Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину"

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /10 Београд, 9. новембар године

2 Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину С А Д Р Ж А Ј : ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 1. Извештај о ревизији финансијских извештаја Агенције за безбедност саобраћаја 2. Извештај о ревизији правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Страна ПРИЛОГ I РЕЗИМЕ НАЛАЗА, ПРЕПОРУКА И МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ 9 ПРИЛОГ II НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ЗА ГОДИНУ 18 ПРИЛОГ III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 62 2

3 Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА Нови Београд Булевар Михајла Пупина бр. 2 Извештај о ревизији финансијских извештаја Уздржавање од изражавања мишљења о финансијским извештајима Вршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Агенције за безбедност саобраћаја за годину, који обухватају: 1) Биланс стања; 2) Биланс прихода и расхода; 3) Извештај о капиталним издацима и примањима; 4) Извештај о новчаним токовима и 5) Извештај о извршењу буџета. Ми не изражавамо мишљење о финансијским извештајима Агенције за безбедност саобраћаја за годину. Због значаја питања описаних у делу извештаја Основ за уздржавање од мишљења о финансијским извештајима, нисмо били у могућности да прибавимо довољно адекватних ревизијских доказа који би обезбедили основ за изражавање мишљења о овим финансијским извештајима. Основ за уздржавање од изражавања мишљења о финансијским извештајима Агенција за безбедност саобраћаја је применила неадекватан оквир финансијског извештавања за годину, јер је водила пословне књиге и извршила припрему, састављање и подношење годишњих финансијских извештаја за годину на принципима готовинске основе, у складу са Законом о буџетском систему и подзаконским актима донетим на основу овог закона, уместо да је водила рачуноводствене евиденције, саставила и објавила финансијске извештаје за годину према обрачунској основи, у складу са Законом о рачуноводству, Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике, Међународним рачуноводственим стандардима, односно Међународним стандардима финансијског извештавања. Нисмо могли да квантификујемо ефекте примене неадекватног оквира финансијског извештавања на финансијске извештаје за годину. Одговорност руководства за финансијске извештаје Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему и истинит и објективан приказ ових финансијских извештаја у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и законом којим је уређено рачуноводство и за оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности субјекта ревизије да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако оснивач 3

4 Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину намерава да субјект ревизије престане са пословањем, или нема другу реалну могућност осим да то уради. Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије. Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја Наша одговорност је спровођење ревизије финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI) и издавање извештаја ревизора. Међутим, због питања описаног у делу извештаја Основ за уздржавање од изражавања мишљења о финансијским извештајима, нисмо били у могућности да прибавимо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбедимо основ за мишљење о овим финансијским извештајима. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 30 Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Др Душко Пејовић Генерални државни ревизор Државна ревизорска институција Макензијева Београд, Србија 9. новембар године 4

5 Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину Извештај о ревизији правилности пословања Мишљење са резервом о правилности пословања Уз ревизију финансијских извештаја Агенције за безбедност саобраћаја за годину, извршили смо ревизију правилности пословања која обухвата испитивање активности, финансијских трансакција, информација и одлука у вези са приходима и расходима, исказаних у финансијским извештајима за годину. По нашем мишљењу, осим за питања наведена у делу извештаја Основ за мишљење са резервом о правилности пословања, активности, финансијске трансакције, информације и одлуке у вези са приходима и расходима Агенције за безбедност саобраћаја, по свим материјално значајним питањима, су извршене у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима, и за планиране сврхе. Основ за мишљење са резервом о правилности пословања 1) Агенција за безбедност саобраћаја није обрачунавала, фактурисала, нити вршила наплату услуга у вези са коришћењем базе података о техничким карактеристикама возила од корисника постојећег скупа података о возилима из регистра Агенције, што за период од 1. јануара до 31. децембра године износи хиљада динара. 2) Агенција за безбедност саобраћаја није обрачунавала, фактурисала, нити наплатила услуге утврђивања услова ради давања овлашћења за обављање послова испитивања возила у објектима на 19 локација, приликом издавања допунских решења у години у укупном износу од хиљада динара, што није у складу са Уредбом о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја. 3) Агенција за безбедност саобраћаја је у вези са обављањем послова издавања меморијских картица за дигиталне тахографе и исказаних прихода у пословним књигама и финансијским извештајима у износу од хиљада динара: - презентовала евиденцију (базу података) према којој 18 корисника поседује по две важеће картице возача, што није у складу са одребама члана 16. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима. - није презентовала доказе о спроведеној провери извршених уплата на име накнаде за трошкове издавања меморијских картица за тахографе у складу са Процедуром о поступку издавања тахографских картица за дигиталне тахографе из марта године. 4) Агенција за безбедност саобраћаја је у пословним књигама и финансијским извештајима исказала приходе у вези са испитивањем возила и издавањем меморијских картица за тахографе у износу од хиљаде динара, само на основу извршених уплата на рачун, без рачуноводствених исправа из којих се може сазнати основ, врста и садржај пословне промене и без спроведених интерних контролних поступака, што није у складу са Законом о рачуноводству. 5) Агенција за безбедност саобраћаја не води Регистар издатих потврда и уверења о усклађености са прописима о хомологацији и контроли саобразности у електронском или писменом облику, а издата уверења презентована у поступку ревизије нису нумерисана, што није у складу са Правилником о испитивању возила. 5

6 Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину 6) Агенција за безбедност саобраћаја није обезбедила евиденцију захтева за испитивање возила према редоследу пријема и доказе о потврди пријема захтева, на основу којих врши издавање уверења о испитивању возила и наплату услуга, што није у складу са Законом о општем управном поступку. 7) Приликом набавке образаца уверења о испитивању возила и уверења о испитивању (контролисању) возила која се увозе као употребљавана, Агенција за безбедност саобраћаја није сачињавала пријемнице, а даља дистрибуција образаца и настанак шкарта нису у целини документовани, због чега нисмо могли да се уверимо у правилност поступања са обрасцима уверења. 8) Извештаји о испитивању (контролисању) возила сачињени од стране овлашћених правних лица на основу којих Агенција за безбедност саобраћаја издаје уверења у 35 случајева не садрже закључке о резултатима испитивања о испуњавању или неиспуњавању услова за добијање уверења, а у 65 случајева нису оверени, не садрже место и датум испитивања возила, што није у складу са Правилником о испитивању возила. 9) Софтвер који је Агенција за безбедност саобраћаја користила у години за вођење регистра испитивања возила не обезбеђује функционисање система апликативних контрола, јер омогућава евидентирање идентификационе ознаке (ВИН броја) изнад прописаног лимита, односно унос непостојећих ознака. 10) Агенција за безбедност саобраћаја није ближе уредила активности, овлашћења и одговорности у вези са пријемом образаца уверења о испитивању возила са холограмом, начин издавања ових образаца, нити поступање у случају настанка шкарта образаца. 11) Агенција за безбедност саобраћаја је ангажовала 46 лица по основу уговора о делу у години, без сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и по том основу исказала трошкове у пословним књигама и финансијским извештајима у износу од хиљада динара, што није у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. 12) Агенција за безбедност саобраћаја је у конкурсној документацији у три поступка јавних набавки услуга дизајна и штампе промотивно едукативних материјала и за реализацију пројекта На матуру без аутомобила, по којима су закључени уговори укупне вредности хиљада динара, као додатни услов одредила минимални период регистрације понуђача у трајању од 5, 10 или 20 година, што није у складу са Законом о јавним набавкама, а у вези са начелом обезбеђивања конкуренције и начелом једнакости понуђача. 13) Агенција за безбедност саобраћаја није успоставила интерну ревизију на један од начина прописаних Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, што није у складу са Законом о буџетском систему. Ревизију правилности пословања смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији и ISSAI 4000 Стандард за ревизију правилности. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући да пруже основ за наше мишљење са резервом. 6

7 Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину Скретање пажње: Правилником о испитивању возила, који на предлог Агенције за безбедност саобраћаја доноси Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, нису уређени услови на основу којих се може утврдити материјална и стручна оспособљеност правних лица за вршење контролисања моторних и прикључних возила која се увозе као употребљавана, као вид испитивања за које није потребно коришћење испитне опреме. Ову врсту испитивања (контролисања) возила од године спроводе правна лица овлашћена решењима донетим у години и допунским решењима, којима су додата нова испитна места. Приликом провере услова за проширење овлашћења на нове локације Агенција је вршила увид само у уговоре о закупу пословног простора (објеката и полигона). Одредбама члана 3. став 2. тачке Правилника о испитивању возила регулисано је да Агенција може овластити правно лице које је материјално и стручно оспособљено да врши испитивање, мерење и издавање потврде у складу са законом ако: је регистровано за обављање послова техничког испитивања и анализа, истраживања и експерименталног развоја у техничко технолошким наукама; се бави научном и стручном делатношћу у области испитивања возила; испуњава захтеве стандарда ISO/IEC и/или ISO/IEC 17020, односно еквивалентног стандарда; поседује одговарајући простор (објекат и полигон) и лабораторијске услове намењене за обављање послова; поседује уређаје за испитивање, а уређаји који представљају еталоне/мерила су еталонирани/оверени у складу са националним прописима; да има у радном односу најмање седам запослених стручњака из области возила и то: најмање два доктора техничких наука, три дипломирана машинска инжењера и два машинска техничара, који поседују искуство од најмање пет година у обављању послова испитивања; поседује одговарајућу стручну литературу о техничким подацима возила, опреме и уређаја; поседује одговарајућу рачунарску опрему која омогућава интернет повезивање са сервером Агенције; поседује одговарајући софтверски пакет који обезбеђује достављање података Агенцији. Институту за заштиту на раду за заштиту од пожара, заштиту животне средине пројектовање и инжењеринг АД - Нови Сад, дато је овлашћење да врши испитивања само преправљених возила уградњом или изградњом опреме и уређаја за погон возила на алтернативна горива, мерења и издавање потврда о исправности уређаја и опреме за погон возила на алтернативна горива, иако за ову врсту испитивања возила Правилником нису прецизирани посебни услови. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. Одговорност руководства за правилност пословања Поред одговорности за припрему и истинит и објективан приказ, руководство субјекта ревизије је такође дужно да обезбеди да активности, финансијске трансакције, информације и одлуке исказане у финансијским извештајима буду у складу са прописима који их уређују. Ова одговорност обухвата и успостављање финансијског управљања и контроле ради обезбеђивања разумног уверавања да ће се циљеви остварити кроз пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима. 7

8 Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину Одговорност ревизора за ревизију правилности пословања Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извештајима, наша одговорност је и да изразимо мишљење о томе да ли је пословање субјекта ревизије, обухваћено према дефинисаним критеријумима, по свим материјално значајним питањима, усклађено са законом и другим прописима. У тачки 2. Напомена уз Извештај о ревизији наведени су прописи који су коришћени као извори критеријума. Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске доказе о томе да ли је пословање субјекта ревизије, обухваћено према дефинисаним критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. Ова одговорност подразумева спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа да би се добило уверавање у разумној мери да ли су активности, финансијске трансакције, информације и одлуке у вези са приходима и расходима, извршене у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима, и за планиране сврхе. Ови поступци укључују и процену ризика од материјално значајне неусклађености са прописима. Др Душко Пејовић Генерални државни ревизор Државна ревизорска институција Макензијева Београд, Србија 9. новембар године 8

9 ПРИЛОГ I РЕЗИМЕ НАЛАЗА, ПРЕПОРУКА И МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ

10 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије финансијких извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину С А Д Р Ж А Ј : Страна 1. Резиме налаза у ревизији финансијских извештаја Резиме датих препорука у ревизији финансијских извештаја Резиме налаза у ревизији правилности пословања Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања Мере предузете у поступку ревизије Захтев за достављање одазивног извештаја Мере предузете у поступку ревизије 17 10

11 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије финансијких извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину 1. Резиме налаза у ревизији финансијских извештаја ПРИОРИТЕТ 1 1 (висок) У поступку ревизије нису утврђени налази првог приоритета. ПРИОРИТЕТ 2 2 (средњи) 1) Као што је објашњено у тачки 3.1. Напомена, Агенција за безбедност саобраћаја је применила неадекватан оквир финансијског извештавања за годину, јер је водила пословне књиге и извршила припрему, састављање и подношење годишњих финансијских извештаја за годину на принципима готовинске основе, у складу са Законом о буџетском систему и подзаконским актима донетим на основу овог закона, уместо на обрачунској основи, што није у складу са одредбама члана 46. Закона о јавним агенцијама, члана 4. и 5. Закона о рачуноводству и члана 2. и 3. Уредбе о буџетском рачуноводству. ПРИОРИТЕТ 3 3 (низак) У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета. 2. Резиме датих препорука у ревизији финансијских извештаја ПРИОРИТЕТ 1 (висок) У поступку ревизије нису дате препоруке првог приоритета. ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) 1) Препоручује се Агенцији за безбедност саобраћаја да води пословне књиге и врши припрему, састављање, подношење и објављивање годишњих финансијских извештаја за годину и надаље, у складу са Законом о рачуноводству, Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике, Међународним рачуноводственим стандардима, односно Међународним стандардима финансијског извештавања. (Напомена Препорука број 2) ПРИОРИТЕТ 3 (низак) У поступку ревизије нису дате препоруке трећег приоритета. 1 ПРИОРИТЕТ 1 грешке, неправилности и погрешна исказивања која указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или неправилних плаћања или постоји ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми попут ових захтевају да руководство одмах реагује. 2 ПРИОРИТЕТ 2 грешке, неправилности и погрешна исказивања које утичу на финансијске извештаје када не постоји непосредни ризик од губитка итд, али у сваком случају захтевају пажњу руководства. Овим проблемима се треба посветити пре припремања наредног сета финансијских извештаја. 3 ПРИОРИТЕТ 3 грешке, неправилности и погрешна исказивања која захтевају отклањање и након рока за припремање наредног сета финансијских извештаја. 11

12 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије финансијких извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину 3. Резиме налаза у ревизији правилности пословања ПРИОРИТЕТ 1 (висок) 1) Као што је објашњено у тачки Напомена, Агенција за безбедност саобраћаја није обрачунавала, фактурисала, нити вршила наплату услуга у вези са коришћењем базе података о техничким карактеристикама возила од корисника постојећег скупа података о возилима из регистра Агенције, што за период од 1. јануара до 31. децембра године износи хиљада динара, а што није у складу са одредбама члана 19. Уредбе о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја. 2) Као што је објашњено у тачки Напомена, Агенција за безбедност саобраћаја није обрачунавала, фактурисала, нити наплатила услуге утврђивања услова, ради давања овлашћења за обављање послова испитивања возила у објектима на 19 локација, приликом издавања допунских решења у години у укупном износу од хиљада динара, што није у складу са одредбама члана 18. Уредбе о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја. 3) Као што је објашњено у тачки Напомена, Агенција за безбедност саобраћаја није обезбедила евиденцију захтева за испитивање возила према редоследу пријема и доказе о потврди пријема захтева, на основу којих се врши издавање уверења о испитивању возила и наплата цене услуга, што није у складу са одредбама члана 61. Закона о општем управном поступку. 4) Као што је објашњено у тачки 3.1. Напомена, Агенција за безбедност саобраћаја, као корисник јавних средстава није објавила на својој интернет страници финансијске извештаје, што није у складу са одредбама члана 8, став 3. Закона о буџетском систему. ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) 5) Као што је објашњено у тачки Напомена, према евиденцији Агенције за безбедност саобраћаја, 18 корисника поседује по две важеће картице возача, што није у складу са одредбама члана 16. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима. 6) Као што је објашњено у тачки Напомена, Агенција за безбедност саобраћаја није презентовала доказе о спроведеној провери извршених уплата на име накнаде за трошкове издавања меморијских картица за тахографе, што није у складу са Процедуром о поступку издавања тахографских картица за дигиталне тахографе из марта године. 7) Као што је објашњено у тачки Напомена, приликом набавке образаца уверења о испитивању возила и уверења о испитивању (контролисању) возила која се увозе као употребљавана, Агенција за безбедност саобраћаја није сачињавала пријемнице, а даља дистрибуција образаца и настанак шкарта нису у целини документовани, због чега се нисмо уверили у правилност поступања са обрасцима уверења. 8) Као што је објашњено у тачки Напомена, Извештаји о испитивању (контролисању) возила сачињени од стране овлашћених правних лица на основу којих Агенција за безбедност саобраћаја издаје уверења у 35 случајева не садрже закључке о резултатима испитивања о испуњавању или неиспуњавању услова за добијање уверења, а у 65 случајева нису оверени, не садрже место и 12

13 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије финансијких извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину датум испитивања возила, што није у складу са одредбама члана 12. став 7. тачка 5) и 7) Правилника о испитивању возила. 9) Као што је објашњено у тачки Напомена, Агенција за безбедност саобраћаја није ближе уредила активности, овлашћења и одговорности у вези са пријемом образаца уверења о испитивању возила са холограмом, начин издавања ових образаца, нити поступање у случају настанка шкарта образаца. 10) Као што је објашњено у тачки Напомена, софтвер који је Агенција за безбедност саобраћаја користила у години за вођење регистра испитивања возила (регистар уверења и потврда) не обезбеђује функционисање система апликативних контрола, јер омогућава евидентирање идентификационих ознака возила (ВИН) изнад прописаног лимита и унос непостојећих ознака. 11) Као што је објашњено у тачки Напомена, Агенција за безбедност саобраћаја не води Регистар издатих потврда и уверења о усклађености са прописима о хомологацији и контроли саобразности у електронском или писаном облику, а издата уверења презентована у поступку ревизије нису нумерисана, што није у складу са одредбама члана 15. став 2. тачке 3) и 4) као и члана 12. став 8. тачка 3) Правилника о испитивању возила. 12) Као што је објашњено у тачки Напомена, Агенција за безбедност саобраћаја је у пословним књигама и финансијским извештајима исказала приходе у вези са испитивањем возила, издавањем уверења и издавањем меморијских картица за тахографе у износу од хиљаде динара, само на основу извршених уплата на рачун, без рачуноводствених исправа из којих се може сазнати основ, врста и садржај пословне промене и без спроведених интерних контролних поступака, што није у складу са одредбама члана 8. Закона о рачуноводству. 13) Као што је објашњено у тачки Напомена, Решења Агенције за безбедност саобраћаја којима су дата овлашћења за испитивање возила, презентована у поступку ревизије као и њихове измене и допуне не садрже доказе на основу којих је утврђено чињенично стање, нити одлуку о трошковима поступка, што није у складу са одредбама члана 141. тачка 3) и 4) Закона о општем управном поступку. 14) Као што је објашњено у тачки 6. Напомена, Агенција за безбедност саобраћаја је доставила Управи за јавне набавке непопуњене тромесечне извештаје за евидентирање података о набавкама на које се Закон о јавним набавкама не примењује за годину, иако је планирала спровођење ових набавки у износу од хиљада динара, а реализовала их у износу од хиљаде динара, што није у складу са одредбама члана 132. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама. 15) Као што је објашњено у тачки 5.2. Напомена, Агенција за безбедност саобраћаја је у четвртом кварталу године два пута увећала основне зараде 13 запослених лица по основу остварених резултата рада, што није у складу са одредбама члана 21. Правилника о раду Агенције за безбедност саобраћаја. 16) Као што је објашњено у тачки 3.2. Напомена, Агенција за безбедност саобраћаја није успоставила интерну ревизију на један од начина прописаних чланом 3. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у 13

14 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије финансијких извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину јавном сектору, што није у складу са одредбама члана 82. Закона о буџетском систему. 17) Као што је објашњено у тачки 3.1. Напомена, Агенција за безбедност саобраћаја није усвојила стратегију управљања ризиком у складу са обавезама прописаним одредбама члана 81. Закона о буџетском систему и чланом 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандарима за успостваљање и функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. 18) Као што је објашњено у тачки 3.1. Напомена, Агенција за безбедност саобраћаја није успоставила адекватан систем финансијског управљања и контроле у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. ПРИОРИТЕТ 3 (низак) 19) Као што је објашњено у тачки 5.2. Напомена, Агенција за безбедност саобраћаја је ангажовала 46 лица по основу уговора о делу у години, без сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, што није у складу са одредбама члана 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, члана 27е Закона о буџетском систему и члана 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. 20) Као што је објашњено у тачки 6. Напомена, Агенција за безбедност саобраћаја је у конкурсној документацији у три поступка јавних набавки услуга дизајна и штампе промотивно едукативних материјала и за реализацију пројекта На матуру без аутомобила, по којима су закључени уговори укупне вредности хиљада динара, као додатни услов одредила минимални период регистрације понуђача у трајању од 5, 10 или 20 година, што није у складу са одредбама члана 76. став 6. Закона о јавним набавкама, а у вези са начелима из члана 10. и 12. тог закона. 4. Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања ПРИОРИТЕТ 1 (висок) 1) Препоручује се Агенцији за безбедност саобраћаја да врши наплату услуга у вези са коришћењем базе података о техничким карактеристикама возила од корисника услуга, у складу са Уредбом. (Напомена Препорука број 12) 2) Препоручује се Агенцији за безбедност саобраћаја да интерним актима уреди активности, овлашћења и одговорности запослених у вези са утврђивањем услова за поверавање послова испитивања возила. (Напомена Препорука број 10) 3) Препоручује се Агенцији за безбедност саобраћаја да на својој интернет страници објављује годишње финансијске извештаје. (Напомена Препорука број 3) 14

15 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије финансијких извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) 4) Препоручује се Агенцији за безбедност саобраћаја да утврди узроке због којих се у евиденцији налазе подаци да исти корисник поседује по две важеће картице и да у складу са тим, предузме одговарајуће мере. (Напомена Препорука број 14) 5) Препоручује се Агенцији за безбедност саобраћаја да у складу са Процедуром о поступку издавања тахографских картица за дигиталне тахографе од марта године врши проверу извршених уплата на име трошкова издавања меморијских картица за дигиталне тахографе. (Напомена Препорука број 13) 6) Препоручује се Агенцији за безбедност саобраћаја да обезбеди апликативне контроле које ће онемогућити унос неправилне идентификационе ознаке возила (ВИН) у базу података. (Напомена Препорука број 7) 7) Препоручује се Агенцији за безбедност саобраћаја да води регистар издатих потврда и регистар издатих уверења о усклађености са прописима о хомологацији и контроли саобразности, у складу са Правилником о испитивању возила. (Напомена Препорука број 11) 8) Препоручује се Агенцији за безбедност саобраћаја да интерним актима уреди садржај и форму решења којим се поверавају послови испитивања возила правним лицима, тако да иста садрже доказе на основу којих је утврђено чињенично стање и висину трошкова поступка у складу са Уредбом којом је регулисана цена услуга утврђивања услова у вези са испитивањем возила. (Напомена Препорука број 8) 9) Препоручује се Агенцији за безбедност саобраћаја да у пословним књигама врши исказивање пословних промена на основу рачуноводствених исправа из којих се може сазнати основ, врста и садржај пословне промене. (Напомена Препорука број 6) 10) Препоручује се Агенцији за безбедност саобраћаја да уреди контролне активности које ће да обезбеде достављање тачних тромесечних извештаја за евидентирање података о набавкама на које се закон не примењује Управи за јавне набавке. (Напомена 6 - Препорука број 18) 11) Препоручује се Агенцији за безбедност саобраћаја да увећање основних зарада врши у складу са Правилником о раду. (Напомена Препорука број 15) 12) Препоручује се одговорним лицима Агенције за безбедност саобраћаја да успоставе интерну ревизију у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору. (Напомена Препорука број 5) 13) Препоручује се одговорним лицима Агенције да врше идентификовање, процену и контролу потенцијалних догађаја и ситуација које могу имати негативан ефекат на остварење циљева Агенције и усвоје стратегију управљања ризиком. (Напомена Препорука број 1) 14) Препоручује се Агенцији за безбедност саобраћаја да успостави адекватан систем интерне контроле и уреди политике, процедуре и активности на начин који спречава пословање које није усклађено са прописима, унутрашњим актима и спречава састављање непотпуних и нереалних финансијских извештаја. (Напомена Препорука број 4) 15

16 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије финансијких извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину ПРИОРИТЕТ 3 (низак) 15) Препоручује се Агенцији за безбедност саобраћаја да иницира измену Правилника о испитивању возила којом ће се прецизирати услови за поверавање послова по врстама испитивања, односно за контролисање возила као вид испитивања за који није потребно коришћење испитне опреме. (Напомена Препорука број 9) 16) Препоручује се Агенцији за безбедност саобраћаја да предузме мере у циљу прибављања сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, ради ангажовања лица чији број прелази више од 10% од укупног броја запослених. (Напомена Препорука број 16) 17) Препоручује се Агенцији за безбедност саобраћаја да одређује додатне услове за учешће у поступцима јавних набавки који не дискриминишу понуђаче, који су у логичкој вези са предметом набавке и који не ограничавају конкуренцију. (Напомена 6 Препорука број 17) 5. Мере предузете у поступку ревизије 1) Агенција за безбедност саобраћаја је од јула године почела са наплатом услуга утврђивања услова за издавање овлашћења правним лицима за испитивање возила и у вези са тим приложила доказе о наплати укупног износа од 550 хиљада динара од пет правних лица. 2) Агенција за безбедност саобраћаја је у циљу успостављања евиденције захтева за испитивање возила према редоследу пријема, дана 21. августа године, упутила обавештење овлашћеним правним лицима за испитивање возила о обавезном издавању потврда о пријему захтева за контролисање возила која се увозе као употребљавана, а које су нумерисане и на којима је наведено да су генерисане из електронских евиденција. 3) Агенцији за безбедност саобраћаја је процедуром од 16. августа године уредила активности, у вези са пријемом и издавањем образаца уверења о испитивању возила, као и начин поступања са неискоришћеним и поништеним обрасцима уверења (шкарт). 4) Агенција за безбедност саобраћаја је упутила обавештење овлашћеним правним лицима за испитивање возила дана 31. јула године којим је прецизирала обавезне елементе извештаја о испитивању возила у складу са Правилником о испитивању возила. 5) Агенција је у години почела са издавањем уверења која су нумерисана у складу са Правилником о испитивању возила. 6. Захтев за достављање одазивног извештаја Субјект ревизије Агенција за безбедност саобраћаја је на основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији дужна да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности (одазивни извештај) у року од 90 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја. 16

17 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије финансијких извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину Одазивни извештај мора да садржи: 1) навођење ревизије, на коју се он односи; 2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом и 3) приказивање мера исправљања. Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе. Агенција за безбедност саобраћаја је обавезна да у одазивном извештају искаже мере исправљања по основу откривених неправилности, односно свих налаза датих у Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања, као и да поступи по датим препорукама. На основу члана 40. став 2. Закона о Државној ревизорској институцији одазивни извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица субјекта ревизије. Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера веродостојности одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће. Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка. Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40. став 7. до 13. Закона о Државној ревизорској институцији. 17

18 ПРИЛОГ II НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ

19 С а д р ж а ј 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ РЕВИЗИЈЕ KРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНТЕРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА Финансијско управљање и контрола Интерна ревизија ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН/ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ Приходи од продаје добара и услуга приходи Сектора за возила Испитивање возила Приходи - давање овлашћења правним лицима за испитивање возила (нове локације) Коришћење базе података Меморијске картице за тахографе Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ЈАВНЕ НАБАВКЕ

20 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ РЕВИЗИЈЕ Оснивање и правни статус Агенције за безбедност саобраћаја Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије (у даљем тексту: Агенција) је основана Одлуком о оснивању Агенције за безбедност саобраћаја 4 од 10. децембра године, донетој на основу члана 9. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 5, члана 9. Закона о јавним агенцијама 6 и члана 43. став 1. Закона о Влади 7, ради обављања развојних, стручних и регулаторних послова из области безбедности саобраћаја на путевима. Наведеном одлуком је регулисано да Агенција преузима права и обавезе, предмете, опрему, средства за рад, архивску грађу и регистраторски материјал Института за стандардизацију, Министарства унутрашњих послова, Министарства за инфраструктуру, Министарства здравља и Дирекције за мере и драгоцене метале, у вези са пословима из надлежности Агенције, као и потребан број запослених из Института за стандардизацију организационе јединице која обавља послове хомологације возила. Агенција за безбедност саобраћаја има својство правног лица које за своје обавезе одговара средствима којима располаже и која је самостална у свом раду. Одлуком о оснивању Агенције, уређено је да Агенција почиње са радом даном уписа у судски регистар. Решењем Привредног суда у Београду од 6. априла године извршен је упис у судски регистар Агенције за безбедност саобраћаја. Агенцију заступа и представља директор који организује и руководи њеним радом. Седиште Агенције налази се у Београду, ул. Булевар Михајла Пупина број 2. Матични број Агенције Порески идентификациони број ПИБ Број запослених на дан 31. децембар године је 60. Одлуком о оснивању Агенције уређени су оснивање, правни статус, седиште, средства за рад, послови Агенције, органи, статут и други општи акти. Статутом Агенције се уређује делатност, начин обављања послова, органи и њихов делокруг, заступање Агенције као и права, обавезе и одговорности запослених и друга питања од значаја за рад Агенције у складу са законом. Делатност Агенције за безбедност саобраћаја Агенцији је Законом поверено обављање развојних, стручних и регулаторних послова из области безбедности саобраћаја на путевима и то да: - анализира, прати и унапређује систем безбедности саобраћаја; - ради на унапређењу безбедности возача и других учесника у саобраћају, као и на унапређењу безбедности саобраћаја у погледу возила; - обавља превентивно-промотивне активности у сарадњи са центрима за промоцију здравља народа односно института за јавно здравље, основаних у 4 Службени гласник РС, број 104/09 5 Службени гласник РС, број 41/09 6 Службени гласник РС, бр. 18/05 и 81/05 - исправка 7 Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка 101/07 и 65/08 20

21 складу са прописима којима се уређује здравствена заштита и води кампања о безбедности саобраћаја; - обезбеђује базу података о техничким карактеристикама моторних и прикључних возила, која је од значаја за примену прописа о безбедности саобраћаја на путевима; - спроводи стручни испит, организује семинаре унапређења знања и обавља проверу знања за предаваче теоријске наставе у обуци возача; организује семинаре унапређења знања и обавља проверу знања за инструктора вожње и за професионалног возача; - спроводи стручни испит за испитивача, организује семинаре унапређења знања и обавља провере знања за испитиваче на возачком испиту; организује обуку и организује и спроводи стручни испит за возача туристичког воза; - организује обуку и организује и спроводи стручни испит за возача трамваја; - организује обуку и организује и спроводи испит знања за возаче којима је одузета возачка дозвола због несавесног управљања; - спроводи стручни испит за контролора техничког прегледа, организује семинаре унапређења знања и обавља провере знања за контролора техничког прегледа; - издаје дозволе и уверења у складу са законом; - сарађује са регионалним и локалним телима за безбедност саобраћаја; - издаје периодичне анализе и публикације са подацима о саобраћају и саобраћајним незгодама; организује и обезбеђује објављивање стручне литературе из области оспособљавања возача; - обавља послове у вези са применом дигиталних тахографа и друге послове утврђене законом. Средства за рад Агенције за безбедност саобраћаја Одлуком о оснивању Агенције за безбедност саобраћаја прописано је да се средства за оснивање и почетак рада Агенције обезбеђују из буџета Републике Србије. Одредбама члана 10. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, уређено је да Агенција за безбедност саобраћаја обезбеђује средства за обављање послова из свог делокруга из: а) цене услуга које плаћају корисници услуга и посебних накнада за обављање послова које врши Агенција; б) донација, прилога и других бесповратних давања датих оснивачу или Агенцији; в) осталих извора. Висину цена и накнада утврђује Влада на предлог Агенције, а по прибављеном мишљењу министарства надлежног за саобраћај, трговину и услуге. Основни капитал Одлука о оснивању Агенције за безбедност саобраћаја не садржи одредбе о основном капиталу. У Решењу Привредног суда у Београду од 6. априла године које не садржи податке о уписаном и уплаћеном основном капиталу, наведено је да Агенција одговара за своје обавезе у правном промету целокупном својом имовином, а оснивач одговара за обавезе Агенције у случајевима и под условима прописаним законом. 21

22 2. KРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА Ревизија правилности пословања према Закону о Државној ревизорској институцији је испитивање финансијских трансакција и одлука у вези са приходима и расходима, ради утврђивања да ли су односне трансакције извршене у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима и за планиране сврхе. У овој ревизији испитивали смо усклађеност пословања са прописима из следећих области: 1) Приходи од продаје добара и услуга Сектора за возила у вези са испитивањем возила и издавањем тахографских картица; 2) Плате, додаци и накнаде запослених, накнаде члановима Управног одбора и уговори о делу и 3) Јавне набавке. Прописи који су коришћени у ревизији правилности пословања, као извори критеријума, су: - Закон о безбедности саобраћаја на путевима; - Закон о јавним агенцијама; - Закон о буџетском систему; - Закон о рачуноводству; - Закон о јавним набавкама; - Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору; - Закон о општем управном поступку; - Закон о раду; - Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима; - Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја; - Правилник о испитивању возила; - Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору; - Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике; - Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике; - Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава; - Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору; - Процедура о поступку издавања тахографских картица за дигиталне тахографе. 3. ИНТЕРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА Законом о буџетском систему је дефинисано да интерна финансијска контрола у јавном сектору обухвата: 1) финансијско управљање и контролу код корисника јавних средстава, 2) интерну ревизију и 22

23 3) хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије коју обавља Министарство финансија - Централна јединица за хармонизацију Финансијско управљање и контрола Одредбама члана 81. Закона о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору 8, прописано је да корисници јавних средстава успостављају финансијско управљање и контролу, која се спроводи политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће своје циљеве остварити кроз: пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја и др. Финансијско управљање и контрола обухвата следеће елементе: контролно окружење, управљање ризицима, контролне активности, информисање и комуникације, праћење и процену система. (1) Контролно окружење Контролно окружење има значајан утицај на одлучивање и извршавање планираних активности, као и на функционисање и ефикасност укупног система интерне контроле Агенције. Контролно окружење је резултат односа начина руковођења, подршке руководства, компетентности, етичких и моралних вредности и интегритета руководства и запослених. Фактори који се одражавају унутар контролног окружења обухватају функције и надлежности, начин рада, методе доделе и делегирања овлашћења и одговорности, организациону струкуру Агенције и одговарајуће субординације. Статутом Агенције за безбедност саобраћаја који је Управни одбор Агенције донео 18. јуна године, уређена је делатност и начин обављања послова Агенције, органи и њихов делокруг, заступање, права, обавезе и одговорност запослених и друга питања од значаја за рад у складу са законом. Органи Агенције су Управни одбор и Директор. Управни одбор доноси Статут и друге опште акте, усмерава рад директора и издаје упутства за рад, врши надзор над пословањем Агенције, усваја Годишњи програм рада, Финансијски план, Годишњи извештај о раду и Финансијски извештај, одлучује о расподели добити и обавља друге послове у складу са законом којим се уређују јавне агенције, Одлуком о оснивању и Статутом Агенције. Управни одбор има председника и четири члана које, на предлог министарства надлежног за послове саобраћаја, именује Влада на период од пет година и који могу бити поново именовани. Управни одбор може да овласти директора Агенције да у периоду између две седнице Управног одбора одлучује о појединим питањима из делокруга рада Управног одбора, уз обавезу да се на првој наредној седници донете одлуке верификују. Директор заступа и представља Агенцију, руководи њеним радом и пословањем, одговара за законитост рада и стручни рад Агенције. Предлаже акте које доноси Управни одбор, извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово 8 Службени гласник РС, бр. 99/11 и 106/13 23

24 спровођење, доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији, предлаже Програм рада и Годишњи финансијски план, саставља Годишњи извештај о пословању, одговара за коришћење и располагање имовином, доноси одлуке и друге акте из надлежности Агенције и обавља друге послове у складу са законом којим се уређују јавне агенције. Осим наведеног, директор Агенције је одговоран за обављање административних и стручно-техничких послова за потребе Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима. Решењима Владе Републике Србије од 27. јула године, 3. фебруара, 17. августа и 9. новембра године, именован је вршилац дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја. Агенција обавља послове из свог делокруга у оквиру организационих целина, прецизније дефинисаних Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. За извршавање појединих послова Агенција може ангажовати друга правна лица која су материјално и стручно оспособљена да обављају те послове, а поједине послове може обављати и ван свог седишта у организационим јединицама, утврђеним актом о организацији и систематизацији радних места. Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места ближе су уређени организациона структура, делокруг рада организационих јединица, опис послова за сва предвиђена и систематизована радна места, као и услови за вршење истих, одговорност запослених. Организационе јединице уређене наведеним правилником су Кабинет директора, Сектор за превенцију и локалне самоуправе, Сектор за возаче и Сектор за возила. Свако систематизовано радно место има назив, опис и потребан број извршилаца са условима које треба да испуне извршиоци за обављање послова и то потребна стручна спрема, радно искуство и посебни услови. Одлуком в.д. директора Агенције од 31. октобра године усвојен је План интегритета и именовано одговорно лице за праћење спровођења плана интегритета у циљу успостављања механизма који ће обезбедити ефикасно и ефективно функционисање институције кроз јачање одговорности, поједностављење процедура, повећање транспарентности код доношења одлука, контролисање дискреционих овлашћења, јачање етике, елиминисање неефикасне праксе и неприменљиве регулативе, увођење ефикасног система надзора и контроле. Планом интегритета дефинисане су мере побољшања за управљање ризиком од корупције у ризичним процесима са роком спровођења у следећим областима: етика и лични интегритет, управљање кадровима, управљање јавним финансијама и јавним ресурсима и безбедност информација/ит безбедност. Осим наведених, Агенција је донела следећа интерна акта: Правилник о раду Агенције за безбедност саобраћаја од 6. маја године; Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији за безбедност саобраћаја, од 15. септембра године, од 3. априла године и од 21. септембра године; Правилник о рачуноводству и рачуноводственој политици од 23. децембра године; Правилник о безбедности информационо комуникационог система Агенције за безбедност саобраћаја од 22. маја године; Правилник о начину обављања послова јавних набавки у Агенцији за безбедност саобраћаја од 19. октобра године; Правилник о изради, чувању и употреби печата од 12. априла године; Правилник о коришћењу службених возила од

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-421/2018-07/8 Београд, 17.

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: 400-424/2018-07/10 Београд, 1. јул 2019. године 1. УВОД У Извештају о

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-144/2018-05/09 Београд, 11. октобар

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ 2017. GODINE Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2017. године Београд, 2018. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ----------------------------------------------

Више

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2015. godine i izveštaj nezavisnog revizora S A D R Ž A J Strana Izveštaj

Више

1

1 POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2014. године Београд, 2017. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-139/2018-05/08 Београд, 11. октобар 2018.

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU SADRŽAJ Strana Izveštaj nezavisnog revizora 1 3 Konsolidovani

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА ДИПОС ДОО, БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-483/2018-06/9

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС  srpski cir JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2015. И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Руководству Jавног предузећа Електропривреда

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛАЦ, ПИРОТ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-487/2018-06/8 Београд, 7.

Више

Послеревизиони извештај

Послеревизиони извештај РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ, БЕОГРАД Број: 400-414/2018-05/11 Београд, 13. мај 2019. године 1 1 УВОД У Извештају

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД ЗА 20

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД ЗА 20 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-425/2018-07/8 Београд, 19. новембар

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 email: revizija@gsrrs.org Извјештај

Више

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Странке демократске акције Санџака Нови Пазар за годину

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Странке демократске акције Санџака Нови Пазар за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СТРАНКЕ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ САНЏАКА НОВИ ПАЗАР ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-428/2018-07/9

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР ЈАГОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-311-3/2017-04

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Број: 400-3127/2018-06/11 Београд, 08. март 2019. године

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО, ЗРЕЊАНИН ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-435/2017-06/8

Више

Izvestaj o reviziji finansijskih izvestaja i pravilnosti poslovanja Fonda solidarnosti

Izvestaj o reviziji finansijskih izvestaja i pravilnosti poslovanja Fonda solidarnosti РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-2594/2017-03/22 Београд, 30. новембар 2017.

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 201

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 201 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-484/2018-06/10 Београд, 15. октобар

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-1297/2017-03/27 Београд,

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СЛАВА КОВИЋ БОГАТИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-256-1/2017-04

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: Датум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84. тачка 5. За

Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: Датум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84. тачка 5. За Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: тум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84 тачка 5 Закона о буџетском систему ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ

Више

Prezentacija / Ostoja Travar

Prezentacija / Ostoja Travar Систем интерних финансијских контрола у јавном сектору Законски основ Поглавље 32 Финансијска контрола и члан 90. Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП) Босну и Херцеговину обавезује на сарадњу

Више

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc Апотека Београд, Бојанска 16/4, Београд (заглавље корисника јавних средстава) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИ ДЕО за 2012. годину 1 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Више

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА - БУЏЕТСКОГ ФОНДA ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА

Више

untitled

untitled ABCD KPMG d.o.o. Beograd Kraljice Natalije 11 11000 Belgrade Serbia Telephone: Fax: E-mail: Internet: +381 11 20 50 500 +381 11 20 50 550 info@kpmg.co.yu www.kpmg.co.yu Agencija za privredne registre BD

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286, 211 312 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org

Више

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( Службени гласник РС,бр. 46/2006) Савет школе, на седници

Више

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ДОДЕЛУ БРОЈА КРОВНЕ

Више

untitled

untitled ABCD KPMG d.o.o. Beograd Studentski trg 4 11000 Belgrade Serbia Telephone: Fax: E-mail: Internet: +381 11 328 28 92 +381 11 328 11 93 info@kpmg.co.yu www.kpmg.co.yu Agencija za privredne registre BD 7113

Више

П р е д л о г

П р е д л о г НАЦРТ О Д Л У К А О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Обрађивач: Секретаријат за финансије Градске управе града Београда За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са

Више

НАЗИВ ЗАПИСА

НАЗИВ ЗАПИСА НАЗИВ ЗАПИСА ВРСТА : 0. Ознака: Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама МАТ.ДОК:: 9234 Датум: 02.11.2015. На основу члана 21. став 7. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр.

Више

LIST ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 1 На основу члана 82. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011), Правилн

LIST ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 1 На основу члана 82. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011), Правилн SLU@BENI LIST ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 1 На основу члана 82. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011), Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

R P S Audit & Consulting R evizija P oslovno S avetovanje IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI za godinu Društvo za reviziju i poslovno savetovanje RPS A

R P S Audit & Consulting R evizija P oslovno S avetovanje IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI za godinu Društvo za reviziju i poslovno savetovanje RPS A R evizija IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI za 2017. godinu Društvo za reviziju i poslovno savetovanje RPS Audit & Consulting doo Beograd Beograd, mart 2018. godine R evizija SADRŽAJ I Opis pravne forme i strukture

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: / /12 Бео

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: / /12 Бео РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: 400-425/2018-07/12 Београд, 18. март 2019. године 1. УВОД У Извештају о ревизији

Више

ИНTEРНA РEВИЗИJA

ИНTEРНA РEВИЗИJA ИНTEРНA РEВИЗИJA Интeрнa рeвизиja пружa пoдршку корисницима јавних средстава у пoстизaњу њихoвих циљeвa. Интeрнa рeвизиja прeдстaвљa нeзaвисну aктивнoст кoja имa зa циљ дa прoцeни систeм финансијског управљања

Више

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г

Извештај о  ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања  Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МИЛКА ДИМАНИЋ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2013.

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 17.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 17. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ : 400-89/2019-05/9 Београд, 17. јул 2019. године Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког

Више

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус 06-09) Јагодина, 07. Други циклус плана интегритета 06-09 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Више

Odluka o oglasavanju

Odluka o oglasavanju "Службени гласник РС", бр. 23/2006 и 23/2013 др. одлука 1 На основу члана 8. став 2. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 85/2005), гувернер Народне

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-248-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400-1849-2/2016-04 Београд,

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 06.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 06. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-165-1/2019-04 Београд, 06. јун 2019. године 1 Извештај о ревизији делова финансијских

Више

Microsoft Word - ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU RS.rtf

Microsoft Word - ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU RS.rtf I OSNOVNE ODREDBE ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE Službeni glasnik RS, broj 17/08 ( 26.02. 2008.) Član 1. (1) Ovim zakonom uređuje se uspostavljanje sistema efikasne interne

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: 400-130/2017-05/13 Београд, 08. август 2018. године 1. УВОД... 3 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /18 Београд, 11. јул године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /18 Београд, 11. јул године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-202/2019-03/18 Београд, 11. јул 2019. године вештај о ревизији финансијских извештаја С А Д Р Ж А Ј:

Више

Na osnovu člana 398, 400, Zakona o privrednim društvima ("Sl

Na osnovu člana 398, 400, Zakona o privrednim društvima (Sl GALENIKA FITOFARMACIJA a.d. Na osnovu članova 22. i 23. Statuta GALENIKE-FITOFARMACIJE a.d. (u daljem tekstu: Društvo) i članova 5. i 7. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Odbor direktora je na svojoj

Више

Microsoft Word - RI032-06konacni.doc

Microsoft Word - RI032-06konacni.doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

извештај Јавног

извештај Јавног РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, ПАНЧЕВО ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-427/2017-06/7

Више

Microsoft Word - FL-nadzor doc

Microsoft Word - FL-nadzor doc Службени гласник РС, бр. 85/2011 На основу члана 13ж. став 8. Закона о финансијском лизингу ( Службени гласник РС, бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /11 Београд, 24. јун годи

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /11 Београд, 24. јун годи ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-212/2019-03/11 Београд, 24. јун 2019. године Извештај о ревизији финансијских извештаја Службе

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРОГРЕС, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-495/2018-06/10

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ, НОВИ САД Број: 400-2527/2018-06 Београд, 26. март 2019. године САДРЖАЈ: 1.УВОД...2

Више

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ Област: Животна средина - поверени послови

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више