динара и намењена су за трошкове премија осигурања од професионалне одговорности. 553 Трошкови платног промета - планирана су средства у износу од ,00 динара 5530 Трошкови платног промета у земљи - планирана су средства у износу од , Трошкови за банкарске услуге - планирана су средства у износу од , Трошкови чланарина - планирана су средства у износу од , Остали непоменути трошкови чланарина - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова чланарина за издате лиценце (просторне, урбанистичке и сл). 555 Трошкови пореза - планирана су средства у износу од , Трошкови пореза на имовину - планирана су средства у износу од , Остали трошкови пореза - планирана су средства у износу од , Остали нематеријални трошкови - планирана су средства у износу од ,00 динара 5590 Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)- планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање огласа и друго Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.) - планирана су средства у износу од , Остали нематеријални трошкови - планирана су средства у износу од ,00 динара и намењена су за плаћање трошкова РТВ претплате, казне за саобраћајне прекршаје, набавку зелених картона, регистрације службених аутомобила, трошкова паркирања службених аутомобила Завода и сл. 562 Расходи камата - планирана су средства у износу од , Расходи затезних камата - планирана су средства у износу од , Негативне курсне разлике - планирана су средства у износу од Негативне курсне разлике по основу готовине и готовинских еквивалената- планирана су средства у износу од , Остали непоменути расходи - планирана су средства у износу од , Остали непоменути расходи - планирана су средства у износу од ,00 динара у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. 19

22 585 Oбезвређење потраживања - планирана су средства у износу од , Расходи по основу исправки грешака из ранијих година - планирана су средства у износу од ,00 У поглављу VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА, у тачки: 3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, у ставу 2. друга реченица мења се и гласи: Покрајинска влада је раније, Решењем број: /2014, од 09. јула године именовала за члана Надзорног одбора из реда запослених, Бранку Митровић, дипл. правник. ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ЈЕ РЕШЕЊЕМ БРОЈ: /2018, ОД 14. СЕПТЕМБРА ГОДИНЕ ЗА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ ИМЕНОВАЛА МИЛАНА ЖИЖИЋА, ДИПЛ.ИНЖ. МАШИНСТВА. ПОГЛАВЉЕ VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА Завод је протеклих година улагао значајна средства у набавку рачунарске опреме, лиценци за графичку обраду податак и других основних средстава, а све са циљем да се побољшају услови рада и прибави савремена опрема, како би се пратили савремени трендови и достигнућа и тако обезбедило пружање услуга корисницима услуга на што вишем нивоу. Завод планира средства за набавку рачунарске опреме (плотера, два сервера, рачунара, и монитора и друге опреме) у износу од ,00 динара без ПДВ-а као и средства за набавку канцеларијског намештаја (столица, столова, ормана и др.) ради побољшања услова рада запослених, у износу од ,00 динара без ПДВ-а и набавку лиценци/софтвера (за стављање у функцију два сервера, wireless уређаја и др.) у износу од ,00 Завод планира и средства за набавку службеног аутомобила из разлога што један од постојећих службених аутомобила геодетска служба користи за потребе извођења геодетских радова, који се уговарају у све већем обиму, те је потребно набавити још један аутомобил за потребе обиласка терена. Планирани износ за набавку службеног аутомобила је ,00 динара са ПДВ-ом. Табела 8: Планиране инвестиције Конто Назив позиције у контном плану Назив инвестиције Службени аутомобил ,00 02 Рачунарска опрема ,00 Намештај ,00 01 Лиценце/софтвери ,00 УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: ,00 ЗАВОД ЈЕ ПРОТЕКЛИХ ГОДИНА УЛАГАО ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА У НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ЛИЦЕНЦИ ЗА ГРАФИЧКУ ОБРАДУ ПОДАТАК И ДРУГИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, А СВЕ СА ЦИЉЕМ ДА СЕ ПОБОЉШАЈУ УСЛОВИ РАДА И ПРИБАВИ САВРЕМЕНА ОПРЕМА, КАКО БИ СЕ ПРАТИЛИ САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ И ДОСТИГНУЋА И ТАКО ОБЕЗБЕДИЛО ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА НА ШТО ВИШЕМ НИВОУ. 20

23 ЗАВОД ПЛАНИРА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЛОТЕРА, ДВА СЕРВЕРА, РАЧУНАРА, И МОНИТОРА И ДРУГЕ ОПРЕМЕ) У ИЗНОСУ ОД ,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А КАО И СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА (СТОЛИЦА, СТОЛОВА, ОРМАНА И ДР.) РАДИ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА РАДА ЗАПОСЛЕНИХ, У ИЗНОСУ ОД ,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А И НАБАВКУ ЛИЦЕНЦИ/СОФТВЕРА (ЗА СТАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈУ ДВА СЕРВЕРА, WIRELESS УРЕЂАЈА И ДР.) У ИЗНОСУ ОД ,00 ДИНАРА. ЗАВОД ПЛАНИРА И СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ТЕРЕНСКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА, КОЈИ СЕ УГОВАРАЈУ У СВЕ ВЕЋЕМ ОБИМУ. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ЗА НАБАВКУ СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА ЈЕ ,00 ДИНАРА СА ПДВ-ОМ. ТАБЕЛА 8: ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КОНТО НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ У КОНТНОМ ПЛАНУ НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛ ,00 02 РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ,00 НАМЕШТАЈ ,00 01 ЛИЦЕНЦЕ/СОФТВЕРИ ,00 УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: ,00 21

24

25 ПРИЛОГ

26

27 Прилог 3 БИЛАНС СТАЊА на дан у 000 динара Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП План План План План АКТИВА 0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001 Б.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( ) и део Улагања у развој , 012 и део Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права и део Гудвил и део Остала нематеријална имовина и део Нематеријална имовина у припреми и део Аванси за нематеријалну имовину II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА ( ) 020, 021 и део Земљиште и део Грађевински објекти и део Постројења и опрема и део Инвестиционе некретнине и део Остале некретнине, постројења и опрема и део Некретнине, постројења и опрема у припреми и део Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми и део Аванси за некретнине, постројења и опрему III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) , 031 и део Шуме и вишегодишњи засади и део Основно стадо и део Биолошка средства у припреми и део Аванси за биолошка средства осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ) 040 и део Учешћа у капиталу зависних правних лица и део Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима и део Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 0027 део 043, део 044 и део 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима део 043, део 044 и део 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима део 045 и део Дугорочни пласмани у земљи 0030 део 045 и део Дугорочни пласмани у иностранству и део Хартије од вредности које се држе до доспећа и део Остали дугорочни финансијски пласмани V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) 050 и део Потраживања од матичног и зависних правних лица и део Потраживања од осталих повезаних лица и део Потраживања по основу продаје на робни кредит и део Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу и део Потраживања по основу јемства и део Спорна и сумњива потраживања и део Остала дугорочна потраживања В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА Г. ОБРТНА ИМОВИНА ( ) Класа 1 I. ЗАЛИХЕ ( ) Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар Недовршена производња и недовршене услуге Готови производи 0047

28 13 4. Роба Стална средства намењена продаји Плаћени аванси за залихе и услуге II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ( ) 200 и део Купци у земљи матична и зависна правна лица и део Купци у Иностранству матична и зависна правна лица и део Купци у земљи остала повезана правна лица и део Купци у иностранству остала повезана правна лица и део Купци у земљи и део Купци у иностранству и део Остала потраживања по основу продаје III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 23 осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) 230 и део Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица и део Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица и део Краткорочни кредити и зајмови у земљи и део Краткорочни кредити и зајмови у иностранству , 235, 238 и део Остали краткорочни финансијски пласмани VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА А. КАПИТАЛ ( ) 0 = ( ) I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ( ) Акцијски капитал Удели друштава с ограниченом одговорношћу Улози Државни капитал Друштвени капитал Задружни удели Емисиона премија Остали основни капитал II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ IV. РЕЗЕРВЕ осим осим 330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( ) Нераспоређени добитак ранијих година Нераспоређени добитак текуће године IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ X. ГУБИТАК ( ) Губитак ранијих година Губитак текуће године 0423 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( ) X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( )

29 Резервисања за трошкове у гарантном року Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава Резервисања за трошкове реструктурирања Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених Резервисања за трошкове судских спорова и Остала дугорочна резервисања II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Обавезе које се могу конвертовати у капитал Обавезе према матичним и зависним правним лицима Обавезе према осталим повезаним правним лицима Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана Дугорочни кредити и зајмови у земљи Дугорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу финансијског лизинга Остале дугорочне обавезе В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица Краткорочни кредити и зајмови у земљи Краткорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји 424, 425, 426 и Остале краткорочне финансијске обавезе II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) Добављачи матична и зависна правна лица у земљи Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству Добављачи остала повезана правна лица у земљи Добављачи остала повезана правна лица у иностранству Добављачи у земљи Добављачи у иностранству Остале обавезе из пословања , 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( ) 0 = ( ) Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( ) Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

30 Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА БИЛАНС УСПЕХА за период План План План Прилог 3а у 000 динара План AOП И З Н О С ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 60 до 65, осим 62 и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту Приходи од продаје робе на иностраном тржишту II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ) Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на 610 домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на 611 иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем 612 тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на 613 иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ до 55, 62 и 63 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( ) I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) , осим 662, 663 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ и 664 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата Остали финансијски приходи II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 663 и 664 КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) , осим 562, 563 I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА и 564 И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

31 566 и Остали финансијски расходи II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 563 и 564 КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) 1048 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) 1049 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 683 и 685 ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 583 и 585 ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 1054 Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 1055 М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057 Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 1059 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК ( ) Т. НЕТО ГУБИТАК ( ) 1065 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069 V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

32

Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2018 годину

Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2018 годину У Годишњем програму пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад за 2018. годину, број: 191/2 од 31.01.2018. године (у даљем тексту:

Више

Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2017 годину-1

Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2017 годину-1 У Годишњем програму пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад за 2017. годину, број: 2958/2, од 26.12.2016. године (у даљем

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р Е Д Н А Ц Р Т Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2018. Бања Лука, новембар:2017. године БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис РС за 2018. А. БУЏЕТСКИ

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план УКУПНО Финансијски план БУЏЕТ Финансијски

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис УКУПНО БУЏЕТ СОПСТВЕНИ Република Аутон.покр. Општина/град донације

Више

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12 Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године Београд,24.01.2019.године I ОСНОВНИ СТАТУСНИ

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Microsoft Word - Prva izmena Programa posl JKP Sub pijace 2017

Microsoft Word - Prva izmena Programa posl JKP Sub pijace 2017 PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2017. GODINU ЈКП «СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ» СУБОТИЦА SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA JKP «SUBOTIČKE TRŽNICE» SUBOTICA SEDIŠTE: SUBOTICA, Đure Đakovića 23/1 DELATNOST:

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. 24.07.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи: (4) За прекршај

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. 31.12.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 116 53 1983 На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике

Више

Финансијски план

Финансијски план Дом ученика средњих школа Jeлица Миловановић Крунска бр.8, Београд ПИБ 100158071 МБ 07444028 Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ЗА 2018. ГОДИНУ Београд, 26.01.2018. годинe У складу са чл. 50 Закона о буџетском

Више

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUB JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUBOTICA-TRANS ZA 2014.GODINU ОSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA

Више

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ Паркинг сервис Пожаревац ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ ЈКП Паркинг сервис Пожаревац Пожаревац, јун 2017. године САДРЖАЈ ТАБЕЛА Табела 1. Приказ

Више

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА Урбанистички завод АП Војв

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА Урбанистички завод АП Војв ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950.

Више

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49 Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10), člana 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА Нови Сад,Масарикова бр.25 Датум,06.01.2016.године Број:6/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАСИЈЕ НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.) ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног

Више

Microsoft Word odluka o zavrsnom

Microsoft Word odluka o zavrsnom Na osnovu člana 68 i 69 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti( Službeni list CG,broj 20/14, 56/14,70/17,04/18 i 55/18),člana 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni list CG, broj 03/19

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail:kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ (40+22)+ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

- л о г о -

- л  о  г  о - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИХОДИ ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИХОДИ ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ ПРИХОДИ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 (40+22)+ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000

Више

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА РФЗО (

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА РФЗО ( ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 467.350.000 73.089.000 540.439.000 540.439.000 2 ПРЕВОЗ 18.765.000 2.972.000 21.737.000 30.000 21.767.000 3 ЛЕКОВИ СВЕГА

Више

Образац 12

Образац 12 Образац 12 Јавно комунално стамбено предузеће Топола ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. Топола, април 2019.

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 01 SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE 54 061,00 0,00 0,00% 411 Bruto zarade i

Више

БРОЈ

БРОЈ РЕГИСТАР ЗА 2007. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2007. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о утврђивању стопа пореза

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 160/ На основу члана 31., 32. и 35. Закона о буџетском систему Републ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 160/ На основу члана 31., 32. и 35. Закона о буџетском систему Републ 29.11.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД Број 11 1. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 160/ На основу члана 31., 32. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број

Више

novi logo mg

novi logo mg REPUBLIKA SRPSKA Banja Luka Bana Milosavljevića 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba tel/faks: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр. 00-247/8 од 23.02.2017.) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-341/3 од 03.04.2017.) ДРУГЕ

Више

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 plaćeni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 Fiskalna godina: 2014 01 Služba skupštine 351 800,00 159 986,52 45,4766% 411 Bruto zarade i doprinosi

Више

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр Прилог 3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Процена 2014 1 2 3 4 5 A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ

Више

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????????

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ????????? ИНТЕРНИ ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ Редни број Предмет набавке Конто Основ за изузимање набавке Процењена вредност набавке без ПДВ-а Извор и начин финансирања Посебан поступак

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов

На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, брoj 47/16) и члана 25. став 1. тачка 4. Статута

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - 130_3.doc

Microsoft Word - 130_3.doc REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE Broj: IV-02-402-77/2013-3 Dana: 04.10.2013. S U B O T I C A Na osnovu člana

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXVI - Број 10 13. децембар година МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 I АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

Microsoft Word - Registar za 2012

Microsoft Word - Registar za 2012 РЕГИСТАР ЗА 2012. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2012. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 1. Годишњи програм заштите,

Више

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) za 2012

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) za 2012 UVOD Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) za 2012. godinu je pripremljen u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama (

Више

Microsoft Word - Finansijski plan 2019

Microsoft Word - Finansijski plan 2019 ОШ''СВЕТИ САВА'' 11224 ВРЧИН Ул. 29. новембар 15 Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ЗА 2019. ГОДИНУ Јануар 2019. године Директор школе Добрица Синђелић - 2 - На основу чл. 20. Закона о буџетском систему (''Сл.гл.

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економски БУЏЕТ Опис код А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ Порески приходи

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економски БУЏЕТ Опис код А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ Порески приходи БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економски БУЏЕТ Опис код 2019. 1 2 3 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 24.587.970 710000 Порески приходи 10.862.000 713000 Порези на лична примања и приходи од самосталних

Више

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донациј

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донациј ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени приходи 0 1 2 3=4+5+6+7

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р И Ј Е Д Л О Г Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2016. Бања Лука, децембар:2015. године С А Д Р Ж А Ј I Општи дио 4 II Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-281/18 21.02.2018. године ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прописи који су

Више

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чланом

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

fin plan tabele2010.xls

fin plan tabele2010.xls Захтев за текуће издатке у 2010. години Табела 1 Назив директног буџетског корисника: СКУПШТИНА ГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ Назив индиректног буџетског корисника: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Шифра корисника

Више

plan_rada_parking_servis_2018

plan_rada_parking_servis_2018 PLAN RADA ZA 2018. GODINU BIJELO POLJE, FEBRUAR 2018. GODINE Na osnovu člana 17 stav 1 tačka 3 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Parking servis Bijelo Polje i člana 11 stav 1 tačka

Више

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ'' ЗА ГОДИНУ САДРЖАЈ УВОД...2 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА... 2 ЗАКОНСКИ ОКВИР МИСИЈА

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ'' ЗА ГОДИНУ САДРЖАЈ УВОД...2 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА... 2 ЗАКОНСКИ ОКВИР МИСИЈА САДРЖАЈ УВОД...2 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА... 2 ЗАКОНСКИ ОКВИР... 3 1.. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ... 5 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА... 7 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015... 9 3.1. Процена физичког

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Sl-38.indd

Sl-38.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVIII - Број 38, 7. август 2019. примерак 80,00 динара Градоначелник 717 На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

Fin izvestaj za 2016.xls

Fin izvestaj za 2016.xls ДОНАЦИЈЕ УКУПНИ РАСХОДИ СА ДОНАЦИЈАМА ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА за период јануар децембар 2016. године У току 2016. године Историјски архив Београда остварио је негативан

Више

ФИЛМ - 1 Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03), Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању с

ФИЛМ - 1 Закон о статистици Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 85/03), Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању с ФИЛМ - 1 Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03), Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању статистичког програма 2018-2021, 02/1-021-173/18 "Службени

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

З А К О Н

З А К О Н ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ministarstvima,

Више

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (Sl. list grada Beograda, br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuju se uslovi i način postavljanja

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Nacrt budžeta za za WEB.xls

Nacrt budžeta za za WEB.xls Fojnica, 13.11.2007. godine Broj: 01-14-870/07 Na osnovu člana 1. i 9. Zakona o budžetima / proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06) i člana 17. stav 4 Statuta Općine

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРА

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРА НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРАД, 27.МАРТА 28-32 ДЕЛАТНОСТ: 7490 МАТИЧНИ БРОЈ: 07094094

Више

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет набавке/ ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март 2018. године Бесплатан примерак Број 7 119. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар''

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, 76230 Шамац, тел: 054/620-880, Факс: 054/ 620-882 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм

Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм Обрасци за припрему програмског буџета. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_2 Култура_комуникације_и_медији 20 Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа,

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више