REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA TUHELJ OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/17 URBROJ: /18-05 Tuhelj, Temel

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA TUHELJ OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/17 URBROJ: /18-05 Tuhelj, Temel"

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA TUHELJ OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/17 URBROJ: /18-05 Tuhelj, Temeljem članka 30. Statuta Općine Tuhelj ( Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 12/18) i članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere Provedba operacije unutar CLLD strategije,podmjere Priprema u provedba aktivnosti suradnje LAG-a i podmjere Tekući troškovi i animacija unutar mjere 19 Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD-lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje ( Narodne novine, br. 96/17 i 53/18) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 15. sjednici održanoj godine donosi O D L U K U o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tuhelj I. Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Tuhelj za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za investiciju Izgradnja i opremanje parka u Tuheljskim Toplicama na k.č.br.3199/2 k.o. Črešnjevec. II. Ulaganje iz točke I. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje , Natječaja za provedbu tipa operacije Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, podmjera LRS LAG-A ZAGORJE SUTLA referentni broj natječaja 18/ U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u prvom stavku ove točke, ovom Odlukom ujedno se daje i suglasnost Općini Tuhelj za prijavu na natječaj. Ova suglasnost daje se na temelju Priloga ove Odluke. III. U Prilogu Odluke navedeni su svi bitni podaci o projektu: naziv projekta, nositelji projekta, opis projekta, društvena opravdanost projekta, financijski kapacitet nositelja 1

2 projekta, ljudski kapaciteti nositelja projekta, način održavanja i upravljanja projektom, ostvarivanje neto prihoda, usklađenost projekta sa strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave i s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a., izjava nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama IV. Ova suglasnost izdaje se u svrhu prijave ulaganja navedenog u točki I. ove Odluke na natječaj za provedbu tipa operacije Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu LRS LAG-A ZAGORJE SUTLA (18/3.1.1.) V. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objaviti će se u službenom glasniku Krapinsko zagorske županije Predsjednik Općinskog vijeća Robert Romić 2

3 PRILOG UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA (KLASA: /18-01/17, URBROJ: /18-05 ) UNUTAR TIPA "ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU" LRS LAG-A ZAGORJE-SUTLA OPIS PROJEKTA 1. NAZIV PROJEKTA (navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta) IZGRADNJA I OPEMANJE PARKA U TUHELJSKIM TOPLICAMA NA K.Č.BR K.O ČREŠNJEVEC 2. NOSITELJ PROJEKTA 2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA OPĆINA TUHELJ 2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA TUHELJ OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE MLADEN HERCIGONJA, OPĆINSKI NAČELNIK 2.5. KONTAKT Telefon:049/ ,049/ , faks: 049/ , 3. OPIS PROJEKTA 3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE PODMJERA 3.1. Potpora za lokalnu društvenu infrastrukturu TIP OPERACIJE "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" 3.2. MJESTO PROVEDBE 3

4 ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD/OPĆINA TUHELJ NASELJE/NASELJA TUHELJSKE TOPLICE 3.3. CILJEVI PROJEKTA (navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova) Cilj projekta je izgradnja i opremanje parka u Tuheljskim Toplicama na k.č.br.3199/2 k.o. Črešnjevec. Uređenjem parka omogućilo bi se korištenje javne površine za lokalno stanovništvo kao i za turiste koji borave u destinaciji. Projekt parka s fontanom izgledno bi upotpunio ulaz u turističku destinaciju Općine Tuhelj. Park s fontanom će biti javno dostupno mjesto za okupljanje, opuštanje i boravak na otvorenom OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori (navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova) Izgradnja i opremanje parka s fontanom na javno dostupnoj površini zbog potreba lokalnog stanovništva. Projektom se očekuje okupljanje, opuštanje i boravak na otvorenom djece i njihovih roditelja, turista i posjetitelja turističke destinacije Stvaranje novih radnih mjesta Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta? (Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) DA / NE Ako je odgovor ''DA'': a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta (Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta) 4

5 Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta R.br. Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) Planirani broj radnih mjesta Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta Napomena: Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom praćenja indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice. Na zahtjev odabranog LAG-a/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA (navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz TO "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu") Trajanje provedbe projekta 18 mjeseci GLAVNE AKTIVNOSTI (navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova uz objašnjenje kako navedene aktivnosti uvode nove do sad nepostojeće usluge u lokalnoj zajednici odnosno koriste nove tehnologije) U svrhu provedbe provoditi će se slijedeće grupe aktivnosti: 1. Aktivnosti provedbe javne nabave za odabir izvođača za izradu projektno tehničke dokumentacije 2. Aktivnosti provedbe javne nabave za odabir izvođača radova na izgradnji i opremanju parka PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI 5

6 (navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta) 1. S obzirom da je planirana površina za izgradnju i opremanje parka u vlasništvu Terma Tuhelj sklopljen je Ugovor o pravu građenja na k.č.br k.o. Črešnjevec (KLASA: /18-01/61, URBROJ: /18-4) na period od 15 godina i Aneks ugovora o pravu građenja na k.č.br. 3199/2 k.o. Črešnjevec (KLASA: /18-01/61, URBROJ /18-5). 2. Pokretanjem postupka za izradu projektno-tehničke dokumentacije izrađen je projekt Izgradnje i opremanja parka u Tuheljskim Toplicama. 3. Izrađen je Glavni projekt te su ishođene potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta. 4. Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. 5. Upis u zemljišne knjige je ishođen UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/tablica troškova i izračuna potpore''; ne smije biti veća od eura u kunskoj protuvrijednosti) Ukupna vrijednost projekta iznosi ,37 kn s PDV-om ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA (navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika o provedbi mjere 7»Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje (NN 48/18) aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja prijave projekta. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Plan nabave/tablica troškova i izračuna potpore''.u slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja prijave projekta navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele''.) 6

7 Aktivnosti građenja nisu započele. 4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA 4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI (navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga) Ciljana skupina projekta su djeca, roditelji i turisti koji borave u destinaciji te lokalna zajednica odnosno svi ostali stanovnici Općine Tuhelj i okolnih općina i gradova. Izgradnjom i opremanjem parka dobivaju se nadograđene, proširene i kvalitetnije temeljne usluge na lokalnom području DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA (navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta, s osvrtom na doprinos projekta uspješnom i održivom gospodarstvu na područja LAG-a; očuvanju prirodnih, gospodarskih, kulturno-povijesnih i tradicijskih značajki LAG-a te povećanju kvalitete života na području LAG-a kroz nove društvene usluge odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova) Projekt izgradnje i opremanja parka s fontanom doprinijeti će razvoju lokalne samouprave Općine Tuhelj i turističkog naselja Tuheljske Toplice. Projekt će povećati kvalitetu života na području koje obuhvaća Lokalnu akcijsku grupu kroz druženje, opuštanje i boravak na otvorenom djece i odraslih. S obzirom na nekvalitetne uvijete života posebno je važno što više boraviti u prirodi uz opuštajuće stvari. U planiranom projektu izgradnje parka naglasak je fontana koja će potaknuti opuštanje na otvorenom uz šum i umirujuće boje NAVEDITE NA KOJI NAČIN PROJEKT PREDSTAVLJA PRIMJER DOBRE PRAKSE TE JE PRIMJENJIV ZA DRUGE KORISNIKE Projekt predstavlja primjer dobre prakse jer se njime potiče kvaliteta života boravkom na otvorenom prostoru te je primjenjiv za sve dobne skupine NAVEDITE NA KOJI NAČIN PROJEKT UKLJUČUJE PREDSTAVNIKE JAVNOG, CIVILNOG I GOSPODARSKOG SEKTORA Projekt uključuje predstavnike javnog, civilnog i gospodarskog sektora kroz početnu viziju Jedinice lokalne samouprave, hotel Terme Tuhelj i ostale civilne predstavnike zajednice. Kroz ciljeve je definirana misija koja se želi ostvariti i zajedničkim interesima ostvarit će se projekt Izgradnje i opremanja parka u Tuheljskim Toplicama. 5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO 5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM 7

8 (obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima) Povezanost djelatnosti udruge/vjerske zajednice s projektom nije primjenjiva DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO (obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo;navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima) Nije primjenjivo 6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE (prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta) Plan je da se izvori sredstava financiranja projekta realiziraju u naredna četiri mjeseca te se krene u realizaciju projekta Izgradnje i opremanja parka u Tuheljskim Toplicama za provedbu projekta u sljedećih šesnaest mjeseci. Planirani izvori financiranju su Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje , podmjera i sredstva iz Proračuna Općine Tuhelj. 7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA (navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz TO "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu") Općina Tuhelj dosad je provodila manje infrastrukturne projekte, a od značajnijih projekata ističu se sljedeći projekti: Nabava komunalnog vozila ukupne vrijednosti ,73 HRK, sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i vlastitim sredstvima Općine te projekt Izrada Strategije razvoja Općine Tuhelj ukupne vrijednosti ,00 HRK. 8

9 U provedbu projekta izgradnje i opremanja parka u Tuheljskim Toplicama bit će uključeni djelatnici Općine Tuhelj, uključujući načelnika i zamjenicu načelnika ukupno 4 osoba. Ključna i odgovorna osoba za provedbu projekta bit će načelnik Općine te u njegovoj odsutnosti, njegova zamjenica. Ostatak tima čine djelatnici Općine: Tomislav Tramišak, pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela i Ivana Cvetko stručna suradnica Jedinstvenog upravnog odjela. Oni će redovno, na dnevnoj bazi izvještavati voditelja projekta o tijeku provedbe projekta, provjeravati projektnu dokumentaciju te sukladno istoj provoditi projektne aktivnosti, pratiti provedbu postupaka javne nabave te kontaktirati zainteresirane strane u provedbi projekta. Navedeni zaposlenici posjeduju adekvatne stručne kvalifikacije potrebne za provedbu i praćenje provedbe projekta. Oboje su po zanimanju ekonomisti, a dodatno pročelnik posjeduje i certifikat u području javne nabave, dok je stručna suradnica JUO-a pohađala i edukacija o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Ujedno, u provedbu projekta bit će uključeni i vanjski suradnici projektanti, izvođači radova te stručni nadzornici koji posjeduju stručne kvalifikacije nužne za provedbu projekta Izgradnje i opremanja parka u Tuheljskim Toplicama. Zaposlenici će sudjelovati u provođenju postupaka javne nabave, praćenju radova, računovodstvenoj i projektnoj dokumentaciji te svim ostalim administrativnim poslovima. Projektanti te izvođači radova koji će se odabrati putem postupka javne nabave odgovorni su za tehničke radove prilikom izgradnje i opremanja parka. 8.NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM 8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE (navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta) Po realizaciji projekta izgradnje i opremanja parka s fontanom rashodi koji će biti nužni za upravljanje su održavanje hortikulture i opreme. Rashode za navedeno održavanje i opremu snosit će Općina Tuhelj ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA (navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"; navesti način upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima) Općina Tuhelj je investitor projekta izgradnje i opremanja parka u Tuheljskim Toplicama, stoga će osobe koje su uključene u provedbu projekta izgradnje i opremanja parka u Tuheljskim Toplicama, biti uključene i u upravljanje po njegovoj realizaciji. Općina Tuhelj će održavati opremu i uređivati hortikulturu. 9

10 9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA (Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina. Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda. Predložak se preuzima sa mrežne stranice Predložak za izračun neto prihoda Ostvaruje li projekt neto prihod? DA / NE (Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) Tablica izračuna neto prihoda (ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda ) 10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOMJEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a (navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave i iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAGa; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni dokument objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu) STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE TUHELJ CILJ: Razvoj društvene infrastrukture i ljudskih potencijala PRIORITET: Razvoj društvene infrastrukture i usluga BROJ POGLAVLJA/STRANICE: 6. Strateški ciljevi razvoja / str. 61 BROJ I DATUM AKTA TEMELJEM KOJEG JE STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM USVOJEN OD STRANE PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Tuhelj za razdoblje KLASA: /16-01/1 URBROJ: /16-01/3 od AKT OBJAVLJEN: Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 08/16 // pdf STRATEGIJA OBJAVLJENA: Op%C4%87ine-Tuhelj pdf 10

11 11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA Pojašnjenje: - Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za TO "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" - nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. - U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije. - Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta. Ja, Mladen Hercigonja, OIB: nositelj izvršne vlasti i zastupnik Općine Tuhelj, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću u ovoj se Izjavi obvezujem da će planirano ulaganje u izgradnju i opremanje parka u Tuheljskim Toplicama (ulaganje na k.č.br. 3199/2 k.o. Črešnjevec) biti dostupno lokalnom stanovništvu (ukupno stanovnika u općini Tuhelj prema Popisu stanovništva 2011.) te različitim interesnim skupinama. Interesne skupine odnosno krajnji korisnici projekta su prvenstveno: Djeca i njihovi roditelji, turisti i posjetitelji turističke destinacije te lokalna zajednica odnosno svi ostali stanovnici općine Tuhelj i okolnih općina i gradova. Datum: Potpis i pečat:

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) i članka 2

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) i članka 2 Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) i članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 19.2. Provedba

Више

MergedFile.pdf

MergedFile.pdf PRILOG UZ ODLUKU SAMOUPRAVE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRU (KLASA: 60101/1701/44 URBROJ: 2104/1702/01 ) UNUTAR MJERE 07 NOVA SELA U RURALNIM P REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 20142020 OPIS

Више

Broj 01/

Broj 01/ Broj 01/2019 31.01.2019. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN 1 Strana SADRŽAJ 1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Medulin... 2. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi...

Више

Strateški razvojni program općine Podstrana

Strateški razvojni program općine Podstrana OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTNIH IDEJA/RAZVOJNIH PROJEKATA 1. OSNOVNI PODACI O PREDLAGATELJU 1.1. Ime i prezime/naziv predlagatelja 1.2. Formalno pravni oblik predlagatelja (tvrtka/obrt/opg/udruga i sl.)

Више

SLUŽBENO GLASILO 06. srpnja OPĆINE KRŠAN Stranica 1 - Broj 7 S a d r ž a j Akti Općinskog vijeća Stranica 30. Odluka o davanju suglasnosti za pr

SLUŽBENO GLASILO 06. srpnja OPĆINE KRŠAN Stranica 1 - Broj 7 S a d r ž a j Akti Općinskog vijeća Stranica 30. Odluka o davanju suglasnosti za pr 06. srpnja 2018. OPĆINE KRŠAN Stranica 1 - Broj 7 S a d r ž a j Akti Općinskog vijeća Stranica 30. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kršan unutar Mjere 07 Temeljne usluge

Више

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja Strategija razvoja Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2019. 2027. Akcijski plan za provođenje projekata Strategije razvoja Općine Velika Trnovitica u 2019. godini FINAL DRAFT ver 1.0 Velika Trnovitica,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU PODMJERA 7.2 ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE OPERACIJA 7.2.1

Више

tDon't miss it. Visit it now!

tDon't miss it. Visit it now! Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo Žiro račun: 2402006 1100547660 OIB: 36736744335 MB: 02493799 OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTNIH IDEJA Poštovani, Molimo Vas

Више

Microsoft Word - UPUTE ZA PRIJAVITELJE_lag

Microsoft Word - UPUTE ZA PRIJAVITELJE_lag POZIV ZA PRIKUPLJANJE PROJEKATA LAG ZAGORJE-SUTLA Upute za prijavitelje Datum objave Poziva: 16. prosinca 201. godine Rok za dostavu prijava: 20. siječnja 2016. godine RAD LAG-a I IZRADA LOKALNE RAZVOJNE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA KLASA: 400-05/17-01/01 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH, br. 19/13 pročišćeni tekst),

Више

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „KARAŠICA“ , Belišće, Kralja Tomislava 206

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „KARAŠICA“ , Belišće, Kralja Tomislava 206 PITANJA I ODGOVORI Natječaj za provedbu mjere/tipa operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Referentni broj natječaja: LN.4.1.1.01. Pitanja

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

Dodatak 5. Razrada strateškog razvojnog cilja 3, s pripadajućim mjerama, TO, indikatorima i uvjetima implementacije 1 Strateški (specifični) razvojni

Dodatak 5. Razrada strateškog razvojnog cilja 3, s pripadajućim mjerama, TO, indikatorima i uvjetima implementacije 1 Strateški (specifični) razvojni Dodatak 5. Razrada strateškog razvojnog cilja 3, s pripadajućim mjerama, TO, indikatorima i uvjetima implementacije 1 Strateški (specifični) razvojni cilj 3 Razvoj i jačanje umrežavanja, partnerstva i

Више

Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu KLASA: 440-12/18-07-04-01/0101 URBROJ: 343-2110/01-19-002 Osijek, 1. ožujka 2019. Na temelju članka 44. stavka 1. točke a) Pravilnika o provedbi mjere 7»Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«iz

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2016. i Odluke ministra gospodarstva (KLASA: 402-01/14-01/828,

Више

LAG Frankopan LEADER – inicijalni poslovni plan

LAG Frankopan LEADER – inicijalni poslovni plan Dodatak 5. Razrada strateškog razvojnog cilja 3, s pripadajućim mjerama, TO, indikatorima i uvjetima implementacije 1 Strateški (specifični) razvojni cilj 3 Razvoj i jačanje umrežavanja, partnerstva i

Више

KLASA: /13-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 5. prosinca ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Gra

KLASA: /13-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 5. prosinca ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Gra KLASA: 947-01/13-01/02 URBROJ: 2140/01-02-13-2 Krapina, 5. prosinca 2013. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Grada Krapine za projekt Poduzetnički inkubator Krapinsko-zagorske

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD OMIŠ Gradsko vijeće KLASA: URBROJ: 2155/ *12 Omiš, *******. listopada 20

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD OMIŠ Gradsko vijeće KLASA: URBROJ: 2155/ *12 Omiš, *******. listopada 20 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD OMIŠ Gradsko vijeće KLASA: 601-02115-01108 URBROJ: 2155/01-01-15-*12 Omiš, *******. listopada 2015. g. -NACRT- Na temelju odredbi čl. 30 Statuta Grada

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1. i

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA TUHELJ OPĆINSKO VIJEĆE TUHELJ KLASA: /17-01/16 URBROJ: /17-01/2-1 Tuhelj,

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA TUHELJ OPĆINSKO VIJEĆE TUHELJ KLASA: /17-01/16 URBROJ: /17-01/2-1 Tuhelj, REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA TUHELJ OPĆINSKO VIJEĆE TUHELJ KLASA: 021-05/17-01/16 URBROJ: 2135-03/17-01/2-1 Tuhelj, 21.11.2017. SKRAĆENI ZAPISNIK 3. sjednice Općinskog vijeća Općine

Више

LAG Frankopan LEADER – inicijalni poslovni plan

LAG Frankopan LEADER – inicijalni poslovni plan Dodatak 4. Razrada strateškog razvojnog cilja 2, s pripadajućim mjerama, TO, indikatorima i uvjetima implementacije 1 Strateški (specifični) razvojni cilj 2 Očekivani rezultati Predviđena financijska alokacija

Више

No Slide Title

No Slide Title RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! DA NE BUDE OVAKO ...VEĆ OVAKO! ŠTO JE RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA? Program koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem

Више

Microsoft Word - Sn05.docx

Microsoft Word - Sn05.docx ISSN 1849-2398 Bakar, 11. siječnja 2016. Broj: 01/2016 Godina: 2016. SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 39, 51222 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi:

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: 400-08/5-0/8 Urbroj: 78/05-0/5- Gundinci, 9. lipnja 05. godine Na temelju odredbe članka 0. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

NN 71/2016, Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za raz

NN 71/2016, Pravilnik o provedbi Mjere 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za raz NN 71/2016, Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1694 Na

Више

KLASA: / /0001 URBROJ: / Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje po

KLASA: / /0001 URBROJ: / Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje po KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001 URBROJ: 343-0100/01-17-087 Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2»Potpora

Више

PRILOG I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE [ Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ] OBAVEZNA DOKUMENT

PRILOG I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE [ Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ] OBAVEZNA DOKUMENT PRILOG I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE [2.1.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ] OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE NOSITELJE PROJEKATA Napomena: Svi dokumenti

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA Broj: 01-2014-62 Donji Miholjac, 15. travnja 2014. Temeljem utvrđenih CILJEVA MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije u 2014. g. 1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić (

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/13,

Више

(Microsoft Word - DT Sun\350ane elektrane instalirane snage iznad 10 do uklju\350ivo 30 kW.doc)

(Microsoft Word - DT Sun\350ane elektrane instalirane snage iznad 10 do uklju\350ivo 30 kW.doc) str. 1 od 7 Dijagram tijeka A.2. Registracija djelatnosti Trgovački sud ili županijski ured ili ured Grada Zagreba Obrasci: - Zahtjev za upis u sudski registar podnosi se, ili - Zahtjev za izdavanje obrtnice

Више

II. Izmjene i dopune plana nabave za godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave  za godinu REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŠODOLOVCI Ive Andrića 3, Šodolovci Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 26.05.2018.) 1 8 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA... Error! Bookmark not defined. I. OPĆE ODREDBE... 3 Članak 1....

Више

PRIJEDLOG Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

Више

1.pdf

1.pdf REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA RUGVICA MB 2882558, OIB 07295007204 OPĆINSKI NAČELNIK Rugvica, Trg J. Predavca 1, 10370 Dugo Selo Tel. 2764-215, 2764-220, fax. 2774-444 KLASA: 023-01/14-01/936

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zakon o poljoprivrednom zemljištu MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE travanj 2019. godine Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18

Више

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije Sektor za pripremu i provedbu projekata operativn

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije Sektor za pripremu i provedbu projekata operativn ODGOVORI NA PITANJA 2. SET vezana uz otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.04.2.1.09 civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja Pitanja pristigla na esf.info@mrms.hr

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

Zapisnik 5. sjednica vijeća

Zapisnik 5. sjednica vijeća Z A P I S N I K sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice održane dana 20. prosinca 2017. godine (srijeda) u 18,00 sati u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica) NAZOČNI: Branimir Svetličić,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE

Више

Annex III GA Mono 2016

Annex III GA Mono 2016 PRILOG III. FINANCIJSKA I UGOVORNA PRAVILA I. PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA TEMELJU JEDINIČNIH DOPRINOSA I.1. Uvjeti prihvatljivosti jediničnih doprinosa Ako se bespovratna sredstva

Више

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXVI Gradac, 24. travnja 2019. BROJ: 08/19 S A D R Ž A J 1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

Slide 1

Slide 1 REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST Javni pozivi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete

Више

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i KLASA: 320-01/14-04/843 URBROJ: 370-04-15-7 Zagreb, 28.09.2015. Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište

Више

P1 PCM2

P1 PCM2 Europska unija Zajedno do fondova EU Stručno znanstveni skup PERSPEKTIVE RAZVOJA ŽUPANJSKE (HR) I ORAŠKE (BIH) POSAVINE Financijska sredstva Ministarstva i EU fondova raspoloživa Slavoniji i ovom kraju

Више

4/24/2019 INA - Zeleni pojas online prijave u tijeku ONLINE PRIJAVA Prijava na natječaj Zeleni pojas Prijave preko online obrasca se zaprimaju o

4/24/2019 INA - Zeleni pojas online prijave u tijeku ONLINE PRIJAVA Prijava na natječaj Zeleni pojas Prijave preko online obrasca se zaprimaju o ONLINE PRIJAVA Prijava na natječaj Zeleni pojas 2019. Prijave preko online obrasca se zaprimaju od 25. travnja do 25. svibnja do 23:59 sa. I. OSNOVNI PODACI O ORGANIZACIJI / PRIJAVITELJU PROJEKTA NAPOMENA:

Више

Natječaj UIP

Natječaj UIP Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019. 1. O programima IP i UIP Programima Istraživački projekti (IP) i Uspostavni istraživački projekti (UIP) financiraju se: temeljna istraživanja koja stvaraju

Више

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 940-01/13-01/62 URBROJ: 2163/01-01-01-13-10 Pazin, 07. listopada 2013 PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N PREDMET: Odluka o prodaji

Више

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA FINANCIJSKI DIO PLANA POSLOVANJA ČakRA d.o.o. Čakovec

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA FINANCIJSKI DIO PLANA POSLOVANJA ČakRA d.o.o. Čakovec 5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA FINANCIJSKI DIO PLANA POSLOVANJA ČakRA d.o.o. Čakovec UVOD Razvojna agencija grada Čakovca započela je sa radom u svibnju 2007.g., te u studenom 2009. zapošljava

Више

Temeljem članka 30

Temeljem članka 30 P R I J E D L O G ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GODINU PREDLAGATELJ: gradonačelnik PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA:

Више

Na temelju članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasni

Na temelju članka Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (Službeni glasni Na temelju članka 22-40 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15), Općinsko vijeće

Више

IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1

IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1 IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1 KLASA: 372-02/19-02/0002 URBROJ: 343-0602/01-19-010 Zagreb, 19. veljače 2019. godine OPĆI PODACI Naručitelj:

Више

KONAČNA RANG LISTA 2. LAG NATJEČAJ ZA TO Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a IZNOS RASPOLO

KONAČNA RANG LISTA 2. LAG NATJEČAJ ZA TO Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a IZNOS RASPOLO Rbr. Barkod Naziv nositelja projekta 1. 02/18/311/08 Općina Zrinski Topolovac 2. 3. 02/18/311/02 02/18/311/06 Općina Kapela Općina Nova Rača Naziv projekta i kratak opis projekta Modernizacija kuhinje

Више

6-10

6-10 SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE PODGORAČ Godina: XVI Podgorač, 28. rujna 2010. Broj 6. S A D R Ž A J Stranica AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 34. Operativni plan zimske službe za 2010. / 2011. godinu

Више

Broj 6/

Broj 6/ Broj 6/2018 06.08.2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN 1 Strana SADRŽAJ 1. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja...2 2. Odluka o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području

Више

Lučka uprava Ploče 1. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINANCIJSKIM PLANOM LUČKE UPRAVE PLOČE ZA GODINU Listopad

Lučka uprava Ploče 1. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINANCIJSKIM PLANOM LUČKE UPRAVE PLOČE ZA GODINU Listopad Lučka uprava Ploče 1. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE SA FINANCIJSKIM PLANOM LUČKE UPRAVE PLOČE ZA 2017. GODINU Listopad 2017 1 OBRAZLOŽENJE: Na svojoj 127. sjednici održanoj 28.3.2017.

Више

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD

Више

Glasnik 12-11

Glasnik 12-11 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XVIII Podstrana, Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o j nabavi (N.N br. 110/07 i 125/08) i članka 16. Statuta Centra za kulturu Općine Podstrana (Službeni glasnik

Више

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog programa PLUS (u daljnjem tekstu: Program) izdaje za pokriće

Више

LAG Frankopan LEADER – inicijalni poslovni plan

LAG Frankopan LEADER – inicijalni poslovni plan Dodatak 5. Razrada strateškog razvojnog cilja 3, s pripadajućim mjerama, TO, indikatorima i uvjetima implementacije Strateški (specifični) razvojni cilj 3 Razvoj i jačanje umrežavanja, partnerstva i suradnje,

Више

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta Grada Zlatara ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske

Више

SLUŽBEN GLASNIK

SLUŽBEN  GLASNIK SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT BROJ: 1/2005 DUGI RAT, 18. srpnja 2005. S A D R Ž A J Str. 1. Odluka... 2 2.Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva. 2 3. Rješenje o izboru Odbora za

Више

MergedFile

MergedFile 1/ 2 Obveznik: Adresa: Žiro račun: Klasa: Ur.broj: Mjesto i datum: Srebreno,, 15.03.2017 Matični broj: Šifra djelatnosti: 8411 PRORAČUN ZA 2017. GODINU OPĆI DIO rbr. 1 Prihodi Rashodi UKUPNO 63.696.616,00

Више

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11)

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11) Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NOVA BUKOVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA GODINA: XVI NOVA BUKOVICA, 06. studeni 2009. BROJ: 11 S A D R Ž A J AKT STRANICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 109. Odluka

Више

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi OBRAZLOŽENJE A I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca 2015. godine Proračun Grada Daruvara za koji ukupno iznosi 36.100.353 kn prihodi

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

Smjernice za korištenje sustava online prijava Ukoliko imate pristupno korisničko ime i lozinku ili ste navedeno dobili nakon zahtjeva za otvaranje no

Smjernice za korištenje sustava online prijava Ukoliko imate pristupno korisničko ime i lozinku ili ste navedeno dobili nakon zahtjeva za otvaranje no Smjernice za korištenje sustava online prijava Ukoliko imate pristupno korisničko ime i lozinku ili ste navedeno dobili nakon zahtjeva za otvaranje novog korisničkog računa (poslati zahtjev na javnipoziv.opp@havc.hr

Више

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Na temelju članka 10. stavka 9., a u svezi stavaka 10. i 11. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) minist

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Na temelju članka 10. stavka 9., a u svezi stavaka 10. i 11. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) minist MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Na temelju članka 10. stavka 9., a u svezi stavaka 10. i 11. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PETRIJEVCI KLASA: /16-01/_ URBROJ: 2185/ DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Rekons

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PETRIJEVCI KLASA: /16-01/_ URBROJ: 2185/ DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Rekons REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PETRIJEVCI KLASA: 360-01/16-01/_ URBROJ: 2185/05-16-2 DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i članka 31. Statuta Općine Dekanovec (Službeni glasnik

Више

Obrazac

Obrazac REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARUŠEVEC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 406-01/19-01/01 URBROJ: 2186-017/19-01 Maruševec, 18. siječnja 2019. Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne

Више

P/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Za

P/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Za P/118745 REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara 14 10000 Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Zagrebu, Potpis ovlaštene osobe KLASA: UP/I-034-02/18-15/24

Више

općina viškovo republika hrvatska primorsko-goranska županija I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO veljača, 2012. godine urbanistički studio rijeka d.o.o. prostorno i urbanističko

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA BERETINEC Općinsko vijeće Temeljem članka 31. Statuta Općine Beretinec (Službeni vjesnik Varaždinske žu

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA BERETINEC Općinsko vijeće Temeljem članka 31. Statuta Općine Beretinec (Službeni vjesnik Varaždinske žu REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA BERETINEC Općinsko vijeće Temeljem članka 31. Statuta Općine Beretinec (Službeni vjesnik Varaždinske županije 17/13) Općinsko vijeće Općine Beretinec na 6.

Више

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA G R A D S E NJ KLASA: 406-01/19-01/107 URBROJ: 2125-03/03/15-19-03 Senj, 18. srpnja 2019. g. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/35 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

27.svibnja SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Br. 3/15 str. 1 Br. 3/15 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAR

27.svibnja SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Br. 3/15 str. 1 Br. 3/15 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAR 27.svibnja 2015. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Br. 3/15 str. 1 Br. 3/15 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA 26.05.2015. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Godina III Pisarovina, 27. svibnja 2015. godine

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dan prozora 2018 Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata sredstvima EU Igor Bobek Sektor za međunarodne poslove i EU Hrvatska gospodarska komora Zagreb, 13.03.2018. Sadržaj prezentacije Alokacije

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARA JSKA ŽUPA IJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠE JU GRAFITA OSIJEK EPOKORE I GRAD ZAŠTIĆE IM KULTUR IM DOBROM OD LOKAL OG Z AČE JA Osijek, ožujak 2012.

Више

Broj: /

Broj: / Broj: 10-231-5/02-2019 Evidencijski broj nabave: JN 43-2019 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME ZA POTREBE HAZU u 2019. U Zagrebu, ožujak 2019. Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, HR-10000

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: /12-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 18. siječnja ŽUPANIJSKA SKUPŠT

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: /12-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 18. siječnja ŽUPANIJSKA SKUPŠT REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 947-01/12-01/02 URBROJ: 2140/01-02-13-14 Krapina, 18. siječnja 2013. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije

Више

Microsoft Word KOLEGIJ_zakljucci.doc

Microsoft Word KOLEGIJ_zakljucci.doc Klasa: 550-01/14-01/05 Urbroj: 2125-03/03-14-03 Senja na 34. kolegiju, održanom 5. veljače 2014. godine, razmatrao je Prijedlog Socijalnog programa Grada Senja za 2014. godinu, te donio, slijedeći Prihvaća

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Analiza objavljenih LAG Natječaja AKTIVACIJA OPERACIJA Agencija za plaćanja je aktivirala sljedeće tipove operacije preko LRS LAG: TO 6.3.1. LRS LAG - 09/02/2018 TO 7.4.1. LRS LAG - 29/06/2018, 02/10/2018

Више

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju REPUBLIKA HRVATSKA REGIONE ISTRIANA Služba za javnu nabavu KLASA:406-01/13-01/01 URBROJ: 2163/1-02/1-14-11 Pula, 27. veljače 2014.g. ŽUPAN putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET: Prijedlog

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Turistička zajednica Općine Brela Trg Alojzija Stepinca b.b., 21322 Brela Broj telefona: (+385

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

_Poziv_na_dostavu_ponude_Pro-mimato

_Poziv_na_dostavu_ponude_Pro-mimato Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu i Prilogu 4. Postupci nabave za

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK GRADONAČELNIK PRIJEDLOG RJEŠENJA o sklapanju ugovora o pružanju platnih usluga OTP Banka d.d. Osijek, prosinac 2015. Materijal pripremio: Upravni

Више

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje

Више