РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон"

Транскрипт

1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15), Извештаја о стручној оцени понуда бр /19-25 од године в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА РФЗО, ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ редни број ЈН /19-34

2 Садржај Диспозитив одлуке...3 Образложењ е...3 I. Подаци о наручиоцу...3 II. Подаци о јавној набавци... 3 III. Основни подаци о понуђачима...3 IV. Стручна оцена понуда Ланива д.о.о Етропо Т е а т сј.о.о...7 V. Одбијене понуде...10 VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање...11 VII. Предлог комисије...11 VIII. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

3 Диспозитив одлуке Додељује се уговор о јавној набавци: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, за период од 12 месеци, ЈН бр /19-34, понуђачу Ланива д.о.о. Владимира Гортана 24/1, Београд. Образложење I. Подаци о наручиоцу 1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 3. Интернет страница наручиоца: утуу.јаупепајзауке.гтго.гз 4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање II. Подаци о јавној набавци 1. Врста предмета јавне набавке: услуга. 2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке: Предмет јавне набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, за период од 12 месеци. Процењена вредност јавне набавке без урачунатог : ,00 динара. Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге чишћења Редни број јавне набавке: / Врста поступка јавне набавке: отворени поступак. III. Основни подаци о понуђачима Р.Б, Назив понуђача Адреса 1. Ланива д.о.о. Владимира Гортана 24/1, Београд 2. Заједничка понуда: 1.Етропо Т еат с!.о.о. 2.Телус Про д.о.о. 3. ВР5 8есип1у сј.о.о. 4. Соос^ћоизе с!.о.о. б.толмак д.о.о. 1. Партизанске авијације 4/Н, Београд 2. Душана Дуде Тимотијевића 9, Београд 3. Краља Милутина 53, Београд, 4. Бул. Милутина Миланковића 132/60 Београд 5. Јурија Гагарина 187, Београд Укупан број поднетих понуда: 2 (две).

4 IV. Стручна оцена понуда Ред. број 1. Ланивад.о.о. Редни број понуде:1 Број под којим је понуда заведена: /19-15 Назив понуђача: Ланива д.о.о. Понуда број 442/19 од године Понуђач је поднео понуду: самостално НАЗИВОРГАНИЗШОНЕ ЈЕДИНИЦЕРФЗО ЦЕНАУСЛУГЕ ПЕРИОД ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ЦЕН*УСШ ГЕ ПР^ОКАЊА УСЛУГЕБЕЗ 1 Филијала Суботица ,00 12 месеци ,00 2 Филијала Зрењанин ,00 12 месеци ,00 3 Филијала Кикинда ,00 12 месеци ,00 4 Филијала Панчево ,00 12 месеци ,00 5 Филијала Сомбор ,00 12 месеци ,00 6 Филијала Нови Сад ,00 7 Покрајински фонд , , ,26 8 Филијала Сремска Митровица ,00 12 месеци ,00 9 Филијала Шабац ,00 10 Филијала Ваљево , , ,85 11 Филијала Смедерево ,00 12 месеци ,00 12 Филијала Пожаревац ,00 13 Филијала Крагујевац , , ,97 14 Филијала Јагодина ,00 12 месеци ,00 15 Филијала Бор ,00 12 месеци ,00 16 Филијала Зајечар ,00 12 месеци ,00 17 Филијала Ужице ,00 12 месеци ,00 18 Филијала Чачак ,00 12 месеци ,00 19 Филијала Краљево ,00 12 месеци ,00 4

5 20 Филијала Крушевац ,00 12 месеци ,00 21 Филијала Ниш ,00 12 месеци ,00 22 Филијала Прокупље ,00 23 Филијала Пирот ,00 24 Филијала Лесковац ,00 25 Филијала Врање ,00 26 Филијала Грачаница ,00 27 Филијала Косовска Митровица ,00 28 Филијала Гњилане , , , , , , , ,49 29 Филијала Београд ,00 12 месеци ,00 30 Дирекција РФЗО ,00 12 месеци ,00 31 Филијала Нови Пазар ,00 12 месеци ,00 УКУПНО: ,36 Понуђач је исказао трошкове припремања понуде у износу од ,00 динара. Стопа : 20 % (изражена у процентима). Рок важења понуде је 90 од отварања понуде. (минимум 90 ). Рок плаћања је 30 од издавања рачуна. (најмање 30 а најдуже 60 ). Рок за одзив за отклањање недостатака у извршењу услуге 180 минута (максимум 180 минута) од лријема рекламације Наручиоца. (уписати рок у минутима). Комисија за јавну набавку је године, у складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама, упутила понуђачу Ланива д.о.о. Захтев бр /19-19 за сагласност за исправку рачунских грешака. Рачунске грешке начињене су у колонама цена услуге за период пружања услуге без '1и цена услуге за период пружања услуге са ПДВ-ом" за ставке 6, 7, 9, 10, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 и у укупној цени услуге без и са ПДВ-ом. Наведени понуђач је године доставио сагласност за исправку рачунских грешака, Допис заведен код Наручиоца под 08/3 број /

6 Након исправке рачунских грешака вредност понуде без износи: Ред. број НАЗИ6 б^га Н И ^А Ц И д^е^ ЈВДИНИЦЕЈРФЗО ЦКЕНАУСЛУГЕ З А 1 МЕСЕЦБЕЗ ПЕРИ0Д ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ЦЕНАУСЛУГЕ з А г Ш и о д ПРУЖАША :1 И И В 1 Ш 6-1 Филијала Суботица ,00 12 месеци ,00 2 Филијала Зрењанин ,00 12 месеци ,00 3 Филијала Кикинда ,00 12 месеци ,00 4 Филијала Панчево ,00 12 месеци ,00 5 Филијала Сомбор ,00 12 месеци ,00 6 Филијала Нови Сад ,00 7 Покрајински фонд , , ,84 8 Филијала Сремска Митровица ,00 12 месеци ,00 9 Филијала Шабац ,00 10 Филијала Ваљево , , ,60 11 Филијала Смедерево ,00 12 месеци ,00 12 Филијала Пожаревац ,00 13 Филијала Крагујевац , , ,15 14 Филијала Јагодина ,00 12 месеци ,00 15 Филијала Бор ,00 12 месеци ,00 16 Филијала Зајечар ,00 12 месеци ,00 17 Филијала Ужице ,00 12 месеци ,00 18 Филијала Чачак ,00 12 месеци ,00 19 Филијала Краљево ,00 12 месеци ,00 20 Филијала Крушевац ,00 12 месеци ,00 21 Филијала Ниш ,00 12 месеци ,00 22 Филијала Прокупље , ,29 6

7 23 Филијала Пирот ,00 24 Филијала Лесковац ,00 25 Филијала Врање ,00 26 Филијала Грачаница ,00 27 Филијала Косовска Митровица ,00 28 Филијала Гњилане , , , , , , ,67 29 Филијала Београд ,00 12 месеци ,00 30 Дирекција РФЗО ,00 12 месеци ,00 31 Филијала Нови Пазар ,00 12 месеци ,00 УКУПНО: ,26 Комисија је констатовала да је понуда понуђача Ланива д.о.о. прихватљива у смислу члана 3 став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 2. Етропо Т еат сј.о.о. Редни број понуде:2 Број под којим је понуда заведена: /19-16 Назив понуђача: Етропо Т еат сј.о.о. Понуда број 147/07/19 од године Понуђач је поднео понуду: заједничка понуда: Етропо Теат сј.о.о., Телус Про д.о.о., ВРЗ 5есип1у с!.о.о., ОоосЈИоизе сј.о.о., Толмак д.о.о. р# ; број м в ш. ' М Ш н а Ш л у г е р д ^ ГТЕРИОД ЦЕНА УСЛУГЕ ЗАПЕРИОД ПРУЖАЊА УСЛУГЕБЕЗ 1 Филијала Суботица ,00 12 месеци ,00 2 Филијала Зрењанин ,00 12 месеци ,00 3 Филијала Кикинда ,00 12 месеци ,00 4 Филијала Панчево ,00 12 месеци ,00 5 Филијала Сомбор ,00 12 месеци ,00 6 Филијала Нови Сад ,00 7 Покрајински фонд , , ,52 7

8 8 Филијала Сремска Митровица ,00 12 месеци ,00 9 Филијала Шабац ,00 10 Филијала Ваљево , , ,23 11 Филијала Смедерево ,00 12 месеци ,27 12 Филијала Пожаревац ,00 13 Филијала Крагујевац , , ,11 14 Филијала Јагодина ,00 12 месеци ,00 15 Филијала Бор ,00 12 месеци ,00 16 Филијала Зајечар ,00 12 месеци ,00 17 Филијала Ужице ,00 12 месеци ,00 18 Филијала Чачак ,00 12 месеци ,00 19 Филијала Краљево ,00 12 месеци ,00 20 Филијала Крушевац ,00 12 месеци ,00 21 Филијала Ниш ,00 12 месеци ,00 22 Филијала Прокупље ,00 23 Филијала Пирот ,00 24 Филијала Лесковац ,00 25 Филијала Врање ,00 26 Филијала Грачаница ,00 27 Филијала Косовска Митровица ,00 28 Филијала Гњилане , , , , , , , ,88 29 Филијала Београд ,00 12 месеци ,00 30 Дирекција РФЗО ,00 12 месеци ,00 31 Филијала Нови Пазар ,00 12 месеци ,00 УКУПНО: ,32 8

9 Понуђач није исказао трошкове припремања понуде. Стопа : 20 % (изражена у процентима). Рок важења понуде је 90 од отварања понуде. (минимум 90 ). Рок плаћања 30 од издавања рачуна. (најмање 30 а најдуже 60 ). Рок за одзив за отклањање недостатака у извршењу услуге 180 минута (максимум 180 минута) од пријема рекламације Наручиоца. (уписати рок у минутима). Комисија за јавну набавку је године, у складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама, упутила понуђачу Етропо Т еат сј.о.о. као представнику понуђача у заједничкој понуди: Етропо Т еат сј.о.о., Телус Про д.о.о., ВР5 5есип1у сј.о.о., ОоосЈћоизе с1.о.о., Толмак д.о.о., Захтев бр /19-21 за сагласност за исправку рачунских грешака. Рачунске грешке начињене су у колонама цена услуге за период пружања услуге без " и цена услуге за период пружања услуге са ПДВ-ом" за ставке 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 и у укупној цени услуге без и са ПДВ-ом. Наведени понуђач је године доставио сагласност за исправку рачунских грешака, Допис заведен код Наручиоца под 08/3 број / Након исправке рачунских грешака вредност понуде без износи: Рвд? број НАЗИВ,р >ГА1!јИЗАЦИОНЕ V ВИ И Ш в ; ЦЕНА УСЛУГЕ ЗАПЕРИОД ПРУЖАЊА УСЛУГЕ БЕЗ 1 Филијала Суботица ,00 12 месеци ,00 2 Филијала Зрењанин ,00 12 месеци ,00 3 Филијала Кикинда ,00 12 месеци ,00 4 Филијала Панчево ,00 12 месеци ,00 5 Филијала Сомбор ,00 12 месеци ,00 6 Филијала Нови Сад ,00 7 Покрајински фонд , , ,83 8 Филијала Сремска Митровица ,00 12 месеци ,00 9 Филијала Шабац ,00 10 Филијала Ваљево , , ,01 11 Филијала Смедерево ,00 12 месеци ,00 12 Филијала Пожаревац ,00 13 Филијала Крагујевац , , ,23 14 Филијала Јагодина ,00 12 месеци ,00 9

10 15 Филијала Бор ,00 12 месеци ,00 16 Филијала Зајечар ,00 12 месеци ,00 17 Филијала Ужице ,00 12 месеци ,00 18 Филијала Чачак ,00 12 месеци ,00 19 Филијала Краљево ,00 12 месеци ,00 20 Филијала Крушевац ,00 12 месеци ,00 21 Филијала Ниш ,00 12 месеци ,00 22 Филијала Прокупље ,00 23 Филијала Пирот ,00 24 Филијала Лесковац ,00 25 Филијала Врање ,00 26 Филијала Грачаница ,00 27 Филијала Косовска Митровица ,00 28 Филијала Гњилане , , , , , , , ,67 29 Филијала Београд ,00 12 месеци ,00 30 Дирекција РФЗО ,00 12 месеци ,00 31 Филијала Нови Пазар ,00 12 месеци ,00 УКУПНО: ,63 Комисија је констатовала да је понуда понуђача Етропо Теат сј.о.о. као представника понуђача у заједничкој понуди: Етропо Теат с1.о.о., Телус Про д.о.о., ВР5 ЗесигИу с!.о.о., СоосЈћоизе сј.о.о., Толмак д.о.о., прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15). V. Одбијене понуде У поступку предметне јавне набавке није било понуда које су оцењене као неприхватљиве и услед тога одбијене. 10

11 VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање Најнижа понуђена цена. Ранг листа понуђача: Број под којим је понуда заведена Назив понуђача Цена без Ранг листа /19-15 Ланива д.о.о , /19-16 Заједничка понуда: Етропо Теат с!.о.о., Телус Про д.о.о., ВР5 ЗесигГСу с1.о.о., ОоосИпоизе сј.о.о., Толмак д.о.о ,63 2 VII. Предлог комисије Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, предложила је да се донесе одлука о додели уговора за јавну набавку: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, за период од 12 месеци, број /19-34 и уговор додели понуђачу Ланива д.о.о. Владимира Гортана 24/1, Београд. Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача. Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси одлуку као у диспозитиву. ^ В.Д. ДИРЕКТОРА ^ ' (ч\ Проф. др Сања Радојевић Шкодрић насијевић VIII. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) од објављивања исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15) /1

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЈЛ.0(у.701Ј. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службе

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЈЛ.0(у.701Ј. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службе РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЈЛ.0(у.701Ј. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23.

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /19 -/2 -?./ј. 0 X године Јована Мариновића 2 Б е о r р а д На основу члана 108. З

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /19 -/2 -?./ј. 0 X године Јована Мариновића 2 Б е о r р а д На основу члана 108. З РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: 404-2-22/19 -/2 -?./ј. 0 X - 2019. године Јована Мариновића 2 Б е о r р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр.

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број; /19-2Ј) 0 ).04. Л0 3. године Јована Мариновића2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број; /19-2Ј) 0 ).04. Л0 3. године Јована Мариновића2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број; 404-2-7/19-2Ј) 0 ).04. Л0 3. године Јована Мариновића2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12,

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број / Jlll-?018одине Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавн

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број / Jlll-?018одине Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавн РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број. 404-2-7/18-0-2 Jlll-?018одине Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15

Више

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн ~4~ { 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/63-2018 (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01 ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На основу а' ~0822 кона о јавним набавкама ( Службени гласник

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/66-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/ -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- '"JJO^ (Ј-Ж године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. и

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- 'JJO^ (Ј-Ж године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. и РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/ Број: 0--8/9- '"JJO^ (Ј-Ж 09. године Јована Мариновића бр. Б е о г р а д На основу члана 08. и 09. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. /, /

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- Ц 15. $ године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- Ц 15. $ године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: 404-1-29/19- Ц 15. $.2019. године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: /~о (' -ћ Датум: На основу члана 1

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: /~о (' -ћ Датум: На основу члана 1 1 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/68-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/~о (' -ћ Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска Београд број: ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска Београд број: ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/50-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 11000 број: 12.01.- 41 ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5?- G~ На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени

Више

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“ У складу са чланом 108. и 109. Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 2893/1 од 23.07.2018. године Комисије за јавну

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: / Д атум: На основу члана 108. Закона

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: / Д атум: На основу члана 108. Закона 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/67-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01. 413290/ Д атум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије",

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

Одлука о додели уговора, извештај и уговор ЈН 30-18

Одлука о додели уговора, извештај и  уговор ЈН 30-18 Наручилац: Градска управа града Шапца Адреса: Ул. Господар Јевремова бр.6 Место: Шабац Број одлуке: 404-4-31-5/18-03 Редни бр. ЈН ЈН 30/18 Датум: 30.11.2018. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

Одлука о додели уговора, извештај и уговор ЈН 30-18

Одлука о додели уговора, извештај и  уговор ЈН 30-18 Наручилац: Градска управа града Шапца Адреса: Ул. Господар Јевремова бр.6 Место: Шабац Број одлуке: 404-4-34-5/18-03 Редни бр. ЈН ЈН 33/18 Датум: 03.01.2019. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 372/2017-ЈН Датум: 15.06.2017. године

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 67/2018-ЈН Датум: 18.06.2018. године

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 162/2017-ЈН Датум: 06.04.2017. године

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 69/2018-ЈН Датум: 27.06.2018. године

Више

Proces remonta

Proces remonta ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' Број: Д-62018-6 Датум: 15.03.2018. ЛОЗНИЦА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 1242012, 142015, 682015), в.д. директора наручиоца

Више

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/450 Датум На основу члана

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/450 Датум На основу члана Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/450 Датум 27.03.2019. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-1325/3 04.06.2019. године На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/2012,

Више

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ КОВИН"КОВИН Број: 3494/19 Датум: 17.12.2018. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама. в.д. директора Специјалне болнице за психијагријске болести Ковин"

Више

Odluka o dodeli ug.-MALA-59-19

Odluka o dodeli ug.-MALA-59-19 Страна од 5 Јавно предузеће СРБИЈАШУМЕ Београд Булевар Михајла Пупина 3 Шумско газдинство БЕОГРАД Београд Кнеза Милоша 55, Београд тел: 0/36--083, факс: 0/36--887, матични број: 0775483, шифра делатности:

Више

2890/ Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12, 14/15, 68/15) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br

2890/ Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12, 14/15, 68/15) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br 2890/1 07.03.2017. Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12, 14/15, 68/15) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 2890 od 07.03.2017. godine, odredaba Pravilnika o

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 752/2017-ЈН Датум: 05.12.2017. године

Више

Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт Шабац Адреса: Ул. Војводе Путника бр. 54 Место: Шабац Број одлуке: Редни бр. 1/18 ЈНМВ Датум:

Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт Шабац Адреса: Ул. Војводе Путника бр. 54 Место: Шабац Број одлуке: Редни бр. 1/18 ЈНМВ Датум: Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт Шабац Адреса: Ул. Војводе Путника бр. 54 Место: Шабац Број одлуке: 31-18-2 Редни бр. 1/18 ЈНМВ Датум: 27.02.2018. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

MergedFile

MergedFile Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/538 Датум 11.05.2017. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-97/9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Р

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-97/9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Р УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 2.3.2018. године Број: 0297/9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/12, 14/15, 68/2015), доносим ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ

Више

РЕЛУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19-/^ године Јована Мариновића бр.2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јав

РЕЛУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19-/^ године Јована Мариновића бр.2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јав РЕЛУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/ Број: 404--5/9-/^ 09. године Јована Мариновића бр. Б е о г р а д На основу члана 08. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 4/, 4/5 и 68/5), члана

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Број: 1531 /1- ЈН 3/2016-I Чачак, године На основу члана 108. Закона о јавним набавка

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Број: 1531 /1- ЈН 3/2016-I Чачак, године На основу члана 108. Закона о јавним набавка УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Број: 1531 /1- ЈН 3/2016-I Чачак, 30.06.2016. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Трг краља Александра 11 Број: 01-692/2 25.03.2017. године На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама ( Сл.

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија ОСНОВНА ШКОЛА МИЛАН РАКИЋ Место: Мионица Ул. Кнеза Грбовића бр. 31 Деловодни број : 02-91 Датум: 09. 02. 2017. год. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 404-8-2/2017-04-5 ДАНА: 17.07.2017 година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) начелник општинске

Више

Наручилац:

Наручилац: Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт Шабац Адреса: Ул. Војводе Путника бр. 54 Место: Шабац Број одлуке: 122-17-2 Редни бр. 1/17 ЈНМВ Датум: 15.05.2017. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

На основу чл

На основу чл На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника Привременог органа Градске општине Вождовац о покретању отвореног поступка јавне

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 204/2017-ЈН Датум: 19.04.2017. године

Више

Broj: /2

Broj: /2 Клиника за стоматологију Ниш 18000 Ниш ПИБ : 100621196 МБР: 17215426 Дел. бр. 01-37- 118 Датум : 11.04.2018.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкам ( Службени гласник РС број 124/2012, 14/2015

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА Ул. Пролетерских бригада бб Број: III-404/1-50/2017 Дана: 08.5.2017.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: / 1301 Датум: На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о

Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: / 1301 Датум: На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: 06-611/ 1301 Датум: 09.10.2018. На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/2012, 14/2015

Више

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/959 Датум На основу члана

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/959 Датум На основу члана Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/959 Датум 28.11.2016. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o dodeli ugovora-putovanja 2019 (002)

Microsoft Word - 10 Odluka o dodeli ugovora-putovanja 2019 (002) МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ Крунска 51,11000 Београд Телефон: +381 11 243 38 86 Факс: +381 11 243 64 08 Матични број : 07010001 ПИБ 100293019 74-3/2019 25.02.2019.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број: III-404/1-60/2017 Дана: 26.5.2017.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДО

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 8..016. године Број: 0-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Више

MergedFile

MergedFile Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/52 Датум 19.01.2018. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 21.2.2018. године Број: 02-120/12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), доносим ОДЛУКУ

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број:I-404/1-39/2016 Дана: 23.5.2016.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora Наручилац ЈП Завод за уџбенике Адреса Обилићев Венац 5 Место Врста наручиоца тум Београд Државно јавно предузеће 20.09..2018.година Јавна набавка број: ЈНМВ 45/2018 На основу Одлуке о покретању поступка

Више

Наручилац

Наручилац Наручилац Адреса Место Дом здравља Бела Црква Јована Поповића бб Бела Црква Број одлуке 1186/13 Датум 23.10.2013. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) и

Више

JP “VOJVODINA[UME” PETROVARADIN

JP “VOJVODINA[UME” PETROVARADIN JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica Broj: JN 07-125 Dana: 22.02.2016.g. SREMSKA MITROVICA Na osnovu čl.108. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS br. 124/2012. i 68/15), Izveštaja

Више

MergedFile

MergedFile Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/330 Датум 05.03.2019. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 678/2017 - по овлашћењу Датум: 03.11.2017.

Више

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија Основна школа Змај Јова Јовановић Мештровићева бр. 19, 11000 Београд Датум 01.03.2019. год. Дл. број: 5/34 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-1075/2 08.05.2019. године На основу Извештаја о спровођењу поступка набавке број 01-1075/1 oд 08.05.2019. године, и члана 38. Статута ( Билтен

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora Студентски центар у Крагујевцу Адреса: Радоја Домановића број 1 Место: 34000 Крагујевац На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту Закон),

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 21.11.2016. године Број: 02-529/9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, 124/2012, 14/2015, 68/2015), доносим ОДЛУКУ О

Више

Republika Srbija

Republika Srbija Град Лесковац Агенција за локални економски развој Бр. ЈН-03-1/2015 08.04.2015. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124/12), доносим О Д Л У К У о додели уговора

Више

Успешни понуђач ће набавку предвиђених јавних набавки извршити

Успешни понуђач ће набавку предвиђених јавних набавки извршити Наручилац Основна школа Вук Караџић Адреса Школска 4 Место Београд, Сремчица Број 883 Датум 04.12.2015. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/2012, 14/2015

Више

Izveštaj, odluka i ugovor

Izveštaj, odluka i ugovor Наручилац: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац Адреса: Ул. Кнеза Милоша бр. 1 Место: Шабац Број одлуке: 2137/16 Редни бр. ЈН ЈН 51/16 Датум: 10.11.2016. На основу чл. 108. Закона

Више

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и члана 72. ст. 2. и 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, број 44/10), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4. Статута

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora-PREGOVARACKI-14-19

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora-PREGOVARACKI-14-19 Страна 2 од 12 Партија број 18. МИЧЕЛИНИ д.о.о. Ваљево, Рајковачка 17, понуда број 14/2019-5-1 од Вредност уговора: 2.346.510,00 динара без ПДВ-а. О б р а з л о ж е њ е Наручилац Јавно предузеће за газдовање

Више

Република Србија ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Су IV бр / године Б е о г р а д На основу члана 107 и 108 Закона о јавним набав

Република Србија ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Су IV бр / године Б е о г р а д На основу члана 107 и 108 Закона о јавним набав Република Србија ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Су IV бр. 22-22/2019-19 29.07.2019. године Б е о г р а д На основу члана 107 и 108 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15,

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број: III-404/1-55/2017 Дана: 15.5.2017.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

Microsoft Word - Odl o dod ug

Microsoft Word - Odl o dod ug ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР Расадничка б.б. Зајечар Број одлуке: 2008 тум: 28.03.2018.г. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15, 68/15) директор Здравственог центра

Више

Microsoft Word - 9_ODLUKA O DODELI UGOVORA

Microsoft Word - 9_ODLUKA O DODELI UGOVORA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ Булевар краља Александра 73 11000 Београд, Телефон (011) 321-86-06, Телефакс (011) 337-02-23 Рачун 840-1437666-41 Управа за трезор Палилула ПИБ 100251144 Mат.бр.

Више

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora , Кнеза Данилова 33-37 На основу члана 108. став Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), доноси се О Д Л У К А о додели уговора у поступку јавне набавке

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-369/2 07.02.2019. године На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник Републике Србије

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/239 Датум На основу члана

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/239 Датум На основу члана Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/239 Датум 08.03.2016. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: године ЋУПРИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавка

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: године ЋУПРИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавка РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 404-4-5/2018-04-5 ДАНА: 26.10.2018.године ЋУПРИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС 124/12,14/15 и 68/15) заменик начелника

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

Посл.бр. 10-7/18/5 Дана године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, д

Посл.бр. 10-7/18/5 Дана године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, д Посл.бр. 10-7/18/5 Дана 13.04.2018.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Више

Microsoft Word - odluka o dodeli ugovora _2_

Microsoft Word - odluka o dodeli ugovora _2_ Наручилац Адреса Место Број одлуке Датум Завод за стоматологију Крагујевац Змај Јовина 32 Крагујевац 1572/5 09.12.2016.год. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС бр. 124/2012,14/15

Више

ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА Адреса: Др Мелгарда 1 Број: 885 Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124

ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА Адреса: Др Мелгарда 1 Број: 885 Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124 ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА Адреса: Др Мелгарда 1 Број: 885 Датум: 24.3.2016. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''НАДА НАУМОВИЋ'' Број:1630 Дана:08.03.2017 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

Odluka dodela ugovora Servisiranje vozila pdf

Odluka dodela ugovora Servisiranje vozila pdf Улица Краља Милутина бр. 1 tel + 381 34 323 208 Број: 01-14/8 34000 Крагујевац fax + 381 34 323 541 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net Датум: 13.03.3017 www.dzkg.rs Дом здравља Крагујевац На основу чл.

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /17-3/1 C\S године Јована Мариновића бр.2 Б е о г р а д На основу члана 108. Зако

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /17-3/1 C\S године Јована Мариновића бр.2 Б е о г р а д На основу члана 108. Зако РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: 404--37/7-3/ C\S.4.207. године Јована Мариновића бр.2 Б е о г р а д На основу члана 08. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. '24/2, 4/5

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМАН 1. ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 2. ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)

Више

Јована Мариновића бр Београд. Србија. тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр

Јована Мариновића бр Београд. Србија. тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр Јована Мариновића бр.. 00 Београд. Србија. тел: 8 05-80; факс: 8 5-0 е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 088707 мат. бр. 0095 рач. бр. 80-50-09 08/ број: 0--/9-5.7.09. године На основу члана. став. Закона о

Више

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača!

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača! .Od danas, 31. januara 2019. godine, započet je proces sertifikacije profesionalnih vozača u ovlašćenim ekspoziturama Auto-moto saveza Srbije (AMSS). Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije

Више

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр Јована Мариновића бр. 2, 040 Београд, Србија, тел: 38 2053-830; факс: 38 2645-042 е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 0288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 Сектор за јавне набавке 08/2 број 404--33/8-68

Више

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр Јована Мариновића бр. 2, 040 Београд, Србија, тел: 38 2053-830; факс: 38 2645-042 е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 0288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 Сектор за јавне набавке 08/2 број 404--33/8-88

Више

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр Јована Мариновића бр. 2, 040 Београд, Србија, тел: 38 2053-830; факс: 38 2645-042 е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 0288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 Сектор за јавне набавке 08/2 број 404--33/8-77

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

Посл.бр. 10-3/16/5 Дана године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова,

Посл.бр. 10-3/16/5 Дана године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, Посл. 10-3/16/5 Дана 12.02.2016. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Више

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр Јована Мариновића бр. 2, 040 Београд, Србија, тел: 38 2053-830; факс: 38 2645-042 е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 0288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 08/2 број: 404--26/7-88 6.07.208. године

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Број: 544/ године Ш А Б А Ц На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ( «Сл. гласник РС», бр

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Број: 544/ године Ш А Б А Ц На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ( «Сл. гласник РС», бр РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Број: 544/1 08.04.2016. године Ш А Б А Ц На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ( «Сл. гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а поводом спроведеног поступка

Више

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр Јована Мариновића бр. 2, 040 Београд, Србија, тел: 38 2053-830; факс: 38 2645-042 е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 0288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 08/2 број: 404--26/7-95 5.0.208. године

Више