Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodno

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodno"

Транскрипт

1 Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća Uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu i Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Senat na 19. sjednici u akademskoj godini 2017./2018. održanoj 11. rujna godine donosi PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuje se svrha i sredstva obrade i korištenja osobnih podataka i zaštite pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, postupak imenovanja i obveze službenika za zaštitu osobnih podataka, te evidencije o aktivnostima obrade. U postupku obrade, korištenja i zaštite osobnih podataka pojedinaca Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) je kao voditelj obrade osobnih podataka kojima samo ili zajedno s drugima određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili pravom EU, obveznik primjene Opće uredbe o zaštiti podataka. Članak 2. Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršavanja obveza Sveučilišta sukladno zakonima, te radi ispunjenja obveza od javnog interesa i izvršavanja javnih ovlasti (statistička istraživanja, korištenje ljudskih potencijala, praćenje kvalitete stručnog rada i rada stručnih službi, ostvarivanja prava i obveze iz radnog odnosa, promidžbe Sveučilišta i druge službene svrhe). Sveučilište kao voditelj obrade, na prijedlog Službenika za zaštitu osobnih podataka, može utvrditi i prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka u druge posebne svrhe. Članak 3. U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: - osobni podatak označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi ( ispitanik ); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca; - obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

2 - sustav pohrane znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi; - voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice; - izvršitelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade; - primatelj znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. - treća strana znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade; - privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose; - povreda osobnih podataka znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani; - pseudonimizacija znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Članak 4. Sveučilište osobne podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno. Sveučilište obrađuje osobne podatke sukladno članku 5. Opće Uredba o zaštiti podataka. Sveučilište će poduzeti sve moguće radnje da su osobni podatci koje obrađuje točni te ih po potrebi ažurira. Oni podaci za koje Sveučilište ima saznanja da nisu točni, Sveučilište bez odlaganja briše ili ispravlja. Sveučilište osobne podatke čuva u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika i to samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja, ali samo ako će se isti obrađivati u svrhe za koje postoji privola isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe. Sveučilište osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

3 II. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA Članak 5. Sveučilište imenuje službenika za zaštitu osobnih podataka te odluku o imenovanju dostavlja Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadzornom tijelu. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta. Članak 6. Službenik za zaštitu podataka obavlja poslove informiranja i savjetovanja odgovornih osoba i zaposlenika Sveučilišta koji neposredno obavljaju obradu osobnih podataka o njihovim obvezama, prati poštivanje Opće Uredba o zaštiti podataka te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti, omogućuje prava ispitanika te surađuje s nadzornim tijelom. Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija koje sazna u obavljanju svoje dužnosti. Voditelji obrade osobnih podataka i izvršitelji obrade dužni su službeniku za zaštitu podataka omogućiti pravodobno i primjereno informiranje o svim pitanjima vezanim za obradu i korištenje osobnih podataka. III. OBRADA OSOBNIH PODATAKA Članak 7. Sveučilište osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: - da je obrada nužna radi poštivanja zakonom utvrđenih obveza Sveučilišta; - da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; - da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka; - da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; - da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti Sveučilišta; - da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Sveučilišta ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Članak 8. Sveučilište obrađuje i posebne kategorije osobnih podataka svojih zaposlenika koji otkrivaju podatke koji se odnose na zdravlje zaposlenika. Obrada podataka koji se odnose na zdravlje zaposlenika nužna je u svrhu preventivne medicine ili medicine rada radi procjene radne sposobnosti zaposlenika. Članak 9. U postupku obrade osobnih podataka Sveučilište na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno) ispitaniku pruža sve informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi obrade podataka, pravnoj osnovi za obradu podataka, legitimnim interesima Sveučilišta, namjeri predaje osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju prava ispitanika na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka i ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i slično.

4 IV. PRAVA I ZAŠTITA PRAVA ISPITANIKA Članak 10. Ispitanik ima pravo pristupa osobnim podatcima sadržanim u sustavu pohrane Sveučilišta koji se na njega odnose. Ispitanik ima pravo ispisa osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose. Sveučilište će bez odgađanja, na zahtjev ispitanika ispraviti netočne podatke koji se na njega odnose odnosno temeljem traženja ispitanika iste dopuniti. Sveučilište će bez odgađanja, temeljem zahtjeva ispitanika, provesti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose pod uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji. U slučaju da Sveučilište utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, dužno ih je samo dopuniti ili izmijeniti neovisno o zahtjevu ispitanika. Ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu. Članak 11. U svrhu zaštite osobnih podataka Sveučilište u svim slučajevima kada je to potrebno i moguće, a posebice prilikom javnog objavljivanja informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, provodi pseudonimizaciju podataka. V. MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA Članak 12. Radi izbjegavanja neovlaštenih pristupa osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima kojima pristup imaju osobe zadužene za obradu predmetnih podataka, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata zaposlenicima zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na memorije koje su dostupne isključivo zaposlenicima zaduženim za obradu podataka. Članak 13. Osobe zadužene za obradu pojedinih osobnih podataka dužne su u okviru svog djelokruga rada poduzeti sve tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili. VI. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA Članak 14. Svaki prijenos osobnih podataka koji se obrađuju ili su namijenjeni za obradu nakon prijenosa drugoj instituciji, agenciji, trećoj državi ili međunarodnoj organizaciji odvija se jedino ako Sveučilište djeluje u skladu s uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka te ne dijeli podatke koji nisu namijenjeni za prijenos.

5 Članak 15. Prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji može se dogoditi kada Europska komisija odluči da treća zemlja, područje, ili jedan ili više određenih sektora unutar te treće zemlje ili međunarodna organizacija o kojoj je riječ osiguravaju primjerenu razinu zaštite. Takav prijenos ne zahtijeva posebno odobrenje. U Službenom listu Ekonomske unije i na svojoj internetskoj stranici Komisija objavljuje popis trećih zemalja, područja i određenih sektora unutar treće zemlje i međunarodnih organizacija u pogledu kojih je donijela odluku da neosiguravanju odgovarajuću razinu zašite ili da je više ne osiguravanju. Članak 16. Ako treća zemlja, područje, ili jedan ili više određenih sektora unutar te treće zemlje, ili međunarodna organizacija ne osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite ili da je više neosiguravanju, Sveučilište može trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji prenijeti osobne podatke samo ako je predvidio odgovarajuće zaštitne mjere i pod uvjetom da su ispitanicima na raspolaganju provediva prava i učinkovita sudska zaštita. VII. OBRADA OSOBNIH PODATAKA STUDENATA Članak 17. Osobni podaci studenata smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim sobama samo ako je to određeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza studenata. Prikupljanje i obrada osobnih podataka studenata čije prikupljanje i obrada nije nužna radi poštivanja zakonom utvrđenih obveza Sveučilišta, izvršitelj obrade obvezan je ishoditi privolu studenta za obradu osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha. VIII. OBRADA OSOBNIH PODATKA RADI ZAPOSLENJA Članak 18. Osobni podaci zaposlenika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom. Sveučilište radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa prikuplja, obrađuje, koristi i dostavlja trećim osobama samo one osobne podatke koji su nužni za navedenu svrhu, a te će podatke dostavljati samo na zahtjev sudova i drugih državnih ili javnih tijela. Osobne podatke zaposlenika smije prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo voditelj obrade ili osoba koju za to posebno opunomoći. IX. OBRADA OSOBNIH PODATKA PUTEM VIDEONADZORA Članak 19. Videonadzor se odnosi na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

6 Obrada osobnih podatka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podatka putem video nadzora. Videonadzorom su obuhvaćeni hodnici, predavaonice, čitaonica i vanjska površina koju koristi Sveučilište, a čiji je nadzor nužan radi postizanja svrhe iz st. 2 ovog članka. Video nadzor isključuje javnu površinu. Članak 20. Sveučilište je dužno označiti da je objekt, pojedina prostorija u njemu, te vanjska površina objekta pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja. Obavijest iz prethodnog stavka treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju informacije: - da je prostor pod videonadzorom; - podatke o voditelju obrade; - podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava. Članak 21. Sustav video nadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba. Sveučilište je dužno uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzorom. Uz osobe koje je ovlastilo Sveučilište, pristup podacima videonadzora imaju i nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga. Članak 22. Snimke dobivene putem videonadzora mogu se čuvati najviše 6 mjeseci osim ako je drugim zakonom, aktom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku. Članak 23. Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima Voditelj Odjela za računalne sustave i računalno-komunikacijsku mrežu. X. VOĐENJE EVIDENCIJE AKTIVNOSTI OBRADE Članak 24. Sveučilište za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci, a osobito slijedeće: - naziv zbirke, - puni naziv Sveučilišta i njegovo sjedište, odnosno adresu, - svrhu obrade, - pravni temelj uspostave zbirke podataka, - kategorije osoba na koje se podaci odnose, - vrste podataka sadržanih u zbirci podataka,

7 - način prikupljanja i čuvanja podataka, - vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka, - osobno ime, odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu, odnosno sjedište, - naznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države, odnosno međunarodne organizacije i inozemnog primatelja osobnih podataka te svrhe za to unošenje, odnosno iznošenje propisano međunarodnim ugovorom, zakonom ili drugim propisom, odnosno pisanim pristankom osobe na koju se podaci odnose, - naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka. Prije uspostave zbirke osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka dostavlja se obavijest o namjeravanoj uspostavi zbirke osobnih podataka. Članak 25. Evidencija se vodi na temelju Uredbe o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka vodi evidenciju o prijenosu osobnih podataka. Članak 26. Odluke o osobama zaduženim za obradu i zaštitu podataka donosi rektor. XI. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 27. Obrasce za osiguranje zakonitosti obrade osobnih podataka donosi tajnik Sveučilišta na temelju ovog Pravilnika. Članak 28. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na Oglasnoj ploči Sveučilišta. KLASA: /18-06/02 URBROJ: Zagreb, 11. rujna godine

Na temelju čl. 3. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i čl. 23 Statuta ustanove Dom mladih, Upravno vijeće Doma mladih na sjednici odr

Na temelju čl. 3. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i čl. 23 Statuta ustanove Dom mladih, Upravno vijeće Doma mladih na sjednici odr Na temelju čl. 3. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i čl. 23 Statuta ustanove Dom mladih, Upravno vijeće Doma mladih na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2018. godine donijelo je PRAVILNIK

Више

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA Temeljem čl. 3. i čl. 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), čl. 4. i čl. 5. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) i čl. 18. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Murter,

Више

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju

Више

Microsoft Word - 1- opća politika o zaštiti podataka

Microsoft Word - 1- opća politika o zaštiti podataka OPĆA POLITIKA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA U FOLKLORNOM ANSAMBLU LINĐO SADRŽAJ I OPĆE ODREDBE... 3 Predmet Opće politike o zaštiti osobnih podataka... 3 Definicije... 5 II OBRADA OSOBNIH PODATAKA... 6 Načela

Више

Microsoft Word - TehmedGDPR.docx

Microsoft Word - TehmedGDPR.docx Izjava o obradi i zaštiti osobnih podataka (GDPR-friendly) Opće odredbe U postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem

Више

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradonačelnik Klasa: 008-01/18-01/4 Urbroj: 2144/01-01-18-3 Labin, 17. rujna 2018. Na temelju Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN

Више

POLITIKA PRIVATNOSTI GLAS ISTRE NOVINE društvo s ograničenom odgovornošću za nakladničku djelatnost iz Pule, Japodska 28, OIB , MB

POLITIKA PRIVATNOSTI GLAS ISTRE NOVINE društvo s ograničenom odgovornošću za nakladničku djelatnost iz Pule, Japodska 28, OIB , MB POLITIKA PRIVATNOSTI GLAS ISTRE NOVINE društvo s ograničenom odgovornošću za nakladničku djelatnost iz Pule, Japodska 28, OIB 89054078461, MB 040157591 (dalje u tekstu: Glas Istre) Voditelj je obrade Vaših

Више

Na temelju čl. 3. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i čl. 38. Statuta Osnovne škole Banova Jaruga, Školski odbor na sjednici održano

Na temelju čl. 3. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i čl. 38. Statuta Osnovne škole Banova Jaruga, Školski odbor na sjednici održano Na temelju čl. 3. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i čl. 38. Statuta Osnovne škole Banova Jaruga, Školski odbor na sjednici održanoj dana 24.5.2018., donosi PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI

Више

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT Pod topol Punat KLASA: UR broj: Punat, Predmet: Privola iznajmljivača za prikupljanje i obradu podatka u odr

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT Pod topol Punat KLASA: UR broj: Punat, Predmet: Privola iznajmljivača za prikupljanje i obradu podatka u odr TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT Pod topol 2 51521 Punat KLASA: UR broj: Punat, Predmet: Privola iznajmljivača za prikupljanje i obradu podatka u određenu svrhu Poštovani, na službenim web stranicama

Више

Opća politika zaštite osobnih podataka u Elektrodi Zagreb d.d Verzija: 1.0

Opća politika zaštite osobnih podataka u Elektrodi Zagreb d.d Verzija: 1.0 u Elektrodi Zagreb d.d. 20.5.2018. Verzija: 1.0 Sadržaj 1 UVOD... 2 1.1 SVRHA DOKUMENTA... 2 1.2 PODRUČJE PRIMJENE... 2 2 OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA... 2 3 TEMELJNA NAČELA... 2 4 SUSTAV ZAŠTITE

Више

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA HRVATSKOG KEMIJSKOG DRUŠTVA Zagreb, 15. svibnja SADRŽAJ I. POJMOVNIK 1 II. TEMELJNE ODREDBE 2 III. OPSEG I CIL

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA HRVATSKOG KEMIJSKOG DRUŠTVA Zagreb, 15. svibnja SADRŽAJ I. POJMOVNIK 1 II. TEMELJNE ODREDBE 2 III. OPSEG I CIL POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA HRVATSKOG KEMIJSKOG DRUŠTVA Zagreb, SADRŽAJ I. POJMOVNIK 1 II. TEMELJNE ODREDBE 2 III. OPSEG I CILJ 2 IV. NAČELA OBRADE PODATAKA 3 V. ZAKONITOST OBRADE 4 VI. PRAVA ISPITANIKA

Више

PODACI O VODITELJU OBRADE: Karlovačka banka d.d. Ivana Gorana Kovačića Karlovac Telefon: PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTI

PODACI O VODITELJU OBRADE: Karlovačka banka d.d. Ivana Gorana Kovačića Karlovac Telefon: PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTI PODACI O VODITELJU OBRADE: Karlovačka banka d.d. Ivana Gorana Kovačića 1 47000 Karlovac Telefon: 047 417 500 info@kaba.hr PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA: Karlovačka banka d.d. Službenik

Више

OPĆINA SIBINJ PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA Sibinj, svibanj godine

OPĆINA SIBINJ PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA Sibinj, svibanj godine OPĆINA SIBINJ PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA Sibinj, svibanj 2018. godine Sadržaj: I. OPĆE ODREDBE 3 II. OBRADA OSOBNIH PODATAKA 8 III. VODITELJ OBRADE I IZVRŠITELJ OBRADE 10 IV. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU

Више

Sadržaj Uvod... 2 Opseg... 2 Definicije:... 2 Politika... 5 Zaštita podataka... 5 Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO- Data protection officer)

Sadržaj Uvod... 2 Opseg... 2 Definicije:... 2 Politika... 5 Zaštita podataka... 5 Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO- Data protection officer) Sadržaj Uvod... 2 Opseg... 2 Definicije:... 2 Politika... 5 Zaštita podataka... 5 Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO- Data protection officer)... 5 Praćenje sukladnosti... 6 Načela zaštite podataka...

Више

Politika upravljanja osobnim podacima UVODNE NAPOMENE Ovom politikom Podravska banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka ili voditelj obrade osobnih podata

Politika upravljanja osobnim podacima UVODNE NAPOMENE Ovom politikom Podravska banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka ili voditelj obrade osobnih podata UVODNE NAPOMENE Ovom politikom Podravska banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka ili voditelj obrade osobnih podataka) utvrđuje stav prema osobnim podacima, definira osnovna načela i pravila povezana sa zaštitom

Више

1 SADRŽAJ Zakon o zaštiti osobnih podataka... 2 Zakon o elektroničkim komunikacijama (izvadci) Kazneni zakon Zakon o elektroničkom potpisu

1 SADRŽAJ Zakon o zaštiti osobnih podataka... 2 Zakon o elektroničkim komunikacijama (izvadci) Kazneni zakon Zakon o elektroničkom potpisu 1 SADRŽAJ Zakon o zaštiti osobnih podataka... 2 Zakon o elektroničkim komunikacijama (izvadci)... 16 Kazneni zakon... 25 Zakon o elektroničkom potpisu (izvadci)... 30 Zakon o autorskom pravu i srodnim

Више

Lucerna nekretnine, obrt za usluge posredovanja u prometu nekretnina POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA U Varaždinu,

Lucerna nekretnine, obrt za usluge posredovanja u prometu nekretnina POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA U Varaždinu, Lucerna nekretnine, obrt za usluge posredovanja u prometu nekretnina POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA U Varaždinu, 25. 05. 2018. 1 SADRŽAJ I. POJMOVNIK 3 II. TEMELJNE ODREDBE.4 III. VODITELJ OBRADE OSOBNIH

Више

Temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), te

Temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), te Temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), te Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća

Више

GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+)

GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+) GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+) 2 Razvoj digitalnog poslovanja Povezivanje digitalnog i stvarnog svijeta Jeftiniji načini povezivanja Pokretačke tehnologije

Више

PRAVILNIK O POLITICI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA HRVATSKOG SAVJETA ZA ZELENU GRADNJU Izradili: Tanja Marković i Dean Smolar Verzija: 01 Oznaka dokumenta

PRAVILNIK O POLITICI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA HRVATSKOG SAVJETA ZA ZELENU GRADNJU Izradili: Tanja Marković i Dean Smolar Verzija: 01 Oznaka dokumenta PRAVILNIK O POLITICI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA HRVATSKOG SAVJETA ZA ZELENU GRADNJU Izradili: Tanja Marković i Dean Smolar Verzija: 01 Oznaka dokumenta 180524_Pravilnik Odobrio Upravni odbor HSZGa 24. svibnja

Више

Artakom d.o.o. Zaštita osobnih podataka općenito Artakom d.o.o. obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog

Artakom d.o.o. Zaštita osobnih podataka općenito Artakom d.o.o. obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Artakom d.o.o. Zaštita osobnih podataka općenito Artakom d.o.o. obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016.o zaštiti pojedinca

Више

Microsoft Word - INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA MDC.docx

Microsoft Word - INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA MDC.docx INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, Zagreb 10 000, OIB: 28048960411, je javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač Republika Hrvatska. MDC obavlja muzejsku

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak

Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak 1. točka (b)) Doneseno 23. siječnja 2019. 1 Sadržaj

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatska poljoprivredna agencija Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci Broj telefona: (+385

Више

Informacije ulagateljima_zadnji draft

Informacije ulagateljima_zadnji draft Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i

Више

PODACI O VODITELJU OBRADE: Karlovačka banka d.d. Ivana Gorana Kovačića Karlovac Telefon: PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTI

PODACI O VODITELJU OBRADE: Karlovačka banka d.d. Ivana Gorana Kovačića Karlovac Telefon: PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTI PODACI O VODITELJU OBRADE: Karlovačka banka d.d. Ivana Gorana Kovačića 1 47000 Karlovac Telefon: 047 417 500 info@kaba.hr PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA: Karlovačka banka d.d. Službenik

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagorska 16, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1) 3643

Више

UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE Korisnik posjetom web stranicama potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća o

UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE  Korisnik posjetom  web stranicama potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća o UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE WWW.TELE2.HR Korisnik posjetom www.tele2.hr web stranicama potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja web stranice www.tele2.hr (dalje

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Turistička zajednica Općine Brela Trg Alojzija Stepinca b.b., 21322 Brela Broj telefona: (+385

Више

Dopis EN logo

Dopis EN logo POLITIKA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA srpanj 2018. SADRŽAJ 1. UVOD... 2 2. PRIMJENJIVI REGULATORNI OKVIR... 2 3. DEFINICIJE... 3 4. OSNOVNA NAČELA... 6 5. ZADUŽENJA I ODGOVORNOSTI... 7 5.1. Korporativna

Више

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE Temeljem članka 12. stavka 1. i članka 107. stavka 12. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«br. 73/08), Vijeće Hrvatske agencije

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja Matije Gupca 2, 44250 Petrinja Broj telefona: (+385

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Put Duilova 11 (p.p. 288), 21 Split Broj telefona:

Више

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O OPIS POSLOVA I MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit Obavlja jednostavne upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne

Више

Microsoft Word OBAVIJEST O PRIVATNOSTI.docx

Microsoft Word OBAVIJEST O PRIVATNOSTI.docx Oznaka dokumenta: ZOP 3.0 Verzija: 1 Datum publiciranja: 25.5.2018. Datum slijedeće revizije: 25.5.2019. OBAVIJEST O PRIVATNOSTI Vlasnik dokumenta: Službenik za zaštitu osobnih podataka organizacije PORTUN

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od 30.12.2017. L 351/55 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2468 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja u skladu

Више

Službeni list L 119 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Svezak svibnja Sadržaj I. Zakonodavni akti UREDBE Uredba (EU) 2016/679

Službeni list L 119 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Svezak svibnja Sadržaj I. Zakonodavni akti UREDBE Uredba (EU) 2016/679 Službeni list L 119 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Svezak 59. 4. svibnja 2016. Sadržaj I. Zakonodavni akti UREDBE Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI RIT Croatia Don Frana Bulića 6, 2 Dubrovnik Broj telefona: (+385 2) 433 Broj telefaxa: (+385

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Antuna Akšamovića 31, 321 Vinkovci Broj telefona: (+385

Више

Microsoft Word - Pravila privatnosti klijenti_Orbico Beauty Croatia.docx

Microsoft Word - Pravila privatnosti klijenti_Orbico Beauty Croatia.docx Opća pravila privatnosti Izdavatelj: Objavljeno: Orbico Beauty d.o.o. Dana 25. svibnja 2018. godine Primjena: Od dana 25. svibnja 2018. godine 1. Bitne napomene 1.1. Ovo su pravila privatnosti (dalje:

Више

PRAVILNIK O VIDEONADZORNOM SISTEMU U JAVNOJ USTANOVI OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA 1 I PREDMET PRAVILNIKA Član 1. Pravilnikom o videonadzornom sistemu u JU O

PRAVILNIK O VIDEONADZORNOM SISTEMU U JAVNOJ USTANOVI OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA 1 I PREDMET PRAVILNIKA Član 1. Pravilnikom o videonadzornom sistemu u JU O PRAVILNIK O VIDEONADZORNOM SISTEMU U JAVNOJ USTANOVI OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA 1 I PREDMET PRAVILNIKA Član 1. Pravilnikom o videonadzornom sistemu u JU OŠ Grbavica 1 (u daljnjem tekstu: Pravilnik) bliže se

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatski zavod za javno zdravstvo - HZJZ Rockefellerova 7, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1)

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI HŽ Infrastruktura d.o.o. Antuna Mihanovića 12, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1) 3783 33 Broj

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Klinički bolnički centar Split Spinčićeva 1, 21 Split Broj telefona: (+385 21) 556 111 Broj

Више

INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA UVOD Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 2

INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA UVOD Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 2 INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA UVOD Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Etičko povjerenstvo Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Ruđera Boškovića 31, 21000 Split SVEUČILIŠTE U SPLITU Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Mjesto: Datum: TEMELJNI OBRAZAC ZA PRIJAVU ZNANSTVENOG

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 Objavljuje dana 5. travnja godine N A T J E Č A J za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme SEKTOR ZA ODRŽAVA

10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 Objavljuje dana 5. travnja godine N A T J E Č A J za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme SEKTOR ZA ODRŽAVA 10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 Objavljuje dana 5. travnja 2019. godine N A T J E Č A J za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme SEKTOR ZA ODRŽAVANJE 1. Diplomirani inženjer geodezije podsustava Istok,

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Gradska plinara Zagreb d.o.o. Radnička cesta 1, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1) 6437 777 Broj

Више

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 147 32009R1006 31.10.2009. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 286/31 UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br.

Више

GEN

GEN VIJEĆE EUROPSKE UNIJE Bruxelles, 15. svibnja 2013. (OR. en) SN 2376/13 Međuinstitucionalni predmet: 2011/0416 (COD) AGRIFIN AGRI CODEC Predmet: Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni

Више

Z A H T J E V S U D U Ž N I K A IZJAVA Suglasan sam biti sudužnik tražitelju kredita: OSNOVNI PODACI SUDUŽNIKA Ime i prezime: OIB: Mjesto rođenja: Drž

Z A H T J E V S U D U Ž N I K A IZJAVA Suglasan sam biti sudužnik tražitelju kredita: OSNOVNI PODACI SUDUŽNIKA Ime i prezime: OIB: Mjesto rođenja: Drž Z A H T J E V S U D U Ž N I K A IZJAVA Suglasan sam biti sudužnik tražitelju kredita: OSNOVNI PODACI SUDUŽNIKA Ime i prezime: OIB: Mjesto rođenja: Državljanstvo: Broj osobne iskaznice: Mjesto izdavanja:

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Microsoft Word _751-13_PravilaKlubaAvenueMalla_DTB-OM_JV.docx

Microsoft Word _751-13_PravilaKlubaAvenueMalla_DTB-OM_JV.docx PRAVILA ČLANSTVA U KLUBU AVENUE MALLA Zadnje ažuriranje: 17. kolovoza 2018. godine Ovim se Pravilima članstva u klubu Avenue Malla (dalje: Pravila) uređuju uvjeti članstva i pogodnosti za članove kluba

Више

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.2.2018. C(2018) 595 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) /... оd 7.2.2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom referentnih laboratorija

Више

Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska Tel: (01) Fax : (01) MB: OIB: E-M

Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska  Tel: (01) Fax : (01) MB: OIB: E-M Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska www.os-mgubec.hr Tel: (01) 3836 571 Fax : (01) 3649134 MB: 3273946 OIB:92120285716 E-MAIL: os-zagreb-066@skole.t-com.hr Klasa:602-02/12-01/01

Више

Conseil UE Vijeće Europske unije Bruxelles, 17. prosinca (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2014/0121 (COD) 16975/1/14 REV 1 LIMITE MIŠLJENJE P

Conseil UE Vijeće Europske unije Bruxelles, 17. prosinca (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2014/0121 (COD) 16975/1/14 REV 1 LIMITE MIŠLJENJE P Conseil UE Vijeće Europske unije Bruxelles, 17. prosinca 2014. (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2014/0121 (COD) 16975/1/14 REV 1 LIMITE MIŠLJENJE PRAVNE SLUŽBE 1 Od: Za: Predmet: Pravna služba Radna

Више

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act EU-projekt: Podrška Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 215. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti Vukelićeva 4, 1 Zagreb Broj telefona: (+385

Више

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri ISSN 1848-6835 SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka 2014. Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: 52420 Buzet, II. istarske brigade 11 Primatelj: Tel: 662-854; Fax: 662-676 Web:

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONODAVNA KOMISIJA Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt

Више

COM(2017)743/F1 - HR

COM(2017)743/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 11.12.2017. COM(2017) 743 final IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe

Више

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i P/115144 Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: 011-01/13-01/05, urbroj: 371-01/13-14, od 16. listopada 2013. i članka 22. stavka 1. Pravilnika o unutarnjoj reviziji

Више

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU Ovime se u nastavku pojašnjava primjena Zakona o poreznom savjetništvu ( Narodne novine, br.: 127/00, 76/13 i 115/16) kojeg su zadnje izmjene stupile

Више

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 106. stavka

Више

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2018 A8-0245/170 Amandman 170 Uvodna izjava 3. (3) Zbog brzog tehnološkog razvoja i dalje se mijenja način stvaranja, proizvodnje, distribucije i iskorištavanja djela i drugih sadržaja. Javljaju se

Више

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl ISSN 1849-4005 GODINA 1/16 25. siječnja 2016. BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju službenika za informiranje...2 GRADONAČELNIK KLASA: 119-01/16-01/1 URBROJ: 2182/10-02-16-1 Knin, 15. siječnja

Више

dozvola_operator_oieiek_hr

dozvola_operator_oieiek_hr REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ Ф Е Р К DOZVOLA ZA RAD OPERATORU ZA OIEiEK NAZIV IMATELJA DOZVOLE:

Више

1?SKG Klasa: /18-02/4626 Ur.br: U Zagrebu, 04, veljače 2019, godine. POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA DRUŠTVA GRADSKO STAMB

1?SKG Klasa: /18-02/4626 Ur.br: U Zagrebu, 04, veljače 2019, godine. POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA DRUŠTVA GRADSKO STAMB 1?SKG Klasa: 371-05/18-02/4626 Ur.br: 251-319-01-01-19-02 U Zagrebu, 04, veljače 2019, godine. POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA DRUŠTVA GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO đ.o.o. ( Politika") GRADSKO

Више

Naziv države: Irska Datum stupanja na snagu: 1. prosinca Naziv pravilnika: CCTV Datum revizije: 1. travnja Broj revizije: 1.1. Povijest iz

Naziv države: Irska Datum stupanja na snagu: 1. prosinca Naziv pravilnika: CCTV Datum revizije: 1. travnja Broj revizije: 1.1. Povijest iz Povijest izmjena Broj revizije Datum Opis promjene Revidirao/la: 1 1. prosinca 2017. 1.1. 1. travnja 2019. Prvo objavljivanje Pravilnik je ažuriran u skladu s GDPR-om. Odjel za ljudske resurse Odjel za

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Opći uvjeti poslovanja i uvjeti korištenja UVJETI KORIŠTENJA CROATIAEXKLUSIV NEKRETNINE OBRT Politika zaštite osobnih podataka OPĆA NAČELA CROATIAEXKL

Opći uvjeti poslovanja i uvjeti korištenja UVJETI KORIŠTENJA CROATIAEXKLUSIV NEKRETNINE OBRT Politika zaštite osobnih podataka OPĆA NAČELA CROATIAEXKL Opći uvjeti poslovanja i uvjeti korištenja UVJETI KORIŠTENJA CROATIAEXKLUSIV NEKRETNINE OBRT Politika zaštite osobnih podataka OPĆA NAČELA CROATIAEXKLUSIV NEKRETNINE OBRT je uskladilo poslovanje sa Općom

Више

Načela obrade osobnih podataka klijenata Ova Načela obrade osobnih podataka klijenata (dalje: Načela ) opisuju kako Ferratum obrađuje Osobne podatke s

Načela obrade osobnih podataka klijenata Ova Načela obrade osobnih podataka klijenata (dalje: Načela ) opisuju kako Ferratum obrađuje Osobne podatke s Načela obrade osobnih podataka klijenata Ova Načela obrade osobnih podataka klijenata (dalje: Načela ) opisuju kako Ferratum obrađuje Osobne podatke svojih Klijenata i bilo kojih drugih Ispitanika (dalje:

Више

TA

TA 24.11.2017 A8-0307/ 001-021 AMANDMANI 001-021 podnositelj Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Izvješće Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Obveze u pogledu poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga

Више

Na temelju članka 7

Na temelju članka 7 Na temelju članka 7.st.1.t.3. i članka 37. Statuta Srednje škole Gračac u Gračac i uz pribavljeno mišljenje Nastavničkog vijeća, Školski odbor Srednje škole Gračac je na sjednici održanoj 26. ožujka 2015.

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i KLASA: 320-01/14-04/843 URBROJ: 370-04-15-7 Zagreb, 28.09.2015. Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište

Више

Microsoft Word - PZ_459

Microsoft Word - PZ_459 KLUB ZASTUPNIKA IDS-a PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR Zagreb, listopad 2009. 1 PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA

Више

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama HRVATSKI SABOR 1631 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama

Више

TA

TA 30.6.2017 A8-0102/ 001-031 AMANDMANI 001-031 podnositelj Odbor za pravna pitanja Izvješće Max Andersson A8-0102/2017 Prekogranična razmjena između Unije i trećih zemalja primjeraka u pristupačnim formatima

Више

Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Pula“

Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Pula“ Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe P u l a ul. Pino Budicin 17, 52100 Pula, HR, OIB: 27209159252 telefoni (052) Ravnatelj: 222-106, Kancelarija odgajatelja: 211-192, Stručni tim: tel/fax 382-928, Računovodstvo:

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 26.05.2018.) 1 8 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA... Error! Bookmark not defined. I. OPĆE ODREDBE... 3 Članak 1....

Више

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA ROYAL EXPRESS DOO BEOGRAD Ovim Obaveštenjem privredno društvo Royal Express doo

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA ROYAL EXPRESS DOO BEOGRAD Ovim Obaveštenjem privredno društvo Royal Express doo OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA ROYAL EXPRESS DOO BEOGRAD Ovim Obaveštenjem privredno društvo Royal Express doo Beograd, Beograd-Voždovac, Kumodraška br.240, mat.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARA JSKA ŽUPA IJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠE JU GRAFITA OSIJEK EPOKORE I GRAD ZAŠTIĆE IM KULTUR IM DOBROM OD LOKAL OG Z AČE JA Osijek, ožujak 2012.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2016. i Odluke ministra gospodarstva (KLASA: 402-01/14-01/828,

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA Ulica grada Vukovara 271 CROATIAN CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS Zagreb; HR MB: OIB:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA Ulica grada Vukovara 271 CROATIAN CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS Zagreb; HR MB: OIB: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA Ulica grada Vukovara 271 CROATIAN CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS 10 000 Zagreb; HR MB: 2539071 OIB: 26023027358 T +385 1 7775-570 F +385 1 7775-574 www.hkis.hr; info@hkis.hr

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Pre

Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Pre Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja 2019. (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Predmet: 6110/19 ADD1 JAI 575 COPEN 233 CYBER 180 DROIPEN

Више

III. Izmjene i dopune Plana nabave Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za godinu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Zagrebačka 30 52100 Pula KLASA: 003-08/16-01/06 URBROJ: 380-01-16-9 Na temelju članka 29. i članka 30. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i članka 20. Zakona o javnoj

Више

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka 31012015 1 UVOD Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, Mesnička 32, 10000

Више