Дејан Тобџић – Извештај са инжењерске праксе

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Дејан Тобџић – Извештај са инжењерске праксе"

Транскрипт

1 ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ ИЗВЕШТАЈ СА ИНЖЕЊЕРСКЕ ПРАКСЕ Студент: Ментор: Коментор: Дејан Тобџић ЗП 38/13 Саша Спаић Ивица Јевтимијевић Нови Сад, Бечеј, Мај

2 Садржај 1. О предузећу Oрганизациона структура Активности на пракси Технички извештај Закључак

3 1. О предузећу Превент-инг доо за сигурносни инжењеринг и услуге Бечеј, Светозара Милетића 47, послује као привредно друштво. Делатност се обавља у седишту у Бечеју. Превент-инг доо за сигурносни инжењеринг и услуге Бечеј је специјализована лиценцирана фирма за обављање послова: Безбедности и здравља на раду; Заштите од пожара; Заштите животне средине; Пројектовања и инжењеринга. Основани су године са циљем да код својих клијената унапређују два врло важна система: систем безбедности и здравља на раду и систем противпожарне заштите. Током рада, развили су и сектор заштите животне средине, у коме управљају ризицима у животној средини. Имају тим стручњака који својим знањем и искуством могу да задовоље све захтеве клијената из поменутих области, уз одговарајућу примену прописа и стандарда. 2. Oрганизациона структура Превент-инг доо за сигурносни инжењеринг и услуге Бечеј је специјализована лиценцирана фирма за обављање послова: Безбедности и здравља на раду; Заштите од пожара; Заштите животне средине; Пројектовања и инжењеринга. 3

4 Из области безбедности и здравља на раду пружају следеће услуге: Израда Акта о процени ризика; Послови Лица за безбедност и здравље на раду. Акт о процени ризика јесте акт који садржи опис процеса рада са проценом ризика од повреда и/или оштећења здравља на радном месту у радној околини и мере за отклањање или смањивање ризика у циљу побољшања безбедности и здравља на раду члан 4. став 1 тачка 14 Закона о безбедности и здрављу на раду ( Службени гласник РС, бр. 101/05 и 91/15); Безбедност и здравље на раду базира се на процени и управљању ризицима. У циљу спровођења ефикасне процене ризика на радном месту, неопходно је да су сви који су укључени у тај процес јасно упознати са законском регулативом, концептима, процедурама односно својом улогом. Доношење Акта о процени ризика за радна места у радној околини је обавеза сваког послодавца, без обзира на делатност предузећа, број радних места или број запослених у њему. Акт о процени ризика се израђује у складу са Законом и Правилницима и специфичан је за свако предузеће. На сваком радном месту послодавац има обавезу да се брине за безбедност и здравље радника и то у свим аспектима везаним уз рад. Сврха процене ризика је да омогући послодавцу да предузме мере за безбедност и здравље радника. Ове мере укључују: спречавање професионалних опасности; информисање радника; обука радника; организацију и спровођење потребних мера. Процена ризика треба да буде садржајна и примењена тако да помогне послодавцима или надлежним лицима да: препознају опасности на раду и процене ризике везане за те опасности како би се одредиле мере за заштиту здравља и безбедности запослених и других радника пазећи притом на законске прописе; 4

5 процене опасности како би се изабрала најприкладнија радна опрема, хемијске материје, сама опремљеност радног места и организација рада; провере да ли су постојеће мере одговарајуће; предузму оне радње које су неопходне након спровођења процене ризика; покажу самима себи, надлежним државним органима, радницима и њиховим представницима да су сви фактори у вези с радом били размотрени као и да је донета одговарајућа процена о присутности опасности и мера потребних за очување здравља и безбедности; се старају да превентивне мере као методе рада и производње које се примењују након спроведене проценеризика, представљају побољшање безбедности радника и бољу заштиту њиховог здравља. Имају тим стручњака који ће у кратком року, висококвалитетно, не ометајући текуће пословање, извршити процену ризика за сва радна места у радној околини. Слика 1. БЗНР У циљу заштите лица и имовине од пожара основали су сектор за заштиту од пожара, као део укупног управљања системом безбедности и здравља на раду. Из области заштите од пожара пружају следеће услуге: Израда Планова и Пројеката заштите од пожара; Израда Правила заштите од пожара са Планом евакуације; Израду Санационог плана; Израду Програма обуке радника из заштите од пожара; Обуку радника из заштите од пожара са провером знања. 5

6 Консалтинг из области заштите од пожара (саветовање при избору система и средстава за дојаву и гашење пожара). Слика 2. ЗОП Укупна проблематика заштите животне средине третирана је у оквиру Закона о заштити животне средине ( Сл. гласник РС, бр. 135/04, 36/09, 36/09 др. закон, 72/09 др. закон, 43/11 одлука УС и 14/16) и Закона о процени утицаја на животну средину ( Сл. гласник РС, бр. 135/04 и 36/09) којим су створене основне законске одредбе о неопходности израде посебних студијских истраживања која се односе на заштиту животне средине. Поступак анализе регулисан је Правилником о садржини студије о процен и утицаја на животну средину, ( Сл. гласник РС, бр. 69/05). Из области заштите животне средине пружамо Вам следеће услуге: израда студија о утицају пројеката на животну средину; израду елабората и процедура за управљање опасним материјама (планирање, свих потребних превентивних, заштитних, сигурносних и санационих мера којима се ризик од опасних материја по животну средину и здравље људи своди на најмању могућу меру; израда пројектно-техничке документације за санацију и рекултивацију градских депонија, комуналног чврстог одпада и сточних гробаља; контрола квалитета ваздуха (емисија и имисија); процена опасности од хемијског удеса и загађења животне средине; Слика 3. ЗЖС 6

7 3. Активности на пракси Стручна инжењерска пракса обављена је у предузећу Превент-инг, фирми која је специјализована за обављање послова Заштите од пожара, Безбедности и здравља на раду и Заштите животне средине. Уз асистенцију коментора савладан је програм AutoCad који ми је био потребан за пројектовање одређених просторија за планове евакуације. Поред упознавања са програмом, по потреби се одлазило на терен, а пре терена се спремао материал који се касније употребљавао. Сарадња са коментором и директором је била на највишем нивоу и веома организована у сваком сегменту. 7

8 4. Технички извештај У извештају ће бити описан рад на терену и рад у програму AutoCad - План евакуације за фирму у којој се обављала пракса. На терен се ишло у суседно место у једну металостругарску фирму којој је била потребна услуга безбедности на раду и застите од пожара због већег броја запослених и разних машина које могу да угрозе здравље и безбедност радника. На терен је било потребно одлазити више пута, први пут да би се усликале машине које су опасне за безбедност радника, а други пут се одлазило да би се поставиле налепнице на машинама са упутством за безбедно коришћење. Слика 4. Фирма доо Кизић Фирма у којој се обављао посао желела је да се обави и обука запослених које се обавило предавањем Заштите од пожара и Безбедости и здравља на раду. 8

9 Слика 5. Налепнице које су биле потребне за безбедан и сигуран рад Слика 6. Обавезна употреба заштитних наочара при раду за машином 9

10 Слика 7. Упутство је постављено у близини струга за обраду метала Слика 8. Упутство за безбедан рад 10

11 Друга активност на пракси је пројектовање плана евакуације урађена у програму АutoCad. Поред савладавања програма AutoCad, други корак био је почетак пројекта плана евакуације који се прво припремао, а затим се без већих проблема одрадио уз помоћ коментора. По заврсетку пројекта, исти је прегледан од стране коментора и одштампан. Затим је пројекат смештен у радној просторији за коју је израђен. Слика 9. Место постављања плана евакуације Слика 10. Пројекат 11

12 5. Закључак Након савладавања неопходног знања на програму AutoCad започета је израда плана евакуације за фирму Превент-инг која је успешно извршена. Затим се организовао пут на терен у металостругарску радионицу Кизић у којој се обављао посао постављања сигурносних налепница са упутством за сигурно коришћење машина и стругова. Уз помоћ коментора и директора пракса је обављена успешно. Спремност за помоћ је била обострана. Пракса се показала као добра школа за упознавање са будућим послом и наставак студирања. Овом праксом научено и упознато је доста ствари везано за струку, почевши од рада на терену па до самосталног пројектовања. 12

uvodno predavanje bzr

uvodno predavanje bzr БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ др Аница Милошевић 1 Овај предмет је намењен студентима основних струковних студија техничке струке и представља подршку активностима које Висока техничка школа струковних

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

Контрола ризика на радном месту – успостављањем система менаџмента у складу са захтевима спецификације ИСО 18001/2007

Контрола ризика на радном месту – успостављањем система менаџмента у складу са захтевима спецификације ИСО 18001/2007 Profesor: dr Biljana Gemović Rizik je termin usko povezan sa svim poslovnim i proizvodnim aktivnostima i njegovo postojanje kao takvo mora biti prepoznato i prihvaćeno. Standard OHSAS 18001:2007 rizik

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2012. ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године ( Службени

Више

Na osnovu člana 33 stav 9 Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja ( Službeni list CG, broj 35/13) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo

Na osnovu člana 33 stav 9 Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja ( Službeni list CG, broj 35/13) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo Na osnovu člana 33 stav 9 Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja ( Službeni list CG, broj 35/13) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU AKCIONOG PROGRAMA O

Више

Presentation og Police directorate

Presentation og Police directorate REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA DIREKCIJA POLICIJE Planiranje, priprema, koordinacija i sprovođenje evakuacije u vanrednim situacijama - iskustva i prakse Beograd, 17.04.2019. godine

Више

Direktoru DEES.doc

Direktoru DEES.doc З А К О Н О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која

Више

R P S Audit & Consulting R evizija P oslovno S avetovanje IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI za godinu Društvo za reviziju i poslovno savetovanje RPS A

R P S Audit & Consulting R evizija P oslovno S avetovanje IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI za godinu Društvo za reviziju i poslovno savetovanje RPS A R evizija IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI za 2017. godinu Društvo za reviziju i poslovno savetovanje RPS Audit & Consulting doo Beograd Beograd, mart 2018. godine R evizija SADRŽAJ I Opis pravne forme i strukture

Више

Microsoft Word - Elaborat End

Microsoft Word - Elaborat End Е Л А Б О Р А Т ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ (Пречишћен текст елабората бр. 01-542/4 од 12.X.2007) 2 Е Л А Б О Р А Т ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈА

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине 1 Заштита од буке у животној средини (П+У) 06.02. у 09:00 12.04.

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине 1 Заштита од буке у животној средини (П+У) 29.11. у 16:00 05.02.

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 На основу члана 28. Закона о заштити од пожара (Служ. гл РС број 11/09) као и члана 185, став 1, ал.11 Статута Средње техничке школе из Сомбора, Школски одбор ове школе, као корисник објеката јавне намене

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА ИСПИТ- ПРИЈАВЉЕ -НО К О Н А Ч Н И Р А С П О Р Е Д И С П И Т А ЈУНСКИ РОК шк. 2018/2019.

Више

Microsoft Word - ROKI doc

Microsoft Word - ROKI doc UNIVERZITET U NIŠU FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU Žarko M. Janković ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA Niš, 2017. ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA Autor Dr Žarko M. Janković, red. prof. Fakultet zaštite na radu

Више

Питања за електронски тест: Ванредне ситуације у Републици Србији законска регулатива и институционални оквири 1.Шта је ванредна ситуација? а) стање к

Питања за електронски тест: Ванредне ситуације у Републици Србији законска регулатива и институционални оквири 1.Шта је ванредна ситуација? а) стање к Питања за електронски тест: Ванредне ситуације у Републици Србији законска регулатива и институционални оквири 1.Шта је ванредна ситуација? а) стање када су ризици и претње или последица од опасности по

Више

ВИСОКА ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У УЖИЦУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ књига 1 за студенте Високе пословно техничке школе струковних с

ВИСОКА ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У УЖИЦУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ књига 1 за студенте Високе пословно техничке школе струковних с ВИСОКА ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У УЖИЦУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ књига 1 за студенте Високе пословно техничке школе струковних студија у Ужицу ПРАКТИКУМ (ОПШТИ ДЕО) Модул 1.0 Издавање

Више

(Microsoft Word - PRAVILA ZA\212TITE OD PO\216ARA)

(Microsoft Word - PRAVILA  ZA\212TITE  OD PO\216ARA) На основу чл. 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања («Сл. Гласник РС», бр. 72/09 и 52/11), а у складу са чл. 28. став 1. Закона о заштити од пожара («Сл. Глсник Републике

Више

Pravilnik BZR TVI

Pravilnik BZR TVI Булевар Ослобођења 18 Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ Београд, 2018. године 1 САДРЖАЈ I Опште одредбе 3 II Организовање послова безбедности и здравља на раду 4 1. Лице за

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН Одељење за урбанизам, имовинско-правне, Комуналне и грађевинске послове ROP-HAN LOCH-2/2018 IV 35

Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН Одељење за урбанизам, имовинско-правне, Комуналне и грађевинске послове ROP-HAN LOCH-2/2018 IV 35 Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН Одељење за урбанизам, имовинско-правне, Комуналне и грађевинске послове ROP-HAN-29422-LOCH-2/2018 IV 350-108/2/18-03 01.11.2018.године ВЛАДИЧИН ХАН Одељење

Више

PLAN PREVENTIVNIH MERA UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA ( Službeni glasnik RS, broj 14/09) KOORDINATO

PLAN PREVENTIVNIH MERA UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA ( Službeni glasnik RS, broj 14/09) KOORDINATO UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA ( Službeni glasnik RS, broj 14/09) ZAŠTO UREDBA? ŠTA PROPISUJE? PRIMENA UREDBE? UČESNICI? MERE BZNR? 1 INVESTITOR OBAVEZA

Више

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (Sl. list grada Beograda, br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuju se uslovi i način postavljanja

Више

prilog uz dopis FIN VB

prilog uz dopis FIN VB УПУТСТВО ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ О ПРИПРЕМИ И ФИНАНСИРАЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА Одељење за управљање

Више

Zakon o transportu opasnog tereta

Zakon o transportu opasnog tereta AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA - prečišćeni

Више

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg  uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc Средњошколски дом у Новом Саду Дел.бр: 01-896 Датум: 03.12.2015. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У СРЕДЊОШКОЛСКОМ ДОМУ Нови Сад, децембар 2015. 1 На основу члана 16. став 1. Закона о заштити

Више

На основу члана 33. став 2. Закона о приватном обезбеђењу ( Службени гласник РС, број 104/13), Министар унутрашњих послова доноси ПРАВИЛНИК о начину в

На основу члана 33. став 2. Закона о приватном обезбеђењу ( Службени гласник РС, број 104/13), Министар унутрашњих послова доноси ПРАВИЛНИК о начину в На основу члана 33. став 2. Закона о приватном обезбеђењу ( Службени гласник РС, број 104/13), Министар унутрашњих послова доноси ПРАВИЛНИК о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких

Више

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ У Београду, март године

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ У Београду, март године ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ У Београду, март 2015. године На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду ( Службени гласник РС, број 101/05), чл.

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

На основу члана 14. Закона о безбедности и здрављу на раду ( Сл.гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), а у вези са чланом 80. Закона о раду ( Сл.гласни

На основу члана 14. Закона о безбедности и здрављу на раду ( Сл.гласник РС, бр. 101/2005 и 91/2015), а у вези са чланом 80. Закона о раду ( Сл.гласни На основу члана 14. Закона о безбедности и здрављу на раду ( Сл.гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), а у вези са чланом 80. Закона о раду ( Сл.гласник PC" бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014),

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti i zdravlju na radu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ("Službeni list Crne Gore", br. 034/14 od 08.08.2014), 2. Zakon o izmjenama i dopunama

Више

Slide 1

Slide 1 Република Србија Државна ревизорска институција ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈА СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ Београд, 2012. године РАЗВОЈ РЕВИЗИЈЕ СВРСИСХОДНОСТИ 2013. успостављена ревизија сврсисходности

Више

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о безбедности и здрављу на раду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ Школска 1 НОВИ САД ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ Нови Сад, 2019. година Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 1 ВИСОКА

Више

ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућа

ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућа ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућава студентима да се упознају са радом успјешних компанија

Више

Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од удеса

Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од удеса Правилник о начину израде и садржају плана заштите од удеса ( Сл. гласник РС, бр. 41/2019) I. УВОДНЕ OДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником ближе се прописују начин израде и садржај Плана заштите од удеса привредног

Више

На основу члана 3. и члана 14. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр.101/05) и члана 80. Закона о раду (Сл. гласинк РС бр. 24/2005

На основу члана 3. и члана 14. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр.101/05) и члана 80. Закона о раду (Сл. гласинк РС бр. 24/2005 На основу члана 3. и члана 14. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр.101/05) и члана 80. Закона о раду (Сл. гласинк РС бр. 24/2005., 61/2005). Савет Високе техничке школе струковних

Више

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAV NI K ODSJEK: SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU NASTAVNI PLAN I PROGRAM za I ciklus studija - SIGURNOST - - ZAŠTITA NA RADU - Akademska

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систе

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систе ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систему 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015

Више

KAKO BRŽE DO POSLA ZA StrukovnOG inženjerA zaštite životne sredine

KAKO BRŽE DO POSLA  ZA StrukovnOG inženjerA zaštite životne sredine KAKO BRŽE DO POSLA ZA SPECIJALISTU STRUKOVNOG INŽENJERA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Dr Vesna Marjanović, profesor Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija, Užice Specijalističke strukovne studije

Више

Microsoft Word - 22 Pravila zastite od pozara.doc

Microsoft Word - 22 Pravila zastite od pozara.doc ПРАВИЛА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ На основу члана 28. Закона о заштити од пожара ( Сл.гласник РС, бр.111/2009) и члана 94. Статута Факултета заштите на раду у Нишу бр. 03-262/4

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Ред. бр. Предмет Децембарски Јануарскофебруарски ИСПИТНИ РОК Априлски Јунски С

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Ред. бр. Предмет Децембарски Јануарскофебруарски ИСПИТНИ РОК Априлски Јунски С РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ и прве године 1 Социологија (У) 12.12. у 16:00 22.01. у 09:00 10.04. у 16:00 04.06. у 09:00 03.09. у 09:00 19.09. у 09:00 2 Увод

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛA Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: П Р И Ј А В А З А С П Р О В О Ђ Е Њ Е Ј А В Н О Г Р А Д А 2 0 1 8 О С Н О В Н И П О Д А Ц

Више

Na osnovu člana 134 stav 3 Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza ("Službeni list CG", broj 1/14), Ministarstvo saobra

Na osnovu člana 134 stav 3 Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza (Službeni list CG, broj 1/14), Ministarstvo saobra Na osnovu člana 134 stav 3 Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza ("Službeni list CG", broj 1/14), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, donijelo je i Pravilnik o uslovima

Више

(Microsoft Word - Zakon o ratifikaciji konvencije medunarodne organizacije rada broj 155 o za\232titi na radu, zdravstvenoj za\232titi)

(Microsoft Word - Zakon o ratifikaciji konvencije medunarodne organizacije rada broj 155 o za\232titi na radu, zdravstvenoj za\232titi) ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA BROJ 155 O ZAŠTITI NA RADU, ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I RADNOJ SREDINI ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 7/87) ČLAN 1 Ratifikuje se Konvencija

Више

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", broj 101/05), Ministar rada i socijalne politike donosi Pra

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni glasnik RS, broj 101/05), Ministar rada i socijalne politike donosi Pra Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", broj 101/05), Ministar rada i socijalne politike donosi Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad

Више

PAN REVIZIJA

PAN  REVIZIJA Telefon: 021 47 46 300 Fax: 021 540 727 Internet: www.panrevizija.co.rs E-mail: pan-revizija@nscable.net APR br. registracije: 15347 Matični broj: 08706026 Račun broj: 165-3830-98 PIB: 100448488 IZVEŠTAJ

Више

MergedFile

MergedFile Preduzeće za računovodstvo, reviziju i konsalting "FINREVIZIJA" D.O.O. Beograd, Dobračina br 30 Izveštaj o transparentnosti Beograd, 2016. godina "FINREVIZIJA" D.O.O. Preduzeće za računovodstvo, reviziju

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 616), у члану 5. став 1. речи: Управе за заједничке послове републичких

Више

IPPC zahtev[1] [Compatibility Mode]

IPPC zahtev[1] [Compatibility Mode] ПРИМЕНА IPPC ДИРЕКТИВЕ У СРБИЈИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ qзакон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл. Гласник РС, број 135/2004) Уређује услове и поступак издавања

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

1 2 3 Naziv godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Ide

1 2 3 Naziv godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Ide 1 2 3 Naziv 2016. godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Idejni projekat sanacije tela deponije komunalnog otpada

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx На основу чл. 41, 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), ) и члана 39. Статута Горан Ковачић школски одбор Основне

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju važeća verzija propisa, poslednju verziju

Више

На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС, број 111/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС,

На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС, број 111/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС, број 111/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07) и члана 18. став 1. тачка 20. Статута

Више

*ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ ПРЕВЕНТИВНОЈ АКТИВНОСТИ* "Возило након зимских услова 2015" АМС РС и ауто мото друштва у сарадњи са Министарством унутрашњих п

*ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ ПРЕВЕНТИВНОЈ АКТИВНОСТИ* Возило након зимских услова 2015 АМС РС и ауто мото друштва у сарадњи са Министарством унутрашњих п *ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ ПРЕВЕНТИВНОЈ АКТИВНОСТИ* "Возило након зимских услова 2015" АМС РС и ауто мото друштва у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске и Министарством саобраћаја

Више

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail:

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail: Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА 23320 Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/71-056 е-mail: info@hpscoka.edu.rs Деловодни број:114/2018 Датум: 23.03.2018. www.hpscoka.edu.rs

Више

TEST 2 Auto Škola LEMI FORCE mob: Da li je vozaču zabranjeno da pretiče vozilo koje se približava obilježenom pješačko

TEST 2 Auto Škola LEMI FORCE   mob: Da li je vozaču zabranjeno da pretiče vozilo koje se približava obilježenom pješačko TEST 2 Auto Škola LEMI FORCE www.lemiforce.ba mob: 062 294 509 1. Da li je vozaču zabranjeno da pretiče vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu, ili koje prelazi pješački prelaz, ili koje

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март 2018. године Бесплатан примерак Број 7 119. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар''

Више

505

505 505. На основу члана 11 став 3 Закона о заштити ваздуха ( Службени лист ЦГ", број 25/10), Влада Црне Горе на сједници од 8.јула 2010. године, донијела је УРЕДБУ О УСПОСТАВЉАЊУ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ МЈЕСТА ЗА ПРАЋЕЊЕ

Више

Обавештење

Обавештење Александар Милић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Утицај аутоматских мењача на експлоатацијске функције возила" oдобрен на

Више

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer AKCIONI PLAN 2019-2020. ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mera Republika Srbija poseduje efikasan i održiv sistem

Више

Град Ваљево Градска управа ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛУБАРА - свеска 1 - Измене и допуне Плана генералне регулације КОЛУБАРА је дон

Град Ваљево Градска управа ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛУБАРА - свеска 1 - Измене и допуне Плана генералне регулације КОЛУБАРА је дон Град Ваљево Градска управа ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛУБАРА - свеска 1 - Измене и допуне Плана генералне регулације КОЛУБАРА је донела Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 03.11.2017.

Више

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predmet Godina Januarski rok Februarski

Више

Обавештење

Обавештење Душан Арсић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање производно економских резултата рада АТП Сатва

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

У Д Р У Ж Е Њ Е П Л И В А Ч К И Х Т Р Е Н Е Р А С Р Б И Ј Е

У Д Р У Ж Е Њ Е  П Л И В А Ч К И Х  Т Р Е Н Е Р А  С Р Б И Ј Е ПРОПРАТНО ПИСМО Удружење пливачких тренера Србије је спортска организација у којој се чланови баве пливачко тренерским послом. Удружење је самостална организација са статусом удружења грађана, регистровано

Више

Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih i planiranje karijere_Ilija Knežević

Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih i planiranje karijere_Ilija Knežević РЕПУБЛИКА СРБИЈА СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ УКУПАН БРОЈ ЛИЦА БРОЈ ЖЕНА I 184.967 93.569 II 21.811 10.980 УКУПНО 206.778 104.549 ГОДИНЕ СТАРОСТИ УКУПАН БРОЈ ЛИЦА БРОЈ ЖЕНА 15-19 4.406 2.054 20-24 10.121 4.985

Више

(Microsoft Word - plan rada inspektor z\236s 2019.docx)

(Microsoft Word - plan rada inspektor z\236s 2019.docx) Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број: 501-sl/17-I

Више

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 1 ПРИЛОГ 1. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА Опште одредбе Методологија разрађује садржај Плана заштите од удеса, и то: процену опасности, мере одговора на удес, односно активирање органа и

Више

Microsoft Word - Izveštaj o transparentnosti - PAN REVIZIJA PLUS 2017.docx

Microsoft Word - Izveštaj o transparentnosti - PAN REVIZIJA PLUS 2017.docx IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI DRUŠTVA ZA REVIZIJU PAN REVIZIJA PLUS DOO, NOVI SAD ZA GODINU ZAVRŠENU NA DAN 31. DECEMBRA 2017. SADRŽAJ Strana I Pravna forma, struktura vlasništva i upravljačka struktura

Више

РЕ-АКТИВ ДОО Франклин Рузвелт 43А, 1000 Скопље, Македонија Тел.: Факс: МБ: ПИБ: МК

РЕ-АКТИВ ДОО Франклин Рузвелт 43А, 1000 Скопље, Македонија Тел.: Факс: МБ: ПИБ: МК РЕ-АКТИВ ДОО Франклин Рузвелт 43А, 1000 Скопље, Македонија Тел.: +389 2 3109191 Факс: +389 2 3220152 МБ: 6159559 ПИБ: МК4030006611118 www.реактив.цом.мк РЕАКТИВ КОНСАЛТИНГ ДОО Деспота Стефана 42/3/5, 11000

Више

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti od požara УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ УПРАВНИ ОДБОР П Р А В И Л Н И К О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА Бања Лука,10.12.2013. године На основу члана 9. ст. 5. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Српске", број

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца грађевинска

Више

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VI БРОЈ 12 СМЕДЕРЕВО, 31. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 321. ГРАДОНАЧЕЛНИК Градоначелник града Смедерева, дана 25. децембра годин

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VI БРОЈ 12 СМЕДЕРЕВО, 31. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 321. ГРАДОНАЧЕЛНИК Градоначелник града Смедерева, дана 25. децембра годин ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VI БРОЈ 12 СМЕДЕРЕВО, 31. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ 321. ГРАДОНАЧЕЛНИК Градоначелник града Смедерева, дана 25. децембра На основу члана 100. ставова 4. и 5. Закона о заштити животне

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

Izveštaj o transparentnosti godine.doc

Izveštaj o transparentnosti godine.doc Preduzeće za računovodstvo, reviziju i konsalting "FINREVIZIJA" D.O.O. Beograd, Dobračina br 30 Izveštaj o transparentnosti Beograd, 2015. godina "FINREVIZIJA" D.O.O. Preduzeće za računovodstvo, reviziju

Више

У периоду од 14-18

У периоду од 14-18 У периоду од 14 до 18. маја 2018. године, др Срђан Глишовић, редовни професор, и Предраг Никетић, асистент Факултета заштите на раду у Нишу, боравили су у Варшави у оквиру Прве међународне недеље обуке

Више

Обавештење

Обавештење о одбрани дипломског рада Миланка Недељковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Реконструкција стамбеног објекта

Више

Microsoft Word - zakon o odrzavanju stambenih zgrada.doc

Microsoft Word - zakon o odrzavanju stambenih zgrada.doc ZAKON O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA Službeni glasnik RS, br. 44 od 27. H 1995, 46 od 29. HII 1998, 1 od 3. I 2001. I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom se utvrđuju prava i obaveze vlasnika stanova i

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

upravljanje rizikom _uloga industrije_Galenika Fitofarmacija [Compatibility Mode]

upravljanje rizikom _uloga industrije_Galenika Fitofarmacija [Compatibility Mode] MITECO FORUM 2008 UPRAVLJANJERIZIKOM I AKCIDENTNIM SITUACIJAMA -Case Study - SADRŽAJ OSNOVNE INFORMACIJE O KOMPANIJI DEFINICIJE UPRAVLJANJE RIZIKOM NA NIVOU INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA AKTIVNOSTI ODGOVORNOSTI

Више

Microsoft Word - JUNI doc

Microsoft Word - JUNI doc ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У Р А С П О Р Е Д И С П И Т А Ј У Н С К И РОК шк. 2015/2016. година ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА КОЛО- КВИЈУМ ИСПИТ Шифра

Више

Microsoft Word - Proracun.doc

Microsoft Word - Proracun.doc PRORAČUN KOJI SE ODNOSI NA POČETNO GAŠENJE POŽARA R. Br Požarni sektor Naziv objekta Površina objekta (m 2 ) Požarno opterećenje (MJ/m 2 ) Kategorizacija požarnog opterećenja (GJ/m 2 ) Potreban broj aparata

Више

На основу чл

На основу чл Дел.број. 628/4 од 13.11.2013.године. На основу чл. 41, 42. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09,52/11 и 55/13) и члана 113 Статута

Више

Microsoft Word - BDO BANJA LUKA_Izv?estaj o transparentnosti za 2013 godinu_FINAL.doc

Microsoft Word - BDO BANJA LUKA_Izv?estaj o transparentnosti za 2013 godinu_FINAL.doc ИЗВJЕШТАЈ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ДРУШТВА ЗА КОНСАЛТИНГ И РЕВИЗИЈУ БДО Д.О.О. БАЊА ЛУКА ЗА 2013. ГОДИНУ ИЗВJЕШТАЈ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ДРУШТВА ЗА КОНСАЛТИНГ И РЕВИЗИЈУ БДО Д.О.О. БАЊА ЛУКА ЗА 2013. ГОДИНУ Бања

Више

BOSNA i HERCEGOVINA Spremnost za ulaganje privatnog kapitala na Zapadnom Balkanu Podrška finansijskom upravljanju u MMS preduzećima za pristup finansi

BOSNA i HERCEGOVINA Spremnost za ulaganje privatnog kapitala na Zapadnom Balkanu Podrška finansijskom upravljanju u MMS preduzećima za pristup finansi BOSNA i HERCEGOVINA Spremnost za ulaganje privatnog kapitala na Zapadnom Balkanu Podrška finansijskom upravljanju u MMS preduzećima za pristup finansiranju putem privatnog kapitala 14. Oktobar 2019 Privredna

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ко обезбеђује опште услове за трајно и континуирано обављање комуналних делатности? ОПШТИНА, ОДНОСНО ГРАД! Ко обезбеђује организовано и трајно обављање и развој комуналних делатности? ОПШТИНА, ОДНОСНО

Више

На основу члана 14

На основу члана 14 MONTMONTAŽA d.o.o. Dragočaj bb, Banja Luka PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU Decembar, 2012. godine 1 Sadržaj: I - OSNOVNE ODREDBE... 3 II- DUŽNOST I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA... 4 III - AKT O PROCJENI RIZIKA...

Више

Број: VIII /09

Број: VIII /09 Република Србија Г Р А Д Б Е О Г Р А Д ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање Oдсек за грађевинске послове Булевар Михаила

Више

ОПШТИНА ПРИБОЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Предмет: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ И

ОПШТИНА ПРИБОЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Предмет: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ И ОПШТИНА ПРИБОЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Предмет: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

Више