Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА"

Транскрипт

1 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића Рума Број: 0165/19 Датум: На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за ЈН МВ образована Решењем бр. 0138/19 сачинила је: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН МВ 02/2019 НАБАВКА НОВОГ ПРОЈЕКЦИОНОГ ПЛАТНА И ДОПУНА ПОСТОЈЕЋЕ ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ (ПРОЈЕКАТ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ БИОСКОПА) 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Културни центар Брана Црнчевић Адреса Вељка Дугошевића 102 Телефон број 022/ Интернет страница Набавка број 02/2019 Позив број 0139/19 Конкурсна документација број 0140/19 Датум oбјаве Позива и Конкурсне документације ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: portal.ujn.gov.rs ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 0165/19 ДАТУМ

2 Врши се измена следећих делова: ПОГЛАВЉЕ 5 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 3)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 4)Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.(чл. 75. ст. 2. Закона) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 1)да располаже неопходним финансијским капацитетом, што

3 подразуемва да је понуђач остварио минимални приход у последње три обрачунске године (2016, 2017 и године) у укупном износу од најмање ,00 динара без ПДВ-а. 2)да располаже довољним кадровским капацитетом, што подразумева да понуђач има: - најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике (електронике) који поседује лиценцу број 453- одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система и сертификат произвођача понуђеног DC пројектора или - најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике (електронике) који поседује лиценцу број 453-одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система и једно стручно лице са сертификатом произвођача понуђеног DC пројектора. 3) да располаже довољним пословним капацитетом, што подразумева да понуђач има: - квалификацију на реализацији сличних послова односно да је остварио минимум две стручне референце за испоруку и уградњу D-Cinema биоскопа у последњих 5 година 1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. Поред обавезних услова подизвођач мора да испуни следеће додатне услове: 1)да располаже неопходним финансијским капацитетом, што подразуемва да је понуђач остварио минимални приход у последње три обрачунске године (2016, 2017 и године) у укупном износу од најмање ,00 динара без ПДВ-а. 2)да располаже довољним кадровским капацитетом, што подразумева да понуђач има: - најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике (електронике) који поседује лиценцу број 453- одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система и сертификат произвођача понуђеног DC пројектора или- најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике (електронике) који поседује лиценцу број 453- одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система и једно стручно лице са сертификатом произвођача понуђеног DC пројектора. 3) да располаже довољним пословним капацитетом, што подразумева да понуђач има: - квалификацију на реализацији сличних послова односно да је остварио минимум две стручне референце за испоруку и уградњу D-Cinema биоскопа у последњих 5 година Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - да је ригистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

4 Доказ:Правна лица Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; Предузетници Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра; 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона-да је измирило доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 1.2. Услов из члана чл. 75. ст. 2. Понуђач доказује достављањем изјаве (Образац Изјаве бр.5, дат је у поглављу VI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује: 1) испуњеност услова у погледу финансијског капацитета понуђач доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног биланса успеха из ког се јасно може видети да је понуђач у претходне три године (2016, 2017 и 2018) остварио минимални приход у износу од , или достављањем извештаја о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који садржи биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за годину

5 2) испуњеност услова у погледу кадровског капацитета понуђач доказује достављањем: - фотокопије уговора о раду или другог угoвора о радном ангажовању, - фотокопије пријаве на осигурање, -фотокопије дипломе са звањем дипломираног инжењера електротехнике (електронике), -фотокопије лиценце број 453-одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система и потврде о важности лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије и, - фотокопије сертификата добијеног од произвођача понуђеног DC пројектора. Напомена: уколико понуђач нема радно ангажованог дипломираног инжењера електротехнике (електронике) који истовремено поседује и лиценцу број 453 и сертификат од произвођача понуђеног DC пројектора, онда понуђач мора имати радно ангажованог најмање једног дипломираног инжењера електротехнике (електронике) за кога доставља лиценцу број 453-одговорни извођач радова телекомуникациуоних мрежа и система, а за друго стручно лице сертификат произвођача понуђеног DC пројектора, док остале доказе у погледу кадровског капацитета за сваког од стручњака мора доставити посебно 3) испуњеност услова у погледу пословног капацитета - да има квалификацију на реализацији сличних послова понуђач доказује овереним референтним потврдама купца за минимум два D-Cinema биоскопа реализована у последњих 5 година (образац Потврде о референтним набавкама дат је у поглављу IV тачка 3). 1.4 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1),2) и 4) Закона. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке за подизвођача, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 1) испуњеност услова у погледу финансијског капацитета понуђач доказује достављањем за подизвођача попуњеног, потписаног и овереног биланса успеха из ког се јасно може видети да је подизвођач у претходне три године (2016, 2017 и 2018) остварио минимални приход у износу од , или достављањем извештаја о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који садржи биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за годину 2) испуњеност услова у погледу кадровског капацитета понуђач за подизвођача доказује достављањем: -фотокопије уговора о раду или другог угoвора о радном ангажовању, -фотокопије пријаве на осигурање, -фотокопије дипломе са звањем дипломираног инжењера електротехнике (електронике),

6 -фотокопије лиценце број 453-одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система и потврде о важности лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије и, -фотокопије сертификата добијеног од произвођача понуђеног DC пројектора. Напомена: уколико подизвођач нема дипломираног инжењера електротехнике (електронике) који истовремено поседује и лиценцу број 453 и сертификат од произвођача понуђеног DC пројектора, онда подизвођач мора имати најмање једног дипломираног инжењера електротехнике (електронике) за кога доставља лиценцу број 453-одговорни извођач радова телекомуникациуоних мрежа и система, а за друго стручно лице сертификат произвођача понуђеног DC пројектора, док остале доказе у погледу кадровског капацитета за сваког од стручњака мора доставити посебно 3) испуњеност услова у погледу пословног капацитета - да има квалификацију на реализацији сличних послова понуђач за подизвођача доказује достављањем оверених референтних потврда купца за минимум два D-Cinema биоскопа реализована у последњих 5 година (образац Потврде о референтним набавкама дат је у поглављу IV тачка 3). 1.5 Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

7 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. У прилогу вам достављамо ИЗМЕЊЕНО ПОГЛАВЉЕ 5 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама конкурсне документације V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

8 3.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 3) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 4) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 3)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 4)Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.(чл. 75. ст. 2. Закона) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 1)да располаже неопходним финансијским капацитетом, што подразуемва да је понуђач остварио минимални приход у последње три обрачунске године (2016, 2017 и године) у укупном износу од најмање ,00 динара без ПДВ-а. 2)да располаже довољним кадровским капацитетом, што подразумева да понуђач има: - најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике (електронике) који поседује лиценцу број 453- одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система 3) да располаже довољним пословним капацитетом, што подразумева да понуђач има: - квалификацију на реализацији сличних послова односно да је остварио минимум две стручне референце за испоруку и уградњу D-Cinema биоскопа у последњих 5 година 3.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.

9 тач. 1), 2) и 4) Закона. Поред обавезних услова подизвођач мора да испуни следеће додатне услове: 1)да располаже неопходним финансијским капацитетом, што подразуемва да је понуђач остварио минимални приход у последње три обрачунске године (2016, 2017 и године) у укупном износу од најмање ,00 динара без ПДВ-а. 2)да располаже довољним кадровским капацитетом, што подразумева да понуђач има: - најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике (електронике) који поседује лиценцу број 453- одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система 3) да располаже довољним пословним капацитетом, што подразумева да понуђач има: - квалификацију на реализацији сличних послова односно да је остварио минимум две стручне референце за испоруку и уградњу D- Cinema биоскопа у последњих 5 година Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - да је ригистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар Доказ:Правна лица Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; Предузетници Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра; 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична

10 дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона-да је измирило доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 1.2. Услов из члана чл. 75. ст. 2. Понуђач доказује достављањем изјаве (Образац Изјаве бр.5, дат је у поглављу VI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује: 1) испуњеност услова у погледу финансијског капацитета понуђач доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног биланса успеха из ког се јасно може видети да је понуђач у претходне три године (2016, 2017 и 2018) остварио минимални приход у износу од , или достављањем извештаја о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који садржи биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за годину 2) испуњеност услова у погледу кадровског капацитета понуђач доказује достављањем: - фотокопије уговора о раду или другог угoвора о радном ангажовању, - фотокопије пријаве на осигурање, -фотокопије дипломе са звањем дипломираног инжењера електротехнике (електронике), -фотокопије лиценце број 453-одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система и потврде о важности лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије и, 3) испуњеност услова у погледу пословног капацитета - да има квалификацију на реализацији сличних послова понуђач доказује овереним референтним потврдама купца за минимум два D-Cinema биоскопа реализована у последњих 5 година (образац Потврде о референтним набавкама дат је у поглављу IV тачка 3). 1.4 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1),2) и 4) Закона. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке за подизвођача, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

11 1) испуњеност услова у погледу финансијског капацитета понуђач доказује достављањем за подизвођача попуњеног, потписаног и овереног биланса успеха из ког се јасно може видети да је подизвођач у претходне три године (2016, 2017 и 2018) остварио минимални приход у износу од , или достављањем извештаја о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који садржи биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за годину 2) испуњеност услова у погледу кадровског капацитета понуђач за подизвођача доказује достављањем: -фотокопије уговора о раду или другог угoвора о радном ангажовању, -фотокопије пријаве на осигурање, -фотокопије дипломе са звањем дипломираног инжењера електротехнике (електронике), -фотокопије лиценце број 453-одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система и потврде о важности лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије и, 3) испуњеност услова у погледу пословног капацитета - да има квалификацију на реализацији сличних послова понуђач за подизвођача доказује достављањем оверених референтних потврда купца за минимум два D-Cinema биоскопа реализована у последњих 5 година (образац Потврде о референтним набавкама дат је у поглављу IV тачка 3). 1.5 Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

12 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Microsoft Word - ?????? ????????? ????????????? ?????????????????? 3.docx

Microsoft Word - ?????? ????????? ????????????? ?????????????????? 3.docx КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0198/19 Датум: 04.03.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-119-5/18-IV сачинила је: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Адреса - Израда

Више

Microsoft Word _jnv_poziv

Microsoft Word _jnv_poziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA Segedinski put br. 22 24000 SUBOTICA www.toplanasubotica.co.rs POZIV za podnošenje ponude u otvorenom postupku javne nabavke - nabavka dobara - radi

Више

Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4 Бр. XI-13-404-208/2017 Датум: 13.12.2017. године На основу члана 63. став 1. Закона о јавним

Више

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измена конкурсне документације за ЈНМВ радова бр. 52/2018

Више

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ

Више

Microsoft Word _jnv_poziv.docx

Microsoft Word _jnv_poziv.docx JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA Segedinski put br. 22 24000 SUBOTICA www.toplanasubotica.co.rs POZIV za podnošenje ponude u otvorenom postupku javne nabavke - nabavke usluga ZAMENA UTILIZATORA

Више

МОЛБА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

МОЛБА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ Предмет: Захтев за достављање понуде Молимо вас да нам у складу са чланом 39 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12) до 20.03.2014. године закључно са 12 часова доставите понуду за спровођење

Више

Microsoft Word KD FINAL.doc

Microsoft Word KD FINAL.doc КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИЛАЦ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ГРАДСКО СТАМБЕНО», БЕОГРАД, Данијелова бр. 33. ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ признавања квалификације за извођење електро радова на уградњи електричних инсталација

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 37/2016 Београд, децембар године Конкурсна документација за јавну набавку добара потрошни технич

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 37/2016 Београд, децембар године Конкурсна документација за јавну набавку добара потрошни технич НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 37/2016 Београд, децембар 2016. године Конкурсна документација за јавну набавку добара потрошни технички материјал, ЈН 37/2016 прва фаза Страна 1 од 10 На

Више

IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 282/2013 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA

IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 282/2013 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/24 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 282/2013 Datum: 21. 10. 2013. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA U POSTUPKU MALE VREDNOSTI Red. br. JN: 26/2013 Oktobar

Више

Microsoft Word _jnv_poziv.doc

Microsoft Word _jnv_poziv.doc JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA Segedinski put br. 22 24000 SUBOTICA www.toplanasubotica.co.rs POZIV za podnošenje ponude u otvorenom postupku javne nabavke - nabavke dobara NABAVKA NOVOG VRELOVODNOG

Више

Izmena konkursne dokumentacije za JN br.15-13

Izmena konkursne dokumentacije za JN br.15-13 Број: 10291/7-1 Ниш, 25.10.2013. године. 18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а Тел.: 018/518-500, 518-550; Факс: 018/533-315 www.jugoistok.com ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације, у поступку ЈН

Више

НАШ ЗНАК: 03-45/2 ДАТУМ: године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Финансијске услуге Краткорочни кредит (по партијама) Врста посту

НАШ ЗНАК: 03-45/2 ДАТУМ: године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Финансијске услуге Краткорочни кредит (по партијама) Врста посту НАШ ЗНАК: 03-45/2 ДАТУМ: 05.10.2018.године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Финансијске услуге Краткорочни кредит (по партијама) Врста поступка: набавка на коју се закон не примењује Датум и

Више

Зaинтересовано лице је дана године у вези са јавном набавком ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА З

Зaинтересовано лице је дана године у вези са јавном набавком ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА З Зaинтересовано лице је дана 24.05.2017 године у вези са јавном набавком ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Адреса: Студентски трг 1, Београд, Република Србија Тeл.: ; Фaкс: ;

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Адреса: Студентски трг 1, Београд, Република Србија Тeл.: ; Фaкс: ; УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија Тeл.: 011 3207400; Фaкс: 011 2638818; E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs Појашњење конкурсне документације ЈНМВ 1.2.4/17. услуге

Више

Broj: /3-1/5 KONKURSNA DOKUMENTACIJA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKA DOBARA STRUČNA LITERATURA ZA O

Broj: /3-1/5 KONKURSNA DOKUMENTACIJA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKA DOBARA STRUČNA LITERATURA ZA O Broj: 0601-50/3-1/5 KONKURSNA DOKUMENTACIJA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKA DOBARA STRUČNA LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH - ELEKTRONSKA BAZA PARAGRAF LEX,

Више

Microsoft Word - KONKURSNA KANTE.doc

Microsoft Word - KONKURSNA KANTE.doc REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBRA Nove tipske kante od 120 litara za odlaganje otpada JN P 12/15 Subotica, jul 2015.

Више

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA.doc

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA.doc REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBRA Nove tipske kante od 120 litara za odlaganje otpada JN K 11/14 Subotica, jun 2014.

Више

Microsoft Word _jnv_konkursna_dokumentacija.doc

Microsoft Word _jnv_konkursna_dokumentacija.doc JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA Segedinski put broj 22, 24000 Subotica KONKURSNA DOKUMENTACIJA Broj 1/16 JNV NARUČILAC: VRSTA POSTUPKA: JKP SUBOTIČKA TOPLANA Segedinski put br. 22 24000 Subotica

Више

Microsoft Word - Model konkursne dokumentacije-JNMV _1_.doc

Microsoft Word - Model konkursne dokumentacije-JNMV _1_.doc УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД,Студентски трг 16 Тел: 20-27-801, 2027-809 факс:2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.yu http:///www.matf.bg.ac.yu Број: Датум: МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ,

Више

Javno komunalno preduzeće «Pogrebno» Subotica Trg žrtava fašizma broj 1., Subotica PIB Matični broj: Broj: 8-159/2 Datum: 1

Javno komunalno preduzeće «Pogrebno» Subotica Trg žrtava fašizma broj 1., Subotica PIB Matični broj: Broj: 8-159/2 Datum: 1 Javno komunalno preduzeće «Pogrebno» Subotica Trg žrtava fašizma broj 1., 24.000 Subotica PIB. 100843412 Matični broj: 08058644 Broj: 8-159/2 Datum: 10.09.2019. godine JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI nabavka

Више

Broj: /06

Broj: /06 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-18/13-2 Dana:27.11.2013. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA - ORIGINALNIH LABORATORIJSKIH REAGENASA

Више

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: 09.04.2019. godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-104/18-IV сачинила је: Видео надзор над раскрсницама и ОШ"Иве

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 18/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

1 JP «VOJVODINAŠUME», Petrovaradin ul. Preradovićeva br.2 Broj: 697/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA: Održav

1 JP «VOJVODINAŠUME», Petrovaradin ul. Preradovićeva br.2 Broj: 697/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA: Održav 1 JP «VOJVODINAŠUME», 21131 Petrovaradin ul. Preradovićeva br.2 Broj: 697/1 Dana: 24.02.2015.god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA: Održavanje poslovnog AB Soft softvera za 2015. god. u pregovaračkom

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА Сегедински пут бр СУБОТИЦА Број: 9-47/18-7 ПОЗИВ за подношење

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА Сегедински пут бр СУБОТИЦА   Број: 9-47/18-7 ПОЗИВ за подношење ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СУБОТИЧКА ТОПЛАНА СУБОТИЦА Сегедински пут бр. 22 24000 СУБОТИЦА www.toplanasubotica.co.rs Број: 9-47/18-7 ПОЗИВ за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности ради

Више

ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД Тел: 021/ , 021/ , 021/ ,

ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД Тел: 021/ , 021/ , 021/ , ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД 21000 Тел: 021/469-210, 021/474-03-00, 021/474-03-01, email : os.vasastajic@open.telekom.rs Понуде састављане по упутству се достављају на

Више

SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU Vrnjačka Banja, Bulevar srpskih ratnika br.18 telefon i telefaks: 036/ Broj: /4 D

SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU Vrnjačka Banja, Bulevar srpskih ratnika br.18 telefon i telefaks: 036/ Broj: /4 D SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bulevar srpskih ratnika br.18 telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-2474/4 Datum: 28.06.2018.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Више

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Gradonačelnik Broj: II-404-92/2016 Broj: JNMV P 05/16 Dana: 04.03.2016. Subotica, Trg slobode br. 1 U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o

Више

Kajakaški savez Srbije Beograd, Ada Ciganlija br.10 KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku Agencijske usluge rezervacije prevoza, smeštaja i ishrane

Kajakaški savez Srbije Beograd, Ada Ciganlija br.10 KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku Agencijske usluge rezervacije prevoza, smeštaja i ishrane Kajakaški savez Srbije Beograd, Ada Ciganlija br.10 KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku Agencijske usluge rezervacije prevoza, smeštaja i ishrane u zemlji i inostranstvu Broj JN: 14/2017 Page 1 of

Више

NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA Nabavka udžbenika za potreb

NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar   KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA Nabavka udžbenika za potreb NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar www.bnv.org.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA Nabavka udžbenika za potrebe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine Redni

Више

konkursna

konkursna KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA: Stolarske usluge POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI JAVNA NABAVKA BROJ 45/1-38-2015 Komisija: - Nikolić Nikola - Toldi Eleonora inž.org. - Lukić Karolina

Више

Kajakaški savez Srbije Beograd, Ada Ciganlija br.10 KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku Agencijske usluge u oblasti avio prevoza i drugih usluga

Kajakaški savez Srbije Beograd, Ada Ciganlija br.10 KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku Agencijske usluge u oblasti avio prevoza i drugih usluga Kajakaški savez Srbije Beograd, Ada Ciganlija br.10 KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku Agencijske usluge u oblasti avio prevoza i drugih usluga vezanih za organizovanje putovanja Broj JN: 6/2019

Више

Прилог П1

Прилог П1 ПРИЛОГ 1 ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈАЧИЦА НОВЦА број: C11-2-4368 од 14.03.2019.године ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ О1 ДО О11 Образац О1 НЕ ОТВАРАТИ Понуда по Позиву за подношење понуде за

Више

Izmenjena konkursna dokumentacija j.n.m.v. br

Izmenjena konkursna dokumentacija j.n.m.v. br D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-8/15 NABAVKA TRAKA ZA MERENjE NIVOA ŠEĆERA U KRVI NIŠ,april, 2015. GODINE 1/30 DOM ZDRAVLjA

Више

Broj: 3894/2 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu

Broj: 3894/2 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu Broj: 3894/2 Podgorica, 31.05.2017.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj

Више

REGIONALNI KOŠARKAŠKI SAVEZ ISTOČNA SRBIJA OBRENOVIĆEVA 10/3, NIŠ Zavodni broj: Datum: godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu

REGIONALNI KOŠARKAŠKI SAVEZ ISTOČNA SRBIJA OBRENOVIĆEVA 10/3, NIŠ Zavodni broj: Datum: godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu REGIONALNI KOŠARKAŠKI SAVEZ ISTOČNA SRBIJA OBRENOVIĆEVA 10/3, 18000 NIŠ Zavodni broj: 165-5 Datum: 30.04.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluge broj JN 3/2019 USLUGE PREVOZA ZA POTREBE

Више

НАРУЧИЛАЦ:

НАРУЧИЛАЦ: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA: Lična zaštitna sredstva i oprema: - partija 1: radna odeća - partija 2: radna obuća - partija 3: tehnička sredstva POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Више

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JP TRANSNAFTA PANČEVO KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluge: OBUKE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU Javna nabavka broj Datum objavljivanja Rok predaje ponuda Javno otvaranje

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 404-8-2/2017-04-5 ДАНА: 17.07.2017 година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) начелник општинске

Више

Наручилац ЈП Србијашуме Београд, ШГ «Шумарство» Рашка Адреса Милуна Ивановића 9 Место Рашка Број извештаја 106/ Датум На основу чла

Наручилац ЈП Србијашуме Београд, ШГ «Шумарство» Рашка Адреса Милуна Ивановића 9 Место Рашка Број извештаја 106/ Датум На основу чла Наручилац ЈП Србијашуме Београд, ШГ «Шумарство» Рашка Адреса Милуна Ивановића 9 Место Рашка Број извештаја 106/019-10 Датум 10.06.019. На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA POCINKOVANI STUBOVI SAOBRAĆ AJNIH ZNAKOVA Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 132/2018

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA ALUMINIJUMSKI PROFILI Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/43/2018 Vrsta postupka:

Више

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put" JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća Beograd-put JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUT ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd K O N K U R SN A D O K U ME N T A C I J A SEMAFORSKI STUBOVI SA PRIPADAJUĆIM DELOVIMA Redni broj postupka javne nabavke

Више

ЈП Градски информативни центар Аполo Трг Слободе 3 Нови Сад Р. бр: ЈН 1/13 Дана: године Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним

ЈП Градски информативни центар Аполo Трг Слободе 3 Нови Сад Р. бр: ЈН 1/13 Дана: године Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним ЈП Градски информативни центар Аполo Трг Слободе 3 Нови Сад Р. бр: ЈН 1/13 Дана: 01.10.2013. године Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, бр.

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 11/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

Matični broj: ; PIB: ; JKP Novosadska toplana"novi Sad, Vladimira Nikolića 1 Šifra delatnosti: 3530, Tel: ( ) ; Faks: 4

Matični broj: ; PIB: ; JKP Novosadska toplananovi Sad, Vladimira Nikolića 1 Šifra delatnosti: 3530, Tel: ( ) ; Faks: 4 Matični broj: 08038210; PIB: 100726741; JKP Novosadska toplana"novi Sad, Vladimira Nikolića 1 Šifra delatnosti: 3530, Tel: (+381 21) 4881-101; Faks: 4881-253; Račun: 325-9500700008494-30 (OTP banka), Reklamacije:

Више

Javno komunalno preduzeće Komunalne usluge Aleksinac Knjaza Miloša 29, Aleksinac Kontakt; Centrala; (018) / Faks (018) /

Javno komunalno preduzeće Komunalne usluge Aleksinac Knjaza Miloša 29, Aleksinac Kontakt; Centrala; (018) / Faks (018) / Javno komunalno preduzeće Komunalne usluge Aleksinac Knjaza Miloša 29, Aleksinac 18220 Kontakt; Centrala; (018) / 804-510 Faks (018) / 804-034 e-mail :jkpkomusl2007@mts.rs Web strana www.jkpkomusl.rs Matični

Више

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurencije Broj 01-85/1 Mjesto i datum 30.05.2013.godine Na

Више

Javna nabavka radova br. 3/2015 OSNOVNA ŠKOLA ŽARKO ZRENJANIN APATIN Ul. Srpskih vladara br APATIN www. zarko.edu.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Javna nabavka radova br. 3/2015 OSNOVNA ŠKOLA ŽARKO ZRENJANIN APATIN Ul. Srpskih vladara br APATIN www. zarko.edu.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA Javna nabavka radova br. 3/2015 OSNOVNA ŠKOLA ŽARKO ZRENJANIN APATIN Ul. Srpskih vladara br. 25 25260 APATIN www. zarko.edu.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 1.3.2 - postupak javne nabavke male

Више

Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: / 1301 Датум: На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о

Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: / 1301 Датум: На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: 06-611/ 1301 Датум: 09.10.2018. На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/2012, 14/2015

Више

Broj : 1673/4 Datum : godine Javno komunalno preduzeće Komunalne usluge Aleksinac Knjaza Miloša 29, Aleksinac KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Broj : 1673/4 Datum : godine Javno komunalno preduzeće Komunalne usluge Aleksinac Knjaza Miloša 29, Aleksinac KONKURSNA DOKUMENTACIJA Broj : 1673/4 Datum : 19.09.2016.godine Javno komunalno preduzeće Komunalne usluge Aleksinac Knjaza Miloša 29, 18220 Aleksinac KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA NABAVKA

Више

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“ У складу са чланом 108. и 109. Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 2893/1 од 23.07.2018. године Комисије за јавну

Више

Broj: 1162 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odluči

Broj: 1162 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odluči Broj: 1162 Podgorica, 16.02.2016.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj dokumentaciji

Више

НАРУЧИЛАЦ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13, Београд ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОДГ ТЕНТ А: Пратећ

НАРУЧИЛАЦ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13, Београд ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОДГ ТЕНТ А: Пратећ НАРУЧИЛАЦ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13, Београд ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОДГ ТЕНТ А: Пратеће услуге у реализацији пројекта - испитивања, анализе,

Више

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put" JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća Beograd-put JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUT ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd K O N K U R SN A D O K U ME N T A C I J A D E K O R A T I V N I B A R I K A D N I S T U B I Ć I Redni broj postupka

Више

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put" JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća Beograd-put JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUT ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd K O N K U R SN A D O K U ME N T A C I J A NOŽEVI ZA STRUGANJE ASFALTNE I BETONSKE PUTNE PODLOGE ZA GLODALICE Redni

Више

Microsoft Word - KONK DOK JNMV K REZERVNI DELOVI.doc

Microsoft Word - KONK DOK JNMV K REZERVNI DELOVI.doc GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA 24000 SUBOTICA, TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA DOBRA REZERVNIH DELOVA ZA SLUŽBENA VOZILA JNMV K 48/13 Subotica, decembar

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br.  5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs Датум:11.06.2019. Број: 2882 Предмет: Измена конкурсне документације за јавну

Више

Broj: 3894/1 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu

Broj: 3894/1 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu Broj: 3894/1 Podgorica, 31.05.2017.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj

Више

Naručilac:GRAD NOVI PAZAR

Naručilac:GRAD NOVI PAZAR NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar www.bnv.org.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - USLUGE Ugostiteljske usluge PO PARTIJAMA za potrebe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne

Више

Microsoft Word KON.DOK.INFORMACIONI SISTEMI

Microsoft Word KON.DOK.INFORMACIONI SISTEMI КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО ЈУГ БОГДАНОВА 110 КРАЉЕВО ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАТИВНИХ СИСТЕМА - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА број 14 1/14 Децембар, 2014. године

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број 404-18-7/2019 Дана: 21.01.2019. године СОКОБАЊА ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку

Више

VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Direkcija za nabavke Republike STANDARDNI FORMULAR Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama OBAZAC POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE Na os

VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Direkcija za nabavke Republike STANDARDNI FORMULAR Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama OBAZAC POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE Na os VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Direkcija za nabavke Republike STANDARDNI FORMULAR Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama OBAZAC POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG

Више

WELCOME

WELCOME KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluge avio prevoza (kupovine avio karata) Br. JN: 1/2017 S A D R Ž A J : 1. Opšti podaci o nabavci str. 3 2. Podaci o predmetu javne nabavke str.

Више

Broj: 5448/1 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu

Broj: 5448/1 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu Broj: 5448/1 Podgorica, 25.05.2017.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj

Више

Microsoft Word - IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4 projekat.doc

Microsoft Word - IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4 projekat.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Gradska uprava Broj: IV-02/III-404-338/2014 Broj: JN K 24/14 Dana: 23.01.2015. g Subotica,Trg slobode br. 1 U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA NEKRETNINE Broj: /3 Podgorica, god. STANDARDNI FORMULAR Čl.35.Zakona o javnim nabavkama Na osnovu člana 35. Zako

CRNA GORA UPRAVA ZA NEKRETNINE Broj: /3 Podgorica, god. STANDARDNI FORMULAR Čl.35.Zakona o javnim nabavkama Na osnovu člana 35. Zako CRNA GORA UPRAVA ZA NEKRETNINE Broj: 02-5377/3 Podgorica, 16.09.2011 god. STANDARDNI FORMULAR Čl.35.Zakona o javnim nabavkama Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava

Више

Microsoft Word - KONKURSNA LICENCE II.doc

Microsoft Word - KONKURSNA LICENCE II.doc GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA 24000 SUBOTICA TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA DOBRA LICENCE JNMV K 17/15 Subotica jun, 2015 1/44 Na osnovu čl. 39 i 61.

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA NOŽEVI ZA STRUGANJE ASFALTNE I BETONSKE PUTNE PODLOGE ZA GLODALICE Redni broj postupka javne

Више

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA OP ????????

Microsoft Word - KONKURSNA  DOKUMENTACIJA  OP ???????? САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 1. Општи подаци о јавној набавци... страна 3 2. Подаци о предмету јавне набавке... страна 4 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду... страна 5 4. Образац за оцену

Више

Microsoft Word - Poziv nakon objave

Microsoft Word - Poziv nakon objave CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/12-11/2 Mjesto i datum: Podgorica, 24.01.2012.godine Na osnovu

Више

UGOVORNI ORGAN

UGOVORNI ORGAN Federation of Broj: 09-3-134-1/18 Sarajevo, 22.11.2018. godine UGOVORNI ORGAN Naziv: Javna ustanova Srednja ugostiteljsko turistička škola Sarajevo Sjedište: Dugi sokak broj 9 Sarajevo Tel: 033-534-633;

Више

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put" JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća Beograd-put JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUT ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd K O N K U R SN A D O K U ME N T A C I J A RETROREFLEKTUJUĆI MATERIJALI ZA PROIZVODNJU SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE Redni

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA P N E U M A T I C I Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 133/2018 Vrsta postupka: Otvoreni

Више

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, 12.06.2019.године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14)

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA JEDNOSTRANA OGRADA ZA PUTEVE Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 87/2016 Vrsta postupka:

Више

На основу чл

На основу чл На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника Привременог органа Градске општине Вождовац о покретању отвореног поступка јавне

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA RUČ NO VOĐ ENI VIBROVALJKOVI Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 150/2018 Vrsta postupka:

Више

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД Дунавска 35. www.arhivvojvodine.org.rs БРОЈ: I 404-119/6-15 ДАНА:03. јул 2015. На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним

Више

JN br K.D. LIZING

JN br K.D.  LIZING D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-26/17 NABAVKA AUTOMOBILA ZA VOZNI PARK DOMA ZDRAVLjA NIŠ PUTEM LIZINGA NIŠ, mart, 2017. 1/37

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE A.D. UŢICE KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA ODRŢAVANJA VOZILA BR. 12/2016 JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Objavljen poziv za podnošenje

Више

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 2779 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 2779 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 2779 Mjesto i datum: 29.03.2019. godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja

Више

JP “Vojvodinašume”

JP “Vojvodinašume” JP Vojvodinašume Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 453/1 Datum: 28.03.2017. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA: - SPORTSKA OPREMA: NAGRADNA SPORTSKA OPREMA 2017. god. - JAVNA

Више

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ul. Preradovićeva br. 2 Broj: 173/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednos

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ul. Preradovićeva br. 2 Broj: 173/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednos JP «VOJVODINAŠUME» 21131 Petrovaradin ul. Preradovićeva br. 2 Broj: 173/1 Dana: 26.02.2019. god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga: - FSC SERTIFIKACIJA ODRŽIVOG GAZDOVANJA

Више

IZMENE I DOPUNE 2

IZMENE I DOPUNE 2 На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-138-4/16-IV сачинила је: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Више

Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet Hajduk Veljkova br. 3, Novi Sad, Srbija Telefon: (021) ; faks (021) tenderm

Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet Hajduk Veljkova br. 3, Novi Sad, Srbija Telefon: (021) ; faks (021) tenderm Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet Hajduk Veljkova br. 3, 21000 Novi Sad, Srbija Telefon: (021) 420-678; faks (021) 6624-153 e-mail: tendermf@uns.ac.rs Konkursna dokumentacija za javnu nabavku

Више

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun "Putevi" doo u reorganizaciji, Broj 100/14 Mjesto i

Више

K DOKUMENTACIJA br UMREZENJE RACUNARA

K  DOKUMENTACIJA br UMREZENJE RACUNARA D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-3/16 PRUŽANJE TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA (UMREŽENJE RAČUNARA) NIŠ, april,2016. 1/43 DOM ZDRAVLjA

Више

IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 166/2015 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠT

IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 166/2015 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠT IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/37 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 166/2015 Datum: 22.07.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠTAMPANJA KNJIGA NA MAĐARSKOM JEZIKU U POSTUPKU JN MALE

Више