САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ...

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ..."

Транскрипт

1

2

3 САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ V ОДНОС НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА, ПРИМЉЕНИХ, РЕШЕНИХ И НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ПО ВРСТИ СУДА НА ДАН ГОДИНЕ VI СТАРИ ПРЕДМЕТИ VII РЕШЕНИ СТАРИ ПРЕДМЕТИ VIII СТРУКТУРА НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА НА ДАН ГОДИНЕ16 IX СТРУКТУРА НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА ПО ВРСТИ СУДА И СУДЕЋИМ МАТЕРИЈАМА X НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ СТАРИЈИ ОД 1О ГОДИНА НА ДАН ГОДИНЕ У ВИШИМ И ОСНОВНИМ СУДОВИМА ХI СТАРИ ПРЕДМЕТИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У ОСНОВНИМ СУДОВИМА НА ДАН ГОДИНЕ... 28

4

5 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР ЈУНИ ГОДИНЕ Судови су самостални и независни државни органи који штите слободе и права грађана, законом утврђена права и интересе правних субјеката и обезбеђују уставност и законитост I УВОД Судска власт је јединствена а судови су независни и самостални у свом раду и суде на основу Устава, закона и других општих аката, када је то предвиђено законом, општеприхваћених правила међународног права и потврђених међународних уговора. Судови у Републици Србији су судови опште и посебне надлежности. Судови опште надлежности су основни, виши и апелациони судови и Врховни касациони суд. Посебну надлежност имају привредни судови, Привредни апелациони суд, прекршајни судови, Прекршајни апелациони суд и Управни суд. Врховни касациони суд је највиши суд у Републици Србији и он је непосредно виши суд за Привредни апелациони суд, Прекршајни апелациони суд, Управни суд и апелациони суд. Судови републичког ранга, осим Врховног касационог суда, су Привредни апелациони суд, Прекршајни апелациони суд и Управни суд. У Републици Србији од године постоји укупно 159 судова: 66 основних судова, 25 виших судова, 16 привредних, 44 прекршајна суда и Управни суд, који поступају као првостепени судови. Виши судови поступају и као другостепени, а осим њих другостепени судови су и четири апелациона суда, Привредни апелациони суд и Прекршајни апелациони суд.

6 За територију АП Косово и Метохија до доношења посебних прописа радила су три суда: Прекршајни суд у Косовској Митровици, Виши суд у Косовској Митровици и Основни суд у Косовској Митровици. Апелациони судови Виши судови Основни судови Врховни касациони суд Привредни апелациони суд Прекршајни апелациони суд Привредни судови Прекршајни судови Управни суд Према подацима Високог савета судства у првом полугођу прошле године било је одређено одлуком Високог савета судства судијских места, од ког броја је било попуњено 2.749, а ефективно је у судовима поступало судија. На крају године, од судијских места било је попуњено 2.626, а ефективно је у судовима поступало судија. У првом полугођу године је одлуком Високог савета судства било одређено судијских места, од тог броја било је попуњено 2.583, а ефективно је поступало судије у свим судовима у Републици. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД БРОЈА СУДИЈА ЗА ПЕРИОДE И Суд Број судија по одлуци Високог савета судства Број попуњених места Број судија из извештаја о раду суда Врховни касациони суд Управни суд Привредни апелациони суд Прекршајни апелациони суд Апелациони судови Виши судови Основни судови Привредни судови Прекршајни судови УКУПНО: Табела 1 2

7 Према наведеним показатељима у судском систему је било непопуњено 412 судијских места, а ефективно је поступало још 100 судија мање него године, што је последица забране избора нових судија коју је изрекао Уставни суд и усаглашавања прописа о избору судија. Просечна старост судија у Републици је 53,22 године. Функцију судије вршило је 752 мушкараца и жена. До 40 година било је 132 судије, до 50 година судија, до 60 година судија, а преко 60 година 602 судије. Неповољну старосну структуру судија треба отклонити будућим системским решењима, редовним и благовременим попуњавањем упражњених судијских места, да би се обезбедио стручни и искуствени континуитет у обављању судијске функције. У судском систему било је, према подацима Високог савета судства, ангажовано и судског особља, просечне старости 45,5 година. Од тога је било: судијских помоћника, државних службеника и намештеника. Према Закону о буџету за годину сви судови се финансирају из буџета са ,00 динара (у години то је био износ од ,00 динара). За Врховни касациони суд је буџетом за годину било планирано ,00 динара, а за годину ,00 динара. У односу на целокупан буџет Републике Србије за годину од ,00 динара, расходи за судове износе 1,89 %, што је слично у односу на годину, када су расходи за судове били 1,86%. 3

8 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ Током године сви судови у Републици решили су предмета. У првом полугођу године решено је у свим судовима предмета, док је у истом периоду прошле године било решено предмета. Упоређујући прво полугође године са првим полугођем године видљиво је да је решено више предмета. У основним судовима решено је и предмета, у периоду јануар - јуни године, по захтевима грађана за оверу потписа рукописа и преписа, издавања уверења и др. који се не приказују у наведеним табелама у овом Извештају, док је у вишим судовима било оваквих предмета. И у прекршајним судовима решено је који се не приказују у извештајима за ове посебне судове. По овим предметима поступа судска администрација под надзором председника судова, односно судија што чини укупно још решених предмета у првом полугођу године. Јавним бележницима уступљено је у првом полугођу године предмета ради сачињавања смртовница и још предмета ради спровођења оставиног поступка, укупно: предмета, док је током целе 2017 године нотарима било уступљено предмета. Највећи број предмета у првој половини године решен је у основним судовима и прекршајним судовима предмета. Знато више премета решено је и у вишим судовима, који су у прошлој години имали енормно повећан прилив предмета. Тако је у првом полугођу године, у вишим судовима, решено предмета, док је у истом периоду прошле године било решено предмета. У сарадњи са Министарством правде, за више и апелационе судове, су у ВКС урађени и електронски обрасци за генерисање одлука, у АВП и САПС, за типске предмете, у којима је Република Србија - Министарство одбране, повукла жалбе, односно признала тужбене захтеве по тужбама резервиста за утврђење, да би се судије ослободиле израде класичних појединачних одлука и време посветиле сложенијим предметима. 4

9 УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА Прекршајни судови Прекршајни апелациони суд Привредни судови Привредни апелациони суд Управни суд Основни судови Виши судови Апелациони судови Врховни касациони суд Графикон 1 ПРИКАЗ БРОЈА РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У СУДОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УКУПНО НА НИВОУ СРБИЈЕ - СВИ ПРЕДМЕТИ УКУПНО НА НИВОУ СРБИЈЕ - БЕЗ ИЗВРШЕЊА Основни судови- И+ИВ Привредни судови - сва извршења Табела 2 Из наведених података видљиво је да је у свим судовима у Републици, у првом полугођу године решено више предмета у свим материјама, у односу на исти период пошле године, иако је у судском систему било мање судија. То је, несумњиво, резултат боље организације послова у судовима али и повећаног залагања судија, што се посебно односи на брже решавање репетитивних предмета и уједначавања судске праксе о спорним питањима, кроз законске форме усаглашавања судске јуриспруденције. 5

10 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ Упоредни подаци о новопримљеним предметима, у свим судовима у Републици Србији, указују на знатно повећање прилива у периоду од године, када је у судски систем ушло предмета више од очекиваног годишњег прилива, што је тенденција и у првом полугођу године. Овакво повећање прилива, уз знатно мањи број изабраних судија (412 мање од броја судија утврђеног одлукама Високог савета судства) утиче негативно на остварење планираних циљева из стратешких докумената Врховног касационог суда, који се односе нарочито на решавање старих предмета. Број новопримљених предмета у првом полугођу године ( ), већи је од прилива нових предмета у истом периоду прошле године, али је, не рачунајући предмете извршења, прилив нових предмета у судећим материјама повећан за предмета. Прилив нових предмета повећан је у свим судовима, осим у Врховном касационом суду (јер у овом периоду није било ванредних делегација предмета у вишим судовима, као године). Већи прилив нарочито бележе првостепени судови (основни, виши, привредни и прекршајни). ПРИКАЗ БРОЈА ПРИМЉЕНИХ ПРЕДМЕТА У СУДОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УКУПНО НА НИВОУ СРБИЈЕ - СВИ ПРЕДМЕТИ УКУПНО НА НИВОУ СРБИЈЕ - БЕЗ ИЗВРШЕЊА Основни судови- И+ИВ Привредни судови - сва извршења Табела 3 6

11 ПРИКАЗ БРОЈА ПРИМЉЕНИХ ПРЕДМЕТА У СУДОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УКУПНО СА ИЗВРШЕЊИМА: УКУПНО БЕЗ ИЗВРШЕЊА: Графикон 2 Редни број Табела 4 УКУПАН БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПРЕДМЕТА ЗА СВЕ МАТЕРИЈЕ Назив суда примљено Врховни касациони суд Апелациони судови Виши судови Основни судови Управни суд Привредни апелациони суд Привредни судови Прекршајни апелациони суд Прекршајни судови УКУПНО:

12 УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПРИМЉЕНИХ ПРЕДМЕТА Прекршајни судови Прекршајни апелациони суд Привредни судови Привредни апелациони суд Управни суд Основни судови Виши судови Апелациони судови Врховни касациони суд Графикон 3 Повећани прилив није могуће савладати без попуњавања упражњених судијских места избором нових првостепених судија, али је неопходно размотрити могућности за ангажовање већег броја судијских помоћника и другог судског особља, обзиром на и даље актуелну забрану запошљавања у судовима. Највеће реално повећање нових предмета односи се на предмете заштите права на суђење у разумном року, будући да је у првом полугођу године већ примљено више предмета него у целој години. Највећи број ових предмета односи се на извршење правоснажних судских одлука, у којима је извршење принудне наплате потраживања из радног односа, било прекинуто императивним нормама Закона о приватизацији, на које законско решење судови нису утицали, а у којима се због инсолвентности дужника у реструктурирању ради приватизације, обавеза преваљује на државу (Качапор против Србије, Влаховић против Србије...). Износи који се исплаћују странкама уместо ових инсолвентних дужника, који су у друштвеној својини и чију приватизацију контролише држава, знатно оптерећују буџет, па се не може прихватити критика изречена у јавности - да је буџет оптерећен само због лошег и неажурног рада судова. 8

13 Број судија у материји Нерешено на почетку примљено у раду решено Нерешено на крају извештајног периода ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Редни број Суд 1 Врховни касациони суд Апелациони судови Виши судови Основни судови УКУПНО Управни суд Привредни апелациони суд Привредни судови Прекршајни апелациони суд Прекршајни судови Табела 5 УКУПНО УКУПНО Графикон 4 Прр Прр 1 примљено решено Нерешено на крају 9

14 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ Упоредни показатељи за период године указују на знатно смањење броја нерешених предмета у свим судовима у Републици Србији тако да је у односу на годину на крају године било нерешених предмета мање (било је нерешених предмета, а година је завршена са нерешених предмета). ПРИКАЗ БРОЈА НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У СУДОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УКУПНО НА НИВОУ СРБИЈЕ - СВИ ПРЕДМЕТИ УКУПНО НА НИВОУ СРБИЈЕ - БЕЗ ИЗВРШЕЊА * Код oсновних судова су узети у обзир материје И, Ив, а код привредних судова сва извршења Табела ПРИКАЗ БРОЈА НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У СУДОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УКУПНО СА ИЗВРШЕЊИМА: УКУПНО БЕЗ ИЗВРШЕЊА: Графикон 5 10

15 ПРИКАЗ БРОЈА НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У СУДОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УКУПНО НА НИВОУ СРБИЈЕ - СВИ ПРЕДМЕТИ УКУПНО НА НИВОУ СРБИЈЕ - БЕЗ ИЗВРШЕЊА Основни судови- И+ИВ Привредни судови - сва извршења Табела 7 На крају првог полугођа године, број укупно нерешених предмета, у свим материјама, мањи је у односу на исти период прошле године, али је не рачунајући предмете извршења, у судећим материјама број нерешених предмета нешто већи, што је последица знатног повећања прилива нових предмета и смањеног броја изабраних судија у судском систему. У основним и привредним судовима, на крају првог полугођа, смањен је број извршних предмета, али је неопходно хитно предузети додатне појединачне мере ради смањења броја старих извршних предмета, да би се остварили циљеви из стратешких докумената Врховног касационог суда. 11

16 V ОДНОС НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА, ПРИМЉЕНИХ, РЕШЕНИХ И НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ПО ВРСТИ СУДА НА ДАН ГОДИНЕ Врховни касациони суд Нерешено на почетку примљено решено Нерешено на крају Управни суд Привредни апелациони суд Прекршајни апелациони суд Нерешено на почетку примљено решено Нерешено на крају 0 Нерешено на почетку примљено решено Нерешено на крају 0 Нерешено на почетку примљено решено Нерешено на крају Апелациони судови Виши судови Основни судови Нерешено на почетку примљено решено Нерешено на крају 0 Нерешено на почетку примљено решено Нерешено на крају 0 Нерешено на почетку примљено решено Нерешено на крају Привредни судови Прекршајни судови Нерешено на почетку примљено решено Нерешено на крају Нерешено на почетку примљено решено Нерешено на крају Графикон 6 12

17 VI СТАРИ ПРЕДМЕТИ Измењеним Јединственим програмом за решавање старих предмета Врховног касационог суда од године, чије је временско важење продужено до године, предвиђене су системске, опште, посебне и појединачне мере за решавање свих старих предмета, које треба да предузимају Врховни касациони суд, Високи савет судства и Министарство правде да би се решили заостали стари предмети у судовима у Републици Србији. Утврђени су и посебни циљеви које треба остварити до године у решавању старих предмета по материјама, а нарочито решавање свих заосталих старих предмета који се по закону сматрају нарочито хитним, што се пре свега односи на породичне спорове. Спроводећи мере из овог стратешког документа Врховни касациони суд у својим извештајима приказује број нерешених старих предмета, у којима поступак траје дуже од две године рачунајући од дана подношења иницијалног акта, почев од године па до краја актуелног извештајног периода. На крају године било је нерешених старих предмета у свим судовима у Републици, а на крају првог полугођа 2018.године остало је нерешено старих предмета или мање. Мањи је и број нерешених старих предмета у судећим материјама не рачунајући извршне предмете ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕШЕНИМ СТАРИМ ПРЕДМЕТИМА НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА УКУПНО НА НИВОУ СРБИЈЕ - СВИ ПРЕДМЕТИ *УКУПНО НА НИВОУ СРБИЈЕ - БЕЗ ИЗВРШЕЊА * Привредни судови (Сва извршења) * Основни судови (И, Ив) * Код oсновних судова су узети у обзир материје И, Ив, а код привредних судова сва извршења * Искључени су предмети разумног рока код виших судова за и годину Табела 8 13

18 НЕРЕШЕНИ СТАРИ ПРЕДМЕТИ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА НА НИВОУ СРБИЈЕ УКУПНО БЕЗ ИЗВРШЕЊА: УКУПНО СА ИЗВРШЕЊИМА: Графикон 7 Упоређујући прво полугође ове године са првим полугођем прошле године видљиво је повећање броја нерешених старих предмета у судећим материјама, али је то последица енормно повећаног прилива почев од године, који није могао бити савладан у наредном периоду, јер је тенденција раста прилива настављена, па су судије морале решавати и приоритетне и хитне нове предмете, а не само посветити пажњу решавању заосталих старих предмета. ПРИКАЗ БРОЈА НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА У СУДОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УКУПНО СА ИЗВРШЕЊИМА: УКУПНО БЕЗ ИЗВРШЕЊА: Графикон

19 VII РЕШЕНИ СТАРИ ПРЕДМЕТИ У периоду јануар - јуни године решено је укупно предмета у свим судовима у Републици, од чега је старих предмета, рачунајући њихово трајање преко две године од дана подношења иницијалног акта, што је више него у истом периоду прошле године. ПРИКАЗ БРОЈА РЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА У СУДОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА УКУПНО НА НИВОУ СРБИЈЕ - СВИ ПРЕДМЕТИ УКУПНО НА НИВОУ СРБИЈЕ - БЕЗ ИЗВРШЕЊА Основни судови- И+ИВ Привредни судови - сва извршења Табела 9 Према броју решених старих предмета у првом полугођу године може се очекивати да број решених старих предмета на крају године буде на нивоу прошлогодишњег, под условом да буду попуњена упражњена судијска места у првостепеним судовима. У супротном, судије које врше своју функцију не могу неутралисати енорман прилив, решавати заостале старе предмете како је планирано и надоместити недостатак од 412 судија у судском систему Републике ПРИКАЗ БРОЈА РЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА У СУДОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УКУПНО СА ИЗВРШЕЊИМА: УКУПНО БЕЗ ИЗВРШЕЊА: Графикон 9 15

20 Број судија УКУПНО У РАДУ (укупно нерешено на почетку + укупно примљено) УКУПНО НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА на дан ОД 2 ДО 3 ОД 3 ДО 5 ОД 5 ДО 10 ПРЕКО 10 % СТАРИХ ПРЕДМЕТА У ОДНОСУ НА УКУПНО У РАДУ ПРОСЕЧНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА ОСТАЛО У РАДУ ПО СУДИЈИ Број судија УКУПНО У РАДУ (укупно нерешено на почетку + укупно примљено) УКУПНО НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА на дан ОД 2 ДО 3 ОД 3 ДО 5 ОД 5 ДО 10 ПРЕКО 10 % СТАРИХ ПРЕДМЕТА У ОДНОСУ НА УКУПНО У РАДУ ПРОСЕЧНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА ОСТАЛО У РАДУ ПО СУДИЈИ Број судија УКУПНО У РАДУ (укупно нерешено на почетку + укупно примљено) УКУПНО НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА ЧИЈЕ ЈЕ ТРАЈАЊЕ ПОСТУПКА ОД ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА ПРЕКО 24 МЕСЕЦИ на дан ОД 2 ДО 3 ОД 3 ДО 5 ОД 5 ДО 10 ПРЕКО 10 % СТАРИХ ПРЕДМЕТА У ОДНОСУ НА УКУПНО У РАДУ ПРОСЕЧНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА ОСТАЛО У РАДУ ПО СУДИЈИ VIII СТРУКТУРА НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА НА ДАН ГОДИНЕ ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕШЕНИМ СТАРИМ ПРЕДМЕТИМА НА ДАН ГОДИНЕ ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА - СВЕ МАТЕРИЈЕ ДУЖИНА ТРАЈАЊА НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА Редни број Назив суда 1 Врховни касациони суд ,16 140,50 ДУЖИНА ТРАЈАЊА НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА Редни број Назив суда 1 Апелациони судови ,75 50,65 2 Виши судови ,56 105,52 3 Основни судови ,77 597,39 УКУПНО: ,23 440,57 ДУЖИНА ТРАЈАЊА НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА Редни број Назив суда 1 Управни суд ,36 109,22 2 Привредни апелациони суд ,37 106,88 3 Привредни судови ,79 176,40 УКУПНО: ,33 153,63 Табела 10 16

21 УКУПНО У РАДУ (укупно нерешено на почетку + укупно примљено) УКУПНО НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА на дан ОД 2 ДО 3 ОД 3 ДО 5 ОД 5 ДО 10 ПРЕКО 10 % СТАРИХ ПРЕДМЕТА У ОДНОСУ НА УКУПНО У РАДУ ПРОСЕЧНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА ОСТАЛО У РАДУ ПО СУДИЈИ УКУПНО У РАДУ (укупно нерешено на почетку + укупно примљено) УКУПНО НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА на дан ОД 2 ДО 3 ОД 3 ДО 5 ОД 5 ДО 10 ПРЕКО 10 % СТАРИХ ПРЕДМЕТА У ОДНОСУ НА УКУПНО У РАДУ ПРОСЕЧНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА ОСТАЛО У РАДУ ПО СУДИЈИ IX СТРУКТУРА НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА ПО ВРСТИ СУДА И СУДЕЋИМ МАТЕРИЈАМА ВИШИ СУДОВИ ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕШЕНИМ СТАРИМ ПРЕДМЕТИМА НА ДАН ГОДИНЕ - ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА Редни број Материја Број судија 1 П ,53 18,78 2 П ,84 3,95 3 П ,42 0,47 4 ГЖ ,66 138,11 5 ГЖ ,87 5,10 6 ГЖ ,57 0,55 7 К ,35 13,04 8 КЖ ,25 2,61 9 КИМ ,46 0,35 10 КМ ,09 0,05 УКУПНО ЗА ПРЕТЕЖНО СУДЕЋЕ МАТЕРИЈЕ ,12 80,61 УКУПНО ЗА СВЕ МАТЕРИЈЕ ,96 77,37 Табела 11 ВИШИ СУДОВИ ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕШЕНИМ СТАРИМ ПРЕДМЕТИМА НА ДАН ГОДИНЕ - ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА Редни број Материја Број судија 1 П ,17 17,49 2 П ,82 3,12 3 П ,47 0,49 4 ГЖ ,12 212,81 5 ГЖ ,84 6,13 6 ГЖ ,67 0,57 7 К ,30 13,08 8 КЖ ,00 3,95 9 КИМ ,34 0,18 10 КМ ,16 0,05 УКУПНО ЗА ПРЕТЕЖНО СУДЕЋЕ МАТЕРИЈЕ ,33 113,46 УКУПНО ЗА СВЕ МАТЕРИЈЕ ,56 105,52 Табела 12 17

22 УКУПНО У РАДУ (укупно нерешено на почетку + укупно примљено) УКУПНО НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА на дан ОД 2 ДО 3 ОД 3 ДО 5 ОД 5 ДО 10 ПРЕКО 10 % СТАРИХ ПРЕДМЕТА У ОДНОСУ НА УКУПНО У РАДУ ПРОСЕЧНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА ОСТАЛО У РАДУ ПО СУДИЈИ УКУПНО У РАДУ (укупно нерешено на почетку + укупно примљено) УКУПНО НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА на дан ОД 2 ДО 3 ОД 3 ДО 5 ОД 5 ДО 10 ПРЕКО 10 % СТАРИХ ПРЕДМЕТА У ОДНОСУ НА УКУПНО У РАДУ ПРОСЕЧНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА ОСТАЛО У РАДУ ПО СУДИЈИ ОСНОВНИ СУДОВИ ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕШЕНИМ СТАРИМ ПРЕДМЕТИМА НА ДАН ГОДИНЕ - ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА Редни број Материја Број судија 1 П ,33 55,84 2 П ,63 24,80 3 П ,22 2,32 4 К ,90 17,91 УКУПНО ОД ,52 46,93 5 Ив , ,74 6 И ,72 512,55 УКУПНО ОД 5-6 СВА ИЗВРШЕЊА , , , ,27 УКУПНО ЗА СВЕ МАТЕРИЈЕ ,38 616,34 Табела 13 ОСНОВНИ СУДОВИ ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕШЕНИМ СТАРИМ ПРЕДМЕТИМА НА ДАН ГОДИНЕ - ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА Редни број Материја Број судија 1 П ,78 62,47 2 П ,54 24,33 3 П ,77 2,05 4 П2н ,00 0,00 5 К ,79 16,41 6 Кн ,16 0,03 УКУПНО ОД ,47 49,55 7 Ив , ,71 8 И ,03 486,22 УКУПНО ОД 7-8 СВА ИЗВРШЕЊА УКУПНО ЗА СВЕ МАТЕРИЈЕ , , , , ,77 597,39 Табела 14 18

23 ПРИКАЗ НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА У КРИВИЧНОЈ МАТЕРИЈИ У ПРВОМ СТЕПЕНУ КРИВИЧНА МАТЕРИЈА МАТЕРИЈЕ Број судија Број предмета Број судија Број предмета Виши судови К Основни судови К Табела 15 УКУПНО: ПРИКАЗ НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА У ГРАЂАНСКОЈ МАТЕРИЈИ У ПРВОМ СТЕПЕНУ ГРАЂАНСКА МАТЕРИЈА МАТЕРИЈЕ Број судија Број предмета Број судија Број предмета П Виши судови П П УКУПНО: П Основни судови П П УКУПНО: П УКУПНО ОС+ВС: П П УКУПНО П+П1+П2 (ОС+ВС): Табела 16 19

24 ПРИКАЗ СТАРИХ НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА У КРИВИЧНОЈ МАТЕРИЈИ ПРВИ СТЕПЕН (К) Виши судови Графикон ПРИКАЗ СТАРИХ НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА У ГРАЂАНСКОЈ МАТЕРИЈИ ПРВИ СТЕПЕН (П,П1,П2) Виши судови Графикон 11 20

25 ПРИКАЗ СТАРИХ НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА У КРИВИЧНОЈ МАТЕРИЈИ ПРВИ СТЕПЕН (К) Основни судови Графикон ПРИКАЗ СТАРИХ НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА У ГРАЂАНСКОЈ МАТЕРИЈИ ПРВИ СТЕПЕН (П,П1,П2) Основни судови Графикон 13 21

26 УКУПНО У РАДУ (укупно нерешено на почетку + укупно примљено) УКУПНО НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА на дан ДО 3 3 ДО 5 5 ДО 10 ПРЕКО 10 % СТАРИХ ПРЕДМЕТА У ОДНОСУ НА УКУПНО У РАДУ ПРОСЕЧНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА ПО СУДИЈИ ПРИВРЕДНИ СУДОВИ ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕШЕНИМ СТАРИМ ПРЕДМЕТИМА НА ДАН ГОДИНЕ - ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА Редни број Материја Број судија 1. Привредни преступи ,63 3,96 2. Стечај ,85 25,72 а И ,89 134,93 б Ив ,01 610,39 в (а+б) ,21 660,59 г Остала извршења ,58 1,66 3. Сва извршења (в+г) ,26 272,63 4. Платни налог ,00 0,00 5. Парница ,00 23,26 6. Ванпарнични ,51 0,35 7. Разумни рок ,00 0,00 УКУПНО ОД ,79 176,40 Табела 17 ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕШЕНИМ СТАРИМ ПРЕДМЕТИМА НА ДАН ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА Редни број 1 01-Јавни ред и мир Саобраћај Јавна безбедност 4 04-Привреда 5 05-Финансије и царине 6 7 Табела 18 Материја Нерешени предмети на дан Класификација Уписник нерешено Нерешени стари предмети према датуму иницијалног акта ПР Образовање, наука, култура и информисање 08-Здравствена и социјална заштита, здравствено осигурање и заштита животне средине УКУПНО ПРн 38 ПРМ ПРМн ПР ПРМ ПР ПРМ 916 ПР ПРМ 20 ПР ПРМ 11 2 ПР ПРМ 8 ПР ПРМ 3 0 ПР ПРн 38 0 ПРМ ПРМн

27 Укупан број решених предмета у Решење о обустави због застарелости Одбијајућа/ преиначена пресуда због застарелости застарело Укупан број решених предмета Решење о обустави због застарелости Одбијајућа/ преиначена пресуда због застарелости застарело ЗАСТАРЕЛИ ПРЕДМЕТИ Прекршајни судови Графикон ЗАСТАРЕЛОСТ Редн и број Суд 1 Апелациони судови Виши судови Основни судови Привредни апелациони суд Привредни судови Прекршајни апелациони суд Прекршајни судови Табела 19 УКУПНО

28 УКУПНО У РАДУ (укупно нерешено на почетку + укупно примљено) УКУПНО НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА на дан ОД 2 ДО 3 ОД 3 ДО 5 ОД 5 ДО 10 ПРЕКО 10 % СТАРИХ ПРЕДМЕТА У ОДНОСУ НА УКУПНО У РАДУ ПРОСЕЧНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА ПО СУДИЈИ УПРАВНИ СУД ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕШЕНИМ СТАРИМ ПРЕДМЕТИМА НА ДАН ГОДИНЕ - ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА ДУЖИНА ТРАЈАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА Редни број Материја Број судија 1 У ,62 107,16 2 УР ,66 0,33 3 УИ ,56 0,89 4 УО УВ ,68 0,29 6 УП ,44 0,82 УКУПНО ОД УВП I 8 УВП II 9 УЖ УИП 11 У-уз 8 9 УКУПНО ОД ,45 109, Р4 у УКУПНО ОД 1-12 Табела ,36 109,22 24

29 X НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ СТАРИЈИ ОД 1О ГОДИНА НА ДАН ГОДИНЕ У ВИШИМ И ОСНОВНИМ СУДОВИМА РБ Назив суда П П1 П2 К Све материје АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ 1 Виши суд у Београду Виши суд у Ваљеву Виши суд у Панчеву 2 4 Виши суд у Смедереву Први oсновни суд у Београду Други основни суд у Београду Трећи основни суд у Београду Основни суд у Ваљеву Основни суд у Великој Плани Основни суд у Вршцу Основни суд у Лазаревцу Основни суд у Мионици Основни суд у Младеновцу Основни суд у Обреновцу Основни суд у Панчеву Основни суд у Смедереву Основни суд у Убу 3 15 ВИШИ И ОСНОВНИ - УКУПНО АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 1 Виши суд у Новом Пазару Виши суд у Крагујевцу Виши суд у Јагодини Виши суд у Краљеву 2 5 Виши суд у Крушевцу 10 6 Виши суд у Пожаревцу 3 7 Виши суд у Ужицу 4 8 Виши суд у Чачку Основни суд у Аранђеловцу Основни суд у Брусу Основни суд у Великом Градишту Основни суд у Горњем Милановцу

30 13 Основни суд у Деспотовцу Основни суд у Ивањици Основни суд у Јагодини Основни суд у Крагујевцу Основни суд у Краљеву Основни суд у Крушевцу Основни суд у Новом Пазару Основни суд у Параћину Основни суд у Петровцу на Млави Основни суд у Пожаревцу Основни суд у Пожеги 24 Основни суд у Прибоју Основни суд у Пријепољу Основни суд у Рашкој Основни суд у Сјеници Основни суд у Трстенику Основни суд у Ужицу Основни суд у Чачку ВИШИ И ОСНОВНИ - УКУПНО АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 1 Виши суд у Врању 50 2 Виши суд у Зајечару 10 3 Виши суд у Лесковцу 3 4 Виши суд у Неготину 5 Виши суд у Нишу Виши суд у Пироту 7 Виши суд у Прокупљу 8 Основни суд у Алексинцу Основни суд у Бору Основни суд у Бујановцу Основни суд у Врању Основни суд у Димитровграду 13 Основни суд у Зајечару Основни суд у Књажевцу 1 15 Основни суд у Куршумлији Основни суд у Лебану Основни суд у Лесковцу

31 18 Основни суд у Мајданпеку 19 Основни суд у Неготину Основни суд у Нишу Основни суд у Пироту Основни суд у Прокупљу Основни суд у Сурдулици ВИШИ И ОСНОВНИ - УКУПНО АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ 1 Виши суд у Зрењанину 5 2 Виши суд у Новом Саду Виши суд у Сомбору 5 4 Виши суд у Сремској Митровици Виши суд у Суботици 2 6 Виши суд у Шапцу Основни суд у Бачкој Паланци Основни суд у Бечеју Основни суд у Врбасу Основни суд у Зрењанину Основни суд у Кикинди Основни суд у Лозници Основни суд у Новом Саду Основни суд у Руми Основни суд у Сенти 16 Основни суд у Сомбору Основни суд у Сремској Митровици Основни суд у Старој Пазови Основни суд у Суботици Основни суд у Шапцу Основни суд у Шиду 2 ВИШИ И ОСНОВНИ - УКУПНО Табела 21 27

32 ХI СТАРИ ПРЕДМЕТИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У ОСНОВНИМ СУДОВИМА НА ДАН ГОДИНЕ Број нерешених старих предмета у судећим материјама у основним судовима у односу на укупан број нерешених предмета у тим судовима представља 23,49%, а у односу на укупан број предмета у раду у овом периоду број старих предмета био је 13,65%. Редни број Материја Бр. судија Остало нерешено на дан ОСНОВНИ СУДОВИ Нерешени стари предмети на дан у раду % старих предмета у односу на број нерешених предмета на дан % старих предмета у односу на укупно у раду на дан Остало нерешено старих предмета по судији на дан П ,35 16,78 62,47 2 П ,81 11,53 24,32 3 П ,17 1,77 2,05 4 К + Кн ,84 10,02 16,43 УКУПНО ОД ,49 13,65 49,55 5 И, Ив ,93 81, ,14 Табела 22 УКУПНО ЗА СВЕ МАТЕРИЈЕ ,92 45,77 597,39 У основним судовима 955 судија поступало је у судећим материјама, а према наведеним показатељима, сваком од њих остало је просечно нерешено 49,55 старих предмета. Међутим, судије нису равномерно оптерећене, па је и даље највеће оптерећење у београдским судовима, као и у основним судовима у седишту апелационих судова. Проценат нерешених старих предмета од 23,49% у односу на укупан број нерешених предмета у основним судовима је, осим у материји П мањи од 20% (што је као жељени циљ било пројектовано Јединственим Програмом за решавање старих предмета који је временски био орочен на 2018). Међутим сви ови резултати се доводе у питање кад се као стари предмети рачунају и предмети тзв. комуналних извршења ( Ив ), којих је преко , од којих је старијих од 10 година - око Неопходно је, због тога, предузети хитне системске, опште и посебне мере, посебно за београдске основне судове, и годишњим распоредом послова повећати број судија које поступају у извршним одељењима, јер је садашњи број од 198 судија који поступају у извршним предметима - недовољан. Осим тога, потребно је сачинити темељну анализу структуре потраживања и извршних поверилаца за нерешене старе извршне предмете и трошкова спровођења принудне наплате тзв. комуналних потраживања у судском систему извршења, у којима су извршни повериоци јавна предузећа или привредни субјекти које контролише држава, јер су многа од њих багателна у погледу главнице (0,2 динара, 0,34 динара, 3,00 28

33 динара, 100,00 динара, 500,00 динара). Судски систем уопште не би требало да се бави багателним потраживањима, јер се на тај начин смањује ефикасност, а права грађанскоправна заштита обесмишљава и све своди на наплату трошкова поступка. ПРЕДСЕДНИК ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА Драгомир Милојевић 29

34 30

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

И з в е ш т а ј

И з в е ш т а ј ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Шестомесечни извештај о раду судова у Републици Србији за период 1. јануар 30. јун 2010. године Анализом рада Високог савета судства обухваћени су сви судови у Републици Србији за

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У ГОДИНИ Пожега, године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У ГОДИНИ Пожега, године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У 2019. ГОДИНИ Пожега, 29.01.2019. ине 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ Су I-1-3/2019 Дана, 11.01.2019. ине П О Ж Е Г А Председник

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ Су.бр.I-1-7/18 Дана: године Ч А Ч А К ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА Чачак, јануар 2019.

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ Су.бр.I-1-7/18 Дана: године Ч А Ч А К ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА Чачак, јануар 2019. 1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ Су.бр.I-1-7/18 Дана: 31.1.2019. ине Ч А Ч А К ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА Чачак, јануар 2019. 2 На основу Акционог плана за спровођење Националне стратегије

Више

На основу члана 153

На основу члана 153 П Р Е Д Л О Г На основу члана 71. став 1. Закона о судијама ( Службени гласник РС, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17),)

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ С

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ С 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-26/2019-01 Датум 26.06.2019. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 26. јуна 2019.

Више

Република Србија ОСНОВНИ СУД У КУРШУМЛИЈИ Су бр. I-1-1 /2019 Дана године К у р ш у м л и ј а Председник Основног суда у Куршумлији Андреји

Република Србија ОСНОВНИ СУД У КУРШУМЛИЈИ Су бр. I-1-1 /2019 Дана године К у р ш у м л и ј а Председник Основног суда у Куршумлији Андреји Република Србија ОСНОВНИ СУД У КУРШУМЛИЈИ Су бр. I-1-1 /2019 Дана 30.01.2019. године К у р ш у м л и ј а Председник Основног суда у Куршумлији Андрејић Гордана, након разматрања извештаја о раду овог суда

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Више

Република Србија

Република Србија 1 Република Србија ОСНОВНИ СУД У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ I Су - 1 47/19 29.01.2019. године Петровац на Млави Председник Основног суда у Петровцу на Млави Бане Марковић, након разматрања Извештаја о раду овог

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ Су.бр.I-2 19/ године Председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, након р

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ Су.бр.I-2 19/ године Председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, након р РЕПУБЛИКА СРБИЈА АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ Су.бр.I-2 19/17 30.01.2017. године Председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, након разматрања Годишњег извештаја о раду суда за 2017. годину

Више

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ Датум: године Б е о г р а д ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТ

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ Датум: године Б е о г р а д ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТ Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ Датум: 26.02.2015. године Б е о г р а д ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА за 2014. годину Дисциплинском тужиоцу Високог

Више

Република Србија

Република Србија 1 Република Србија ОСНОВНИ СУД У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ I Су - 1 9/18 22.01.2018. године Петровац на Млави Председник Основног суда у Петровцу на Млави Бане Марковић, након разматрања Извештаја о раду овог

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМАН 1. ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 2. ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула 2018. године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: 7-00-00233/2018-01 Високи савет судства Врховни касациони суд Број: 021-05-065/2018-01

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Основни суд у Брусу Су VIII VIII - 6/ године Б р у с На основу чл. 12. Судског пословника ("Сл.гласник РС" бр.110/09,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Основни суд у Брусу Су VIII VIII - 6/ године Б р у с На основу чл. 12. Судског пословника (Сл.гласник РС бр.110/09, РЕПУБЛИКА СРБИЈА Основни суд у Брусу Су VIII VIII - 6/2016 12.01.2016. године Б р у с На основу чл. 12. Судског пословника ("Сл.гласник РС" бр.110/09, 70/11 и 19/12 и 89/2013), а на основу утврђеног броја

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 119/12) i člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS,

Више

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ АНАЛИЗИ ЕФЕКАТА ЗАКОНА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУДСКИМ ТАКСАМА 1) Који су проблеми које закон треба да реши? Закон о пос

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ АНАЛИЗИ ЕФЕКАТА ЗАКОНА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУДСКИМ ТАКСАМА 1) Који су проблеми које закон треба да реши? Закон о пос ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ АНАЛИЗИ ЕФЕКАТА ЗАКОНА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУДСКИМ ТАКСАМА 1) Који су проблеми које закон треба да реши? Закон о посредовању у решавању спорова (у даљем тексту: Закон)

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судија за годину. Пречишћен текст Распореда послова су

Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судија за годину. Пречишћен текст Распореда послова су Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судија за 2017. годину. Пречишћен текст Распореда послова судија за 2017. годину обухвата: 1. Распоред послова

Више

Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судија за годину. Пречишћен текст Распореда послова су

Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судија за годину. Пречишћен текст Распореда послова су Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судија за 2019. годину. Пречишћен текст Распореда послова судија за 2019. годину обухвата: 1. Годишњи распоред

Више

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. КОЛУБАРА ЛА 2003 ЛАЗАРЕВАЦ 04339 17461931 102740163 9827/2012 2. НАПРЕДАК

Више

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05

Више

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: 10.мај године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ С

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: 10.мај године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ С Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-16/2017-01 Датум: 10.мај 2017. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА Одржане 10. маја 2017. године Седница

Више

Библиографске базе података и подаци о фонду

Библиографске базе података и подаци о фонду 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 m 11.431 1.039 0 524 907 5 8.956 48 10.705 289 81

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛН

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛН 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-37/2018-01 Датум: 26.11.2018. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 26. новембра

Више

01konkurs2007

01konkurs2007 На основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији ( Службени гласник број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06 и 85/06), члана 76 Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник број 44/03), Плана

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: 4 0 4-1 -3 3 /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,

Више

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј 1 2 3 4 5 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 2 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 3 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА СЕДАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА СЕДАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-25/2019-01 Датум 18.06.2019. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА СЕДАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 18. јуна 2019.

Више

Microsoft Word _c_izvestaj

Microsoft Word _c_izvestaj И з в е ш т а ј о раду Врховног суда Србије са приказом рада судова опште надлежности за 2008. годину Прегледом рада Врховног суда Србије обухваћени су подаци о извршењу послова у овом суду у 2008. години

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

Microsoft Word - INDEKS REGISTAR PRAVOSUDNE KOMISIJE ćir.doc

Microsoft Word - INDEKS REGISTAR PRAVOSUDNE KOMISIJE ćir.doc Bosna i Hercegovina Brčko distrikt Bosne i Hercegovine PRAVOSUDNA KOMISIJA Босна и Херцеговина Брчко дистрикт Босне и Херцеговине ПРАВОСУДНА КОМИСИЈА Trg pravde 10, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine;

Више

П Р Е Д Л ОГ На основу члана 147. став 1. Устава Републике Србије ( Службени гласник РС, број 98/06) и члана 51. став 1. Закона о судијама ( Службени

П Р Е Д Л ОГ На основу члана 147. став 1. Устава Републике Србије ( Службени гласник РС, број 98/06) и члана 51. став 1. Закона о судијама ( Службени П Р Е Д Л ОГ На основу члана 147. став 1. Устава Републике Србије ( Службени гласник РС, број 98/06) и члана 51. став 1. Закона о судијама ( Службени гласник РС, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12,

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 24.780 468 106 156 802 12 23.236 59 15.970 1.232 211 1.162.765 15.173 0 1.406.288 4.959 32.517 1.348.259 m 13.208 466 0 156 781 12 11.793 47 13.119 366 122

Више

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kragujevac ELEKTRO-ŠUMADIJA Miodraga Vlajića Šuke b.b. Kragujevac

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 28.939 159 49 114 833 7 27.777 56 8.022 999 152 1.138.250 12.471 0 1.366.605 4.976 29.473 1.312.163 m 14.423 157 0 114 821 7 13.324 45 7.019 331 76 831.004

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 31.090 0 61 0 402 3 30.624 56 43 500 181 1.109.523 15.844 0 1.325.401 4.987 26.930 1.278.574 m 13.009 0 0 0 375 3 12.631 45 39 319 111 816.666 12.781 0 998.769

Више

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ СУДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Судијски дани Теме: -Правосуђе данас -Закони и њихова примена -Актуелна спорна

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ СУДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Судијски дани Теме: -Правосуђе данас -Закони и њихова примена -Актуелна спорна ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ СУДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Судијски дани - 2015 Теме: -Правосуђе данас -Закони и њихова примена -Актуелна спорна питања у судској пракси ВРЊАЧКА БАЊА 14-17. ОКТОБАР

Више

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству ( Службени гласник РС, број 18/10), в.д. директора

Више

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020 ПОЧЕТНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2019/2020 ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 1.МЛС 1. БОРАЦ ЧАЧАК 06012 07238886 101290857 501/2011 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EPIDEMIJA MALIH BOGINJA U REPUBLICI SRBIJI 2017/18 GODINE Prof.dr. Vladimir Petrović Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za epidemiologiju Institut za javno zdravlje Vojvodine Uvod Nakon

Више

Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судијских помоћника у Врховном касационом суду за годи

Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судијских помоћника у Врховном касационом суду за годи Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судијских помоћника у Врховном касационом суду за 2019. годину. Пречишћен текст Годишњег распореда послова судијских

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

Plan rješavanja starih predmeta prema starosti inicijalnog akta,Opcinski sud Travnik

Plan rješavanja starih predmeta prema starosti inicijalnog akta,Opcinski sud Travnik OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU Broj : 051-0-Su-11-000-144, 09.02.2011. godine PLAN RJEŠAVANJA STARIH PREDMETA PREMA STAROSTI INICIJALNOG AKTA UVOD: Uzroci koji su doveli do velikog broja neriješenih predmeta

Више

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн ~4~ { 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/63-2018 (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01 ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На основу а' ~0822 кона о јавним набавкама ( Службени гласник

Више

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС 2017/2018 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. СЛОБОДА УЖИЦЕ 06492 17584499 103582377 13758/2012 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР 06430 06985882 100768909 18725/12 3. МЛАДОСТ СП

Више

Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈОВАНОВИЋ против СРБИЈЕ (Представке бр /13 и 21907/13) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. јул годи

Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈОВАНОВИЋ против СРБИЈЕ (Представке бр /13 и 21907/13) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. јул годи Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈОВАНОВИЋ против СРБИЈЕ (Представке бр. 21497/13 и 21907/13) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. јул 2016. године Ова пресуда је правоснажна, али може бити предмет

Више

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S.

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. ARANĐELOVAC 1 Zanatlijska br. 1 Aranđelovac B.S. ARILJE Stevana Čolovića 21 Arilje B.S.

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/66-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/ -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 1 КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ

Више

Република Србија ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ Број Су I-2-3/14 Дана: Б е ч е ј На основу члана 34. Закона о уређењу судова ( Службени гласник РС б

Република Србија ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ Број Су I-2-3/14 Дана: Б е ч е ј На основу члана 34. Закона о уређењу судова ( Службени гласник РС б Република Србија ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ Број Су I-2-3/14 Дана: 24.11.2014. Б е ч е ј На основу члана 34. Закона о уређењу судова ( Службени гласник РС бр. 116/2008,104/2009, 101/2009, 101/2010, 31/2011 др.

Више

Microsoft Word - ??????? ???????? ?????? ???????? 2..doc

Microsoft Word - ??????? ???????? ?????? ???????? 2..doc РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ Број Су-I-1-1/2019 Дана:29.1.2019.ине П Р И Ј Е П О Љ Е Председник Основног суда у Пријепољу, Милета Безаревић, након разматрања Извештаја о раду овог суда за 2018.ину,

Више

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA (Sl. glasnik RS, br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska područja: 1) Ribarsko područje "Južna Morava 1" Ribarsko

Више

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Дана: године Б е о г р а д Високи савет судства, у поступку преиспитивања

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Дана: године Б е о г р а д Високи савет судства, у поступку преиспитивања Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 010-01-00025/2011-01 Дана: 22.07.2011.године Б е о г р а д Високи савет судства, у поступку преиспитивања одлуке првог састава Високог савета судства о престанку

Више

Високи савет судства на седници одржаној 26. новембра године, по огласу објављеном у,,службеном гласнику РС, број 14/18 од 23. фебруара го

Високи савет судства на седници одржаној 26. новембра године, по огласу објављеном у,,службеном гласнику РС, број 14/18 од 23. фебруара го Високи савет судства на седници одржаној 26. новембра 2018. године, по огласу објављеном у,,службеном гласнику РС, број 14/18 од 23. фебруара 2018. године донео је I Основни суд у Аранђеловцу: 1. Весна

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Кзз 1093/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Кзз 1093/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 26.01.2016. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгише Ђорђевића, председника већа, Зорана Таталовића, Радмиле

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 32. 2018/2019. 22. април 2019. НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 146 ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) ЈЕДИНСТВО (СП) Termin: 30.04. 18,00 Hala: Хала спортова I судија: II судија: Делегат 345 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ВОЈВОДИНА

Више

Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А

Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан 31.12.2015. године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А С Т Р У К Т У Р А Прилог 1. НИЖА КВ СРЕДЊА ВКВ ВИША

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 33. 2018/2019. 06. мај 2019. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА Четврте утакмице Полуфинала плеј оф-а и прве утакмице Финала плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлиге за сениорке и сениоре

Више

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и члана 72. ст. 2. и 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, број 44/10), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4. Статута

Више

Microsoft Word - ?????? ? ????????? ?? doc

Microsoft Word - ?????? ? ????????? ?? doc ОКРУЖНИ СУД У ДОБОЈУ Број: 013-0-Су-15-000 023 Добој, 26. јануар 2015. године На основу члана 48. Закона о судовима Републике Српске, члана 8. тачка г) и и) Правилника о унутрашњем судском пословању (''Службени

Више

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: 30. март године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВ

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: 30. март године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВ Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-13/2017-01 Датум: 30. март 2017. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 30. марта 2017. године Седница

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 24.584 268 274 152 610 37 23.243 57 14.966 985 208 1.187.126 14.575 0 1.445.162 4.918 31.911 1.383.337 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 64.704

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 31. 2018/2019. 15. април 2019. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 2018/2019 ТЕРМИН 2 0 1 9 ЛИГА 06., 09., 12. (15., 18.) IV 07., 10., 13. (16., 19.) IV 21., 24., 27. (30., IV, 02. V) 22., 25., 29.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ Посл.бр. Су I-1-1/19 Дана: године Б Е Ч Е Ј Председник Основног суда у Бечеју, Горан Љ.Чимбуровић, н

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ Посл.бр. Су I-1-1/19 Дана: године Б Е Ч Е Ј Председник Основног суда у Бечеју, Горан Љ.Чимбуровић, н РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ Посл.бр. Су I-1-1/19 Дана: 18.01.2019. године Б Е Ч Е Ј Председник Основног суда у Бечеју, Горан Љ.Чимбуровић, након разматрања извештаја о раду овог суда за 2018.

Више

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište,

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, Srebrno Jezero 13-15. oktobar 2011. PROGRAM konferencije

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска Београд број: ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска Београд број: ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/50-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 11000 број: 12.01.- 41 ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5?- G~ На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени

Више

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE 12.1.2019 MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 12.1.2019 JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 26.1.2019 BOGATIĆ KD MAČVA

Више

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко

Више

ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група гра

ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група гра ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група грађана које су: 1) самостално или у коалицијама учествовале

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2025. ГОДИНЕ којим се

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Кзз 786/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија:

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Кзз 786/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 26.01.2016. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгише Ђорђевића, председника већа, Зорана Таталовића, Радмиле

Више

Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s

Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula 2019. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: /~о (' -ћ Датум: На основу члана 1

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: /~о (' -ћ Датум: На основу члана 1 1 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/68-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/~о (' -ћ Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11,80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више