PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN"

Транскрипт

1 PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018 i 40/2019) Osnovne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja i evidentiranja (upis, promena podataka i brisanje) korisnika javnih sredstava, kao i pravnih lica i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta, u Evidenciji korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: Evidencija KJS) kod Ministarstva finansija - Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava). Na osnovu podataka iz evidencije iz stava 1. ovog člana utvrđuju se i evidentiraju korisnici javnih sredstava u spisku korisnika javnih sredstava, koji posebnim aktom utvrđuje ministar nadležan za poslove finansija. Ovim pravilnikom propisuju se i uslovi i način za otvaranje i ukidanje dinarskih i deviznih podračuna (u daljem tekstu: podračuni) konsolidovanog računa trezora kod Uprave, koji se vode u Evidenciji podračuna korisnika javnih sredstava kod Uprave (u daljem tekstu: Evidencija podračuna KJS). Korisnici javnih sredstava Član 2 Korisnici javnih sredstava, u smislu odredaba ovog pravilnika, jesu korisnici javnih sredstava utvrđeni članom 8. stav 1. zakona kojim se uređuje budžetski sistem, i to: 1) direktni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave; 2) indirektni korisnici budžetskih sredstava u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

2 3) korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u koje spadaju organizacije za obavezno socijalno osiguranje i korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje; 4) drugi korisnici javnih sredstava čiji je osnivač Republika Srbija i u nadležnosti su direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije; 5) ostali korisnici javnih sredstava u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Član 3 Korisnici javnih sredstava iz člana 2. ovog pravilnika evidentiraju se u spisku korisnika javnih sredstava iz člana 1. stav 2. ovog pravilnika, i to kao: - korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora; - korisnici javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, a pripadaju javnom sektoru. Tipovi korisnika javnih sredstava Član 4 Saglasno statusu korisnika javnih sredstava, izvorima i načinu finansiranja, obliku organizovanja, odnosno pravnoj formi i obliku svojine, korisnici javnih sredstava klasifikovani su u Evidenciji KJS po tipovima korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: tip KJS), sa pripadajućom numeričkom oznakom. Oznaka tipa korisnika javnih sredstava: 1) Nosioci budžeta - Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave - tip KJS 0; 2) Direktni korisnici budžetskih sredstava - organi i organizacije Republike Srbije i organi i službe autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave - tip KJS 1; 3) Indirektni korisnici budžetskih sredstava - pravosudni organi, mesne zajednice, ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave nad kojima osnivač, preko direktnih korisnika budžetskih sredstava, vrši zakonom utvrđena prava u pogledu upravljanja i finansiranja - tip KJS 2; 4) Drugi korisnici javnih sredstava - javne agencije, organizacije nad kojima se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su kontrolisane od strane države, pravna lica čiji je osnivač Republika Srbija, koji obavljaju poverene, razvojne, stručne i regulatorne poslove od opšteg interesa i u nadležnosti su direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije - tip KJS 6; 5) Ostali korisnici javnih sredstava - javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i pravna lica osnovana od strane tih

3 preduzeća, pravna lica nad kojima Republika Srbija, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili 50% glasova u upravnom odboru, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini - tip KJS 7; 6) Organizacije za obavezno socijalno osiguranje (OOSO) - Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalna služba za zapošljavanje i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika - tip KJS 9; 7) Korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje - zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave - tip KJS 10. Klasifikacija drugih subjekata u Evidenciji KJS Član 5 U Evidenciji KJS evidentiraju se i pravna lica i drugi subjekti koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta na poseban namenski dinarski račun kod Uprave, kao i organizacione jedinice i namene sredstava direktnih korisnika budžetskih sredstava i organizacione jedinice u sastavu organizacija za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: drugi subjekti), i to: 1) Pravna lica i drugi subjekti koji ne pripadaju javnom sektoru - pravna lica i drugi subjekti (privredna društva, udruženja, fondacije i zadužbine, preduzetnici, crkve i verske zajednice, političke stranke, zadruge i dr.), koja ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta na poseban namenski dinarski račun kod Uprave - tip KJS 8; 2) Organizacione jedinice direktnog korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije (OJ DBK) - unutrašnje jedinice kojima je prenet deo nadležnosti i ovlašćenja u obavljanju poslova u ime i za račun direktnog korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i vode se, u javnom registru kod nadležnog državnog organa pod istim matičnim brojem i PIB-om, kao i direktni korisnik budžetskih sredstava u čijem su sastavu - tip KJS 4; 3) Namene sredstava direktnog korisnika budžetskih sredstava (Namena sredstava DBK) - zbirno iskazana sredstva budžeta, utvrđena zakonom o budžetu Republike Srbije, odnosno odlukom o budžetu organa lokalne vlasti, određena u okviru aproprijacije direktnog korisnika budžetskih sredstava, za finansiranje indirektnih korisnika budžetskih sredstava po vrstama korisnika, odnosno nameni u različitim oblastima javne potrošnje. Dodeljuje se isključivo na zahtev direktnog korisnika budžetskih sredstava u slučaju kada vrši finansiranje jednog ili više indirektnih korisnika budžetskih sredstava iste namene, odnosno oblasti javne potrošnje - tip KJS 5; 4) Organizacione jedinice u sastavu organizacija za obavezno socijalno osiguranje (OJ OOSO) - unutrašnje jedinice kojima je prenet deo nadležnosti i ovlašćenja u obavljanju poslova u ime i za račun organizacija za obavezno socijalno osiguranje i vode se, u javnom registru kod nadležnog državnog organa, pod istim matičnim brojem i PIB-om - tip KJS 11. Utvrđivanje korisnika javnih sredstava i drugih subjekata

4 Član 6 Status korisnika javnih sredstava utvrđuje se propisom, odnosno aktom nadležnog organa. Tip KJS: 0, 1 i 9 utvrđuju se zakonom, odnosno aktom nadležnog organa Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave; Tip KJS: 2, 4, 5, 6, 7, 10 i 11 utvrđuje direktni korisnik budžetskih sredstava, OOSO, u čijoj je nadležnosti korisnik javnih sredstava; Tip KJS 8 utvrđuje se na osnovu podataka iz registra nadležnog organa za registraciju subjekata. Evidencija KJS i drugih subjekata Član 7 Evidencija KJS vodi se kao elektronska baza podataka korisnika javnih sredstava i drugih subjekata kod Uprave. U Evidenciju KJS unose se podaci, i to: - naziv korisnika javnih sredstava; - jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JB KJS); - trezor kome pripada korisnik javnih sredstava; - matični broj korisnika javnih sredstava (MB KJS); - matični broj - deo; - poreski identifikacioni broj korisnika javnih sredstava (PIB); - mesto, poštanski broj i adresa sedišta korisnika javnih sredstava; - nadležna organizaciona jedinica Uprave; - aktivnost (status) korisnika javnih sredstava; - datum upisa, izmene podataka i brisanja korisnika javnih sredstava; - registrovana pretežna delatnost korisnika javnih sredstava; - šifra opštine; - organizacioni tip korisnika javnih sredstava;

5 - jedinstveni broj nadležnog direktnog korisnika budžetskih sredstva, odnosno organizacije za obavezno socijalno osiguranje (JB DBK/JB OOSO); - tip korisnika javnih sredstava (tip KJS); - funkcionalna klasifikacija; - , telefon, telefaks; - ime i prezime ovlašćenog lica korisnika javnih sredstava; - napomena i komentar; - grupa, podgrupa KJS; - vrsta kontnog plana koji korisnik javnih sredstava primenjuje u vođenju poslovnih knjiga i kod finansijskog izveštavanja. Podaci iz stava 2. ovog člana unose se u Evidenciju KJS i za druge subjekte. Upis, promena podataka i brisanje korisnika javnih sredstava i drugih subjekata u Evidenciji KJS Član 8 Uprava vrši upis, promenu podataka i brisanje korisnika javnih sredstava i drugih subjekata u Evidenciji KJS, na osnovu dokumentacije propisane ovim pravilnikom i zahteva koji podnosi korisnik javnih sredstava, odnosno drugi subjekt na jednom od obrazaca: - Obrazac ZU-1/ZB-1 - Zahtev za upis/brisanje korisnika javnih sredstava kod Uprave za trezor; - Obrazac ZU-2/ZB-2 - Zahtev za upis/brisanje OJ DBK, Namene sredstava DBK i OJ OOSO kod Uprave za trezor; - Obrazac ZU-3/ZB-3 - Zahtev za upis/brisanje pravnog lica i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru kod Uprave za trezor; - Obrazac ZPP - Zahtev za promenu podataka korisnika javnih sredstava, odnosno drugih subjekata kod Uprave za trezor. Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. Upis, odnosno brisanje korisnika javnih sredstava, vrši se na osnovu Obrasca ZU-1/ZB-1, koji overava ovlašćeno lice korisnika javnih sredstava - podnosioca zahteva i ovlašćeno lice nadležnog direktnog korisnika budžetskih sredstava, odnosno organizacije za obavezno socijalno osiguranje. Upis, odnosno brisanje organizacione jedinice direktnog korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije (OJ DBK), namene sredstava direktnog korisnika budžetskih sredstava

6 (Namena sredstava DBK) i organizacione jedinice u sastavu organizacija za obavezno socijalno osiguranje (OJ OOSO), vrši se na osnovu Obrasca ZU-2/ZB-2, koji overava ovlašćeno lice nadležnog direktnog korisnika budžetskih sredstava, odnosno organizacije za obavezno socijalno osiguranje. Upis, odnosno brisanje pravnog lica i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru vrši se na osnovu Obrasca ZU-3/ZB-3, koji overava ovlašćeno lice - podnosioca zahteva. Promena podataka korisnika javnih sredstava, odnosno drugih subjekata vrši se na osnovu Obrasca ZPP, koji overava ovlašćeno lice korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta. Korisnik javnih sredstava, odnosno drugi subjekt dostavlja zahtev za upis, promenu podataka i brisanje u Evidenciji KJS organizacionoj jedinici Uprave - filijali (u daljem tekstu: filijala), prema sedištu korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta. U slučaju da korisnik javnih sredstava nije podneo zahtev za upis u Evidenciju KJS, Uprava može da izvrši upis tog korisnika u Evidenciju KJS, na osnovu dokumentacije preuzete iz registra nadležnog organa za registraciju subjekata, kao i raspoloživih podataka i dokumentacije drugih nadležnih organa. Po izvršenom upisu korisnika javnih sredstava u Evidenciju KJS na osnovu dokumentacije iz stava 8. ovog člana, Uprava poziva upisanog korisnika javnih sredstava da dostavi dokumentaciju iz člana 9. ovog pravilnika, koju Uprava nije pribavila. U slučaju da korisnik javnih sredstava ne dostavi dokumentaciju iz stava 9. ovog člana, Uprava poziva nadležnog direktnog korisnika budžetskih sredstava da za tog korisnika javnih sredstava dostavi dokumentaciju. Dokumentacija za upis, promenu podataka i brisanje korisnika javnih sredstava i drugih subjekata u Evidenciji KJS Član 9 Korisnik javnih sredstava, odnosno drugi subjekt, uz zahtev za upis iz člana 8. ovog pravilnika, dostavlja sledeću dokumentaciju: - propis, odnosno akt o osnivanju korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta; - rešenje o registraciji kod nadležnog suda, ako je upis u registar propisan; - obaveštenje o razvrstavanju Republičkog zavoda za statistiku sa dodeljenim MB; - potvrda o izvršenoj registraciji nadležnog poreskog organa sa dodeljenim PIB-om; - rešenje o registraciji kod Agencije za privredne registre, sa dodeljenim MB i PIB-om; - akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje; - overeni potpis lica ovlašćenog za zastupanje dat na propisanom obrascu.

7 Promena podataka u Evidenciji KJS vrši se na osnovu Obrasca ZPP iz člana 8. ovog pravilnika i akta (dokumenta) nadležnog organa o izvršenoj promeni podataka korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta. Korisnik javnih sredstava, odnosno drugi subjekt obaveštava Upravu o svakoj statusnoj i drugoj promeni, u roku od tri radna dana od dana nastale promene. Član 10 Brisanje podataka u Evidenciji KJS vrši se na osnovu obrasca za brisanje iz člana 8. ovog pravilnika i akta (dokumenta) nadležnog organa po osnovu kojeg prestaje status korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta. U slučaju prestanka postojanja korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta, zahtev za brisanje iz Evidencije KJS podnosi njegov pravni sledbenik. U slučaju kada nema pravnog sledbenika, zahtev za brisanje iz Evidencije KJS podnosi nadležni direktni korisnik budžetskih sredstava, odnosno organizacija za obavezno socijalno osiguranje. Izuzetno, Uprava vrši brisanje korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta iz Evidencije KJS i bez zahteva, koji je brisan u javnom registru nadležnog državnog organa. Član 11 Uprava, na osnovu dostavljenog zahteva za upis, promenu podataka i brisanje korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za upis, promenu podataka i brisanje korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta u Evidenciji KJS. Korisniku javnih sredstava, odnosno drugom subjektu u zahtevu za upis, promenu podataka i brisanje, omogućeno je da se izjasni o načinu pribavljanja podataka za koje se vodi službena evidencija. Dokumentaciju za upis, promenu podataka i brisanje korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta u Evidenciji KJS, za podatke koji se ne vode u službenim evidencijama drugih organa, korisnik javnih sredstava, odnosno drugi subjekt je u obavezi da sam obezbedi. Dokumentacija iz čl. 9. i 10. ovog pravilnika dostavlja se u originalu ili overenoj fotokopiji, ne starijoj od šest meseci. Pored propisane dokumentacije, Uprava može zahtevati podnošenje i druge dokumentacije u skladu sa zakonom. Član 12 Filijala, na osnovu zahteva iz člana 8. ovog pravilnika i dokumentacije iz čl. 9, 10. i 11. ovog pravilnika, obrađuje podatke za upis, promenu, odnosno brisanje podataka u Evidenciji KJS i

8 dostavlja ih Upravi - Centrala Beograd, elektronskim putem, iz koje se vrši unos podataka u Evidenciju KJS. Prilikom upisa korisniku javnih sredstava, odnosno drugom subjektu dodeljuje se JB KJS. Ne vrši se upis i dodela JB KJS korisniku javnih sredstava, odnosno drugom subjektu u slučaju da je u Evidenciji KJS već upisan korisnik sa istim nazivom. Dva korisnika javnih sredstava, odnosno drugih subjekata ne mogu imati isti JB KJS. Prilikom upisa korisniku javnih sredstava, odnosno drugom subjektu opredeljuje se pripadnost trezoru, i to: - za tip KJS: 0 i 1 - trezor Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave; - za tip KJS: 2, 4, 5, 6 i 7 - trezor nadležnog direktnog korisnika budžetskih sredstava; - za tip KJS 8 - trezor jedinice lokalne samouprave prema sedištu korisnika javnih sredstava; - za tip KJS: 9, 10 i 11 - trezor Republike Srbije. Podračuni korisnika javnih sredstava i drugih subjekata Član 13 Podračun je račun dinarskih i deviznih sredstava korisnika javnih sredstava, preko kojeg se vrši promet sredstava, odnosno izvršavaju platne transakcije, koji se otvara u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a vodi se u Upravi. Podračuni korisnika javnih sredstava iz stava 1. ovog člana i drugih subjekata vode se u Evidenciji podračuna KJS, kao elektronska baza podataka kod Uprave. Evidencija podračuna KJS, pored podataka sadržanih u Evidenciji KJS, sadrži i sledeće podatke: - indikator podračuna - din./dev; - broj podračuna; - naziv podračuna; - aktivnost podračuna; - status podračuna u platnom prometu; - podračun prenosa (ukidanje podračuna sa prenosom); - namena sredstava na podračunu;

9 - promet i saldo sredstava, datum promene stanja sredstava i broj izvoda na dinarskom podračunu; - oznaku prinudnog izvršenja (podleže blokadi/oslobođen blokade); - oznaku tarife; - podračun za tarifu/swift troškove; - datumi unosa, promene podataka i ukidanja podračuna. Otvaranje, promena podataka i ukidanje podračuna korisnika javnih sredstava i drugih subjekata u Evidenciji podračuna KJS Član 14 Filijala, kod koje je korisnik javnih sredstava, odnosno drugi subjekt upisan u Evidenciju KJS, vrši otvaranje, odnosno ukidanje podračuna na osnovu dokumentacije propisane ovim pravilnikom i naloga: - Obrazac NO-1/NU-1 - Nalog za otvaranje/ukidanje podračuna korisnika javnih sredstava kod Uprave za trezor; - Obrazac NO-2/NU-2 - Nalog za otvaranje/ukidanje podračuna pravnih lica i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru kod Uprave za trezor; Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. Otvaranje, odnosno ukidanje dinarskog i deviznog podračuna koji su uključeni u konsolidovani račun trezora Republike Srbije, vrši se na osnovu naloga na Obrascu NO-1/ NU-1, koji izdaje ministar nadležan za poslove finansija, odnosno lice koje on ovlasti, uz pisanu saglasnost nadležnog direktnog korisnika budžetskih sredstava. Na osnovu akta Vlade, uz zahtev direktnog korisnika budžetskih sredstava, ministar nadležan za poslove finansija, odnosno lice koje on ovlasti, može da izda zbirni nalog za otvaranje, odnosno ukidanje dinarskih podračuna indirektnim korisnicima budžetskih sredstava Republike Srbije. Otvaranje, odnosno ukidanje dinarskog i deviznog podračuna koji su uključeni u konsolidovani račun trezora lokalne vlasti vrši se na osnovu Obrasca NO-1/NU-1, koji izdaje organ uprave autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave nadležan za finansije, odnosno lice koje on ovlasti. U okviru konsolidovanog računa trezora Republike Srbije za tip KJS 7, otvaranje, odnosno ukidanje posebnog namenskog dinarskog podračuna vrši se na osnovu Obrasca NO-1/NU-1, koji izdaje ministar nadležan za poslove finansija, odnosno lice koje on ovlasti, dok u okviru konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti izdaje organ uprave autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave nadležan za finansije, odnosno lice koje on ovlasti.

10 Za tip KJS 8, otvaranje, odnosno ukidanje posebnog namenskog dinarskog podračuna vrši se na osnovu Obrasca NO-2/NU-2, koji izdaje ministar nadležan za poslove finansija, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije, odnosno lice koje on ovlasti, prema sedištu subjekta. Izuzetno, filijala kod koje je korisnik javnih sredstava, odnosno drugi subjekt upisan, kod koje je podračun otvoren, može da izvrši prenos vođenja podračuna korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta, drugoj filijali, na osnovu pisanog zahteva korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta, uz sledeću dokumentaciju: karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa podračuna i overen potpis lica za zastupanje datih na propisanom obrascu. Nalog za otvaranje, odnosno ukidanje podračuna obavezan je za podračune koji pripadaju klasama podračuna 6, 7 i 8, osim za podračune iz grupa podračuna 830, 831, 832, 843, 845, 848, i 849 koji se otvaraju, odnosno ukidaju na pisani zahtev korisnika javnih sredstava bez propisanog obrasca. Za namene sredstava direktnog korisnika budžetskih sredstava (tip KJS 5), ne otvaraju se podračuni u okviru konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, odnosno trezora autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Član 15 Potrebna dokumentacija za otvaranje podračuna korisnika javnih sredstava i drugih subjekata u Evidenciji podračuna KJS, uz nalog za otvaranje iz člana 14. ovog pravilnika, je sledeća: - poziv na zakon, odnosno drugi propis kojim je uređeno da se sredstva vode na podračunu korisnika javnih sredstava kod Uprave; - dokument (akt) nadležnog organa kojim je predviđeno da se sredstva vode na podračunu korisnika javnih sredstava kod Uprave; - saglasnost nadležnog direktnog korisnika budžetskih sredstava; - potvrda Narodne banke Srbije da korisnik javnih sredstava nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati ili preuzet pregled računa u Jedinstvenom registru računa Narodne banke Srbije sa sajta Narodne banke Srbije; - karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa podračuna; - akt, odnosno dokument na osnovu koga su, saglasno propisima, sredstva koja se vode na novootvorenom podračunu oslobođena prinudne naplate. Kada korisnik javnih sredstava dostavi dokument (po osnovu međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma u smislu zakona kojim se uređuju donacije i humanitarna pomoć), na stranom jeziku, dužan je da uz propisanu dokumentaciju dostavi i dokument sa prevodom na srpski jezik, i to: strane ugovora iz kojih se vidi predmet ugovora i potpisnici, osnov oslobađanja plaćanja naknade ukoliko je ugovoren, kao i stranu ugovora ukoliko je predviđeno otvaranje podračuna kod Uprave. Dokument sa prevodom na srpski jezik treba da bude overen kod sudskog tumača.

11 Član 16 Korisnik javnih sredstava, odnosno drugi subjekt obaveštava filijalu o promeni u vezi sa podacima koji su evidentirani kod otvaranja podračuna, odnosno koji se nalaze u Evidenciji podračuna KJS, u roku od tri radna dana od dana nastale promene. Promenu podataka kod podračuna korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta vrši filijala, kod koje je korisnik javnih sredstava upisan, na osnovu pisanog zahteva, koji overava ovlašćeno lice korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta. Dokumentacija potrebna za promenu podatka kod podračuna korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta, je sledeća: - akt (dokument) na osnovu koga se vrši promena; - karton deponovanih potpisa lica ovlašćenog za zastupanje i lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa. Član 17 Filijala vrši ukidanje podračuna korisniku javnih sredstava, odnosno drugom subjektu na osnovu naloga iz člana 14. ovog pravilnika, koji podnosi korisnik javnih sredstava, drugi subjekt, pravni sledbenik, odnosno nadležni direktni korisnik budžetskih sredstava i sledeće dokumentacije: - zakon, odnosno drugi propis; - akt registra nadležnog državnog organa o brisanju korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta; - akt o pokrenutom postupku likvidacije, odnosno stečaja korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta; - akt o nastaloj statusnoj promeni; - nalog za prenos (pisana instrukcija za prenos sredstava sa podračuna koji se ukida); - zahteva direktnog budžetskog korisnika, zbog otvaranja evidencionog računa u sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije; - pisana izjava korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta, o okončanju postupka koji je bio osnov za otvaranje podračuna za posebne namene. Pored propisane dokumentacije, Uprava može zahtevati podnošenje i druge dokumentacije u skladu sa zakonom. Saldo sredstava na podračunu koji se ukida mora da bude nula. Zatečena sredstva, na podračunu koji se ukida, filijala prenosi na osnovu naloga za prenos korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta.

12 Korisnicima javnih sredstava, odnosno drugim subjektima koji su brisani u javnom registru nadležnog državnog organa, filijala vrši ukidanje podračuna, a zatečena sredstva na podračunu koji se ukida, prenosi na podračun naveden u pisanoj instrukciji pravnog sledbenika, odnosno nadležnog direktnog korisnika budžetskih sredstava. U slučaju kada nema pravnog sledbenika, odnosno nadležnog direktnog korisnika budžetskih sredstava, filijala vrši prenos sredstava na podračun propisan pravilnikom kojim se uređuje plan podračuna konsolidovanog računa trezora, a potom vrši ukidanje podračuna. Filijala na osnovu naloga stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika, ukida sve podračune korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta, nad kojima je otvoren postupak stečaja ili likvidacije i istovremeno otvara podračun - u stečaju, odnosno likvidaciji. Sredstva sa ukinutih podračuna filijala prenosi na novootvoreni podračun - u stečaju, odnosno likvidaciji. Filijala ukida podračune korisnicima javnih sredstava, odnosno drugim subjektima kod kojih je nastala statusna promena, na osnovu naloga koji dostavlja korisnik javnih sredstava, drugi subjekt, ili pravni sledbenik. Uz nalog za ukidanje podračuna podnosi se: rešenje o upisu statusne promene iz registra nadležnog državnog organa i nalog za prenos sredstava. Član 18 Filijala će ukinuti podračun korisniku javnih sredstava, odnosno drugom subjektu na kome nije bilo prometa duže od dve godine ili na kome je saldo sredstava nula duže od dve godine, u sledećim slučajevima: - na zahtev Uprave, korisnik javnih sredstava podnosi izjavu da nije potrebno dalje vođenje tog podračuna; - na zahtev Uprave, korisnik javnih sredstava u ostavljenom roku ne podnese izjavu o potrebi daljeg vođenja tog podračuna. Sredstva sa podračuna koji se ukida, filijala prenosi na podračun propisan pravilnikom kojim se uređuje plan podračuna konsolidovanog računa trezora. Dokumentacija iz člana 17. ovog pravilnika dostavlja se u originalu ili overenoj fotokopiji, ne starijoj od šest meseci. Završne odredbe Član 19 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave trezor ("Službeni glasnik RS", br. 113/13, 8/14 i 24/16 i 44/18 - dr. zakon). Član 20 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

13 Samostalni član Pravilnika o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019) Član 2 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Obrasce, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 99/2018, možete pogledati OVDE

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Молим да региструјете

Више

Registraciona prijava promene SPORT 1 strana

Registraciona prijava promene SPORT 1 strana Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА ПРИЈАВА ЗА УПИС ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА О УДРУЖЕЊУ, ДРУШТВУ

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад Т: +381 21 487 45 86;

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

654

654 На основу члана 21. став 5. Закона о пчеларству ( Службени гласник Републике Српске, број 52/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09,

Више

("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим

(Сл. гласник РС, бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се поступак регистрације, евидентирања

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji a Bar-Boljare Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 3/2015, 13/2015, 31/2015 i 37/2016.

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/1), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину ( Службени гласник РС, број 107/09) и члана 42.

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc "Službeni glasnik RS", br. 18/92, "Službeni list SRJ", br. 42/2002, "Službeni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA Član 1. Srbima i građanima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske

Више

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. т

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. т На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

На основу чл

На основу чл На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2, члана 19. став 1, алинеје 2. и 3. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан Службени гласник РС, број 59/2019, објављен 23. 08. 2019. године Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3281 На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о ветеринарству ( Службени гласник

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће поступак и начин покретања поступка Порески обвезник,

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима ( Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015) и члана 22. и 69. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/2016)

Више

Регистар привредних субјеката БД 95674/2015 Датум, године Београд Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенци

Регистар привредних субјеката БД 95674/2015 Датум, године Београд Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенци Регистар привредних субјеката 5000105625646 БД 95674/2015 Датум, 12.11.2015. године Београд Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став

Више

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20 Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: 09.05.2011. Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 2011. године С А Д Р Ж А Ј 1. Увод... 3 2. Поступак наплате

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Microsoft Word - Uputstvo o radu trezora opstine Apatin izmenjeno

Microsoft Word - Uputstvo o radu trezora opstine Apatin izmenjeno На основу члана 101. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон,103/2015,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENjA REGISTRA UDRUŽENjA I FONDACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I STRANIH MEĐUNARODNIH UDRUŽENjA I FONDACIJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANI

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENjA REGISTRA UDRUŽENjA I FONDACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I STRANIH MEĐUNARODNIH UDRUŽENjA I FONDACIJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANI PRAVILNIK O NAČINU VOĐENjA REGISTRA UDRUŽENjA I FONDACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I STRANIH MEĐUNARODNIH UDRUŽENjA I FONDACIJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ("Sl. glasnik BiH I - OPŠTE ODREDBE", br. 68/2018)

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Регистар привредних субјеката 5000114713860 БД 57163/2016 Датум, 13.07.2016. године Београд Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Na osnovu člana Zakona o sportu Republike Srbije i člana Statuta Sportskog saveza Srbije, Upravni odbor Sportskog saveza Srbije na sednici održanoj

Na osnovu člana   Zakona o sportu Republike Srbije i člana  Statuta Sportskog saveza Srbije, Upravni odbor Sportskog saveza Srbije na sednici održanoj На основу члана 47. ст. 5. и 188. ст. 3. Закона о спорту Републике Србије ( Сл. гласник РС, бр. 24/2011) и члана 44. Статута Фудбалског савеза Војводине, Секретаријат Извршног одбора Фудбалског савеза

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

76.1.1

76.1.1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 14.8.2017. V Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом

Више

jedinstvena reg.prijava str.1.sport

jedinstvena reg.prijava str.1.sport ЈЕДИНСТВЕНА РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ОСНИВАЊА ПРАВНИХ ЛИЦА И ДРУГИХ СУБЈЕКАТА И РЕГИСТРАЦИЈЕ У ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА Бранкова 25, 11000 Београд, www.apr.gov.rs РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД Дунавска 35. www.arhivvojvodine.org.rs БРОЈ: I 404-119/6-15 ДАНА:03. јул 2015. На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од 08.12. 2018. године, објављен је Закон о улагањима (у даљем тексту: Закон) који

Више

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ДОДЕЛУ БРОЈА КРОВНЕ

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни посао Ко покреће поступак и на који начин: Захтев за

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA Službeni glasnik RS, br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja 2009. godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj političkih stranaka,

Више

Obrazac PPI-4

Obrazac PPI-4 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА Организациона јединица Образац ППИ-4 ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА 1 1. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ПОРЕЗА 2 1. Пословно

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/2015 281 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др.

Више

Registracija d.o.o. U Općini Centar

Registracija d.o.o. U Općini Centar VODIČ ZA REGISTRACIJU D.O.O. Odsjek za lokalni ekonomski razvoj 1 ŠTA JE D.O.O.? Društvo sa ograničenom odgovornošću (eng. Limited liability company (LLC), je društvo u kojem svaki član društva ima učešće

Више

ЗАКОН

ЗАКОН ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СТАНОВИМА НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (1) Овим законом утвђују се услови и поступак враћања станова у државној својини на којима не постоји станарско

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Борачки додатак је право на додатак уз зараду остварену

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији

Више

На основу члана 13

На основу члана 13 На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К O УСЛОВИМА,

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ На основу члана 50. став 3. Закона о архивској

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број 404-18-7/2019 Дана: 21.01.2019. године СОКОБАЊА ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018) Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i pravne

Више

Memorandum color za slanje om

Memorandum color za slanje  om INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA BANKA NAZIV ADRESA Internet adresa Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Trg Slobode 5, Novi Sad www.voban.rs Opšte informacije o usluzi promene računa Kratak opis

Више

ЗАКОН О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/ испр., 23/ испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/20

ЗАКОН О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ (Сл. гласник РС, бр. 80/2002, 84/ испр., 23/ испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/20 ЗАКОН О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр.

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-119-5/18-IV сачинила је: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Адреса - Израда

Више

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20 На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/2011), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno P R A V I L N I K O PORESKOJ PRIJAVI ZA UTVRĐIVANJE

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 40/10, 46/10 i 06/13) i člana 66 Zakona o platnom prometu ("Službeni list Crne Gore", broj 62/13),

Више

Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, Београд ОБРАЗ

Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, Београд ОБРАЗ Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, 11000 Београд ОБРАЗАЦ БР. 1 (за лица која право остварују први пут) Број

Више

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ Област: Животна средина - поверени послови

Више

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU

Више

Zakon o podsticajima u privredi RS

Zakon o podsticajima u privredi RS ZAKON O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE 1 ( Službeni glasnik RS, br. 52/19) Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi, korisnici i postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za povećanje plata

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ

Више