УПУТСТВО

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "УПУТСТВО"

Транскрипт

1 АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈНИХ ОБРАЗАЦА КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ АГЕНЦИЈИ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПОТРЕБЕ САЧИЊАВАЊА ПЛАНОВА РЕСТРУКТУРИРАЊА Бања Лука, март године

2 Садржај 1. Увод Опште одредбе Начин попуњавања извјештајних образаца Oбрaзац ПОЛ - преглед лица одговорних за припрему података и информација за потребе сачињавања плана реструктурирања Oбрaзaц ПАО преглед билансне имовине и обавеза и ванбилансних ставки повезаних с критичним функцијама и кључним пословним активностима Oбразац ПСП - преглед учешћа у платним системима и системима за поравнање финансијских инструмената Oбразац КСК - преглед кључних софтверских компоненти у информационом систему потребних за спровођење критичних функција и кључних пословних активности Образац ИСО - преглед инструмената капитала и субординисаних обавеза банке Образац ПОБ - прихватљиве обавезе банке Образац ПОБ-РОК - преглед прихватљивих обавеза банке према преосталом року доспијећа Образац ООБ - преглед обавеза банке чије је испуњење обезбијеђено заложним правом, средством финансијског обезбјеђења или другим сродним правом Образац СПГ - преглед квалификованих прихватљивих обавеза на које се примјењује страно право и које су обезбијеђене гаранцијом Републике Српске Образац КПО - преглед структуре квалификованих прихватљивих обавеза Образац МКО - извјештај о обрачуну минималног захтјева за капиталом и прихватљивим обавезама Образац ПМП - преглед међусобне повезаности Образац СРК-ПДБ - извјештај о укупним капиталним захтјевима и стопи регулаторног капитала подређеног друштва банке са сједиштем изван Републике Српске Прелазне и завршне одредбе... 22

3 1. Увод Упутство за попуњавање извјештајних образаца који се достављају Aгенцији за банкарство Републике Српске за потребе сачињавања планова реструктурирања доноси се на основу чл. 5. став 1. тачка б, 22. став 1. тачка ђ. и 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 59/13 и 4/17), чл. 6. став 1. тачка б. и 22. став 4. тачка л. Статута Агенције за банкарство Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 63/17) и члана 2. став 3. Одлуке о подацима и информацијама које се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе ("Службени гласник Републике Српске" 20/18). Oвим упутствoм прoписуjе сe нaчин извјештавања Агенције за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) у складу са одредбама Одлуке о подацима и информацијама које се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе (у даљем тeксту: Одлукa). 2. Опште одредбе У складу са чланом 2. став 1. Одлуке банка је за потребе израде плана реструктурирања банке дужна да Агенцији достави сљедеће податке и информације: 1) преглед лица одговорних за припрему података и информација за потребе сачињавања плана реструктурирања на Oбрасцу ПОЛ, 2) преглед билансне имовине и обавеза и ванбилансних ставки повезаних с критичним функцијама и кључним пословним активностима на Oбрасцу ПАО, 3) преглед учешћа у платним системима и системима за поравнање финансијских инструмената на Oбрасцу ПСП, 4) преглед кључних софтверских компоненти у информационом систему потребних за спровођење критичних функција и кључних пословних активности на Oбрасцу КСК, 5) преглед инструмената капитала и субординисаних обавеза банке на Обрасцу ИСО, 6) преглед прихватљивих обавеза на Обрасцу ПОБ, 7) преглед прихватљивих обавеза банке према преосталом року доспијећа на Обрасцу ПОБ-РОК, 8) преглед обавеза банке чије је испуњење обезбијеђено заложним правом, средством финансијског обезбјеђења или другим сродним правом на Обрасцу ООБ, 9) преглед квалификованих прихватљивих обавеза на које се примјењује страно право и које су обезбијеђене гаранцијом Републике Српске на Обрасцу СПГ, 10) преглед структуре квалификованих прихватљивих обавеза на Обрасцу КПО, 11) извјештај о обрачуну минималног захтјева за капиталом и прихватљивим обавезама на Обрасцу МКО и 12) преглед међусобне повезаности на Обрасцу ПМП. У складу са чланом 2. став 2. Одлуке надређена банка у банкарској групи или банка са сједиштем у Републици Српској која је контролом надређеног холдинга или надређеног матичног друштва (у даљем тексту: надређена банка) је за потребе израде 1

4 плана реструктурирања банкарске групе дужна да Агенцији достави сљедеће податке и информације: 1) информације и податке који се достављају на обрасцима ПOЛ, ПАО, ПСП, КСК, ПОБ, СПГ, КПО, МКО и ПМП, те 2) извјештај о укупним капиталним захтјевима и стопи регулаторног капитала подређеног друштва банке са сједиштем изван Републике Српске на Обрасцу СРК-ПДБ. 3. Начин попуњавања извјештајних образаца 3.1 Oбрaзац ПОЛ - преглед лица одговорних за припрему података и информација за потребе сачињавања плана реструктурирања Овим обрасцем обухваћени су подаци о: сједишту, надлежности према мјесту регистрације, надлежности за издавање дозволе за рад, врсти дозволе за рад, члановима органа управљања и руководиоцима организационих дијелова надлежних за прикупљање и достављање Агенцији информација и података за израду и ажурирање плана реструктурирања. Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу. Упутство за попуњавање колона Образац ПОЛ Назив банке У овој колони наводи се пословно име банке, односно надређене банке, те сваког члана те групе. Матични број У овој колони наводи се матични број за свако лице наведено у колони 010. Сједиште У овој колони наводе се мјесто и адреса сjедишта за свако лице наведено у колони 010. Надлежност према мјесту регистрације У овој колони наводе се подаци о мјесту уписа лица из колоне 010 у регистар правих лица. За члана банкарске групе изван Босне и Херцеговине навести државу регистрације. Број организационих дијелова У овој колони наводи се број организационих дијелова у држави у којој је члан банкарске групе уписан у регистар правних лица. Надлежност за издавање дозволе за рад У овој колони наводи се назив тијела надлежног за издавање дозволе за рад. 2

5 Упутство за попуњавање колона Образац ПОЛ Врста дозволе за рад У овој колони наводи се врста дозволе за рад издате од стране тијела надлежног за издавање те дозволе из колоне 060. Члан органа управљања одговоран за припрему информација и података за израду плана реструктурирања У овим колонама наводе се подаци о члану органа управљања банке, надређене банке или члана банкарске групе одговорног за координацију активности ради обезбјеђивања информација и података за израду и ажурирање плана реструктурирања, за њихову тачност, потпуност и благовремено достављање. Руководилац надлежан за припрему информација и података за израду плана реструктурирања У овим колонама наводе се подаци о имену и називу радног мјеста руководиоца одговарајуће организационе јединице у правним лицима наведеним у колони 010, који је надлежан за прикупљање и достављање Агенцији информација и података за израду и ажурирање плана реструктурирања, као и општи контакт подаци тог лица (број телефона и адреса електронске поште). Уколико је у колони 120 наведно више лица у овој колони наводи се скраћени назив обрасца за који је конкретно одговоран сваки појединачни руководилац. 3.2 Oбрaзaц ПАО преглед билансне имовине и обавеза и ванбилансних ставки повезаних с критичним функцијама и кључним пословним активностима Овим обрасцем обухваћени су подаци о: распореду кључних пословних активности према критичним функцијама, руководиоцу који је надлежан за критичну функцију, односно кључну пословну активност и за обезбјеђивање информација о тој функцији, односно активности, опис имовине, обавеза и ванбилансних ставки по критичним кључним пословним активностима. Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу. Упутство за попуњавање колона Образац ПАО 010 Критична функција У овој колони наводе се критичне функције идентификоване за потребе израде плана опоравка и плана реструктурирања банке, односно банкарске групе, у складу са одредбама Закона о банкама Републике Српске и Одлуке о плановима опоравка банке и банкарске групе. Појединачна наведена критична функција не мора бити праћена навођењем кључне пословне активности у колони 020, ако та критична функција не представља истовремено и кључну пословну активност. Такође, наведена критична функција може бити праћена и са више кључних пословних активности, уколико је у оквиру критичне функције идентификовано више кључних пословних активности. 3

6 Упутство за попуњавање колона Образац ПАО Кључна пословна активност У овој колони наводe се кључнe пословнe активности идентификованe за потребе израде плана опоравка и плана реструктурирања банке, односно банкарске групе, у складу са одредбама Закона о банкама Републике Српске и Одлуке о плановима опоравка банке и банкарске групе. Појединачна наведена кључна пословна активност не мора бити праћена навођењем критичне функције у колони 010, ако та кључна пословна активност не представља истовремено и критичну функцију. Такође, наведена кључна пословна активност може бити приказана уз више критичних функција, ако она представља дио више идентификованих критичних функција. Уколико нису идентификоване критичне функције, наводе се само идентификоване кључне пословне активности. Врста имовине, обавеза, ванбилансних ставки У овим колонама наводе се описи билансне имовине и обавеза, као и ванбилансних ставки банке, односно банкарске групе, повезаних са критичним функцијама и/или кључним пословним активностима наведеним у колонама 010 и 020, а према називима позиција из извјештаја Биланс стања банке, за билансну имовину и обавезе, који банка, односно надређена банка у банкарској групи или банка са сједиштем у Републици Српској која је под контролом надређеног холдинга или надређеног матичног друштва, доставља Агенцији на основу одлуке којом се прописује извјештавање банака, док се ванбилансна актива обухвата према стању ванбилансних рачуна, а према сљедећим позицијама: позиција датих гаранција и других јемстава (рачуни 910 и 915), позиција преузетих неопозивих обавеза за неповучене кредите и пласмане (рачуни 913 и 917), позиција осталих преузетих неопозивих обавеза (рачуни 914 и 918). Износ У овим колонама наводе се износи билансне имовине и обавеза, као и ванбилансних ставки банке, односно банкарске групе, повезаних са критичним функцијама и/или кључним пословним активностима наведеним у колонама 010 и 020, а према називима позиција из извјештаја Биланс стања банке, за билансну имовину и обавезе, који банка, односно надређена банка у банкарској групи или банка са сједиштем у Републици Српској која је под контролом надређеног холдинга или надређеног матичног друштва, доставља Агенцији на основу одлуке којом се прописује извјештавање банака, док се ванбилансна актива обухвата према стању ванбилансних рачуна, а према сљедећим позицијама: позиција датих гаранција и других јемстава (рачуни 910 и 915), позиција преузетих неопозивих обавеза за неповучене кредите и пласмане (рачуни 913 и 917), позиција осталих преузетих неопозивих обавеза (рачуни 914 и 918). Уколико је у оквиру критичне функције идентификовано више кључних пословних активности, подаци о одговарајућем износу билансне имовине или обавеза, односно ванбилансних ставки исказују се на нивоу те критичне функције и наведених повезаних кључних пословних линија. Одговарајућим износом, у смислу овог обрасца, сматра се само онај дио 4

7 Упутство за попуњавање колона Образац ПАО укупног износа на позицијама билансне имовине, односно обавеза из биланса стања, описаним у колонама 030, 070 и 110, који је повезан са наведеним критичним функцијама и/или кључним пословним активностима Позиције које су изражене у страној валути прeрaчунaвajу сe у КМ примjeнoм срeдњeг курса Централне банке Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ЦББиХ) кojи вриjeди нa извjeштajни дaтум. Изнoси изрaжeни у стрaним вaлутaмa кoje нису листиране нa курсној листи ЦББиХ, прeрaчунaвajу сe у eврe примjeнoм срeдњих курсевa рeфeрeнтних тржиштa, тe их сe зaтим прeрaчунaвa у КМ примjeнoм срeдњeг курса ЦББиХ кojи вриjeди нa дaн сaстaвљaњa извjeштaja. Ознака валуте У овим колонама наводе се ознаке валута у којима је изражена изворна позиција. % укупног учешћа У овим колонама исказује се проценат учешћа имовине, обавеза и ванбилансних ставки у укупној имовини, укупним обавезама и укупним ванбилансним ставкама по свим износима наведеним у колонама 040, 080 и 120. Руководилац надлежан за критичну функцију, односно кључну пословну активност и за обезбјеђивање информација о тој функцији, односно активности У овим колонама наводе се контакт подаци руководиоца одгаварајуће организационе јединице у банци, односно највишем матичном друштву или члану банкарске групе, у чијој надлежности је критична функција, односно кључна послова активност, који је и одговоран за обезбјеђивање информација и података о тој критичној функцији, односно активности, као и општи контакт подаци тог лица (број телефона и адреса електронске поште). Напомена У овој колони се наводе остали подаци или информације које се сматрају битним за израду или ажурирање плана реструктурирања. 3.3 Oбразац ПСП - преглед учешћа у платним системима и системима за поравнање финансијских инструмената Овим обрасцем обухваћени су подаци о: сваком систему на којем се спроводи материјалан број или вриједност износа трговања, укључујући распоређивање према правним лицима, критичним функцијама и кључним пословним активностима, сваком систему за плаћање, клиринг или поравнање, укључујући распоређивање према правним лицима, критичним функцијама и кључним пословним активностима. Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу. 5

8 Упутство за попуњавање колона Образац ПСП Назив банке У овој колони наводи се пословно име банке, односно надређене банке и чланова те банкарске групе. Врста система У овој колони наводи се врста конкретних платних система и система за поравнање финансијских инструмената (у даљем тексту: систем) који се одређују помоћу сљедећих категорија: - платни, - поравнање, - поравнање хартија од вриједности, - поравнање деривата, - депозитар, - друга уговорна страна и - остало. Ако систем обухвата више наведених категорија, потребно их је навести све. Ако банка, односно надређена банка или члан те групе, учествују у више система, наводе се сви системи у којима се остварује учешће. Банка овим обрасцом, поред платних система и система за поравнање финансијских инструмената обухвата и системе за поравнање трансакција платним картицама преко оператора тих система. У случају да се примјењује више од једне опције, дати коментаре у колони 110 Напомена. Назив система У овој колони наводи се назив наведене врсте система, при чему се не наводе подаци о учешћу у платним системима чији је опeратор Централна банка БиХ (RTGS платни систем, клиринг систем и др.) Начин учешћа У овој колони наводи се: - директно" у случају непосредног учешћа или - индиректно у случају учешћа преко посредника. Посредничка институција Ова колона попуњава се само у случају када је као начин учешћа у систему дефинисан у колони 040 као индиректно, при чему се наводи назив посредничке институције преко које банка, односно надређена банка или члан те групе остварује то учешће. У случају извршавања међународних плаћања преко кореспондентских банака, у тој колони се наводе називи тих банака. Критична функција У овој колони наводи се критична функција идентификована за потребе израде плана опоравка и плана реструктурирања банке, односно банкарске групе, у складу са одредбама Закона о банкама Републике Српске и Одлуке о плановима опоравка банке и банкарске групе, ако су активности, услуге или 6

9 Упутство за попуњавање колона Образац ПСП послови које банка, односно највише матично друштво банкарске групе или члан те групе обављају преко наведеног система, обухваћени идентификованим критичним функцијама банке, односно банкарске групе, односно њихово континуирано спровођење зависи од учешћа у том систему. Појединачна наведена критична функција не мора бити праћена навођењем кључне пословне активности у колони 070, ако та критична функција не представља истовремено и кључну пословну активност Такође, наведена критична функција може бити праћена и са више кључних пословних активности, уколико је у оквиру критичне функције идентификовано више кључних пословних активности. Кључна пословна активност У овој колони наводи се кључна пословна активност идентификована за потребе израде плана опоравка и плана реструктурирања банке, односно банкарске групе, у складу са одредбама Закона о банкама Републике Српске и Одлуке о плановима опоравка банке и банкарске групе, ако су активности и услуге које банка, односно надређена банка или члан те групе обављају преко наведеног система, обухваћене идентификованим кључним пословним активностима банке, односно банкарске групе. Појединачна наведена кључна пословна активност не мора бити праћена навођењем критичне функције у колони 060, ако та кључна пословна активност не представља истовремено и критичну функцију. Такође, наведена кључна пословна активност може бити приказана уз више критичних функција, ако она представља дио више идентификованих критичних функција. Уколико нису идентификоване критичне функције, наводе се само идентификоване кључне пословне активности за чије обављање је неопходно учешће у наведеном систему. Могуће посљедице покретања поступка реструктурирања У овој колони наводи се процјена могућих посљедица покретања поступка реструктурирања банке, односно банкарске групе и/или чланова те групе у складу са Законом о банкама Републике Српске, на учешће/чланство или уговор са посредничком институцијом наведеном у колони 050. Ова колона се попуњава само у случају када је као начин учешћа/чланства у систему дефинисан у колони 040 као индиректан. Замјенљивост У овој колони наводе се називи алтернативних система доступних на тржишту, који би, према оцјени банке, односно надређене банке, могли представљати адекватну замјену за систем наведен у колони 030, односно посредничку институцију наведену у колони 050. Напомена У овој колони наводе се додатне информације и евентуалне специфичности уговорног аранжмана за учешће/чланство у наведеном систему, уколико оне одударају од стандардног начина учешћа/чланства у тим системима. 7

10 3.4 Oбразац КСК - преглед кључних софтверских компоненти у информационом систему потребних за спровођење критичних функција и кључних пословних активности Овим обрасцем обухваћени су подаци о: детаљном попису и опису кључних софтверских компоненти у информационом систему, укључујући оне за управљање ризицима, рачуноводство, финансијско и регулаторно извјештавање које користи банка, укључујући распоред према правним лицима, кључним функцијама и кључним пословним активностима, идентификацију власника идентифиованих система, споразума о нивоу услуге (SLA) који се на то односе, софтвера, система и лиценци, укључујући распоред према правним лицима, кључним функцијама и кључним пословним активностима. Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу. Упутство за попуњавање колона Образац КСК Назив банке и члана банкарске групе У овој колони наводи се пословно име банке, односно надређене банке и чланова те групе. Кључна софтверска компонента За потребе израде овог обрасца, под појмом Кључна софтверска компонента" подразумијева се системски и апликативни софтвер у информационом систему банке, односно надређене банке или чланова те групе, у складу дефиницијом појмова из одлуке којом се прописују услови и критеријуми управљања информационим системом у банкама, који је неопходан за информациону обраду података везаних за обављање активности, послова и услуга (у даљем тексту: функција) банке, односно надређене банке или чланова те групе, у складу са Законом о банкама Републике Српске. За потребе овог обрасца, обухватају се кључне софтверке компоненте које се односе искључиво на системски и апликативни софтвер, без софтверских развојних алата и осталог софтвера (нпр. оперативни систем на персоналним рачунарима, антивирусни софтвер, MS Office и сл.) и то само оне које су потребне за спровођење критичних функција и кључних пословних активности идентификованих за потребе израде планова опоравка и планова реструктурирања у складу са одредбама Закона о банкама Републике Српске и Одлуке о плановима опоравка банке и банкарске групе. За потребе овог обрасца, наводе се посебно све кључне софтверске компоненте банке, односно надређене банке или чланова те групе. Назив софтверске компоненете У овој колони наводе се називи кључних софтверских компоненти у информационом систему банке, односно надређене банке или чланова те групе. софтверске компоненте У овој колони наводе се функције банке, односно надређене банке или члана те групе, које кључна софтверска компонента наведена у колони 020 подржава. Ради идентификације описа, може се навести: - управљање ризицима, 8

11 Упутство за попуњавање колона Образац КСК рачуноводство, - финансијско извјештавање, - регулаторно извјештавање, - кредитни послови, - депозитни послови, - послови трговања финансијским инструментима, - послови платних услуга у земљи и са иностранством, - послови везани за поравнање финансијских и других инструмената, - кастоди услуге, - инвестиционе активности, - факторинг и форфетинг, - послови финансијског лизинга, - послови осигурања, - послови управљања добровољним пензионим фондом, - послови управљања инвестиционим фондом и сл. Уколико једна кључна софтверска компонента подржава више функција, уз ту компоненту се наводе све подржане функције. Власник кључне софтверске компоненте У овим колонама наводе се пословно име и сједиште правног лица које има право власништва над наведеном кључном софтверском компонентом ако то није лице наведено у колони 010, као и врсту уговора по основу ког лице наведено у колони 010 користи ту кључну софтверску компоненту (уговор о повјеравању активности, односно о пружању услуге од стране трећег лица, уговор о давању на коришћење и слично). Ако је власник компоненте искључиво лице наведено у колони 010, у колони 040 наводи се напомена Лице из колоне 010", а у колони 060 власништво. У случају сувласништва над компонентом, у колонама 040 и 050 наводе се назив и сједиште сувласника, а у колони 060 напомена сувласништво". Критична функција У овој колони наводе се критичне функције идентификоване за потребе израде плана опоравка и плана реструктурирања банке, односно банкарске групе, у складу са одредбама Закона о банкама Републике Српске и Одлуке о плановима опоравка банке и банкарске групе, ако наведена кључна софтверска компонента подржава функције које су идентификоване као критичне функције. Појединачна наведена критична функција не мора бити праћена навођењем кључне пословне активности у колони 080, ако та критична функција не представља истовремено и кључну пословну активност. Такође, наведена критична функција може бити праћена и са више кључних пословних активности, уколико је у оквиру критичне функције идентификовано више кључних пословних актиивности, ако у овиру те критичне функције нису идентификоване кључне пословне активности. 9

12 Упутство за попуњавање колона Образац КСК Кључна пословна активност У овој колони наводе се кључне пословне активности идентификоване за потребе израде плана опоравка и плана реструктурирања банке, односно банкарске групе, у складу са одредбама Закона о банкама Републике Српске и Одлуке о плановима опоравка банке и банкарске групе, ако наведена кључна софтверска компонента подржава пословне активности и услуге које су идентификоване као кључне пословне активности. Појединачна наведена кључна пословна активност не мора бити праћена навођењем критичне функције у колони 070, ако та кључна пословна активност не представља истовремено и критичну функцију. Такође, наведена кључна пословна активност може бити приказана уз више критичних функција, ако она представља део више идентификованих критичних функција. Уколико нису идентификоване критичне функције, наводе се само идентификоване кључне пословне активности чије обављање је подржано наведеном кључном софтверском компонентом. Могуће посљедице спровођења поступка реструктурирања У овој колони наводи се процјена могућих посљедица покретања поступка реструктурирања банке, односно банкарске групе и/или чланова те групе у складу са Законом о банкама Републике Српске, на расположивост наведене кључне софтверске компоненте у том поступку. У случају када је у колони 040 дата напомена Лице из колоне 010, односно у колони 060 напомена власништво, колона се не попуњава. Замјенљивост У овој колони се наводи назив потенцијалног алтернативног добављача, уз напомену да ли је банка, односно надређена банка или члан те групе, обезбиједила уговор са алтернативним добављачем за наведену кључну софтверску компоненту, односно, уколико није обезбијеђен уговор са алтернативним добављачем - наводи се оцјена замјенљивости у смислу доступности, брзине, потенцијалних трошкова и лакоће замјене добављача и/или кључне софтверске компоненете на тржишту. Напомена У овој колони се наводе остали подаци или информације које се сматрају битним за израду или ажурирање плана реструктурирања. 3.5 Образац ИСО - преглед инструмената капитала и субординисаних обавеза банке Овим обрасцем обухваћени су подаци о: - инструментима додатног основног капитала, који за потребе израде овог извјештаја обухватају елементе тог капитала из члана 16. Одлуке о израчунавању капитала банака, осим акција. - елементима допунског капитала који за потребе израде овог извјештаја обухватају А инструменте допунског капитала (осим акција) и Б субординисане обавезе из члана 22. Одлуке о израчунавању капитала банака. 10

13 Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и доставља банка. Упутство за попуњавање колона Образац ИСО Пословно име и адреса власника инструмента, односно повјериоца У ову колону уноси се пословно име и адреса власника инструмента додатног основног капитала (без акција), инструмената допунског капитала банке и повјериоци по субординираним обавезама банке (унесени у одговарајуће дијелове обрасца I и II под А и Б). Ознака повезаности лица са банком У ову колону уноси се ознака међусобне повезаности власника инструментата, односно повјериоца банке, и то: 0 - лица у посебном односу са банком, односно лица повезана с банком и 1 - лица која нису повезана са банком. Врста лица У ову колону уписује се шифра 1 за домаће правно лице, шифра 2 за домаће физичко лице, шифра 3 за страно правно лице, шифра 4 за страно физичко лице и шифра 9 у осталим случајевима. Матични број лица У овој колони уписује се матични број лица. Држава поријекла У ову колону уписује се назив државе у којој се налази пословно сједиште власника или повјериоца, односно пребивалишта за физичка лица. Датум доспијећа У ову колону уноси се датум доспијећа инструмента, односно обавезе (осим за инструменте додатног основног капитала, у формату дд.мм.гггг. Укупан номинални износ, односно главница инструмената или износ главнице субординисаних обавеза У ову колону уноси се збир колона Износ инструмената или субординисаних обавеза који испуњава прописане услове и који је укључен у обрачун додатног основног капитала, односно допунског капитала уз претходну сагласност Агенције У ову колону уноси се номинални износ, односно износ главнице инструмената или износ главнице субординисаних обавеза, који испуњавају прописане услове за укључење у обрачун додатног основног капитала, односно допунског капитала и за које је Агенција дала претходну сагласност за то укључење, у складу са чл. 16. и 22. Одлуке о израчунавању капитала банака. Износ инструмената или субординисаних обавеза који испуњава прописане услове, али који није укључен у обрачун додатног основног капитала, односно допунског капитала због непостојања претходне сагласности Агенције за то укључење У ову колону уноси се номинални износ, односно износ главнице инструмената или износ главнице субординисаних обавеза, који испуњавају услове за укључење у обрачун додатног основног капитала, односно допунског капитала, за које Aгенција није дала претходну сагласност за то укључење, у складу са чл. 16. и 22. Одлуке о израчунавању капитала банака. 11

14 Упутство за попуњавање колона Образац ИСО Износ инструмената или субординисаних обавеза који не испуњава прописане услове за укључење у обрачун додатног основног капитала, односно допунског капитала У ову колону уноси се номинални износ, односно износ главнице инструмената или износ главнице субординисаних обавеза, који не испуњавају прописане услове за укључење у обрачун додатног основног капитала, односно допунског капитала, у складу са чл. 16. и 22. Одлуке о израчунавању капитала банака. Разлика (+) нето дужник (-) нето повјерилац У ову колону уноси се разлика колона Образац ПОБ - прихватљиве обавезе банке Овим обрасцем обухваћени су подаци о: детаљаном опису компоненти обавеза банке, раздвајајући, као минимум, према типовима обавеза, рочности, обезбјеђењу и сл., детаљним информацијама о квалификованим обавезама. Све категорије које се уносе у овај образац су узајамно искључиве, односно инструмент или износ који се унесе у једном реду не треба уносити у неки други ред. У колони Врста повјериоца наведена је категоризација повјерилаца и обавеза без повјерилаца према критеријуму који омогућава распоред прихватљивих обавеза према тим лицима по исплатним редовима, у складу са чланом 269. Закона о банкама Републике Српске. Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу. Упутство за попуњавање редова и колона Образац ПОБ / ред 010 / / 2. : Врста повјериоца Ред: Неалоциране обавезе ОПИС У колони "Врста повјериоца", на редном броју 1. исказују се износи обавеза који нису везани за конкретне повјериоце, односно за које банка или члан банкарске групе не воде и/или немају аналитичку евиденцију по повјериоцима (нпр. општа и паушална резервисања, пролазни и привремени рачуни, дио обавеза по основу сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља, временска разграничења и сл.), а према структури обавеза датој у колонама од 030 до 100. : Врста повјериоца Ред: Акционари банке У колони Врста повјериоца, на редном броју 2. исказују се све обавезе везане за акционаре банке, укључујући и депозите изнад осигураног износа депозита у складу са законом којим се уређује осигурање депозита, уколико 12

15 Упутство за попуњавање редова и колона Образац ПОБ / ред 010 / / / / / / / 9. ОПИС акционар банке припада групи физичких лица, предузетника, микро, малих или средњих правних лица (депозити акционара банке који припадају конкретним категоријама повјерилаца до висине осигураног износа исказује се у оквиру редних бројева 9., 10. или 11., а према структури обавеза датој у колонама од 030 до 100. : Врста повјериоца Ред: Власници инструмената додатног основног капитала банке (осим акција) У колони Врста повјериоца, на редном броју 3. исказује се само износ обавеза према повјериоцима по основу издатих инструмената додатног основног капитала банке (осим акција), умањених за износ откупљених инструмената, а према структури обавеза датој у колонама од 030 до 100. : Врста повјериоца Ред: Власници инструмената допунског капитала банке (осим акција) У колони Врста повјериоца на редном броју 4. исказују се само обавезе према повјериоцима по издатим инструменатима допунског капитала банке (осим акција), умањених за износ откупљених инструмената, а према структури обавеза датој у колонама од 030 до 100. : Врста повјериоца Ред: Повјериоци по субординисаним обавезама банке У колони Врста повјериоца, на редном броју 5. исказују се се обавезе према повјериоцима по основу субординисаних обавеза, а према структури обавеза датој у колонама од 030 до 100. : Врста повјериоца Ред: Централна банка БиХ У колони Врста повјериоца, на редном броју 6. исказују се обавезе према Централној банци БиХ, а према структури обавеза датој у колонама од 030 до 100. : Врста повјериоца Ред: Јавни сектор У колони Врста повјериоца, на редном броју 7. исказују се обавезе према јавном сектору, укључујући и обавезе по основу текућих и одложених пореских обавеза, а према структури обавеза датој у колонама од 030 до 100. : Врста повјериоца Ред: Банке и друге финансијске институције У колони Врста повјериоца, на редном броју 8. исказују се обавезе према домаћим и страним банкама и другим финансијским институцијама које су као повјериоци евидентирани у пословним књигама банке, највишег матичног друштва банкарске групе, односно чланова те групе, а према структури обавеза датој у колонама од 030 до 100. : Врста повјериоца Ред: Микро, мала и средња правна лица У колони Врста повјериоца, на редном броју 9. исказују се обавезе 13

16 Упутство за попуњавање редова и колона Образац ПОБ / ред 010 / / / 12. ОПИС према микро, малим и средњим правним лицима разврстаним у складу са законом којим се уређује рачуноводство, укључујући осигуране депозите у складу са законом којим се уређује осигурање депозита (изузев депозита изнад осигураног износа за ту категорију повјерилаца који су истовремено акционари банке, а који се у том случају приказује на редном броју 2.), а према структури обавеза датој у колонама од 030 до 100. : Врста повјериоца Ред: Предузетници У колони Врста повјериоца, на редном броју 10. исказују се обавезе према предузетницима, укључујући осигуране депозите у складу са законом којим се уређује осигурање депозита (изузев депозита изнад осигураног износа за ту категорију повјерилаца који су истовремено акционари банке, а који се у том случају приказује на редном броју 2.), а према структури обавеза датој у колонама од 030 do 100. : Врста повјериоца Ред: Физичка лица У колони Врста повјериоца, на редном броју 11. исказују се обавезе према физичким лицима, укључујући осигуране депозите у складу са законом којим се уређује осигурање депозита (изузев депозита изнад осигураног износа за ту категорију повјерилаца који су истовремено акционари банке, а који се у том случају приказује на редном броју 2.), а према структури обавеза датој у колонама од 030 do 100. : Врста повјериоца Ред: Остали повјериоци У колони Врста повјериоца, на редном броју 12. исказују се обавезе према осталим повјериоцима које нису обухваћене на редним бројевима 2. и 9., а према структури обавеза датој у колонама од 030 do Укупне обавезе банке, односно банкарске групе Укупне обавезе банке, исказане у колони 020 треба да одговарају износу исказаном на билансу стања банке, који банка, доставља Агенцији на основу одлуке којом се прописује извјештавање банака. 030 Укупан збир износа обавеза приказаних према структури тих обавеза у колонама од 030 до 100 треба да одговара износу укупних обавеза банке, односно банкарске групе из колоне 020. Обавезе по основу депозита Износ обавеза по основу депозита из колоне 030 исказан на редним бројевима 9, 10., 11. и евентуално на редном броју 2. (за износ депозита изнад осигураног износа у складу са законом којим се уређује осигурање депозита, када се ради о акционарима банке који припадају некој од наведених категорија повјерилаца), треба да буде најмање једнак или већи од износа осигураних депозита о коме је достављен редовни извештај Агенцији за осигурање депозита. 14

17 Упутство за попуњавање редова и колона Образац ПОБ Обавезе које се искључују из отписа и конверзије приликом примјене инструмента реструктурирања, на основу члана 249. став 1. Закона о банкама Републике Српске Укупан збир износа обавеза приказаних према структури тих обавеза у колонама од 120 до 200 треба да одговара износу укупних обавеза из колоне 110. Обавеза по основу осигураних депозита, до износа осигураног у складу са законом Износ обавеза по основу осигураних депозита до износа осигураног у складу са законом којим се уређује осигурање депозита из колоне 120 исказан на редним бројевима 9, 10. и 11. треба да буде усаглашен са подацима из редовног извјештаја који је достављен Агенцији за осигурање депозита. Обавезе настале управљањем имовином и новцем клијената, укључујући имовину или новац клијената које банка у реструктурирању чува за рачун инвестиционих и пензионих фондова У овој колони исказују се обавезе по основу имовине и новца клијената који су банци повјерени на управљање, што укључује и средства за обављање кастоди послова банке, као и новац клијената који банка чува за рачун инвестиционих и пензионих фондова. Укупне прихватљиве обавезе банке Укупне прихватљиве обавезе банке треба да одговарају разлици укупних обавеза банке (колона 020) и обавеза које се искључују из отписа и конверзије приликом примјене инструмента реструктурирања, на основу члана 249. став 1. Закона о банкама Републике Српске (колона 110). Укупан збир износа прихватљивих обавеза банке, односно банкарске групе, приказаних по врстама тих обавеза у колонама од 220 до 290 треба да одговара износу укупних прихватљивих обавеза банке, односно банкарске групе, из колоне Образац ПОБ-РОК - преглед прихватљивих обавеза банке према преосталом року доспијећа Овим обрасцем обухваћени су подаци о прихватљивим обавезама банке према преосталом року доспијећа. Преостали рок доспијећа обавеза подразумијева период од дана за који се сачињава извештај до уговореног, односно анексираног датума доспијећа те обавезе. У колони Врста повјериоца наведена је категоризација повјерилаца и обавеза без повјерилаца према критеријуму који омогућава распоред прихватљивих обавеза према тим лицима по исплатним редовима, у складу са чланом 269. Закона о банкама Републике Српске. Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и доставља банка. 15

18 Упутство за попуњавање колона Образац ПОБ-РОК 020 Укупне прихватљиве обавезе банке Укупне прихватљиве обавезе банке које се исказују у колони 020 (према датој структури лица и укупно), као и прихватљиве обавезе банке по врстама (обавезе по основу депозита, обавезе по основу кредита и друге обавезе) које се исказују у колонама 030, 080, 120, 160, 200 и 240 (према датој структури лица и укупно) треба да одговарају тим обавезама исказаним у извјештају Преглед прихватљивих обавеза банке (Образац ПОБ прихватљиве обавезе банке). 3.8 Образац ООБ - преглед обавеза банке чије је испуњење обезбијеђено заложним правом, средством финансијског обезбјеђења или другим сродним правом Овим обрасцем обухваћени су подаци о имовини банке која је заложена за измирење обавеза, обавезе банке које су обезбијеђене имовином, врсти обезбјеђења/ колатерала и сл. Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и доставља банка. Упутство за попуњавање колона Образац ООБ / ред Обавезе банке чије је испуњење обезбијеђено заложним правом, средством финансијског обезбјеђења или другим сродним правом 040- Имовина банке којом је обезбијеђено испуњење обавеза банке У овим колонама наводе се описи обезбијеђених обавеза, односно имовине дате као средство обезбјеђења по тим обавезама, према називима позиција из извештаја биланс стања који банка доставља Агенцији на основу одлуке којом се прописује извјештавање банака. Број рачуна У овим колонама наводе се троцифрени књиговодствени рачун на коме је евидентирана имовина, односно обавеза банке, у складу са правилником којим се прописује контни оквир и садржина рачуна у контном оквиру за банке. Књиговодствена вриједност имовине дате као средство обезбјеђења обавеза банке Књиговодствена вриједност имовине банке дате као средство обезбјеђења обавеза банке исказује се збирно, на нивоу троцифрених рачуна, а не појединачно по сваком уговору. Обавезе банке чије је испуњење обезбијеђено средством финансијског обезбјеђења или другим сродним правом укључују и репо послове, покривене обвезнице и обавезе из финансијских инструмената који се употребљавају за заштиту од ризика и чине саставни дио имовине за покриће и који су обезбијеђени на сличан начин као покривене обвезнице. 16

19 Упутство за попуњавање колона Образац ООБ Укупно обавезе банке чије је испуњење обезбијеђено заложним правом, средством финансијског обезбјеђења или другим сродним правом (I+II) Укупна књиговодствена вриједност исказана на позицији Укупно обавезе банке чије је испуњење обезбијеђено заложним правом, средством финансијског обезбјеђења и другим сродним правом (I+II) треба да одговара износу исказаном на истој позицији (колона 130) у оквиру извештаја Преглед прихватљивих обавеза (Образац ПОБ). 3.9 Образац СПГ - преглед квалификованих прихватљивих обавеза на које се примјењује страно право и које су обезбијеђене гаранцијом Републике Српске Овим обрасцем обухваћени су подаци о свим квалификованим прихватљивим обавезама утврђеним у складу са Одлуком о минималним захтјевима за капиталом и прихватљивим обавезама банке, на које се примјењује страно право, укључујући такве обавезе које су обезбијеђене гаранцијом или су на други начин гарантоване од стране Републике Српске. Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу. Упутство за попуњавање колона Образац СПГ Назив банке У овој колони (и у дијелу А. и у делу Б. обрасца) наводи се назив банке, односно надређене банке и чланова те групе. Повјерилац У овој колони у дијелу А. обрасца наводи се пословно име повјериоца по основу квалификоване прихватљиве обавезе банке, односно банкарске групе за коју је уговорена примјена страног права. У дијелу Б. обрасца наводи се пословно име повјериоца по основу квалификоване прихватљиве обавезе банке, односно банкарске групе на коју се примењује право Републике Српске, а која је обезбијеђена гаранцијом или је на други начин гарантована од стране Републике Српске. Матични број У овој колони (и у дијелу А. и у дијелу Б. обрасца) наводи се матични број за свако лице наведено наведено у колони 020. Врста обавезе У овој колони (и у дијелу А. и у дијелу Б. обрасца) наводи се врста обавезе, односно да ли се ради о депозиту, кредиту или другој врсти обавезе, с тим што се у колони 120 у дијелу А. обрасца, односно у колони 110 у дијелу Б. обрасца, обавезно додаје напомена ако је ријеч о кредиту који је као субординисан већ наведен у Обрасцу ИСО. 17

20 Упутство за попуњавање колона Образац СПГ Ако банка има обавезе по више различитих основа према истом повјериоцу, наводи се појединачно свака таква обавеза која представља квалификовану прихватљиву обавезу и за коју је уговорена примјена страног права, односно у дијелу Б. обрасца - наводи се свака таква обавеза која представља квалификовану прихватљиву обавезу на коју се примјењује право Републике Српске, а која је обезбијеђена гаранцијом или на други начин гарантована од стране Републике Српске. Износ обавезе У овој колони (и у дијелу А. и у дијелу Б. обрасца) наводи се износ главнице сваке појединачне обавезе наведене у колони 050. Ознака валуте У овој колони (и у дијелу А. и у дијелу Б. обрасца) наводи се ознака валуте за сваку појединачну обавезу наведену у колони 050. Рок доспијећа У овој колони (и у дијелу А. и у дијелу Б. обрасца) уноси се рок доспијећа као датум (формат: дд.мм.гггг.). Мјеродавно страно право У овој колони у дијелу А. обрасца, наводи се страно право чија примјена је уговорена у вези са конкретним уговорним односом, за сваку појединачну обавезу наведену у колони 050. Износ обавезе обезбијеђен гаранцијом РС У овој колони у дијелу Б. обрасца уноси се износ обавезе из колоне 050 обезбијеђен гаранцијом Републике Српске уколико том гаранцијом није покривен цијели износ обавезе. Могућност примјене рјешења Агенције којим се врши конверзија у капитал или отпис (смањење) главнице обавеза или дужничких инструмената (ДА/НЕ) У овој колони у дијелу А. обрасца, наводи се да ли је у односу на обавезу из колоне 050 могуће примијенити рјешење Агенције којим се врши конверзија прихватљивих обавеза у капитал или отпис (смањење) главнице наведених обавеза (ДА/НЕ). Необезбијеђени износ обавезе ( ) У ову колону у дијелу Б. обрасца уноси се необезбијеђени дио обавезе из колоне 050, уколико гаранцијом Републике Српске није покривен цијели износ обавезе. Гаранција РС (ДА/НЕ) У овој колони у дијелу А. обрасца, наводи се да ли је обавеза из колоне 050 обезбијеђена гаранцијом или на други начин гарантована од стране Републике Српске (ДА/НЕ). Напомена У овој колони наводи се кратко образложење оцјене из колоне 100, односно разлог за став да ли је у односу на конкретну обавезу могуће примијенити рјешење Агенције о отпису или конверзији. 18

21 Упутство за попуњавање колона Образац СПГ II - Укупан износ квалификованих прихватљивих обавеза банке, односно банкарске групе, на које се примјењује страно право и није могућа примјена рјешења Агенције: Под укупним износом квалификованих прихватљивих обавеза банке, односно банкарске групе, на које се примјењује страно право и није могућа примјена решења Агенције подразумијева се збир свих обавеза за које је у колону 100 унесен одговор "НЕ" Образац КПО - преглед структуре квалификованих прихватљивих обавеза Овим обрасцем обухваћени су подаци о свим квалификованим прихватљивим обавезама, те прихватљивим обавезама које не испуњавају услове из Одлуке о минималним захтјевима за капиталом и прихватљивим обавезама банке, те се искључују из обрачуна минималних захтјева за капиталом и прихватљивим обавезама. Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу. Упутство за попуњавање колона Образац КПО Прихватљиве обавезе које се искључују из обрачуна минималног захтјева за капиталом и прихватљивим обавезама У овој колони исказује се збир прихватљивих обавеза банке, односно банкарске групе, које се не сматрају квалификованим прихватљивим обавезама, односно које не испуњавају услове из Одлуке о минималним захтјевима за капиталом и прихватљивим обавезама банке. Те обавезе банка по сваком од тих услова исказује у колонама бр. 040 до 100. Ако одређена прихватљива обавеза не испуњава више од једног од наведених услова, та обавеза се исказује у оквиру износа првог по редослиједу услова који није испуњен (колоне 040. до 100). Преостали рок доспијећа обавеза је краћи од годину дана Ако је условима под којима је инструмент издат или уговором на основу ког је обавеза настала повјериоцу дато право да захтијева пријевремену отплату, у складу са Одлуком о минималним захтјевима за капиталом и прихватљивим обавезама банке, роком доспијећа сматра се први датум када повјерилац може да захтијева пријевремену отплату. Квалификоване прихватљиве обавезе банке, односно банкарске групе, које су настале на основу уговорних односа на које се примјењује страно право и према којима се не може извршити рјешење Агенције којим се врши конверзија у капитал или отпис (смањење) главнице обавеза или дужничких инструмената У склaду са одредбама Одлуке о минималним захтјевима за капиталом и прихватљивим обавезама банке, у израчунавање минималног захтјева за капиталом и прихватљивим обавезама не могу се укључити прихватљиве обавезе које су настале на основу уговорних односа на које се примењује страно право, ако се према том праву рјешење Агенције којим се врши конверзија у капитал или отпис (смањење) главнице обавеза или дужничких инструмената не може извршити. 19

22 3.11 Образац МКО - извјештај о обрачуну минималног захтјева за капиталом и прихватљивим обавезама Овим обрасцем обухваћени су подаци о обрачуну минималних захтјева за капиталом и прихватљивим обавезама у складу са Одлуком о минималним захтјевима за капиталом и прихватљивим обавезама банке. Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу. Упутство за попуњавање колона и редова Образац МКО /Ред 020 / / / 5. Износ / Регулаторни капитал банке, односно банкарске групе Износи редовног основног, додатног основног и допунског капитала на редним бројевима 1.1, 1.2. и 1.3., исказују се у колони 020, на основу извештаја о капиталу банке, који се доставља Агенцији у складу с одлуком којом се прописује извјештавање о адекватности капитала банке (Образац КА1). Износ / Субординиране и друге обавезе које су као инструменти капитала већ укључене у обрачун основног или допунског капитала банке, односно банкарске групе У колони 020, на редном броју 4. исказују се субординисане и друге обавезе које су већ укључене у обрачун основног или допунског капитала, које се искључују из обрачуна квалификованих прихватљивих и укупних обавеза банке, односно банкарске групе, у износу који је укључен у тај обрачун, у складу са Одлуком о минималним захтјевима за капиталом и прихватљивим обавезама банке. Износ / Обавезе из деривата за које се у потпуности признаје уговорено право друге уговорне стране на нетирање, преко нето износа У колони 020, на редном броју 5. исказују се обавезе из деривата за које се у потпуности признаје уговорено право друге уговорне стране на нетирање, преко нето износа, као одбитна ставка од укупних обавезе банке исказаних у колони 020, на редном броју 3. у складу са Одлуком о минималним захтјевима за капиталом и прихватљивим обавезама банке Образац ПМП - преглед међусобне повезаности Овим обрасцем обухваћени су подаци о међузависности и повезаности између банке, надређене банке и правних лица унутар банкарске групе, као што су: заједнички или дијељени запослени, објекти и системи, аранжмани за капитал, финансирање и ликвидност, постојеће или очекиване кредитне изложености, споразуми за узајамне гаранције, споразуми за узајамни колатерал, преноси ризика и трговински аранжмани "back-to-back", 20

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе ( Службени гласник Републике

Више

На основу члана 230. и 249. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 04/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. ста

На основу члана 230. и 249. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 04/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. ста На основу члана 230. и 249. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 04/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство

Више

Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и чла

Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и чла Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и члана 15a став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Да ли се у обрасцу

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Uputstvo - COREP

Uputstvo - COREP НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за контролу пословања банака МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ OБРАЗАЦА ПОКГ И ПНО Овом методологијом се детаљно објашњавају елементи и начин израде Извештаја о промени очекиваних кредитних

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана 20. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10 ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Одредбама

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ оd 23. listopada o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupak

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ оd 23. listopada o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupak UPUTSTVO O NAČINU SAČINJAVANJA IZVJEŠTAJA KOJE BANKA DOSTAVLJA ZA POTREBE IZRADE I AŽURIRANJA PLANA RESTRUKTURIRANJA BANKE Sarajevo, juli / srpanj 2019. godine Sadržaj 1. Opće upute... 3 1.1 Struktura...

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2014. godine Novi Sad, septembar 2014. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija OPŠTE INFORMACIJE ERSTE BANK A.D. NOVI SAD Sedište: Ulica Bulevar Oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad, Srbija Matični broj: 08063818

Више

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federacije BiH, broj 47/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU, ROKOVIMA I

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2015. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУTСTВO ЗA ПOПУЊAВAЊE ИЗВJEШTAJНИХ OБРAЗAЦA ЗA ЛИКВИДНOСНУ ПOКРИВEНOСT Бања Лука, јануар године

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУTСTВO ЗA ПOПУЊAВAЊE ИЗВJEШTAJНИХ OБРAЗAЦA ЗA ЛИКВИДНOСНУ ПOКРИВEНOСT Бања Лука, јануар године АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУTСTВO ЗA ПOПУЊAВAЊE ИЗВJEШTAJНИХ OБРAЗAЦA ЗA ЛИКВИДНOСНУ ПOКРИВEНOСT Бања Лука, јануар 2019. године САДРЖАЈ OПШTE OДРEДБE... 1 ЛИКВИДНOСНA ПOКРИВEНOСT... 3 I

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2013. godine Novi Sad, septembar 2013. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, бр

На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, бр На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10) и члана 16. став 1.

Више

Студија квантитативног утицаја

Студија квантитативног утицаја РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА који се односи на велике изложености Бања Лука, јуни 2017. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 АНАЛИЗА ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ... 3 ЗАКЉУЧАК... 5 Бања Лука, јуни 2017. године

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту:

Више

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE P

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU (Službeni list Crne Gore, br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE P NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od 15.06.2018, 18/19 od 22.03.2019) I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom odlukom se uređuju vrste

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke i korisnika finansijskih usluga - fizičkog lica sa

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin / naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 11 Gotovina u trezoru 12 Gotovina u bankomatima 13 Gotovina na

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 15 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 533 2. Одливи по основу дугорочних кредита 534 3. Одливи по основу краткорочних кредита 535

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018) Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i pravne

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

Objava informacija o osnovnim pokazateljima poslovanja Banke za

Objava informacija o osnovnim pokazateljima poslovanja Banke za OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA BANKE NA DAN 30. JUN 2018. GODINE U skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka i informacija banke koju je izdala Narodna banka Srbije, Sberbank Srbija a.d. Beograd (u daljem

Више

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period 001-30.09.2012.godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Budva, Poslovni centar Potkošljun b.b. Izvještaj

Више

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period 001-303.2012.godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Budva, Poslovni centar Potkošljun b.b. Izvještaj je

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/ Текући

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/ Текући KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/2014 03.02.2014. Текући рачуни 1) 780-266-90 стечајног / 2) ликвидационог

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2013. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

Na osnovu člana 5. stav (1) tačka h) i člana 19. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fe

Na osnovu člana 5. stav (1) tačka h) i člana 19. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Fe Na osnovu člana 5. stav (1) tačka h) i člana 19. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 75/17), člana 12. stav (1) tačka

Више

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ ОБЛАСТИ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНАКА Бања Лука, јули године

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ ОБЛАСТИ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНАКА Бања Лука, јули године АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ ОБЛАСТИ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНАКА Бања Лука, јули 2019. године Садржај 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ИЗВЈЕШТАЈНИХ ДАТОТЕКА... 1

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Prezentacija / Ostoja Travar

Prezentacija / Ostoja Travar Систем интерних финансијских контрола у јавном сектору Законски основ Поглавље 32 Финансијска контрола и члан 90. Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП) Босну и Херцеговину обавезује на сарадњу

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) Образац бр. 1 - Пријава ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМ

БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) Образац бр. 1 - Пријава ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМ БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Назив банкелизинг компаније 1 ПРИЈАВА НА ЈАВНИ

Више

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa Na osnovu člana 62. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 24/98,62/02,66/02,38/03,97/04 i 34/06) i člana 18. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest"

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom

Више

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015. 120, 220, 125 и 225 121 и 221 (у хиљадама динара) Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА 122, 222,

Више

Obrazac

Obrazac ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ

Више

fi

fi Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002

Више

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима ( Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015) и члана 22. и 69. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/2016)

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/0

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/0 NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/01 i "Službeni list CG", br. 62/08 i 44/10) u članu

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1)

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1) KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1) 205-199592- 93 стечајног / 2) ликвидационог 26.04.2006.године

Више

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore br Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Више

Template for Newsletter 2013/2014

Template for Newsletter 2013/2014 Teme ovih poreskih i finansijskih vesti su sledeće: 1. Najvažnije izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica Strana 1 2. Novi kriterijumi za razvrstavanje prema Zakonu o računovodstvu. Strana 2 3. Primena

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

- UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak godine

- UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak godine - UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak 2019. godine Na temelju čl. 5. stav (1) tačka h) i 23. stav (1) tačka d) Zakona o Agenciji za bankarstvo

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o kontnom planu za kreditne institucije

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o kontnom planu za kreditne institucije Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o kontnom planu za kreditne institucije 16. listopada 2017. SADRŽAJ UVOD... 1 I. PROPISANI KONTNI PLAN... 2 II.

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj SBERBANK BH DD 4200072900000 (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO 200072900000 (Djelatnost) (identifikacioni broj za indirektne poreze) SARAJEVO, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/2010 14.11.2007. Текући рачуни 1) 780-255-26 стечајног / 2) ликвидационог

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА РАЈКО ПОЛЕДИЦА 09039508100 33-09039508 10033 Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033 DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033, c=rs Date: 2019.05.13 12:12:20 +02'00' Obrazac

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

На основу чл

На основу чл На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2, члана 19. став 1, алинеје 2. и 3. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Na osnovu člana 65 stav 6 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", br. 54/11, 13/18), Komis

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Na osnovu člana 65 stav 6 Zakona o investicionim fondovima (Službeni list Crne Gore, br. 54/11, 13/18), Komis CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Na osnovu člana 65 stav 6 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", br. 54/11, 13/18), Komisija za tržište kapitala, na 28. sjednici od 14.09.2018.

Више

broj 113.indd

broj 113.indd 21201 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 113 23 Напомена: Уколико подносилац Захтјева наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном пшеницом у јесењој сјетви 201 године,

Више

Odluka o oglasavanju

Odluka o oglasavanju "Службени гласник РС", бр. 23/2006 и 23/2013 др. одлука 1 На основу члана 8. став 2. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 85/2005), гувернер Народне

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Finansijska tržišta Finansijska tržišta Proizvodi Direkcije Proizvodi u ponudi: Terminska kupoprodaja deviza forvard transakcije Valutni svop Kamatni svop Opcija kamatne stope Brokersko posredovanje i

Више

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( Службени гласник РС,бр. 46/2006) Савет школе, на седници

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

AEC_TFI-OIF_ xls

AEC_TFI-OIF_ xls POSLOVNA GODINA 2010 DATUM IZVJEŠTAJA 31.12.2010 KVARTAL IV OIB FONDA 60423573990 ID FONDA JPN141 IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 03. Izvještaj o novčanim

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Pravilink o izvještavanju

Pravilink o izvještavanju 1303. Na osnovu čl. 126, 127, 147 i 177 stav 1 tačka 4 Zakona o osiguranju ("Sl. list RCG", br. 78/06, 19/07, "Sl. list Crne Gore", br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 6/13, 55/16) i člana 16 stav 1 tačka

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више