НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з"

Транскрипт

1 НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 129/07 и 83/14) и члана 41. Статута општине Нови Кнежевац (''Сл. лист општине Нови Кнежевац'', број 12/08, 11/10 и 6/13), Скупштина општине Нови Кнежевац, на својој седници одржаној дана године, донела је ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Члан 1. У Одлуци о буџету општине Нови Кнежевац за годину (''Сл.лист општине Нови Кнежевац'', број 23/17), члан 1. мења се и гласи: ''Члан 1. Буџет општине Нови Кнежевац за годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од: Ред. бр. О П И С Износ у динарима I Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 490,800,000 нефинансијске имовине (1+2) 1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 490,500,000 - буџетска средства 490,150,000 - сопствени приходи 350,000 2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 300,000 II Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 539,800,000 имовине (3+4) 3 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 402,447,644 - текући буџетски расходи 402,097,644 - расходи из сопствених прихода 350,000 4 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у 137,352,356 чему: - текући буџетски издаци 137,352,356 - издаци из сопствених прихода III Буџетски дефицит (I-II) -49,000,000 IV Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 0 спровођења јавних политика) V Укупaн фискални дефицит (III-IV) -49,000,000 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА VI Примања од продаје финансијске имовине 0 VII Примања од задуживања 1,600,000 VIII Неутрошена средства из ранијих година 59,600,000 IX Издаци за отплату главнице дуга 12,200,000 X Издаци за набавку финансијске имовине 0 XI Нето финансирање (VI+VII-IX-X) 49,000,000

2 ' Укупни приходи и примања, заједно са неутошеним средствима из ранијих година планирају се према економској класификацији у следећим износима: ' Економс ка класифи кација Опис Средства из буџета П л а н Средства из додатних прихода Укупна средства Пренета неутрошена средства за посебне намене 59,600,000 59,600, КАПИТАЛ 59,600,000 59,600,000 3 KАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА 59,600,000 59,600, Порез на зараде 97,000,000 97,000, Порез на приходе од самосталних делатности који се 1,000,000 1,000,000 плаћа пре Порез на приходе од самосталних делатности који се 2,100,000 2,100,000 плаћа пре Порез на приходе од самосталних делатности који се 4,500,000 4,500,000 плаћа пре Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - 350, ,000 по осн Порез на земљиште 1,000 1, Самодопринос према зарадама запослених и по основу 1,000 1,000 пензија н Самодопринос из прихода од пољопривреде и 50,000 50,000 шумарства Самодопринос из прихода лица која се баве 25,000 25,000 самосталном делатн Порез на остале приходе 15,000,000 15,000, Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 100, , Порез на фонд зарада осталих запослених 1,000 1, Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 20,000,000 20,000, Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 43,000,000 43,000, Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 950, , Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по 55,000,000 55,000,000 решењу Порез на пренос апсолутних права на моторним 2,000,000 2,000,000 возилима, плови Порез на акције на име и уделе 1,000 1, Комунална такса за коришћење рекламних паноа, 45,000 45,000 укључујући и и Комунална такса за држање моторних друмских и 4,250,000 4,250,000 прикључних воз Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног 4,000 4,000 земљишта Накнада за загађивање животне средине 2,000 2, Боравишна такса 300, , Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 2,100,000 2,100,000 средине Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне 20,000 20,000 игре") Комунална такса за истицање фирме на пословном 2,200,000 2,200,000 простору 71 ПОРЕЗИ 250,000, ,000,000 1/3

3 Економс ка класифи кација Опис Средства из буџета П л а н Средства из додатних прихода Укупна средства Текуће донације од међународних организација у корист 14,650,513 14,650,513 нивоа Капиталне донације од међународних организација у 15,981,000 15,981,000 корист нив Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП 20,045,143 20,045,143 Војводина у Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа 102,015, ,015,724 општина Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП 37,393,396 37,393,396 Војводина 73 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ 190,085, ,085, Приходи буџета општине од камата на средства 3,000,000 3,000,000 консолидованог Накнада за коришћење минералних сировина и 8,500,000 8,500,000 геотермалних ресу Средства остварена од давања у закуп пољопривредног 19,000,000 19,000,000 земљишта Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 5,000 5, Комунална такса за коришћење простора на јавним 250, ,000 површинама и Накнада за коришћење грађевинског земљишта 2,600,000 2,600, Накнада по основу конверзије права коришћења у право 50,000 50, Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних 60,000 60,000 органи Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 3,000,000 3,000,000 непокретност Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 1,100,000 1,100,000 непокретност Приходи остварени по основу пружања услуга боравка 5,500,000 5,500,000 деце у Општинске административне таксе 400, , Накнада за уређивање грађевинског земљишта 70,000 70, Tакса за озакоњење објеката у корист нивоа општина 500, , Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације 1,000,000 1,000, Родитељски динар за ваннаставне активности 350, , Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене 2,500,000 2,500,000 прописима Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 59,000 59,000 поступку з Текући добровољни трансфери од физичких и правних 100, ,000 лица у кор Део добити јавног предузећа, према одлуци управног 421, ,706 одбора ја Остали приходи у корист нивоа општина 1,841,224 1,841, ДРУГИ ПРИХОДИ 49,956, ,000 50,306, Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета 107, ,294 Републике 77 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 107, ,294 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 490,150, , ,500, Примања од отплате станова у корист нивоа општина 300, ,000 2/3

4 Економс ка класифи кација Опис 81 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Средства из буџета П л а н Средства из додатних прихода Укупна средства 300, , , , Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист н Примања од задуживања код осталих поверилаца у 1,600,000 1,600,000 земљи у корис 91 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 1,600,000 1,600,000 9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УКУПНО 1,600,000 1,600, ,650, , ,000,000 3/3

5 ' Укупни приходи и примања, заједно са неутошеним средствима из ранијих година планирају се према изворима финансирања у следећим износима: ' Извор финансирања Опис Средства иѕ буджета Средства иѕ осталих иѕвора Укупна јавна средства 01 Приходи из буџета 418,360, ,360, Донације од међународних органа 14,650,513 14,650, Донације од осталих нивоа власти 57,438,539 57,438, Примања од домаћих задуживања 1,600,000 1,600, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 57,000,000 57,000, Неутрошена средства донација из ранијих година 2,600,000 2,600, Родитељски динар за ваннаставне активности 350, ,000 Укупно 551,650, , ,000,000 1/1

6 ' Укупни расходи и издаци, који се финансирају из буџетских средстава и из додатних прихода буџетских корисника, утврђени су према економској класификацији у следећим износима: ' Економс ка класифи кација Опис Средства из буџета П л а н Средства из додатних прихода Укупна средства 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 79,116,000 79,116, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 14,168,000 14,168, НАКНАДЕ У НАТУРИ 434, , СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1,801,000 1,801, НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1,850,000 1,850, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1,466,000 1,466, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 98,835,000 98,835, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 34,825,000 90,000 34,915, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 7,855, ,000 8,005, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 34,562,000 34,562, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 32,793,848 32,793, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 55,097,000 55,097, МАТЕРИЈАЛ 13,936, ,000 14,046, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 179,068, , ,418, ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 1,700,000 1,700, ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 450, , ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 2,150,000 2,150, СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 4,869,200 4,869,200 ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ 45 СУБВЕНЦИЈЕ 4,869,200 4,869, ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 48,520,596 48,520, ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ 12,200,000 12,200,000 СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8,257,000 8,257, ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 68,977,596 68,977, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 5,400,000 5,400, СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 5,400,000 5,400, ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 16,603,000 16,603, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 3,162,000 3,162, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 11,130,000 11,130, НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ 1,401,000 1,401,000 УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ 485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ 1,000 1, ОСТАЛИ РАСХОДИ 32,297,000 32,297, СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10,500,000 10,500,000 1/2

7 Економс ка класифи кација Опис Средства из буџета П л а н Средства из додатних прихода Укупна средства 49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10,500,000 10,500,000 4 TЕКУЋИ РАСХОДИ 402,097, , ,447, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 128,523, ,523, МАШИНЕ И ОПРЕМА 8,063,000 8,063, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 765, , ОСНОВНА СРЕДСТВА 137,351, ,351, ЗЕМЉИШТЕ 1,000 1, ПРИРОДНА ИМОВИНА 1,000 1,000 5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 137,352, ,352, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 539,450, , ,800, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 12,200,000 12,200, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 12,200,000 12,200,000 6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 12,200,000 12,200, ,200,000 12,200,000 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 551,650, , ,000,000 2/2

8 ' Укупни расходи и издаци, који се финансирају из буџетских средстава и из додатних прихода буџетских корисника, утврђени су према изворима финансирања у следећим износима: ' Извор финансирања Опис Средства иѕ буджета Средства иѕ осталих иѕвора Укупна јавна средства 01 Приходи из буџета 418,360, ,360, Донације од међународних органа 14,650,513 14,650, Донације од осталих нивоа власти 57,438,539 57,438, Примања од домаћих задуживања 1,600,000 1,600, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 57,000,000 57,000, Неутрошена средства донација из ранијих година 2,600,000 2,600, Родитељски динар за ваннаставне активности 350, ,000 Укупно 551,650, , ,000,000 1/1

9 Члан 2. Члан 2. мења се и гласи: ''Члан 2. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од динара и за отплату главнице дуга у износу од динара, обезбедиће се из неутрошених средстава из претходне године у износу од динара и из примања од задуживања у износу од динара. За финансирање отплате доспелих кредитних обавеза током године, могу се користити средства са консолидованог рачуна трезора општине Нови Кнежевац, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна. Уколико на крају године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину. У периоду док не дође до њиховог трошења, средства наменских трансфера од других нивоа власти могу се користити за финансирање текуће ликвидности. Члан 3. мења се и гласи: Члан 3. Члан 3. Стање дуга општине Нови Кнежевац на дан 31. октобра године, износи 57,246,022 динара (479,794 EUR). У години, за отплату главнице дуга треба издвојити 100,951 EUR, односно, 12,200,000 динара и то: Ред. бр. Назив кредитора Услови Стање дуга у EUR 1 Банка Интеса АД Београд Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. Каматна стопа 2 Комерцијална банка АД Београд* Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. Каматна стопа ,16 EUR 2,88 % годишње ,19 EUR У прве две године коришћења кредита 2,50% годишње, а након две године - до коначне отплате, 3М Еурибор +2.50% годишње Стање дуга у RSD 228,605 27,275, ,189 29,970,314 УКУПНО 479,794 57,246,022

10 2 *НАПОМЕНА: Кредит код Комерцијалне банке уговорен је у износу од динара са валутном клаузулом, од чега су години повучена новчана средства у износу од динара, док ће преостали износ кредита у висини од динара бити реализован у години. Члан 4. мења се и гласи: Члан 4. Члан 4. Општина Нови Кнежевац очекује од Европске уније у години авансна средства у износу од 11,246,369 динара, и рефундацију уложених средстава у ИПА пројекат у износу од 15,981,000 динара, према следећем прегледу: Пројекат Укупна вредност за цео период у еврима Средства ЕУ Средства из буџета за суфинансира ње Укупна средства Средства за суфинансир ање и предфинанс ирање у години Средства Европске уније у години (авансна средства) Средства Европске уније у години (рефундаци ја уложених средстава) У динарима У динарима У динарима KNESZECYC , , , ,520,000 11,246,369 15,981,000 УКУПНО 637, , , ,520,000 11,246,369 15,981,000 Члан 5. мења се и гласи: Члан 5. Члан 5. Планирани капитални издаци корисника буџетских средстава за 2018, и годину исказују се у следећем прегледу: Разд ео / Глав а ПА/ПЈ Ек. кла си ф. Назив органа и назив капиталног пројекта Износ у динарима ОПШТИНСКА УПРАВА Набавка опреме 60,000 1, Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање канализационе инфраструктуре у општини Нови Кнежевац са Студијом изводљивости пречистача отпадних вода у Новом Кнежевцу и изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање на објектима за управљање комуналним отпадом у општини Нови Кнежевац 4,500,000 74,585, ,585,722 1,

11 Куповина кућа за становање социјално угрожених лица и куповина, изградња, капитално одржавање и пројектно планирање објеката у надлежности Општинске управе Нови Кнежевац Набавка опремa за саобраћaј, административне опрема и остале опреме за потребе Општинске управе Набавка нематеријалне имовине за потребе Општинске управе 3 9,785,447 10,000,000 10,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000, , , , Набавка грађевинског земљишта 1,000 1,000 1, P5 511 Изградња бициклистичке стаз е ,066,369 66,456,240 0 фаза Изградња, капитално одржавање и 32,350,000 30,000,000 30,000,000 пројектно планирање путне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац Набавка опреме из средстава од 100,000 1,000 1,000 новчаних казни за саобраћајне прекршаје Изградња, капитално одржавање и 1,000 1,000 1,000 пројектно планирање јавне расвете у општини Нови Кнежевац Набавка бетонских канти за смеће 546, Реконструкција Капеле породице 1,133,929 Талијан Изградња, капитално одржавање и 29,386,013 10,000,000 10,000,000 пројектно планирање водоводне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац 1201-П2 511 Реконструкција, доградња и пренамена Дома културе 2. фаза 1,748, Реконструкција позоришта 2,270, Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање спортских и рекреационих објеката у општини Нови Кнежевац 6,800,000 1,000 1, ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''СРЕЋНО ДЕТЕ'' Капитално инвестиционо 850,000 одржавање санитарних чворова у објекту ПУ ''Срећно дете'' у Српском Крстуру Набавка опреме за образовање 500,000 1,000 1, Набавка књига за библиотеку 15,000 1,000 1, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ''БРАНИСЛАВ НУШИЋ'' Капитално одржавање зграде и 60,000 1,000 1, пројектно планирање Набавка административне опреме 120,000 1,000 1, Набавка књига 250, МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Санација -рекултивација напуштеног копа потес ''Село'' у Ђали 3,801,382

12 Санација -рекултивација напуштеног 3,769,682 копа потес ''Радошево'' Нови Кнежевац Набавка трактора, тракторске 737,000 1,000 1,000 приколице, административне опреме, моторне опреме и остале опреме за потребе функционисања месних заједница Укупно 137,352, ,553, ,097,722 Члан 6. мења се и гласи: Члан 6. Члан 6. Средства буџетске резерве утврђена су за годину у износу од динара Стална буџетска резерва планирана је у износу од динара и користиће се за намене утврђене Законом о буџетском систему. Текућа буџетска резерва за годину, планирана је у износу од динара. Након употребе средстава текуће буџетске резерве закључно са 15.јуном године, преостали износ средстава, који се овом одлуком не распоређује, већ се задржава на име текуће буџетске резерве износи динара.'' Члан 7. мења се и гласи: Члан 7. ''Члан 7. Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 9:

13 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора Укупно СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101-P1 Финансијска подршка спровођењ у избора у месним заједницама 160 Опште јавне услуге некласификоване 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 90,000 90, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ МАТЕРИЈАЛ 1,050,000 1,050,000 60,000 60,000 Извори финансиранја за програмску активност 2101-P1 01 Приходи из буџета 1,200,000 1,200,000 Свега програмска активност 2101-P1 1,200,000 1,200, Функционисање скупштине 111 Извршни и законодавни органи 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2,500,000 2,500, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Средства ове апропријације намењена су за финансирање редовног рада политичких субјеката заступљених у Скупштини општине 450, , , ,000 4,027,000 4,027, , , , ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 7,700,000 7,700,000 Свега програмска активност ,700,000 7,700,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 8,900,000 8,900,000 Свега програм ,900,000 8,900,000 Извори финансиранја за главу Приходи из буџета 8,900,000 8,900,000 Свега глава ,900,000 8,900,000 Извори финансиранја за раѕдео 1 01 Приходи из буџета 8,900,000 8,900,000 Свега раздео 1 8,900,000 8,900,000 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1/17

14 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора Укупно ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 110 Извршни и законодавни органи, фин. и 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1,500,000 1,500, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 270, , , ,000 50,000 50, , , , ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 2,900,000 2,900,000 Свега програмска активност ,900,000 2,900,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 2,900,000 2,900,000 Свега програм ,900,000 2,900,000 Извори финансиранја за главу Приходи из буџета 2,900,000 2,900,000 Свега глава 2.0 2,900,000 2,900,000 Извори финансиранја за раѕдео 2 01 Приходи из буџета 2,900,000 2,900,000 Свега раздео 2 2,900,000 2,900,000 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 110 Извршни и законодавни органи, фин. и 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 4,550,000 4,550, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 810, ,000 48,000 48,000 1,100,000 1,100, , ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 7,000,000 7,000,000 Свега програмска активност ,000,000 7,000,000 2/17

15 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора Укупно Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 7,000,000 7,000,000 Свега програм ,000,000 7,000,000 Извори финансиранја за главу Приходи из буџета 7,000,000 7,000,000 Свега глава ,000,000 7,000,000 Извори финансиранја за раѕдео 3 01 Приходи из буџета 7,000,000 7,000,000 Свега раздео 3 7,000,000 7,000,000 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 4.0 ОПШТИНСКА УПРАВА 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Подршка за спровођ.пољ.политик е у локалној заједници 421 Пољопривреда 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100, , СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА 10,880,000 10,880,000 34,560,000 34,560,000 60,000 60,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 23,118,120 23,118, Донације од осталих нивоа власти 11,363,776 11,363, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11,118,104 11,118,104 Свега програмска активност ,600,000 45,600,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 23,118,120 23,118, Донације од осталих нивоа власти 11,363,776 11,363, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11,118,104 11,118,104 Свега програм ,600,000 45,600, ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401-P4 ПЈ: Спровођење поступка ликвидације ЈП ''Дирекције'' 520 Управљање отпадним водама 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1,450,000 1,450, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 260, ,000 85,000 85, , , , ,000 20,000 20,000 3/17

16 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора Укупно ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 350, , , ,000 10,400,000 10,400,000 Извори финансиранја за програмску активност 0401-P4 01 Приходи из буџета 13,050,000 13,050,000 Свега програмска активност 0401-P4 13,050,000 13,050, Управљање отпадним водама 520 Управљање отпадним водама 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500, , ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 4,500,000 4,500,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 4,002,000 4,002, Донације од осталих нивоа власти 998, ,000 Свега програмска активност ,000,000 5,000, Управљање комуналним отпадом 510 Управљање отпадом 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,000 1, СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 4,369,000 4,369,000 1,000 1,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 4,371,000 4,371,000 Свега програмска активност ,371,000 4,371,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 21,423,000 21,423, Донације од осталих нивоа власти 998, ,000 Свега програм ,421,000 22,421, ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе 130 Опште услуге 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 35,804,000 35,804, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 6,403,000 6,403, , ,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 4/17

17 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора Укупно НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ЗЕМЉИШТЕ 500, ,000 12,000,000 12,000, , ,000 13,000,000 13,000,000 2,184,848 2,184,848 4,500,000 4,500,000 7,000,000 7,000,000 1,000 1,000 3,800,000 3,800,000 1,000,000 1,000,000 1,700,000 1,700, , ,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9,785,447 9,785,447 6,000,000 6,000, , ,000 1,000 1,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 105,109, ,109, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,185,896 3,185,896 Свега програмска активност ,295, ,295, Сервисирање јавног дуга 170 Трансакције јавног дуга 441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 1,700,000 1,700, ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 100, ,000 12,200,000 12,200,000 5/17

18 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора Укупно Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 8,400,000 8,400, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,600,000 5,600,000 Свега програмска активност ,000,000 14,000, Функционисање националних савета националних мањина 160 Опште јавне услуге некласификоване 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 100, ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 100, ,000 Свега програмска активност , , Текућа буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10,000,000 10,000,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000 Свега програмска активност ,000,000 10,000, Стална буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 500, ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 500, ,000 Свега програмска активност , ,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 124,109, ,109, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,785,896 8,785,896 Свега програм ,895, ,895, ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋ АЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУ 0701-P5 ИПА пројекти: KNESZECYC IV 451 Друмски саобраћај 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,740,000 1,740, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 960, ,000 32,066,369 32,066,369 Извори финансиранја за програмску активност 0701-P5 01 Приходи из буџета 21,520,000 21,520, Донације од међународних органа 11,246,369 11,246, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,000,000 2,000,000 Свега програмска активност 0701-P5 34,766,369 34,766,369 6/17

19 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора Укупно Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 451 Друмски саобраћај 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2,200,000 2,200, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА 200, ,000 7,350,000 7,350, , ,000 32,350,000 32,350, , ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 13,500,000 13,500, Примања од домаћих задуживања 1,600,000 1,600, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 27,400,000 27,400,000 Свега програмска активност ,500,000 42,500,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 35,020,000 35,020, Донације од међународних органа 11,246,369 11,246, Примања од домаћих задуживања 1,600,000 1,600, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 29,400,000 29,400,000 Свега програм ,266,369 77,266, ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901-P5 Пројекат: Помоћ расељеним и избеглим лицима 090 Социјална заштита некласификована на 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1,000,000 1,000,000 Извори финансиранја за програмску активност 0901-P5 01 Приходи из буџета 100, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 900, ,000 Свега програмска активност 0901-P5 1,000,000 1,000, Једнократне помоћи и други облици помоћи 090 Социјална заштита некласификована на 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 9,069,596 9,069, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 700, ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 6,390,000 6,390, Донације од осталих нивоа власти 3,379,596 3,379,596 Свега програмска активност ,769,596 9,769, Дневне услуге у заједници 7/17

20 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора Укупно Социјална заштита некласификована на 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2,050,000 2,050,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 2,050,000 2,050,000 Свега програмска активност ,050,000 2,050, Подршка реализацији програма Црвеног крста 090 Социјална заштита некласификована на 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 740, ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 740, ,000 Свега програмска активност , , Подршка рађању и родитељству 040 Породица и деца 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1,500,000 1,500,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 1,500,000 1,500,000 Свега програмска активност ,500,000 1,500,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 10,780,000 10,780, Донације од осталих нивоа власти 3,379,596 3,379, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 900, ,000 Свега програм ,059,596 15,059, ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Управљ./одрж.јавним осветљењем 640 Улична расвета 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 9,600,000 9,600, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1,200,000 1,200, , ,000 1,000 1,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 8,101,000 8,101, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,000,000 3,000,000 Свега програмска активност ,101,000 11,101, Одржавање јавних зелених површ ина 540 Заштита биљног и животињског света и 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5,000,000 5,000,000 8/17

21 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора Укупно СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ 225, ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 5,225,000 5,225,000 Свега програмска активност ,225,000 5,225, Одржавање чистоће на површинам а јавне намене 510 Управљање отпадом 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3,000,000 3,000, СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ МАШИНЕ И ОПРЕМА 275, , , ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 3,821,200 3,821,200 Свега програмска активност ,821,200 3,821, Зоохигијена 560 Заштита животне средине 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 7,400,000 7,400, НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ 1,400,000 1,400,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 8,800,000 8,800,000 Свега програмска активност ,800,000 8,800, Одржавање гробаља и погребне услуге 540 Заштита биљног и животињског света и 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,100,000 1,100, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1,133,929 1,133,929 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 1,100,000 1,100, Донације од међународних органа 1,133,929 1,133,929 Свега програмска активност ,233,929 2,233, Управља.и снабдевање водом за пиће 630 Водоснабдевање 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 29,386,013 29,386,013 9/17

22 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора Укупно Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 2,500,000 2,500, Донације од осталих нивоа власти 26,386,013 26,386, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500, ,000 Свега програмска активност ,386,013 29,386,013 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 29,547,200 29,547, Донације од међународних органа 1,133,929 1,133, Донације од осталих нивоа власти 26,386,013 26,386, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,500,000 3,500,000 Свега програм ,567,142 60,567, ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 1201-P1 Реконструкција, доградња и пренамена Дома културе II фаза 820 Услуге културе 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1,748,319 1,748,319 Извори финансиранја за програмску активност 1201-P1 07 Донације од осталих нивоа власти 1,748,319 1,748,319 Свега програмска активност 1201-P1 1,748,319 1,748, Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 820 Услуге културе 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2,250,000 2,250, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2,270,215 2,270,215 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 2,250,000 2,250, Донације од међународних органа 2,270,215 2,270,215 Свега програмска активност ,520,215 4,520, Унапређење система очувања и п редстављања култ.истор.наслеђа 820 Услуге културе 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 150, , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 350, , , ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 700, ,000 Свега програмска активност , , Оствар.и унапређ.јавног интере са у области јавног информисањ 830 Услуге емитовања и штампања 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5,000,000 5,000,000 10/17

23 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора Укупно Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 5,000,000 5,000,000 Свега програмска активност ,000,000 5,000,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 7,950,000 7,950, Донације од међународних органа 2,270,215 2,270, Донације од осталих нивоа власти 1,748,319 1,748,319 Свега програм ,968,534 11,968, ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организ, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Део средстава ове апропријације у износу од намењен је за финансирање рада Спортског савеза Новог Кнежевца. ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 9,100,000 9,100,000 1,100,000 1,100, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 6,800,000 6,800,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 13,704,000 13,704, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,296,000 3,296,000 Свега програмска активност ,000,000 17,000,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 13,704,000 13,704, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,296,000 3,296,000 Свега програм ,000,000 17,000, ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Мере активне политике запошљав ања 412 Општи послови по питању рада 464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 1,500,000 1,500,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 1,500,000 1,500,000 Свега програмска активност ,500,000 1,500,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 1,500,000 1,500,000 Свега програм ,500,000 1,500, ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА Промоција туристичке понуде 473 Туризам 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 300, ,000 11/17

24 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора Укупно УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МАТЕРИЈАЛ 500, , , , , ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 1,500,000 1,500,000 Свега програмска активност ,500,000 1,500,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 1,500,000 1,500,000 Свега програм ,500,000 1,500, ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравствене заштите 760 Здравство некласификовано на другом 464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 10,700,000 10,700,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 10,700,000 10,700,000 Свега програмска активност ,700,000 10,700,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 10,700,000 10,700,000 Свега програм ,700,000 10,700, ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање основних школа 912 Основно образовање 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 3,500,000 3,500, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 3,000,000 3,000,000 31,000,000 31,000,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 37,500,000 37,500,000 Свега програмска активност ,500,000 37,500,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 37,500,000 37,500,000 Свега програм ,500,000 37,500, ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 2003-P1 Пројекат:Студентске стипендије и накнаде 922 Више средње образовање 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 2,200,000 2,200,000 12/17

25 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора Укупно Извори финансиранја за програмску активност 2003-P1 01 Приходи из буџета 2,200,000 2,200,000 Свега програмска активност 2003-P1 2,200,000 2,200, Функционисање средњих школа 920 Средње образовање 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 3,500,000 3,500, ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 8,150,000 8,150,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 10,343,229 10,343, Донације од осталих нивоа власти 1,306,771 1,306,771 Свега програмска активност ,650,000 11,650,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 12,543,229 12,543, Донације од осталих нивоа власти 1,306,771 1,306,771 Свега програм ,850,000 13,850,000 Извори финансиранја за главу Приходи из буџета 329,394, ,394, Донације од међународних органа 14,650,513 14,650, Донације од осталих нивоа власти 45,182,475 45,182, Примања од домаћих задуживања 1,600,000 1,600, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 57,000,000 57,000,000 Свега глава ,827, ,827, ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ Функционисање и остваривње предшколског васпитања и образ 911 Предшколско образовање 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 28,325,000 28,325, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ 5,071,000 5,071, , , , , , ,000 3,605,000 90,000 3,695, , , , , , , ,000 3,869,000 3,869,000 4,295, ,000 4,405,000 13/17

26 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ Укупно 2,800,000 2,800, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 5,000 5, , , , ,000 15,000 15,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 44,617,000 44,617, Донације од осталих нивоа власти 4,845,000 4,845, Неутрошена средства донација из ранијих година 2,600,000 2,600, Родитељски динар за ваннаставне активности 350, ,000 Свега програмска активност ,062, ,000 52,412,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 44,617,000 44,617, Донације од осталих нивоа власти 4,845,000 4,845, Неутрошена средства донација из ранијих година 2,600,000 2,600, Родитељски динар за ваннаставне активности 0 350, ,000 Свега програм ,062, ,000 52,412,000 Извори финансиранја за главу Приходи из буџета 44,617,000 44,617, Донације од осталих нивоа власти 4,845,000 4,845, Неутрошена средства донација из ранијих година 2,600,000 2,600, Родитељски динар за ваннаставне активности 350, ,000 Свега глава ,062, ,000 52,412, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3,300,000 3,300, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ 594, ,000 1,000 1, , , , ,000 1,235,000 1,235, , , , , , ,000 14/17

27 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора Укупно ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 380, ,000 4,000 4,000 60,000 60, , , , ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 9,000,000 9,000,000 Свега програмска активност ,000,000 9,000,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 9,000,000 9,000,000 Свега програм ,000,000 9,000,000 Извори финансиранја за главу Приходи из буџета 9,000,000 9,000,000 Свега глава 4.2 9,000,000 9,000, МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање месних заједница 160 Опште јавне услуге некласификоване 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 577, , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА СТАЛНИ ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА 105, ,000 1,000 1,000 2,835,000 2,835,000 2,100,000 2,100,000 2,470,000 2,470,000 2,953,000 2,953,000 1,758,000 1,758,000 60,000 60,000 1,333,000 1,333,000 7,571,064 7,571, , ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 15,089,000 15,089, Донације од осталих нивоа власти 7,411,064 7,411,064 Свега програмска активност ,500,064 22,500,064 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 15,089,000 15,089,000 15/17

28 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора Укупно 07 Донације од осталих нивоа власти 7,411,064 7,411,064 Свега програм ,500,064 22,500,064 Извори финансиранја за главу Приходи из буџета 15,089,000 15,089, Донације од осталих нивоа власти 7,411,064 7,411,064 Свега глава ,500,064 22,500,064 Извори финансиранја за раѕдео 4 01 Приходи из буџета 398,100, ,100, Донације од међународних органа 14,650,513 14,650, Донације од осталих нивоа власти 57,438,539 57,438, Примања од домаћих задуживања 1,600,000 1,600, Нераспоређени вишак прихода из ранијих 57,000,000 57,000,000 година 15 Неутрошена средства донација из ранијих година 2,600,000 2,600, Родитељски динар за ваннаставне активности 350, ,000 Свега раздео 4 531,390, , ,740,000 5 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Општинско јавно правобранилашт во 330 Судови 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1,110,000 1,110, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 205, , , ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 1,460,000 1,460,000 Свега програмска активност ,460,000 1,460,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 1,460,000 1,460,000 Свега програм ,460,000 1,460,000 Извори финансиранја за главу Приходи из буџета 1,460,000 1,460,000 Свега глава ,460,000 1,460,000 Извори финансиранја за раѕдео 5 01 Приходи из буџета 1,460,000 1,460,000 Свега раздео 5 1,460,000 1,460,000 Извори финансирања за буџет 01 Приходи из буџета 418,360, ,360, Донације од међународних органа 14,650,513 14,650, Донације од осталих нивоа власти 57,438,539 57,438, Примања од домаћих задуживања 1,600,000 1,600, Нераспоређени вишак прихода из ранијих 57,000,000 57,000, Неутрошена средства донација из ранијих 2,600,000 2,600, Родитељски динар за ваннаставне 350, ,000 16/17

29 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Функција Економска класифуикација Опис расхода буджета сопствених извора Укупно Укупно за буџет 551,650, , ,000,000 17/17

30 ' Члан 8. Члан 8. мења се и гласи: ''Члан 8. Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користиће се за следеће програме: ' Шифра и назив програма Средства иѕ буджета Средства иѕ осталих иѕвора Укупна јавна средства 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0701 ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋ АЈА И 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2003 ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ Укупни јавни расходи 45,600,000 45,600,000 22,421,000 22,421, ,855, ,855,359 77,266,369 77,266,369 15,059,596 15,059,596 60,567,142 60,567,142 20,968,534 20,968,534 17,000,000 17,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 10,700,000 10,700,000 52,062, ,000 52,412,000 37,500,000 37,500,000 13,850,000 13,850,000 18,800,000 18,800, ,650, , ,000,000 1/1

31 Члан 27. мења се и гласи: Члан 9. ''Члан 27. Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Општина Нови Кнежевац, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 10% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за годину уплате у буџет Општине Нови Кнежевац, према динамици коју одреди локални орган управе надлежан за финансије.'' Члан 10. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу Општине Нови Кнежевац'' и доставити Министарству финансија. Члан 11. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Кнежевац''. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ Број: Дана: године НОВИ КНЕЖЕВАЦ Председник СО-е, Ујхељи Нандор

32 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ГОДИНУ I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Нови Кнежевац за годину, садржан је у члану 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/2016 и 113/17), према коме се ребалансом буџета, који на предлог надлежног извршног органа локалне власти усваја скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања, расхода и издатака, на нижем, вишем или на истом нивоу. II ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ Предлог одлуке о ребалансу буџета Општине Нови Кнежевац за годину сачињен је у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Предлогом одлуке о ребалансу буџета Општине Нови Кнежевац за годину врши се усклађивање прихода и примања, расхода и издатака, на вишем нивоу за 31,64 милиона динара. Предложени ребаланс јесте резултат, с једне стране: -чињенице да су пренета средства из ранијих година утврђена завршним рачуном за годину, већа од процењеног износа који је распоређен актуелним општинским буџетом за ову годину, те да је та средства потребно укључити у буџет и тако омогућити њихово коришћење за најприоритетније јавне потребе и -ревидиране процене остварења текућих прихода и примања, а пре свега уступљених пореских прихода који на бази досадашњег оставрења бележе значајнији раст у односу на стопу раста с којом су пројектовани актуелним буџетом; а с друге стране, -потребе за улагањима у јавне намене које су високог степена приоритета, а односе се на капитална улагања у објекте, опрему и планску документацију у области саобраћаја, водопривреде, заштите животне средине, социјалне заштите, спорта, културе, предшколског образовања. Осим наведеног, израда ребаланса буџета је прилика да се у складу са новим пројекцијама остварења, изврше усклађивања распореда планираних расхода и издатака са ревидираним проценама потреба и могућностима реализације до краја ове буџетске године. III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА Укупни приходи и примања заједно са неутрошеним средствима из ранијих година и расходи и издаци распоређени овом одлуком пројектовани су у износу од 552 милиона динара што је у односу на важећи буџет пораст од 6%, односно, повећање за 31,64 милиона динара. Укупни планирани приходи и примања буџета распоређени овом одлуком састоје се од: -укупних текућих прихода у износу од 490,150 милиона динара и повећани су предложеним изменама за 9,435 милиона динара, -примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 300 хиљада динара, планирани су на истом нивоу -примања од домаћих задуживања у износу од 1,6 милиона динара, планирана су такође на истом нивоу и -неутрошених средстава из претходне године у износу од 59,6 милиона динара, која су повећани предложеним изменама за 26,1 милиона динара. Текући приходи буџета планирани су са повећањем од 2%, и састоје се од : -пореза у износу од 250 милиона динара, који су планирани са порастом од 5%, -донација и трансфера у износу од 190,086 милиона динара, који су пројектовани са повећањем од 1% -других прихода у износу од 49,957 милиона динара, који су планирани са смањењем од 9% и -меморандумских ставки за рефундацију расхода који износе 107 хиљада динара.

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 23.01.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.12.2018. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 5429, 7321, 1121, 11211, 93212, 62213, 63213-испр., 18213, 142214, 68215-др. закон, 13215, 99216, 113217, 95218 и 31219),

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 11.09.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.08.2019. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.12. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.11.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:24.08.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.07.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. 1 311710 Назив

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 01.08.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.07.2019. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 06.11. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.10.2018. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС''

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ 2019. БРОЈ: 13 36 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 10.04.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.03.2019. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 12.03.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ Ред.бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 28.02.2019. ГОДИНЕ Назив конта

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.02.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.01.2019. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:04.07.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.06.2018. ГОДИНЕ Економска класиф. Назив конта План прихода

Више

Бољевац, 19. децембар године Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го

Бољевац, 19. децембар године  Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го Бољевац, 19. децембар 216. године www.boljevac.org.rs Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за 217. годину... 2 2 Кадровски план општине Бољевац... 38 3 Одлука

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула 2018. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 62. - Одлука о ребалансу буџета Општине Бачки Петровац

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више