Pravilink o izvještavanju

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Pravilink o izvještavanju"

Транскрипт

1 1303. Na osnovu čl. 126, 127, 147 i 177 stav 1 tačka 4 Zakona o osiguranju ("Sl. list RCG", br. 78/06, 19/07, "Sl. list Crne Gore", br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 6/13, 55/16) i člana 16 stav 1 tačka 2 Statuta Agencije za nadzor osiguranja ("Sl. list CG" br. 30/13), Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na 229. sjednici održanoj dana godine, donio je PRAVILNIK O SADRŽINI IZVJEŠTAJA, OBAVJEŠTENJA I DRUGIH PODATAKA KOJI SE DOSTAVLJAJU AGENCIJI ZA NADZOR OSIGURANJA I O NAČINU I ROKOVIMA NJIHOVOG DOSTAVLJANJA ("Službeni list Crne Gore", br. 063/17 od ) Opšte odredbe Član 1 Ovim pravilnikom bliže se utvrđuje sadržina izvještaja, obavještenja i drugih podataka koje društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, filijala stranog društva za osiguranje, društvo za posredovanje, društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik-zastupnik u osiguranju, agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju i banka koja obavlja poslove zastupanja u osiguranju dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja (u daljem tekstu: Agencija), kao i način i rokovi njihovog dostavljanja. 1. Društvo za osiguranje Redovno izvještavanje Član 2 Društvo za osiguranje (u daljem tekstu: društvo) je dužno da redovno dostavlja Agenciji: 1. izmjene i dopune statuta; 2. izmjene i dopune opštih akata i akata poslovne politike, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara, uključujući akta kojim se regulišu interne procedure uspostavljene sa ciljem sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma; 3. dokaze o izmjenama podataka koji se registruju u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) i Centralnoj depozitarnoj agenciji (CDA); 4. obavještenje o promjeni ovlašćenog aktuara; 5. obavještenje o promjeni spoljnjeg revizora; 6. obavještenje o promjeni internog revizora; 7. obavještenje o sazivanju skupštine akcionara, zapisnik i odluke sa sjednice skupštin 8. obavještenje o zaključenim ugovorima o zastupanju sa bankama i podatke o vrstama osiguranja koje će se nuditi klijentima u tim bankama. Podaci iz stava 1 ovog člana dostavljaju se najkasnije u roku od 15 dana od dana usvajanja izmjene ili dopune, odnosno donošenja odluke ili akta. Godišnje izvještavanje Član 3 (1) Društvo je dužno da godišnje dostavlja Agenciji: 1. Godišnji finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju sa stanjem na dan poslovne godine, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara, izvještajem spoljnjeg revizora i Godišnjim izvještajem o internoj reviziji; 2. Izvještaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja sa stanjem na dan poslovne godine, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara. 3. Godišnji izvještaj društva za potrebe nadzora koji obuhvata: 3.1. Izvještaj o finansijskom položaju - Bilans stanja, 3.2. Izvještaj o dobiti/gubitku - Bilans uspjeha i Nespa computers doo, Podgorica 1

2 3.3. Napomene uz Izvještaje iz tač i Društvo godišnje, najkasnije do 1. maja sljedeće godine, dostavlja Agenciji i dodatne izvještaje na sljedećim obrascima koji se nalaze u Prilogu II ovog Pravilnika: 1. G_I Pregled godišnje premije osiguranja; 2. G_II Godišnji pregled šteta; 3. G_III Polise životnog osiguranja; 4. G_IV Osiguranje od autoodgovornosti, kanali prodaje; 5. G_V Prodaja osiguranja po kanalima prodaje po vrsti osiguranja; 6. G_VI Iznos premije predate u reosiguranje po društvima za reosiguranje; 7. G_VII Statistički podaci o fakturisanoj premiji životnih osiguranja; 8. G_VII Struktura tehničkih rezervi; 9. G_IX Statistički podaci o troškovima sprovođenja osiguranja; 10. G_X Statistički podaci o broju osiguranih lica životnih osiguranja; 11. G_XI Izvještaj o prihodima i troškovima ulaganja prema izvoru sredstava; 12. G_XII Obračun kombinovanih kvota, kvota šteta, kvota troškova za neživotna osiguranja; 13. G_XIII Obračun kombinovanih kvota, kvota šteta, kvota troškova za životna osiguranja; 14. G_XIV Detaljna struktura aktive; 15. G_XV Reosiguranje. 5. Društvo je dužno da Agenciji godišnje, najkasnije do 1. maja sljedeće godine, dostavlja izvještaje i podatke o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, i to na skupu obrazaca G_OOS koji se nalaze u Prilogu III ovog Pravilnika. (2) Godišnji izvještaj o poslovanju društva iz stava 1 tačka 1 ovog člana mora naročito da sadrži: - osnovne podatke o društvu; - izvještaj o odnosima sa matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva, kao i pravni poslovi i transakcije koje je društvo imalo sa istim u skladu sa Zakonom o privrednim društvima; - spisak uslova i tarifa po kojima je društvo obavljalo poslove osiguranja u prethodnoj godini sa datumima donošenja; - podatke o adekvatnosti kapitala; - visinu margine solventnosti, utvrđenje u skladu sa pravilnikom koji uređuje način utvrđivanja margine solventnosti; - podatke o visini bruto premije osiguranja po vrstama osiguranja utvrđenim pravilnikom kojim se uređuje raspored vrsta rizika po vrstama osiguranja; - podatke o štetama, i to: broj i iznos riješenih šteta po vrstama osiguranja utvrđenim pravilnikom kojim se uređuje raspored vrsta rizika po vrstama osiguranja, broj i iznos prijavljenih šteta u obračunskom periodu, broj i iznos rezervisanih šteta na dan prethodne godine i na dan tekuće godine; - strukturu tehničkih rezervi i strukturu deponovanja i ulaganja tehničkih rezervi u oblike imovine propisane Zakonom o osiguranju (u daljem tekstu: Zakon) i važećim pravilnikom kojim se uređuju oblici imovine i ograničenja deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi; - podatke o likvidnosti društva u obračunskom periodu u skladu sa važećim pravilnikom kojim se uređuje način utvrđivanja i praćenja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje; - podatke o troškovima sprovođenja osiguranja na kraju obračunskog perioda; - iznos bruto fakturisane premije od zaključenih polisa životnog osiguranja u izvještajnom periodu po vrsti osiguranja i vrstama rizika u okviru vrste osiguranja u skladu sa pravilnikom kojim su bliže uređene vrste osiguranja; - kamatna stopa koja se koristi za obračun matematičke rezerve kod životnih osiguranja; - prosječni prinos koji je društvo postiglo ulaganjem sredstava matematičke rezerve u prethodne tri godine, a utvrđuje se kao ponderisani prosjek prinosa na matematičku rezervu u posljednje tri godine pri čemu se za pondere uzima prosječna vrijednost matematičke rezerve u toku finansijske godine; - broj lica koja su bila korisnici polisa živornog osiguranja na kraju izvještajnog perioda (lice koje je korisnik više polisa evidentira se samo jednom); Nespa computers doo, Podgorica 2

3 - druge podatke (kadrovska struktura zaposlenih, druge aktivnosti društva). (3) Obrasci izvještaja iz stava 1 tač. 3.1 i 3.2 ovog člana nalaze se u Prilogu I ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio (4) Godišnji izvještaj društva za potrebe nadzora iz stava 1 tačka 3 ovog člana dostavlja se u skladu sa posebnim uputstvom koje donosi Agencija. (5) Izvještaje iz stava 1 ovog člana društvo je dužno da dostavi u roku od 15 dana od dana njihovog usvajanja, a najkasnije do 1. maja tekuće godine za prethodnu godinu. Tromjesečno izvještavanje Član 4 (1) Društvo tromjesečno dostavlja Agenciji: 1. Podatke o stanju i promjenama na računima kapitala, rezervi, imovine, obaveza i potraživanja i to: 1.1. Podatke o adekvatnosti kapitala na kraju obračunskog perioda, i to: - osnovnom kapitalu (uplaćeni akcijski kapital društva za osiguranje, izuzev akcijskog kapitala uplaćenog na osnovu kumulativnih povlašćenih akcija; rezerve kapitala koje se ne odnose na obaveze iz osiguranja; rezerve iz dobiti; prenesena dobit iz prethodnih godina; otkupljene sopstvene akcije; nematerijalna imovina; preneseni gubitak i gubitak tekuće godine; razlika nediskontovanih i diskontovanih tehničkih rezervi za rezervisane štete); - dopunskom kapitalu (akcijski kapital uplaćen na osnovu kumulativnih povlašćenih akcija; podređeni dužnički instrumenti; rezerve kapitala povezane sa kumulativnim povlašćenim akcijama i druge kategorije iz člana 92b stav 2 tač. 1 i 2 Zakona); - odbitnim stavkama pri obračunu kapitala (udjeli u drugim društvima za osiguranje, društvima za reosiguranje, bankama, brokerskim i dilerskim društvima, društvima za upravljanje i drugim finansijskim institucijama u skladu sa članom 92c stav 1 tačka 1 Zakona; ulaganja u podređene dužničke instrumente i druga ulaganja u drugim društvima za osiguranje, društvima za reosiguranje, bankama, brokerskim i dilerskim društvima, društvima za upravljanje i drugim finansijskim institucijama; akcije koje se ne kotiraju na organizovanom tržištu i druga sredstva koja nije moguće koristiti za izmirenje novčanih obaveza); - obračunu garantnog kapitala; - visinu margine solventnosti Podatke o strukturi kapitala na kraju obračunskog perioda, sa promjenama u odnosu na: - akcijski kapital (akcijski kapital - domaćih pravnih i fizičkih lica, kapital stranih pravnih fizičkih lica, broj i nominalnu vrijednost akcija sa svim decimalama); - promjene akcionara (za pravna lica - naziv, sjedište, matični broj i PIB, a za fizička lica - ime, prezime, adresa, JMBG) i broj akcija u vlasništvu; - kvalifikovane imaoce i povezana lica, u smislu čl. 23 i 24 Zakona Podatke o potraživanjima, po ročnosti, na kraju obračunskog perioda i to: - potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja; - potraživanja za premije reosiguranja i saosiguranja; - potraživanja za udjele u naknadama šteta; - dugoročna poslovna potraživanja i - ostala potraživanja Podatke o obavezama, po ročnosti, na kraju obračunskog perioda i to: - obavezama iz neposrednih poslova osiguranja; - obavezama za premije reosiguranja i saosiguranja; - obavezama za udjele u naknadama šteta; - dugoročne obaveze iz finansiranja i poslovanja - ostale obaveze Podatke o tehničkim rezervama na kraju obračunskog perioda, i to: - strukturi tehničkih rezervi u bruto i neto iznosu (bez udjela reosiguravača) po vrstama osiguranja i ulaganju i deponovanju sredstava tehničkih rezervi u skladu sa važećim pravilnikom kojim se uređuju oblici imovine i ograničenja deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi Nespa computers doo, Podgorica 3

4 1.6. Druge podatke, kao što su: - troškovi uprave, troškovi pribave osiguranja, troškovi u vezi sa obradom i isplatom šteta i troškovi deponovanja i ulaganja sredstava osiguranja u obračunskom periodu; - pregled polisa životnih osiguranja na kraju obračunskog perioda; - podatke o likvidnosti društva u obračunskom period u skladu sa važećim pravilnikom kojim se uređuje način utvrđivanja i praćenja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje; - broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih na kraju obračunskog perioda; - iznos bruto fakturisane premije od zaključenih polisa životnog osiguranja u izvještajnom period po vrsti osiguranja i vrstama rizika u okviru vrste osiguranja u skladu sa pravilnikom kojim su bliže uređene vrste osiguranja; - kamatna stopa koja se koristi za obračun matematičke rezerve kod životnih osiguranja po tarifama. 2. Podatke o saosiguranju i reosiguranju viškova rizika iznad maksimalnog samopridržaja, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara, i to: - iznos saosiguranih i iznos reosiguranih viškova rizika iznad maksimalnog samopridržaja, po vrstama osiguranja, i - sve ugovore o pasivnom reosiguranju sa sljedećim elemenatima posebno za svaki ugovor: naziv reosiguravača, tip ugovora o reosiguranju (kvotno i ekscedentno reosiguranje, reosiguranje viška štete i tehničkog rezultata i dr.), način aktiviranja ugovora (automatski ili fakultativno), vrste osiguranja ili tarife na koje se ugovor odnosi, obim pokrića (osnovni i dopunski rizici), limiti (samopridržaj društva i limit ugovora reosiguravača) i linije pokrića (po riziku, štetnom događaju, tehničkom rezultatu i dr. 3. Mišljenje ovlašćenog aktuara o tehničkim rezervama (matematička rezerva, prenosna premija, rezervisane štete, rezerve za bonuse i popuste, rezerve za izravnjanje rizika, posebne tehničke rezerve koje formira drštvo koje obavlja poslove osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicioni rizik, druge tehničke rezerve) i o deponovanju i ulaganju sredstava tehničke rezerve, u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina mišljenja aktuara; 4. Mišljenje ovlašćenog aktuara o broju prijavljenih šteta i o broju i visini riješenih šteta u redovnom postupku i u sudskom i drugim podacima o štetama u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina mišljenja aktuara; 5. Visinu margine solventnosti utvrđene u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje način utvrđivanja visine margine solventnosti, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara; 6. Mišljenje ovlašćenog aktuara o likvidnosti u obračunskom periodu sa prikazanim iznosom ukupnih likvidnih sredstava i iznosom ukupnih obaveza obračunatim u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje; 7. Mišljenje ovlašćenog aktuara o adekvatnosti kapitala, u skladu sa čl. 98 i 98a Zakona; 8. Mišljenje ovlašćenog aktuara o mjerodavnoj ukupnoj premiji osiguranja i mjerodavnoj premiji osiguranja u samopridržaju po vrstama osiguranja; 9. Izvještaj o nalazima interne revizije, sa odlukom odbora direktora o usvajanju za izvještajni period; 10. Finansijske iskaze u obračunskom periodu koji obuhvataju: - Bilans stanja, - Bilans uspjeha, - Bilans novčanih tokova i - Izvještaj o promjenama na kapitalu, sačinjene u skladu sa važećim obrascima za finansijske iskaze, objavljenim od strane nadležnog organa u "Službenom listu Crne Gore"; 11. Podatke o polisama, u cilju praćenja aktivnosti na sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma za životna osiguranja, i to: - broj novozaključenih polisa osiguranja u obračunskom periodu; - broj aktivnih polisa sa godišnjom premijom manjom od 500 eura na kraju obračunskog perioda; - broj aktivnih polisa sa godišnjom premijom većom od 500 eura, a manjom od eura na kraju obračunskog perioda; - broj aktivnih polisa čija godišnja premija prelazi iznos od eura na kraju obračunskog perioda; - broj polisa sa jednokratnom premijom čiji iznos prelazi eura na kraju obračunskog perioda; - broj odbijenih ugovora zbog sumnje na pranje novca i finansiranje terorizma; - broj transakcija prijavljenih Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i Nespa computers doo, Podgorica 4

5 - pregled 10 ugovora sa najvećom osiguranom sumom i sa najvećom godišnjom premijom na kraju obračunskog perioda, uključujući podatke o proizvodima, datumu početka i datumu isteka osiguranja. 12. Pored podataka iz stava 1 ovog člana društvo je dužno da tromjesečno dostavlja Agenciji i dodatne izvještaje na sljedećim obrascima koji se nalaze u Prilogu II ovog pravilnika: 1. TM_I Pregled kvartalne premije osiguranja; 2. TM_II Kvartalni pregled šteta; 3. TM_III Polise životnog osiguranja; 4. TM_IV Statistički podaci o fakturisanoj premiji životnih osiguranja; 5. TM_V Struktura tehničkih rezervi; 6. TM_VI Statistički podaci o troškovima sprovođenja osiguranja; 7. TM_VII Obračun kombinovanih kvota, kvota šteta, kvota troškova za neživotna osiguranja; 8. TM_VIII Obračun kombinovanih kvota, kvota šteta, kvota troškova za životna osiguranja; 9. TM_IX Detaljna struktura aktive; 10. TM_X Agregatni finansijski iskazi i 11. TM_XI Reosiguranje. 13. Društvo je dužno da Agenciji tromjesečno dostavlja izvještaje i podatke o obaveznim osiguranjima saobraćaju, i to na skupu obrazaca TM_OOS koji se nalaze u Prilogu III ovog Pravilnika. (2) Izvještaji i podaci iz stava 1 tač. 1, 11, 12 i 13 člana dostavljaju se Agenciji u sljedećim rokovima: - za prvi obračunski period (1. januara do 31. marta) do 20. aprila tekuće godine; - za drugi obračunski period (1. januara do 30. juna) do 20. jula tekuće godine; - za treći obračunski period (1. januara do 30. septembra) do 20. oktobra tekuće godine; - za četvrti obračunski period (1. januara do 31. decembra) do 25. januara sljedeće godine. (3) Izvještaji i podaci iz stava 1 tač. 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 i 10 ovog člana dostavljaju se Agenciji u sljedećim rokovima: - za prvi obračunski period (1. januara do 31. marta) do 5. maja tekuće godine; - za drugi obračunski period (1. januara do 30. juna) do 5. avgusta tekuće godine; - za treći obračunski period (1. januara do 30. septembra) do 5. novembra tekuće godine; - za četvrti obračunski period (1. januara do 31. decembra) do 1. marta sljedeće godine. (4) Izvještaji iz stava 1 tačka 9 ovog člana dostavljaju se Agenciji u sljedećim rokovima: - za prvo tromjesečje (1. januara do 31. marta) do 5. maja tekuće godine; - za drugo tromjesečje (1. aprila do 30. juna) do 5. avgusta tekuće godine; - za treće tromjesečje (1. jula do 30. septembra) do 5. novembra tekuće godine; - za četvrto tromjesečje (1. oktobra do 31. decembra) do 1. marta sljedeće godine. Mjesečno izvještavanje Član 5 (1) Društvo je dužno da mjesečno dostavlja Agenciji izvještaje MO_I i MO_II, do 20-og u mjesecu po isteku perioda za koji se podnosi izvještaj, po obrascu koji se nalazi u Prilogu II. (2) Društvo je dužno da mjesečno dostavlja Agenciji izvještaje i podatke o obaveznim osiguranjima u saobraćaju M_OOS, do 20-og u mjesecu po isteku perioda za koji se podnosi izvještaj, po skupu obrazaca koji se nalaze u Prilogu III. Član 6 U izvještajima propisanim ovim pravilnikom, iznosi i procenti se upisuju sa dvije decimale iza decimalnog zareza. Iznosi iz stava 1 ovog člana moraju biti usklađeni sa odgovarajućim pozicijama u finansijskim izvještajima društva. Shodna primjena Član 7 Nespa computers doo, Podgorica 5

6 Na sadržinu izvještaja, obavještenja i drugih podataka koje dio stranog društva za osiguranje i društvo za reosiguranje dostavljaju Agenciji, kao i na rokove i način njihovog dostavljanja shodno se primjenjuju odredbe ovog pravilnika o društvima za osiguranje. Društvo za posredovanje u osiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju, agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju, preduzetnik - zastupnik u osiguranju i banka koja obavlja poslove zastupanja u osiguranju Redovno izvještavanje Član 8 Društvo za posredovanje, društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik - zastupnik u osiguranju, agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju i banka koja obavlja poslove zastupanja u osiguranju dužni su da redovno dostavljaju Agenciji: 1) izmjene i dopune statuta; 2) obavještenje o promjeni sjedišta, adresi prijema službene pošte, promjeni organa upravljanja; 3) obavještenje o promjeni u vlasničkoj strukturi kapitala; 4) dokaze o izmjenama podataka koji se registruju u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS); 5) procedure kojima se uređuje obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, uključujući procedure koje se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma; 6) obavještenje o promjenama u broju zaposlenih koji obavljaju poslove zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju za društvo ili banku (ime i prezime, broj ovlašćenja izdatog od strane Agencije). Podaci iz stava 1 ovog člana dostavljaju se u roku od 8 dana od dana nastupanja promjena ili donošenja akata. Izuzetno od stava 1 ovog člana, preduzetnik - zastupnik u osiguranju ne dostavlja podatke iz tač. 1,3 i 6 tog stava. Izuzetno od stava 1 ovog člana, agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju ne dostavlja podatke iz tačke 6 ovog stava. Godišnje izvještavanje Član 9 (1) Društvo za posredovanje, društvo za zastupanje u osiguranju i agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju dužni su da godišnje dostavljaju Agenciji godišnje finansijske izvještaje koji obuhvataju: - Bilans stanja, - Bilans uspjeha i - Statistički aneks sačinjene u skladu sa važećim propisima, koji se dostavljaju najkasnije do 5. aprila tekuće godine za prethodnu godinu. Član 10 (1) Društvo za posredovanje, društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik - zastupnik u osiguranju i banka koja obavlja poslove zastupanja u osiguranju dužni su da godišnje Agenciji dostavljaju izvještaj koji obuhvata sljedeće podatke: - broj izdatih polisa osiguranja, odnosno zaključenih ugovora osiguranja po vrstama osiguranja i po društvima za osiguranje u izvještajnom periodu; bruto fakturisanu premiju po vrstama osiguranja i po društvima za osiguranje u izvještajnom periodu; - fakturisanu proviziju po vrstama osiguranja i po društvima za osiguranje u izvještajnom periodu. Pored podataka iz stava 1 ovog člana, društvo za posredovanje u osiguranju dostavlja i podatke o broju lica koja su njegovim posredovanjem zaključivala ugovore o osiguranju života sa dva ili više društava za osiguranje u posljednjih pet godina. Izvještaj iz stava 1 ovog člana društvo za posredovanje, društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik - zastupnik u osiguranju i banka dužni su dostaviti Agenciji na obrascima G_Z i G_P, koji se nalaze u Prilogu IV ovog pravilnika, i to godišnje do 5. aprila tekuće godine za prethodnu godinu. (2) Društvo za posredovanje, društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik - zastupnik u osiguranju i banka koja obavlja poslove zastupanja u osiguranju dužni su da Agenciji do 5. aprila tekuće godine dostavljaju izvještaj koji obuhvata sljedeće podatke: Nespa computers doo, Podgorica 6

7 1) spisak društava za osiguranje sa kojima su imali potpisan ugovor o zastupanju/posredovanju u osiguranju u toku izvještajnog perioda; 2) spisak društava za osiguranje sa kojima su raskinuli ugovor o zastupanju/posredovanju u osiguranju u toku izvještajnog perioda; 3) spisak društava za osiguranje sa kojima imaju važeći ugovor o zastupanju/posredovanju u osiguranju na dan poslovne godine. Forma izvještavanja Član 11 Izvještaji, obavještenja i drugi podaci iz ovog pravilnika dostavljaju se u pisanoj formi neposredno ili putem pošte Agenciji ovjereni pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Izvještaji iz člana 3 stav 1 tač. 4 i 5, izvještaji iz člana 4 stav 1 tač. 10, 12 i 13, izvještaji iz člana 5 st. 1 i 2 i izvještaji iz člana 10 stav 1 dostavljaju se Agenciji u pisanoj i elektronskoj formi u XLS formatu u skladu sa posebnim uputstvom Agencije. Izvještaji iz člana 3 stav 1 tač. 1,2 i 3, izvještaji iz člana 4 stav 1 tač. 1 do 9 i tačka 11, izvještaji iz člana 9 i izvještaji iz člana 10 stav 2 dostavljaju se Agenciji u pisanoj i elektronskoj formi u PDF formatu u skladu sa posebnim uputstvom Agencije. Završne i prelazne odredbe Član 12 Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja ("Sl. list RCG", br. 01/13, 78/15), osim odredbi čl. 3, 8, 9 i 10, koje ostaju na snazi do godine, člana 4 koje ostaju na snazi do godine i člana 5 koje ostaju na snazi do godine. Član 13 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" a primjenjivaće se na izvještaje i podatke koji se dostavljaju Agenciji u skladu sa ovim pravilnikom, za izvještajni period počev od godine. Broj: /5-17 Podgorica, godine Predsjednik Savjeta, Branko Vujović, s.r. NAPOMENA IZDAVAČA: Priloge koji su sastavni dio ovog propisa možete pogledati ovdje. Nespa computers doo, Podgorica 7

На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, бр

На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, бр На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10) и члана 16. став 1.

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Ovlašćeni aktuar Branko Pavlović, dipl. inž. el. ovlašćenje G.br. 802 Beograd tel dana godine MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O

Ovlašćeni aktuar Branko Pavlović, dipl. inž. el. ovlašćenje G.br. 802 Beograd tel dana godine MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O Ovlašćeni aktuar Branko Pavlović, dipl. inž. el. ovlašćenje G.br. 802 Beograd tel. 011 222 3682 dana 08.04.2009. godine MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA I GODIŠNJEM IZVEŠTAJU O POSLOVANJU

Више

Microsoft Word - LAT_Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad.doc

Microsoft Word - LAT_Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad.doc Na osnovu člana 7., 9. i 26. Zakona o društvima za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 17/05), i člana 8. stav 1. tačka 12. i člana 16. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више

На основу чл

На основу чл На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2, члана 19. став 1, алинеје 2. и 3. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2015. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Microsoft Word - Zakon o osiguranju

Microsoft Word - Zakon o osiguranju ZAKON O OSIGURANJU ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 078/06 od 22.12.2006, 019/07 od 02.04.2007, Službeni list Crne Gore", br. 053/09 od 07.08.2009, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011,

Више

Delta Generali osiguranje AD Podgorica Ovlašćeni aktuar Branko Pavlović, dipl. inž. el. ovlašćenje NBS G. br tel dana

Delta Generali osiguranje AD Podgorica Ovlašćeni aktuar Branko Pavlović, dipl. inž. el. ovlašćenje NBS G. br tel dana Delta Generali osiguranje AD Podgorica Ovlašćeni aktuar Branko Pavlović, dipl. inž. el. ovlašćenje NBS G. br. 4186 tel. +381 11 222 3682 dana 09.03.2010. godine MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O FINANSIJSKIM

Више

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore br Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Више

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2014. godine Novi Sad, septembar 2014. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 15 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 533 2. Одливи по основу дугорочних кредита 534 3. Одливи по основу краткорочних кредита 535

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

Microsoft Word - Program za polaganje strucnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.doc

Microsoft Word - Program za polaganje strucnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.doc ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПОСРЕДОВАЊА У ОСИГУРАЊУ I. ПРАВО ОСИГУРАЊА 1. ризик 2. појам осигурања 3. врсте осигурања основне подјеле 4. осигурани случај 5. полиса осигурања

Више

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.o. С број: 25. април године Београд З А П И С Н И К са Редовне седнице Скупштине Компаније Дунав осигурање а.д.o,

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.o. С број: 25. април године Београд З А П И С Н И К са Редовне седнице Скупштине Компаније Дунав осигурање а.д.o, КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.o. С број: 25. април 2019. године Београд З А П И С Н И К са Редовне седнице Скупштине Компаније Дунав осигурање а.д.o, одржане 25. април 2019. године Седници су присуствовали

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више

broj 074_Layout 1

broj 074_Layout 1 UKAZ O PROGLAŠENjU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANjE Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila

Више

Godišnji izveštaj

Godišnji izveštaj Godišnji izveštaj javnog društva (u daljem tekstu Izveštaj ) AD IMOS iz Šida MB.: 08119066, šifra delatnosti: 4690 (u daljem tekstu Društvo ) je sastavljen u skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala

Више

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija OPŠTE INFORMACIJE ERSTE BANK A.D. NOVI SAD Sedište: Ulica Bulevar Oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad, Srbija Matični broj: 08063818

Више

Na osnovu člana 398, 400, Zakona o privrednim društvima ("Sl

Na osnovu člana 398, 400, Zakona o privrednim društvima (Sl GALENIKA FITOFARMACIJA a.d. Na osnovu članova 22. i 23. Statuta GALENIKE-FITOFARMACIJE a.d. (u daljem tekstu: Društvo) i članova 5. i 7. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Odbor direktora je na svojoj

Више

Microsoft Word - Upustvo za izradu Godisnjeg izvjestaja-final

Microsoft Word - Upustvo za izradu Godisnjeg izvjestaja-final CRNA GORA AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA Broj: 01-1315/9-15 Podgorica, 30. 12. 2015. godine Na osnovu člana 3 stav 2 Pravilnika o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju

Више

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2013. godine Novi Sad, septembar 2013. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Na temelju članka 259.a stavka 5. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 151/05, 87/08 i 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Uprave održanoj 03. prosinca 2009.

Више

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena На основу чла 7. став 2. алинеја 7, чла 9. став 1. алинеја 5, чла 21. и чла 27. Зако о друштвима за осигурање («Службени гласник Републике Српске», : 17/05, 01/06 и 64/06), чла 7. став 4. и чла 14. став

Више

Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и чла

Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и чла Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и члана 15a став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj 36/17),

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈ

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈ На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРУШТВИМА ЗА ОСИГУРАЊЕ Проглашавам

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

На основу члана 13

На основу члана 13 На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К O УСЛОВИМА,

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана 20. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник

Више

И З В Ј Е Ш Т А Ј

И З В Ј Е Ш Т А Ј РЕПУБЛИКА СРПСКА Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja Luka

Више

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима ( Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015) и члана 22. и 69. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/2016)

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2013. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

kpmg KPMG d.o.o. Podgorica Svetlane Kane Radević Podgorica Crna Gora Tel./Fax: +382 (0) AKCIONARIMA AKCIONARSKO DRU

kpmg KPMG d.o.o. Podgorica Svetlane Kane Radević Podgorica Crna Gora Tel./Fax: +382 (0) AKCIONARIMA AKCIONARSKO DRU kpmg KPMG d.o.o. Podgorica Svetlane Kane Radević 3 81000 Podgorica Crna Gora Tel./Fax: +382 (0)20 20 14 80 www.kpmg.com/me AKCIONARIMA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO A.D.

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održ

AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD Sremput Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održ SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: 17.05.2018. god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.05.2018. godine, doneo sledeću O D L U K U SAZIVA SE redovna

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац Телефон/факс: 015342975 Е-mail: office@toplanasabac.rs Шифра делатности: 3530 Матични број: 07335393 ПИБ: 100109250 Број: 01-114/17 Датум: 03.02.2017. ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА

Више

Katalog propisa 2018

Katalog propisa 2018 Prečišćeni tekst Uredbe o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije obuhvata sljedeće propise: 1. Uredba o tarifnom

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Да ли се у обрасцу

Више

MergedFile

MergedFile ИЗВЕШТАЈ O РАДУ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ Према члану 159. Закона о осигурању, интерни ревизор «ГЛОБОС ОСИГУРАЊА» а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштва) подноси Надзорном одбору Друштва ИЗВЕШТАЈ

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINACIJSKIH USLUGA Na temelju članka 101. stavak 1. toč. 1., 2., 3. i 9., članka 103. stavak 1. točke 1., 2. i stavak 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«br. 151/05., 87/08.,

Више

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federacije BiH, broj 47/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU, ROKOVIMA I

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

МИШЉЕЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ АКТУАРА

МИШЉЕЊЕ  ОВЛАШЋЕНОГ  АКТУАРА МИШЉЕЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ АКТУАРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА И ГОДИШЊЕМ ПОСЛОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ "ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ" У 2018. ГОДИНИ За потребе Акционарског друштва ГЛОБОС осигурање (у даљем

Више

Obrazac

Obrazac ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU

Више

Page of Попуњава правно лице - предузетник Матични број 0 Шифра делатности ПИБ 00 Назив JAVNO PREDUZEĆE ZAVOD ZA UDŽBENIKE, BEOGRAD Седиште Београд-Стари Град, Обилићев Венац ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 40/10, 46/10 i 06/13) i člana 66 Zakona o platnom prometu ("Službeni list Crne Gore", broj 62/13),

Више

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2015. godine i izveštaj nezavisnog revizora S A D R Ž A J Strana Izveštaj

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: 400-424/2018-07/10 Београд, 1. јул 2019. године 1. УВОД У Извештају о

Више



 506. Na osnovu člana 40 stav 4 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. jula 2010. godine, donijela je UREDBA O PRODAJI I DAVANJU U ZAKUP STVARI U DRŽAVNOJ

Више

број 21 2

број 21 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 На основу

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

pravilnik FI_final_291010_final

pravilnik FI_final_291010_final Na temelju odredbe članka 15. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«broj 109/07) te članka 101. točke 9. u svezi sa člankom 103. stavkom 1. i članka 155. stavka 2. Zakona o osiguranju (»Narodne

Више

И З В Ј Е Ш Т А Ј

И З В Ј Е Ш Т А Ј РЕПУБЛИКА СРПСКА Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja Luka

Више

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE P

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU (Službeni list Crne Gore, br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE P NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od 15.06.2018, 18/19 od 22.03.2019) I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom odlukom se uređuju vrste

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 1/06,

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 1/06, На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10) и члана 16. став 1. тачка 2. Статута

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail:kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГЛОБОС ОСИГУРАЊА а.д.о. Београд за годину Београд, фебруар годинe

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГЛОБОС ОСИГУРАЊА а.д.о. Београд за годину Београд, фебруар годинe ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГЛОБОС ОСИГУРАЊА а.д.о. Београд за 2017. годину Београд, фебруар 2018. годинe С А Д Р Ж А Ј 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ... 3 1.1. Оснивање и седиште... 3 1.2. Делатност... 3 1.3. Основни

Више

Службени гласник РС, бр. 55/2015 и 65/2019 На основу члана 89. став 4, члана 93. став 8, члана 129. став 2. и члана 133. став 1. Закона о платним услу

Службени гласник РС, бр. 55/2015 и 65/2019 На основу члана 89. став 4, члана 93. став 8, члана 129. став 2. и члана 133. став 1. Закона о платним услу Службени гласник РС, бр. 55/2015 и 65/2019 На основу члана 89. став 4, члана 93. став 8, члана 129. став 2. и члана 133. став 1. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014) и члана 15.

Више

Службени гласник РС, бр. 55/2015, 82/2015, 29/2018 и 15/2019 На основу члана 80. ст. 3. и 10, члана 81. став. 5, члана 82. став 5, члана 104. став 5,

Службени гласник РС, бр. 55/2015, 82/2015, 29/2018 и 15/2019 На основу члана 80. ст. 3. и 10, члана 81. став. 5, члана 82. став 5, члана 104. став 5, Службени гласник РС, бр. 55/2015, 82/2015, 29/2018 и 15/2019 На основу члана 80. ст. 3. и 10, члана 81. став. 5, члана 82. став 5, члана 104. став 5, члана 119. став 2, члана 127. став 7. и члана 135.

Више

На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08 и 50/10) и члана 181.

На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/08 и 50/10) и члана 181. На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08 и 50/10) и члана 181. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике

Више

Merkur_osiguranje_CG_2013

Merkur_osiguranje_CG_2013 MERKUR OSIGURANJE AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE, PODGORICA Finansijski izvještaji 2013. godine i Izvještaj nezavisnog revizora S A D R Ž A J Strana Izvještaj nezavisnog revizora 1 Finansijski

Више