СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ"

Транскрипт

1 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 19 Жабаљ, Година 44 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ На основу члана 43. и 63. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/2010, 101/11, 93/12,62/2013,63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 39. став 1.тачка 2. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/2012), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине на 26. седници одржаној године, донела је О Д Л У К У О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. У Одлуци о буџету општине Жабаљ за годину ( Службени лист општине Жабаљ број 24/2014 и 9/2015), члан 2. се мења и гласи: Буџет општине Жабаљ за годину састоји се од: Члан 2. A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ДИНАРИМА 1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине и пренета средства из претходних година (7+8+3) , ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (7) , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (8) 0, ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ ,99 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5+6) , ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4) , ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5) , ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ДУГА (61) ,00

2 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 2 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5) ,99 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)+(92-62) ,99 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Неутрошена средства из претходне године ,99 Издаци за отплату главнице (категорија 61) ,00 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ,99 Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и примања: У динарима Економска Опис класификациј а Буџет за годину УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , Порески приходи , Порез на доходак грађана , Порез на имовину , Порез на наслеђе и поклон , Порез на пренос апсолутних права ,00 2. Непорески приходи , Порез на добра и услуте , Други порези ,00 3. Донације и трансфери ,60 Текуће донације и трансфери 732 0,00 Tрансфери од других нивоа власти ,60 4. Приходи настали употребом јавних средстава ,00 Приходи од имовине ,00 Приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника ,00 Новчане казне и одузета имовинска корист ,00 5. Остали непорески приходи ,00 Мешовити и неодређени приходи ,00

3 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 3 Меморандумске ставке за рефундацију расхода ,00 7. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,99 Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака: У динарима УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ,00 Текући расходи: ,85 1. Расходи за запослене ,00 - Плате и додаци запослених ,00 - Социјални доприноси на терет послодавца ,00 - Накнаде у натури ,00 - Социјална давања запосленима ,00 - Накнаде трошкова за запослене ,00 - Награде запосленима и остали посебни расходи ,00 2. Коришћење услуга и роба ,63 - Стални трошкови ,00 - Трошкови путовања ,00 - Услуге по уговору ,99 - Специјализоване услуге ,64 - Текуће поправке и одржавања ,00 - Материјал ,00 3. Употреба основних средстава ,00 - Употреба основних средстава ,00 4. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања ,00 - Отплата домаћих камата ,00 - Пратећи трошкови задуживања ,00 5. Субвенције ,00 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,00 - Субвенције приватним предузећима 454 0,00 6. Дотације и трансфери ,23 - Трансфери осталим нивоима власти ,23 - Дотације организ. обавезног соц. осигурања ,00 - Остале дотације и трансфери ,00 7. Социјално осигурање и социјална заштита ,34 - Накнада за социјалну заштиту из буџета ,34

4 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 4 8. Остали расходи ,65 - Дотације невладиним организацијама ,42 - Порези обавезне таксе и казне ,23 - Новчане казне и пенали по решењу судова ,00 - Накнада штете од елементарних непогода ,00 - Накнада штете за повреде ,00 9. Резерве ,00 - Средства резерве ,00 Издаци за нефинансијску имовину , Основна средства ,47 - Зграде и грађевински објекти ,60 - Машине и опрема ,87 - Нематеријална имовина , Природна имовина ,68 - Земљиште ,68 - Шуме и воде , Отплата главнице ,00 - Отплата главнице ,00 Набавка дом. фин. имовине 62 0,00 Набавка фин. имовине 621 0,00 Члан 3. мења се и гласи: Члан 2. Буџет за годину састоји се од: - прихода и примања у износу од ,00 динара; - расхода и издатака у износу од ,00 динара; - буџетског дефицита у износу од ,99 динара. Укупна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од ,99 динара, и средства за отплату дуга у износу од ,00 динара обезбедиће се из неутрошених средстава из предходних година у износу од ,99 динара. Члан 3. У члану 4. став 1. број : ,00 замењује се бројем: ,00 У члану 6. мења се и гласи: Члан 4.

5 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 5 Члан 6. Издаци за капиталне пројекте планирани за буџетску годину, исказани су у Табели број 3: Укупно сви пројекти (колоне 5+6+7): ,58 Р.б р Назив капиталног пројекта 1 Просторни план и План генералне регулације насељеног места Жабаљ Просторни план општине 2 Жабаљ и извештај о стратешкој процени утицаја ППО Жабаљ на животну средину 3 План детаљне регулације ради обезбеђивање прикључака инфраструктуре- ради реализације пројекта 4 Пројекат саобраћајница и оптичке телекомуникационе мреже за урбане целине Година почетка финансир ања пројекта Година заврше тка финанс ирања пројект а Укупна вредност пројекта Корисник Извор финан с Пројекат метадологије за израду ГИС Скупштина општине Скупштина општине Скупштина општине Председник општине Председник општине Конто из Одлуке Пројекат видео-надзора, Wifi ( раскрснице, установе) Председник општине Куповина зграде биоскопа Председник општине Изградња потисног гравитационог цевовода употребљених вода до ППОВ у Ђурђеву Изградња канализационе мреже у општини Жабаљпрва фаза- завршетак радова Проширење туристичкорекреативног комплекса-голф Центар , , , , Председник општине Председник општине Председник општине Изградња фонтане 12 Измуљане реке Јегричке у к.о. Жабаљ 13 Радови везани за Спортску халу 14 Реконструкција санација водоводне мреже на територији општине Жабаљ 15 Субвенција набавке опреме 16 Изградња коловоза ул. Болничка и Танаска Рајића у Чуругу 17 Уређење паркиралишта 18 Изградња тротоара од Трга Св. Саве до Водовода Жабаљ Председник општине Месна Заједница Жабаљ Месна заједница Жабаљ ЈКП Водовод ЈКП Водовод ЈП Развој ЈП Развој ЈП Развој

6 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 6 19 Изградња атмосферске канализације ул. Кратка Жабаљ 20 Наводњавање пољопривреног земљишта 21 Уређење атарских путева 22 Кречење унутрашњих зидова у објекту ПУ Детињство у Ђурђево 23 Кречење објекта ПУ Детињство у Жабаљ 24 Изградња хидрантске мреже у објекту ПУ Детињства у Жабљу 25 Замена прозора и врата у објекту ПУ Детињство у Жабљу 26 Реконструкција два санитарна чвора у објекту ПУ Детињства у Жабљу 27 Замена прозора и врата у објекту ПУ Детињство у Жабљу 28 Реконструкција санитарног чвора у објекту ПУ Детињства у Госпођинцима 29 Санација и реконструкција постојећих школских станова у школску библиотеку и читаоницу 30 Дуг за санацију грејања из годину у вртићу и надзор над тим радовима 31 Израда пројекта за кров на новој школи и све пратеће сагласности 32 Ревитализација спомен збирке ЈП Развој ЈП Развој ЈП Развој ПУ Детињство ПУ Детињство ПУ Детињство ПУ Детињство ПУ Детињство , , ПУ Детињство ПУ Детињство О.Ш. Јован Јовановић Змај ОШ Ђура Јакшић ОШ Ђура Јакшић ОНБ Вељко Петровић Жабаљ Члан 5. Члан 7. мења се и гласи : Овом одлуком о буџету јединице локалне самоуправе за годину обезбеђена су средства за наведене пројекте у укупном износу од ,58 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин: - из текућих прихода буџета у износу од ,98 динара, - из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од ,00 динара, - суфинансирање из средстава буџета АП Војводине у износу од ,60 динара. Члан 6. Члан 8. мења се и гласи: Приходи и примања буџета општине Жабаљ у укупном износу од ,00 динара по врстама односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

7 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 7 Ек. класиф Укупна средства. ПРИМАЊА Утврђивање резултата пословања , Нераспоређен вишак прихода , Порез на доходак,добит и капиталне добитке , Порез на зараде , Порез на приходе од самосталне делатности , Порез на приходе од самосталне делатности-паушал , Порез на приходе од самосталне делатности-самодопр , Порез на приходе од непокретности , Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари , Порез на земљиште , Самодопринос из прихода земљорадника , Самодопринос из прихода самосталних делатности , Порез на друге приходе , Порез на непријављени приход утврђен унакр.провиз. 0, Порез на приходе спортиста , Порез на имовину , Порез на имовину физ. лица , Порез на имовину прaвних лица , Порез на наслеђе и поклон , Порез на пренос апсолутних права-непокретности , Порез на пренос апсолутних права-хартије од вредности 0, Порез на пренос апсолутних права-моторна возила , Порез на акције на име и уделе 1.000, Порез на добра и услуге , Комунална такса за коришћење рекламних паноа , Комунална такса за држање моторних возила , Годишња накнада за друмска моторна возила , Накнада за промену намене пољопр. земљишта , Накнада за загађивање животне средине , Накнада од емисије СО , Боравишна такса , Посебна накнада за заштиту и унапређење жив.средине , Други порези , Комунална такса за истицање фирме на посл. простору ,00

8 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна Донације од међународних организација 0, Текуће донације од међ. организација 0, Трансфери од других нивоа власти (грантови) , Текући наменски трансфери од Републике , Текући наменски трансфери од АПВ , Ненаменски трансфери од АПВ , Капитални наменски трансфер од АПВ , Приходи од имовине , Камате на средства буџета , Накнада за коришћење мин. сировина 0, Закуп пољопривредног земљишта , Комуналне таксе за коришћење простора на јавним пов , Комунална такса за коришћење слободних површина 5.000, Накнада за коришћење грађевинског земљишта , Комунална такса за заузеће слободних површина , Накнада за коришћење грађ. земљ. од правних лица 0, Приходи од продаје добара и услуга , Приходи од давања у закуп,односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета , Приходи од закупнине за грађ. земљиште у корист нивоа општине , Општинске административне таксе , Накнада за уређење грађ. земљишта , Приходи које својом дел. остваре органи и организација општине , Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварује додатним активностима , Новчане казне и одузета имовина корисника , Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје , Приходи од новчаних казни у прекршајном поступку , Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0,00 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општине 0, Мешовити и неодређени приходи , Мешовити и неодређени приходи у корист општине , Меморандумске ставке за рефундацију , Меморандумске ставке за рефундацију ,00

9 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 9 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: ,0 0 Члан 9. се мења и гласи: Члан 7. Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима: Ек. класиф. OПИС Укупна средства Расходи за запослене , Плате и додаци запослених , Социјални доприноси на терет послодавца , Накнаде у натури , Социјална давања запосленима , Накнаде трошкова за запослене , Награде запосленима и остали посебни расходи ,00 42 Коришћење услуга и роба , Стални трошкови , Трошкови путовања , Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Текуће поправке и одржавања , Материјал ,00 43 Употреба основних средстава , Употреба основних средстава ,00 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања , Отплата домаћих камата , Пратећи трошкови задуживања ,00 45 Субвенције , Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама , Субвенције приватним предузећима 0,00 46 Дотације и трансфери , Трансфери осталим нивоима власти , Дотације организ. обавезног соц. осигурања , Остале дотације и трансфери ,00 47 Социјално осигурање и социјална заштита , Накнада за социјалну заштиту из буџета ,34 48 Остали расходи , Дотације невладиним организацијама ,42

10 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна Порези,обавезне таксе и казне , Новчане казне и пенали , Накнада штете од елементарних непогода , Накнада штете за повреде ,00 49 Резерве , Средства резерве ,00 51 Основна средства , Зграде и грађевински објекти , Машине и опрема , Остале непокр. и имовина 0, Нематеријална имовина ,00 54 Природна имовина , Земљиште , Шуме и воде ,00 61 Отплата главнице , Отплата главнице ,00 62 Набавка дом. фин. имовине 0, Набавка фин. имовине 0,00 УКУПНИ РАСХОДИ: ,00 Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке са сопственим средствима индиректних корисника користе се за следеће програме: Комунална делатност ,23 Локални економски развој ,00 Развој туризма ,00 Развој пољопривреде ,00 Заштита животне средине ,00 Путна инфраструктура ,00 Предшколско васпитање ,56 Основно образовање ,00 Средње образовање ,00 Социјална и дечија заштита ,23 Примарна здравствена заштита ,00 Развој културе ,00 Локална самоуправа ,98 II.ПОСЕБАН ДЕO Члан 10. мења се и гласи: Члан 8.

11 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 11 Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од ,00 инара, финансираних из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8. Раздео Глава Функција Програмска класификација Позиција Економска класиф. Извор Опис Укупна средства СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 0602 ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Програмска активност: СК- Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате и додаци запосл , Соц.доприноси на терет послодавца , Соц.давања запосленима , Накнада за запослене 1.000, Награде, бонуси и остали расходи , Стални трошкови , Трошкови путовања , Услуге по уговору , Специјализоване услуге ,00 01 Приходи из буџета ,00 07 Трансфери од др. нивоа власти , Материјал , Остале донације, дотације и трансфери ,00 Дот. невлад.орг.-финансирање политичких субјеката , Порези обавезне таксе и казне ,00 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,00 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 Укупно за функцију 111: ,00 Извори финансирања за програмску активност СК: 01 Приходи из буџета ,00 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 Укупно за програмску активност СК: ,00

12 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА Програмска активност: ПА- Функционисање локалне самоуправе и градских општина Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту Наг.бон.и остали посебни расходи 1.000, Стални трошкови 1.000, Трошкови путовања 1.000, Услуге по уговору 1.000,00 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 4.000,00 Укупно за функцију 160: 4.000,00 Извори финансирања за програмску активност ПА: 01 Приходи из буџета 4.000,00 Укупно за програмску активност ПА: 4.000,00 Извори финансирања за Програм 15-Локална самоуправа: 01 Приходи из буџета ,00 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 Укупно за Програм 15-Локална самоуправа: ,00 Извори финансирања за главу 1: 01 Приходи из буџета ,00 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 Укупно за главу 1: ,00 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1: 01 Приходи из буџета ,00 07 Трансфери од др.нивоа власти ,00 УКУПНО РАЗДЕО 1: , ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 0602 ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Програмска активност: ПР- Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате и додаци запослених , Соц.доприноси на терет послодавца ,00

13 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна Накнаде у натури , Социјална давања запосленима , Накнаде за запослене , Награде бонуси и остали расходи , Стални трошкови , Тр.путовања , Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Текуће поправке и одржавање , Материјал , Пратећи трошкови задуживање , Трансфери осталим нивоима власти , Остале донације, дотације и трансфери , Накнаде за соц. заштиту из буџета , Порези и таксе , Новчане казне и пенли по решењу судова , Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока , Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода , Зграде и грађевински објекти , Машине и опрема , Нематеријална имовина , Земљиште ,68 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,68 Укупно за функцију 111: ,68 Извори финансирања за програмску активност ПР: 01 Приходи из буџета ,68 Укупно за програмску активност ПР: ,68 УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА Програмска активност: Информисање 830 Услуге емитовања и штампања Услуге по уговору ,00 Извори финансирања за функцију 830: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 830: ,00 Извори финансирања за програмску активност :

14 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна Приходи из буџета ,00 Укупно за програмску активност ПА: ,00 РЕЗЕРВЕ Програмска активност: Резерве 111 Извршни и законодавни органи Средства резерве , Стална буџетска резерва , Текућа буџетска резерва ,00 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 111: ,00 Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета ,00 Укупно за програмску активност ПА: , П П2 Пројекат: Мотивисање и награђивање предшколске и школске деце Социјална заштита некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,00 01 Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Укупно за функцију 090: ,00 Извори финансирања за пројекат 0602-П1: 01 Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Укупно за пројекат 0602-П1: ,00 Пројекат: Становање уз подршку -Дом за душевно оболела лица Социјална заштита некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,00 Извори финансирања за функцију 090:

15 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 090: ,00 Извори финансирања за пројекат 0602-П2: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за пројекат 0602-П2: , П3 Пројекат: Изградња фонтане 111 Извршни и законодавни органи П Зграде и грађевински објекти ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Извори финансирања за функцију 111: 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Укупно за функцију 111: ,00 Извори финансирања за пројекат 0602-П3: 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Укупно за пројекат 0602-П3: ,00 Пројекат: Успостављање 5 хот-спот локација у општини Жабаљ 111 Извршни и законодавни органи П Стални трошкови ,00 01 Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Укупно за функцију 111: ,00 Извори финансирања за пројекат 0602-П4: 01 Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Укупно за пројекат 0602-П4: ,00 Пројекат: Голф Центар-проширење туристичко-рекреативног комплекса 111 Извршни и законодавни органи Специјализоване услуге ,00 01 Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Извори финансирања за функцију 111:

16 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна П6 01 Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Укупно за функцију 111: ,00 Извори финансирања за пројекат 0602-П5: 01 Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Укупно за пројекат 0602-П5: ,00 Пројекат: Local Decision Making Initiative u Srbiji 111 Извршни и законодавни органи Текуће поправке и одржавање ,00 15 Неутрошена ср.из донација , Стални трошкови 4.000,00 01 Приходи из буџета 4.000,00 15 Неутрошена ср.из донација 0, Материјал ,00 15 Неутрошена ср.из донација , Порези, обавезне таксе и казне ,00 01 Приходи из буџета 100,00 15 Неутрошена ср.из донација , Донације невладиним организацијама ,42 01 Приходи из буџета 1,00 15 Неутрошена ср.из донација , Машине и опрема ,87 15 Неутрошена ср.из донација ,87 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 4.101,00 15 Неутрошена ср.из донација ,29 Укупно за функцију 111: ,29 Извори финансирања за пројекат 0602-П6: 01 Приходи из буџета 4.101,00 15 Неутрошена ср.из донација ,29 Укупно за пројекат 0602-П6: , П7 Пројекат:Предфинансирање пројеката 111 Извршни и законодавни органи Специјализоване услуге ,64

17 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишик прихода 870, Услуге по уговору ,00 01 Приходи из буџета 1,00 13 Нераспоређени вишик прихода ,00 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишик прихода ,64 Укупно за функцију 111: ,64 Извори финансирања за пројекат 0602-П7: 01 Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишик прихода ,64 Укупно за пројекат 0602-П7: ,64 Извори финансирања за пројекат 0602-П8: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за пројекат 0602-П8: , П8 Пројекат: Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса 111 Извршни и законодавни органи Дотације невладиним организацијама ,00 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 111: , П9 Пројекат: Едукација и награђивање деце из области познавања саобраћаја Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту Материјал ,00 13 Нераспоређени вишак прихода , Услуге по уговору ,00 13 Нераспоређени вишак прихода , Накнаде за социјалну заштиту ,00 13 Нераспоређени вишак прихода , Машине и опрема ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Извори финансирања за функцију 360: 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Укупно за функцију 360: ,00

18 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 18 Извори финансирања за пројекат 0602-П9: 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Укупно за пројекат 0602-П9: , П10 Пројекат: Дезинсекција и дератизација на територији општине Жабаљ 560 Заштита животне средине Специјализоване услуге ,00 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 560: ,00 Извори финансирања за пројекат 0602-П10: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за пројекат 0602-П10: , Дотације невлад.организацијама ,00 Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 810: ,00 Извори финансирања за пројекат 0602-П11: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за пројекат 0602-П11: , П11 Пројекат: Финансирање Спортског савез општине Жабаљ 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА П12 Пројекат:Финанисрање пројеката удружења из области културе на основу конкурса УСЛУГЕ КУЛТУРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ Дотације невлад.организацијама ,00 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 820: ,00 Извори финансирања за пројекат 0602-П12: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за пројекат 0602-П12: ,00

19 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна П13 Пројекат: Подршка верским заједницама 840 ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Дотације невладиним организацијама ,00 Извори финансирања за функцију 840: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 840: ,00 Извори финансирања за пројекат 0602-П13: 01 Приходи из буџета , П14 Укупно за пројекат 0602-П13: ,00 Пројекат: Партиципација и активизам младих 111 Извршни и законодавни органи Плате и додаци запослених ,00 07 Трансфери од др. нивоа власти , Социјални доприноси на терет послодавца ,00 07 Трансфери од др. нивоа власти , Стални трошкови 8.800,00 07 Трансфери од др. нивоа власти 8.800, Трошкови путовања 0,00 07 Трансфери од др. нивоа власти 0, Услуге по уговору ,00 01 Приходи из буџета ,00 07 Трансфери од др. нивоа власти , Машине и опрема 0,00 07 Трансфери од др. нивоа власти 0, Материјал ,00 07 Трансфери од др. нивоа власти , Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,00 07 Трансфери од др. нивоа власти ,00 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,00 07 Трансфери од др. нивоа власти ,00 Укупоно за функцију 111: ,00 Извори финансирања за пројекат 0602-П14: 01 Приходи из буџета ,00 07 Трансфери од др. нивоа власти ,00

20 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 20 Укупно за пројекат 0602-П14: ,00 Извори финансирања за пројекат 0602-П15: 07 Трансфери од других нивоа власти ,68 Укупно за пројекат 0602-П15: ,68 Пројекат: Изградња потисног гравитационог П15 цевовода употребљених вода до ППОВ у Ђурђеву 111 Извршни и законодавни орган Зграде и грађевински објекти ,68 07 Трансфери од др. нивоа власти ,68 Извори финансирања за функцију 111: 07 Трансфери од др. нивоа власти ,68 Укупно за функцију 111: , П16 Пројекат: Изградња канализационе мреже у општини Жабаљ - I фаза-завршетак радова 111 Извршни и законодавни орган Зграде и грађевински објекти ,36 07 Трансфери од др. нивоа власти ,36 Извори финансирања за функцију 111: 07 Трансфери од других нивоа власти ,36 Укупно за функцију 111: ,36 Извори финансирања за пројекат 0602-П16: 07 Трансфери од др. нивоа власти ,36 Укупно за пројекат 0602-П16: ,36 Извори финансирања за Програм 15- Локална самоуправа Приходи из буџета ,68 07 Трансфери од др. нивоа власти ,04 13 Нераспоређени вишак прихода ,64 15 Неутрошена средства из донација ,29 Укупно за Програм 15 - Локална самоуправа- 0602: ,65 Извори финансирања за главу 1: 01 Приходи из буџета ,68 07 Трансфери од др. нивоа власти ,04 13 Нераспоређени вишак прихода ,64 15 Неутрошена ср.из донација ,29 Укупно за главу 1: ,65

21 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 21 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2: 01 Приходи из буџета ,68 07 Трансфери од др. нивоа власти ,04 13 Нераспоређени вишак прихода ,64 15 Неутрошена средства из донација ,29 УКУПНО РАЗДЕО 2: , ОПШТИНСКА УПРАВА 0602 ПРОГРАМ 15:ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Програмска активност: ОУ Функционисање локалне самоуправе и 0001 градских општина 130 Опште услуге Плате и додаци запослених , Социјални доприноси на терет послодавца , Накнаде у натури , Социјална давања запосленима ,00 01 Приходи из буџета ,00 03 Социјални доприноси , Накнаде за запослене , Награде, бонуси и остали расходи , Стални трошкови , Трошкови путовања , Услуге по уговору ,00 01 Приходи из буџета ,00 07 Трансфери од др. нивоа власти , Специјализоване услуге ,00 01 Приходи из буџета ,00 07 Трансфери од др. нивоа власти , Текуће поправке и одржавање , Материјал , Пратећи трошкови задуживања , Остале донације, дотације и трансфери , Порези, обавезне таксе и казне , Новчане казне и пенали по решењу судова , Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода , Зграде и грађевински објекти 0, Машине и опрема ,00 01 Приходи из буџета ,04 07 Трансфери од др. нивоа власти ,00 13 Нер. вишак из пр.година ,96

22 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 22 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,04 03 Социјални доприноси ,00 07 Трансфери од др. нивоа власти ,00 13 Нер. вишак из пр.година ,96 Укупно за функцију 130: ,00 Извори финансирања за програмску активност ОУ: 01 Приходи из буџета ,04 03 Социјални доприноси ,00 07 Трансфери од др. нивоа власти ,00 13 Нер. вишак прихода из ранијих година ,96 Укупно за програмску активност ОУ: ,00 Програмска активност: ПА Функционисање локалне самоуправе и 0001 градских општина 040 Породица и деца Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,34 01 Приходи из буџета ,69 07 Тран.од осталих нивоа вл ,00 13 Нераспоређени вишак прихода , Пратећи трошкови задуживања ,00 01 Приходи из буџета ,00 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета ,69 07 Трансфери од осталих нивоа власти ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,65 Укупно за функцију 040: ,34 Извори финансирања за програмску активност ПА: 01 Приходи из буџета ,69 07 Трансфери од осталих нивоа власти ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,65 Укупно за програмску активност ПА: , Програмска активност: ПА- Функционисање локалне самоуправе и градских општина

23 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна Образовање некласификовано на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,00 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 040: ,00 Извори финансирања за програмску активност ПО: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за програмску активност ПА: ,00 Унапређење пољопривреде и реализација Програма утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта Програмска активност: ПА- Функционисање локалне самоуправе и градских општина Пољопривреда Услуге по уговору , Материјал ,00 07 Тран.од осталих нивоа вл , Машине и опрема ,00 13 Нерасп.вишак прихода-закуп ,00 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета ,00 07 Тран.од осталих нивоа вл ,00 13 Нерасп.вишак прихода-закуп ,00 Укупно за функцију 421: ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,00 07 Тран.од осталих нивоа вл ,00 13 Нерасп.вишак прихода-закуп ,00 Укупно за програмску активност ПА: ,00 Унапређење услуга зоохигијене

24 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна Програмска активност: ПА- Функционисање локалне самоуправе и градских општина Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге , Новчане казне и пенали по решењу судова , Накнада штете за повреде или штету настале усл.ел ,00 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 560: ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за програмску активност ПА: ,00 ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ Програмска активност: Управљање јавним дугом 170 Трансакције јавног дуга Отплате домаћих камата , Пратећи трошкови задуживања , Отплата главнице дом.кредиторима ,00 Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 170: ,00 Извори финансирања за програмску активност ПА: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за програмску активност ПА: ,00 Извори финансирања за Програм 15-Локална самоуправа: 01 Приходи из буџета ,73 03 Социјални доприноси ,00 07 Трансфери од осталих нивоа власти ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,61 13 Нераспоређени вишак приходазакуп ,00 Укупно за Програм 15-Локална самоуправа: ,34 Извори финансирања за главу 1: 01 Приходи из буџета ,73

25 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна Социјални доприноси ,00 07 Тран.од осталих нивоа вл ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,61 13 Нераспоређени вишак прихода-закуп ,00 Укупно за главу 1: ,34 2 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА 0602 ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Програмска активност: ПА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 320 Услуге противпожарне заштите Услуге по уговору , Текуће поправке и одржавање , Дотације невладиним организацијама , Накнада штете од елем.непогода ,00 Извори финансирања за функцију 320: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 320: ,00 Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета ,00 Укупно за програмску активност ПА: ,00 Извори финансирања за Програм 15-Локална самоуправа: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за Програм 15-Локална самоуправа: ,00 Извори финансирања за главу 2: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за главу 2: ,00 3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Програмска активност: ПА-Месне заједнице Опште јавне услуге које нису класификоване 160 на другом месту Плате и додаци запослених , Соц.доприноси на терет послод ,00

26 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна Соц.давања запосленим , Наг.бонуси и остали посебни расходи ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Стални трошкови ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Трошкови путовања ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Услуге по уговору ,99 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника ,00 13 Нерас. вишак прихода-самод , Специјализоване услуге ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника ,00 07 Трансфери од других нивоа власти , Текуће поправке и одржавање ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Материјал ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Амортизација зграда и грађевинских објеката ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Пратећи трошкови задуживања ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Остале донације, дотације и трансфери ,00 01 Приходи из буџета , Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Дотације невладиним оранизацијама ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Порези обавезне таксе и казне ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Новчане казне и пенали по решењу судова ,00 01 Приходи из буџета , Зграде и грађевински објекти ,00

27 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Машине и опрема ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника ,00 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета ,00 01 Наменска средства буџетских корисника ,00 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 13 Нер. вишак прихода-самод ,99 Укупно за функцију 160: ,99 Извори финансирања за програмску активност ПА: 01 Приходи из буџета ,00 01 Наменска средства буџетских корисника ,00 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 13 Нер. вишак прихода-самод ,99 Укупно за програмску активност ПА: , П П2 Пројекат: Измуљавање реке Јегричке у к.о. Жабаљ и обележавање парцела државног земљишта по Програму утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Специјализоване услуге ,00 13 Нер. вишак прихода-закуп ,00 Извори финансирања за функцију 160: 13 Нер. вишак прихода-закуп ,00 Укупно за функцију 160: ,00 Извори финансирања за пројекат 0602-П1: 13 Нер. вишак прихода-закуп ,00 Укупно за пројекат 0602-П1: ,00 Пројекат: Обележавање парцела државног земљишта по Програму утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у МЗ Чуруг Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Специјализоване услуге 0,00

28 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна Нер. вишак прихода-закуп 0,00 Извори финансирања за функцију 160: 13 Нер. вишак прихода-закуп 0,00 Укупно за функцију 160: 0,00 Извори финансирања за пројекат 0602-П2: 13 Нер. вишак прихода-закуп 0,00 Укупно за пројекат 0602-П2: 0, П3 Пројекат: Обележавање парцела државног земљишта по Програму утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у МЗ Госпођинци Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Специјализоване услуге ,00 13 Нер. вишак прихода-закуп ,00 Извори финансирања за функцију 160: 13 Нер. вишак прихода-закуп ,00 Укупно за функцију 160: ,00 Извори финансирања за пројекат 0602-П3: 13 Нер. вишак прихода-закуп ,00 Укупно за пројекат 0602-П3: ,00 Извори финансирања за Програм 15-Локална самоуправа: 01 Приходи из буџета ,00 01 Наменска средства буџетских корисника ,00 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 13 Нер. вишак прихода-закуп ,00 13 Нер. вишак прихода-самодопринос ,99 Укупно за Програм 15-Локална самоуправа: ,99 Извори финансирања за главу 3: 01 Приходи из буџета ,00 01 Наменска средства буџетских корисника ,00 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 13 Нер. вишак приходасамодопринос ,99 13 Нер. вишак прихода-закуп ,00 Укупно за главу 3: ,99

29 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 29 Средства апропријација у глави 3. користиће се за финансирање следећих корисника у складу са њиховим финансијским плановима: 3.1 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАБАЉ Програм 15-Локална самоуправа Програмска активност 0002-Месне заједнице: /МЗ Плате и додаци запослених , Социјални доприноси , Социјална давања запосл , Стални трошкови , Трошкови путовања , Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Тек.попр.и одржавање , Материјал , Остале донације, дотације и трансфери , Порези, обавезне таксе и казне , Новчане казне и пен.по реш , Зграде и грађ.објекти , Машине и опрема ,00 Извори финансирања за програмску активност ПА: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за програмску активност ПА: , П1 Пројекат: Измуљавање реке Јегричке у к.о. Жабаљ и обележавање парцела државног земљишта по Програму утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 424 Специјализоване услуге ,00 13 Нер. вишак прихода-закуп Извори финансирања за функцију 160: 13 Нер. вишак пр.-закуп ,00 Укупно за функцију 160: ,00 Извори финансирања за пројекат 0602-П1: 13 Нер. вишак пр. -закуп ,00

30 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 30 Укупно за пројекат 0602-П1: ,00 Извори финансирања за Програм 15-Локална самоуправа: 01 Приходи из буџета ,00 13 Нер. вишак при.-закуп ,00 Укупно за Програм 15-Локална самоуправа: ,00 Извори финансирања за подглаву 3.1: 01 Приходи из буџета ,00 13 Нер.вишак прихода - закуп ,00 Укупно подглава 3.1: , МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧУРУГ Програм 15-Локална самоуправа Програмска активност 0002-Месне заједнице: /мз Плате и додаци запослених , Социјални доприноси , Социјална давања запосленима , Награде, бонуси и остали пос.р ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Стални трошкови ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Трошкови путовања ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Услуге по уговору ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Специјализоване услуге ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Тек.попр.и одржавање ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Материјал ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Употреба основних средстава ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Пратећи трошкови задуживања ,00

31 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Остале донације, дотације и трансфери , Накнаде за социјалну заштиту из буџ ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Дот.невлад,орган ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Порези обавезне ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Зграде и грађ.објекти ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Машине и опрема ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника ,00 Извори финансирања за програмску активност ПА: 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника ,00 Укупно за програмску активност ПА: , П2 Пројекат: Обележавање парцела државног земљишта по Програму утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у МЗ Чуруг Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 424 Специјализоване услуге 13 Нер. вишак прихода-закуп Извори финансирања за функцију 160: 13 Нер. вишак прихода-закуп 0,00 Укупно за функцију 160: 0,00 Извори финансирања за пројекат 0602-П2: 13 Нер. вишак прихода-закуп 0,00 Укупно за пројекат 0602-П2: 0,00 Извори финансирања за Програм 15-Локална самоуправа: 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника ,00 13 Нер. вишак прихода-закуп 0,00

32 Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 32 Укупно за Програм 15-Локална самоуправа: ,00 Извори финансирања за подглаву 3.2: 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника ,00 13 Нер. вишак прихода-закуп 0,00 Укупно подглава 3.2: ,00 3.3:МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОСПОЂИНЦИ Програм 15-Локална самоуправа Програмска активност 0002-Месне заједнице: /мз Плате и додаци запослених , Социјални доприноси , Социјална давања запосленима , Стални трошкови ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Трошкови путовања ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Услуге по уговору ,99 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника ,00 13 Нер. вишак прихода-самодопр , Специјализоване услуге ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Тек.попр.и одржавање ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Материјал ,00 01 Приходи из буџета ,00 01 Нам.средства буџ.корисника , Остале донације, дотације и трансфери , Дот.невлад,орган. 0,00 01 Нам.средства буџ.корисника 0, Зграде и грађ.објекти 0, Машине и опрема 0,00 Извори финансирања за програмску активност ПА: 01 Приходи из буџета ,00

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Sluzbeni glasnik SO Raska br. 171 ().cdr

Sluzbeni glasnik SO Raska br. 171 ().cdr GODINA XXVII - BROJ 171 - RA[KA - 5. DECEMBAR 016. - CENA 150,00 DINARA 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, бр. 54/009, 73/010, 93/01, 6/013, 63/013 исправка, 108/013, 14/014

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 11.09.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.08.2019. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 23.01.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.12.2018. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: 10. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10,

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 8 ПОЖАРЕВАЦ 28.06.2013. 1 ГРАД ПOЖАРЕВАЦ На основу члана 43. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10,

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVI Број 14. ТЕМЕРИН 29. НОВЕМБАР 2013. Примерак 100,00 динара 227. На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

SL broj

SL broj Број 21 22.12.214 Службени лист општине Нова Црња Страна 485 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXIV Нова Црња 22.12.214. године Број: 21 Република Србија АПВ Општина Нова Црња -Скупштина општине-

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула 2018. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 62. - Одлука о ребалансу буџета Општине Бачки Петровац

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.12. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.11.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:24.08.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.07.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. 1 311710 Назив

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 06.11. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.10.2018. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск SLU@BENI LIST Година LV Број 18/29 162 О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун 29. године На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20,

Више