. ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download ". ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа"

Транскрипт

1 . ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа објашњења Овај документ садржи одговоре на питања која су достављена Народној банци Србије у вези Одлуке о садржини, роковима и начину достављања података које пружаоци платних услуга достављају Народној банци Србије ( Службени гласник РС бр. 57/2015 и 59/2015 у даљем тексту: Одлука), као и ближа објашњења појединих њених одредби. март 2016.

2 Садржај Садржај... 2 Тачка 4. Одлуке... 3 Прилог 1 Платне услуге... 3 Прилог 2 Платне картице... 7 Прилог 3 Прихватна мрежа... 9 Прилог 4 Трансакције картицама и е-новцем Прилог 4 Трансакције картицама и е-новцем и Прилог 5 Платне трансакције на терминалима Прилог 5 Платне трансакције на терминалима и Прилог 8 Уплата и исплата и Прилог 7 Платне трансакције без платног налога Прилог 7 Платне трансакције без платног налога Прилог 8 Уплата и исплата Прилог 9 Чек Прилог 10 ИНТ-КУП

3 Тачка 4. Одлуке 1. Питање 1.1: Питање 1.2: У тачки 4. Одлуке наведено је да се подаци односе на платне трансакције извршене у динарима у Републици Србији. Да ли треба приказивати и трансакције између резидената и нерезидената у динарима? Како да третирамо плаћања нерезидентима у динарима (нпр. зараде страним физичким лицима)? За потребе статистике, у извештајима по Одлуци треба приказати и трансакције између резидената и нерезидената у динарима будући да је у тачки 4. ове Одлуке наведено да се подаци у извештајима по Одлуци односе на платне трансакције извршене у динарима у Републици Србији. Питање 2.1: Питање 2.2: Прилог 1 Платне услуге 2. Шта се тачно подразумева под другим платним рачуном? Да ли у друге платне рачуне бројати рачуне депозита по виђењу, орочене депозите, наменске депозите, рачуне за купопродају хартија од вредности и сл? Други платни рачун означава: а) Платни рачун који није текући, а води га банка за једног или више корисника платних услуга и користи се за извршавање платних трансакција на основу оквирног уговора, без посебних ограничења; б) Платни рачун који се користи за извршавање платних трансакција, а који се за једног или више корисника платних услуга води код јавног поштанског оператора, институције електронског новца и платне институције. Имајући у виду наведену дефиницију из Одлуке, за потребе статистике, други платни рачуни код банака су нпр. рачуни депозита по виђењу који се користе за извршавање платне трансакције уплате новчаних средстава на тај рачун и исплате новчаних средстава са тог рачуна. При одређивању да ли неки рачун треба приказати као други платни рачун треба имати у виду да је битна карактеристика ових рачуна (као и текућих рачуна) да корисник платних услуга може располагати новчаним средствима на том рачуну одмах након уплате готовог новца на тај рачун што је пружалац платних услуга дужан да

4 му омогући у складу са чланом 46. став 2. Закона о платним услугама, односно да у свако доба може располагати средствима на том рачуну на начин да их може подизати са рачуна или преносити на други платни рачун. Узимајући наведено у обзир, рачуне орочених депозита не треба приказивати у оквиру других платних рачуна. Прилог 1 Платне услуге 3. Имајући у виду одредбе Закона о платним услугама, члан 2. тачка 3), члан 3. тачке 8) и 9), којима се трансакције по основу трговине ХОВ/ФИ (поравнање финансијских инструмената) изузимају из примене овог Закона, да ли сагласно томе у Прилогу 1, у пољу Други платни рачуни, треба достављати податке о наменским новчаним рачунима за трговину? Ако је наведени рачун отворен као наменски само за извршавање трансакција по основу трговине ХОВ/ФИ, исти не треба приказивати у Прилогу 1, као ни трансакције куповине/продаје ХОВ/ФИ у Прилогу 6, односно у Прилогу 7. Прилог 1 Платне услуге 4. Ако је клијент у току квартала угасио рачун, да ли у Прилогу 1 приказујемо стање на крају квартала или узимамо у обзир све који су били отворени у току квартала за који се шаље извештај? У Прилогу 1 приказује се број корисника платних услуга који су са пружаоцем платних услуга закључили уговор о платним услугама са стањем на последњи радни дан за извештајни период. 4

5 Прилог 1 Платне услуге 5. У елементу Директно задужење (15), да ли се приказује укупан број клијента са којима је банка закључила оквирни уговор који подразумева и услугу директног задужења или број клијената који су издали сагласност банци за директно задужење у складу са закљученим оквирним уговором? У елементу директно задужење (15), исказује се број корисника платних услуга који су са пружаоцем платних услуга уговорили коришћење те услуге и који ту услугу заиста и користе. Исто је случај и са елементима 11 (телефонско плаћање), 12 (интернет плаћање), 13 (мобилно плаћање), 14 (трајни налог). одговора: Прилог 1 Платне услуге 6. Елемент 16 да ли би приликом приказивања броја клијенaта требало да узмемо у обзир и трајно блокиране картице или само привремено блокиране? У елементу 16 приказује се број корисника платних услуга којима је пружалац платних услуга издао картицу и то са стањем на последњи радни дан за извештајни период и уколико картица на тај дан има статус трајно блокиране не треба је узети у обзир. Имајући наведено у виду, уколико је картица трајно блокирана, а корисник нема других издатих картица, наведеног корисника не би требало приказати у елементу 16. март Прилог 1 Платне услуге 7. Елемент 17 које картице се конкретно подразумевају под појмом Рачун електронског новца? Да ли се ту подразумевају све prepaid картице или нпр. само Gift картице? 5

6 Рачун електронског новца је рачун на којем је похрањен електронски новац. Средства на том рачуну се могу користити од стране власника рачуна за плаћања или за трансфер новца између рачуна. Картица с функцијом електронског новца може бити или картица која даје приступ електронском новцу похрањеном на рачуну електронског новца (електронски новац базиран на серверу) или картица на коју је директно похрањен електронски новац. Уколико картице које наводите дају приступ електронском новцу похрањеном на рачуну електронског новца (електронски новац базиран на серверу), у елемент 17 треба приказати број корисника платних услуга којима је отворен платни рачун на коме се похрањује електронски новац, а у елементу 16 Издавање картице, треба приказати број корисника којима је пружалац платних услуга издао картицу. У оквиру Прилога 2 Платне картице, у елементу 232 приказују се картице које дају приступ електронском новцу похрањеном на рачуну електронског новца. Уколико се ради о картици на коју је директно похрањен електронски новац, иста се приказује у Прилогу 2 Платне картице, у оквиру елемента 231 картице на које се директно похрањује електронски новац. Прилог 1 Платне услуге 8. У чему је разлика између елемента 18 Текући рачуни и елемента 18а Укупан број текућих рачуна? У елементу Текући рачун (18) исказује се број корисника платних услуга који имају отворен текући рачун. Ако исти корисник платних услуга има више текућих рачуна код пружаоца платних услуга, исказује се само један рачун према матичном броју клијента. У елементу Укупан број текућих рачуна (18а) исказује се укупан број текућих рачуна (примера ради ако је један клијент отворио 5 текућих рачуна исказује се свих 5). Прилог 1 Платне услуге 9. 6

7 Елементи 18 и 19 - Уколико клијент има и текући и други платни рачун, да ли корисника платних услуга треба приказати на оба места? Да. У елементу 18 приказују се текући рачуни, а у елементу 19 други платни рачуни, тако да се у случају када корисник платних услуга има и текуће и друге платне рачуне, приказује по једном и у оквиру елемента 18 и у оквиру елемента 19. Прилог 2 Платне картице 10. Питање 10.1: Питање 10.2: Да ли се у свим обрасцима у којима се тражи унос података о броју картица мисли на картице које су уручене клијенту независно од касније даље поделе по бренду, колико је било активних картица, блокираних? Дакле, да ли се у свим случајевима не узимају у обзир картице које су персонализоване, али још увек нису уручене клијенту? Број издатих картица - да ли је то број персонализованих (издатих) картица или број уручених картица корисницима са стањем последњег дана квартала без обзира да ли су активне или не, као и привремено блокиране и поново активиране након измирења дуговања у извештајном периоду? Да ли у наведени податак улазе привремено блокиране картице за које клијенти још увек нису измирили дуг (делинквентне картице односно картице у кашњењу)? Податак о броју картица које издају пружаоци платних услуга са стањем на последњи дан извештајног периода (издате картице) треба да садржи само број издатих картица које су и уручене корисницима платних услуга, без обзира да ли су биле активне и да ли су привремено блокиране у извештајном периоду. Прилог 2 Платне картице 11. Активне картице: да ли се под овим картицама сматра картица која је у извештајном периоду коришћена најмање једном за плаћање и/или подизање готовине на банкоматима и/или шалтерима банке која није издавалац картице. 7

8 Да, активном картицом сматра се картица која је у извештајном периоду коришћена најмање једном за обављање платних трансакција (уплата, исплата, пренос), без обзира да ли је картица у извештајном периоду употребљена у својој или туђој прихватној мрежи. Прилог 2 Платне картице 12. Елементи 21, 22, 23 и 24 да ли узети у обзир и трајно блокиране картице? Подаци у оквиру елемената 21, 22, 23 и 24 (као и у оквиру елемената 221, 222, 223, 224, 225, 231, 232 и 241) приказују се са стањем на последњи радни дан за извештајни период. Имајући наведено у виду, уколико је картица трајно блокирана у току извештајног периода, наведену картицу не треба приказати у оквиру ових елемената. Прилог 2 Платне картице 13. Елементи 2216, 2226, 2236, 2246 и Број картица које су имале бар једну трансакцију у извештајном периоду. Да ли се узимају у обзир трансакције уплате, исплате готовог новца или само пренос новчаних средстава, односно куповина роба и услуга? Картица - означава средство које омогућава њеном имаоцу извршење платне трансакције (уплату, исплату или пренос), било преко прихватног уређаја или на даљину. Дакле, код одређивања да ли је нека картица била активна у извештајном периоду, узимају се у обзир све врсте трансакција у зависности од функције картице. 8

9 Прилог 3 Прихватна мрежа 14. Да ли 31 мора да буде једнак збиру 311, 312 и 313 пошто је напоменуто да се за сваку функцију исказују појединачно прихватни уређаји (исто важи и за ПОС терминале и терминале за електронски новац)? Не. Елементи 31, 32 и 33 садрже податке о броју физичких уређаја, независно од броја функција које имају, док се у елементима 311, 312, 313, 321, 322, 323, 331, 332 прихватни уређаји приказују по функцијама које имају (нпр. уколико АТМ уређај има и функцију подизања готовине и функцију трансфера одобрења, у елементу 31 ће се исказати само једном, али ће се по функцијама исказати и у елементу 311 и у елементу 313). Прилог 3 Прихватна мрежа 15. Да ли се под ставком 31 подразумевају и терминали код којих није могућа исплата готовог новца, али су могући трансфери одобрења? Да. Исти се приказују и у оквиру елемента 313 банкомати с функцијом трансфера одобрења. Прилог 3 Прихватна мрежа 16. Елемент 312: Ако АТМ уређаји немају функцију уплате готовог новца, већ други терминали имају ту функцију, да ли треба да пријавимо ове уређаје уместо банкомата у наведеном елементу? Да. Под АТМ се, за потребе достављања података пружаоца платних услуга, подразумева електромеханички уређај који омогућава корисницима картица уплату и/или исплату готовог новца и/или коришћење другиx услуга (нпр. трансфер новчаних средстава и др). 9

10 Имајући наведено у виду, у оквиру елемента 312 пружалац платних услуга приказује све уређаје који омогућавају корисницима картица уплату готовог новца. Прилог 3 Прихватна мрежа 17. Елемент Банка има терминале за трансакције на којима клијенти могу да плаћају рачуне, накнаде за потврде, менице, кредитни биро као и трансфере између својих рачуна. Да ли можете детаљније да нам кажете које трансакције да обухватимо? У Елементу 313 приказују се банкомати са функцијом трансфера одобрења, односно банкомати и слични уређаји који омогућавају извршавање трансфера одобрења употребом картице, а не саме трансакције које су извршене на наведеним уређајима. Уколико се трансакције на наведеним уређајима извршавају коришћењем услуге трансфера одобрења, такве терминале треба приказати у оквиру елемента 313, а трансакције у оквиру елемента 6124 преко АТМ-а, у оквиру Прилога 6 Платне трансакције платним налозима. Прилог 3 Прихватна мрежа 18. Елемент 323, имајући у виду да неки облици е-новца не морају подржавати плаћање на ПОС терминалу, иако су ПОС терминали банке опремљени да могу вршити прихватање сваког е-новца који има облик платне картице (EMC, magnetic stipe, contactless); Да ли наше ПОС терминале треба убрајати у ову категорију или не? Да, наведене ПОС терминале треба приказати у Прилогу 3 Прихватна мрежа у оквиру елемента 323 ПОС терминали са функцијом прихватања плаћања електронским новцем. 10

11 Прилог 4 Трансакције картицама и е-новцем 19. Елемент 44, неодобрене платне трансакције без обзира како је дошло до губитка, крађе или злоупотребе уколико банка открије покушај злоупотребе тј. не одобримо трансакције, да ли у овој позицији треба приказати такве трансакције? Не. Неодобрена платна трансакција обављена коришћењем картице означава платну трансакцију насталу коришћењем изгубљених или украдених картица, или злоупотребљених података с картице (skimming), односно платна трансакција за чије извршење корисник картице није дао сагласност у форми и на начин који су утврђени уговором између издаваоца и корисника картице. У елементу 44 треба приказати само неодобрене платне трансакције које су извршене, а које су откривене у извештајном периоду без обзира на то како је дошло до губитка, крађе или злоупотребе података са платног инструмента. Прилог 4 Трансакције картицама и е-новцем и Прилог 5 Платне трансакције на терминалима 20. Да ли подаци из елемента 53 одговарају подацима који се уносе у Прилогу 4, колона под заједничким насловом Ван РС односно, да ли се мисли на исте трансакције? У елемент 53 се уносе подаци о трансакцијама (уплата/издавање, исплата/откуп, пренос/прихватање новчаних средстава) које су извршене на физичким уређајима на прихватној мрежи ван Републике Србије (АТМ, ПОС терминали, терминали за електронски новац), док се у оквиру Прилога 4, приказују трансакције преноса новчаних средстава, обављене картицама и електронским новцем (део ван Републике Србије), како на физичким прихватним уређајима тако и на други начин (нпр. на виртуелним продајним местима). У Прилогу 4 се само код неодобрених платних трансакција поред преноса исказују и уплате и исплате. 11

12 Прилог 5 Платне трансакције на терминалима 21. Питање 21.1: Питање 21.2: Није јасно дефинисано шта то значи трансакција преноса преко ПОС-a у тачкама 514, 524 и 533? Да ли се мисли на класичну трансакцију куповине на ПОС терминалу код трговца или на трансакције безготовинског преноса средстава преко сервиса као што су нпр. MoneySend код MasterCard-a или VISA Funds Transfer. Сматрамо да је пренос средстава ово друго док је куповина класична потрошња на ПОС-у? Елементи 514, 524 и Трансакције преноса преко ПОС-а: Да ли се овде ради о плаћању роба и услуга на ПОС терминалима? У елементима трансакције преноса преко ПОС-а (514, 524 и 533) исказују се платне трансакције преноса новчаних средстава (изузев електронског новца, што се приказује посебно) преко ПОС терминала инсталираних на продајним местима, што обухвата и плаћање робе и услуга на ПОС терминалима на продајним местима. Прилог 5 Платне трансакције на терминалима 22. Елемент 51: Да ли је ово податак о трансакцијама подизања готовине и плаћања роба и услуга које је банка реализовала у својој мрежи својим картицама и картицама других банака из Републике Србије? Да. У оквиру елемента 51, пружалац платних услуга који је прихватилац картица исказује податке о платним трансакцијама (уплата/издавање, исплата/откуп, пренос/прихватање) на својој прихватној мрежи које су обављене картицама које је издао тај пружалац платних услуга или било који други пружалац платних услуга из Републике Србије. 12

13 Прилог 5 Платне трансакције на терминалима 23. Елемент 52: Да ли је ово податак о трансакцијама подизања готовине и плаћања роба и услуга које је банка реализовала у својој мрежи картицама других банака из Републике Србије? Не. У оквиру елемента 52, пружалац платних услуга који је прихватилац картица исказује податке о платним трансакцијама (уплата/издавање, исплата/откуп, пренос/прихватање) на својој прихватној мрежи које су обављене картицама које је издао пружалац платних услуга ван Републике Србије. Tрансакције које се помињу у питању приказују се у оквиру елемента 51. Прилог 5 Платне трансакције на терминалима 24. У Прилогу 5 за тачке 515а, 515б, 516, 525 и 526 могуће је приказати само onus трансакције имајући у виду да не постоји могућност да се идентификују платне картице које су радиле у нашој прихватној мрежи, а да имају функцију е-новца. Ако банка није у могућности да препозна туђе картице са функцијом е-новца, онда трансакције које су обављене туђим картицама треба приказати на одговарајућим позицијама у Прилогу 5. Питање 25.1: Питање 25.2: 25. Да ли треба приказати трансакције купопродаје девиза и уплата на депозитне партије? Да ли у обрасцу Платне трансакције обављене платним налозима (Прилог 6) у елемент Трансфер одобрења (61) треба приказати безготовинске преносе 13

14 одобрења са сврхом: - полагања орочених депозита са текућег рачуна клијента; - поврата орочених средстава са партије депозита на текући рачун клијента и - купопродаје девиза? Не, наведене трансакције не треба приказивати у оквиру извештаја из Одлуке. 26. Платне трансакције обављене платним налозима, позиција 6111 Пренос новчаних средстава: Да ли се безготовински пренос између платних рачуна потрошача, при чему је један од тих рачуна штедни рачун по виђењу, интерно у оквиру истог пружаоца платне услуге (банке), приказује у позицији 6111? За извршење оваквих трансакција се користи интерни образац, а не образац налога за пренос. Да, наведене трансакције треба приказати у оквиру елемента 6111, као и у оквиру елемента 61а где се приказује само део трансакција из елемента 61 које су извршене унутар истог пружаоца платних услуга и то без обзира да ли се за извршење ових трансакција користи интерни образац банке или образац налога за пренос чији је изглед предвиђен ставом 2. тачке 7. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима, уколико корисник платних услуга може у свако доба да располаже средствима на свом штедном рачуну по виђењу на начин да их може подизати са рачуна или преносити на други платни рачун. За детаљније објашњење у вези са другим платним рачуном погледати одговор на питање под редим бројем Које трансакције треба приказати у елементу 6112? 14

15 Елемент 6112 обухвата уплате готовог новца које обавља платилац на шалтеру пружаоца платних услуга на рачуне других корисника код тог пружаоца или код других пружалаца платних услуга (нпр. плаћање рачуна комуналних услуга готовим новцем, као и уплате пазара правних лица и предузетника чији се рачуни воде код другог пружаоца платних услуга). 28. Да ли елемент 6124 подразумева све налоге платног промета (трансфере одобрења) који су формирани било директним уносом налога на АТМ-у, било учитавањем бар кода? Да. Треба их приказати јер је трансфер одобрења инициран на АТМ уређају независно од тога да ли је платни налог формиран директним уносом или учитавањем бар кода. 29. Елементи 612а и 612б детаљније објашњење. Електронски трансфер одобрења може бити инициран као појединачни платни налог или као групни платни налози (спецификација налога). У елементу 612а појединачни платни налози исказују се подаци о платним налозима иницираним од стране једног платиоца према једном примаоцу плаћања. Групни платни налози иницирани су од стране једног платиоца према више прималаца плаћања (нпр. када послодавац на тај начин исплаћује плате запосленима, држава исплаћује пензије, нека социјална давања, стипендије и сл.). У елементу 612б приказује се број и вредност трансакција које су извршене преко спецификације где се свако појединачно плаћање рачуна посебно када се исказује број платних трансакција. 15

16 Трансфери одобрења извршени појединачним и групним платним налозима су међусобно искључиви. 30. Елемент 612а Да ли у оквиру овог елемента треба приказати и трансакције инициране на финансијском киоску (финансијски киоск је уређај на коме се обављају безготовинска плаћања рачуна телеком, ЕПС, инфостан, где се налози шаљу директно у платни промет)? Да, у оквиру елемента 612а појединачни платни налози иницирани електронски, треба приказати и трансакције обављене преко банкомата или сличног уређаја с функцијом трансфера одобрења. Наведене трансакције треба приказати и у оквиру елемента Елемент 61а детаљније објашњење. Елемент 61а садржи део платних трансакција које су приказане у оквиру елемента 61, а које су извршене у интерном платном промету (у оквиру истог пружаоца платних услуга). Дакле, елемент 61а садржи податке о платним трансакцијама уплате готовог новца на платни рачун коју обавља платилац који није власник тог рачуна, преноса новчаних средстава са платног рачуна на платни рачун и платне услуге извршавања новчане дознаке, када су те трансакције извршене интерно код пружаоца платних услуга који доставља податке, тј. када су и платилац и прималац плаћања клијенти тог пружаоца платних услуга, што нпр. у случају преноса новчаних средстава значи да и платилац и прималац имају рачуне код тог пружаоца платних услуга. 16

17 32. Елемент 71 детаљније објашњење. У елементу 71 исказује се број и вредност платних трансакција директног задужења. Директно задужење је платна услуга код које прималац плаћања на основу платиочеве сагласности иницира платну трансакцију за задужење платиочевог платног рачуна (нпр. плаћање рачуна за комуналне услуге). У елемент 71 се укључују и фактуре спецификације налога које поверилац доставља платиочевом пружаоцу платних услуга на извршење. Дакле приказују се све платне трансакције инициране од стране примаоца плаћања на основу платиочеве сагласности за директно задужење његовог рачуна, без обзира да ли су извршене преко процесора (Удружења банака) или не. 33. Елемент 71а детаљније објашњење. У оквиру ове позиције приказују се трансакције које су од укупног броја трансакција, које су приказане у елементу 71, извршене у интерном платном промету, тј. у оквиру истог пружаоца платних услуга (нпр. када се пренос новчаних средстава врши са платног рачуна платиоца на платни рачун примаоца плаћања, а оба платна рачуна се воде код истог пружаоца платних услуга). 17

18 34. Који налози улазе на позицију 712 (групни платни налози за директна задужења) Елемент 712 садржи податке о платним трансакцијама путем директног задужења који су иницирани групно. Код групних платних налога (спецификација налога) један прималац плаћања иницира платне трансакције за задужење платних рачуна више од једног платиоца, а на основу сагласности тих платилаца. Свако појединачно плаћање у оквиру групних платних налога се рачуна посебно када се исказује број платних трансакција. 35. У вези са позицијом 71 ( ), када прималац плаћања испоставља налоге задужења преко своје банке, а која се извршавају преко процесора директних задужења, да ли се извршени налози задужења броје на страни банке примаоца плаћања или на страни банке платиоца где су рачуни задужени? Банка платиоца приказује платну трансакцију у којој је задужен платиочев платни рачун на основу платне трансакције коју је иницирао прималац плаћања коришћењем платне услуге директног задужења, без обзира да ли се платна трансакција директног задужења извршава преко процесора директног задужења или на други начин, односно без обзира да ли се налог за задужење платичевог платног рачуна испоставља банци платиоца или банци примаоца плаћања. У наведеној позицији банка платиоца исказује трансакције задужења платних рачуна својих клијенте (приказује се дебитна страна рачуна). 18

19 36. Да ли налоге задужења испостављене спецификацијом бројимо као појединачне или групне, јер у оба случаја се даје број појединачних налога? Позиције 711 и 712 су међусобно искључиве. У оквиру позиције 712 приказујете групне платне налоге (спецификација налога), с тим да се сваки налог броји појединачно када се исказује број платних трансакција. 37. Да ли само од начина слања зависи када ће податак бити у 711, а када у 712? Да, зависи од начина слања. У 712 приказујете групне платне налоге (спецификација налога) сваки налог се исказује појединачно. 38. На позицији 722 Судска и друга решења извр. органа Да ли су то појединачна решења судова, судски извршитељи, или нешто друго? Да ли овде треба набројати и извршења која банке врше за матичне бројеве које имају већи број дужника (синдикати, скупштине станара и сл.)? У елементу 722 исказују се трансакције плаћања са рачуна клијента банке инициране платним налогом по основу решења извршних органа (нпр. судска решења), које су ти органи доставили на извршење директно банци. Трансакције плаћања инициране по основу инструкција организације у чијој је надлежности принудна наплата (НБС) исказују се у оквиру елемента 723 принудна наплата. 19

20 39. С обзиром да од године не постоји овлашћење као инструмент обезбеђења плаћања, који је до сад био у истој равни са меницом и на основу којег се спроводило принудно извршење, али да она овлашћења која су регистрована пре године још увек могу да се реализују, питање је у ком елементу новог извештаја их треба приказати? (У претходном извештају, приказивана су у елементу 221) Наведене трансакције треба приказати у оквиру Прилога 6 Платне трансакције платним налозима, одговарајући елемент у оквиру елемента 71 Укупно директна задужења и у оквиру 71а уколико је платна трансакција на основу овлашћења извршена унутар истог пружаоца платних услуга. 40. Новчана дознака шта се тачно мисли под појмом новчане дознаке? Чланом 4. тачка 6. Закона о платним услугама, утврђено је да је новчана дознака платна услуга код које пружалац платних услуга прима платиочева новчана средства без отварања платног рачуна за платиоца или примаоца плаћања, искључиво ради стављања тих средстава на располагање примаоцу плаћања или ради преноса тих средстава примаочевом пружаоцу платних услуга, који их ставља на располагање примаоцу плаћања. Пружалац платних услуга који је од платиоца примио новчана средства за извршење новчане дознаке у динарима у Републици Србији, приказује податке у оквиру елемента

21 41. У Прилогу 6, став 3. наводи се да у образац не улазе платне трансакције које пружалац платних услуга обавља према другом пружаоцу платних услуга: 1) у своје име и за свој рачун; 2) у име другог пружаоца платних услуга, а за рачун корисника платних услуга. Да ли се под 1) мисли на међубанкарске трансакције,репо послове, које је потребно изузети из извештаја, а трансакције одобравања кредита Банка>клијент друге банке треба да уђу у извештај? Које су трансакције под 2)? 1. Да мисли се и на међубанкарске трансакције по питању репо послова и не треба их приказивати. Трансакције одобравања кредита Банке на платни рачун клијента код друге банке треба приказати у оквиру Прилога Један од примера за ову врсту трансакције била би ситуација када Клијент1 жели да уплати средства на рачун Клијента2 преко нпр. платне институције или ЈП ПТТ: - корисник платних услуга (Клијент 1) уплаћује средства код пружаоца платних услуга (нпр. платна институција П, која ради обављања својих послова има отворен рачун код банке Б1); - пружалац платних услуга који је примио средства од корисника платних услуга (платна институција П) иницира пренос средстава са свог рачуна код банке Б1 ради поступања по налогу Клијента1 и даље уплате на рачун Клијента2 код банке Б2; - банка Б1 прослеђује новчана средства ка банци Б2 у корист рачуна Клијента2 који има рачун у банци Б2. Клијент 1 платна институција П банка Б1 (рачун платне институције П) банка Б2 (рачун Клијента 2) У наведеном примеру, платну трансакцију пријављује само платна институција П која је прва примила средства, а не и банка Б1 када прослеђује средства на рачун у банку Б Уколико пружалац платних услуга (нпр. платна институција или ЈП ПТТ ) ППУ1 на основу уговора са другим пружаоцем платних услуга (нпр. банка) 21

22 ППУ2, врши пријем новчаних средстава корисника платних услуга како би се иста уплатила на платни рачун истог корисника код ППУ2, који пружалац би требало да прикаже наведену трансакцију и у оквиру ког елемента? Наведену трансакцију приказује ППУ1 и то у оквиру елемента 91 (уплата на платни рачун) у Прилогу 8 Уплата и исплата. ППУ2, код ког се води платни рачун корисника, не приказује наведену трансакцију, као ни било коју другу трансакцију са ППУ1 која је последица иницијалне трансакције корисника платних услуга. и Прилог 8 Уплата и исплата 43. Позиција 6112 Уплате готовог новца: а) Готовинске уплате на платне рачуне потрошача од стране овлашћеног лица и трећег лица се код нас у банци на шалтерима врше интерним обрасцем банке, а не обрасцем налог за уплату чији је изглед предвиђен ставом 2. тачке 7. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима. Да ли се овакве уплате приказују у позицији 6112? Ако је одговор не, молимо Вас да наведете у који прилог и позицију у оквиру тог прилога их треба приказати. б) Готовинске уплате потрошача на име доспелих обавеза по кредиту одобреном од стране наше банке, готовинске уплате потрошача за провизије за извршене услуге Банке, продају меничних бланкета, уплате оснивачког улога и томе слично се извршавају коришћењем интерног обрасца банке, а не коришћењем налога за уплату чији је изглед предвиђен ставом 2. тачке 7. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима. Да ли се овакве уплате приказују у позицији 6112? Ако је одговор не, молимо Вас да наведете у који прилог и позицију у оквиру тог прилога их треба приказати. а) Уколико уплату на платни рачун врши сам власник платног рачуна или овлашћено лице, а уплата готовог новца се врши код пружаоца платних услуга код којег се води тај платни рачун, без обзира на изглед самог обрасца платног налога којим је иницирана платна трансакција (уколико исти садржи елементе довољне за извршење те трансакције), наведену трансакцију треба приказати у оквиру елемента 91 (уплате на платни рачун) Прилог 8 Уплата и исплата. Уколико уплату готовог новца на платни рачун обавља платилац који није власник тог рачуна, без обзира на изглед самог обрасца платног налога којим је иницирана платна трансакција (уколико исти садржи елементе довољне за извршење те трансакције), наведену трансакцију треба приказати у оквиру елемента 6112 (уплате готовог новца). Уколико платилац који није власник тог рачуна уплату врши код пружаоца платних услуга код којег се води платни рачун власника, исту треба приказати 22

23 и у оквиру елемента 61а (унутар истог пружаоца платних услуга). б) Уколико уплате које наводите под б) платиоци врше на рачун банке коришћењем платног налога (који је утврдио пружалац платних услуга), исте се приказују у оквиру елемента 6112, као и у оквиру елемента 61а. и Прилог 8 Уплата и исплата 44. Да ли готовинске трансакције правних лица у корист сопствених платних рачуна у другој банци (екстерно) по основу уплате пазара треба приказати у образац Платне трансакције обављене платним налозима (Прилог 6)- елемент Уплате готовог новца (6112) или у образац Уплата и исплата (Прилог 8) у елемент Уплате на платни рачун (91)? Наведене готовинске трансакције треба приказати у оквиру елемента 6112 уплате готовог новца. и Прилог 8 Уплата и исплата 45. Да ли се готовинске уплате на штедне депозите потрошача, по виђењу и орочене, приказују у позицијама 6112 и 91? Уплате готовог новца на туђи платни рачун приказују се у оквиру елемента 6112, док се уплате готовог новца на сопствени платни рачун код пружаоца који води тај рачун приказују у елементу 91 Прилог 8 Уплата и исплата. При томе, код утврђивања да ли је неки рачун (нпр. рачун штедног депозита по виђењу) други платни рачун треба имати у виду да је једна од битних карактеристика платних рачуна (текућих и других платних рачуна) располагање новчаним средствима на платном рачуну у сваком тренутку, при чему се под тим подразумева право корисника платних услуга да у свако доба располаже средствима на свом рачуну на начин да их може подизати са рачуна или преносити на други платни рачун. С тим у вези, уплате на орочене депозите не треба приказивати у оквиру ових извештаја. 23

24 и Прилог 8 Уплата и исплата 46. Да ли позиција Уплате готовог новца треба да садржи укупно све уплате готовог новца (унутар банке: пазари, депозит на свој рачун, уплате на рачуне у банци) и уплате готовог новца на рачуне у другим банкама (уплатнице, остали преноси) Елемент 6112 обухвата уплате готовог новца које обавља платилац на шалтеру пружаоца платних услуга на рачуне других корисника код тог пружаоца или код других пружалаца платних услуга (нпр. плаћање рачуна комуналних услуга готовим новцем, као и уплате пазара правних лица и предузетника чији се рачуни воде код другог пружаоца платних услуга). Уплате готовог новца на свој рачун код пружаоца платних услуга код којег се и врши та уплата треба приказати у Прилогу 8 - елемент 91 (уплате на платни рачун). и Прилог 7 Платне трансакције без платног налога 47. Елемент 6125 Да ли трајни налози по основу кредита у корист банке улазе у овај елемент. Уколико је корисник платних услуга дао трајни налог пружаоцу платних услуга код којег се води платни рачун тог корисника, за извршавање платних трансакција по основу измиривања обавеза по основу кредита који је одобрио други пружалац платних услуга (банка), исте треба приказати у оквиру елемента Међутим, уколико се за потребе измиривања обавеза по кредиту пренос новчаних средстава са платног рачуна корисника платних услуга врши на рачун истог пружаоца платних услуга (банке) код којег се и води платни рачун корисника платних услуга, наведену трансакцију је потребно приказати у оквиру елемента 82 (задужење платног рачуна) у Прилогу 7. 24

25 Прилог 6 - Платне трансакције обављене платним налозима и Прилог 7 - Платне трансакције обављене без платног налога 48. Елементи 61а и 81 с обзиром да се одобрење платног рачуна приказује под 81, да ли приказати исте податке и у елементу 61а, у чему је разлика? У елементима 61а и 81 се не исказују исти подаци. Елемент 61а садржи део платних трансакција платним налогом које су приказане у оквиру елемента 61, а које се извршавају интерно код пружаоца платних услуга који доставља податке. Дакле, елемент 61а садржи податке о платним трансакцијама уплате готовог новца на платни рачун коју обавља платилац који није власник тог рачуна, преноса новчаних средстава са платног рачуна на платни рачун и платне услуге извршавања новчане дознаке, када су те трансакције извршене интерно код пружаоца платних услуга који доставља податке. Елемент 81 - садржи податке о платним трансакцијама којима пружалац платних услуга одобрава платни рачун корисника платних услуга без употребе платне услуге, односно без посебног платног налога, ако је такав начин преноса новчаних средстава уговорен. Наведено је случај у следећим ситуацијама одобрење кредита, плаћање камате од стране пружаоца платне услуге и сл. Прилог 7 Платне трансакције без платног налога 49. Који подаци се приказују на позицији 81, 82? Елемент 81 садржи податке о платним трансакцијама којима пружалац платних услуга одобрава платни рачун корисника платних услуга без употребе платне услуге, односно без посебног платног налога, ако је такав начин преноса новчаних средстава уговорен. Наведено је случај у следећим ситуацијама одобрење кредита, плаћање камате од стране пружаоца платне услуге и сл. Елемент 82 садржи податке о платним трансакцијама којима пружалац платних услуга задужује платни рачун корисника платних услуга без употребе платне услуге, за услуге које овај пружалац пружа кориснику платних услуга или других доспелих потраживања пружаоца платних услуга према кориснику платних услуга, ако је такав начин наплате уговорен (нпр. наплата провизија, 25

26 трошкова, пореза, камата, и сл.). Прилог 7 Платне трансакције без платног налога 50. Да ли у обрасцу Прилог 7 - Платне трансакције обављене без платног налога треба приказати трансакције где је сама банка иницирала платни налог којим одобрава или задужује платни рачун корисника платних услуга (нпр. уговорено плаћање камате, наплата провизије итд) без обзира да ли је Банка формирала платни налог или само рачуноводствено књижење? Да. У обрасцу се исказују платне трансакције којима пружалац платних услуга одобрава или задужује платни рачун кориснику платних услуга без употребе платне услуге, ако је такав начин преноса новчаних средстава уговорен (примери за одобрење платног рачуна: одобрење кредита, плаћање камате, дивиденде и сл, примери за задужење платног рачуна: наплата провизија, трошкова, пореза, камата, и сл.). Прилог 7 Платне трансакције без платног налога 51. Имајући у виду одредбе Закона о платним услугама, члан 2. тачка 3), члан 3. тачке 8) и 9), којима се трансакције по основу трговине ХОВ/ФИ (поравнање финансијских инструмената) изузимају из примене овог Закона, односно не представљају платне трансакције по платним рачунима на које се овај Закон примењује, да ли сагласно томе у Прилогу 7, треба достављати податке о трансакцијама задужења (куповина и провизије) и одобрења (продаја и приходи од ФИ) по наменским новчаним рачунима за трговину хартија од вредности/финансијским инструментима? У Прилогу 7 треба приказати само трансакције у вези са дивидендама и провизијама у оквиру елемента 81 или елемента

27 одговора: Прилог 7 Платне трансакције без платног налога 52. У Прилогу 7, потребно је појашњење да ли приказати трансакције које Банка обавља на основу достављеног предрачуна од Нотара за извршене услуге овере брисовне изјаве. Плаћање се врши са кредитне партије клијента, на основу одредби Уговора о кредиту, у корист рачуна Нотара у оквиру Банке и екстерно (друге пословне банке) Да. У Прилогу 7 у елементу 82 приказују се наплате доспелих накнада са платног рачуна за услуге које овај пружалац пружа кориснику платних услуга или других доспелих потраживања пружаоца платних услуга према кориснику платних услуга, ако је такав начин наплате уговорен (нпр. наплата провизија, трошкова, пореза, камата, и сл.). март Прилог 7 Платне трансакције без платног налога 53. У Прилогу 7, потребно је појашњење да ли у платне трансакције обављене без платног налога треба уврстити и аутоматски пренос орочених доспелих полога на платни рачун клијента (у пракси банка по доспећу ороченог депозита врши салдацију истог и аутоматски пренос главнице заједно са приписаном каматом на платни рачун). Пренос ороченог депозита по доспећу није предмет овог извештавања, а плаћање камате на платни рачун треба приказати у Прилогу 7 елемент 81- одобрење платног рачуна. 27

28 Прилог 8 Уплата и исплата 54. Који подаци се приказују на позицији 91, 92? Елемент 91 садржи податке о платним трансакцијама уплате готовог новца на свој платни рачун обављене код пружаоца платних услуга код којег се и води тај платни рачун, без обзира на изглед самог обрасца платног налога. Елемент 92 садржи податке о платним трансакцијама исплате готовог новца са свог платног рачуна обављене код пружаоца платних услуга код којег се и води тај платни рачун, без обзира на изглед самог обрасца платног налога. Прилог 8 Уплата и исплата 55. Да ли се овде исказују и платне трансакције уплате и исплате готовог новца и на друге платне рачуне (рачуне депозита по виђењу)? Да ако се тај платни рачун користи за извршавање платних трансакција (тј. ако је такав рачун приказан у Обрасцу Прилог 1- платне услуге). Такође видети и одговор на питање под редним бројем 2. Прилог 8 Уплата и исплата 56. Да ли у обрасцу Платне трансакције уплате и исплате готовог новца треба приказати и трансакције обављене коришћењем интерног обрасца Банке у случају да је интерни образац исти као и образац НБС? Да. У овом обрасцу се исказују платне трансакције уплате и исплате готовог новца на свој платни рачун и са свог платног рачуна обављене коришћењем интерног обрасца пружаоца платних услуга. 28

29 Прилог 8 Уплата и исплата 57. Прилог 8 - с обзиром да се наводи да су то трансакције уплате и исплате готовог новца на свој и са свог платног рачуна, обављене коришћењем интерног обрасца пружаоца платних услуга, потребно је навести које су то врсте трансакција јер ми не користимо код правних лица и предузетника интерни образац, већ обрасце платних налога чији је изглед предвиђен ставом 2. тачке 7. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима. У Прилогу 8 се исказују платне трансакције уплате и исплате готовог новца на свој платни рачун и са свог платног рачуна обављене код пружаоца платних услуга код ког се води тај платни рачун, независно од изгледа коришћеног обрасца платног налога, уколико исти садржи све елементе неопходне за његово извршење. Прилог 8 Уплата и исплата 58. Да ли се готовинске исплате са штедних депозита потрошача, по виђењу и орочених, приказују у позицији 92? Исплате готовог новца које потрошач као власник тог платног рачуна врши са тог рачуна код истог пружаоца платних услуга, треба приказати у оквиру елемента 92 (исплате с платног рачуна) Прилог 8 Уплата и исплата, уколико корисник платних услуга може у свако доба да располаже средствима на свом штедном рачуну по виђењу на начин да их може подизати са рачуна или преносити на други платни рачун. За детаљније објашњење у вези са другим платним рачуном погледати одговор на питање под редим бројем 2. Исплате са орочених депозита не треба приказивати у оквиру ових извештаја. 29

30 Прилог 8 Уплата и исплата 59. Да ли исплате у РСД по основу старе девизне штедње (чисте динарске исплате одобрене од стране НБС) треба обухватити извештајима и ако је одговор да, да ли се онда ове ставке приказују у Прилогу 8, елементу 92? Не, наведене исплате се не приказују у оквиру ових извештаја. Прилог 9 Чек 60. Да ли се у обрасцу Платне трансакције обављене чеком приказују само чекови Банке или сви чекови реализовани у Банци? У обрасцу се исказују само реализовани чекови банке издаваоца. Банка приказује само своје чекове без обзира да ли су ти чекови реализовани интерно или кроз међубанкарски клиринг чекова. Прилог 9 Чек 61. Које се трансакције приказују на позицији од укупно чек: Унутар истог пружаоца платних услуга? Банка приказује само чекове који су реализовани у оквиру интерног платног промета од укупног броја извршених чекова чији је и издавалац, односно чекове који нису реализовани кроз међубанкарски клиринг чекова. 30

31 Прилог 10 ИНТ-КУП 62. Елемент 112 који је конкретан пример употребе мобилног телефона за плаћање преко интернета? У елементу 112 пружалац платних услуга платиоца исказује податке о укупном броју и вредности платних трансакција које су корисници платних услуга извршили у току извештајног периода, а којима је извршена куповина робе и услуга преко интернета употребом мобилног телефона. На тржишту могу постојати различити модели плаћања куповине робе и услуга преко интернета употребом мобилног телефона. Пример за трансакције које би требало приказати у оквиру елемента 112 би могао бити случај када платилац употребљава мобилни телефон на којем постоји посебна апликација (најчешће је обезбеђује сам пружалац платних услуга) или мобилни новчаник којим корисник на сигуран начин приступа својим информацијама потребним за извршење трансакције када је у основи извршења те трансакције нпр. платна картица или трансфер одобрења (директно плаћање са рачуна платиоца на рачун е-трговца (прималац плаћања)). Платилац се помоћу апликације повезује са сајтом е-трговца, који шаље платиоцу информације за извршење плаћања преко мобилног телефона, а платилац уноси податке са своје картице или сигурносни код (или платиочев пружалац платних услуга користи податке о платиоцу на основу апликације на мобилном телефону) и иницира платну трансакцију. Након ауторизације и процесирања трансакције или након потврде примаоцу плаћања да ће примити средства од платиочевог пружаоца платних услуга, трговац испоставља робу или услугу кориснику платне услуге. Такође, пример за наведене платне трансакције су и платне трансакције којима је извршена куповина робе и услуга преко интернета, када платилац за извршење трансакције даје сагласност употребом мобилног телефона, а плаћање се врши мобилном оператору који делује само као посредник између корисника платних услуга и е-продавца производа и услуга. 31

32 Прилог 10 ИНТ-КУП 63. Елемент 113 које податке треба приказати у оквиру овог елемента. У елементу 113 пружалац платних услуга платиоца исказује податке о укупном броју и вредности платних трансакција које су корисници платних услуга извршили у току извештајног периода, а којима је извршена куповина робе и услуга преко интернета употребом е-новца базираном на серверу, дакле са рачуна на коме се похрањује електронски новац. Прилог 10 ИНТ-КУП 64. Елемент 114 које податке треба приказати у оквиру овог елемента. Елемент Употреба електронског банкарства односи се на услуге иницирања платних трансакција које обухватају услуге успостављања везе између online трговца и платиоца преко платиочеве апликације електронског банкарства у банци у којој тај платилац има платни рачун, а све у циљу иницирања плаћања преко интернета на основу трансфера одобрења. У пракси овај пословни модел још увек није присутан на нашем тржишту али постоји у појединим земљама ЕУ. 32

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног : Текући девизни

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. ста

Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. ста Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 40/10, 46/10 i 06/13) i člana 66 Zakona o platnom prometu ("Službeni list Crne Gore", broj 62/13),

Више

Uputa o sastavljanju i dostavljanju Izvješća o podacima platnog prometa

Uputa o sastavljanju i dostavljanju Izvješća o podacima platnog prometa ("Narodne novine", broj 189/2004. i 127/2009.) - (neslužbeni pročišćeni tekst) - UPUTA O SASTAVLJANJU I DOSTAVLJANJU IZVJEŠĆA O PODACIMA PLATNOG PROMETA 1 SADRŽAJ 1. Obrasci na kojima se sastavlja i dostavlja

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун за пријем зараде/пензије Корисник

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун без сталног прилива/основни

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA Datum objavljivanja: 14.02.2019. 1. Opšte usluge povezane sa platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више

Memorandum color za slanje om

Memorandum color za slanje  om INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA BANKA NAZIV ADRESA Internet adresa Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Trg Slobode 5, Novi Sad www.voban.rs Opšte informacije o usluzi promene računa Kratak opis

Више

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 U primeni od 21.08.2019.godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca Intesa AD Beograd, Upravni

Више

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2 Verzija 2 Informacije o usluzi promene platnog računa BANKA NAZIV Komercijalna banka A.D. Beograd ADRESA Svetog Save 14, 11000 Beograd Internet adresa www.kombank.com Opšte informacije o usluzi promene

Више

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike Sektor razvoja za stanovištvo, mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik važi od 01.03.2018. 1. Računi 2. Platni promet

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

RA

RA ELEKTRONSKI SISTEMI PLAĆАNJA NА INTERNЕTU ELEKTRONSKI SISTEMI PLAĆАNJA NА INTERNЕTU U zavisnosti od novčanog iznosa koji je predmet plaćanja, ona se generalno mogu podeliti u dve kategorije: makroplаćаnjа

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog prometa poslovnim subjektima TRANSAKCIJSKI RAČUN C.1

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Да ли се у обрасцу

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica)

B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica) 14.6.2019. B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica) određuju se rokovi, način i druge okolnosti za izvršavanje

Више

POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj , internet stranica:

POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj ,   internet stranica: POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj 08074313, email: info@voban.rs, internet stranica: https://www.voban.rs. Novi Sad. banka ad Novi Sad kao

Више

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _ T A R I F A naknada za usluge po poslovima sa stanovništvom Broj tarifnog stava Klijenti segmenta Stanovništo predstavljaju fizička lica koja ne obavljaju delatnost (u tekstu: fizička lica) i fizička lica

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

Прилог 8 ДОДАТНЕ УСЛУГЕ У ОКВИРУ IPS НБС СИСТЕМА Уводне одредбе 1. Народна банка Србије учесницима пружа додатне услуге у оквиру инфраструктуре IPS НБ

Прилог 8 ДОДАТНЕ УСЛУГЕ У ОКВИРУ IPS НБС СИСТЕМА Уводне одредбе 1. Народна банка Србије учесницима пружа додатне услуге у оквиру инфраструктуре IPS НБ Прилог 8 ДОДАТНЕ УСЛУГЕ У ОКВИРУ IPS НБС СИСТЕМА Уводне одредбе 1. Народна банка Србије учесницима пружа додатне услуге у оквиру инфраструктуре IPS НБС система, и то: 1) услуге централне адресне шеме (енг.

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: / 1 0 Podgorica, godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elek

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: / 1 0 Podgorica, godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elek Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 0 2-2 4 3 / 1 0 Podgorica, 28.12.2017.godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elektronskim medijima ("SI. list Crne Gore", br. 46/10,

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

Terminski_plan_rada

Terminski_plan_rada На основу члана 31. став 1. тачка 2) Статута Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, 10 број 1/1-1 од 14.02.2012. године, Управни одбор Централног регистра, депоа и клиринга хартија

Више

OpstiUsloviPlatneUslugeFizickaPreduzetnici

OpstiUsloviPlatneUslugeFizickaPreduzetnici SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD UPRAVNI ODBOR Br. 515-1/15 19.08.2015. Na osnovu člana 221. Zakona o platnim uslugama (Službeni glasnik RS br. 139/2014), člana 9. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga

Више

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA IPAY SEE D.O.O. BEOGRAD Čukarica Na osnovu Zakona o platnim uslugama, Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Zakona o

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA IPAY SEE D.O.O. BEOGRAD Čukarica Na osnovu Zakona o platnim uslugama, Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Zakona o Na osnovu Zakona o platnim uslugama, Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu i člana 14 stav 1. tačka 23 Odluke o osnivanju

Више

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija po

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija po U PRIMJENI OD 01. LIPNJA 2019. Str. 1 Terminski plan platnih transakcija poslovnih subjekata u primjeni od 01. lipnja 2019. I. NACIONALNE PLATNE TRANSAKCIJE U DOMAĆOJ VALUTI ODLJEVI Interni nalozi za prijenos

Више

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе ( Службени гласник Републике

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 17.10.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Korištenje

Више

Microsoft Word - OUPPU fizička lica i preduzetnici - u primeni od docx

Microsoft Word - OUPPU fizička lica i preduzetnici - u primeni od docx Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ( Službeni glasnik RS, br.107/2005, 91/2010 i 14/2015), u skladu sa odredbama Zakona o platnim uslugama ( Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018),

Више