Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –"

Транскрипт

1 - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске čč - Бања Лука јули АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

2 Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР СТРУКТУРА БАНКАРСКОГ СЕКТОРА Организациона структура Власничка структура Кадровска структура Квалификациона структура запослених Актива по запосленом ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА БАНАКА Биланс стања Пасива Актива КАПИТАЛ И АДЕКВАТНОСТ КАПИТАЛА Стопе адекватности капитала Финансијска полуга КВАЛИТЕТ АКТИВЕ Резерве за потенцијалне кредитне губитке БИЛАНС УСПЈЕХА ЛИКВИДНОСТ Коефицијенти ликвидности Девизна усклађеност финансијске активе и пасиве ПОНДЕРИСАНЕ НОМИНАЛНЕ И ЕФЕКТИВНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ ПЛАТНИ ПРОМЕТ II СЕКТОР МИКРОКРЕДИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (МКО) СТРУКТУРА МКО Кадрови ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА МКО Биланс стања МКО Капитал МКО (капитал МКД и улози МКФ) Квалитет кредитног портфолиа Пондерисане номиналне и ефективне каматне стопе Биланс успјеха III СЕКТОР ДАВАЛАЦА ЛИЗИНГА УВОД ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ДЛ IV СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА ЗАКЉУЧАК П Р И Л О З И ОСНОВНИ ПОДАЦИ О БАНКАМА ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МКО Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

3 Списак табела: Табела 1: Банке РС и организациони дијелови банака из ФБиХ у РС... 7 Табела 2: Структура акционарског капитала... 8 Табела 3: Тржишно учешће банака у укупној активи, капиталу и депозитима... 9 Табела 4: Квалификациона структура запослених Табела 5: Актива по запосленом Табела 6: Структура биланса стања Табела 7: Рангирање банака према нивоу бруто билансне активе Табела 8: Структура пасиве Табела 9: Структура укупног билансног капитала Табела 10: Секторска структура депозита Табела 11: Структура депозита по валути Табела 12: Рочна структура депозита Табела 13: Кредити и штедња грађана Табела 14: Рочна и секторска структура депозита Табела 15: Структура билансне активе (бруто) Табела 16: Структура ванбилансне активе Табела 17: Структура новчаних средстава Табела 18: Секторска структура укупних кредита Табела 19: Гранкса структура укупних кредита Табела 20: Нето кредити Табела 21: Рочна структура кредита Табела 22: Однос доспјелих кредитних потраживања и укупних кредита Табела 23: Рочна и секторска структура кредита банака РС и посл. јединица банака из ФБиХ Табела 24: Структура кредита грађанима банака РС и посл. јединица банака из ФБиХ Табела 25: Намјенска структура кредита грађанима за општу потрошњу Табела 26: Задуженост становништва по кредитима Табела 27: Рочна и гранска структура укупних пласмана Табела 28: Укупно прикупљени депозити и пласирани кредити у Републици Српској Табела 29: Структура капитала Табела 30: Укупна изложеност банкарског сектора ризику Табела 31: Показатељи адекватности капитала Табела 32: Стопа финансијске полуге Табела 33: Класификација укупне активе Табела 34: Кредити и резерве класификоване по категоријама ризика Табела 35: Учешће НПЛ у кредитима Табела 36: Стопа покривености кредита резервама (по регулаторном захтјеву) Табела 37: Ризична актива и издвојене резерве Табела 38: Биланс успјеха банкарског сектора РС Табела 39: Просјечно дневно стање и декадни просјек новчаних средстава Табела 40: Рочна усклађеност финансијске активе и пасиве Табела 41: Коефицијенти ликвидности Табела 42: Девизна усклађеност нето финансијске активе, нето пасиве и ванбиланса Табела 43: Просјечне пондерисане каматне стопе на кредите Табела 44: Просјечне пондерисане каматне стопе на депозите Табела 45: Просјечнe пондерисанe каматне стопе на уговоре на прекорачења и депозите по виђењу Табела 46: Нето пондерисана позиција банкарске књиге по валути Табела 47: Унутарбанкарске и међубанкарске платне трансакције Табела 48: Квалификациона структура запослених у МКО Табела 49: Биланс стања МКО Табела 50: Рочна структура узетих кредита / зајмова МКО Табела 51: Структура капитала / улога МКО Табела 52: Нето кредити МКО Табела 53: Секторска и рочна структура кредита МКО Табела 54: Секторска и рочна структура укупних кредита за организационе дијелове МКО које послују у РС, а чије је сједиште у ФБиХ Табела 55: Укупан износ микрокредита пласираних физичким лицима Табела 56: Потраживања МКО и одговарајућа резервисања према данима кашњења у отплати Табела 57: Просјечне пондерисане каматне стопе МКО Табела 58: Биланс успјеха МКО сектора РС Табела 59: Структура потраживања по основу лизинга Табела 60: Просјечне пондерисане каматне стопе лизинг накнаде Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

4 Списак графикона: Графикон 1: Структура акционарског капитала... 8 Графикон 2: Структура акционарског капитала према земљама поријекла... 9 Графикон 3: Квалификациона структура запослених Графикон 4: HHI (Hirschmann-Herfindahlov indeks) Графикон 5: CR 3 концентрацијска стопа Графикон 6: Структура пасиве Графикон 7: Секторска структура депозита Графикон 8: Рочна структура депозита Графикон 9: Кретање штедње грађана ( ) Графикон 10: Структура билансне активе Графикон 11: Секторска структура укупних кредита Графикон 12: Рочна структура кредита Графикон 13: Укупни кредити Графикон 14: Рочна и гранска структура укупних пласмана Графикон 15: Класификација билансне и ванбилансне активе Графикон 16: Структура кредита према данима кашњења у отплати Графикон 17: Кретање просјечне пондерисане ЕКС МКО РС ( I/III 2019.) Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

5 УВОД Банкарски систем Републике Српске у смислу Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 59/13 и 4/17) обухвата банке, микрокредитне организације, штедно-кредитне организације и друге финансијске организације чије се оснивање и пословање уређује посебним законима у којима је прописано да Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) издаје дозволе или одобрења за рад, надзире пословање и врши друге послове у вези са њима. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске са године обухвата извјештаје о стању у банкарском сектору, сектору микрокредитних организација и сектору давалаца лизинга, а сачињен је на основу извјештаја који су достављени у форми коју је прописала Агенција и на основу других информација које су доступне Агенцији кроз редовни надзор. Банкарски сектор Републике Српске чини најзначајнији дио укупног банкарског система Републике Српске. У власничкој струкутури капитала банака доминантно је учешће страног власништва. Банкарски сектор има висок степен правне и регулаторне уређености, а по карактеру превладава конзервативно банкарство са депозитима као основним извором пословања и кредитима као основним производом. У овом периоду поред интензивних активности на тумачењу усвојене законске регулативе настављене су активности на интензивном јачању институционалних капацитета контролора, посебно на SREP методологији, развоју оквира за надзорно стрес тестирање, реструктурирању банака и побољшање регулаторних захтјева за класификацију активе банака (примјена МСФИ 9). Банкарски сектор обавља функцију платног промета у земљи и са иностранством и има значајну улогу у спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Банке и друге финансијске организације константно раде на усклађивању пословања са захтјевима Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, тако да се може рећи да је постигнута систематичност у овом сегменту пословања, а унапријеђена је и сарадња са другим надзорним и контролним институцијама. Банке континуирано унапређују и модернизују пословање, са циљем прилагођавања банкарских производа и услуга потребама корисника. Такође, банке континуирано проводе активности на имплементацији одредби Закона о банкама Републике Српске које регулишу обезбјеђење заштите права корисника финансијских услуга. На основу свега може се закључити да је Банкарски сектор Републике Српске стабилан и адекватно капитализован, а ликвидност и профитабилност су на задовољавајућем нивоу. Кредитна активност микрокредитног сектора са сједиштем у Републици Српској и у овом извјештајном периоду је забиљежила раст, који је финансиран путем кредитних задужења код банака и других финансијских институција, као и растом капитала. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

6 РЕЗИМЕ Основни показатељи пословања банкарског сектора Републике Српске са године: - Банкарски сектор Републике Српске чини 8 банака са мрежом од 130 филијала и 153 остала организациона дијела, као и 26 филијала и 26 организационих дијелова који послују на територији Републике Српске а представљају мрежу 7 банака са сједиштем у Федерацији БиХ. - Укупна актива банкарског сектора износи 8.789,1 милион КМ и биљежи мали пораст у износу од 7,3 милиона КМ у односу на крај године. Укупна билансна актива мања је за 35,8 милиона КМ, а укупна ванбилансна актива већа је за 43,1 милион КМ. - Новчана средства укупно износе 1.860,4 милиона КМ и мања су за 8% у односу на крај године, а највећи утицај на смањење новчаних средстава имао је пад депозита и куповина хартија од вриједности. У структури новчаних средстава највеће учешће имају средства на рачуну резерви код Централне банке БиХ у износу од 1.246,7 милиона КМ или 67% укупних новчаних средстава са стопом смањења од 12%. - Улагања у хартије од вриједности за трговање износе 871,8 милиона КМ, што чини 10% укупне активе и у односу на крај године остварен је раст од 109,3 милиона КМ или 14%, а значајним дијелом се односе на обвезнице Републике Српске. - Укупни бруто кредити износе 5.043,7 милиона КМ или 62% бруто билансне активе и забиљежили су раст по стопи од 1%, с тим да се учешће истих у бруто активи повећало за 1 процентни поен у односу на крај године. У овом извјештајном периоду секторска структура кредита није се значајније мијењала. Највеће учешће и даље имају кредити дати грађанима и кредити дати приватним предузећима и друштвима, с тим што су кредити дати грађанима имали раст од 2% и повећали су своје учешће за 1 процентни поен, док су кредити приватним предузећима смањили своје учешће у структури укупних кредита за 1 процентни поен у односу на крај године. Кредити дати влади и владиним институцијама чине 11% укупних кредита и порасли су за 3%, а кредити јавним и државним предузећима чине 5% укупних кредита и мањи су за 3% у односу на крај године. Кредити дати небанкарским финансијским институцијама имају смањење за 11%, а кредити непрофитним организацијама имају повећање од 23%. - Неквалитетни кредити, односно кредити класификовани у категорије ризика Ц", Д" и Е" износе 467,8 милиона КМ и у односу на крај године мањи су за 2% или за 9,7 милиона КМ. Учешће укупних неквалитетних кредита у укупним кредитима износи 9,27% и смањено је за 0,27 процентних поена у односу на крај године (9,54%). Неквалитетни кредити правних лица износе 298,3 милиона КМ или 11,03% у укупним кредитима правних лица и са стопом пада од 0,36 процентних поена. Неквалитетни кредити физичких лица износе 169,5 милиона КМ или 7,24% укупних кредита физичких лица и иста су мања за 0,12 процентних поена. - Стопа покривености укупних кредита резервама по регулаторном захтјеву износи 8,63% и биљежи пад за 0,11 процентних поена у односу на крај године. Стопа покривености укупних кредита исправкама вриједности сходно МРС/МСФИ износи 8,19% и мања је за 0,04 процентна поена у односу на крај године. - Стопа покривености укупних неквалитетних кредита резервама по регулаторном захтјеву износи 70,06% и побољшана је у односу на године када је износила 69%, а стопа покривености неквалитетних кредита исправкама вриједности износила 70,60% и такође је забиљежила повећање у односу на године када је износила 69,39%. - Депозити банкарског сектора износе 5.928,5 милиона КМ и мањи су за 2% у односу на крај године. У секторској структури, депозити грађана повећали су своје учешће за 3 процентна поена и порасли су за 3%. Депозити приватних предузећа и друштава као друга по величини ставка у структури имали су пад од 15% и у структури су пали за 1 процентни поен, а депозити јавних и државних предузећа пали су за 17% и у структури су пали за 2 процентна поена, док су депозити владиних институција повећали своје учешће у структури за 1 процентни поен и имали су раст од 8%. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

7 - Штедња грађана укључујући и текуће рачуне грађана износи 3.319,3 милиона КМ и већа је за 3%. Орочена штедња и даље чини 75% укупне штедње и биљежи раст од 4%, а штедња по виђењу без текућих рачуна грађана чини 25% укупне штедње и биљежи раст од 3%, све у односу на крај године. - Укупан билансни капитал банака износио је 994,9 милиона КМ и чини 13% укупне пасиве, те биљежи раст од 3%, док регулаторни капитал износи 910,3 милиона КМ и биљежи раст од 4% у односу на крај године. - Стопа регулаторног капитала банкарског сектора Републике Српске је 17,27% и већа је за 5,27 процентних поена у односу на прописану минималну стопу регулаторног капитала од 12%. Упоређујући стопу регулаторног капитала (17,27%) у односу на стање са године (17,66%), иста је мања за 0,39 процентних поена. Стопа основног капитала је 15,63% (прописана 9%) и иста је мања у односу на крај године за 0,58 процентних поена. Стопа редовног основног капитала је 15,58% (прописана 6,75%)и иста је мања у односу на крај године за 0,58 процентних поена. - Стопа финансијске полуге на нивоу банкарског сектора Републике Српске је 10,27% и за 4,27 процентна поена је већа од минималне прописане стопе (6%). У односу на стање са године стопа финансијске полуге је већа за 0,24 процентна поена. - Банкарски сектор Републике Српске у периоду јануар март године испуњавао је прописане услове за одржавање ликвидности. - Просјечна ефективна каматна стопа на кредите банака из Републике Српске за период јануар - март је 5,62% и мања је за 0,04 процентна поена у односу на годину. Просјечна пондерисана ефективна каматна стопа на укупне депозите банака Републике Српске је 0,34% и мања је за 0,30 процентних поена у односу на годину. - На нивоу банкарског сектора Републике Српске у првом кварталу године исказана је нето добит (осам банака) у укупном износу од 26,6 милиона и мања је за 3% у односу на године. - У Републици Српској, банке са сједиштем у Федерацији БиХ имају 52 организациона дијела, те су исти укупно пласирали кредите у износу од 1.411,5 милиона КМ или 22% укупних кредита пласираних у Републици Српској са стопом раста од 3% у односу на крај године. Наведени организациони дијелови су прикупили укупно депозита у Републици Српској у износу од 876,1 милиона КМ или 13% укупних депозита са стопом раста од 14%. Сви сегменти банкарског сектора обрађени су детаљно у поглављу I. * * * Микрокредитни сектор Републике Српске са стањем на дан године чини 14 микрокредитних организација (МКО), од чега 11 микрокредитних друштава - МКД, као профитне организације и 3 микрокредитне фондације МКФ, као непрофитне организације, које су пословале преко 124 организациона дијела. МКО Републике Српске запошљавају укупно 451 радника са стопом раста запослених од 3% у односу на крај године. Такође, у Републици Српској су пословала и 123 организациона дијела МКО у оквиру 8 МКО (7 МКФ и једно МКД) чије је сједиште у Федерацији БиХ. Пословање ових организационих дијелова укључено је у билансе стања матичних МКО. Основни показатељи пословања микрокредитног сектора Републике Српске са стањем на дан године: - Укупна aктива (бруто) МКО са сједиштем у Републици Српској је износила хиљаде КМ и већа је за хиљаде КМ или за 2% у односу на стање са крајем године. - Бруто кредити су износили хиљада КМ и расли су по стопи од 3% или у износу од хиљада КМ, од чега кредити без кашњења у отплати износе хиљада КМ или 96,75% укупних кредита. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

8 - Доспјела потраживања износила су хиљаде КМ или 0,6% укупних кредита. - Капитал МКО (капитал МКД и улози МКФ) износио је укупно хиљада КМ са растом по стопи од 4% или у износу од хиљада КМ у односу на стање са године, а односи се на капитал МКД у износу од хиљаде КМ и улоге МКФ у износу од 853 хиљаде КМ. - Укупне обавезе МКО по узетим кредитима/позајмљеним новчаним средствима су износиле хиљада КМ са падом по стопи од 1% у односу на крај године. - Просјечна пондерисана ефективна каматна стопа на укупне кредите МКО износила је 22,78%, што је пад од 1,84 процентних поена у односу на годину. - МКО су извјештајно исказале нето позитиван финансијски резултат у износу од хиљаде КМ (нето добит МКД је износила хиљада КМ, а нето вишак прихода над расходима МКФ је износио 75 хиљада КМ) и за 62% је већи у односу на нето финансијски резултат исказан са године. - Организациони дијелови МКО са сједиштем у Федерацији БиХ који послују у Републици Српској запошљавају укупно 310 радника или 41% од укупно 761 радника у микрокредитном сектору, са растом запослених по стопи од 1% у односу на крај године и пласирали су укупно хиљаде КМ са стопом раста од 3% у односу на крај године. Сви сегменти пословања микрокредитног сектора детаљније су обрађени у поглављу II. * * * У периоду јануар март године у Републици Српској нису пословале штедно-кредитне организације. * * * У периоду јануар март године није било регистрованих давалаца лизинга (ДЛ) са сједиштем у Републици Српској. Дозволу Агенције за обављање послова лизинга имају 3 пословне јединице ДЛ које послују у Републици Српској, а исте су у саставу 3 друштва за послове лизинга са сједиштем у Федерацији БиХ. Билансне позиције ових организационих јединица укључене су у билансе стања матичних ДЛ. Такође, и једна пословна јединица банке са сједиштем у Федерацији БиХ обавља послове финансијског лизинга у Републици Српској (ДЛБ), који су укључени у биланс стања исте. Основни показатељи пословања ДЛ и ДЛБ са године: - Пословне јединице ДЛ (три организациона дијела) чије је сједиште у Федерацији БиХ, а које послују у Републици Српској запошљавале су укупно 7 радника. - Финансијски лизинг пословних јединица ДЛ и ДЛБ је износио укупно хиљада КМ или 89% укупног лизинга са стопом раста од 1% у односу на стање са године. - Оперативни лизинг пословних јединица ДЛ износио је хиљада КМ или 11% укупног лизинга са растом по стопи од 27% у односу на стање са године. - Потраживања према примаоцу лизинга најзначајнија су код правних лица у укупном износу од хиљада КМ или 95% укупног лизинга (финансијски и оперативни лизинг) са растом по стопи од 4% у односу на стање са године. Сви сегменти пословања сектора давалаца лизинга детаљније су обрађени у поглављу III. * * * За обрачун просјечне задужености по становнику Републике Српске са стањем на дан године кориштени су резултати пописа становништва у Републици Српској и БиХ за годину, објављени од стране Републичког завода за статистику Републике Српске према којима укупан број пописаних лица за територију Републике Српске износи становника. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

9 На нивоу банкарског система Републике Српске укупне кредите становништву чине кредити банкарског сектора, микрокредитног сектора и потраживања по основу финансијског лизинга сектора давалаца лизинга, који су са стањем на дан године износили 3.237,5 милиона КМ или КМ по становнику Републике Српске (задуженост по становнику Републике Српске са године износила је КМ). Кредити становништву банкарског сектора са године износили су 2.918,4 милиона КМ или КМ по становнику Републике Српске (задуженост по становнику Републике Српске са године износила је КМ). Сектор микрокредитних организација у Републици Српској са године пласирао је становништву износ од 316,6 милиона КМ или 270 КМ по становнику Републике Српске (задуженост по становнику Републике Српске са године износила је 262 КМ). Сектор ДЛ има укупна потраживања од становништва са године по основу финансијског лизинга у износу од 2,5 милиона КМ или 2 КМ по становнику Републике Српске (задуженост по становнику Републике Српске са године износила је 2 КМ). Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

10 I БАНКАРСКИ СЕКТОР Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

11 1. СТРУКТУРА БАНКАРСКОГ СЕКТОРА Банкарски сектор Републике Српске са стањем на дан године чини осам банака са већинским приватним капиталом, шест банака су у већинском власништву страног приватног капитала, док су двије банке у већинском власништву приватног домаћег капитала. Банке са сједиштем у Републици Српској послују на територији Републике Српске и Федерације БиХ путем широке мреже пословних јединица Организациона структура Организациона структура банака у Републици Српској са стањем на дан године приказана је у табели 1, како слиједи: Табела 1: Банке РС и организациони дијелови банака из ФБиХ у РС I Банке у Републици Српској Остали Пословне организациони јединице/филијале дијелови "POS" уређаји Банкомати "UniCredit Bank" а.д "Addiko Bank" а.д "НЛБ банка" а.д "Sberbank" а.д "Pavlović International Bank" a.d "Нова банка" а.д "Комерцијална банка" а.д "МФ банка" а.д Укупно: Организациони дијелови банака из II Федерације БиХ у РС 1. UniCredit Bank d.d ProCredit Bank d.d Raiffeisen Bank d.d Intesa SanPaolo banka d.d Sparkasse Bank d.d Ziraat Bank d.d Bosna Bank International d.d Укупно: Укупно I+II: * Пословна јединица je виши облик организовања укључујући и централу У односу на године банке са сједиштем у Републици Српској смањиле су своју организациону структуру за 9 организационих јединица, док су банке са сједиштем у Федерацији БиХ које послују у Републици Српској имале повећање за 1 организациону јединицу. Три банке са сједиштем у Републици Српској имају 23 организационe јединицe које послују на подручју Федерације БиХ. Број POS уређаја се значајно повећао код банака из Републике Српске због отварања великог тржног центра, а број банкомата се повећао за 6. Најширу мрежу филијала и осталих организационих дијелова имају четири банке са сједиштем у Републици Српској ("Нова банка а.д. Бања Лука (65), "НЛБ банка" а.д. Бања Лука (55), "UniCredit Bank а.д. Бања Лука (36) и "Аddiko Bank a.d. Бања Лука (34) Банке континуирано унапређују пословање развојем електронског банкарства, мреже банкомата и "ПОС" уређаја који су у функцији савременог и ефикасног пружања банкарских услуга. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

12 1.2. Власничка структура Власничку структуру карактерише већинско приватно власништво у свим банкама, са доминантним учешћем страног приватног капитала. Једна мања банка са већинским приватним капиталом има значајније учешће државног капитала (19%). Табела 2: Структура акционарског капитала Р. Приватни капитал Државни капитал Задружни капитал Б а н к а бр. Износ % Износ % Износ % 1. Нова банка а.д. Бања Лука UniCredit Bank а.д. Бања Лука НЛБ банка а.д. Бања Лука Sberbank а.д. Бања Лука Addiko Bank а.д. Бања Лука Комерцијална банка а.д. Бања Лука МФ банка а.д. Бања Лука Pavlović International Bank а.д Слобомир, Бијељина УКУПНО: Акционарски капитал банкарског сектора Републике Српске са године (8 банака) износи 641,6 милиона КМ. У односу на године није било промјене у износу, а и даље 99% акционарског капитала је приватни акционарски капитал, 1% је државни и врло мало учешће задружног капитала. У структури акционарског капитала страни приватни акционарски капитал повећао је своје учешће у укупном приватном акционарском капиталу за 1 процентни поен (са 72% на крају године на 73%), а приватни домаћи акционарски капитал смањен је за 1 процентни поен (са 28% на крају године на 27%). Графикон 1: Структура акционарског капитала Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

13 У структури акционарског капитала према земљама поријекла са стањем на дан године у односу на године дошло је до смањења учешћа домаћег капитала за 0,15 процентних поена, акционарског капитала поријеклом из САД-а за 0,65 процентних поена, Србије и Хрватске за 0,01 процентни поен, а Кипар је изашао из власништва са учешћем од 0,07%. Швајцарска је стекла учешће од 0,89% акционарског капитала банака из Републике Српске. Графикон 2: Структура акционарског капитала према земљама поријекла Тржишно учешће банака у укупној активи, капиталу и депозитима, према власништву, дато је у сљедећој табели: Табела 3: Тржишно учешће банака у укупној активи, капиталу и депозитима Б а н к е Аустрија Италија Словенија Србија Швајцарска Холандија САД Њемачка Хрватска Кипар Домаћи капитал Учешће у укупној активи Учешће у Учешће у Учешће у Број укупној укупном депозитима банака активи капиталу Учешће у укупном капиталу Учешће у депозитима (у %) Број банака 1. са већинским домаћим капиталом 30,5 21,8 30,3 2 31,0 21,7 30, са већинским страним капиталом 69,5 78,2 69,7 6 69,0 78,3 69,3 6 Тржишно учешће банака мјерено према власничкој структури показује и даље доминантно учешће банака са већинским страним капиталом (6 банака) са учешћем од 69,0% у укупној активи (смањење учешћа за 0,5 процентних поена у односу на крај године), са учешћем од 78,3% у укупном капиталу (повећање учешћа за 0,1 процентни поен у односу на крај године) и са учешћем од 69,3% у укупним депозитима (смањење учешћа за 0,4 процентна поена) Кадровска структура 14,90% 14,90% 9,79% 9,79% 9,54% 9,55% 0,89% 0,00% 0,84% 0,84% 1,81% 2,46% 0,74% 0,74% 0,04% 0,05% 0,00% 0,07% Квалификациона структура запослених 33,49% 33,49% 27,97% 28,12% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Банкарски сектор Републике Српске са стањем на дан године запошљава укупно радника (повећан број радника за 6 у односу на крај године), са сљедећом квалификационом структуром: Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

14 Табела 4: Квалификациона структура запослених Р. бр. Квалификација Стање Учешће Стање Учешће Индекс =5/3 1. НС КВ ВКВ ССС ВШС ВСС МР ДР УКУПНО Графикон 3: Квалификациона структура запослених Стање Стање НС КВ ВКВ ССС ВШС ВСС МР ДР Актива по запосленом Један од индикатора успјешности пословања банкарског сектора и сваке банке појединачно је ефикасност запослених исказана као однос броја запослених и укупне активе. Табела 5: Актива по запосленом Актива Актива по запосл. ДАТУМ Број запослених (000 КМ) (000 КМ) Актива по запосленом износи хиљада КМ и мања је за 0,6% у односу на стање на крају године. Највећи утицај је имао пад активе код једне банке, а мањи утицај су имале промјене у броју запослених и промјене у нивоу активе код других банака. Четири банаке имају активу по запосленом изнад 2 милиона, три банке изнад 3 милиона и једна банка има 1,1 милион. Банка која има 1,1 милион активу по запосленом чини 2,6% укупне активе и 6,4% укупно запослених у банкарском сектору. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

15 2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА БАНАКА Надзор и контролу финансијског стања и стабилности пословања банака Агенција обавља контролом на лицу мјеста у банкама (кроз непосредни надзор) и анализом извјештаја које банке достављају Агенцији (кроз посредни надзор) у складу са Законом о банкама Републике Српске и подзаконским актима Агенције. Извјештајну основу чине: 1. Биланс стања који се доставља мјесечно и квартални додатни прилози који садрже детаљне податке о новчаним средствима, кредитима, депозитима и ванбилансу; 2. Квартални извјештаји о капиталу и испуњавању капиталних захтјева, класификацији активе, концентрацијама, те позицији ликвидности; 3. Квартални извјештаји о резултатима пословања (биланс успјеха и новчани токови); 4. Остали извјештаји (дневни, декадни, мјесечни и квартални) о одређеним сегментима пословања банака (дневни извјештај о стању и валутној структури новчаних средстава, мјесечни извјештај о штедњи грађана, секторској и рочној структури кредита и депозита, рочној и девизној усклађености финансијске активе и пасиве, итд.). Поред наведених извјештаја, базу података чине и други извјештаји које банке доставаљају Агенцији сходно регулаторним захтјевима (укључујући и извјештаје о екстерној ревизији банака), затим подаци из контроле банака на лицу мјеста, као и подаци и информације добијене на основу додатних захтјева Агенције, те остали подаци из других извора, а све са циљем што квалитетнијег праћења и анализе пословања банака из Републике Српске Биланс стања Структурa биланса стања банкарског сектора Републике Српске на дан и промјене у односу на године приказани су у следећој табели: Табела 6: Структура биланса стања ОПИС Стање Учешће Стање Учешће Индекс АКТИВА (ИМОВИНА): 1.Новчана средства Хартије од вриједности за трговање Пласмани другим банкама Кредити (бруто) Хартије од вриједности који се држе до доспијећа Пословни простор и остала фиксна актива Остала актива УКУПНО (1 до 7): Исправке вриједности а. Исправке вриједности за ставке кредита б.Исправке вриједности за ставке активе осим кредита УКУПНО АКТИВА (8-9): Укупно ванбиланс (12+13) Активни ванбиланс Комисиони послови (агентски) СВЕУКУПНО АКТИВА (10+11) ПАСИВА(ОБАВЕЗЕ): 15.Депозити Узете позајмице Обавезе по узетим кредитима Субординирани дугови Остале обавезе Резерве за ставке ванбиланса Капитал УКУПНО ПАСИВА (ОБАВЕЗЕ И КАПИТАЛ) Укупно ванбиланс (24+25) Активни ванбиланс Комисиони послови (агентски) СВЕУКУПНО ПАСИВА ( 22+23) Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

16 Укупна актива банкарског сектора са стањем на дан године износи 8.789,1 милион КМ и биљежи мали пораст у износу од 7,3 милиона КМ у односу на крај годене. Укупна билансна актива мања је за 35,8 милиона КМ, а укупна ванбилансна актива већа је за 43,1 милион КМ. Благи раст билансне активе евидентан је код пет банака док је благи пад забиљежен код три банке. Кад посматрамо структуру билансне активе евидентно је да је највећи утицај на оваква кретања имао пад новчаних средстава код једне веће банке и мањи пад код још пет банака, док је једна велика банка и једна мања банка имале раст новчаних средстава. На укупном нивоу новчана средства су мања за 8%. Слиједећа највећа ставка у активи биланса стања су кредити који биљеже благи пораст од 1%. Хартије од вриједности за трговање су порасле за 14%, а остале ставке због малог учешћа у структури билансне активе нису могле значајније утицати на стање билансне активе. У структури укупне пасиве највећи утицај на стање имао је пад депозита код једне велике банке, који је ублажен растом депозита код других банака, порастом капитала и осталих обавеза. Депозити укупно имају пад од 2% или у износу од 121,5 милиона КМ. Активни ванбиланс је већи за 4%. Табела 7: Рангирање банака према нивоу бруто билансне активе ИЗНОС АКТИВЕ (у мил. КМ) Износ Учешће % Број банака Износ Учешће % Број банака Преко до испод УКУПНО: Груписање банака према величини бруто активе са стањем на дан године је непромијењено, са активом преко 500 милиона КМ и даље је пет банака које чине 86% укупне активе и 81% укупно запослених у банкарском сектору. Групи банака са бруто активом од 300 до 500 милиона КМ припадају двије банке које по својој величини бруто активе чине 11% укупне активе и 13% укупно запослених у банкарском сектору. Са бруто активом од 150 до 300 милиона КМ евидентна је само једна банка чије је учешће у укупној бруто активи банкарског сектора релативно мало и износи 3%, те чини 6% укупног броја запослених. Тржишна концентрација на банкарском тржишту Републике Српске мјерена Hirschmann- Herfindahlov indeksom (HHI) 1 види се из сљедећег приказа: Графикон 4: HHI (Hirschmann-Herfindahlov indeks) Кредити Депозити Актива 1 Ако је вриједност HHI мања од 1000, сматра се да на тржишту није присутна концентрација, за вриједност индекса између 1000 и 1800 јединица на тржишту је присутна умјерена концентрација, а ако је вриједност HHI изнад 1800, то је показатељ постојања високе концентрације. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

17 Вриједност HHI индекса зависи од учешћа сваке банке у конкретној билансној позицији банкарског сектора. За три основна сегмента пословања (кредити, депозити и актива) вриједност HHI индекса са године указује на постојање умјерене концентрације, односно вриједност HHI индекса за кредите износила је јединице, за депозите јединица, а за активу јединица. Други показатељ тржишне концентрације у банкарском сектору Републике Српске је концентрацијска стопа (CR 3 ) 2 за три највеће банке: Графикон 5: CR 3 концентрацијска стопа Кредити Депозити Актива Koнцентрацијска стопа (CR 3 ) код три највеће банке у банкарском сектору Републике Српске у односу на крај године код два показатеља показује смањење концентрације (депозита за 0,66 процентних поена и активе за 0,55 процентних поена), а код кредита раст за 0,04 процентна поена Пасива Структура пасиве дата је у сљедећој табели: Табела 8: Структура пасиве ОПИС Стање Учешће Стање Учешће Индекс ПАСИВА (ОБАВЕЗЕ): 1.Депозити Узете позајмице Обавезе по узетим кредитима Субординисани дуг Остале обавезе Резерве на ставке ванбиланса Капитал УКУПНО ПАСИВА (ОБАВЕЗЕ И КАПИТАЛ) Депозити банкарског сектора Републике Српске (5.928,6 милиона КМ) смањени су за 2%, али и даље представљају најзначајнији извор финансирања банкарског сектора са учешћем од 77% у укупној пасиви. 2 Енгл.: concentration ratio (CR) означава се према броју институција које се укључују у обрачун. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

18 Обавезе по узетим кредитима, задржале су учешће од 7% у укупној пасиви али су веће за 2% у односу на године. Највећи утицај на раст имале су обавезе по узетим кредитима од ИРБ-а које чине 85% укупних обавеза и веће су за 3% у односу на крај године Субординисани дуг (билансна позиција код три банке, а највећим дијелом се односи на субординисане обвезнице) износи 52,3 милиона КМ и остао је на истом нивоу у односу на године. Остале обавезе у укупној пасиви износе 181 милион КМ и порасле су за 33% у односу на године. Углавном се односе на разграничене обавезе по обрачунатим каматама и накнадама, обавезе према запосленима, обавезе према добављачима, обавезе по пролазним и привременим рачунима (нпр. нераспоређени девизни приливи и друге обавезе настале из послова платног промета и картичарског пословања) и остале обавезе из редовног пословања. Укупан билансни капитал (994,9 милиона КМ) и даље чини значајну ставку пасиве (13%) и већи је за 29,4 милиона КМ или за 3% у односу на стање са године, а чине га ставке приказане у сљедећој табели: Табела 9: Структура укупног билансног капитала ОПИС Индекс =3/2 1. Трајне приоритетне акције Обичне акције Емисиона ажиа Нераспоређена добит Резерве капитала Остали капитал Резерве за кредитне губитке из добити по рег. захтјеву УКУПАН КАПИТАЛ Акционарски капитал банкарског сектора са године није имао промјене у односу на крај године. У структури билансног капитала значајан раст имала је позиција нераспоређене добити са стопом раста од 16% и резерве капитала са стопом раста од 5%, док су се резерве за кредитне губитке из добити по регулаторном захтјеву смањиле за 45%. Укупан билансни капитал већи је за 3%. Графикон 6: Структура пасиве Депозити Узете позајмице Обавезе по узетим кредитима Субординисани дугови Остале обавезе Резерве за ставке ванбиланса Капитал Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

19 Депозити Депозити банкарског сектора на дан године износе 5.928,5 милиона КМ и мањи су за 2% у односу на крај године Секторска структура депозита Табела 10: Секторска структура депозита ДЕПОЗИТИ Износ Учешће Износ Учешће Индекс Владине институције Јавна и државна предузећа Приватна предузећа и друштва Непрофитне организације Банкарске институције Небанкарске фин. институције Грађани Остало УКУПНО: У секторској структури депозита, депозити грађана повећали су своје учешће за 3 процентна поена и порасли су за 3%. Депозити приватних предузећа и друштава као друга по величини ставка у структури укупних депозита имали су пад од 15%, а депозити јавних и државних предузећа пали су за 17%, док су депозити владиних институција повећали своје учешће у структури укупних депозита за 1 процентни поен и имали су раст од 8%. Графикон 7: Секторска структура депозита Стање на дан Стање на дан % 10% 4% 1% 11% 3% 15% 13% 56% 6% 2% 6% 59% 6% 2% 5% Влада и владине институције Јавна и државна предузећа Влада и владине институције Јавна и државна предузећа Приватна предузећа и друштва Непрофитне организације Приватна предузећа и друштва Непрофитне организације Банке и банкарске институције Небанкарске фин.институције Банке и банкарске институције Небанкарске фин.институције Грађани Остало Грађани Остало Структура депозита по валути Табела 11: Структура депозита по валути ДЕПОЗИТИ Износ Учешће Износ Учешће Индекс Депозит у КМ Депозит у страној валути УКУПНО : Валутна структура депозита са године показује да су депозити у домаћој валути на истом нивоу у односу на крај године, али су повећали учешће у структури депозита због тога што је дошло до смањења депозита у страној валути. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

20 Рочна структура депозита Табела 12: Рочна структура депозита ДЕПОЗИТИ Износ Учешће Износ Учешће Индекс Штедња и депозити по виђењу До 3 мјесеца До 1 године Укупно краткорочни До 3 године Преко 3 године Укупно дугорочни УКУПНО (1+2) Графикон 8: Рочна структура депозита Штедња и депозити по виђењу До 3 мјесеца До 1 године До 3 године Преко 3 године Укупни депозити износе 5.928,5 милиона КМ и смањени су за 2% у односу на године. Краткорочни депозити су мањи за 5%, док су дугорочни депозити порасли за 3%. Ако посматрамо структуру депозита, код краткорочних депозитита највећи пад су имали депозити орочени до 3 мјесеца, док су код дугорочних депозита највише порасли депозити до 3 године Кредити и штедња грађана Табела 13: Кредити и штедња грађана Р. бр. ОПИС Индекс =4/3 1. Кредити грађана Штедња грађана Кредити/Штедња 99% 98% 4. Текући рачуни грађана Укупно депозити (2+4) Кредити/Укупни депозити 72% 70% Штедња грађана банкарског сектора Републике Српске са стањем на дан године већа је за 3%. Орочена штедња и даље чини 75% укупне штедње и биљежи раст по стопи од 4%, а штедња по виђењу без текућих рачуна грађана чини 25% укупне штедње и већа је за 3% у односу на крај године. Раст штедње и повољна рочна структура штедње, односно знатно веће учешће орочене штедње у укупној штедњи резултат је повјерења грађана у банке. Томе свакако доприноси надзор банака и осигурање депозита који у основи имају за циљ стабилан банкарски сектор и заштиту депонената. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

21 Графикон 9: Кретање штедње грађана ( ) (у мил. КМ) Однос кредита грађана и штедње грађана (без укључених текућих рачуна) је 98% и показује да су кредити грађана расли спорије од штедње грађана (кредити су порасли 2%). Ако узмемо у обзир и текуће рачуне грађана, горе наведени однос је 70% што значи да се значајан дио депозита грађана користи за финансирање кредита другим секторима, а кредити грађанима се у потпуности финансирају из штедње грађана Рочна и секторска структура укупно прикупљених депозита Рочна и секторска структура укупно прикупљених депозита банкарског сектора Републике Српске и пословних јединица банака из Федерације БиХ даје се у сљедећој табели: Табела 14: Рочна и секторска структура депозита ОПИС Банке РС % Јед. Јед. Банке банака % Укупно % % банака % Укупно % РС из ФБиХ из ФБиХ Индекс =12/6 1. Краткорочни депозити а) Влада и владине инст б) Привреда в) Банке и др.фин.инст г) Грађани е) Остало Укупно кратк. депозити Дугорочни депозити а) Влада и владине инст б) Привреда в) Банке и др. фин. инст г) Грађани е) Остало Укупно дуг. депозити СВЕУКУПНО (1.+2.) Укупнo прикупљeни дeпoзити изнoсe 6.804,7 милиoнa КM и мањи су зa 14,2 милиoнa КM, односно ако гледамо проценат остали су на истом нивоу у односу на крај године (укључени су и депозити које су прикупиле пословне јединице банака са сједиштем у Федерацији БиХ). Код краткорочних депозита највећи проценат у структури истих имају депозити грађана и порасли су за 4%, док су депозити привреде смањили своје учешће у структури и имају пад од 15%. Укупно, краткорочни депозити су се смањени за 3%, а у структури смањили су своје учешће за 3 процентна поена. У структури дугорочних депозита (који су порасли за 5%) депозити грађана који су највећи у структури (27%) остали су на приближно истом нивоу у односу на претходну годину, а порасли су депозити привреде, банака и осталих финансијских институција и владе и влдиних институција. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

22 Актива Табела 15: Структура билансне активе (бруто) ОПИС Стање Учешће Стање Учешће Индекс =4/2 АКТИВА (ИМОВИНА): 1.Новчана средства Хартије од вриједности за трговање Пласмани другим банкама Кредити (бруто) Хартије од вриједности које се држе до доспијећа Пословни простор и остала фиксна актива Остала актива УКУПНО АКТИВА (бруто) Графикон 10: Структура билансне активе Новчана средства Хартије од вриједности за трговање Пласмани другим банкама Бруто кредити Хартије од вриједности који се држе до доспијећа Пословни простор и остала фиксна актива Остала актива Структура билансне активе указује на чињеницу да се банкарски сектор Републике Српске по карактеру пословања може сврстати у традиционално, конзервативно банкарство са доминантним учешћем кредита (бруто кредити чине 62% укупне бруто билансне активе) као основног банкарског производа. Укупна бруто билансна актива износи 8.194,2 милиона КМ и незнатно је мања (за 35,3 милиона КМ) у односу на крај године. Новчана средства су имала пад од 8% и у структури укупне активе, гдје заузимају друго мјесто по величини, смањили су своје учешће за 2 процентна поена. Хартије од вриједности за трговање порасле су 14%, тако да се може закључити да је дошло до значајнијег прелијевања новчаних средстава у хартије од вриједности. Кредити су порасли за 1%. Значајније повећање имала је ставка пословни простор и остала фиксна актива од 20% (због почетка примјене МФСИ који се односи на закуп), али у структури ова ставка чини 2% укупне активе. Смањени су и пласмани другим банкама и остала актива, али ове ставке имају мало учешће у укупној активи. Структуру остале активе чине потраживања за обрачунате камате и накнаде за кредите, актива стечена по основу наплате потраживања, инвестиције у неконсолидована повезана предузећа, пролазни рачуни по основу платног промета са иностранством, авансна плаћања за уговорне обавезе, активна временска разграничења за обрачунате камате и друге приходе, камате по основу хартија од вриједности расположивих за продају, пoтрaживaњa у oбрaчуну кaртичaрскoг пoслoвaњa и друга потраживања. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

23 Табела 16: Структура ванбилансне активе ОПИС Индекс Стање Учешће Стање Учешће =4/2 1. Активни ванбиланс Неопозиве обавезе за давање кредита Купљена потраживања по датим кредитима Неопозиви док. акредитиви Остали акредитиви за плаћ. у ино Издате гаранције Издате мјенице и дати авали Ностро фин.активн.везано за процес наплате Текући уговори за трансак. с девизама Остале ставке ванбиланса Комисиони послови УКУПНО Активни ванбиланс са стањем на дан године износи 987,6 милиона КМ и биљежи раст од 4% у односу на стање са године. У структури активног ванбиланса и даље значајно учествују неопозиве обавезе за давање кредита и повећале су учешће у структури ванбиланса за 2 процентна поена и издате гаранције чије учешће је мање за 1 процентни поен. Све значајније позиције ванбилансне активе су имале пораст, мање ставке као што су издате мјенице и авали су остале на истом нивоу, а остали акредитиви за плаћање у иностранству и остале ставке ванбиланса имали су смањење у односу на крај године. Комисиони послови износили су 77,1 милиона КМ (код шест банака) са растом по стопи од 3% у односу на стање са крајем године. Код једне веће банке вриједност комисионих послова износи 60,6 милионa КМ или 79% укупних комисионих послова банкарског сектора (обављање агентских послова по основу давања кредита из намјенских кредитних линија у име, а за рачун других) Новчана средства Новчана средства укупно износе милиона КМ и мања су за 8% у односу на крај године, а највећи утицај на смањење имао је пад депозита и пораст куповине хартија од вриједности. Табела 17: Структура новчаних средстава ОПИС Укупно Учешће Укупно Учешће Индекс =4/2 KM Готов новац Рачун резерви код ЦБ БиХ Рачуни депозита код депоз. инст. у БиХ Рачуни депозита код депоз. инст. у иностр Новчана средства у процесу наплате Неисплаћени дугови УКУПНО ДЕВИЗЕ Готов новац Рачун резерви код ЦБ БиХ Рачуни депозита код депоз. инст. у БиХ Рачуни депозита код депоз. инст. у иностр Новчана средства у процесу наплате Неисплаћени дугови УКУПНО: СВЕУКУПНО Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

24 Новчана средства у КМ мања су за 10%, a девизна средства за 3% у односу на крај године. У структури новчаних средстава у КМ пад је забиљежила највећа ставка, а то су новчана средства на рачуну резерви код ЦБ БиХ од 12%. У структури девизних средстава највећа ставка су средства на рачунима депозита код депозитних инститиција у иностранству са стопом раста од 7%. У овом периоду дошло је до повећања новчаних средстава која се држе код депозитних институција у БиХ (у КМ и у девизама), али ове ставке имају незнатно учешће у укупној структури новчаних средстава. Средстава на рачунима депозита код депозитних институција у иностранству и у БиХ износе 441,1 милиона КМ, а чине их средства на девизним трансакционим рачунима и трансакционим рачунима у домаћој валути 65% (са стопом пада од 12%) и средства орочених девизних средстава код страних банака са роком орочавања до 30 дана 35% (са стопом раста 86%). Од укупних новчаних средстава (1.860,3 милиона КМ), износ од 963,6 милионa КМ или 52% су новчана средства каматоносних рачуна депозита (са крајем године чинили су 53% укупних новчаних средстава), а износ од 896,8 милиона КМ је позиција готовог новца и некаматоносних рачуна на које банке не остварују приходе, која чини 48% укупних новчаних средстава (са године чиниа је 47% укупних новчаних средстава). Одржавање нивоа новчаних средстава у структури биланса стања банака од 23%, поред обавезе испуњавања прописаног износа обавезне резерве, произилази и из обављања функције платног промета, широке мреже пословних јединица банака, као и неразвијености тржишта новца у земљи који би банкама у кратком року, према потреби, требао омогућити бржи приступ ликвидним средствима. Исто тако, неразвијеност тржишта финансијских инструмената је условила одржавање релативно високог нивоа новчаних средстава Кредити Кредитна функција је једна од основних функција пословања банака, те је сходно томе ниво укупних кредита најважнији показатељ обима пословања сваке банке и сектора у цјелини, али исто тако кредитна функција представља и највећи потенцијални генератор ризика у пословању банака. Бруто кредити са стањем на дан године износе 5.043,7 милиона КМ или 62% бруто билансне активе и забиљежили су раст по стопи од 1%, с тим да се учешће истих у бруто активи смањило за 1 процентни поен у односу на крај године Секторска структура укупних кредита Секторска структура укупних кредита банака Републике Српске види се из сљедећег приказа: Табела 18: Секторска структура укупних кредита Р. бр. ОПИС Учешће Учешће Индекс =5/3 1. Влада и владине институције Јавна и државна предузећа Приватна предузећа и друштва Непрофитне организације Банке и банкарске институције Небанкарске фин.институције Грађани Остало УКУПНО Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

25 Графикон 11: Секторска структура укупних кредита Стање на дан Стање на дан % 11% 5% 0% 11% 5% 46% 47% 1% 0% 0% 37% 1% 0% 0% 36% Влада и владине институције Приватна предузећа и друштва Банке и банкарске институције Грађани Јавна и државна предузећа Непрофитне организације Небанкарске фин.институције Остало Влада и владине институције Приватна предузећа и друштва Банке и банкарске институције Грађани Јавна и државна предузећа Непрофитне организације Небанкарске фин.институције Остало У овом извјештајном периоду секторска структура кредита није се значајније мијењала. Највеће учешће и даље имају кредити дати грађанима и кредити дати приватним предузећима и друштвима, с тим што су кредити дати грађанима имали раст од 2% и повећали су своје учешће за 1 процентни поен, а кредити приватним предузећима нису расли и у структури кредита биљеже пад за 1 процентни поен у односу на крај године. Кредити дати влади и владиним институцијама чине 11% укупних кредита и порасли су за 3%, а кредити јавним и државним предузећима чине 5% укупних кредита и мањи су за 3% у односу на крај године. Кредити дати небанкарским финансијским институцијама имају смањење за 11%, а кредити непрофитним организацијама имају повећање од 23% Гранска структура укупних кредита Табела 19: Гранкса структура укупних кредита О П И С Стање на дан Индекс =4/2 1. Гранска концетрација кредита 1.1. Кредити правним лицима за: пољопривреду (AGR) 1/ производњу (IND) 2/ грађевинарство (CON) трговину (TRD) угоститељство (HTR) саобраћај, складиштење и везе (TRC) финансијско посредовање (FIN) пословање некретнинама, изнајмљивање и пословне услуге (RER) влада-јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање (GOV) Остало Укупно Кредити становништву (HH) за: општу потрошњу стамбену изградњу обављање дјелатности Укупно Укупно ( ) Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

26 Према гранској структури укупних кредита, кредити правним лицима са године износе 2.703,6 милиона КМ и на истом су нивоу у односу на крај године. Такође, гранска концентрација кредита правним лицима показује у континуитету концентрацију кредита пласираних за производњу и трговину. Кредити пласирани за производњу нису имали промјену, расли су кредити за трговину 1%, кредити дати за саобраћај, складиштење и везе за 7% и кредити за пословање са некретнинама, изнајмљивање и пословне услуге за 3%, а остале категорије кредита правним лицима (пољопривреда, градјевинарство, угоститељство и финансијско посредовање) биљеже стопу пада у односу на крај године. Код кредита физичким лицима (2.340,1 милион КМ) са учешћем у укупним кредитима од 46% и даље је изражена концентрација кредита за општу потрошњу који су порасли 1% и задржали своје учешће од 32% у укупним кредитима. Кредити за стамбене потребе повећали су се за 2%, а кредити дати за обављање дјелатности су порасли за 3%, али су остали на учешћу у структури од 3% укупних кредита Нето кредити Нето кредити су бруто кредити умањени за исправке вриједности по МРС/МСФИ. Стање и кретање нето кредита банака Републике Српске види се из сљедећег приказа: Табела 20: Нето кредити Ред. бр. ОПИС Индекс Кредити, потраживања по посл. лиз. и доспјела. пот Исправке вриједности Нето кредити (1.-2.): Нето кредити банкарског сектора износе 4.630,7 милиона КМ и већи су за 1% у односу на крај године. Кредити, потраживања по пословима лизинга и доспјела потраживања су забиљежила раст по стопи од 1%, док су исправке вриједности за кредитне губитке остале на истом нивоу. Исправке вриједности у просјеку покривају 8,19% укупних кредита (са крајем године 8,23% укупних кредита) Рочна структура кредита Рочна структура кредита банака из Републике Српске приказана по секторима даје се у сљедећој табели: Табела 21: Рочна структура кредита (000 КМ) Кратк. кредити Дугор. кредити Доспјела Ред. ОПИС < 1год. Индекекекекс > 1 год. Инд- потраживања Инд- Укупно Инд- бр Влада и влад.инстит Јавна и држ. предузећа Прив.предуз.и друштва Непроф.организације Банке и банкарск.инст Небанкар. финан.инст Грађани Остало УКУПНО Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

27 Графикон 12: Рочна структура кредита Краткорочни кредити < 1 год. Дугорочни кредити > 1 год. Доспјела потраживања Краткорочни кредити у износу од 727,4 милиона КМ имају учешће од 14% у укупним кредитима и већи су за 1% у односу на крај године (720,2 милиона КМ). Према секторској структури истих, највеће учешће имају кредити пласирани приватним предузећима и друштвима (496,2 милиона КМ или 68% краткорочних кредита) са стопом раста од 1% или у износу од 4,6 милиона КМ, те кредити пласирани грађанима (167,2 милиона КМ или 23% краткорочних кредита) са стопом раста од 1% у односу на стање са крајем године. Краткорочни кредити осталих сектора износили су 64,0 милиона КМ или 9% укупних краткорочних кредита. Дугорочни кредити (3.979,7 милиона КМ или 79% укупних кредита) са стањем на дан забиљежили су раст по стопи од 1% или за 24,0 милион КМ. У секторској структури дугорочних кредита највеће учешће од 51% имају кредити грађанима (2.045,7 милиона КМ) са растом по стопи од 2%, затим кредити приватним предузећима и друштвима (1.124,1 милиона КМ или 28% дугорочних кредита) са стопом пада од 2% у односу на године, те кредити влади и владиним институцијама (555,1 милион КМ или 14% дугорочних кредита) са стопом раста од 3% у односу на стање са крајем године Доспјела потраживања по кредитима Доспјела потраживања су већа за 2% у односу на крај године. Брже су расла доспјела потраживања код кредита приватних предузећа и друштава у односу на доспјела потраживања код кредита грађана. Ове двије категорије чине 98% укупних доспјелих кредита. Табела 22: Однос доспјелих кредитних потраживања и укупних кредита (у %) П Е Р И О Д О П И С доспјели кредити / укупни кредити 8,81 9,70 10,79 8,39 7,26 6,59 6,67 - доспјели кред. прив.пред. /укуп. кред. прив.пред. 13,02 16,19 17,47 13,10 11,40 10,77 11,12 - доспјели кредити грађана /укупни кредити грађана 7,53 7,80 8,73 7,04 6,08 5,49 5,43 Према данима кашњења, доспјела потраживања са кашњењем дужим од 30 дана износе 91,72% укупних доспјелих потраживања по кредитима (са године иста су износила 93,99% укупних доспјелих потраживања), те учешће истих у укупним доспјелим потраживања биљежи смањење за 2,27 процентних поена у односу на године. Иако учешће доспјелих Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

28 кредита грађана у односу на укупне кредите грађана биљежи тренд смањења у континуитету од године, ниво доспјелих потраживања овог сектора треба пратити са повећаном пажњом, поготово због чињенице да се углавном ради о дугорочним кредитима, те да се доспјела потраживања по основу кредита пласираних грађанима према данима кашњења углавном односе на кашњење преко 30 дана. Ниво доспјелих потраживања, посебно у реалном сектору, упозорава на неопходност квалитетније анализе кредитне способности зајмопримаца при одобравању кредита и потребу систематичнијег праћења редовног сервисирања кредита, а све то да би се максимално смањила изложеност кредитном ризику Рочна и секторска структура кредита банака Републике Српске и пословних јединица банака из Федерације БиХ Упоредни преглед рочне и секторске структуре кредита банака из Републике Српске и пословних јединица банака из Федерације БиХ даје се у сљедећој табели: Табела 23: Рочна и секторска структура кредита банака РС и посл. јединица банака из ФБиХ ОПИС Банке РС % Јед. бан. Банке Јед. бан. Индекс % Укупно % % % Укупно % из ФБиХ РС из ФБиХ =12/6 1. Краткорочни кредити а) Влада и владине инст б) Привреда в) Банке и др.фин. инст г) Грађани е) Остало Укупно кратк. кредити Дугорочни кредити а) Влада и владине инст б) Привреда в) Банке и др.фин. инст г) Грађани е) Остало Укупно дуг. кредити СВЕУКУПНО (1.+2.) Графикон 13: Укупни кредити Стање на дан Стање на дан % 9% 1% 9% 47% 47% 0% Владa и владине институције Привреда Банке и друг.фин.инст. Грађани Остало 43% 0% 43% Владa и владине институције Привреда Банке и друг.фин.инст. Грађани Остало Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

29 Из приказа се види да су рочна и секторска структура пласираних кредита банака из Републике Српске и филијала и пословних јединица банака из Федерације БиХ врло сличне, односно да су најзаступљенији кредити пласирани привреди и грађанима, те да су оријентисани на дугорочно кредитирање. Укупно пласирани кредити у Републици Српској са године износе 6.455,20 милиона KM и већи су за 1% у односу на стање са године (6.378,5 милиона КМ), од чега кредити организационих дијелова банака чије је сједиште у Федерацији БиХ износе 1.411,5 милиона КМ или 21,9% укупних кредита пласираних у Републици Српској и већи су за 3% у односу на крај године. Организациони дијелови банака из Републике Српске (три банке) који послују на подручју Федерације БиХ пласирали су укупно 237,1 милиона КМ са растом по стопи од 2% ( године код истих банака износили су укупно 233,4 милиона КМ) Кредити грађанима Преглед рочне и намјенске структуре кредита грађанима банака из Републике Српске и пословних јединица банака чије је сједиште у Федерацији БиХ (а које послују у Републици Српској) види се у сљедећој табели: Табела 24: Структура кредита грађанима банака РС и посл. јединица банака из ФБиХ ОПИС Индекс Банке Јед. бан. Банке Јед. бан. % % Укупно % % % Укупно % РС из ФБиХ РС из ФБиХ =12/6 1. Кратк.кред.грађ. а. - за општу потрошњу б. - за стамбене потребе в. - за обављ.дјелатности Укупно (1) Дугор.кред.грађ. а. - за општу потрошњу б. - за стамбене потребе в. - за обављ.дјелатности Укупно (2) СВЕУКУПНО (1.+2.) Укупни кредити грађанима са стањем на дан године износе 3.031,3 милиона КМ и већи су за 2% у односу на крај године. Од укупних кредита грађанима, банке из Републике Српске пласирале су 2.340,1 милиона КМ или 77,2% укупних кредита грађанима, док су пословне јединице банака чије је сједиште у Федерацији БиХ пласирале грађанима 691,2 милион КМ или 22,8% укупних кредита грађана. Намјенска структура кредита датих грађанима није се промијенила у односу на крај године. Намјенска структура кредита грађанима за општу потрошњу види се из сљедећег приказа: Табела 25: Намјенска структура кредита грађанима за општу потрошњу О П И С Банке Јед. бан. Банке Јед. бан. Индекс % % Укупно % % % Укупно % РС из ФБиХ РС из ФБиХ =(2+4) =(8+10) 13 14=(12/6) Намјена кред.за опш.потрош. 1. куповина робе шир. потрош куповина аутомобила по картицама пркорачења по рачунима куповина хартија од вријед ненамјен.готовински кред ломбардни кредити ост. кред.за опш. потрош УКУПНО Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

30 Према намјенској структури кредита пласираних грађанима за општу потрошњу, највеће учешће имају ненамјенски готовински кредити који су порасли за 2% и повећали су своје учешће за 1 процентни поен у односу на крај године и чине 89% укупних кредита за општу потрошњу. У структури, своје учешће повећала су прекорачења по рачунима за 1 процентни поен са стопом раста од 2% док остале ставке имају мало учешће које је остало на истом нивоу у односу на крај године Задуженост становништва по кредитима банкарског сектора Задуженост становништва по кредитима банкарског сектора са године види се из сљедећег приказа: Табела 26: Задуженост становништва по кредитима 1. Банке РС минус: пословне јединице банака РС у ФБиХ Укупно 1: Пословне јединице банака ФБиХ у РС УКУПНО (1+2): Укупна задуженост становништва по кредитима банака које послују у Републици Српској износи 2.918,4 милиона КМ. Према резултатима пописа становништва у Републици Српској и БиХ за годину, за територију Републике Српске укупан број пописаних лица је , што даје кредитну задуженост по становнику у износу од КМ (са године износила је КМ) Рочна и гранска структура укупних пласмана банака Републике Српске Категорија укупних пласмана је шири појам и обухвата поред укупних кредита и све остале пласмане (без девизних текућих рачуна код ино-банака), као што су орочена средства код инобанака, пласмани другим банкама, хартије од вриједности, инвестиције у неконсолидована предузећа, камате и накнаде, авансе и одгођено плаћање, те гаранције и друга јемства. Табела 27: Рочна и гранска структура укупних пласмана Краткорочни Гаранције и друга Р. Индекекекекс Дугорочни пласмани Инд- Инд- УКУПНО Инд- АКТИВА ГРАНА пласмани јемства бр Пољопривреда, лов, риболов, Рударство и индустрија Енергетика Грађевинарство Трговина Услуге, туризам, угоститељство Транспорт, складиштeње, PTT, комуникације Финансије Трговина некретнинама Админ.,државне, јавне услуге Грађани Остало УКУПНО Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

31 Графикон 14: Рочна и гранска структура укупних пласмана Укупни пласмани банака већи су за 3% у односу на крај године. Дугорочни пласмани смањили су своје учешће у структури за 1 процентни поен (износе 63% укупних пласмана) и расли су 2%, краткорочни пласмани су порасли за 5%, али су задржали учешће на 23%, док гаранције и друга јемства имају повећање учешћа у структури укупних пласмана за 1 процентни (износе 14% укупних пласмана) и биљеже раст по стопи од 4% у односу на крај године. У гранској структури пласмана највише се краткорочно задужују трговина, затим грађани, финансије и администрација и држава,те јавне установе. Дугорочни пласмани су највећи код грађана, затим администрације и државе, јавних установа, финансија, трговине и рударства Укупно прикупљени депозити и пласирани кредити у Републици Српској Укупно прикупљени депозити и пласирани кредити у Републици Српској виде се из сљедећег приказа: Табела 28: Укупно прикупљени депозити и пласирани кредити у Републици Српској Ред ОПИС бр. Депозити Кредити Депозити Кредити Индекс =5/3 8=6/4 1. Банке РС Пословне јединице банака ФБиХ УКУПНО: Минус: Пословне јед. банака РС у ФБиХ УКУПНО: Пословне јединице банака које имају сједиште у Федерацији БиХ, а послују у Републици Српској имају раст депозита од 14% и раст кредита од 3% у односу на крај године. Пословне јединице банака које имају сједиште у Републици Српској а послују на подручју Федерације БиХ имају раст депозита од 2% и раст кредита од 2%. На укупном нивоу депозити нису имали раст, а кредити су порасли за 1% Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске – - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. 31.12.2018. 30.0-1čč - Бања Лука мај 2019. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР...6

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске - 04/17 Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2017. - 31.12.2017. - 30.0 1 - Бања Лука април 2018. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД... 1 РЕЗИМЕ... 2 I БАНКАРСКИ

Више

AGENCIJA ZA BANKARSTVO

AGENCIJA ZA BANKARSTVO И З В Ј Е Ш Т А Ј О СТАЊУ У БАНКАРСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ за период 01.01.2016.-31.03.2016. године Бања Лука, јуни 2016. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 I БАНКАРСКИ СЕКТОР... 6 1. СТРУКТУРА БАНКАРСКОГ

Више

AGENCIJA ZA BANKARSTVO

AGENCIJA ZA BANKARSTVO И З В Ј Е Ш Т А Ј О СТАЊУ У БАНКАРСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ за период 01.01.2014.-31.12.2014. године Бања Лука, април 2015. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 I БАНКАРСКИ СЕКТОР... 6 1. СТРУКТУРА БАНКАРСКОГ

Више

AGENCIJA ZA BANKARSTVO

AGENCIJA ZA BANKARSTVO ИЗВЈЕШТАЈ О СТАЊУ У БАНКАРСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ за период 01.01.2014.-30.09.2014. године Бања Лука, новембар 2014. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 I БАНКАРСКИ СЕКТОР... 6 1. СТРУКТУРА БАНКАРСКОГ

Више

INFORMACIJA O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SISTEMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN GODINE Sarajevo, juni/lipanj godine Inf

INFORMACIJA O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SISTEMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN GODINE Sarajevo, juni/lipanj godine Inf INFORMACIJA O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SISTEMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN 31.03.2019. GODINE Sarajevo, juni/lipanj 2019. godine Informacija o subjektima bankarskog sistema FBiH sa stanjem

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

Microsoft Word - Inf.o b.s doc

Microsoft Word - Inf.o b.s doc F B A AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO F B A I N F O R M A C I J A O BANKARSKOM SISTEMU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 30. 06. 2005. Sarajevo, august/kolovoz 2005. Agencija

Више

INFORMACIJA O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SISTEMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN GODINE (PO KONAČNIM NEREVIDIRANIM PODACIMA) S

INFORMACIJA O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SISTEMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN GODINE (PO KONAČNIM NEREVIDIRANIM PODACIMA) S INFORMACIJA O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SISTEMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN 31.12.2018. GODINE (PO KONAČNIM NEREVIDIRANIM PODACIMA) Sarajevo, april/travanj 2019. godine IZDAVAČ AGENCIJA

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2017. године Децембар, 2017. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08 Republika Srpska Vlada K O N S O L I D O V A N I IZVJEŠTAJ O INVESTIRANjU JAVNIH SREDSTAVA Banja Luka, maj 2009. godine S A D R Ž A J UVOD 1 Zakonodavno pravni okvir 1 1. INVESTIRANA I PLASIRANA JAVNA

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје године Мај, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје године Мај, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје 2018. године Мај, 2019. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija OPŠTE INFORMACIJE ERSTE BANK A.D. NOVI SAD Sedište: Ulica Bulevar Oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad, Srbija Matični broj: 08063818

Више

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе ( Службени гласник Републике

Више

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2014. godine Novi Sad, septembar 2014. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period 001-303.2012.godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Budva, Poslovni centar Potkošljun b.b. Izvještaj je

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2015. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period 001-30.09.2012.godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Budva, Poslovni centar Potkošljun b.b. Izvještaj

Више

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj SBERBANK BH DD 4200072900000 (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO 200072900000 (Djelatnost) (identifikacioni broj za indirektne poreze) SARAJEVO, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Да ли се у обрасцу

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

Microsoft Word - Informacija o sektoru lizinga_ doc

Microsoft Word - Informacija o sektoru lizinga_ doc BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I N F O R M A C I J A O SEKTORU LIZINGA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 31.12.2011. GODINE Sarajevo,

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2013. godine Novi Sad, septembar 2013. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту:

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2013. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

PREGLED RTGS I ŽIRO-KLlRING TRANSAKCIJA

PREGLED RTGS I ŽIRO-KLlRING TRANSAKCIJA CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA PLATNE SISTEME Platni sistemi u BiH u 2018. godini Sarajevo, 28.02.2019. godine SADRŽAJ: Uvod... 3 RTGS i Žiro kliring transakcije... 3 Prvih deset banaka

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

Uputstvo - COREP

Uputstvo - COREP НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за контролу пословања банака МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ OБРАЗАЦА ПОКГ И ПНО Овом методологијом се детаљно објашњавају елементи и начин израде Извештаја о промени очекиваних кредитних

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U Bilanca financijske institucije Pozicija AOP 31.12.28. 31.3.29. A) UKUPNA AKTIVA (AOP 2 do 11) 1 1.485.739 1.415.843 Novac na računu i u blagajni (gotovina) 2 33.814 22.83 Depoziti kod Hrvatske narodne

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

Студија квантитативног утицаја

Студија квантитативног утицаја РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА који се односи на велике изложености Бања Лука, јуни 2017. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 АНАЛИЗА ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ... 3 ЗАКЉУЧАК... 5 Бања Лука, јуни 2017. године

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 070859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.07.2014. године - 30.09.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна Планирано за 01.01.-

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 07190859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.10.2014. године - 31.12.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна година Планирано

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10 ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Одредбама

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

Microsoft Word - Predmet 9-Primjena finansijskog menadzmenta maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 9-Primjena finansijskog menadzmenta maj 2019 RJESENJE И- ТЕСТ ПИТАЊА КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 9: ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ

Више

untitled

untitled KOMERCIJALNA BANKA AD, BUDVA Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2009. godinu Podgorica, februar 2010. godine IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2009. GODINU

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана 20. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

- л о г о -

-  л   о   г   о  - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin / naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 11 Gotovina u trezoru 12 Gotovina u bankomatima 13 Gotovina na

Више

Komitet za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske IZVJEŠTAJ KOMITETA ZA KOORDINACIJU NADZORA FINANSIJSKOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE

Komitet za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske IZVJEŠTAJ KOMITETA ZA KOORDINACIJU NADZORA FINANSIJSKOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE Komitet za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske IZVJEŠTAJ KOMITETA ZA KOORDINACIJU NADZORA FINANSIJSKOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE za 2014. godinu Banja Luka, juni, 2015. godine SADRŽAJ

Више

Microsoft Word - Izvestaj II kvartal 2012-sredjene tabele docxLEKTORISANO _2_.doc

Microsoft Word - Izvestaj II kvartal 2012-sredjene tabele docxLEKTORISANO _2_.doc СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА БАНКАРСКИ СЕКТОР У СРБИЈИ Извештај за II тромесечје 2012 Септембар 2012 Садржај: 1. Основни подаци... 3 1.1. Одабрани параметри банкарског сектора Србије... 3 1.2.

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286, 211 312 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Izveštaj o poslovanju za drugi kvartal 2013 SRB

Izveštaj o poslovanju za drugi kvartal 2013 SRB IZVEŠTAJ O POSLOVANJU BANKE ZA DRUGI KVARTAL 2013. GODINE BEOGRAD, JUL 2013. GODINE 2 S A D R Ž A J 1. PRIKAZ OSNOVNIH POKAZATELJA POSLOVANJA BANKE U PERIODU OD 31.12.2012. DO 30.06.2013. GODINE 4 1.1.

Више

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март 217. године Београд, јул 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

Godišnji izvještaj o poslovanju nove banke za 2016.godinu

Godišnji izvještaj o poslovanju nove banke za 2016.godinu G O D I Š N J I I Z V J E Š TA J O POSLOVANJU BANKE ZA 2017. GODINU Mart, 2018.godine Sadržaj: 1. OPŠTE INFORMACIJE... 3 1.1. Registracija i aktivnpost Banke... 3 1.2. Organizacija i zaposleni... 4 1.3.

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

Microsoft Word - 0. Naslovna strana sa sadržajem.doc

Microsoft Word - 0. Naslovna strana sa sadržajem.doc Полугодишњи извештај Српске банке а.д. Београд за период 01.01.-30.06.2012. годинe Београд, август 2012. године Рачун број: 908-29501-36; ПИБ: 100000387; Матични број: 07092288 Телефон: (+381 11) 3607

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail:kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled MAJ 2018 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ 2018. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK

Више

Microsoft Word - 580_ hr

Microsoft Word - 580_ hr PBZ tjedne analize Broj 580, 9. listopada 2017. Tjedni pregled (str. 1) Dolar nastavio jačati, kuna blago oslabila (str. 2) Miran tjedan na novčanom tržištu (str. 2) Skroman rast Crobexa (str. 2) Statistika

Више

- UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak godine

- UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak godine - UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak 2019. godine Na temelju čl. 5. stav (1) tačka h) i 23. stav (1) tačka d) Zakona o Agenciji za bankarstvo

Више

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: 8099545 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2016. у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП 01.01-31.12.2015. Претходна година План

Више

Microsoft Word - Saopštenje za javnost

Microsoft Word - Saopštenje za javnost SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Banca IMI, investiciona banka Intesa Sanpaolo grupacije, usvojila je konsolidovane finansijske rezultate za 2012. godinu Ukupni prihod, operativna i neto dobit Banca IMI porasli za

Више

И З В Ј Е Ш Т А Ј

И З В Ј Е Ш Т А Ј РЕПУБЛИКА СРПСКА Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja Luka

Више

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр Прилог 3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Процена 2014 1 2 3 4 5 A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018 MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED OKTOBAR 2018. 2 SADRŽAJ UVODNI

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

Godišnji izveštaj

Godišnji izveštaj Godišnji izveštaj javnog društva (u daljem tekstu Izveštaj ) AD IMOS iz Šida MB.: 08119066, šifra delatnosti: 4690 (u daljem tekstu Društvo ) je sastavljen u skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Годишњи извештај о пословању за годину Београд, јун 2019.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Годишњи извештај о пословању за годину Београд, јун 2019. Годишњи извештај о пословању за 2018. годину Београд, јун 2019. У складу са Законом о тржишту капитала (Службени гласник РС бр.31/2011) члана 29. Закона о рачуноводству ( Службени гласник бр. 62/2013)

Више

IT

IT ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA ASA Banka d.d. Sarajevo Mart 2019 SADRŽAJ : 1 - DEPOZITNI PROIZVODI... 2 1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU... 2 1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI... 2 2.

Више

И З В Ј Е Ш Т А Ј

И З В Ј Е Ш Т А Ј РЕПУБЛИКА СРПСКА Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja Luka

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

OEI-BA_ xls

OEI-BA_ xls OPĆI PODACI od 01.01. do 30.06.2019 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 0238 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

Н по т ље п т њ по уђ, Veza o za o javlje i jav i poziv za dostavlja je po uda za kratrkoroč e kredite i overdraft kredite, o raća se sa ol o za dosta

Н по т ље п т њ по уђ, Veza o za o javlje i jav i poziv za dostavlja je po uda za kratrkoroč e kredite i overdraft kredite, o raća se sa ol o za dosta Н по т ље п т њ по уђ, Veza o za o javlje i jav i poziv za dostavlja je po uda za kratrkoroč e kredite i overdraft kredite, o raća se sa ol o za dostavlja je sledećih doku e ata i odgovora a pita ja: -

Више

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTI

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTI OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od 1.1. do 31.12.218. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ASA BANKA

Више

Microsoft Word - Upoznaj svog klijenta.doc

Microsoft Word - Upoznaj svog klijenta.doc Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijski lizing LIPAKS Beograd 11000 Beograd, Vidska 29a, Tel./fax: 011/2449-229, 3448-505 APR BD. 6838/05 Šifra delatnosti: 6491 PIB: 103065722 MB: 17511645 T.

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Godisnji finansijski izvjestaj za 2014 godinu.pdf

Godisnji finansijski izvjestaj za 2014 godinu.pdf OPĆI PODACI od 1.1. do 31.12. 214 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Sparkasse Bank dd BiH Puna adresa

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

Microsoft Word - Upoznaj svog klijenta.doc

Microsoft Word - Upoznaj svog klijenta.doc Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijski lizing LIPAKS Beograd 11000 Beograd, Vidska 29a, Tel./fax: 011/2449-229, 3448-505 APR BD. 6838/05 Šifra delatnosti: 6491 PIB: 103065722 MB: 17511645 T.R.340-29067-29

Више

Obrazac ostalih dioničkih društava

Obrazac ostalih dioničkih društava OPĆI PODACI Obrazac OEIPD od 01.01. do 30.06.2016. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 01634 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Registar

Више