С л у ж б е н и л и с т

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "С л у ж б е н и л и с т"

Транскрипт

1 S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra god ,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za godinu, Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za godinu, Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac, Odluka o boravišnoj taksi, Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu, Odluka o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac, Odluka o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika Skupštine opštine, članova Opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine opštine, Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac, Dinamički plan aktivnosti davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup u godini u Opštini Bački Petrovac,

2 II PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC Rešenje o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gložan, III NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC Pravilnik o korišćenju određenih službenih prostorija u zgradi Opštine Bački Petrovac, Ul. Kolarova br. 6, IV SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC Ispravka Odluke o obrazovanju Saveta za praćenje Kodeksa ponašanja funkcionera Opštine Bački Petrovac.

3 168. Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 32. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS» br. 129/2007) i člana 34. stav 1. tačka 2. Statuta opštine Bački Petrovac («Službeni list opštine Bački Petrovac» br. 11/2008), Skupština opštine Bački Petrovac na VII sednici održanoj dana godine donela je O D L U K U O DRUGIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA GODINU I OPŠTI DEO Član 1. Ovom Odlukom o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za godinu (u daljem tekstu: Odluka), menja se i dopunjuje Odluka o budžetu opštine Bački Petrovac za godinu ( Službeni list opštine Bački Petrovac, br.11/2007). Član 1. Odluke menja se i glasi: Član 2. Primanja i izdaci budžeta opštine Bački Petrovac za godinu (u daljem tekstu: budžet), primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita i zaduživanja i otplata duga, utvrđeni su u sledećim iznosima i to: B I L A N S opis šifra sredstva iz budžeta ekonomske klasifikacije UKUPNA PRIMANJA TEKUĆI PRIHODI Poreski prihodi Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobiti (osim samodoprinosa) 1.2. Samodoprinos Porez na fond zarada Porez na imovinu Porez na dobra i usluge (PDV i akcize) Ostali poreski prihodi Neporeski prihodi, od čega naplaćene kamate prihodi od prodaje dobara i usluga novčane kazne mešoviti i neodređeni prihodi Prihodi iz budžeta 79

4 3. Primanja od prodaje nefinansijske imovine 8 4. Donacije Transferi UKUPNI IZDACI TEKUĆI RASHODI Rashodi za zaposlene Korišćenje roba i usluga Otplata kamata Subvencije Prava iz socijalnog osiguranja Ostali rashodi TEKUĆI TRANSFERI KAPITALNI RASHODI KAPITALNI TRANSFERI PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA I OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 1. PRIMANJA PO OSNOVU OTPLATE KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 2. ZADUŽIVANJE 91 - Zaduživanje kod domaćih kreditora Zaduživanje kod stranih kreditora OTPLATA DUGA 61 - Otplaćivanje domaćeg duga Otplaćivanje stranog duga Otplata po garancijama NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 62 NETO FINANSIRANJE ( ) XI. NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA (klasa 3, izvor finansiranja 13) Član 3. Član 2. Odluke menja se i glasi: Javni prihodi po vrstama i javni rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u sledećim iznosima: (prilog: tabela prihoda i tabela opštih rashoda)

5 Redni broj ekonomska klasifikacija I OPŠTI DEO A) PRIHODI NAZIV KONTA Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu za.god Ostvareno u periodu PREDLOG % (6/4) POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE Porez na zarade 53,500,000 51,024,663 53,500, Porez na prihode od samostalne delatnosti 6,000,000 6,956,167 7,300, Porez na prihode od imovine 4,000,000 3,536,136 4,000, Samodoprinos 26,330,000 18,107,283 19,000, Ostali porezi na dohodak 10,000,000 10,481,168 11,000, UKUPNO ,830,000 90,105,416 94,800, POREZ NA FOND ZARADA Porez na fond zarada 900, ,303 1,000, UKUPNO , ,303 1,000, POREZI NA IMOVINU Porez na imovinu 10,000,000 8,066,359 8,300, Porez na nasleđe i poklone 500, , , Porez na kapitalne transakcije 12,000,000 5,964,083 6,500, Porez na akcije na ime i udele 50,000 3,158 10, UKUPNO ,550,000 14,619,171 15,510, POREZI NA DOBRA I USLUGE Komunalna taksa za priređivanje muzičkih programa 25,000 2,000 5, Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa 200,000 86, , Sredstva za protivpožarnu zaštitu 100,000 34,632 50, Komunalna taksa za držanje motornih vozila 2,500,000 1,938,741 2,150, Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila 2,700,000 2,099,771 2,300, Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta 150, , , Naknada za zagađivanje životne sredine 1,200,000 1,097,882 1,200, Opštinske komunalne takse 100,000 11,146 50, UKUPNO 714 6,975,000 5,397,808 6,005, DRUGI POREZI Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 2,500,000 2,171,513 2,400, UKUPNO 716 2,500,000 2,171,513 2,400, TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI Tekući transferi opštinama od Republike 74,605,000 68,388,100 74,605, Tekući transferi opštinama od Republike-Javni radovi 4,450,000 4,093,721 4,450, Tekući transferi opštinama od APV - karte srednjoškolcima 1,200,000 1,192,839 1,200, Tekući transferi opštinama od APV - karte studentima 690, , , Tekući transferi opštinama od APV - populaciona politika 30,000 90,000 90, Tekući transferi opštinama od APV - maraton 0 70,000 70, Tekući transferi opštinama od APV - kviz Koliko se poznajemo 155, , , Tekući transferi opštinama od APV - vatromet za SNS 0 69,620 70, Tekući transferi opštinama od APV - dvojezičnost tabli i obrazac 0 300, , Kapitalni namenski transferi od APV - za komasaciju 5,600, Kapitalni namenski transferi od APV - projekat pošumljavanja 1,000,000 1,000,000 1,000, Kapitalni namenski transferi od APV - lovački dom u Kulpinu 0 1,000,000 1,000, UKUPNO ,730,000 77,045,637 83,630, PRIHODI OD IMOVINE Kamate na sredstva budžeta opštine 1,000, Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljiš 10,000,000 1,348,180 10,000, Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama 600, , , Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 6,000,000 2,881,632 3,300,

6 UKUPNO ,600,000 4,629,533 13,800,

7 742 PRODAJA DOBARA I USLUGA Prihodi od davanja u zakup nepokretnosti 500, , , Opštinske administrativne takse 1,200,000 1,242,001 1,500, Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 12,000,000 8,152,060 9,000, Prihodi opštinskih organa od sporedne delatnosti 30,000 15,000 30, UKUPNO ,730,000 9,615,696 10,780, NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST Prihodi od novčanih kazni u prekršajnom postupku 200,000 79, , UKUPNO ,000 79, , MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI Ostali prihodi u korist opštine 6,000,000 4,372,348 5,500, UKUPNO 745 6,000,000 4,372,348 5,500, MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA Memoranduske stavke za refund.rashoda 590, , , UKUPNO , , , PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka 50,000, UKUPNO ,000, PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 0 3,833,989 3,834, UKUPNO ,833,989 3,834, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina 0 0 2,903, UKUPNO ,903, UKUPNI PRIHODI BUDŽETA 308,605, ,283,426 ######### B) RASHODI Redni broj ekonomska klasifikacija NAZIV KONTA Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu za.god Ostvareno u periodu PREDLOG % (6/4) RASHODI ZA ZAPOSLENE Plate, dodaci i naknade 56,879,000 53,242,772 53,440, Socijalni doprinosi na teret poslodavca 10,202,000 9,549,624 9,612, Naknada u naturi 520, , , Socijalna davanja zaposlenima 1,140, , , Naknada za zaposlene 785, , , Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 2,644,000 1,275,812 1,649, Sudijski i poslaniči dodatak 1,300,000 1,192,767 1,300, UKUPNO ,470,000 67,232,688 68,201, KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA Stalni troškovi 8,848,000 8,137,780 8,978, Troškovi putovanja 1,630, ,022 1,105, Usluge po ugovoru 18,548,000 15,709,199 16,458, Specijalizovane usluge 9,340, ,354 10,968, Tekuće popravke i održavanje 3,433,000 1,795,069 1,945, Materijal 4,433,000 3,536,837 4,058,

8 UKUPNO ,232,000 30,908,261 43,512,

9 440 OTPLATA KAMATA Otplata kamata na domaće kredite 5,300,000 5,220,332 5,700, UKUPNO 440 5,300,000 5,220,332 5,700, SUBVENCIJE Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 90,308,000 38,801,984 39,808, UKUPNO ,308,000 38,801,984 39,808, DONACIJE I TRANSFERI Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 54,138,000 42,287,095 47,546, Ostale donacije, dotacije i transferi 9,000,000 7,827,940 9,000, UKUPNO ,138,000 50,115,035 56,546, SOCIJALNA POMOĆ Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 4,166,000 3,876,352 4,081, UKUPNO 470 4,166,000 3,876,352 4,081, OSTALI RASHODI Donacije nevladinim organizacijama 15,675,000 13,956,829 16,550, Porezi i takse 200,000 91,657 95, UKUPNO ,875,000 14,048,486 16,645, ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA Nefinansijska imovina 1,350, , , UKUPNO 490 1,350, , , SREDSTVA REZERVE Stalna budžetska rezerva 1,000,000 64,900 1,000, Tekuća budžetska rezerva 3,266, , UKUPNO 499 4,266,000 64,900 1,068, OSNOVNA SREDSTVA Zgrade i građevinski objekti Mašine i oprema 1,500,000 1,608,294 1,650, UKUPNO 510 1,500,000 1,608,294 1,650, OTPLATA GLAVNICE Otplata glavnice na domaće kredite 3,000,000 2,297,805 3,000, UKUPNO 610 3,000,000 2,297,805 3,000, UKUPNI RASHODI BUDŽETA 308,605, ,756,988 ######### 78.05

10 Član 3. Odluke menja se i glasi: II POSEBAN DEO Član 4. Sredstva budžeta u iznosu od dinara raspoređuju se po korisnicima i namenama, i to: (prilog: tabela poseban deo rashoda)

11 II POSEBAN DEO razdeo glava funkcija pozicija ek.klasifik NAZIV KONTA Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o. budžetu za 2008.god Ostvareno u periodu PREDLOG % (9/7) Z A K O N O D A V N A I I Z V R Š N A V L A S T SKUPŠTINA OPŠTINE Plate i dodaci zaposlenih 1,748, , , Socijalni doprinosi na teret poslodavca 313, , , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 250, , , Poslanički dodatak 1,300,000 1,192,767 1,300, Stalni troškovi 32,000 10,000 12, Troškovi putovanja 50,000 12,000 15, Usluge po ugovoru 1,160,000 1,170,204 1,300, Materijal 150, , , Dotacije političkim strankama 175, , , izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 5,178,000 4,132,000 Ukupno glava 1.1 5,178,000 3,859,240 4,132, OPŠTE JAVNE USLUGE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA Usluge po ugovoru 600, , , Materijal 100, , , izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 700, ,000 Ukupno glava , , , Ukupno funkcija , , , POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KOMASACIJE Naknade članovima komisija 1,200, , , Stalni troškovi 200, Troškovi putovanja 250,000 17,726 25, Usluge po ugovoru 3,800, , , Specijalizovane usluge 9,100, ,356 10,828, Materijal 50, Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 9,000,000 10,000, donacije od ostalih nivoa vlasti 5,600, neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 1,303,000 Ukupno glava1.3 14,600, ,315 11,303, Ukupno funkcija ,600, ,315 11,303, UKUPNO RAZDEO 1 20,478,000 5,553,555 16,135, Z A K O N O D A V N A I I Z V R Š N A V L A S T PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE Plate i dodaci zaposlenih 3,196,000 3,306,672 3,310, Socijalni doprinosi na teret poslodavca 572, , , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 640, , , Stalni troškovi 180, , , Troškovi putovanja 350, , , Usluge po ugovoru 4,500,000 5,310,274 5,700, Usluge po ugovoru-projekat Omladinski parlament 587, , , Specijalizovane usluge 100, Popravke i održavanje automobila 150, , , Materijal (benzin) i str.literatura 800, , , Materijal-projekat Omladinski parlament 13,000 11,993 13, Porezi i takse 150,000 44,012 45, Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 11,238,000 12,108,000 Ukupno glava ,238,000 11,459,397 12,108,

12 SREDSTVA REZERVE Stalna budžetska rezerva 1,000,000 64,900 1,000, Tekuća budžetska rezerva 3,266, , Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 4,266,000 1,068,000 Ukupno glava 2.2 4,266,000 64,900 1,068, EKONOMSKI POSLOVI NEKLASIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU FOND ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA Sredstva za razvoj preduzetništva Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 0 0 Ukupno glava Ukupno funkcija UKUPNO RAZDEO 2 15,504,000 11,524,297 13,176, Ukupno funkcija ,682,000 16,083,537 17,308, O P Š T A U P R A V A OPŠTINSKA UPRAVA Plate i dodaci zaposlenih 22,912,000 22,354,662 22,390, Socijalni doprinosi na teret poslodavca 4,102,000 4,006,134 4,038, Naknade u naturi 500, , , Socijalna davanja zaposlenima 690, , , Naknada za prevoz na posao 480, , , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 280, , , Stalni troškovi 4,000,000 4,227,542 4,700, Troškovi putovanja 265, , , Usluge po ugovoru 4,500, ,482, ,500, Specijalizovane usluge 120, , , Tekuće popravke i održavanje 2,120, , , Materijal 1,500,000 1,340,485 1,500, Tekuće subvencije 100, Porezi, takse 50,000 47,646 50, Zgrade i građevinski objekti Mašine i oprema 1,500,000 1,608,294 1,650, izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 43,119,000 41,837,000 Ukupno glava ,119,000 40,792,398 41,837, Ukupno funkcija ,119,000 40,792,398 41,837, TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG OTPLATA KREDITA KOD DOMAĆIH BANAKA Otplata domaćih kamata 5,300,000 5,220,332 5,700, Otplata glavnice domaćim kreditoroma 3,000,000 2,297,805 3,000, izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 8,300,000 8,700,000 Ukupno glava 3.2 8,300,000 7,518,137 8,700, Ukupno funkcija 170 8,300,000 7,518,137 8,700, S O C I J A L N A Z A Š T I T A CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Donacijei transferi ostalim nivoima vlasti 940, , , Ova aproprijacija će se koristiti za: stalni troškovi: troškovi putovanja: usluge po ugovoru: tekuće popravke i održavanje: materijal: porezi i obavezne takse: administrativna oprema: Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 940, ,000 Ukupno glava , , , Ukupno funkcija , , ,

13 3 960 POMOĆNE USLUGE U OBRAZOVANJU STUDENTSKE STIPENDIJE Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 550, , , Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 550, ,000 Ukupno glava , , , Ukupno funkcija , , , S T A N O V A NJ E NAKNADE ZA STANOVANJE I ŽIVOT Komunalne subvencije 100,000 96, , Naknade iz budžeta za stanovanje i život-ostalo 170, , , Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 270, ,000 Ukupno glava , , , Ukupno funkcija , , , P O R O D I C A I D E C A NAKNADE ZA PORODICU I DECU Novorođenčad 1,000,000 1,164,573 1,200, Školske užine i produženi boravak 915, , , Putni troškovi dece sa posebnim potrebama 400, , , Populaciona politika 31,000 30,600 91, Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 2,316,000 2,551, donacije od ostalih nivoa vlasti 30,000 90,000 Ukupno glava 3.6 2,346,000 2,498,755 2,641, Ukupno funkcija 040 2,346,000 2,498,755 2,641, SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKL. NA DRUGOM MESTU JEDNOKRATNE POMOĆI Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 1,000, , , Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 1,000, ,000 Ukupno glava 3.7 1,000, , , Ukupno funkcija 070 1,000, , , Z D R A V S T V O DOM ZDRAVLJA BAČKI PETROVAC Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 3,500,000 3,816,865 3,820, Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 3,500,000 3,820,000 Ukupno glava 3.8 3,500,000 3,816,865 3,820, Ukupno funkcija 760 3,500,000 3,816,865 3,820, O S N O V N O O B R A Z O V A N J E OŠ "JAN ČAJAK" Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 6,281,000 5,022,979 5,626, Ova aproprijacija će se koristiti za: mater. troškove 5,5%: grejanje: osiguranje: troškove putovanja: usluge po ugovoru: tekuće popravke i održavanje: investicije: oprema: Ukupno 6,281,000 5,022,979 5,626, OŠ "JAN AMOS KOMENSKI" Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 4,676,000 3,383,129 4,041, Ova aproprijacija će se koristiti za: mater. troškove 5,5%: grejanje: osiguranje: troškove putovanja: usluge po ugovoru: tekuće popravke i održavanje: investicije:

14 OŠ "ŽARKO ZRENJANIN" Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 4,790,000 3,974,185 4,669, Ova aproprijacija će se koristiti za: mater. troškove 5,5%: grejanje: osiguranje: troškove putovanja: usluge po ugovoru: tekuće popravke i održavanje: investicije: oprema: Ukupno 4,790,000 3,974,185 4,669, OŠ "JOZEF MARČOK DRAGUTIN" Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 3,897,000 3,327,599 3,842, Ova aproprijacija će se koristiti za: mater. troškove 5,5%: grejanje: osiguranje: troškove putovanja: usluge po ugovoru: tekuće popravke i održavanje: investicije: oprema: Ukupno 3,897,000 3,327,599 3,842, izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 19,644,000 18,178,000 Ukupno glava ,644,000 15,707,892 18,178, Ukupno funkcija ,644,000 15,707,892 18,178, S R E D N J E O B R A Z O V A N J E GIMNAZIJA "JAN KOLAR" Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 6,744,000 5,339,520 5,648, Ova aproprijacija će se koristiti za: mater. troškove 5,5%: grejanje: osiguranje: troškove putovanja: tekuće popravke i održavanje: investicije: oprema: Izvori finansiranja za funkciju prihod iz budžeta 6,744,000 5,648,000 Ukupno glava ,744,000 5,339,520 5,648, Ukupno funkcija 920 6,744,000 5,339,520 5,648, D R U Š T V E N A B R I G A O D E C I PREDŠKOLSKA USTANOVA "VČIELKA" Plate i dodaci zaposlenih 16,190,000 16,432,221 16,550, Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2,900,000 2,941,368 2,960, Socijalna davanja zaposlenima 300, , , Naknada za prevoz na posao 305, , , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 234, , Stalni troškovi 2,585,000 1,503,975 1,800, Ova aproprijacija će se koristiti za: grejanje: osiguranje: Troškovi putovanja Usluge po ugovoru 8,000 7,840 8, Specijalizovane usluge 20,000 19,609 20, Tekuće popravke i održavanje 758, , , Materijal 1,285,000 1,082,579 1,285, izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 24,585,000 23,917,000 Ukupno glava ,585,000 22,999,163 23,917, Ukupno funkcija ,585,000 22,999,163 23,917,

15 3 980 SREDSTVA ZA OSTALE POTREBE DOTACIJE Donacije i transferi 9,000,000 7,827,940 9,000, Ova aproprijacija će se koristiti za: dotaciju mesečnih autobuskih karata za učenike: za studente: Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 7,110,000 7,110, donacije od ostalih nivoa vlasti 1,890,000 1,890,000 Ukupno glava ,000,000 7,827,940 9,000, Ukupno funkcija 980 9,000,000 7,827,940 9,000, K U L T U R A BIBLIOTEKA ŠTEFAN HOMOLA Plate i dodaci zaposlenih 1,395,000 1,709,196 1,710, Socijalni doprinosi na teret poslodavca 250, , , Naknade u naturi 20, Stalni troškovi 149, , , Troškovi putovanja 60, Usluge po ugovoru 60,000 40,660 60, Specijalizovane usluge Tekuće popravke i održavanje 100,000 64, , Materijal 80,000 73,807 80, Nefinansijska imovina 350, , , Mašine i oprema Izvori finansiranja za funkciju prihod iz budžeta 2,464,000 2,926,000 Ukupno glava ,464,000 2,815,271 2,926, SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZOR Plate i dodaci zaposlenih 1,484,000 1,425,071 1,440, Socijalni doprinosi na teret poslodavca 266, , , Socijalna davanja zaposlenima 150, , , Naknada za prevoz na posao 0 15,005 16, Stalni troškovi 505, , , Troškovi putovanja 100, , , Usluge po ugovoru 250, , , Specijalizovane usluge Tekuće popravke i održ. 250, , , Materijal 150, , , Upotreba osnovnih sredstava Nefinansijska imovina 900,000 99, , izvori finansiranja za funkciju prihod iz budžeta 4,055,000 3,714,000 Ukupno glava ,055,000 3,468,850 3,714, KULTURNO UMETNIČKA DRUŠTVA Dotacije udruženjima kulture 1,500,000 1,158,674 1,500, izvori finansiranja za funkciju prihod iz budžeta 1,500,000 1,500,000 Ukupno glava ,500,000 1,158,674 1,500, KULTURNE MANIFESTACIJE Dotacije kulturnim manifestacijama 3,000,000 3,780,846 3,800, izvori finansiranja za funkciju prihod iz budžeta 3,000,000 3,575, donacije od ostalih nivoa vlasti 225,000 Ukupno glava ,000,000 3,780,846 3,800, Ukupno funkcija ,019,000 11,223,642 11,940, F I Z I Č K A K U L T U R A Dotacije sportskim udruženjima 5,500,000 3,837,363 4,500, izvori finansiranja za funkciju prihod iz budžeta 5,500,000 4,430, donacije od ostalih nivoa vlasti 70,000 Ukupno glava

16 3 830 USLUGE EMITOVANJA I IZDAVAŠTVA I N F O R M I S A NJ E Sredstva za informisanje javnosti 1,208,000 1,652,132 1,808, Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 1,208,000 1,808,000 Ukupno glava ,208,000 1,652,132 1,808, Ukupno funkcija 830 1,208,000 1,652,132 1,808, R A Z V O J Z A J E D N I C E DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTNU PRIVREDU Plate i dodaci zaposlenih 1,764,000 1,727,809 1,740, Socijalni doprinosi na teret poslodavca 316, , , Stalni troškovi Kapitalne subvencije 39,000,000 37,149,852 38,000, Kapitalne subvencije od zaduživanja 50,000, izvori finansiranja za funkciju prihod iz budžeta 41,080,000 37,449, donacije od ostalih nivoa vlasti 1,300, primanja od zaduživanja 50,000, neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 1,303,000 Ukupno glava ,080,000 39,186,840 40,052, MESNE ZAJEDNICE MZ Bački Petrovac Plate i dodaci zaposlenih 640, Socijalni doprinosi na teret poslodavca 115, Samodoprinos 8,395,000 6,560,221 7,600, Ukupno glava ,150,000 6,560,221 7,600, MZ Kulpin Plate i dodaci zaposlenih 640, Socijalni i doprinosi i na teret t poslodavca 115, Samodoprinos 4,145,000 2,896,629 3,300, Ukupno glava ,900,000 2,896,629 3,300, MZ Maglić Plate i dodaci zaposlenih 640, Socijalni doprinosi na teret poslodavca 115, Samodoprinos 6,245,000 5,714,837 6,300, Ukupno glava ,000,000 5,714,837 6,300, MZ Gložan Plate i dodaci zaposlenih 640, Socijalni doprinosi na teret poslodavca 115, Samodoprinos 4,525,000 1,542,122 1,800, Ukupno glava ,280,000 1,542,122 1,800, izvori finansiranja za funkciju prihod iz budžeta 26,330,000 19,000,000 Ukupno Mesne zajednice 26,330,000 16,713,810 19,000, AGENCIJA ZA RAZVOJ Stalni troškovi 229, , , Troškovi putovanja 200,000 71,697 80, Usluge po ugovoru 1,120,000 1,058,616 1,060, Tekuće popravke i održavanje 25,000 4,960 5, Materijal 50,000 15,609 20, Sredstva namenjena za strateški plan razvoja izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 1,624,000 1,414,000 Ukupno glava ,624,000 1,376,274 1,414, PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA Dotacije i transferi 100,000 33,963 50, izvori finansiranja za funkciju prihod iz budžeta 100,000 50,000 Ukupno glava ,000 33,963 50,

17 NEVLADINE ORGANIZACIJE Dotacije i transferi 4,500,000 4,247,099 5,800, Sufinans. projekta "Podrška starima i njihovim porodicama" 400, , , Sufinans. projekta "Dnevni boravak osoba sa hendikepom" 500, , , izvori finansiranja za funkciju prihod iz budžeta 5,400,000 5,525, donacije od ostalih nivoa vlasti 1,000,000 Ukupno glava ,400,000 4,972,099 6,525, JAVNI RADOVI Plate i dodaci zaposlenih 3,635,000 3,634,739 3,635, Socijalni doprinosi na teret poslodavca 665, , , Stalni troškovi 748, , , izvori finansiranja za funkciju prihod iz budžeta 598, , donacije od ostalih nivoa vlasti 4,450,000 4,450,000 Ukupno glava ,048,000 5,047,003 5,048, Ukupno funkcija ,582,000 67,329,989 72,089, T U R I Z A M TURISTIČKA ORGANIZACIJA Plate i dodaci zaposlenih 1,100, ,747 1,000, Socijalni doprinosi na teret poslodavca 197, , , Naknada članovima upravnog odbora 40,000 6,024 15, Stalni troškovi 200, , , Troškovi putovanja 330, , , Usluge po ugovoru 1,953,000 2,081,380 2,083, Tekuće popravke i održavanje 30,000 14,685 30, Materijal 200, , , Nefinansijska imovina 100, izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 4,150,000 4,097,000 Ukupno glava ,150,000 4,037,248 4,097, Ukupno funkcija 473 4,150,000 4,037,248 4,097, UKUPNO RAZDEO 3 271,457, ,667, ,515, J A V N O P R A V O B R A N I L A Š T V O OPŠTINSKI JAVNI PRAVOBRANILAC Plate i dodaci zaposlenih 895, , , Socijalni doprinosi na teret poslodavca 161, , , Stalni troškovi 20,000 6,000 10, Troškovi putovanja 25,000 6,305 10, Usluge po ugovoru 10,000 7,000 10, Materijal 55, izvori finansiranja za funkciju prihod iz budžeta 1,166,000 1,026,000 Ukupno glava 4.1 1,166,000 1,026, Ukupno funkcija 111 1,166,000 1,011,487 1,026, UKUPNO RAZDEO 4 1,166,000 1,011,487 1,026, UKUPNI RASHODI 308,605, ,756, ,852,

18 Član 5. Ovu Odluku dostaviti Ministarstvu finansija RS i objaviti u «Službenom listu opštine Bački Petrovac». Član 6. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u «Službenom listu opštine Bački Petrovac». Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA BAČKI PETROVAC SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj: / Dana: godine Bački Petrovac ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE prof. Siniša Stanivuk, s.r.

19 169. Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 32. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS» br. 129/2007) i člana 34. stav 1. tačka 2. Statuta opštine Bački Petrovac («Službeni list opštine Bački Petrovac» br. 11/2008), Skupština opštine Bački Petrovac na VII sednici održanoj dana godine donela je O D L U K U O BUDŽETU OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA GODINU I OPŠTI DEO Član 1. Primanja i izdaci budžeta opštine Bački Petrovac za godinu (u daljem tekstu: budžet), primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita i zaduživanja i otplata duga, utvrđeni su u sledećim iznosima i to: B I L A N S opis šifra ekonomske klasifikacije sredstva iz budžeta UKUPNA PRIMANJA TEKUĆI PRIHODI Poreski prihodi Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobiti (osim samodoprinosa) 1.2. Samodoprinos Porez na imovinu Porez na dobra i usluge Ostali poreski prihodi Neporeski prihodi, od čega prihodi od imovine prihodi od prodaje dobara i usluga novčane kazne i oduzeta imovinska korist mešoviti i neodređeni prihodi Primanja od prodaje nefinansijske imovine 8 4. Donacije Transferi

20 UKUPNI IZDACI TEKUĆI RASHODI Rashodi za zaposlene Korišćenje roba i usluga Otplata kamata Subvencije Socijalna zaštita iz budžeta Ostali rashodi TEKUĆI TRANSFERI KAPITALNI RASHODI KAPITALNI TRANSFERI PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA I OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 1. PRIMANJA PO OSNOVU OTPLATE KREDITA 92 I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 2. ZADUŽIVANJE 91 - Zaduživanje kod domaćih kreditora Zaduživanje kod stranih kreditora OTPLATA DUGA 61 - Otplaćivanje domaćeg duga Otplaćivanje stranog duga Otplata po garancijama NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 62 NETO FINANSIRANJE ( ) XI. NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA (klasa 3, izvor finansiranja 13) 3 Član 2. Javni prihodi po vrstama i javni rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u sledećim iznosima: (prilog: tabela prihoda i tabela opštih rashoda)

21 I OPŠTI DEO A) PRIHODI Redni broj ekonomsk a klasifikacija NAZIV KONTA PLAN % POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE Porez na zarade 60,000, Porez na prihode od samostalne delatnosti-stvarno ostv. neto prihod 4,500, Porez na prihode od samostalne delatnosti-paušalno ostv. neto prihod 4,000, Porez na prihode od nepokretnosti 1,000, Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari 50, Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva 50, Porez na zemljište 4,500, Samodoprinos od zarada 14,000, Samodoprinos od poljoprivrede 4,000, Samodoprinos od samostalne delatnosti 2,000, Porez na ostale prihode 15,000, Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka 50, UKUPNO ,150, POREZI NA IMOVINU Porez na imovinu od fizičkih lica 4,000, Porez na imovinu od pravnih lica 8,000, Porez na nasleđe i poklone 700, Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti 5,000, Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i dr. h.od vr. 500, Porez na prenos apsolutnih prava na polovnim motornim vozilima 2,000, Porez na akcije na ime i udele 50, UKUPNO ,250, POREZI NA DOBRA I USLUGE Komunalna taksa za priređivanje muzičkih programa 50, Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa 300, Sredstva za protivpožarnu zaštitu 50, Komunalna taksa za držanje motornih vozila 2,500, Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila 2,500, Boravišna taksa 50, Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta 200, Naknada za zagađivanje životne sredine 1,300, Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine 4,000, Komunalna taksa za držanje sredstava za igru 20, UKUPNO ,970, DRUGI POREZI Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 3,000, UKUPNO 716 3,000, TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI Tekući transferi opštinama od Republike 71,905, Tekući transferi opštinama od APV - karte srednjoškolcima 1,288, Tekući transferi opštinama od APV - karte studentima 742, UKUPNO ,935, PRIHODI OD IMOVINE Kamate na sredstva budžeta opštine 1,000, Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta 20,000, Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama 1,000,

22 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 8,000, UKUPNO ,000,

23 742 PRODAJA DOBARA I USLUGA Prihodi od davanja u zakup nepokretnosti 300, Opštinske administrativne takse 1,600, Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 10,000, Prihodi opštinskih organa od sporedne delatnosti 50, UKUPNO ,950, NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST Prihodi od novčanih kazni u prekršajnom postupku 200, UKUPNO , MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI Ostali prihodi u korist opštine 6,000, UKUPNO 745 6,000, MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA Memoranduske stavke za refund.rashoda 1,000, UKUPNO 771 1,000, UKUPNI PRIHODI BUDŽETA 266,455, B) RASHODI Redni broj ekonomska klasifikacija NAZIV KONTA PLAN % RASHODI ZA ZAPOSLENE Plate, dodaci i naknade 53,423, Socijalni doprinosi na teret poslodavca 9,577, Naknada u naturi 150, Socijalna davanja zaposlenima 1,600, Naknada za zaposlene 1,525, Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 2,842, Sudijski i poslaniči dodatak 1,300, UKUPNO ,417, KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA Stalni troškovi 11,047, Troškovi putovanja 1,415, Usluge po ugovoru 15,561, Specijalizovane usluge 13,790, Tekuće popravke i održavanje 2,777, Materijal 4,060, UKUPNO ,650, OTPLATA KAMATA Otplata kamata na domaće kredite 5,700, UKUPNO 440 5,700, SUBVENCIJE Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 51,500, UKUPNO ,500, DONACIJE I TRANSFERI Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 51,793, Ostale donacije, dotacije i transferi 9,000, UKUPNO ,793,

24 470 SOCIJALNA POMOĆ Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 4,517, UKUPNO 470 4,517, OSTALI RASHODI Donacije nevladinim organizacijama 11,443, Porezi i takse 235, UKUPNO ,678, ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA Nefinansijska imovina 300, UKUPNO , SREDSTVA REZERVE Stalna budžetska rezerva 1,000, Tekuća budžetska rezerva 2,600, UKUPNO 499 3,600, OSNOVNA SREDSTVA Mašine i oprema 1,200, UKUPNO 510 1,200, OTPLATA GLAVNICE Otplata glavnice na domaće kredite 8,100, UKUPNO 610 8,100, UKUPNI RASHODI BUDŽETA 266,455,

25 II POSEBAN DEO Član 3. Sredstva budžeta u iznosu od dinara i sredstva iz ostalih prihoda indirektnih budžetskih korisnika u iznosu od dinara raspoređuju se po korisnicima i namenama, i to: (prilog: tabela poseban deo rashoda)

26 II POSEBAN DEO razdeo glava funkcija pozicija ek.klasifik NAZIV KONTA BUDŽETSKA SREDSTVA ZA 2009 rashodi iz ostalih prihoda UKUPNI RASHODI % Z A K O N O D A V N A I I Z V R Š N A V L A S T SKUPŠTINA OPŠTINE Plate i dodaci zaposlenih 904, , Socijalni doprinosi na teret poslodavca 162, , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 250, , Poslanički dodatak 1,300,000 1,300, Troškovi putovanja 100, , Usluge po ugovoru 1,136,000 1,136, Materijal 150, , Dotacije političkim strankama 193, , izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 4,195,000 4,195,000 Ukupno glava 1.1 4,195, ,195, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV FOND ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Naknade članovima komisija 1,550,000 1,550, Troškovi putovanja 320, , Usluge po ugovoru 5,700,000 5,700, Specijalizovane usluge 12,300,000 12,300, Materijal 130, , Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 20,000,000 20,000,000 Ukupno glava1.2 20,000, ,000, Ukupno funkcija ,000, ,000, UKUPNO RAZDEO 1 24,195, ,195, Z A K O N O D A V N A I I Z V R Š N A V L A S T PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE Plate i dodaci zaposlenih 3,190,000 3,190, Socijalni doprinosi na teret poslodavca 572, , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 750, , Stalni troškovi 80,000 80, Troškovi putovanja 350, , Usluge po ugovoru 2,680,000 2,680, Specijalizovane usluge 100, , Popravke i održavanje automobila 150, , Materijal (benzin) i str.literatura 600, , Porezi i takse 100, , Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 8,572,000 8,572,000 Ukupno glava 2.1 8,572, ,572, SREDSTVA REZERVE Stalna budžetska rezerva 1,000,000 1,000, Tekuća budžetska rezerva 2,600,000 2,600, Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 3,600,000 3,600,000 Ukupno glava 2.2 3,600, ,600, UKUPNO RAZDEO 2 12,172, ,172, Ukupno funkcija ,367, ,367,

27 3 130 O P Š T A U P R A V A OPŠTINSKA UPRAVA Plate i dodaci zaposlenih 22,092,000 22,092, Socijalni doprinosi na teret poslodavca 3,954,000 3,954, Naknade u naturi 150, , Socijalna davanja zaposlenima 1,300,000 1,300, Naknada za prevoz na posao 950, , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 230, , Stalni troškovi 5,934,000 5,934, Troškovi putovanja 260, , Usluge po ugovoru 1,805,000 1,805, Specijalizovane usluge 1,130,000 1,130, Ova aproprijacija će se koristiti za: medicinske usluge: geodetske usluge: strategiju razvoja opštine: Tekuće popravke i održavanje 1,000,000 1,000, Materijal 1,500,000 1,500, Sredstva za sufinansiranje projekata 3,000,000 3,000, Ova aproprijacija će se koristiti za: implementaciju programa socijalne zaštite: sufinansiranje ostalih projekata: Porezi, takse 80,000 80, Mašine i oprema 1,200,000 1,200, izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 44,585,000 44,585,000 Ukupno glava ,585, ,585, Ukupno funkcija ,585, ,585, TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG OTPLATA KREDITA KOD DOMAĆIH BANAKA Otplata domaćih kamata 5,700,000 5,700, Otplata glavnice domaćim kreditoroma 8,100, ,100, izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 13,800,000 13,800,000 Ukupno glava ,800, ,800, Ukupno funkcija ,800, ,800, S O C I J A L N A Z A Š T I T A CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Donacijei transferi ostalim nivoima vlasti 226, , Ova aproprijacija će se koristiti za: stalne troškove: naknade članovima upravnih odbora: Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 226, ,000 Ukupno glava , , Ukupno funkcija , , POMOĆNE USLUGE U OBRAZOVANJU STUDENTSKE STIPENDIJE Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 600, , Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 600, ,000 Ukupno glava , , Ukupno funkcija , , S T A N O V A NJ E NAKNADE ZA STANOVANJE I ŽIVOT Komunalne subvencije 150, , Naknade iz budžeta za stanovanje i život-ostalo 150, , Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 300, ,000 Ukupno glava , , Ukupno funkcija , ,

28 3 040 P O R O D I C A I D E C A NAKNADE ZA PORODICU I DECU Novorođenčad 1,200,000 1,200, Produženi boravak u osnovnim školama 917, , Putni troškovi i ishrana dece sa posebnim potrebama 500, , Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 2,617,000 2,617,000 Ukupno glava 3.6 2,617, ,617, Ukupno funkcija 040 2,617, ,617, SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKL. NA DRUGOM MESTU JEDNOKRATNE POMOĆI Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 1,000,000 1,000, Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 1,000,000 1,000,000 Ukupno glava 3.7 1,000, ,000, Ukupno funkcija 070 1,000, ,000, Z D R A V S T V O DOM ZDRAVLJA BAČKI PETROVAC Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 3,000,000 3,000, Izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 3,000,000 3,000,000 Ukupno glava 3.8 3,000, ,000, Ukupno funkcija 760 3,000, ,000, O S N O V N O O B R A Z O V A N J E OŠ "JAN ČAJAK" Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 7,084,000 7,084, Ova aproprijacija će se koristiti za: materijalne troškove, troškove nastave i stručnog usavršavanja: troškove gasa: troškove električne energije: troškove osiguranja: troškove putovanja: tekuće popravke i održavanje: Ukupno 7,084, ,084, OŠ "JAN AMOS KOMENSKI" Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 4,836,000 4,836, Ova aproprijacija će se koristiti za: materijalne troškove, troškove nastave i stručnog usavršavanja: troškove gasa: troškove električne energije: troškove osiguranja: troškove putovanja: tekuće popravke i održavanje: Ukupno 4,836, ,836, OŠ "ŽARKO ZRENJANIN" Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 5,107,000 5,107, Ova aproprijacija će se koristiti za: materijalne troškove, troškove nastave i stručnog usavršavanja: troškove gasa: troškove električne energije: troškove osiguranja: troškove putovanja: tekuće popravke i održavanje: Ukupno 5,107, ,107,

29 OŠ "JOZEF MARČOK DRAGUTIN" Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 4,172,000 4,172, Ova aproprijacija će se koristiti za: materijalne troškove, troškove nastave i stručnog usavršavanja: troškove gasa: troškove električne energije: troškove osiguranja: troškove putovanja: tekuće popravke i održavanje: Ukupno 4,172, ,172, izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 21,199,000 21,199,000 Ukupno glava ,199, ,199, Ukupno funkcija ,199, ,199, S R E D N J E O B R A Z O V A N J E GIMNAZIJA "JAN KOLAR" Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 7,368,000 7,368, Ova aproprijacija će se koristiti za: materijalne troškove, troškove nastave i stručnog usavršavanja: troškove gasa: troškove električne energije: troškove osiguranja: troškove putovanja: tekuće popravke i održavanje: investicije: Izvori finansiranja za funkciju prihod iz budžeta 7,368,000 7,368,000 Ukupno glava ,368, ,368, Ukupno funkcija cja920 7,368, ,368, D R U Š T V E N A B R I G A O D E C I PREDŠKOLSKA USTANOVA "VČIELKA" Plate i dodaci zaposlenih 17,714,000 5,314,000 23,028, Socijalni doprinosi na teret poslodavca 3,171, ,000 4,122, Naknade u naturi 0 250, , Socijalna davanja zaposlenima 300, , , Naknada za prevoz na posao 500, , Socijalna davanja zaposlenima 42, , , Stalni troškovi 3,000, ,000 3,500, Ova aproprijacija će se koristiti za: troškove platnog prometa: troškove gasa: troškove električne energije: usluge komunikacija: komunalne usluge: troškove osiguranja: Troškovi putovanja 0 400, , Usluge po ugovoru 250,000 1,000,000 1,250, Specijalizovane usluge 0 250, , Tekuće popravke i održavanje 1,200, ,200, Materijal 1,000,000 4,000,000 5,000, Takse 15, , izvori finansiranja za funkciju prihodi iz budžeta 27,192,000 27,192, sopstveni prihodi 9,215,000 9,215, donacije od ostalih nivoa vlasti 3,800,000 3,800,000 Ukupno glava ,192,000 13,015,000 40,207, Ukupno funkcija ,192,000 13,015,000 40,207,

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула 2018. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 62. - Одлука о ребалансу буџета Општине Бачки Петровац

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 22. ДЕЦЕМБАР ГОДИНА XLIV 155 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(«службени гласник РС»,б

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 22. ДЕЦЕМБАР ГОДИНА XLIV 155 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(«службени гласник РС»,б СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 22. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНА XLIV 155 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(«службени гласник РС»,број 129/2007), члана 25. и 29. Закона о буџетском систему

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVI Број 14. ТЕМЕРИН 29. НОВЕМБАР 2013. Примерак 100,00 динара 227. На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Microsoft Word - Službeni list br 12.doc

Microsoft Word - Službeni list br 12.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СОМБОРА Број 12. Сомбор, 26.11.2010. године Година III 102. На основу члана 32. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'' број 54/09 и 73/10), члана 32. Закона о локалној самоуправи

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49 Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10), člana 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више